DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 ' ^TOVYV, cbvwijtß/ Üui'tA firridktirrt ^JAj li^u^laa^ i o»iu (J ". I i

4 VERDENSKRIGEN DET KONGELIGE BIBLIOTEK oo/i

5 LOV (Nr. 202) OM DANSKE SKIBES FORSIKRING MOD KRIGSFARE. STADFÆSTET AF H. M. KONG CHRISTIAN X DEN 10. SEPTEMBER Pris: 15 Øre KØBENHAVN FORLAGT AF V. PIOS BOGHANDEL POVL BRANNER 1914

6 Trykt hos J. Jørgensen & Co. (Ivar Jantzen). København.

7 1. Til Forsikring af danske Skibe imod Krigsfare dannes et gensidigt Forsikringsinstitut med Støtte af Staten og under Medvirkning af saadanne danske Forsikringsselskaber, med hvilke Staten derom afslutter Overenskomst. Pligtige til at indtræde i Forsikringsinstituttet og til at bære de med Forsikringen forbundne Tab og Omkostninger, saaledes som i denne Lov bestemt, er med de i Loven nævnte Undtagelser samtlige registreringspligtige danske Skibe. For ethvert registreringspligtigt Skib er Rederen pligtig inden 14 Dage efter denne Lovs Ikrafttræden til Instituttet at indgive Anmeldelse angaaende Skibets Optagelse i Forsikringsinstituttet. Instituttet, der benævnes»krigsforsikringen for danske Skibe«og har Sæde i København, forestaas af en Bestyrelse paa 6 Medlemmer, hvoraf 3, deriblandt Formanden, udnævnes af Kongen, 2 vælges af Dansk Dampskibsrederiforening, og 1 vælges af Dansk Sejlskibsrederiforening. Kongen fastsætter Statutterne samt Lønninger for Bestyrelsens Medlemmer. I øvrigt bestemmer Bestyrelsen selv sin Arbejdsordning og ansætter den fornødne Medhjælp. Halvdelen af Udgifterne til Bestyrelsens Lønning udredes af Staten.

8 4 3. Ethvert forsikringspligtigt Skib forsikres for den Værdi, der som Takst er fastsat for dets Kaskoforsikring. Saafremt Rederiet maatte ønske Skibet forsikret for en anden Værdi end denne, maa Anmodning herom fremsættes for Bestyrelsen, der i saa Tilfælde fastsætter Værdien i Overensstemmelse med Statutterne. Intet Skib kan forsikres for et højere Belob end 750,000 Kr. Forsikringstageren har Adgang til selv at overtage Risikoen for indtil 25 pct. af Forsikringsværdien, naar han derom afgiver Erklæring til Bestyrelsen inden en af denne fastsat Frist. Til Dækning af Krigsforsikringens Udgifter udreder enhver Forsikringstager en Præmie, der under Hensyn til de til enhver Tid bestaaende Tilstande fastsættes af Bestyrelsen for hver enkelt Rejse eller, hvor Omstændighederne maatte tale derfor, som Aarspræmie. Dog vil denne til enhver Tid under Hensyn til forandrede Forhold kunne ændres for den tilbagestaaende Del af Forsikringstiden. Til Sikkerhed for Præmien, der kan inddrives ved Udpantning, har Instituttet Panteret i det forsikrede Skib med Prioritet som for offentlige Afgifter bestemt. Samme Sikkerhedsret haves i Erstatningskravet i Henhold til sædvanlig Kaskoforsikring. Panteretten kan frafaldes, saafremt Rederen stiller anden, af Bestyrelsen godkendt Sikkerhed. 5 pct. af Præmiebeløbet tilfalder Staten og 15 pct. de i 1 nævnte Forsikringsselskaber, jfr. dog 7.

9 5 4. Fritagne for Forsikring efter denne Lov er Skibe: a) som Staten ejer eller sikrer imod Krigsfare; b) som ved nærværende Lovs Ikrafttræden allerede er forsikrede imod Krigsfare ved særskilt Police, dog kun saa længe denne Forsikring vedvarer; c) hvis Forsikringsværdi, jfr. 3 overstiger 750,000 Kr., og om hvilke det godtgøres, at de er forsikrede mod Krigsfare for fuld Værdi ved særskilt Police, dog kun saa længe saadan Forsikring vedvarer; d) som gaar i Kystfart, jfr. Bekendtgørelse Nr. 131 af 29. April ; e) som ikke er kaskoforsikrede; f) som er oplagte i sikker Havn, for saa vidt Rederen skriftligt begærer det. Bestyrelsen afgør, hvad der bliver at regne for Oplæggelse og for sikker Havn; g) Fiskerfartøjer, jfr. 10. De fra Forsikringspligten saaledes undtagne samt andre her i Riget hjemmehørende, ikke forsikringspligtige Skibe kan dog optages i Krigsforsikringen, hvis vedkommende Reder inden en af Bestyrelsen fastsat Frist efter Lovens Ikrafttræden skriftligt begærer det. Udmeldelse kan ikke senere finde Sted. For de under Litra e) nævnte Fartøjer fastsættes Værdien af Bestyrelsen. 5. For ethvert i Krigsforsikringen optaget Skib skal, forinden hver Rejses Paabegyndelse, til Instituttet indgives Anmeldelse om Rejsen.

10 6 6. Forsikring i Henhold til denne Lov dækker: 1. Al Skade, som godtgøres at være en Folge af Krig eller af Statsmagters Forholdsregler i Anledning af Krig, og som ikke omfattes af Kaskoforsikring. 2. Tab, som forvoldes ved, at et Skib for en Tid unddrages Rederens Disposition ved Opbringeise, Beslaglæggelse eller lignende direkte Indgriben fra krigsførende Magters Side. Saadant Tab erstattes med de ved Unddragelsen foraarsagede direkte og bevislige Omkostninger samt desuden med en Afsavnsgodtgørelse af 6 pct. aarlig af den forsikrede Værdi for den Tid, hvormed Afsavnstiden overstiger 30 Dage. Forsikringen omfatter ikke Skade eller Tab, a) indtraadt under Rejse, som ikke er anmeldt for og godkendt af Bestyrelsen, eller b) forvoldt ved Overtrædelse af kgl. Anordning af 6. August 1914 angaaende de Regler, der bor iagttages til Betryggelse af den danske Handel og Søfart under en Krig mellem fremmede Magter. 7. Erstatningskrav i Henhold til denne Lov udredes under Statens Garanti af Instituttet med 85 pct. og at de i 1 nævnte Forsikringsselskaber med 15 pct. Belob, der i Medfør af denne Garanti forskudsvis er udredede af Staten, forrentes af Instituttet med en Rente lig Nationalbankens til enhver Tid fastsalte laveste Diskonto. Del Overskud eller Underskud, som den endelige

11 7 Opgørelse efter Krigsforsikringens Ophør udviser, udlignes paa de forsikrede Skibe i Forhold til de erlagte Præmier, dog saaledes, at 35 pct. af det eventuelle Underskud udredes af Staten og 15 pct. af de ovennævnte Forsikringsselskaber indenfor den Grænse, der maatte blive fastsat ved Overenskomsten med Selskaberne. Statens Andel i Præmiebeløbet, jfr. 3, tilbagebetales Instituttet, for saa vidt den ikke maatte være medgaaet til Dækning af Underskud, som det i Medfør af foranstaaende Bestemmelse paahviler Staten at udrede. Udlignet Underskud forrentes med den i forste Stykke nævnte Rente, indtil Betaling sker. Betalingen fordeles over et eller flere Aar efter Kongens Bestemmelse. Paa udlignet Underskud faar Reglerne i 3, tredie Stykke, tilsvarende Anvendelse. 8. Kommer Danmark i Krig, ophører Forsikringen fra det Tidspunkt, paa hvilket Krigstilstand er indtraadt. Et Skib, som paa det Tidspunkt er til Søs, skal dog være forsikret indtil dets Ankomst til ikke fjendtlig Havn, saafremt Skibsføreren, naar han bliver vidende om Krigen, snarest muligt søger ind til nærmeste, ikke fjendtlig Havn. Ogsaa Skib i fjendtlig Havn kommer ind under denne Bestemmelse, for saa vidt det afgaar til nærmeste, ikke fjendtlig Havn inden 24 Timer efter Krigstilstandens Indtræden eller inden anden Frist, som fastsættes for danske Skibes fri Adgang fra vedkommende fjendtlige Havn.

12 8 9. I)e Dokumenter vedrorende Forsikringen, som maatte oprettes mellem Instituttet og de forsikrede samt mellem Staten og Forsikringsselskaberne, er stempelfri. 10. Ved»registreringspligtige Skibe«forstaas i denne Lov saadanne, der i Henhold til Lov Nr. 57 om danske Skibes Registrering m. m. af 1. April 1892 er undergivne Registreringspligt. Ved»Fiskerfartøj«forstaas el Fartøj, der er forsynet med Fiskercertificat i Henhold til Lov om Saltvandsfiskeri af 4. Maj Overtrædelse af den i 1, sidste Punktum, og i 5 foreskrevne Anmeldelsespligt straffes med Bøder fra 50 Øre til 1 Kr. pr. Brutto-Register-Ton af hvert Skib, Overtrædelsen omfatter, dog ikke under 20 Kr. Bøderne tilfalder Statskassen. Sager angaaende Overtrædelse af denne Lov behandles som offentlige Politisager. 12. Denne Lov træder i Kraft helt eller delvis til de Tidspunkter, Kongen bestemmer, og gælder, indtil Kongen helt eller delvis ophæver den. Regler for Krigsforsikringens Afvikling og de nødvendige Overgangsbestemmelser fastsættes af Kongen. Ved kongelig Resolution af 11. og 12. d. M. er Tidspunktet for Ikrafttrædelsen af Bestemmelsen i 2 i midlertidig Lov Nr. 202 af 10. September 1914 og for Ikrafttrædelsen af Loven i dens Helhed fastsat til henholdsvis den 11. og den 12. d. M. Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab. Handelsministeriet, d. 12. Septbr. 191U. Hassing Jørgensen.

13

14

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser For Danske Fiskeres Forsikring G/S CVR nr. 55 12 46 12 Forsikringsbetingelser 1. Forsikringsbegæring og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden af forsikring. 3. Vurderingsmændenes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010

Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010 Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010 Oversættelse til dansk Translation into Danish The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor), Oslo 2010 Forord Norsk Søforsikringsplan 1996, Version 2010 Dette

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER. CVRnr. 15435011

FORSIKRINGSBETINGELSER. for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER. CVRnr. 15435011 FORSIKRINGSBETINGELSER for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER CVRnr. 15435011 FORSIKRINGSBETINGELSER 1. Forsikringsbegæringen og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG ANGAAENDE FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939 BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN

Læs mere

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20.

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20. FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2012, således at lovsamlingen passer

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni

Læs mere

7. september 2009 2 Nr. 848.

7. september 2009 2 Nr. 848. Lovtidende A 2009 Udgivet den 12. september 2009 7. september 2009. Nr. 848. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af

Læs mere