Polyteknisk Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polyteknisk Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til"

Transkript

1 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0680 LBF-nr.: Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Polyteknisk Almene Boligselskab Lyngby-Taarbæk Kommune Anker Engelundsvej 1 Rådhuset 2800 Kgs. Lyngby 2800 Kgs. Lyngby Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Antal afdelinger: 1 Antal støttet byggeri: Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1) Boliger ) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt Side 1 af 22

2 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år BOLIGORGANISATIONEN RESULTATOPGØRELSE ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 2. Nybyggeri 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 511 * Personaleudgifter 512 * Forretningsførelse * Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) 514 * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) 515 * Afskrivning, driftsmidler 516 * Særlige aktiviteter 517 Afvikling af opsamlet underskud 521 Revision Bruttoadministrationsudgifter * Tilskud til afdelinger 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER * Ekstraordinære udgifter 550 UDGIFTER I ALT OVERSKUDSFORDELING 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udbytte, garantiselskab 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 2 af 22

3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år ORDINÆRE INDTÆGTER 601 Administrationsbidrag * 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet * 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet * 3. Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 603 * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) 604 * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital Byggesagshonorar, Nybyggeri 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri Konto 605 i alt Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. Konto 606 i alt 607 Diverse 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER * Ekstraordinære indtægter 620 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført til konto INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 3 af 22

4 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER 701 * Administrationsbygning Kontantværdi pr. Kontantværdi 702 * Inventar 703 * Automobil 704 * EDB anlæg 709 * Andre anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 712 Garantikapital i anden virksomhed 713 * Aktier og andele 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 715 * Kapitalindskud,sideaktiviteter. (specificeres under note 805) 716 * Indskud i Landsbyggefonden 719 * Andre finansielle anlægsaktiver 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 721 * 1. Afdelinger i drift * 2. Afdelinger, sideaktiviteter 722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelingstilgodehavender i alt Godkendt administrationsorganisation 724 Tilskud til forbedringsarbejder 725 Debitorer 726 Andre tilgodehavender 727 Forudbetalte udgifter 730 Tilgodehavende renter m.v. 731 * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning 732 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning * 2. Bankbeholdning Side 4 af 22

5 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 22

6 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele 802 * Garantikapital 803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto * Opskrivningshenlæggelser 805 * Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 812 * Anden langfristet gæld 820 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD * Afdelinger i drift * Afdelinger, sideaktiviteter 822 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Gæld til afdelinger i alt 823 Godkendt administrationsorganisation 824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) 825 Leverandører 826 Omkostninger 827 * Afsætninger 828 Opnoteringsgebyrer 829 Feriepengeforpligtelse 830 * Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelse: Side 6 af 22

7 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Konto 502 i alt 511 PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger, adm. personale 2. Pension/pensionsbidrag 3. Andre udgifter til social sikring 4. Fremmed assistance 5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Refusion af syge- og dagpenge m.v. Personaleudgifter i alt Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER Ledelsesudgifter i alt Samlede personaleudgifter 512 FORRETNINGSFØRELSE Forretninsførelse Konto 512 i alt KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT Konto 513 i alt 514 KONTORLOKALEUDGIFTER 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 2. Lejede lokaler, leje 3. Ejendomsskatter 4. El 5. Vand, varme 6. Forsikringer 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % 9. Afskrivning, administrationsejendom Kontorlokaleudgifter i alt Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Side 7 af 22

8 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Nettoudgift kontorlokaler 515 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Bil 3. EDB 4. Andet Konto 515 i alt 516 SÆRLIGE AKTIVITETER Konto 516 i alt 531 TILSKUD TIL AFDELINGER Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) Konto 531 i alt 533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter 24 i lov om almene boliger, jf. konto Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto Overskydende beboerbetaling vedr. Bygningsrenovering m.v., jf. konto Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt I alt (+ konto 533) (- konto 604) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Konto 541 i alt 601 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) Bruttoadministrationsudgift (konto 530) Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) - Byggesagshonorar (konto 605/606) Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: Side 8 af 22

9 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3 Delt grundbidrag: Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling 1.5 Tillægsydelser 1. Egne afdelinger i drift, i alt Andet støttet boligbyggeri 3. Sideaktivitets-afdelinger 602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 1. Indmeldelse/kontingent 2. Fraflytningsgebyr 3. Restancegebyr (påkravsgeb.) 4. Ventelistegebyr 5. Antenneregnskabsgebyr 6. Råderetsgebyr 21.Refusion af lønudgifter m.v. 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign. 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer Konto 602 i alt OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Anvendt renteberegningsmetode: Anvendte rentesatser: 603 RENTEINDTÆGTER: 1. Afdelinger (konto ) Afdelinger, rentesats Afdelinger, årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning 3. Obligationer (incl. kursgevinster) Side 9 af 22

10 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 4. Debitorer 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 7. Andet Konto 603 i alt 532 RENTEUDGIFTER 1. Dispositionsfond (konto ) Dispositionsfond, rentesats Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo 2. Afdelinger: Afdelinger. Henlagte midler (konto ) Henlagte midler, rentesats Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Driftsmidler (konto ) Driftsmidler, rentesats Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Sideaktiviteter (konto ) Sideaktiviteter, rentesats Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo 3. Bankgæld 4. Kreditorer 5. Kurstab, obligationer m.v. 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 7. Egen trækningsret 8. Andet Konto 532 i alt Nettorenteindtægt / -udgift Nettorrenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed 611 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Konto 611 i alt Side 10 af 22

11 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 701 ADMINISTRATIONSBYGNING Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 702 INVENTAR Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 703 BIL Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Side 11 af 22

12 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 704 EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 709 ANDRE ANLÆGSAKTIVER Hvilke anlægsaktiver: Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Side 12 af 22

13 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 713 AKTIER OG ANDELE Hvilke aktier/andele: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 716 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud 2. C-indskud 3. Egen trækningsret: Primosaldo Årets tilgang Årets afgang Tilskrevne renter Ultimosaldo Indestående i alt 719 ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Hvilke finans. anlægsaktiver? Anskaffelsessum primo + Tilgang i året Side 13 af 22

14 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT Afdeling i drift Konto TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd ) Opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Indskud m.v. i andre virksomheder (afd ) Konto i alt 722 TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE Konto 722 i alt 731 VÆRDIPAPIRER Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Side 14 af 22

15 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo BANKBEHOLDNING Likvide beholdning Konto i alt BOLIGFORENINGSANDELE Konto 801 i alt 802 GARANTIKAPITAL Konto 802 i alt 803 DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO 1. Saldo primo Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter 24 i lov om almene boliger 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. 91) 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. 21. Tilskud m.v. jf. specifikation 22. Tilskud til tab v/lejeledighed jf. spec. 23. Diverse 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden 25. Indbetalinger til nybyggerifonden 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) 50. Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT: Bunden del: Side 15 af 22

16 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, å 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikationårets bevægelser 34. Indskud i forretningsførerorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) 40. Disponibel del: Saldo ultimo OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation, årets bevægelser Konto 804 i alt 805 ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo Tilgang: 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) Særlige bidrag fra afdelinger m.v. Afgang: 4. Årets underskud 5. Overførsel til dispositionsfonden 6. Diverse tilskud jf. specifikation Saldo ultimo ekskl Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT Bunden del: 7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd ) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd ) Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser Side 16 af 22

17 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser 10. Disponibel del: Saldo ultimo ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 812 i alt KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT Konto i alt AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd ) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd ) Konto i alt 822 KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE Konto 822 i alt 824 BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) Konto 824 i alt 827 AFSÆTNINGER Konto 827 i alt 830 ANDEN KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Konto 830 i alt Side 17 af 22

18 Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner ( 5), som en afdeling ikke har skøde på. 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme ( 11) 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. ( 12). 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner ( 13). 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme ( 14). 6. Administration af drift af visse private kollegier ( 15) 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( 31, stk. 2 ) AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger ( 31, stk. 3) AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed ( 19). AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer ( 4) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. ( 9, stk.2) 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. ( 10) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre ( 17) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20 og 31 stk. 6). 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab ( 21) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration ( 22) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital Side 18 af 22

19 Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 ( 24). 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder ( 31, stk.4) 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer ( 31, stk. 5). UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3). 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5). 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler ( 7) 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet ( 8, stk. 1 og 2) 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. ( 9, stk. 1) 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. ( 18). 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer ( 12). 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer ( 25) 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri ( 26). Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. Side 19 af 22

20 SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator Besvarelser med»ja«skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen»irrelevant«. Spørgsmål: ORGANISATIONEN / SELSKABET 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Irrelevant 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Irrelevant 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Irrelevant 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Irrelevant 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Irrelevant 4c. Løbende retssager? Irrelevant 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Irrelevant 4e. Andre forhold? Irrelevant 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Irrelevant 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Irrelevant 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Irrelevant 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Irrelevant *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond. AFDELINGER 9. Er der afdelinger: 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Nej 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Irrelevant 11b. Løbende retssager? Nej 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Irrelevant 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Irrelevant 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Irrelevant 11f. Andre forhold? Nej 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej 12c. Tab ved fraflytning? Nej 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej Side 20 af 22

21 NOTER TIL SPØRGESKEMAER Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4a Spørgsmål 4b Spørgsmål 4c Spørgsmål 4d Spørgsmål 4e Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Spørgsmål 8 Spørgsmål 9a Spørgsmål 9b Spørgsmål 10 Spørgsmål 11a Spørgsmål 11b Spørgsmål 11c Spørgsmål 11d Spørgsmål 11e Spørgsmål 11f Spørgsmål 12a Spørgsmål 12b Spørgsmål 12c Spørgsmål 13 Side 21 af 22

22 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Forretningsførers påtegning: Kgs. Lyngby Dato for underskrift Underskrift (sign.) Forretningsfører Jørgen Rønne REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Til bestyrelsen i Boligselskab Polyteknisk Almene Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskab Polyteknisk Almene Boligselskab for regnskabsåret 1. januar december 2013 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Revisionen har ikke omfattet budgettal. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendgørelse om drft af almene boliger mv. og årsregnskabslovens regler om indregning og måling. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og årsregnskabslovens regler om indregning og måling. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.en revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke omfattet budgettallene, som fremgår af resultatopgørelse og noter. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af boligorganisationens, afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med bekendgørelse om drift af alemen boliger mv. og årsregnskabslovens regler om indregning og måling. Kbh. Dato for underskrift Underskrift (sign.) Statsautoriseret revisor Henrik W. Jøgensen BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Kgs. Lyngby Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Peter Noyé, Vakant, Henrik Madsen, Per Goltermann, Alexander Murillo, Lasse Luttermann Poulsen, Henrik Marke, Helle Hougaard Hein, Alexander Corell Frank, Tobias German Jørgensen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Kgs. Lyngby Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Side 22 af 22

Boligbutikken for hovedstadsområdet Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Boligbutikken for hovedstadsområdet Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8010 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligbutikken for hovedstadsområdet fsb Københavns

Læs mere

Billund Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Billund Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0683 LBF-nr.: 8032 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Billund Boligforening BOVIA Billund Kommune

Læs mere

Bolig Horsens Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Bolig Horsens Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8043 LBF-nr.: Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bolig Horsens Horsens Kommune Gl. Jernbanegade

Læs mere

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0066 LBF-nr.: Kommunenr.: 259 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Køge Boligforening af 1943 Køge Kommune Bag Haverne

Læs mere

Horsens Andelsboligforening af 1954 Regnskabsår 2016 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til

Horsens Andelsboligforening af 1954 Regnskabsår 2016 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0737 LBF-nr.: 8043 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Horsens Andelsboligforening af 1954 Horsens

Læs mere

Boligorg for Hunderup Skole Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligorg for Hunderup Skole Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6070 LBF-nr.: 9103 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligorg for Hunderup Skole OK-Bolig A/S

Læs mere

Postbudenes Alderdomshjem Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Postbudenes Alderdomshjem Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0510 LBF-nr.: 0013 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Postbudenes Alderdomshjem Boligforeningen

Læs mere

Boligselskabet BSB København Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet BSB København Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0268 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet BSB København Domea s.m.b.a.

Læs mere

Andelsboligforeningen "Beringsgaard" Regnskabsår 2016 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til

Andelsboligforeningen Beringsgaard Regnskabsår 2016 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0229 LBF-nr.: 8043 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Andelsboligforeningen "Beringsgaard" Horsens

Læs mere

Lejerbo, Vejle Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Lejerbo, Vejle Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0508 LBF-nr.: 9007 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Vejle Lejerbo Vejle Kommune c/o

Læs mere

Boligselskabet Sydbo Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Sydbo Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0899 LBF-nr.: Kommunenr.: 510 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sydbo HAB Haderslev Kommune Rådmandsvej

Læs mere

Boligforeningen AB Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligforeningen AB Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0016 LBF-nr.: 8033 Kommunenr.: 821 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen AB Bolig Hjørring Hjørring

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedelundparken Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Andelsboligforeningen Hedelundparken Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0584 LBF-nr.: 0190 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Andelsboligforeningen Hedelundparken Arbejdernes

Læs mere

Aars Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Aars Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0967 LBF-nr.: Kommunenr.: 820 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Aars Boligselskab Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands

Læs mere

Dansk Røde Kors Friplejehjem Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Dansk Røde Kors Friplejehjem Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 5004 LBF-nr.: Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Dansk Røde Kors Friplejehjem Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Holbæk Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Holbæk Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0237 LBF-nr.: Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Holbæk Boligselskab Holbæk Kommune c/o Postboks

Læs mere

Ældreboliginstitutionen Rose Marie Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Ældreboliginstitutionen Rose Marie Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6122 LBF-nr.: 9108 Kommunenr.: 157 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ældreboliginstitutionen Rose Marie Fonden

Læs mere

HRs Hus Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

HRs Hus Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0139 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: HRs Hus Claus Clausen Københavns Kommune c/o

Læs mere

Rosengårdens Ældreboliger Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Rosengårdens Ældreboliger Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6140 LBF-nr.: Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Rosengårdens Ældreboliger Odense Kommune Ørbækvej

Læs mere

DS plejeboliginst Rinkøbing Plejehjem Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

DS plejeboliginst Rinkøbing Plejehjem Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6124 LBF-nr.: 9107 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DS plejeboliginst Rinkøbing Plejehjem Danske

Læs mere

Horsens Andelsboligforening af 1954 Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til

Horsens Andelsboligforening af 1954 Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0737 LBF-nr.: 8043 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Horsens Andelsboligforening af 1954 Horsens

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0733 LBF-nr.: 8001 Kommunenr.: 440 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Læs mere

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0066 LBF-nr.: Kommunenr.: 259 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Køge Boligforening af 1943 Køge Kommune Bag Haverne

Læs mere

Hedensted Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Hedensted Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0454 LBF-nr.: Kommunenr.: 613 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hedensted Andelsboligforening Revisionsfirmaet

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 0156 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Viborg Kommune H.

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. jan Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Svendborg Boligselskab af 16. jan Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0065 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Svendborg Boligselskab af 16. jan. 1945

Læs mere

Boligforeningen Grønløkken Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligforeningen Grønløkken Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0391 LBF-nr.: 0190 Kommunenr.: 439 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Grønløkken Arbejdernes Boligforening

Læs mere

Boligkontoret Danmark Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligkontoret Danmark Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8001 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark Københavns

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 0025 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Fredericia Kommune

Læs mere

Nordvest Administration AmbA Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Nordvest Administration AmbA Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8042 LBF-nr.: Kommunenr.: 661 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nordvest Administration AmbA Holstebro Kommune

Læs mere

Boligselskabet Ældrecentrene Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Ældrecentrene Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0973 LBF-nr.: 0282 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Ældrecentrene Hedensted Kommune

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus Aarhus Kommune Frydenlunds Allé

Læs mere

Polyteknisk Almene Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Polyteknisk Almene Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0680 LBF-nr.: Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Polyteknisk Almene Boligselskab Polyteknisk Kollegieselskab

Læs mere

Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0676 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Domea

Læs mere

Odense social-filantropiske Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Odense social-filantropiske Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0448 LBF-nr.: 9112 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Odense social-filantropiske Boligselskab

Læs mere

Aalborg Boligforening af 1941 Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Aalborg Boligforening af 1941 Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0072 LBF-nr.: 0829 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Aalborg Boligforening af 1941 Hasseris Boligselskab

Læs mere

Karlstrup Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Karlstrup Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0020 LBF-nr.: Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Karlstrup Boligselskab Solrød Kommune Sivvænget

Læs mere

Vestsjllands Boligadministration Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Vestsjllands Boligadministration Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8035 LBF-nr.: Kommunenr.: 326 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjllands Boligadministration Vestsjllands

Læs mere

Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0322 LBF-nr.: Kommunenr.: 165 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Afdeling 1 Albertslund

Læs mere

D.A.B Nørre Uttrup Andelsboligselskab v/ DEAS A/S Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

D.A.B Nørre Uttrup Andelsboligselskab v/ DEAS A/S Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0546 LBF-nr.: 9101 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: D.A.B Nørre Uttrup Andelsboligselskab v/

Læs mere

Boligforeningen AB Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligforeningen AB Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0016 LBF-nr.: 8033 Kommunenr.: 860 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen AB Bolig Hjørring Hjørring

Læs mere

Boligselskabet Domea Hedensted - Tørring Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Domea Hedensted - Tørring Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0627 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Hedensted - Tørring

Læs mere

Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0413 LBF-nr.: 8039 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden

Læs mere

Boligforeningen 3B Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligforeningen 3B Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0410 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen 3B Københavns Kommune Kronprinsessegade

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0134 LBF-nr.: 0134 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ringkøbing-Skjern Boligforening Ringkøbing-Skjern

Læs mere

GLOSTRUP ANDELSBOLIGFORENING Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

GLOSTRUP ANDELSBOLIGFORENING Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0317 LBF-nr.: Kommunenr.: 161 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GLOSTRUP ANDELSBOLIGFORENING Glostrup Kommune

Læs mere

Boligforeningen af Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligforeningen af Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0262 LBF-nr.: Kommunenr.: 537 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen af 6.12.1942 Mikael Jensen Sønderborg

Læs mere

Bedsted Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Bedsted Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0312 LBF-nr.: Kommunenr.: 787 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bedsted Andelsboligforening Inger Marie Jensen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0134 LBF-nr.: 0134 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ringkøbing-Skjern Boligforening Ringkøbing-Skjern

Læs mere

boli.nu Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

boli.nu Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0217 LBF-nr.: Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: boli.nu HOVEDSELSKABET FREDERICIA KOMMUNE Danmarksgade

Læs mere

Boligselskabet Viborg Amt Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Viborg Amt Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0141 LBF-nr.: Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Viborg Amt Viborg Kommune Jernbanegade

Læs mere

Boligselskabet Fruehøjgaard Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Fruehøjgaard Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0582 LBF-nr.: Kommunenr.: 657 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Fruehøjgaard Herning Kommune Aaparken

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Sporvejsfunktionærernes Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0497 LBF-nr.: 0146 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Sporvejsfunktionærernes Boligforening Boligforeningen

Læs mere

Nørremøllecenteret Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Nørremøllecenteret Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6066 LBF-nr.: Kommunenr.: 400 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørremøllecenteret Bornholms Forvaltning ApS

Læs mere

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0717 LBF-nr.: 8001 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk

Læs mere

Bofællesskabet Harridslev Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Bofællesskabet Harridslev Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6009 LBF-nr.: Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bofællesskabet Harridslev Randers Kommune Purager

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 0240 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Boligselskabet Sjælland

Læs mere

HOBRO BOLIGFORENING Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra Til

HOBRO BOLIGFORENING Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0574 LBF-nr.: Kommunenr.: 846 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: HOBRO BOLIGFORENING Leo Nedergaard Nielsen Mariagerfjord

Læs mere

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0144 LBF-nr.: 0144 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Himmerland Boligforening Aalborg Kommune

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus Boligkontoret Århus Århus

Læs mere

Billund Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Billund Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0683 LBF-nr.: 8032 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Billund Boligforening BOVIA Billund Kommune

Læs mere

Lægeforeningens Boliger Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Lægeforeningens Boliger Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0820 LBF-nr.: 8037 Kommunenr.: 102 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lægeforeningens Boliger Postfunktionærernes

Læs mere

Ebeltoft Bofællesskaber Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Ebeltoft Bofællesskaber Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6007 LBF-nr.: Kommunenr.: 706 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ebeltoft Bofællesskaber Syddjurs Kommune Ahornvej

Læs mere

Lyngby ÆB Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Lyngby ÆB Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0567 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lyngby ÆB Domea s.m.b.a. Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Boligselskabet Viborg Amt Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Viborg Amt Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0141 LBF-nr.: Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Viborg Amt Viborg Kommune Jernbanegade

Læs mere

Tarm Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Tarm Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0154 LBF-nr.: 0134 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tarm Boligforening Ringkøbing-Skjern Boligforening

Læs mere

Faaborg Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Faaborg Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0004 LBF-nr.: 9112 Kommunenr.: 430 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Faaborg Boligforening Domhusgaarden Ejendomsadministration

Læs mere

RandersBolig Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

RandersBolig Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8039 LBF-nr.: Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: RandersBolig RandersBolig Randers Kommune c/o

Læs mere

Boligselskabet Domea Varde Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Domea Varde Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0585 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 573 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Varde Domea s.m.b.a.

Læs mere

B45 Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

B45 Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0192 LBF-nr.: Kommunenr.: 707 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: B45 Norddjurs Kommune Engdalen 2 Torvet 3 8500

Læs mere

Andelsboligforeningen Brande Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Andelsboligforeningen Brande Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0159 LBF-nr.: 8001 Kommunenr.: 756 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Andelsboligforeningen Brande Boligkontoret

Læs mere

Silkeborg Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Silkeborg Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 0077 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Silkeborg Boligselskab Lars Hansen Silkeborg

Læs mere

SKANDERBORG ANDELSBOLIGFORENIN Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til

SKANDERBORG ANDELSBOLIGFORENIN Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0044 LBF-nr.: Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SKANDERBORG ANDELSBOLIGFORENIN Skanderborg Kommune

Læs mere

Odd Fellow Plejeboliger "Sct. Olaf" Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Odd Fellow Plejeboliger Sct. Olaf Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6109 LBF-nr.: Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Odd Fellow Plejeboliger "Sct. Olaf" Lene Sommer

Læs mere

Andelsboligforeningen "Beringsgaard" Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til

Andelsboligforeningen Beringsgaard Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0229 LBF-nr.: 8043 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Andelsboligforeningen "Beringsgaard" Bolig

Læs mere

Boligforeningen Grønløkken Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligforeningen Grønløkken Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0391 LBF-nr.: 0190 Kommunenr.: 440 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Grønløkken Arbejdernes Boligforening

Læs mere

Stenløse-Ølstykke Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Stenløse-Ølstykke Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0064 LBF-nr.: 9001 Kommunenr.: 240 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Stenløse-Ølstykke Boligforening KAB Egedal

Læs mere

Boligselskabet AKB, Albertslund Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet AKB, Albertslund Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0211 LBF-nr.: 9001 Kommunenr.: 165 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, Albertslund KAB Albertslund

Læs mere

Randersbolig Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Randersbolig Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8039 LBF-nr.: Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Randersbolig Randersbolig Randers Kommune c/o

Læs mere

Ribe Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Ribe Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0450 LBF-nr.: 8001 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ribe Boligforening Boligkontoret Danmark

Læs mere

Skagen Kollegium Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Skagen Kollegium Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0988 LBF-nr.: 0157 Kommunenr.: 813 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Skagen Kollegium Frederikshavn Boligforening

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0185 LBF-nr.: 9001 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Roskilde Nord Boligselskab KAB Roskilde

Læs mere

Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0322 LBF-nr.: Kommunenr.: 165 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Afdeling 1 Albertslund

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet af 1961 i Greve Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0922 LBF-nr.: Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet af 1961 i Greve Greve Kommune

Læs mere

Avedøre Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Avedøre Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0259 LBF-nr.: 9001 Kommunenr.: 167 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Avedøre Boligselskab KAB Hvidovre Kommune

Læs mere

Gladsaxe almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Gladsaxe almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0361 LBF-nr.: 9005 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Gladsaxe almennyttige Boligselskab DAB Gladsaxe

Læs mere

Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund Telefon/Fax. Bruttoetageareal antal m henlagte midler 0,00% 2. driftsmidler 0,00%

Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund Telefon/Fax. Bruttoetageareal antal m henlagte midler 0,00% 2. driftsmidler 0,00% Regnskabsår Almene boligorganisationer 2012 1(11) Regnskab for boligorganisation Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2012 Regnskabsperiode til Regnskab for afdeling Boligorganisation Evt forretningsfører Tilsynsførende

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Aarhus Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Arbejdernes Andelsboligforening, Aarhus Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Andelsboligforening, Aarhus Aarhus

Læs mere

AAB AF 1938 HORSENS Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

AAB AF 1938 HORSENS Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0142 LBF-nr.: 0142 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB AF 1938 HORSENS Arbejdernes Andelsboligforening

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Fyn-Langeland Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

De Vanføres Boligselskab, Fyn-Langeland Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0270 LBF-nr.: 8001 Kommunenr.: 450 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: De Vanføres Boligselskab, Fyn-Langeland

Læs mere

BoliGrøn Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

BoliGrøn Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0699 LBF-nr.: Kommunenr.: 259 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: BoliGrøn Boligselskabet Sjælland Køge Kommune

Læs mere

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0046 LBF-nr.: Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Slagelse Boligselskab Slagelse Kommune Fruegade

Læs mere

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0046 LBF-nr.: Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Slagelse Boligselskab Slagelse Kommune Fruegade

Læs mere

Ringsted social-filantropiske Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Ringsted social-filantropiske Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0571 LBF-nr.: Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ringsted social-filantropiske Boligselskab Ringsted

Læs mere

A/B Gudenå Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

A/B Gudenå Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0291 LBF-nr.: 8039 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: A/B Gudenå Randersbolig Randers Kommune

Læs mere

Midtjysk Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Midtjysk Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0094 LBF-nr.: 8001 Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Midtjysk Boligselskab Boligkontoret Danmark

Læs mere

Lejerbo, Guldborgsund Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Lejerbo, Guldborgsund Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0646 LBF-nr.: 9007 Kommunenr.: 376 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Guldborgsund Lejerbo Guldborgsund

Læs mere

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0144 LBF-nr.: Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Himmerland Boligforening Aalborg Kommune Rendsburggade

Læs mere

Boligforeningen AAB Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligforeningen AAB Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0049 LBF-nr.: 0049 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen AAB Københavns Kommune c/o

Læs mere

boligorganisationer (12) Regnskabsperiode fra

boligorganisationer (12) Regnskabsperiode fra Side 1 af 12 Almene Regnskabsår boligorganisationer 2011 1(12) Regnskabsperiode fra Regnskab for boligorganisation 1/1-31/12 2011 Regnskabsperiode til Regnskab for afdeling Boligorganisation Evt forretningsfører

Læs mere