ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

2 Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Særlige forhold i 2012 samt forventninger til Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Pengestrømsopgørelse Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Ikke reviderede supplerende oplysninger

3 Reno Djurs Årsrapport Selskabsoplysninger 3 1. Selskabsoplysninger Selskab Reno Djurs I/S Nymandsvej Balle CVR-nr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Stiftet: 1. juli 1996 Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelsen Per Dalgaard (formand) Jens Meilvang (næstmand) Niels Ole Birk Kim Lykke Jensen Mads Nikolajsen Kai Pedersen Syddjurs Kommune Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Direktion Morten Therkildsen Revision RSM Plus P/S Jens Baggesens Vej 90 N 8200 Aarhus N

4 Reno Djurs Årsrapport Ledelsespåtegning 4 2. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december for Reno Djurs I/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december. Vi anser ligeledes de supplerende regnskabsoplysninger i noterne for at give en retvisende redegørelse for selskabets afdelinger (takstområder). Glatved, den 19. marts 2014 Direktion: Morten Therkildsen direktør Glatved, den 19. marts 2014 Bestyrelse: Per Dalgaard bestyrelsesformand Jens Meilvang næstformand Niels Ole Birk Kim Lykke Jensen Mads Nikolajsen Kai Pedersen

5 Reno Djurs Årsrapport Den uafhængige revisors erklæringer 5 3. Den uafhængige revisors erklæringer Til ejerne af Reno Djurs I/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Reno Djurs I/S for perioden 1. januar december, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Øvrige supplerende regnskabsoplysninger (noterne 12 24) er ikke revideret. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 Reno Djurs Årsrapport Den uafhængige revisors erklæringer 6 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositi-oner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre for-skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 19. marts 2014 Statsautoriseret revisionsaktieselskab Niels Chr. Boll statsautoriseret revisor

7 Reno Djurs Årsrapport Ledelsesberetning 7 4. Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal kr kr kr kr kr. Netto omsætning Resultat af primær drift Finansielle poster Årets resultat Balancesum Investeret i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gns. antal medarbejdere ultimo 39,8 39,8 37,9 37,2 37,7 Soliditetsgrad 79% 79% 81% 78% 78% 4.1 Hovedaktivitet Reno Djurs I/S har siden 1996 været Djursland-kommunernes affaldsselskab. Selskabet har til formål at håndtere affald, så både miljø og økonomi tilgodeses. Reno Djurs I/S er som kommunalt fællesskab en selvstændig juridisk enhed, som ejes af Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Reno Djurs I/S stræber efter at være et af Danmarks mest effektive affaldsselskaber, som leverer ydelser af høj kvalitet til lave priser. Ud over at varetage faktisk forvaltningsvirksomhed relateret til affaldslovgivningen, varetager Reno Djurs I/S følgende hoveddriftsaktiviteter: Basisydelse (behandling af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald) Dagrenovation Genbrugsstationer Tømningsordning for bundfældningstanke Tømningsordning for olie- og benzinudskillere samt fedtudskillere Tømningsordning for samletanke i Syddjurs Kommune Indsamling af klinisk risikoaffald 4.2 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat Resultatopgørelsen for viser en omsætning på 118 mio. kr. Denne omsætning svarer til indeks 93 i forhold til omsætningen i Faldet i omsætningen er primært en konsekvens af færre mængder for behandlingsanlægget i Glatved. Mængdeindekset for behandlingsanlægget i Glatved er 91 i forhold til mængderne 2012.

8 Reno Djurs Årsrapport Ledelsesberetning 8 Omkostningerne er faldet knap 6 mio. kr. (indeks 94 i forhold til sidste år), primært som følge af mindre mængder og dermed lavere omkostninger. Det samlede resultat for Reno Djurs I/S i er markant bedre end budgetteret, idet resultatet for budgettet var cirka minus 4,7 mio. kr. mens det realiserede resultat er godt 1,3 mio. kr. i. Ledelsen anser årets resultat for at være meget tilfredsstillende Årets resultat sammenholdt med den forventede økonomiske udvikling i Årets resultat kan primært henføres til følgende forhold: Fælles administrationsomkostninger realiserer et underskud på 0,4 mio. kr. Underskuddet er primært følge af, at Reno Djurs på grundlag af en bestyrelsesbeslutning har undladt at opkræve administrationsgebyr fra virksomheder i. Basisydelsen realiserer et underskud på 1,7 mio. kr., hvilke er mindre end det forventede budgetlagte underskud på 4,2 mio. kr. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indregnet i taksterne. Alle takstområder har realiseret et lavere underskud end budgetlagt, hvilket primært er en følge af, at fællesomkostningerne i Glatved samlet set er under budget. Genbrugsstationerne realiserer et overskud på knap 3,5 mio. kr. som følge af, at behandlingsomkostninger er lavere end forventet. Dette skyldes især, at genbrugsstationerne har modtaget mindre affald end budgetlagt. Dagrenovationsordningen balancerer næsten, idet Dagrenovationsordningen realiserer et overskud på 0,1 mio. kr. Tømningsordningen realiserer et underskud på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes lavere indtægter end budgetlagt Den forventede økonomiske udvikling i 2014 Reno Djurs omkostninger er primært relateret til enhedsydelser, som modsvares af brugerens betaling af disse ydelser. En ydelse afregnes enten med en pris pr. ydelseselement (fx antal skraldespandstømninger pr. år) eller en pris pr. tons affald leveret over brovægt. Ændringer i ydelseselementer eller tons modsvares dermed af en tilsvarende regulering af brugernes betaling. Øgede affaldsmængder giver lavere enhedsomkostninger, og lavere affaldsmængder giver øgede enheds - omkostninger. I dette lys er det mængden af affald, der udgør den væsentligste økonomiske usikkerhedsfaktor. Ud fra ovenstående forventes et resultat i 2014 stort set som følger: Basisydelse: Der forventes samme affaldsmængder som i, og der forventes som budgetlagt balance mellem indtægter og omkostninger. Dagrenovation: Grundgebyret for dagrenovation er i 2014 baseret på, at tidligere oparbejdet overskud tilbageføres til brugerne. Der er således budgetteret med, at indtægterne ikke kan dække omkostningerne. Budgettet forventes at holde.

9 Reno Djurs Årsrapport Ledelsesberetning 9 Genbrugsstation: Der forventes som budgetlagt balance mellem indtægter og omkostninger. Tømningsordning: Der forventes som budgetlagt balance mellem indtægter og omkostninger 4.3 Særlige forhold i samt forventninger til Regeringens ressourcestrategi Vi skal frem til i langt højere grad at se affald også som en ressource, der kan genbruges og genanvendes, og væk fra at betragte affaldet som et spildprodukt. Det er det overordnede budskab i tidligere miljøminister Ida Aukens ressourceplan, der blev offentliggjort i efteråret. Planen sigter mod at skabe et Danmark uden affald. Fremover skal vi brænde og deponere mindre affald og være bedre til at udnytte de ressourcer, der er i affaldet. Det er et centralt element i ressourceplanen, at organisk affald fra bl.a. husholdninger skal indsamles og genanvendes i biogasanlæg. Reno Djurs har sendt et høringssvar til ministeren med budskaber, som i forkortet form lyder som følger: Planen giver tid og spillerum til at tilrettelægge lokalt forankrede løsninger; tak for det. Vi er enige i, at der er et stort potentiale for at trække genanvendeligt affald ud af forbrændingsanlæggene; derfor vil vi anbefaler systematisk modtagekontrol på forbrændingsanlæggene. Genbrugsprocenter bør ikke være et mål i sig selv; læg i stedet vægt på ressourceeffektivitet og på dokumenterede miljøeffekter. Bioforgasning af organisk husholdningsaffald synes ikke at være bedre miljømæssigt end forbrænding; derfor bør der gennemføres en systematisk sammenligning af miljømæssige fordele og ulemper ved henholdsvis bio-forgasning og forbrænding. Ressourceplanens konklusion om, at øget genanvendelse af dagrenovation ikke behøver at koste ekstra, holder kun, hvis der sammenlignes med gammeldags og ineffektive ordninger. Ja tak til øget fokus på genanvendelse og ressourceudnyttelse af shredderaffald; Reno Djurs deltager gerne i aktiviteter og fx et offentligt-privat samarbejde herom. Reno Djurs håndterer ca tons husholdningsaffald om året. Heraf afsættes 58 % til genanvendelse, 35 % til forbrænding med el- og fjernvarmeproduktion, mens de resterende 7 % deponeres. Helt i overensstemmelse med ressourceplanens målsætninger ønsker Reno Djurs at løfte en endnu større mængde affald opad i affaldshierarkiet til genanvendelse hvis det giver mening miljømæssigt og økonomisk. Reno Djurs har gennem foretaget en række vurderinger af, hvorledes en øget genanvendelse af husholdningsaffald kan gribes an. Endnu er der imidlertid ikke truffet politiske beslutninger herom. Arbejdet vil fortsætte i 2014, hvor kommunerne senest den 1. oktober vedtage en ny 6-årig affaldsplan Farvel til renovationssækken Efter anbefaling fra Reno Djurs traf byrådene i Norddjurs og Syddjurs i en beslutning, som i 2014 får konsekvens for husstande og sommerhuse på Djursland. Beslutningen betyder, at der i 2014 siges farvel til de velkendte renovationsstativer med sække, som i stedet vil blive skiftet ud med spande på hjul.

10 Reno Djurs Årsrapport Ledelsesberetning 10 Beslutningen er et skridt på vejen til at løse to helt særlige udfordringer med renovationen. Den ene udfordring er, at der desværre har været stik- og skæreskader hos skraldemændene på grund af skarpe genstande i affaldet, som gennembryder sækkene og skader skraldemændene. Den anden udfordring er, at Reno Djurs er ved at plan-lægge fremtidens renovationssystem. Helt i tråd med den generelt øgede ressourcebevidsthed planlægges det at indføre et nyt renovationssystem, som i langt højere grad end i dag fremmer genbrug og kredsløbstankegang. I den forbindelse bliver det nødvendigt at stille nye beholdere til rådighed for borgerne. Den praktiske udskiftning af sækkestativerne vil ske i april/maj 2014 og betyder en investering i nye spande på ca. 9 mio. kr. Indkøbet af spande sker efter afholdelse af et EU-udbud, som blev gennemført i Udvidelse af deponeringsanlægget Reno Djurs deponeringsanlæg ved Glatved Strand er moderne og velbeliggende. På anlægget deponeres en række forskellige affaldstyper på særskilte deponeringsenheder, som hver især har forskellig restkapacitet. Den mest belastede af Reno Djurs idriftværende deponeringsenheder er asbestholdigt affald, som har en forventet restlevetid på ca. 3 år. Med henblik på at sikre det myndighedsmæssige grundlag for en kommende udvidelse af deponeringsanlægget sendte Reno Djurs ved udgangen af 2012 en ansøgningspakke til Norddjurs Kommune. Ansøgningspakken omfatter forslag til VVM-redegørelse, forslag til lokalplan samt ansøgning om miljøgodkendelse. Et helt centralt element i forslaget til en ny lokalplan er muligheden for at øge deponeringsvolumen i lokalplanområdet væsentligt. Reno Djurs ønske om at øge lokalplanområdets deponeringsvolumen bygger på den kendsgerning, at velplanlagte og lokaliserede deponeringsanlæg må betragtes som en knap ressource af vital samfundsmæssig interesse. På baggrund af ansøgningspakken besluttede kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune i efteråret at godkende offentliggørelse af: Forslag til kommuneplantillæg 22 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for udvidelse af deponeringsanlægget ved Glatved Strand, Forslag til lokalplan for et område til råstofindvinding, affaldshåndtering og deponering ved Glatved Strand, samt Udkast til miljøgodkendelse for udvidelse af deponeringsanlægget hos Reno Djurs. Materialet har været i offentlig høring frem til 16. januar Med skyldig hensyntagen til resultatet af offentlighedsfasen forventer Reno Djurs at en endelig myndighedsgodkendelse af projektet vil foreligge i løbet af 1. halvår Projektets 1. deletape, som forventes at beløbe sig til ca. 38 mio. kr., er planlagt til idriftsættelse i Ny genbrugsstation ved Feldballe Affaldsplan for Djursland-kommunerne fastslår blandt andet, at Reno Djurs i planperioden vil vurdere muligheder og konsekvenser af, at genbrugsstationerne i Rønde og Tirstrup eventuelt sammenlægges til en ny, større og mere publikumsvenlig genbrugsstation. I dialog med Syddjurs Kommune har Reno Djurs arbejdet videre med mulighederne for at sammenlægge genbrugsstationerne i Rønde og Tirstrup i form af etablering af en ny, tidssvarende genbrugsstation i Feldballe-området.

11 Reno Djurs Årsrapport Ledelsesberetning 11 Syddjurs Kommune har i erhvervet et areal ved Lufthavnsvej til pladsens etablering, og byrådet i Syddjurs har truffet beslutning om, at genbrugsstationerne i Rønde og Tirstrup kan nedlægges og erstattes af den nye genbrugsstation. Reno Djurs har påbegyndt planlægning og projektering af den nye plads ved Lufthavnsvej med henblik på, at den nye plads vil kunne åbnes i Pladsens etablering er budgetteret til 15 mio. kr Kend din kunde Sammen med en række andre medlemmer af Dansk Affaldsforening og et konsulentfirma har Reno Djurs i gennemført Kend din kunde -projektet. Formålet har været at skabe indsigt i borgernes adfærd, behov og værdier samt at skaffe viden om, hvad der kan motivere borgerne til at optimere deres adfærd, når det handler om at sortere affald. Som led i undersøgelsen er der gennemført en landsdækkende kvantitativ analyse (1.600 respondenter), men også en lokal kvalitativ analyse hos Reno Djurs (omfattende 2 fokusgruppeinterviews á ca. 10 deltagere, 4 interviews hjemme hos 4 familier samt observationer og 20 interviews på 2 genbrugsstationer). Analysen konkluderer bl.a., at danskerne kan inddeles i fire affaldsprofiler: Idealisterne (30 %), for hvem genbrug er guld og hvor det primære motiv er at gøre en forskel. De bekvemmelige (23 %), for hvem det skal være nemt, nemt, nemt! Pragmatikerne (36 %), der gør, hvad de skal vi skal bare give dem besked. De ligeglade (12 %), for hvem livet er for kort til affald. Borgerne er meget villige til at sortere mere, hvis de får det, som de vil have det. Men mange oplever at gøre en indsats for andre/samfundets skyld. Derfor synes de, der er en mangel på moral og logik i, at de skal betale mere for at sortere mere. Groft sagt ønsker borgerne, at affaldssortering det er nemt og ikke koster ekstra, og at det kan vises, at sortering gør en forskel. Resultatet af undersøgelsen vil selvfølgelig indgå i Reno Djurs videre overvejelser om, hvorledes fremtidens renovationssystem skal indrettes Affaldsforebyggelse og skoletjeneste Den fælles Affaldsplan for Djursland-kommunerne indeholder blandt andet en målsætning om at gennemføre et pilotprojekt om affaldsforebyggelse i kommunernes egen drift. Med dette udgangspunkt igangsatte Reno Djurs i begyndelsen af 2012 et pilotprojekt omfattende 4 kommunale testvirksomheder inden for områderne 1) skole/undervisning, 2) kommunal entreprenørvirksomhed, 3) admini-strativ arbejdsplads og 4) institution. Pilotprojektet, som er gennemført med bistand fra konsulentfirmaet Econet, blev afsluttet og afrapporteret i efteråret. Pilotprojektets deltagere vurdere, at der samlet set er et stort potentiale for affaldsforebyggelse/forbedret affaldshåndtering i kommunale institutioner. Udover at der hermed kan opnås miljømæssige fordele, vil bedre affaldshåndtering og begrænsning af affaldsdannelsen også ofte resultere i økonomiske besparelser.

12 Reno Djurs Årsrapport Ledelsesberetning 12 På baggrund af projektets resultater har Reno Djurs besluttet at fortsætte projektet i fuld skala, således at principielt alle kommunale institutioner omfattes. Udgangspunktet er, at Reno Djurs som tovholder og inspirator tilbyder de kommunale institutioner et gratis servicetjek samt rådgivning med henblik på at forbedre affalds-håndtering og minimere affaldsdannelsen i den enkelte institution. Reno Djurs stiller sig til rådighed som inspirator, videnformidler og proceskonsulent, mens den enkelte institution træffer beslutninger om igangsættelse af konkrete aktiviteter. Reno Djurs vil i 2014 ansætte en projektleder/formidler, som dels skal være tovholder for forebyggelsesprojektet, dels formidler i Reno Djurs skoletjeneste.

13 Reno Djurs Årsrapport Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Reno Djurs I/S for er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse C-virksomhed. I afsnit 10 supplerende regnskabsoplysninger angives de partielle regnskaber for selskabets afdelinger ( takstområder ). Afdelinger repræsenterer hver især aktiviteter, til hvilken der er fastlagt en individuelt beregnet takst. Opdeling i afdelinger har til hensigt at dokumentere omkostningsægthed, herunder at der ikke sker økonomisk krydssubsidiering mellem selskabets enkelte aktiviteter. Ligeledes indeholder noterne i afsnit 10 en opgørelse af diverse fællesomkostninger/-indtægter. Der er udarbejdet en pengestrømsopgørelse. Derudover er der for at øge informationsværdien foretaget mindre justeringer i opstillingen af pengestrømsopgørelsen i form af en opdeling i flere poster. Numre i parentes efter omkostninger henviser til noter. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 5.1 Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter årets eksterne netto fakturerede omsætning i forbindelse med indsamling og behandling af affald. Dermed er intern handel mellem de fire aktiviteter elimineret.

14 Reno Djurs Årsrapport Anvendt regnskabspraksis 14 Der er tale om dels opkrævede takster i forbindelse med basisydelserne (hvor der kræves enhedspris pr. ton), dels opkrævede gebyrer i forbindelse med tillægsydelserne for hhv. dagrenovation, genbrugsstationer og bundfældningstanke (hvor der opkræves enhedspriser pr. ydelseselement). Produktionsomkostninger Omkostninger til produktion omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. Dermed indregnes indsamlings- og behandlingsomkostninger, som er knyttet til håndteringen af selskabets affald samt driftspersonalet samt afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af Reno Djurs I/S, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og afskrivninger. Posten omfatter desuden omkostninger til eksterne rådgivere, herunder advokater, ingeniører og arkitekter. Andre driftsindtægter og - udgifter Andre driftsindtægter og - udgifter omfatter aktivitet af sekundær karakter. Det er primært aktiviteter i forbindelse med udleje af arealer. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger fra selskabets kassekredit hhv. lån i Djurslands Bank A/S. 5.2 Balancen Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Materielle anlægsaktiver Grunde, bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivitet indtil det tidspunkt, hvor aktivitet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid: EDB-udstyr... 3 år Tekniske anlæg, maskiner og andre anlæg år Bygninger år Domicilbygninger år. Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktionsomkostninger og administrationsomkostninger.

15 Reno Djurs Årsrapport Anvendt regnskabspraksis 15 Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelser, udover det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Genindvindingsværdien er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede pengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Tilgodehavender Tilgodehavender omfatter betaling for ydelser, der som følge af betalingsfristen (fakturadato plus 30 dage) først tilgår selskabet i næste regnskabsperiode. Tilgodehavender indregnes til den nominelle værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi(børskurs) med tillæg af tilgodehavende renteindtægter på balancedagen. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Langfristet gæld omfatter et kommunegaranteret lån i pengeinstitut som grundlag for investeringer i forbindelse med tillægsydelserne Dagrenovation og Genbrugsstationer. Egenkapital Den frie egenkapital omfatter akkumulerede overskud fra foregående år. Hensatte forpligtelser I medfør af lovgivningen skal alle deponeringsanlæg senest den 16. juli 2009 etableres og drives efter særlige regler. Ud over krav til teknisk indretning (fx bundmembran og perkolatopsamling) indebærer dette bl.a., at godkendelsesmyndigheden skal fastsætte vilkår om sikkerhedsstillelse for at sikre, at den nødvendige kapital er til stede til at dække omkostninger til efterbehandling og nedlukning i et 30-årigt tidsperspektiv.

16 Reno Djurs Årsrapport Anvendt regnskabspraksis 16 Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afstås økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. 5.3 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og afslutning. Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider ved årets begyndelse og slutning. Likvider omfatter alene likvide beholdninger. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg materielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og eventuel udlodning til selskabets interessenter. Beregning af soliditetsgrad Soliditetsgraden er et nøgletal til at vurdere værdien i en virksomhed. Det beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver.

17 Reno Djurs Årsrapport Resultatopgørelse Resultatopgørelse Resultatsopgørelse 1. januar december Note 2012 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger (1,3) Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter (11) Andre driftsomkostninger (11) Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter (11) Finansielle omkostninger (11) Årets resultat Forslag til resultatsdisponering Årets resultat Overført til næste år Disponeret i alt Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg.

18 Reno Djurs Årsrapport Balance Balance Aktiver Noter Materielle anlægsaktiver (2) Grund og bygninger Inventar, fælles Inventar, basis Tekniske anlæg og maskiner, fælles Tekniske anlæg og maskiner, basisydelse Tekniske anlæg og maskiner, genbrugspladser Tekniske anlæg og maskiner, dagrenovation Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender hensat til forventet tab debitorer 0 0 Debitorer, renovation Tilgodehavende, moms Periodeafgrænsning (10) Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Noter Kortfristet gæld Egenkapital primo Periodens resultat, 60/ Periodens resultat, basisydelse Periodens resultat, genbrugspladser Periodens resultat, dagrenovation Periodens resultat, bundfældningstanke Egenkapital i alt (5) Hensatte forpligtelser Sikkerhedsstillelse (6) Hensatte forpligtelser i alt Langfristet gæld Djurslands Bank lån (4) Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld (4) Leverandør af varer og tjensesteydelser Anden gæld Skyldig statsafgift Hensat feriepenge forpligtelser Diverse skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

19 Reno Djurs Årsrapport Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december, i 1000 kr. Note 2012 Driftsresultat Afskrivninger (2,3) Nettorenter (11) I alt Ændringer i tilgodehavende Ændringer i vareleverandør, anden kort gæld I alt Pengestrømme fra driftsaktiviteten Investeringer i grunde og bygninger (2) 0 0 Investeringer i inventar (2) Investeringer i tekniske anlæg og maskiner (2) Salg af aktiver (2) Investering i obligationer salg af obligation Pengestrømme vedrørende investeringer Afdrag på langfristet gæld (4) Pengestrømme vedrørende finansering Ændringer i likvider Likvider primo Likvider ultimo

20 Reno Djurs Årsrapport Lovpligtige noter Noter Note 1: Personaleomkostninger 2012 Lønninger & vederlag Pensionsforsikringer Omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger, i alt Personaleomkostninger fordeles således: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger I alt Heraf ledelses- og bestyrelsesvederlag Gns. antal personer beskæftiget 37,2 37,7

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NYHEDSGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. august Kasper Christensen

NYHEDSGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. august Kasper Christensen Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NYHEDSGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

HJSM Ejendomme ApS Virkelyst 5, 9400 Nørresundby

HJSM Ejendomme ApS Virkelyst 5, 9400 Nørresundby HJSM Ejendomme ApS Virkelyst 5, 9400 Nørresundby CVR-nr. 32 30 53 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere