VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1"

Transkript

1

2 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune. 2. Andelsboligforeningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr. nr. gk den sydvestlige del, Mejrup. Beliggende Kongelyset, Holstebro, bestående af 17 andelsboliger og fælleshus. Andelshavere: 3. Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år, og som bebor, eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i andelsboligforeningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af andelsboligforeningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1 og under de vilkår som nævnt i 14. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andelen og boligen og de vilkår jfr. 14, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. Side 2

3 Ved beboelse forstås, at andelshaver benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Stk. 4. Ved flytte ind i forstås, at andelshaver tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. Stk. 5. Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i andelsboligforeningen, og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaver er midlertidig fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for et tidsrum af normalt 2 år, jfr. 12. Stk. 6. Såfremt en udlejet bolig bliver ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en person, der optages som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1, jfr. 12, medmindre boligen er erhvervet i henhold til stk. 2. Indskud, hæftelse og andel: 4. Ved optagelse af nyt medlem efter stiftelsen skal der ud over indskud indbetales et eventuelt tillægsbeløb, således at indskud plus eventuelt tillægsbeløb svarer til den pris, som efter 15 godkendes for andel og bolig. 5. Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for andelsboligforeningens forpligtelser. Såfremt der i øvrigt skal optages lån, hvorfor andelshaverne skal hæfte solidarisk, kræver dette tilslutning fra samtlige andelshavere i andelsboligforeningen. En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen, og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Side 3

4 6. Andelshaverne har andel i andelsboligforeningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi. 7. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne 14 18, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningsloven 6 b. Stk. 2 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Andelsboligforeningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningsloven 4 a, ligesom andelsboligforeningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.. For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. Boligaftale: 8. Andelsboligforeningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form. Såfremt en bolig ønskes benyttet helt eller delvis til andet end beboelse, skal tilladelse indhentes hos bestyrelsen. Side 4

5 Boligafgift: 9. Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage regulering af boligafgiften for de enkelte boliger, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi. Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves et gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling af leje. Vedligeholdelse m.v.: 10. En andelshaver er forpligtet til at foretage al indvendig vedligeholdelse i boligen samt anden vedligeholdelse, som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne, dog bortset fra vedligeholdelse af fjernvarme-/centralvarmeanlæg, vandanlæg, elanlæg, fælles forsynings og afløbsledninger, udskiftning af hoved og bagdøre, udskiftning af vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele herunder tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve, køkkeninventar, badeværelsesinventar og inventar i bryggers/baggang. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan en andelshaver ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse. En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede haveareal. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelse af havearealet og for fælles eller egne hegn. En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. Stk. 4. Andelsboligforeningen er forpligtet til at al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure, carporte, garager, fælleshus samt fælles anlæg. Vedligeholdelse skal udføres i overensbestmmelse med en vedligeholdelsesplan. Side 5

6 Stk. 5. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten kan bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. 22, stk. 1, litra c. Forandringer: 11. En andelshaver er berettiget til at fortage forandringer inde i boligen. Forandringer skal godkendes af bestyrelsen. Forandringer skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger inden de bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden 3 uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringer skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. Såfremt forandringer ønskes udført af hensyn til ældre/handicappede kan bestyrelsen ikke blankt nægte godkendelse, men alene stille krav til arbejdets udførelse jfr. stk. 3 og stk. 4 og alene nægte godkendelse, såfremt forandringerne medfører væsentlige gener for de øvrige beboere i andelsboligforeningen. Bestyrelsen kan betinge godkendelse af reetablering ved andelshaverens fraflytning. En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringerne. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om forandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringerne vil være uhensigtsmæssige eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesser. Stk. 4. Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Stk. 5. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. Side 6

7 Udlejning m.v.: 12. En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han/hun er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3. En andelshaver kan, når han/hun har beboet boligen i normalt mindst 6 måneder, helt eller delvist fremleje eller udlåne sin bolig til èn af andelshaveren nærtstående person (børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre ). Tilladelse til at fremleje eller til at udlåne sin bolig kan kun gives af bestyrelsen og kun, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke normalt tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde hertil, såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren normalt bebo boligen minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Herudover kan en andelshaver kun fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsen tilladelse. Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af bestyrelsen fastsatte betingelser. Husorden: 13. Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, herunder husdyrhold m.v. Overdragelse af andele: 14. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han/hun berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med stk. 2. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. Side 7

8 Andelen overføres efter følgende rækkefølge: a. Overdrageren kan indstille sin efterfølger, når overtagelsen sker til en person, med hvem han/hun er beslægtet med, herunder børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand (fælles folkeregisteradresse) med andelshaver i normalt mindst 6 måneder før overdragelsen eller ved bytning. b. Andelshaveren, kan ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen indstille sin efterfølger, jfr. dog normalvedtægtens 19, stk. 1 og 2 vedrørende efterlevende ægtefælle. c. Andre andelshavere, der er indtegnet på venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter anciennitet som indtegnet på venteliste. d. Ikke medlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen. e. Dernæst kommer andre, der indstilles af overdrageren, i betragtning. Bestyrelsen har ingen pligt til at oprette de i stk. 2, litra c og litra d nævnte ventelister. Stk. 4. Andelsboligforeningens ventelister såfremt de er oprettet kan forevises til eftersyn for andelshaverne på forlangende. Stk.5. Såfremt der ikke kan findes en køber til den maksimalt lovlige pris i henhold til vedtægternes 15, eller sælger ønsker at sælge andelen under maksimal lovlig pris til personer, der ikke er nævnt i 14, stk. 2, litra a, skal den køber, der ønsker at købe til en lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet af sit tilbud i 10 hverdage, såfremt nedsættelsen er mere end 15 % af den udbudte lovlige pris eksklusiv løsøre. De indtegnede på ventelisten efter 14, stk. 2, litra b e skal herefter tilbydes andelen igen til den pris, som sælger har kunnet opnå til anden side med en acceptfrist, der udløber dagen før købers vedståelsesfrist udløber. Bestyrelsen kan beslutte, at indtegnede på ventelisten, når boligen udbydes første gang til ventelisten, skal meddele, om de ønsker boligen tilbudt igen til en lavere pris, hvis boligen ikke kan sælges til den udbudte lovlige pris efter 15. Side 8

9 Overdragelsessum: 15. Prisen for andelen og boligen skal godkendes af bestyrelsen efter reglerne i Andelsboligforeningslovens 5. Desuden skal bestyrelsen godkende eventuelle aftaler efter 15, stk. 2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højest et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier. a) Værdien af andelen i andelsboligforeningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelens pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i Andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af andelsboligforeningens ejendom med et eventuelt procentmæssigt fradrag i den offentlige opgjorte ejendomsværdi eller valuarvurdering og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Det eventuelle procentmæssige fradrag i den offentlige opgjorte ejendomsværdi eller valuarvurdering fastsættes hvert år på den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En andelshaver er uanset den af generalforsamlingen fastsatte pris berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i andelsboligforeningens formue, som han selv lovligt har betalt, jfr. Andelsboligforeningslovens regler herom. En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens formulering skal godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal oprettes på en standardformular. b) Værdien af forbedringer, jfr. 11, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slidtage. Såfremt andelshaveren under byggeriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer, såsom køkken, skabe og fliser m.v., opgøres og afskrives det særskilt betalte vederlag som ovenfor anført. c) Værdien af forbedringer og anlæg m.v. af det til boligen hørende haveareal fastsættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse. d) Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slidtage. Side 9

10 e) Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld, beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil. Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1, litra b e fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret med hårde hvidevarer og faste tilpassede tæpper, der tilhører andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes og fornyes af andelshaveren, kan der beregnes et nedslag under hensyntagen til maskinernes/tæppernes alder og forventede normale levetid. Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår. Stk. 4. Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen skal godkende opgørelsen. Stk. 5. Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften. Side 10

11 Fremgangsmåden: 16. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal sælger til køber udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsrapport og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Køber skal endvidere, inden aftalens indgåelse, skriftligt gøres bekendt med Andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Andelsboligforeningen kan hos sælger og/eller køber opkræve et gebyr. Gebyret fastsættes af bestyrelsen. Andelsboligforeningen kan endvidere kræve, at sælger refunderer udgiften til forespørgsel til Andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsler fra ejendomsmægler m.fl., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået på andelsboligforeningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftalen indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/det garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen. Stk. 4. Andelsboligforeningen afregner efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse af eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Stk.5. Bestyrelsen er ved afregningen over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varme- vand- eludgifter og lignende. Såfremt afregning med købers samtykke sker inden overtagelsesdagen, er andelsboligforeningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af købers og/eller andelsboligforeningens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. Side 11

12 Stk. 6. Snarest muligt efter købers overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand, eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Køber kan kun komme med mangelindsigelser i op til og med 8 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte fejl og mangler. Andelsboligforeningen skal gøre købers og/eller andelsboligforeningens eventuelle krav gældende overfor sælger senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælger, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Stk. 7. Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 4 6 skal afregnes senest 21 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra køber. 17. Har andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overdragelsen skal ske på jfr. 14, hvorefter afregning finder sted som anført i En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel og bolig helt eller delvist til et husstandsmedlem. Overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt der er tinglyst pant eller udlæg, skal pant- og eller udlægshaver skriftligt kunne acceptere overdragelsen. Dødsfald: 19. Stk. 1 I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle/registrerede partner være berettiget til at forsætte medlemskab og beboelse af boligen. Side 12

13 Såfremt en eventuel ægtefælle/registreret partner ikke ønsker at forsætte medlemskab og beboelse af boligen, har ægtefælle/registreret partner ret til efter reglerne i 14 at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig. Stk. 3 Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller registreret partner, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret i henhold til stk. 1 og 2, skal overdragelse ske efter reglerne i 14, stk. 2, litra b - e. Køberen skal også i dette tilfælde godkendes af bestyrelsen, ligesom prisen for overtagelsen skal godkendes. Stk. 4. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stk. 1 2 berettigede personer finder tilsvarende anvendelse, dog bortset fra 16, stk. 3 7 om indbetaling og afregning, idet køberen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for andelsboligforeningen og eventuelt långivende pengeinstitut. Samlivsophævelse: 20. Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller/registrerede partnere, er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at forsætte medlemskab og beboelse af boligen. Såfremt andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter boligen, skal dennes ægtefælle/registreret partner indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelser bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig efter reglerne i 14. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for personer, der i mindst 6 måneder før samlivsophævelsen har haft fælles husstand (fælles folkeregisteradresse) med andelshaveren. Ved overdragelse i henhold hertil finder tilsvarende anvendelse, dog bortset fra 16, stk. 3 7 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle/registreret partner i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for andelsboligforeningen og eventuelt långivende pengeinstitut. Side 13

14 Opsigelse: 21. En andelshaver kan ikke opsige medlemskab af andelsboligforeningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i om overførsel af andelen. Eksklusion: 22. Bestyrelsen kan i følgende tilfælde ekskludere en andelshaver af andelsboligforeningen og bringe brugsretten til ophør: a. Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art, og andelshaver ikke har betalt det skyldige beløb senest 5 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til andelshaveren. b. Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket andelsboligforeningen har ydet garanti. c. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist jfr. 10, stk. 5. d. Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for andelsboligforeningens virksomhed eller andre andelshavere. e Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen. f. Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser, berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet. Stk. 2 Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i 17. Side 14

15 Ledige boliger: 23. I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter 17, 19 eller 22, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver gå frem efter reglerne i 14, stk. 2, litra c og litra d. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen. Generalforsamling: 24. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Bestyrelsen beretning. 4. Beslutning om værdiberegning af andelsbeviser iflg. 15, stk. 1, litra a (% fradrag). 5. Beslutning om hensættelsesbeløb ( 31, stk. 5). 6. Forelæggelse af årsrapport og eventuelt revisionsberetning samt godkendelse af årsrapport. 7. Forelæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuelt ændring af boligafgiften. 8. Valg af revisor. 9. Forslag og eventuelle forslag til vedtægtsændringer. 10. Valg af formand. 11. Valg til bestyrelsen. 12. Eventuelt valg af administrator. 13. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ del af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. Side 15

16 25. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dato og dagsorden for generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaver(ne) ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Stk. 4. Hver andel giver èn stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle/registrerede partner eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver i Kongelyset 1 eller et nært familiemedlem. 26. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk Dog skal altid mindst 1/5 del af samtlige mulige stemmer være repræsenteret. Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder hvis finansiering beregnet ud fra ydelsen på sædvanligt 30-årigt kontantlån ville kræve en forhøjelse af boligafgiften på mere end 10 %, om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der årligt overstiger 12 % af den hidtidige boligafgift og om optagelse af afdragsfrie lån, nedsparingslån, rentetilpasningslån uden rentemaksimum eller andre lån, hvor udviklingen i fremtidig ydelse er usikker og uden et maksimum på fremtidig ydelse, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med flertal på mindst 2/3 af ja- eller nejstemmer. Er der ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja- eller nejstemmer for forslaget, kan der Side 16

17 indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslaget endeligt kan vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja- eller nejstemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. Ændring af vedtægternes 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaverne hæfter personligt. Stk. 4. Forslag om salg af fast ejendom eller om andelsboligforeningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 4/5 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. 27. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede, skal tilstilles andelshaverne inden 1 måned om muligt efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen: 28. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af andelsboligforeningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 29. Bestyrelsen består af 5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. Side 17

18 Stk. 4. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Stk. 5. Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted. Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær og eventuelt en kasserer. Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af supplerende bestyrelsesmedlem(mer) for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 30. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han/hun eller en person, som han/hun er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresse i sagens afgørelse. Sekretæren fører protokollat over forhandlinger på bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. 31. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det. Side 18

19 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Stk.3. Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflertal. Står stemmerne lige, kan beslutninger ikke vedtages. Stk. 4. Ved rentefastsættelse og evt. låneomlægninger gives andelshaverne mulighed for at tilkendegive, om man er for eller imod fastholdelse eller ændring af rentesats eller evt. låneomlægning. Dette kan praktisk gøres ved skriftlig besked til andelshaverne, som så har mulighed for indsigelse. Ved evt. flertal imod en påtænkt ændring, skal bestyrelsen indkalde til andelshavermøde. Det foreslås, at der før evt. låneomlægning holdes et orienteringsmøde med en rådgiver fra kreditforeningen. Overstående 31, stk. 4 kan kun omgøres med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer på en ordinær generalforsamling. Stk. 5. I forbindelse med omlægning af Kongelyset 1 s samlede låneportefølje til et lån med 30 års rentesikkerhed og 20 års afdragsfrihed hos Nykredit tilstræbes det, at der hensættes årligt minimum kr ,00. Dette beløb kan dog fraviges i særlige tilfælde, såsom ekstraordinære store driftsomkostninger m.m. Beløbet hensættes på en opsparingskonto som en særlig fondspost i årsrapporten. Fonden kan efter generalforsamlings bestemmelse kun anvendes til følgende: a) Afdrag på ovennævnte prioritetsgæld b) Vedligeholdelsesprojekter c) Forandringer d) Forbedringer og/eller fornyelser Hensættelsens størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregningen af andelsværdien. Huslejeniveauet for 2006 fastholdes for Efterfølgende kan huslejen kun reguleres ved afstemning på den ordinære generalforsamling. Vedtagelse kræver et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer. Ovenstående punkt kan kun omgøres med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer på en ordinær generalforsamling. 32. Andelsboligforeningen tegnes af formanden og yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Side 19

20 Regnskab og revision: 33. Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af eventuelt administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er 1/1 31/12. I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til fastsættelse af værdien af samtlige andele i andelsboligforeningen, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling jfr. 15. Forslaget anføres som note til årsrapporten. Som note til årsrapporten oplyses summen af de garantier, der er givet. 34. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor. 35. Den reviderede og underskrevne årsrapport samt forslag til drift og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Opløsning: 36. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Efter realisation af andelsboligforeningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse. Side 20

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere