Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en standardmomsangivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en standardmomsangivelse"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 721 final 2013/0343 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en standardmomsangivelse {SWD(2013) 426 final} {SWD(2013) 427 final} {SWD(2013) 428 final} DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Momssystemet kræver, at virksomhederne indgiver periodiske momsangivelser med de oplysninger, der er nødvendige for betalingen og kontrollen af moms, og dette kan være særligt komplekst, når der skal indgives momsangivelser i forskellige medlemsstater. Kompleksiteten skyldes, at der skal indgives forskellige oplysninger, at oplysningerne ikke bygger på harmoniserede definitioner, at der mangler god fælles vejledning, at der eksisterer forskellige regler og procedurer for indgivelse og korrektion af oplysninger, og at der skal benyttes det nationale sprog. Alt dette resulterer i større byrder for virksomhederne, mindre præcise og mindre rettidige momsangivelser og en begrænsning af den grænseoverskridende handel. For at løse disse problemer indhentede Kommissionen oplysninger om de forskellige involverede parters holdning til en standardmomsangivelse i forbindelse med høringen om grønbogen om momssystemets fremtid 1. Positive svar fra interesseparter førte til, at Kommissionen i meddelelsen om momssystemets fremtid 2 gav tilsagn om at fremlægge et forslag til en standardmomsangivelse inden udgangen af Forslaget understøtter andre kommissionsinitiativer. Gennemførelsen af handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder i EU hjælpes på vej af en gruppe på højt niveau, der vil være på plads indtil oktober 2014, og som rådgiver Kommissionen om, hvordan de administrative byrder forbundet med EU-lovgivningen kan reduceres. Den fokuserer på små og mellemstore virksomheder (SMV) og mikrovirksomheder og på, hvordan medlemsstaternes offentlige myndigheder kan gøres mere effektive og mere lydhøre over for de berørte parters behov, når de gennemfører EU-lovgivning. Standardmomsangivelsen passer godt sammen med disse mål om at reducere byrderne. Med udgangspunkt i "tænk småt først"-princippet i Small Business Act er det et af Kommissionens vigtigste mål at mindske bureaukratiet for SMV'er. I sin meddelelse om "intelligent lovgivning imødekommelse af de små og mellemstore virksomheders behov" fremhævede Kommissionen for nylig, at en onlineundersøgelse blandt SMV'er havde vist, at momsdirektivet 3 var en af de mest byrdefulde dele af EU-lovgivningen. Netop momsangivelsen beskrives som et område, hvor forskellene udgør en hindring for handelen i EU. Dette forslag tager sigte på at reducere byrderne for alle virksomheder og især SMV'er og er fremhævet i meddelelsen om intelligent lovgivning 4. Virksomheder klager i stigende grad over, at når de gør forretninger i EU, kan det være vanskeligt at overholde momsreglerne. Det gælder især inden for e-handel og levering af varer i det indre marked, når kunden er en privatperson, og leverandøren skal registrere, angive og betale momsen i den medlemsstat, hvor kunden er hjemmehørende. Disse forpligtelser kan skabe hindringer for grænseoverskridende handel, og en standardmomsangivelse kan reducere disse hindringer. I akten for det indre marked II 5 efterlyses der derfor en standardmomsangivelse. Desuden er en vækstfremmende finanspolitisk konsolidering et af de fem prioriterede områder i den årlige vækstundersøgelse for Moms udgør omkring 21 % af de nationale KOM(2010) 695 final. KOM(2011) 851 final. Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 347 af , s. 1). COM(2013) 122 final. COM(2012) 573 final. DA 2 DA

3 skatteindtægter, og da 12 % af al moms ikke indbetales, er der behov for et mere effektivt momssystem, der ikke kan svindles med. En hurtigere udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne er et vigtigt led i bestræbelserne på at reducere svig og forbedre overholdelsen af momsreglerne, og i denne forbindelse kunne en standardmomsangivelse hjælpe. 2. RESULTATER AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER Høring af interesserede parter Standardmomsangivelsen har været genstand for en række høringer. Den blev medtaget i grønbogen om momssystemets fremtid, der kan konsulteres på følgende internetadresse: Virksomheder og medlemsstater er blevet hørt som led i undersøgelsen foretaget af PwC, der omfattede et Fiscalis-seminar i oktober Desuden blev virksomhederne hørt på møder i ekspertgruppen vedrørende moms i januar 2012, på det opfølgende møde med SMVinteresseparter om "Small Business Act" i april 2013 og på mødet i januar 2013 med medlemsstaterne i Gruppen vedrørende Momssystemets Fremtid. Resultater af mødet i ekspertgruppen vedrørende moms findes på: Resultater af mødet i Gruppen vedrørende Momssystemets Fremtid findes på: /index_en.htm Konsekvensanalyse Forslaget ledsages af en konsekvensanalyse. Blandt de muligheder, der er blevet undersøgt nærmest, foretrækkes en standardmomsangivelse, der skal være obligatorisk for medlemsstaterne og for erhvervslivet, og som omfatter en liste over standardoplysninger, hvoraf kun nogle få vil være påkrævet i alle tilfælde. Dette reducerer byrderne for virksomhederne mest muligt og begrænser samtidig omkostningerne for medlemsstaterne. Den foretrukne løsning forventes at reducere de administrative byrder med et maksimum på 15 mia. EUR om året. 3. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER Forslaget er baseret på artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), i det omfang en sådan harmonisering er nødvendig for at sikre det indre markeds funktion og undgå konkurrenceforvridning. Nærhedsprincippet Målene med forslaget kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne. Standardisering af forpligtelsen til angivelse af moms kan kun opnås gennem EU's lovgivningsproces ved at ændre momsdirektivet, som indeholder de relevante regler vedrørende momsangivelsen. Forslagets anvendelsesområde er begrænset til, hvad der kun kan opnås gennem EUlovgivning, og er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet. DA 3 DA

4 Proportionalitetsprincippet Ændringerne af momsdirektivet er nødvendige for standardiseringen af momsangivelser og for at begrænse de informationskrav, der er nødvendige for kontrollen og opkrævningen af moms, og for dermed at mindske byrderne for erhvervslivet og fjerne hindringer for det indre markeds korrekte funktionsmåde. Desuden kan konkurrenceforvridninger bedre undgås ved hjælp af de øgede muligheder for kontrol, som en standardformular giver medlemsstaterne. Forslaget er derfor i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Reguleringsmiddel/reguleringsform Det foreslåede instrument er et direktiv, da den lovgivning, der ændres, er et direktiv, og derfor vil en anden type retsakt ikke være egnet. Forklarende dokumenter Medlemsstaterne skal tilsende Kommissionen de nationale bestemmelser, der sættes i kraft for at gennemføre direktivet, samt et dokument, hvori der gøres rede for forholdet mellem direktivets komponenter og de tilsvarende dele af nationale gennemførelsesinstrumenter. Dette er berettiget og i overensstemmelse med hensynet til proportionalitet. 4. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER Forslaget har ingen negative konsekvenser for EU's budget. 5. DETALJERET GENNEMGANG AF FORSLAGET Tanken bag en standardmomsangivelse er, at alle virksomheder skal have mulighed for at indsende standardiserede oplysninger til hver medlemsstat i et fælles, helst elektronisk format. På denne måde kan en virksomhed, der indgiver en momsangivelse i én medlemsstat, let udfylde og indgive en momsangivelse i en anden medlemsstat, fordi oplysningerne og reglerne for indgivelse er standardiserede. Standardmomsangivelsen bør være tilgængelig for alle virksomheder, for hvis den begrænses til bestemte kategorier af virksomheder, vil det resultere i en indsnævring af dens anvendelsesområde, større kompleksitet og dermed en lavere reduktion af byrderne. Ligeledes for at reducere omkostningerne og kompleksiteten for medlemsstaterne bør der på EU-plan kun tilbydes én momsangivelse, nemlig standardmomsangivelsen. Forslaget behandler spørgsmål i relation til momsangivelsernes indhold, indgivelse (hvordan og hvornår) og korrektion. For indholdets vedkommende er det både mængden af oplysninger og standardiseringen heraf, der spiller en central rolle for mindskelsen af byrderne for virksomhederne. Forslaget indeholder en liste med maksimalt 26 bokse, som virksomhederne skal udfylde, og medlemsstaterne kan fritage virksomheder fra at udfylde alle undtagen fem. Oplysningerne bør være ens i alle medlemsstater, således at oplysninger, der angives i én medlemsstat, angives på præcis samme måde som i alle de andre medlemsstater. Desuden kan medlemsstaterne med henblik på kontrol og forvaltning af moms for specifikke regioner, områder eller særlige momsordninger forlange supplerende oplysninger. Kun i disse behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne kræve, at virksomhederne afgiver flere oplysninger end de 26 standardoplysninger. Med hensyn til indgivelsen af momsangivelsen indeholder forslaget en minimumsstandard. Alle virksomheder skal kunne indgive månedlige momsangivelser, hvorved momsen forfalder DA 4 DA

5 til betaling og skal betales ved udgangen af den måned, der følger efter momsangivelsesperioden. Derudover kan medlemsstaterne mindske byrderne yderligere for at give mulighed for længere momsangivelsesperioder på op til et år og for at forlænge fristen for indgivelse af momsangivelsen og afregning med op til yderligere en måned. Dette skulle sikre, at ingen virksomhed skal indgive momsangivelser med hyppigere mellemrum eller betale den skyldige moms inden for en kortere frist. Forslaget tilskynder også til elektronisk indgivelse af momsangivelser. Virksomhederne skal have ret til at indgive standardmomsangivelsen i elektronisk form i samtlige medlemsstater, herunder via elektronisk filoverførsel under anvendelse af avancerede elektroniske signaturer, som er interoperable i hele EU, eller andre former for teknologi med et tilsvarende sikkerhedsniveau. For at sikre, at bestemte tekniske aspekter af momsangivelsen standardiseres, hvilket ikke kan ske gennem et direktiv, åbner forslaget mulighed for at anvende udvalgsproceduren. Det er tanken, at denne skal kunne anvendes til angivelsens tekniske detaljer, de fælles definitioner og procedurer, den detaljerede behandling af korrektioner og til de fælles metoder for elektronisk indgivelse af momsangivelsen. Artikel 178, 185, 211, 271 og 318 For at undgå forvirring erstattes udtrykket "momsangivelse" i momsdirektivet med udtrykket "standardmomsangivelse", da afdeling XI, kapitel 5, er blevet opdelt i to dele, nemlig "Standardmomsangivelse" og "Andre angivelser og oplysninger". Dette har indflydelse på ændringerne af artikel 178, 185, 211, 271 og 318. Definitionen på "momsangivelse" i artikel 357, nr. 5), og artikel 358, nr. 4, gælder fra 1. januar 2015 kun for kapitlet vedrørende særordningerne for ikke-etablerede afgiftspligtige personer, der leverer teleydelser, radio- og tv-transmissioner og elektroniske tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer og kan forblive uændret. Artikel 206 og 252 Artikel 206 i sin nuværende form giver medlemsstaterne mulighed for at vælge en anden betalingsfrist end tidspunktet for indgivelse af momsangivelsen og for at opkræve acontobeløb. En sådan bestemmelse, der tillader flere forskellige betalingsfrister, kan delvis ophæve fordelene ved den foreslåede standardmomsangivelse. Derfor fastholdes i artikel 206 den generelle regel om, at momsen skal indbetales samtidig med indgivelsen af standardmomsangivelsen, men medlemsstaternes mulighed for at vælge en anden indbetalingsfrist fjernes. Ved artikel 252 skal standardmomsangivelsen indgives inden udgangen af den måned, der følger efter standardmomsangivelsesperioden. For at undgå, at betalingsfristerne for virksomhederne i visse tilfælde afkortes, kan medlemsstaterne forlænge fristen for indgivelse af standardmomsangivelsen med yderligere en måned. Således skal momsangivelsen indgives og momsen betales mindst en måned og højst to måneder efter udløbet af momsangivelsesperioden. Standardmomsangivelsesperioden er i artikel 252 fastsat til en måned. For at undgå, at virksomheder skal indgive standardmomsangivelser hyppigere end i dag, kan medlemsstaterne imidlertid tillade, at virksomhederne indgiver standardmomsangivelser for en periode på op til et år. DA 5 DA

6 I overensstemmelse med Unionens den fælles politik vedrørende definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder 6 kan mikrovirksomheder med en årlig omsætning på mindre end 2 mio. EUR indgive kvartalsangivelser, så længe det ikke indebærer nogen risiko for momskontrollen og momsopkrævningen. Artikel 250 Alle momsangivelser skal indeholde fem oplysninger, nemlig oplysninger om udgående og indgående moms, de pågældende nettotal og de nettobeløb, der skal betales eller tilbagebetales. Alle medlemsstater kræver i dag disse oplysninger, og dette er omfattet af den nuværende artikel 250, stk. 1. Fælles regler for korrektion af momsangivelser er nødvendige for at tilvejebringe den ønskede standardisering. Medlemsstaterne bør dog kunne bestemme deres egne korrektionsperioder, da disse perioder hænger tæt sammen med de nationale revisionsprocedurer. Derfor indsættes der i stk. 2 et princip om, at afgiftspligtige personer kan korrigere momsangivelser inden for en af medlemsstaterne fastsat frist. Det samlede beløb for leveringer og erhvervelser af varer inden for Fællesskabet kan fastslås på grundlag af EU's salgslister og bør derfor ikke indgå i standardmomsangivelsen. Der er imidlertid behov for en overgangsperiode til at regulere de nationale statistiske systemer, som i dag til brug for udarbejdelsen af statistikker over handelen med varer inden for Fællesskabet 7 i høj grad bygger på oplysningerne i momsangivelser. Artikel 251 Foruden de obligatoriske oplysninger i standardmomsangivelsen kan medlemsstaterne forlange andre oplysninger til brug for risikoanalyser og i kontroløjemed. For at reducere byrderne for virksomhederne og udelukke oplysninger, der er nødvendige til statistiske formål og ikke til momsformål, bør de supplerende oplysningskrav standardiseres og holdes på et minimum. En del af de supplerende oplysninger vedrører specifikt bestemte transaktioner som omhandlet i momsdirektivet og er standardiseret. Artikel 251, stk. 1, tillader supplerende standardiserede oplysninger i relation til salg og skyldig moms og indeholder otte oplysninger. Artikel 251, stk. 2, tillader tretten standardiserede oplysninger i relation til køb og fradragsberettiget moms. Imidlertid er andre supplerende oplysninger nødvendige, når medlemsstaterne anvender særlige regler i bestemte regioner eller områder eller særordninger for visse afgiftspligtige personer eller transaktioner. Dette er fastsat i traktatens artikel 251, stk. 3. På grund af den særlige karakter af de supplerende oplysninger, der er omhandlet i artikel 251, stk. 3, vil disse blive standardiseret gennem udvalgsproceduren. For at sikre gennemsigtighed og gøre det lettere for virksomhederne at overholde reglerne, når medlemsstaterne kræver yderligere oplysninger, skal det kompetente udvalg underrettes herom. Ny artikel 252a Der bør i højere grad tilskyndes til elektronisk indgivelse af angivelser, og selv om medlemsstaterne skal tillade og kan kræve, at angivelserne indgives elektronisk, bør det også 6 7 Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, EUT L 124 af , s. 36. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 (EUT L 102 af , s. 1). DA 6 DA

7 være muligt at overføre filer, ligesom det er tilfældet med oversigter, og der bør indføres fælles sikre fremsendelsesmetoder, herunder anvendelse af avancerede elektroniske signaturer. Definitionerne i denne artikel er i overensstemmelse med direktiv 1999/93/EF 8 om elektroniske signaturer. Men disse definitioner kan tilpasses efter vedtagelsen af Kommissionens forslag til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked 9. Denne artikel standardiserer yderligere den nuværende artikel 250, stk. 2. Artikel 253 Udgår, da det drejer sig om en særlig foranstaltning, der kun gælder for Sverige, som ville være i strid med formålet med en standardmomsangivelse. Artikel 254 Denne artikels indhold flyttes til en ny artikel 257a i en ny afdeling 2 under overskriften "Andre angivelser og oplysninger". De oplysninger, der kræves fra sælgeren af et nyt transportmiddel i henhold til den nuværende artikel 254, bør nemlig ikke indgå i en standardmomsangivelse, men de er ikke desto mindre nødvendige. Artikel 255 Denne artikel erstatter artikel 255, 256 og 257 og samler dem i en enkelt artikel. Der er ingen substansændring. Artikel 256 og 257 Disse artiklers indhold flyttes til artikel 255. Artikel 258 og 259 Artikel 258 om indberetning af oplysninger om erhvervelser af nye transportmidler og punktafgiftspligtige varer inden for Fællesskabet samt artikel 259 om oplysninger, som er nødvendige for at sikre en korrekt anvendelse af reglerne vedrørende erhvervelse af nye transportmidler, er stadig nødvendige, men ændres for at afspejle det forhold, at oplysningerne kan være påkrævet i andre angivelser. Artikel 260 Oplysningerne om indførsel af varer er nu indføjet i artikel 251, stk. 1, litra h), og artikel 251, stk. 2, litra g), og derfor bør denne artikel. Artikel 261 Medlemsstaterne kan ikke længere kræve, at afgiftspligtige personer skal indgive en årlig sammenfattende momsangivelse med oplysninger om alle de transaktioner, der er angivet i det foregående års periodiske momsangivelser, og som indeholder alle nødvendige oplysninger til brug for eventuelle reguleringer. Reguleringerne er inkluderet i standardmomsangivelsen via artikel 251, stk. 2, litra h), og artikel 261 bør derfor udgå. Ny artikel 255a og 255b Som det var tilfældet med momsangivelsen for særordninger for ikke-etablerede afgiftspligtige personer, der leverer teleydelser, radio- og tv-transmissioner eller elektroniske tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer, bør momsdirektivet indeholde oplysningskrav, og en gennemførelsesforordning fra Kommissionen bør give de tekniske detaljer. Disse 8 9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13.december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 af , s. 12). COM(2012) 238 final 2012/0146 (COD). DA 7 DA

8 artikler bygger på samme procedure ved at fastslå, at de tekniske detaljer vedrørende de i artikel 250 og 251 omhandlede oplysninger, fælles definitioner og procedurer for indgivelse af oplysninger, fælles procedurer for korrektioner og fælles elektroniske metoder ud over brugen af avancerede elektroniske signaturer kan vedtages gennem en gennemførelsesforordning fra Kommissionen ved hjælp af udvalgsproceduren. Ny artikel 257a Artikel 254 flyttes til en ny afdeling 2 om "Andre angivelser og oplysninger", da oplysningerne om salg af nye transportmidler ikke er medtaget i standardmomsangivelsen. Artikel 272 For at sikre en konsekvent anvendelse af standardmomsangivelsen bør medlemsstaterne kun i et begrænset antal tilfælde have mulighed for at fritage afgiftspligtige personer for kravet om indgivelse af en momsangivelse. Det drejer sig om de tilfælde, hvor den afgiftspligtige person ikke skal svare moms af erhvervelser inden for Fællesskabet, er omfattet af fritagelsen for små virksomheder eller af den fælles standardsatsordning for landbrugere. Artikel 273 For at sikre, at standardmomsangivelsen rent faktisk er en standardangivelse, bør medlemsstaterne ikke have mulighed for at pålægge virksomhederne andre forpligtelser på området end dem, der er nævnt ovenfor, og derfor er den i artikel 273 fastsatte mulighed for at gøre dette udelukket i relation til standardmomsangivelsen. DA 8 DA

9 2013/0343 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en standardmomsangivelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 10, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 11, efter en særlig lovgivningsprocedure og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til Rådets direktiv 2006/112/EF 12 skal afgiftspligtige personer indgive momsangivelser, men det giver medlemsstaterne fleksibilitet til at bestemme, hvilke oplysninger der er behov for. Dette giver anledning til forskellige regler og procedurer for indgivelse af momsangivelser i Unionen, øget kompleksitet for virksomheder og momsforpligtelser, der skaber hindringer for samhandelen i EU. (2) For at mindske de byrder, der påhviler virksomhederne, og forbedre det indre markeds funktionsmåde bør der indføres en standardmomsangivelse for alle virksomheder med handelsaktiviteter i Unionen, som burde lette medlemsstaternes kontrol af momsangivelser. (3) Det er nødvendigt at reducere de administrative byrder til et minimum. De oplysninger, der kræves i standardmomsangivelsen, bør derfor omfatte et begrænset antal obligatoriske oplysninger. Hvad angår standardmomsangivelsen og andre angivelser, bør medlemsstaterne ikke have ret til at kræve andre oplysninger end dem, der er fastsat i direktivets afsnit XI, kapitel 5. (4) Medlemsstaterne bør have mulighed for at kræve yderligere oplysninger fra afgiftspligtige personer, og til dette formål bør der udformes en standardiseret liste over de supplerende oplysninger, der kan anmodes om. Dette er nyttigt til brug for risikoanalyser og i kontroløjemed. For at sikre gennemsigtighed og standardisering bør medlemsstater, der kræver sådanne supplerende oplysninger, underrette Det Stående Udvalg for Administrativt Samarbejde. (5) For at give medlemsstaterne mulighed for at tilpasse deres systemer for udarbejdelse af statistikker over leveringer og erhvervelser af varer inden for Unionen bør EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af , s. 1). DA 9 DA

10 oplysninger om den samlede værdi af leveringer og erhvervelser af varer inden for EU være en del af de obligatoriske oplysninger i standardmomsangivelsen indtil den 31. december (6) Afgiftsperioden bør være månedlig for alle virksomheder undtagen mikrovirksomheder, der bør indgive standardmomsangivelser hvert kvartal. Det bør stadig være muligt for medlemsstaterne at forlænge denne periode i op til et år for at mindske den administrative byrde. (7) Der bør gælde en fælles minimumsfrist for indgivelse af standardmomsangivelsen, nemlig udgangen af den måned, der følger efter afgiftsperioden, for at skabe en minimumsstandard, men medlemsstaterne bør have mulighed for at forlænge denne periode med yderligere en måned for at undgå at forøge byrderne for virksomhederne. (8) Betalingsfristerne bør harmoniseres for at mindske den administrative byrde, og momsens nettobeløb bør indbetales ved indgivelsen af standardmomsangivelsen og under alle omstændigheder inden udløbet af fristen for indgivelse af standardmomsangivelsen. (9) For at tilskynde til brug af elektroniske angivelser bør det være tilladt at indgive standardmomsangivelse ad elektronisk vej. (10) Da standardmomsangivelsen indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for de eventuelle reguleringer, der skal foretages, er det passende at se bort fra de specifikke krav vedrørende indførsel af varer og en årlig sammenfattende momsangivelse. (11) Standardmomsangivelsen bør anvendes af alle virksomheder, der udfører leverancer af samme art og derfor bør medlemsstaternes mulighed for at kan fritage visse virksomheder for forpligtelsen til at indgive en momsangivelse begrænses, således at forpligtelsen til at indgive en sådan angivelse håndhæves på ensartet vis i hele Unionen. (12) For nye transportmidler og punktafgiftspligtige varer er de påkrævede oplysninger af specifik og begrænset karakter. En standardisering af sådanne oplysninger i standardmomsangivelsen ikke er hensigtsmæssig. I stedet bør oplysningerne indsamles gennem en særskilt angivelse for at lette byrden for hovedparten af virksomheder. (13) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af direktiv 2006/112/EF bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår de tekniske detaljer, herunder en ensartet elektronisk meddelelse for fremsendelse, et fælles sæt af definitioner og procedurer for indgivelse, fælles procedurer i forbindelse med korrektioner og fælles elektroniske metoder, som giver en tilstrækkelig høj sikkerhed ved indsendelse af standardmomsangivelsen. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser 13. (14) I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter 14 har medlemsstaterne forpligtet sig til i de tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale EUT L 55 af , s. 13. EUT C 369 af , s. 14. DA 10 DA

11 gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiveren, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget. (15) Direktiv 2006/112/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DETTE DIREKTIV: Artikel 1 I direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer: 1) Artikel 178, litra c), affattes således: "c) for det i artikel 168, litra c), omhandlede fradrag for så vidt angår erhvervelse af varer inden for Fællesskabet i den i artikel 250 omhandlede standardmomsangivelse have anført det afgiftsbeløb, som skal betales af hans erhvervelser af varer inden for Fællesskabet, samt være i besiddelse af en faktura, der er udfærdiget i overensstemmelse med afsnit XI, kapitel 3, afdeling 3, 4 og 5" 2) Artikel 185, stk. 1, affattes således: "1. Reguleringen af fradraget finder navnlig sted, når der efter standardmomsangivelsens udfærdigelse er sket ændringer af de elementer, som er taget i betragtning ved fastsættelsen af fradragsbeløbet, f.eks. i tilfælde af annullation af køb eller opnåelse af rabatter." 3) Artikel 206 affattes således: "Artikel 206 Enhver afgiftspligtig person, der er betalingspligtig for momsen, skal indbetale momsens nettobeløb samtidig med indgivelsen af den i artikel 250 omhandlede standardmomsangivelse, og under alle omstændigheder inden udløbet af fristen for indgivelse af standardmomsangivelsen." 4) Artikel 211, stk. 2, affattes således: "Medlemsstaterne kan ved indførsel af varer foretaget af afgiftspligtige personer, af betalingspligtige personer eller af visse kategorier af disse personer, navnlig bestemme, at den i anledning af indførslen skyldige moms ikke skal betales på indførselstidspunktet på betingelse af, at den anføres som sådan i standardmomsangivelsen, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 250." 5) Følgende afdelingsoverskrift indsættes før artikel 250: "Afdeling 1 Standardmomsangivelse" 6) Artikel 250, 251 og 252 affattes således: "Artikel 250 [Artikel 250, stk. 1] 1. Enhver afgiftspligtig person skal indgive en standardmomsangivelse, der foruden momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer og den pågældende afgiftsperiode indeholder følgende oplysninger: a) afgiften, som er forfaldet b) afgiften, for hvilken der foretages fradrag DA 11 DA

12 c) det nettobeløb i moms, der skal betales eller tilbagebetales d) det samlede beløb, uden moms, for de transaktioner, for hvilke afgiften er forfaldet, herunder beløbet for de transaktioner, der er fritaget for afgift e) den samlede beløb, uden moms, for de transaktioner, for hvilke der foretages fradrag f) det samlede beløb for de i artikel 138 omhandlede leveringer af varer for afgiftsperioder frem til den 31. december 2019 g) det samlede beløb, uden moms, for erhvervelser af varer inden for Fællesskabet eller for hermed sidestillede transaktioner for afgiftsperioder frem til den 31. december Medlemsstaterne tillader korrektioner af standardmomsangivelsen og fastsætter den periode, hvori sådanne korrektioner kan foretages. Artikel 251[Artikel 251] 1. For transaktioner, for hvilke afgiften er forfaldet i løbet af afgiftsperioden, kan medlemsstarene foruden de i artikel 250, stk. 1, omhandlede oplysninger kræve, at standardmomsangivelsen, der dækker en given afgiftsperiode, indeholder alle eller nogle af følgende oplysninger: a) afgiftsbeløbet og det samlede beløb, uden moms, for leveringer af varer og tjenesteydelser for hver sats b) det samlede beløb for de i artikel 138 omhandlede leveringer af varer for afgiftsperioder efter den 31. december 2019 c) den samlede beløb, uden moms, for leveringer af andre tjenesteydelser end tjenesteydelser, der er fritaget for moms i den medlemsstat, hvor transaktionen er afgiftspligtig, og for hvilke modtageren skal betale afgift i henhold til artikel 196 d) den samlede beløb, uden moms, for de leveringer af varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af litra c), og for hvilke modtageren skal betale afgift e) det samlede beløb for de i artikel 146, stk. 1, litra a) og b), omhandlede leveringer af varer f) det samlede beløb for andre transaktioner, der er fritaget for moms, og som ikke er omfattet af litra b)-e) g) afgiften på: i) erhvervelser af varer inden for Fællesskabet eller hermed sidestillede transaktioner i henhold til artikel 21 eller 22 ii) modtagne leveringer af varer eller tjenesteydelser, for hvilke modtageren skal betale moms iii) indførsel af varer, hvis medlemsstaten gør brug af muligheden i artikel 211, stk For transaktioner, for hvilke der foretages fradrag af moms i løbet af afgiftsperioden, kan medlemsstaterne foruden de i artikel 250, stk. 1, omhandlede oplysninger kræve, at standardmomsangivelsen for en given afgiftsperiode indeholder alle eller nogle af følgende oplysninger: DA 12 DA

13 a) afgiftsbeløbet og det samlede beløb, uden moms, for leveringer af andre varer og tjenesteydelser end dem, der er omhandlet i litra b)-g) b) det samlede beløb, uden moms, for erhvervelser af varer inden for Fællesskabet eller for hermed sidestillede transaktioner for afgiftsperioder efter den 31. december 2019 c) afgiften på erhvervelser af varer inden for Fællesskabet eller hermed sidestillede transaktioner d) afgiftsbeløbet og det samlede beløb, uden moms, for leveringer af varer eller tjenesteydelser, som er modtaget, og for hvilke modtageren skal betale moms i henhold til artikel 199 eller 199a eller i henhold til en national foranstaltning, der er godkendt i henhold til artikel 199b eller 395 e) afgiftsbeløbet og det samlede beløb, uden moms, for leveringer af andre tjenesteydelser, som er modtaget, end tjenesteydelser, som er fritaget for moms i den medlemsstat, hvor transaktionen er afgiftspligtig, og for hvilke modtageren skal betale afgift i henhold til artikel 196 f) afgiftsbeløbet og det samlede beløb, uden moms, for leveringer af varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af litra c) og d), og for hvilke modtageren skal betale afgift g) afgiftsbeløbet og det samlede beløb, uden moms, for indførsel af varer h) enhver regulering af fradrag som omhandlet i artikel For transaktioner med oprindelse i eller bestemt til en bestemt region eller et bestemt område, for hvilke der gælder særlige regler, eller som er omfattet af en særlig ordning uden for de normale momsordninger, for hvilke afgiften er forfaldet i løbet af afgiftsperioden, kan medlemsstaterne foruden de oplysninger, der er omhandlet i artikel 250, stk. 1, kræve, at standardmomsangivelsen for en given afgiftsperiode indeholder en af eller begge følgende oplysninger: a) oplysninger, der er nødvendige for beregningen af den forfaldne afgift b) oplysninger, der er nødvendige for beregningen af fradragsberettiget moms. 4. Medlemsstaterne underretter det udvalg, der er nedsat ved artikel 58 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 904/ om de nationale lovgivningsmæssige foranstaltninger, der træffes i henhold til stk. 1, 2 og 3 i denne artikel. Artikel 252 [Artikel 252] 1. Standardmomsangivelsen indgives inden for en af medlemsstaterne nærmere fastsat frist. Denne frist må ikke være kortere end en måned og længere end to måneder regnet fra udløbet af hver afgiftsperiode. 2. Afgiftsperioden fastsættes til en kalendermåned. Medlemsstaterne tillader dog en afgiftsperiode på tre kalendermåneder for afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning ikke overstiger 2 mio. EUR eller modværdien heraf i national valuta og som beregnet i overensstemmelse med artikel 288, medmindre en kalendermåned er nødvendig for at undgå skatteunddragelse eller skattesvig i specifikke tilfælde. 15 Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af , s. 1). DA 13 DA

14 Medlemsstaterne kan tillade længere afgiftsperioder, der dog ikke må overstige et år." 7) Som artikel 252a indsættes: "Artikel 252a [Artikel 250, stk. 2, og ny] Medlemsstaterne tillader og kan kræve, at standardmomsangivelsen indgives ad elektronisk vej. Dette omfatter muligheden for at anvende elektronisk filoverførsel. Standardmomsangivelser, der indgives elektronisk, accepteres af medlemsstaterne, hvis ægtheden af deres oprindelse og integriteten af deres indhold garanteres af en avanceret elektronisk signatur som omhandlet i artikel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets direktiv 1999/93/EF 16, som er baseret på et kvalificeret certifikat og genereret af et sikkert signaturgenereringssystem, jf. definitionen i artikel 2, nr. 6) og 10), i direktiv 1999/93/EF, eller ved andre metoder, der giver et tilsvarende sikkerhedsniveau." 8) Artikel 253 og 254 udgår. 9) Artikel 255 affattes således: "Artikel 255 [Artikel 255, 256, 257] Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at følgende personer overholder de i denne afdeling omhandlede forpligtelser med hensyn til indgivelse af en standardmomsangivelse: a) køberen af investeringsguld som den afgiftspligtige person i henhold til artikel 198, stk. 1, eller køberen af guld, hvis de, for så vidt angår guld som råmetal eller som halvforarbejdede produkter eller investeringsguld som defineret i artikel 344, stk. 1, anvender den i artikel 198, stk. 2, omhandlede mulighed for at udpege kunden som betalingspligtig for momsen b) personer, som i henhold til artikel og artikel 204 betragtes som betalingspligtige for momsen i stedet for en afgiftspligtig person, der ikke er etableret på deres område c) ikke-afgiftspligtige juridiske personer, der er betalingspligtige for momsen i forbindelse med erhvervelse af varer inden for Fællesskabet som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i)." 10) Som artikel 255a og 255b indsættes: "Artikel 255a [ny] Følgende fastsættes efter proceduren i artikel 255b: a) de tekniske detaljer vedrørende indgivelsen af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 250 og 251, herunder en fælles elektronisk meddelelse b) et fælles sæt af definitioner og procedurer gældende for indgivelsen af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 250 og 251 c) fælles procedurer for korrektioner af standardmomsangivelsen 16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 af , s. 12). DA 14 DA

15 d) fælles elektroniske metoder, som giver et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for indgivelse af standardmomsangivelsen. Artikel 255b [ny] 1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 58 i Rådets forordning (EU) nr. 904/2010(*). Dette udvalg er et udvalg i den i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 anvendte betydning(**). 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. (*) EUT L 268 af , s. 1. (**) EUT L 55 af , s. 13." 11) Artikel 256 og 257 udgår. 12) Følgende afdelingsoverskrift indsættes efter artikel 255b: "Afdeling 2 Andre angivelser og oplysninger" 13) Følgende indsættes som artikel 257a: "Artikel 257a [artikel 254] For leveringer af nye transportmidler, der foretages på de i artikel 138, stk. 2, litra a), omhandlede betingelser af en momsregistreret afgiftspligtig person til en ikke momsregistreret kunde eller af en afgiftspligtig person som omhandlet i artikel 9, stk. 2, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sælgeren meddeler alle de oplysninger, der er nødvendige for momsens anvendelse og myndighedernes kontrol hermed. 14) Artikel 258 og 259 affattes således: "Artikel 258 Medlemsstaterne fastsætter de nærmere bestemmelser for angivelsen for så vidt angår erhvervelser af nye transportmidler inden for Fællesskabet som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), nr. ii), samt for så vidt angår erhvervelser af punktafgiftspligtige varer inden for Fællesskabet som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), nr. iii). Artikel 259 Medlemsstaterne kan kræve, at personer, der foretager erhvervelser af nye transportmidler inden for Fællesskabet som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), nr. ii), ved indgivelsen af angivelsen giver alle de oplysninger, der er nødvendige for momsens anvendelse og myndighedernes kontrol hermed. 15) Artikel 260 og 261 udgår. 16) I artikel 271 affattes den indledende tekst således: "I medfør af den i artikel 269 omhandlede tilladelse kan de medlemsstater, der fastsætter varigheden af den afgiftsperiode, for hvilken en afgiftspligtig person skal indgive den i artikel 250 omhandlede standardmomsangivelse, til over tre måneder, tillade, at denne afgiftspligtige person indgiver oversigten for samme periode, når den afgiftspligtige person opfylder følgende tre betingelser:" DA 15 DA

16 17) Artikel 272 affattes således: a) I stk. 1 udgår andet afsnit. b) Som stk. 1a indsættes: "1a. Medlemsstaterne kan ikke fritage følgende afgiftspligtige personer for følgende forpligtelser: a) de i stk. 1, litra b), omhandlede personer for faktureringsforpligtelserne i kapitel 3, afdeling 3-6, og i kapitel 4, afdeling 3 b) de i stk. 1, litra b) og c), omhandlede personer for forpligtelserne knyttet til standardmomsangivelsen som fastsat i kapitel 5, afdeling 1." 18) Artikel 273, stk. 2, affattes således: "Muligheden i stk. 1 kan ikke anvendes til at pålægge andre forpligtelser med hensyn til fakturering og standardmomsangivelse ud over dem, der er fastsat i kapitel 3 og i kapitel 5, afdeling 1." 19) Artikel 318, stk. 1, første afsnit, affattes således: "For at forenkle opkrævningen af afgiften kan medlemsstaterne efter høring af Momsudvalget for visse transaktioner eller for visse kategorier af afgiftspligtige videreforhandlere fastsætte, at afgiftsgrundlaget for leveringer af varer, der er omfattet af fortjenstmargenordningen, fastsættes for hver afgiftsperiode, for hvilken den afgiftspligtige videreforhandler skal afgive den i artikel 250 omhandlede standardmomsangivelse." Artikel 2 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser. Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. 2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 3 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 4 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Rådets vegne Formand DA 16 DA

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14822/16 FISC 209 ECOFIN 1113 IA 128 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.4.2017 COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Den Italienske Republik til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13842/16 FISC 176 ECOFIN 975 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 811 final 2016/0406 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1)

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1) BEK nr 825 af 25/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0430208 Senere ændringer til forskriften BEK nr 808 af 30/06/2015

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0074 (NLE) 8735/15 FISC 43 ECOFIN 320 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0511 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0511 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0511 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.9.2009 KOM(2009) 511 endelig 2009/0139 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SWD(2013) 426 final.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SWD(2013) 426 final. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. oktober 2013 (OR. en) 15337/13 ADD 1 FISC 206 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere