ÅRSBERETNINGER. Historisk Samfund for Thisted amt i 1969

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNINGER. Historisk Samfund for Thisted amt i 1969"

Transkript

1 ÅRSBERETNINGER Historisk Samfund for Thisted amt i 1969 DEN ÅRLIGE generalforsamling afholdtes på Thisted museum i juni måned. Formanden, skoleinspektør Riis - Olesen, Vestervig, udtalte sin anerkendelse af den rolige tilvækst, som præger arbejdet som helhed. Vort ansigt udadtil er navnlig årbogen, der på en udmærket måde redigeres af lærer Torsten Balle. Den rummer så interessant et stof fra egnen, at årbøgerne næsten bliver revet bort. Hvert år er det nye sider ved vor kulturarv, der fremdrages. Desuden må der peges på, at Historisk Samfund hvert år besvarer en mængde breve ang. slægtsforhold m. v., således at der foregår en omfattende konsulentvirksomhed fra foreningens side. Dette må hilses med stor tilfredshed, idet det viser den voksende interesse for egnens historie. Formanden omtalte et ønske om en lysbilledserie omfattende billeder af de historiske steder i vort område. Kassereren, forretningsfører Chr. Jensen, fremlagde regnskabet, der balancerede med ,97 kr. Kassebeholdning: ,14 kr. mo d ,89 kr. sidste år. Statusopgørelsen viser en formue på ,14 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Redaktøren, Torsten Balle, gav oplysning om den kommende årbog, om byhistorisk arkiv og om dialektarbejdet, som fortsætter med båndoptagelser og optegnelser. Formanden fremlagde bestyrelsens indstilling om, at man opgiver udflugterne i fremtiden, hvilket toges til efterretning. H. A. Riis-Olesen.

2 Morslands historiske Museum Oktober 1968 til oktober 1969 DER ER i det forløbne år i lighed med tidligere år indløbet mange meddelelser til museet om jordfundne fortidslevn, i hvert enkelt tilfælde er der gjort undersøgelse på stedet. Alle undersøgelser har været ledet af museets medarbejder for markfund, planteskoleejer P. C. O. Nørgaard, Sundby, Mors. Som medhjælpere har skoleelever og andre arkæologiske interesserede virket, og museet har nu en fast stab af frivillige medhjælpere ved de udgravninger, der foretages. 210 ravperler, der nu er konserveret og indgår i museets samlinger. Graven, en kvindegrav, må henregnes til ældre bronzealder. Alle undersøgelser, museet har foretaget, har været fulgt af egnens beboere med stor interesse. Grav fra Erslev. I modsætning til andre år har det anmeldte i denne sæson været hustomter fra jernalderen, kun har der været et gravfund. Undersøgelser af jernalderhustomter kan museet ikke magte på lokal basis. Der foretages kun en lille prøvegravning og opsamling af lerkarskår til museets arkiv med oplysninger om findested m. m. Hos gårdejer Carl Spanggaard, Redsted, var der under pløjning fremkommet mange lerkarskår og brændt korn. Da ejeren var meget interesseret i en undersøgelse og stillede en traktor med læssegrab til rådighed, afdækkede man et større felt. Her afdækkedes nogle halve lerkar og en del brændt korn, men det viste sig, at det meste af hustomten i tidens løb var bortpløjet. Hos gårdejer Jens Kr. Nørgaard, Nørgaard, Erslev, har man undersøgt en udpløjet høj. Omkring højen var der randsten, og midt i højen fandtes rester af en plankekiste, der har været støttet af mange kampesten. I graven fandtes Fra udgravning i Redsted. Halve lerkar. Iøvrigt har det været et mørkt år for det gamle kloster siden den katastrofale søndag i februar, da en frostsprængning af 2 radiatorer i bondestuen på 1. sal lod 80 tons hedt, mørkfarvet vand fosse ned gennem etager og samlinger i vestenden. Bygningsskaderne er nu udbedret for ca kroner af lokale håndværkere under ledelse af det særlige bygningssyn og usmåligt betalt af Skjold. Vi genåbner 1. novbr. i de om muligt endnu smukkere lokaler, idet man ved restaureringen har opdaget visse oprindelige lofter, der nu er ført tilbage til den gamle skikkelse. Samlingerne kom selvfølgelig ikke uskadt ud af katastrofen. Dem må vi nu fremover søge restaurerede, dels ved egne midler, men måske bliver det nødvendigt også at gå ud til museets venner, hvoraf flere ganske uopfordret har stillet økonomisk bistand i udsigt. Vi har altså ikke tabt humøret, og den kreds af mennesker, der bakker os op til forskellige hverv hver gang vi kalder, har givet os troen på, at Dueholms Museums berettigelse er dybt forankret i øens kulturelle liv. Rob. Dam. O. Degn Nissen. P. C. O. Nørgaard.

3 Thisted Museum Genstande skænket til museet i tiden sept sept Guldsmed Henningsen: Gummistempler og pude til gravering af guldsmedearbejder, 2 sølvteskeer (guldsmed Sund). Frk. Bangsgaard, Møllevej: Tykt hjemmevævet underskørt med læg og garneringer. Fru Nielsen, Rosenlundsgade: 7 tallerkener, 2 hjemmevævede, håndsyede lagener med monogram, skjorte, ligeledes håndsyet. Fotograf Pedersen. Bønnebog. H. Styrbech Jensen: Ligtale (håndskrevet) over Christine Pedersen, død i Chicago 18/ Ingeborg Hansen, Rosenkrantzgade: Systen. Slagter Larsen. 2 billeder. Hurup Afholdsforening: Fane. Distriktsdyrlæge H. C. Clasen: Barnestol. Spejdertrop i Thisted: Vaskemaskine. Chr. H. Pedersen, Storegade 4: 2 fotografier. Helene Pedersen: Platte fra Thisted Bryghus Fru Tange: Violinkasse og nodestol. Skrædder Lynge: Navneklud, petroleumslampe, tallerken, sovseskål, tærtepande, som har tilhørt Christiane Knakkergaard, gift med rokkedrejer Riis. Frk. K. Rask, Hundborg: Mindeplade fra kiste. Fru Bjerregaard: Antimakassar, kaffekande, barnegyngestol. Niels Sloth, Hurup: Billede af Ydby kirke 1889, håndtegnet og dekoreret gravskrift over giverens bedstemoder, der døde i 1859, samt trykt minde over bedstefaderen der døde i Jens Smed Jensen, Hov: 2 porcelænshunde. Ingv. Larsen, Storegade 20: Kopper, forskellige nipsfigurer, 4 messingbakker, der har siddet over gasblus på borgerskolen, samt 4 billeder. Af disse 4 billeder er de to håndtegnede, håndskrevne og blomstersmykkede. Billederne er: 1) Nytårsønske til Inger Kjerstine Madsen, forfattet i 1856 af C. Christensen. 2) Brudesang i Andledning af en høitidelig og kjærlig Ægteskab imellem agtbare Ungkarl Anders Thomsen og agtbare Pige Inger Kirstine Madsen. Copulationen afholdtes i Thisted Kirke d. 15. April ) er et fotografi af tømrer Anders Thomsen og hustru Inger Kirstine Thomsen som ca. 60-årige og 4) farvelagt foto af huset Grydetorv 5, som ægteparret lod opføre i Fru Bisgaard, Elmegade 19: 2 prøver af olmerdug, vævet på Refs Bisgaard. Frk. Taabel, Asylgade 8: Desserttallerken fra Hotel Thy. Fru Titte Eyber-Holst: Dåbskande, der stammer fra Ørum kirke. Fru Bigum, København: Spundet og tvundet uldgarn, som fru Bigum har fået af sin faster, f ru Mette Voetmann, Nykøbing. Fru Voetmann har på en vedhængende mærkeseddel skrevet: Garn af uld, som jeg har set min bedstemor karte, spinde og tvinde. Tog i 1898 sølvmedalje på udstillingen i Thisted. Bedstemor var da 89½ år. Fru Mette Voetmann var eneste datter af overlærer Nørgaard, Thisted Borgerskole. Hendes bedstemoder (mormoder), som har spundet garnet, var fru Marie Hausgaard, f. Neergaard (Momtoft 1808), gift med skibsejer og købmand Christen Brandi Hausgaard, Klitmøller. Hun døde i 1901 og er begravet på V. Vandet kirkegård. Det spundne garn er tretrådet - meget fint garn. Fru Andrea Laursen, Ydby: Slibemaskine og andre redskaber fra tandteknikerklinik. Genstandene har tilhørt fru Laursens mand, der fra 1904 i en lang årrække var tandtekniker i Ydby. Museet har fået forskellige ting fra den nedlagte Thisted- Fjerritslev jernbane, og til J. P. Jacobsensamlingen har fru Kaja Pindstrup, Århus, skænket Alexander Kiellands julefortælling, Else, med dedikation: Hans Exellence fra Forf. For et par år siden indleverede lærer Lynge, Lild, en kasse med lerkarskår og flintsager, som var fundet dels i Lild og dels på Troldsting ved Bulbjerg. Blandt flintsagerne fra Troldsting var en meget fint tilhugget pilespids, 2,2 cm lang af ganske lys flint. Den er nu blevet anbragt i en montre ved siden af museets berømte pilespids fra Vust har besøgt museet i det forløbne år. Det er overvejende feriegæster og udlændinge, der kommer. Der har været 29 skoleklasser og 7 foreninger. Museet har fået indlagt fjernvarme efter et sindrigt system, der siges at umuliggøre sprængning af radiatorer med deraf følgende ødelæggelse af bygning og genstande, så nu kan vi tilbyde de besøgende en temperatur, der, selv om den ikke overstiger de af autoriteterne anbefalede museumsgrader, dog vil være til at udholde - også for thyboer. Der er etableret ekstra sikring af vinduer og døre til værn mod uønskede gæster, og ved nedbrydning af en væg i kælderen er der skaffet lidt mere plads. Det må dog pointeres, at problemet pladsmangel ikke dermed er løst. Signe Gjødesen. Udgravninger Midt i april blev Morslands historiske Museum af Thisted Museum anmodet om for denne at undersøge et fund, der var blevet gjort hos gårdejer Th. Poulsen, Førby, Graven fra Førby set fra øst.

4 Hundborg sogn. Under markarbejde havde ploven ramt en stenkiste, og derved var kistens dæksten blevet fjernet. Endvidere manglede en kærvsten i gravens østende. Stenkistens sider bestod af få, men meget store sten, der ved optagelsen voldte en del besvær. Kistens dimensioner: 1,4 m lang, 0,4 m bred og dybden ca. 20 cm. Kisten var øst-vestvendt. Dens indhold var nogle få brændte knoglestumper, og graven må således dateres til yngre bronzealder. Tæt op ad gravens vestre endesten var nedsat en urne omgivet af nogle få støttesten. Urnen indeholdt en del brændte knogler. Om dens dimensioner kan ikke siges ret meget, da den var meget skør og smuldrede helt ved optagelsen cm vest for nævnte urne fandtes én mere. Den var noget større, og godset var langt bedre end foregående. Urnen var en del ødelagt af ploven, men så meget var der tilbage, at det kan siges, at den var dobbeltkonisk af form. Også den indeholdt en del brændte knogler. Urnerne må også dateres til yngre bronzealder. P. C. 0. Nørgaard. Iver Søndergaard.

5 Thisted byhistoriske Arkiv I ÅRETS LØB er arkivet udvidet med et stort lokale, der før havde været brugt af Fælleskommunal Samling. Derved blev pladsmangelen afhjulpet, så alle arkivets virkefelter kunne samles. Det mindre lokale, som nu kan mørklægges, benyttes som aflæserum for mikrofilm, og et tilstødende tidligere badeværelse bliver indrettet som fotografisk laboratorium. I hovedlokalet findes foruden kontorinventaret arkivaliereoler, kartoteker og kortskab. Billedskabene er anbragt i magasinet, hvor også bibliotekets lokalsamling er at finde. Arkivet har fået egen telefon og kan kaldes over tlf. Thisted Personalhistorisk samling omfatter nu bl. a. mikrofilm af kirkebøgerne for Thisted købstad og Thisted landsogn og kopier af folketællingslisterne 1787, 1801, 1834, 1845, 1850, 1860 og Oplysninger fra disse og andre kilder er indtil 1814 samlet i et personkartotek med ca kort, hvorpå alle familier og enlige personer er registreret både efter fornavn og tilnavn. En afskrift af registrene til skifteprotokollerne for Thisted købstad, foretaget af domkantor H. Støvring-Nielsen, Aalborg, supplerer kirkebøgernes oplysninger på væsentlige punkter. Desuden findes erindringer, skiftebreve og andet af personalhistorisk værdi. Erhvervs- og kulturhistorisk samling omfatter bl. a. medlemsprotokoller, forhandlingsprotokoller, arbejdsberetninger o. a. fra en lang række faglige og kulturelle foreninger, og alt dette er registreret i kartoteket, hvor der også findes register over erhvervsdrivende og embedsmænd før Borgerskabsbreve, svendebreve, lærekontrakter m. m. findes også i denne samling, men forøvrigt kan erhvervs- og kulturhistoriske oplysninger også findes i den topografiske samling og den personalhistoriske samling. Topografisk samling omfatter nu bl. a. kopier af hovedbrandtaksationer over alle ejendomme i Thisted 1761, 1772, 1781, 1791, 1813, 1818 og 1828, en opmåling af ejendommene 1829, grundejerprotokol 1853, matrikel 1869 og af skøde- og panteregisteret fra ca til En prøve på, hvad der ved hjælp af disse arkivalier kan opnås, findes forrest i denne årbog i en artikel om J. P. Jacobsens fødested. Samlingen omfatter også originale dokumenter: Skøder, pantebreve, taksationer og andet, som kan give oplysninger om ejendommenes historie, samt en kortsamling. Denne samling, der nu er anbragt i skuffer i et tidssvarende kortskab, er forøget med gamle kort over Thisted, bl. a. gode kort fra 1859 og 1823 og et par interessante, udaterede ældre kort. I kortsamlingen er også bibliotekets store og overordentlig værdifulde kort fra hele Thisted amt ca (forarbejder til Videnskabernes Selskabs kort over Danmark) anbragt. Arkivets billedafdeling er i jævn og støt vækst, og den har allerede nu et i forhold til den ret korte tid anseligt omfang. Der rådes for tiden over ca. 300 billeder af personer, ca. 400 fra foreninger og institutioner samt ca billeder af huse og gadepartier. Ialt rummer samlingen således for tiden noget over 2000 billeder, og der er næsten hver dag billeder at indføje i samlingen. Der bliver sørget for billeder af huse og gadepartier, som står foran nedrivning eller forandring. Vi er også så småt begyndt at samle billeder fra egnene uden for Thisted I årets løb har arkivet besvaret mange breve fra interesserede, der søgte oplysninger af forskellig art, ligesom mange besøgende har fået mere eller mindre omfattende spørgsmål besvaret eller fået vejledning til selvstændige studier. Personregistret er blevet flittigt benyttet Der er foretaget nogle båndoptagelser af erindringer om Thisted i gamle dage, og arkivet vil være taknemmelig for at få flere meddelere. Bl. a. ønsker arkivet meget gerne forbindelse med ældre arbejdere, håndværkere og handlende, som vil fortælle om arbejde og vilkår i ældre tid eller om byen Når storkommunerne bliver en realitet, vil arkivet efterhånden udvide sin virksomhed til også at omfatte egnen omkring Thisted. Forarbejder er allerede gjort, idet mange arkivalier, f.eks. kirkebøger fra før 1814 er afskrevet og foreløbig registreret for flere af sognenes vedkommende, ligesom der findes folketællingslister og matrikler m. m Arkivet vil stadig være meget taknemmelig for at modtage alle gamle arkivalier: protokoller, dokumenter og andre papirer, selv om de tilsyneladende ikke har nogen værdi. Lad intet blive brændt eller sendt på lossepladsen! Det vil især være af meget stor værdi, om faglige foreninger vil overlade ældre protokoller, der vil bidrage til vort kendskab til den erhvervsmæssige udvikling i Thisted. Vi beder indtrængende alle, der har eller får kendskab til eksisterende arkivalier, om at henlede opmærksomheden på arkivet. Dette gælder nu i høj grad også landdistrikterne omkring Thisted. C. Brunsgaard. Torsten Balle.

6 Nykøbing Mors byhistoriske Arkiv Beretning for 1968/69 I LØBET AF de seneste år er der overalt i Danmark blevet oprettet byhistoriske eller egnshistoriske arkiver, der har til formål at opbygge samlinger til belysning af de pågældende lokaliteters specielle historie. I 1968 tog Nykøbing Mors byråd initiativet til, at der oprettedes et byhistoris k arkiv for Nykøbing som en kommunal institution, der virker i nært samarbejde med folkebibliotekets lokalhistoris ke samling, med Morslands historiske Museum og med Historisk Samfund for Thisted amt. Arkivet ledes af en styrelse bestående af: 2 repræsentanter for byrådet, 1 for museet, 1 for Historisk Samfund og overbibliotekaren ved folkebiblioteket. Styrelsen vælger selv formand og fastsætter sin forretningsorden. Opgaverne for Byhistorisk Arkiv er mangfoldige. Det skal bl. a. samle og registrere al trykt litteratur om Nykøbing Mors (senere, når mulighederne er der, kan hele Mors eventuelt inddrages som virkeområde), herunder aviser og årbøger, samt arkivalier vedrørende byen og dens borgere, såfremt de ikke hører hjemme i Landsarkivet eller andre offentlige samlinger. Endvidere samle topografiske og historiske billeder, portrætter og kort vedrørende byen samt personlige papirer som attester, skudsmålsbøger, svendebreve, diplomer, borgerskabsbreve og regnskabsbøger. Ejendomspapirer som skøder, matrikelkort og udslettede pantebreve. Forretningssager som brochurer, reklamer, billeder, jubilæumsskrifter og sange m. m. Også gamle prospektkort og billeder af lokale begivenheder eller gamle bygninger kan fortælle meget om livet i kommunen. Arkivet, der påbegyndte sin virksomhed i oktober 1968, har foreløbig til huse i et lille lokale (2½ x 3 m) i folkebibliotekets bygning i Kirkegade, men med den interesse, der er vist arkivet i dets første leveår med hensyn til modtagne arkivalier og besøgende, vil pladsforholdene blive et påtrængende problem, som kræver en bedre og mere rummelig løsning snarest. I årets løb har man på forskellig måde søgt at oplyse offentligheden om arkivets formål og virksomhed ved pressemeddelelser til øens 2 dagblade og gennem Morsingboforeningens månedsblad Morsingboen i København. Der er allerede modtaget adskilligt materiale fra flere sider, men der må sættes ind på at få indsamlet mest muligt til belysning aflivet i byen og på egnen gennem tiderne. Det er iøvrigt tanken senere, når (Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1969, side ). pladsforholdene bedres, at udsende en brochure til samtlige husstande. Registrering af avisartikler og indsamling af arkivalier har naturligvis haft en fre mtrædende plads under etableringen, og det har været en glæde at se den interesse, der er vist arkivet under dets start ved at betænke det med gaver. Arkivet har med tak modtaget gaver fra følgende (hvor intet andet er nævnt bosiddende i Nykøbing Mors): A/S Morsø Bank Fru Valdemar Thorsted, Nygade Snedker Knud Kristensen, Klingenbergsgade Fru Ella Brøndum Hillers, Slagelse Thisted byhistoriske Arkiv Boghandler Johannes Fischer, Refshammervej Støbemester Thorvald Jensen, Marievej Redaktør Søren Damgaard, Markedsgade Alma og Arne Rabenhøjs dødsbo Kommuneingeniørkontoret Gymnasiepedel Holch Andersen, Grønnegade Barbermester Sv. Aage Aarestrup, Emilievej Abbe Pierre -klunserne Fhv, smed Johan Peter Andersen og hustrus dødsbo Centralbiblioteket i Herning Møbelhandler Johannes Jensen, M. C. Holmsgade Fru Kathrine Thornild, Ringkøbing Bibliotekar, frk. Cecilie Bang, Fruevej Nykøbing Mors kommunekontor Kommunebogholder P. Maaetoft, Møllevænget Fhv. margarinefabrikant S. Th. Falksen, Grønnegade Fru Steen Sørensen, Kærvej Pensionist Niels Laursen, Floravej Fru Elna Storgaard Sehorst, København Arkivudvalget består af følgende medlemmer: Tandtekniker C. E. Mortensen, formand, borgmester Ths. Have kommunaldirektør Aksel Pedersen, kommunelærer Ole Degn Nissen og overbibliotekar Jakob Albrektsen. Det daglige arbejde i arkivet varetages af fhv. skatteinspektør Hermann Nielsen og fhv. lærer Viggo Dinsen, der træffes hver tirsdag og onsdag eftermiddag i bibliotekets åbningstid. Nykøbing Mors, den 4. november Herm. Nielsen. V. Dinsen.

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Morslands historiske Museum oktober 1969 oktober 1970

Morslands historiske Museum oktober 1969 oktober 1970 Morslands historiske Museum oktober 1969 oktober 1970 I det forløbne år er Morslands historiske Museum blevet udstyret med yderligere en faciliter, idet den gamle fredede klosterbygning nu foruden fjernvarme

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002

Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002 Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002 Af Lisbeth Ejlersen, Hurup Personregister årbog/sidetal Andersen Eigil T., Grurup, Leo Estvad 100 år den 29.07.02 02/8 Andersen Eigil T.,

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT. Ginnerup, THY 5088 Grave fra yngre bronzealder i overpløjet gravhøj. Anne-Louise Haack Olsen

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT. Ginnerup, THY 5088 Grave fra yngre bronzealder i overpløjet gravhøj. Anne-Louise Haack Olsen MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT Ginnerup, THY 5088 Grave fra yngre bronzealder i overpløjet gravhøj Anne-Louise Haack Olsen Baggrund for undersøgelsen I marts/april 2009 undersøgte Museet

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

JENS KRISTIAN MADSEN

JENS KRISTIAN MADSEN JENS KRISTIAN MADSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen - Jens Kristian Madsen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS KRISTIAN MADSEN "1 Jens Kristian Madsen *1853-1941 Jens Kristian

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

En hilsen fra Tyrkiet

En hilsen fra Tyrkiet 16. november 2015 En hilsen fra Tyrkiet Via min slægtsside på Internettet får jeg mange mails fra nære og fjerne slægtningen, men her forleden, så fik jeg en mail, der var ret udsædvanlig, for den kom

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen, Søren Christian 2003 75 Foto Øsløs Badehoteller. Bulbjerg 2003 87 Foto Ca. 1910 Bodilsen, Ejgil 2003 122 Foto (portræt) 2002

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum

I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum Målgruppe: 3.-4. klasse I slægt med Odin handler om jernaldermenneskets liv og død. Hvordan boede de i jernalderen her på egnen? Hvad levede de af? Og

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen.

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen. Kongerslev Gården i Kongerslev Omkring 1916-18 køber Mormor og Morfar en gård i Kongerslev, som er på 16 tdr. land. På denne gård blev vores mor Nelly og vores moster Ingeborg født d. 17-10-1918. Gården

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok.

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok. Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Emne: VS: Gødvad Bygade 24 B, Lokalplan 13-008 Hej Torsten. Ang. Lokalplan 13-008 Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2002 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Abrahamsen, Inger 2002 29 Foto Haverslev skole ca. 1932 Aggersund 2002 13 Foto Ca. 1900 Andersen (Jensen), Larsine 2002 (128) Foto Ca.

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Administrative, sociologiske og økonomiske definitioner. bysystem 1800-1960 oversigt. teorier og paradigmer

Administrative, sociologiske og økonomiske definitioner. bysystem 1800-1960 oversigt. teorier og paradigmer Undervisningsplan foråret 2008- Dato Litteratur Tema Opgaver Ti. 5. Introduktion Gruppeinddeling Fr. 8. SBC s. 11-16 (6 s.) Hvad er en by? Wirth 1938 (24 s.) Administrative, sociologiske og økonomiske

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere