Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014"

Transkript

1 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen Gilleleje CVR nr Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt By, Tikøb Beliggende Esrumvej 456 1

2 Tilladelse Der gives tilladelse til at indvinde sand, sten og grus på dele af matr. nr. 12l og 12b. Tilladelsen erstatter nuværende tilladelse, der udløber den 22. december Ejerforhold Matr. nr. 12l er ejet af: Dagerød Grusgrav Aps, Stæremosen 16, 3250 Gilleleje. Matr. nr. 12b er ejet af Ole A. Elbrandt, Esrumvej 458, 3080 Tikøb. Lovgrundlag Tilladelsen er givet med hjemmel i råstoflovens 7, stk. 1, jf. lovbek. Nr. 657 af 27. maj Vandforsyningsloven Naturbeskyttelsesloven Planloven Afgørelse om VVM pligt Kommunen har med screening af VVM, afgjort at det ansøgte i henhold til planlovens 6, stk. 3, nr. 4 ikke kræver udarbejdelse af en VVM-vurdering. Afgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 og habitatområder) Helsingør Kommune har vurderet, at råstofindvindingen ikke vil påvirke Natura 2000 områder. Vilkår Til tilladelsen er knyttet følgende vilkår: Gyldighedsperiode 1. Tilladelsen gælder fra den 30. juni 2014 og indtil den 30. juni Gravningen skal være afsluttet inden tilladelsens udløb. Åbningstider 3. Råstofindvindingen må kun være i drift mandag til fredag kl For udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område gælder dog tidsrummet mandag til fredag kl

3 Støjkrav 4. Støjbidrag fra virksomheden, angivet som det ækvivalente korrigerede lydniveau i db (A) må ved omliggende beboelser ikke overskride følgende værdier: Mandag fredag Kl : Mandag fredag Kl db (A) 45 db (A) Tilsynsmyndigheden kan kræve og bestemme omfanget af målinger/ beregninger af støjniveauet, en gang pr. år. Målingerne/ beregningerne skal udføres af en autoriseret måleinstitution. Miljø og affald 5. Der må ikke bortledes grundvand fra grave området ved pumpning. Opbevaring af olie skal finde sted efter bestemmelserne i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke m.m. Brændstof og andre olieprodukter mv. skal opbevares i aflukket container, der er placeret udenfor indvindingsområdet. Maskiner skal, udenfor arbejdstid, stå uden for indvindingsområdet. 6. Virksomhedens affald skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser og gældende affaldsregulativ for Helsingør Kommune. Bestemmelser for gravning 7. Der må graves til 1 m over grundvandsspejl. 8. Skrænterne mod skel og vej skal etableres med en maksimal hældning på 1:1,5. 9. Gravning må ikke ske nærmere end: - 3 m fra naboskel og skel mod private veje og stier m fra skel mod offentlig vej m fra beboelseshuse. 10. Hvis der ved gravearbejdet findes jordfaste fortidsminder eller usædvanlige naturhistoriske genstande, skal arbejdet straks standses og anmeldes til det lokale kulturhistoriske/ arkæologiske museum, Folkemuseet i Hillerød, jf. Museumslovens 27. Er der sten- og jorddiger på ejendommen, må der ikke foretages ændringer i tilstanden af disse. Bestemmelser for drift 11. Fritliggende bunker af støvende materialer og støvende arealer skal om nødvendigt oversprøjtes med vand eller på anden måde forhindres i at give anledning til støvgener udenfor virksomhedens areal. 3

4 Vejforhold 12. Eksisterende udkørsel skal benyttes. Vejen skal straks rengøres hvis kørslen giver grus på vejen. Efterbehandling 13. Arealet skal efterbehandles til natur- og rekreative formål efter vedlagte kortbilag. 14. På det ansøgte areal må der ikke modtages jord til opfyldning udefra. 15. Efterbehandlings- og planeringsarbejder skal påbegyndes og gennemføres kontinuerligt og så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt, og skal være afsluttet 2 måneder efter at tilladelsen udløber. Ændringer i forholdene 16. Hvis det viser sig nødvendigt for at opfylde råstoflovens 1 og 3, kan tilsynsmyndigheden på et senere tidspunkt fastsætte flere vilkår eller ændre de allerede givne vilkår. Tilsyn og indgreb 17. Tilladelsens indehaver har pligt til at rette sig efter anvisninger, der meddeles med hensyn til udførelsen af de ovennævnte arbejder af den tilsynsførende, der har ret til når som helst at besigtige arealet. Indehaveren og beskæftigede personer har pligt til at yde tilsynsmyndigheden fornøden hjælp og vejledning, jf. råstoflovens Efterbehandlingsarbejderne kan for brugerens og ejerens regning udføres af tilsynsmyndigheden, hvis de ikke udføres rettidigt eller efter den godkendte efterbehandlingsplan. 19. Hvis tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens 11, indtræder efterbehandlingsforpligtelserne omgående. Forudsætninger 20. De 20 vilkår vil blive tinglyst på ejendommene for ansøgers regning. Helsingør Kommune sørger for at tinglyse deklarationen. Region Hovedstaden sørger for at aflyse den igen efter indvindingens ophør og afslutningen af efterbehandlingen. Sagens behandling Det fremgår af oplysninger fra ansøger og sagen i øvrigt: 1. at ansøgeren er Dagerød Grusgrav Aps, Stæremosen 16, 3250 Gilleleje. 2. at ejendommen der søges på, er en landbrugsejendom. 3. at ejendommen ejes af Dagerød Grusgrav Aps, og Ole A. Elbrandt. 4. at Ole A. Elbrandt har givet tilladelse til, at der indvindes råstoffer på den angivne del af hans ejendom. 5. at der søges om tilladelse til at indvinde sand, sten og grus. 4

5 6. at koten for grundvandsspejlet er ca at indvindingen forventes afsluttet inden 5 år. 8. at materialerne skal anvendes til fyld, bundsikringsmateriale og stabilgrus, der blandt andet skal indgå i byggeri, vejanlæg og opfyldning. 9. at der til indvindingen ønskes anvendt en læssemaskine og et harpeanlæg. 10. at brændstof i form af olie opbevares i en aflukket container udenfor indvindingsområdet. 11. at støv ikke forventes at give anledning til problemer, da der efter aftale etableres støvvolde omkring graveområdet, og om fornødent vil interne veje og oplag blive sprinklet med vand. 12. at støj ikke vil give anledning til problemer, da Miljøstyrelsens vejledende krav vil blive overholdt. 13. at afstand til nærmeste beboede ejendom vil være cirka 130 meter. 14. at til- og fra kørsel sker ad godkendt eksisterende udkørsel til Esrumvej. 15. at råstofgravens driftstider bliver mandag til fredag kl til at arealet efter endt gravning vil blive efterbehandlet til natur- og rekreative formål. 17. at der ikke søges om tilladelse til at modtage rent jord til grusgraven. 18. at arealet i råstofplanen er udlagt som råstofindvindingsområde. Bemærkninger En tilladelse efter råstofloven fortrænger ikke private rettigheder som f.eks. udlagte private veje, ledningsservitutter og mastedeklarationer. Resultater af evt. boring med videre efter råstoffer i jorden skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til GEUS (Danmarks Geologiske Undersøgelser) på særlige skemaer, jf. 28 i Råstofloven. Der skal årligt gives oplysninger til Danmarks Statistik (via kommunen) om indvindingsvirksomheden. Blandt andet om art, mængde af de forekomster, der indvindes, og om anvendelsen af dem. Det skal ske på særlige skemaer. Hvis der er givet indvindingstilladelse efter råstofloven, kræves der ikke tilladelse efter landbrugsloven til råstofindvinding på et areal med landbrugspligt, jf. Landbrugslovens 11. Der skal betales råstofafgift efter gældende bekendtgørelse herom. Klagevejledninger Kommunens afgørelse efter råstofloven, planloven og vandforsyningsloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Råstoflovens Klageberettigede er modtageren af afgørelsen, offentlige myndigheder, enhver der har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er meddelt. (dvs. senest den 28. juli 2014). 5

6 En eventuel klage sendes videre til klagemyndigheden med en udtalelse og væsentlige sagsakter. Søgsmål En afgørelse kan afprøves ved domstolene efter råstoflovens 43, stk. 1, planlovens 62, jordforureningslovens 87 og naturbeskyttelseslovens 88. En sag skal være anlagt senest 6 måneder efter, at denne afgørelse er meddelt. Tilladelsen bliver annonceret på Helsingør Kommunes hjemmeside den 30. juni 2014 og en eventuel klage skal derfor være Region Hovedstaden i hænde senest den 28. juli Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev. Yderligere oplysninger kan fås på tlf , Efter 1. juli 2014 bliver Region Hovedstaden tilsynsmyndighed. Tlf Bilag: VVM-screening Efterbehandlingsplan Kopi af dette brev er sendt til: Folkemuseet, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. DN Helsingør: Skattecenter Fredensborg, Kratbjerg 235, 3480 Fredensborg 6

7 7

8 Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Helsingør Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Acadre sag nr. 12/ Acadre dok. nr Dagerød Grusgrav ApS har ved ansøgning dateret den 1. oktober 2013 ansøgt om tilladelse til at videreføre og udvide en eksisterende grusgrav. Den eksisterende grusgrav har været i drift i 13 år, men der har ikke tidligere været gravet på den del af arealet, som det nu er planlagt at udnytte. Grusgraven er beliggende indenfor det regionale råstofområde Tikøb, som er udlagt af det gamle Frederiksborg Amt og Region Hovedstaden. Ifølge den nye ansøgning søges der om tilladelse til at indvinde m 3 årligt, og der ansøges udelukkende om tilladelse til at indvinde over grundvandsspejl. Terrænet ligger i kote 36-40, og der er planlagt en gravedybde på ca. 15 meter således, at bunden af gravningen kommer til at ligge i kote 21. Grundvandsspejlet ligger ca. 15 meter under terræn og der vil således ikke blive gravet under grundvandsspejl. Der udvindes sand, sten og grus fra grusgraven.

9 I forbindelse med etablering af grusgraven vil der blive afrømmet muld og overjord. Den afrømmede muld placeres i depot mod syd, øst og vest som støj- og støvvold, mens den afrømmede overjord bruges til efterbehandling på grusgrav mod nord. Forekomsten af råstoffer skønnes at have en større geografisk udbredelse end det ansøgte areal og det skønnes også, at forekomsten af råstoffer går dybere end den ansøgte gravedybde. Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Der ansøges om tilladelse til at indvinde grus fra ca. 2,7 ha. Dagerød Grusgrav Aps v/benny Rasmussen, Stæremosevej 16, 3250 Gilleleje. CVR_nummer: Tlf.: Mobil: Fax: Benny Rasmussen Tlf.: Mobil: Fax: Esrumvej 456, 3230 Græsted, matr. nre. 12d og 12l, Plejelt By, Tikøb Projektet er udelukkende beliggende i Helsingør Kommune

10 Oversigtskort i målestok Kortbilag i målestok Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Tekst Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 15. december 2010: Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 15. december 2010: Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Anlægget er omfattet af pkt. 2a Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning i bilag 2 i bekendtgørelse nr.1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om

11 planlægning. Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: Der ansøges om at indvinde fra ca. 2,7 ha 2. Er der andre ejere end bygherre?: Ud over bygherre ejes en del af arealet af Ole A. Elbrandt, 3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 Esrumvej 458, 3080 Tikøb. Der er ingen bebyggede arealer i denne del af grusgraven. Mandskabsfaciliteter i form af mandsskabsvogne og toiletter findes på den del af matriklen, som allerede i dag udnyttes til graveformål. 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Der er ingen bebyggede arealer i denne del af grusgraven. 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Mandskabsfaciliteter i form af mandskabsvogne og toiletter findes på den del af matriklen, som allerede i dag udnyttes til graveformål. Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: Der kan indvindes og videresælges op til m 3 sand, sten og grus årligt.

12 I anlægsfasen: I driftsfasen: 9. Behov for vand kvalitet og mængde: Der kan indvindes og videresælges op til m 3 sand, sten og grus årligt. I anlægsfasen: I driftsfasen: Både i anlægs- og driftsfasen vil der blive brug for vand til overrisling af interne køreveje, oplag af sand, grus og sten og lignende, så støvgener undgås. 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: Der er ikke givet tilladelse til vandindvinding efter vandforsyningsloven. Se spørgsmål Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: I forbindelse med driften af grusgraven bliver der produceret spildolie fra maskinparken. Al service af maskinerne foregår på firmaadressen i Gilleleje, og der vil således ikke fremkomme spildolie i forbindelse med den normale drift. Der fremkommer ikke andet affald i forbindelse med drift af grusgraven. I forbindelse med drift af grusgraven produceres der spildevand fra overrisling af interne køreveje og oplag af sand, sten og grus. Spildevand fra mandskabsmodulerne ledes til samletank, som tømmes efter behov og køres til kommunalt renseanlæg. Mandskabsvognene findes på den del af matriklen, som i dag anvendes til grusgravning, og der vil således under normal

13 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: drift ikke produceres sanitært spildevand i forbindelse med drift af denne del af grusgraven. Eventuelt affald og spildevand bortskaffes i henhold til gældende lovgivning og kommunens regulativer og vejledninger. Virksomheden er beliggende i det åbne land med en række helårshuse beliggende ca m mod vest fra graveområdets grænse. Der ligger to helårshuse henholdsvis 400 meter vest og 400 meter sydøst for graveområdet og et enkelt helårshus ca. 250 meter sydvest for graveområdets grænse. Endvidere ligger der et enkelt hus i umiddelbar nærhed af den interne kørevej til grusgraven. Grusindvinding, oparbejdning af materialer samt udlevering og læsning af sten og grus foregår fortrinsvis nede i grusgraven. Adgangsvejen til selve graveområdet er udformet som en hulvej, og graveskråningerne vil fungere som støjværn. Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg vil arbejde mandag til fredag kl Udlevering og læsning af sten- og grusmateriale, herunder kørsel indenfor virksomhedens område vil ske mandag til fredag kl Der vil ikke være nogen aktivitet på søn- og helligdage. Støjniveauet i skel forventes ikke at overstige 55 db(a), og der vil i tilladelse blive stillet vilkår til støj i forbindelse med den daglige drift. Under forudsætning af at de mest støjende aktiviteter ikke starter før kl , vurderes det umiddelbart, at der ikke vil være nogle aktiviteter i forbindelse med råstofindvindingen, som medfører, at de vejledende grænseværdier for støj overskrides udenfor grusgravens grænser. Med hensyn til virksomhedens beliggenhed, maskinpark, åbningstider og drift henvises til punkt 13. Under forudsætning af at de mest støvende aktiviteter ikke starter før kl , vurderes det umiddelbart, at der ikke vil

14 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: være nogle aktiviteter i forbindelse med råstofindvindingen, som medfører, at de vejledende grænseværdier for støv overskrides udenfor grusgravens grænser. Med hensyn til virksomhedens beliggenhed, maskinpark, åbningstider og drift henvises til pkt. 13. Kommunen vurderer umiddelbart, at der ikke vil være nogle aktiviteterne i forbindelse med råstofindvindingen, som giver anledning til vibrationsgener for de omkringliggende huse. 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: Med hensyn til virksomhedens beliggenhed, maskinpark, åbningstider og drift henvises til punkt 13. Interne køreveje og oplagsbunker bliver oversprinklet efter behov. Dette gælder også for al transport på vejene. Under forudsætning af at de mest støvende aktiviteter ikke starter før kl , og interne køreveje og oplagsbunker oversprinkles, vurderes det umiddelbart, at der ikke vil være nogle aktiviteter i forbindelse med råstofindvindingen, som medfører, at de vejledende grænseværdier for støv overskrides udenfor grusgravens grænser. 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: Med hensyn til virksomhedens beliggenhed, maskinpark, åbningstider og drift henvises til punkt 13. Kommune vurderer umiddelbart, at der ikke vil være nogle aktiviteter i forbindelse med råstofindvindingen, som giver anledning til lugtgener for de omkringliggende huse. 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: Med hensyn til virksomhedens beliggenhed, maskinpark, åbningstider og drift henvises til punkt Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Kommune vurderer umiddelbart, at der ikke vil være nogle aktiviteter i forbindelse med råstofindvindingen, som giver anledning til lysgener for de omkringliggende huse. Den største risiko for uheld udgøres af oplag af dieselolie til maskinerne, eventuelt oplag af spildolie og uheld med hydraulikslanger på gravemaskine og sorteringsanlæg. I forbindelse med oplag af dieselolie og eventuelt spildolie vil der blive stillet vilkår, som kan forhindre, at et eventuelt uheld vil udgøre en risiko for udbredelse af forurening til grundvandet.

15 Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: For at undgå at et eventuelt uheld med hydraulikslanger på gravemaskiner og sorteringsanlæg kan udgøre en risiko for grundvandet, vil der blive stillet vilkår om, at der skal være olieabsorberingsmateriel på maskinerne. Anlægget bruges i dag til råstofindvinding og anvendelsen ændres ikke med den nye godkendelse. Området er ikke omfattet af en lokalplan, og aktiviteten kræver ikke udarbejdelse af ny lokalplan. Graveanlægget er beliggende indenfor Tikøb graveområde, som er medtaget i kommuneplanen. Anlægget forudsætter ikke ændringer af kommuneplanen. Naboarealet mod nord og øst er udlagt til graveområde. Området lige syd for graveområdet er i kommuneplanen udlagt til Område med landskabelig interesse og Særligt følsomt landbrugsområde. 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: Grusgravområdet udgør ikke en hindring for den fremtidige anvendelse af naboarealerne. Området er udlagt til råstofindvinding. Anlægget vil ikke udgøre en hindring for den fremtidige anvendelse af områdets råstoffer. Der ligger et beskyttet overdrev og en beskyttet sø ca. 200 meter øst for det planlagte graveområde samt to beskyttede søer ca. 200 meter syd og sydøst for det planlagte graveområde. Det vurderes, at graveaktiviteten ikke vil påvirke disse områder. 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: Anlægget er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: Der er ingen skovområder i nærheden af graveområdet. 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: Graveområdet er beliggende indenfor den oprindelige planlagte afgrænsning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Med den formodede kommende afgrænsning af nationalparken forventes det, at graveområdet vil ligge udenfor nationalparkens afgrænsning.

16 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rød listearter: 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: Der ligger et beskyttet overdrev og en beskyttet sø ca. 200 meter øst for det planlagte graveområde samt to beskyttede søer ca. 200 meter syd og sydøst for det planlagte graveområde. Der er endvidere 2 søer i nabogrusgraven mod øst. Der er ingen forbindelse mellem grusgraven og søerne i nabogrusgraven. Ud over disse områder er der ikke nogle beskyttede eller fredede områder, hverken nationale eller internationale, i nærheden af graveområdet Der er ikke konstateret nogle beskyttede arter efter bilag IV i nærheden af graveområdet. Området hvor der skal graves er i dag en græsmark og der er et ungt læhegn i umiddelbar nærhed af graveområdet. Det vurderes at læhegnet ikke er et raste- eller yngleområde for flagermus. Der er ikke konstateret nogle danske rødliste arter i nærheden af graveområdet. Der er ikke områder hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand, grundvand, naturområder eller boligområder allerede er overskredet og det vurderes at graveaktiviteten ikke vil medføre at de fastsatte miljøkvalitetsnormer overskrides. Virksomheden er beliggende i det åbne land med en række helårshuse beliggende ca meter mod vest for grave-

17 området. Der ligger to helårshuse henholdsvis 400 meter vest og 400 meter sydøst for graveområdet og et enkelt helårshus ca. 250 meter sydvest for graveområdets grænse. 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Endvidere ligger der et enkelt hus i umiddelbar nærhed af den interne kørevej til grusgraven. Det vurderes, at anlægget ikke vil kunne påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 36. Er der andre kumulative forhold? Nej. I forbindelse med tilladelsen vil der blive stillet vilkår om, at Folkemuseet skal varsles før afrømning af muld og overjord samt vilkår om ophør af råstofindvinding, hvis der gøres arkæologiske fund. Området er i dag udlagt til graveområde. Der ligger en grusgrav på nabomatriklen mod vest. Der graves i dag grus på de omhandlede matrikler og på nabomatriklen og Helsingør Kommune vurderer at gravningen ikke medfører væsentlig yderligere aktivitet i selve grusgraven og tilladelse medfører heller ikke væsentlig yderligere aktivitet i forbindelse med transport til og fra grusgraven. 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/mc s område: Gravearealet udgør ca. 2,7 ha. Der bor to personer i huset, som ligger i umiddelbar nærhed af den interne kørevej i grusgraven. Selve gravearealet er afskærmet fra huset af støjvolden og under forudsætning af at de mest støjende og støvende aktiviteterne i graveområdet ikke starter før kl , vurderes det, at tilladelse til gravning vil ikke berøre naboerne i forhold til de nuværende aktiviteter i nabogrusgravene. Graveaktiviteten foregår udelukkende i Helsingør Kommune. Graveaktiviteten vil ikke have nogle direkte påvirkninger i nabokommunerne.

18 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Se sp. 40. Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 45. Er påvirkningen af miljøet Der er ingen miljøpåvirkningerne for så vidt angår støj, støv, luft, vibrationer, lugt eller lys i forbindelse med gravning som vil være væsentlige, hverken enkeltvis eller samlet. Nej. Nej. Varig: Hyppig: Reversibel: Konklusion Den daglige påvirkning af miljøet er begrænset til tidsrummet kl mandag til fredag. Når selve graveaktiviteten er ophørt, skal området omdannes til rekreativt areal med stiforbindelse til de øvrige grusgrave i området. Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVMpligtigt: Helsingør Kommune har i ovenstående screenet og sammenfattet de miljømæssige problemstillinger forbundet med ansøgningen om tilladelse til råstofindvinding. På baggrund af denne screening vurderer Helsingør Kommune, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Det vurderes derfor, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Dato: 24. juni 2014 Sagsbehandler: Carsten Strøm / for Ole Christiansen Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet, jf. Planlovens 58, stk. 4.

19 Naturklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Vejledning om klageregler, se Klage indgives til Helsingør Kommune, Stengade 59, 3000 Helsingør eller på til Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Helsingør Kommune sender klagen videre til natur- og Miljøklagenævnet. Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Naturklagenævnet. Efter modtagelsen af klagen sender nævnet en opkrævning på gebyret. Klagen vil først blive behandlet når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis man får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyret kan ses på Miljø- og Naturklagenævnets hjemmeside Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Annoncering og hvilke eksterne parter den er sendt til. Screeningsafgørelsen er annonceret på Helsingør Kommunes hjemmeside

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej VVM-screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: In-situ afværgeanlæg overfor benzinforurening i det sekundære grundvand, jf.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ansøgers oplysninger Anmeldelse modtaget dato: 19-01-2015 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af en vandforsyningsboring

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Etablering af promenade og jolleplads

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag? Screening efter VVM-reglerne VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre 3 varmeboringer på Hans Ruths Vej 16, 9990

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Assens Kommune Tekst Opførelse af ekstra udsugningsafkast

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Pølundvej 5, Jerslev - miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Natur og Miljø, Gentofte Kommune GEO-2015-01355 Basis oplysninger

Læs mere

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund BILAG 1 Screeningsnotat VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, har d. 15. april 2015 modtaget anmeldelse,

Læs mere

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Bilag 2 VVM Myndighed Basis oplysninger VVM-screening af Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Brønderslev Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45)

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af 2 boringer til

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Fløng Vandværk a.m.b.a. Ansøgning om etablering af ny boring.

Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Fløng Vandværk a.m.b.a. Ansøgning om etablering af ny boring. Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ansøgning om etablering af undersøgelsesboring Navn og adresse på bygherre Fløng

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Hou Engvej 66, Asaa - Ansøgning om tilskud til skovrejsning - SVANA-335-05292 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) NST-130-00310 Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

c/o Steen & Stræm Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Att: Finn Chabert Tlf

c/o Steen & Stræm Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Att: Finn Chabert Tlf H:\Dokumenter\midlertidige dok\vvm-screening_lyngby Storcenter.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Solcelleanlæg. Byggeandragende

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af et vertikalt jordvarmeanlæg. Anlægget består af jordvarmeslanger

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A VVM Myndighed Solcelleanlæg Skovgårdvej 5, del af matr. 13a, Styding, Hammelev Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger fra ansøger Ansøgers oplysninger Haderslev Kommune Projekt

Læs mere

Bilag 2 VVM Screening 9. juni 2016

Bilag 2 VVM Screening 9. juni 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt ved tilladelse til etablering af 5 boringer og vandindvinding til ren- og prøvepumpning samt tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Greve Vandværk ansøgt Greve Kommune

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

VVM-Myndighed. Basisoplysninger

VVM-Myndighed. Basisoplysninger VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Søværnets grundskole i Auderødlejren havde en tilhørende mindre havn ved Arresø. I landsplandirektivet for genanvendelse af Auderødlejren fremgår det,

Læs mere

Afgørelsen vil fra d.d. kunne ses på kommunens hjemmeside (www.ltk.dk) i mindst 4 uger.

Afgørelsen vil fra d.d. kunne ses på kommunens hjemmeside (www.ltk.dk) i mindst 4 uger. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Att. Marianne Jeppesen Dato: 12-07-2013 Ref: RRK J.nr.: 20130730158 Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en anmeldelse efter VVM- bekendtgørelsen

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Læs mere

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw Sags nr. 2013/0011625 Navn og adresse på bygherre Bygherrens kontaktperson og tlf. Lars

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk Andebølle og Omegns Vandværk 221 Andebøllevej 5492 Vissenbjerg Att: Knud-Erik Poulsen 21-12-2017 Sags id: 17/23479 Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opbygning af nyt filterarrangement i ekstraktionsafdelingen bygning med oliebehandling

Læs mere

Erhvervsmæssig råstofindvinding Langgade 100L, 9490 Pandrup, matr.nr. 17l Den sydlige Del, Jetsmark og 29g Den mellemste Del, Jetsmark

Erhvervsmæssig råstofindvinding Langgade 100L, 9490 Pandrup, matr.nr. 17l Den sydlige Del, Jetsmark og 29g Den mellemste Del, Jetsmark Bilag A Skema til brug for screening af råstofansøgning (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Jammerbugt Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på ansøger Ansøgers kontaktperson,

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: Skovrejsning med tilskud Navn og adresse på bygherre Eva Folmer, Kongeskovvej

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Spejderlejren 2017 finder af sted på Kær Vestermark. Lejren vil betyde en kraftig stigning i trafikken

Læs mere

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba.

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba. Vand Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Vandforsyningen Brovst og Omegn amba V/ Flemming Frost

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Odense Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Multibane til sportsaktiviteter (primært fodbold). Banen har belægning

Læs mere

Dok. nr

Dok. nr Dok. nr. 340-2015-24129 VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere