ÅRSBERETNINGER. Historisk Samfund for Thisted amt i 1969

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNINGER. Historisk Samfund for Thisted amt i 1969"

Transkript

1 ÅRSBERETNINGER Historisk Samfund for Thisted amt i 1969 DEN ÅRLIGE generalforsamling afholdtes på Thisted museum i juni måned. Formanden, skoleinspektør Riis - Olesen, Vestervig, udtalte sin anerkendelse af den rolige tilvækst, som præger arbejdet som helhed. Vort ansigt udadtil er navnlig årbogen, der på en udmærket måde redigeres af lærer Torsten Balle. Den rummer så interessant et stof fra egnen, at årbøgerne næsten bliver revet bort. Hvert år er det nye sider ved vor kulturarv, der fremdrages. Desuden må der peges på, at Historisk Samfund hvert år besvarer en mængde breve ang. slægtsforhold m. v., således at der foregår en omfattende konsulentvirksomhed fra foreningens side. Dette må hilses med stor tilfredshed, idet det viser den voksende interesse for egnens historie. Formanden omtalte et ønske om en lysbilledserie omfattende billeder af de historiske steder i vort område. Kassereren, forretningsfører Chr. Jensen, fremlagde regnskabet, der balancerede med ,97 kr. Kassebeholdning: ,14 kr. mo d ,89 kr. sidste år. Statusopgørelsen viser en formue på ,14 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Redaktøren, Torsten Balle, gav oplysning om den kommende årbog, om byhistorisk arkiv og om dialektarbejdet, som fortsætter med båndoptagelser og optegnelser. Formanden fremlagde bestyrelsens indstilling om, at man opgiver udflugterne i fremtiden, hvilket toges til efterretning. H. A. Riis-Olesen.

2 Morslands historiske Museum Oktober 1968 til oktober 1969 DER ER i det forløbne år i lighed med tidligere år indløbet mange meddelelser til museet om jordfundne fortidslevn, i hvert enkelt tilfælde er der gjort undersøgelse på stedet. Alle undersøgelser har været ledet af museets medarbejder for markfund, planteskoleejer P. C. O. Nørgaard, Sundby, Mors. Som medhjælpere har skoleelever og andre arkæologiske interesserede virket, og museet har nu en fast stab af frivillige medhjælpere ved de udgravninger, der foretages. 210 ravperler, der nu er konserveret og indgår i museets samlinger. Graven, en kvindegrav, må henregnes til ældre bronzealder. Alle undersøgelser, museet har foretaget, har været fulgt af egnens beboere med stor interesse. Grav fra Erslev. I modsætning til andre år har det anmeldte i denne sæson været hustomter fra jernalderen, kun har der været et gravfund. Undersøgelser af jernalderhustomter kan museet ikke magte på lokal basis. Der foretages kun en lille prøvegravning og opsamling af lerkarskår til museets arkiv med oplysninger om findested m. m. Hos gårdejer Carl Spanggaard, Redsted, var der under pløjning fremkommet mange lerkarskår og brændt korn. Da ejeren var meget interesseret i en undersøgelse og stillede en traktor med læssegrab til rådighed, afdækkede man et større felt. Her afdækkedes nogle halve lerkar og en del brændt korn, men det viste sig, at det meste af hustomten i tidens løb var bortpløjet. Hos gårdejer Jens Kr. Nørgaard, Nørgaard, Erslev, har man undersøgt en udpløjet høj. Omkring højen var der randsten, og midt i højen fandtes rester af en plankekiste, der har været støttet af mange kampesten. I graven fandtes Fra udgravning i Redsted. Halve lerkar. Iøvrigt har det været et mørkt år for det gamle kloster siden den katastrofale søndag i februar, da en frostsprængning af 2 radiatorer i bondestuen på 1. sal lod 80 tons hedt, mørkfarvet vand fosse ned gennem etager og samlinger i vestenden. Bygningsskaderne er nu udbedret for ca kroner af lokale håndværkere under ledelse af det særlige bygningssyn og usmåligt betalt af Skjold. Vi genåbner 1. novbr. i de om muligt endnu smukkere lokaler, idet man ved restaureringen har opdaget visse oprindelige lofter, der nu er ført tilbage til den gamle skikkelse. Samlingerne kom selvfølgelig ikke uskadt ud af katastrofen. Dem må vi nu fremover søge restaurerede, dels ved egne midler, men måske bliver det nødvendigt også at gå ud til museets venner, hvoraf flere ganske uopfordret har stillet økonomisk bistand i udsigt. Vi har altså ikke tabt humøret, og den kreds af mennesker, der bakker os op til forskellige hverv hver gang vi kalder, har givet os troen på, at Dueholms Museums berettigelse er dybt forankret i øens kulturelle liv. Rob. Dam. O. Degn Nissen. P. C. O. Nørgaard.

3 Thisted Museum Genstande skænket til museet i tiden sept sept Guldsmed Henningsen: Gummistempler og pude til gravering af guldsmedearbejder, 2 sølvteskeer (guldsmed Sund). Frk. Bangsgaard, Møllevej: Tykt hjemmevævet underskørt med læg og garneringer. Fru Nielsen, Rosenlundsgade: 7 tallerkener, 2 hjemmevævede, håndsyede lagener med monogram, skjorte, ligeledes håndsyet. Fotograf Pedersen. Bønnebog. H. Styrbech Jensen: Ligtale (håndskrevet) over Christine Pedersen, død i Chicago 18/ Ingeborg Hansen, Rosenkrantzgade: Systen. Slagter Larsen. 2 billeder. Hurup Afholdsforening: Fane. Distriktsdyrlæge H. C. Clasen: Barnestol. Spejdertrop i Thisted: Vaskemaskine. Chr. H. Pedersen, Storegade 4: 2 fotografier. Helene Pedersen: Platte fra Thisted Bryghus Fru Tange: Violinkasse og nodestol. Skrædder Lynge: Navneklud, petroleumslampe, tallerken, sovseskål, tærtepande, som har tilhørt Christiane Knakkergaard, gift med rokkedrejer Riis. Frk. K. Rask, Hundborg: Mindeplade fra kiste. Fru Bjerregaard: Antimakassar, kaffekande, barnegyngestol. Niels Sloth, Hurup: Billede af Ydby kirke 1889, håndtegnet og dekoreret gravskrift over giverens bedstemoder, der døde i 1859, samt trykt minde over bedstefaderen der døde i Jens Smed Jensen, Hov: 2 porcelænshunde. Ingv. Larsen, Storegade 20: Kopper, forskellige nipsfigurer, 4 messingbakker, der har siddet over gasblus på borgerskolen, samt 4 billeder. Af disse 4 billeder er de to håndtegnede, håndskrevne og blomstersmykkede. Billederne er: 1) Nytårsønske til Inger Kjerstine Madsen, forfattet i 1856 af C. Christensen. 2) Brudesang i Andledning af en høitidelig og kjærlig Ægteskab imellem agtbare Ungkarl Anders Thomsen og agtbare Pige Inger Kirstine Madsen. Copulationen afholdtes i Thisted Kirke d. 15. April ) er et fotografi af tømrer Anders Thomsen og hustru Inger Kirstine Thomsen som ca. 60-årige og 4) farvelagt foto af huset Grydetorv 5, som ægteparret lod opføre i Fru Bisgaard, Elmegade 19: 2 prøver af olmerdug, vævet på Refs Bisgaard. Frk. Taabel, Asylgade 8: Desserttallerken fra Hotel Thy. Fru Titte Eyber-Holst: Dåbskande, der stammer fra Ørum kirke. Fru Bigum, København: Spundet og tvundet uldgarn, som fru Bigum har fået af sin faster, f ru Mette Voetmann, Nykøbing. Fru Voetmann har på en vedhængende mærkeseddel skrevet: Garn af uld, som jeg har set min bedstemor karte, spinde og tvinde. Tog i 1898 sølvmedalje på udstillingen i Thisted. Bedstemor var da 89½ år. Fru Mette Voetmann var eneste datter af overlærer Nørgaard, Thisted Borgerskole. Hendes bedstemoder (mormoder), som har spundet garnet, var fru Marie Hausgaard, f. Neergaard (Momtoft 1808), gift med skibsejer og købmand Christen Brandi Hausgaard, Klitmøller. Hun døde i 1901 og er begravet på V. Vandet kirkegård. Det spundne garn er tretrådet - meget fint garn. Fru Andrea Laursen, Ydby: Slibemaskine og andre redskaber fra tandteknikerklinik. Genstandene har tilhørt fru Laursens mand, der fra 1904 i en lang årrække var tandtekniker i Ydby. Museet har fået forskellige ting fra den nedlagte Thisted- Fjerritslev jernbane, og til J. P. Jacobsensamlingen har fru Kaja Pindstrup, Århus, skænket Alexander Kiellands julefortælling, Else, med dedikation: Hans Exellence fra Forf. For et par år siden indleverede lærer Lynge, Lild, en kasse med lerkarskår og flintsager, som var fundet dels i Lild og dels på Troldsting ved Bulbjerg. Blandt flintsagerne fra Troldsting var en meget fint tilhugget pilespids, 2,2 cm lang af ganske lys flint. Den er nu blevet anbragt i en montre ved siden af museets berømte pilespids fra Vust har besøgt museet i det forløbne år. Det er overvejende feriegæster og udlændinge, der kommer. Der har været 29 skoleklasser og 7 foreninger. Museet har fået indlagt fjernvarme efter et sindrigt system, der siges at umuliggøre sprængning af radiatorer med deraf følgende ødelæggelse af bygning og genstande, så nu kan vi tilbyde de besøgende en temperatur, der, selv om den ikke overstiger de af autoriteterne anbefalede museumsgrader, dog vil være til at udholde - også for thyboer. Der er etableret ekstra sikring af vinduer og døre til værn mod uønskede gæster, og ved nedbrydning af en væg i kælderen er der skaffet lidt mere plads. Det må dog pointeres, at problemet pladsmangel ikke dermed er løst. Signe Gjødesen. Udgravninger Midt i april blev Morslands historiske Museum af Thisted Museum anmodet om for denne at undersøge et fund, der var blevet gjort hos gårdejer Th. Poulsen, Førby, Graven fra Førby set fra øst.

4 Hundborg sogn. Under markarbejde havde ploven ramt en stenkiste, og derved var kistens dæksten blevet fjernet. Endvidere manglede en kærvsten i gravens østende. Stenkistens sider bestod af få, men meget store sten, der ved optagelsen voldte en del besvær. Kistens dimensioner: 1,4 m lang, 0,4 m bred og dybden ca. 20 cm. Kisten var øst-vestvendt. Dens indhold var nogle få brændte knoglestumper, og graven må således dateres til yngre bronzealder. Tæt op ad gravens vestre endesten var nedsat en urne omgivet af nogle få støttesten. Urnen indeholdt en del brændte knogler. Om dens dimensioner kan ikke siges ret meget, da den var meget skør og smuldrede helt ved optagelsen cm vest for nævnte urne fandtes én mere. Den var noget større, og godset var langt bedre end foregående. Urnen var en del ødelagt af ploven, men så meget var der tilbage, at det kan siges, at den var dobbeltkonisk af form. Også den indeholdt en del brændte knogler. Urnerne må også dateres til yngre bronzealder. P. C. 0. Nørgaard. Iver Søndergaard.

5 Thisted byhistoriske Arkiv I ÅRETS LØB er arkivet udvidet med et stort lokale, der før havde været brugt af Fælleskommunal Samling. Derved blev pladsmangelen afhjulpet, så alle arkivets virkefelter kunne samles. Det mindre lokale, som nu kan mørklægges, benyttes som aflæserum for mikrofilm, og et tilstødende tidligere badeværelse bliver indrettet som fotografisk laboratorium. I hovedlokalet findes foruden kontorinventaret arkivaliereoler, kartoteker og kortskab. Billedskabene er anbragt i magasinet, hvor også bibliotekets lokalsamling er at finde. Arkivet har fået egen telefon og kan kaldes over tlf. Thisted Personalhistorisk samling omfatter nu bl. a. mikrofilm af kirkebøgerne for Thisted købstad og Thisted landsogn og kopier af folketællingslisterne 1787, 1801, 1834, 1845, 1850, 1860 og Oplysninger fra disse og andre kilder er indtil 1814 samlet i et personkartotek med ca kort, hvorpå alle familier og enlige personer er registreret både efter fornavn og tilnavn. En afskrift af registrene til skifteprotokollerne for Thisted købstad, foretaget af domkantor H. Støvring-Nielsen, Aalborg, supplerer kirkebøgernes oplysninger på væsentlige punkter. Desuden findes erindringer, skiftebreve og andet af personalhistorisk værdi. Erhvervs- og kulturhistorisk samling omfatter bl. a. medlemsprotokoller, forhandlingsprotokoller, arbejdsberetninger o. a. fra en lang række faglige og kulturelle foreninger, og alt dette er registreret i kartoteket, hvor der også findes register over erhvervsdrivende og embedsmænd før Borgerskabsbreve, svendebreve, lærekontrakter m. m. findes også i denne samling, men forøvrigt kan erhvervs- og kulturhistoriske oplysninger også findes i den topografiske samling og den personalhistoriske samling. Topografisk samling omfatter nu bl. a. kopier af hovedbrandtaksationer over alle ejendomme i Thisted 1761, 1772, 1781, 1791, 1813, 1818 og 1828, en opmåling af ejendommene 1829, grundejerprotokol 1853, matrikel 1869 og af skøde- og panteregisteret fra ca til En prøve på, hvad der ved hjælp af disse arkivalier kan opnås, findes forrest i denne årbog i en artikel om J. P. Jacobsens fødested. Samlingen omfatter også originale dokumenter: Skøder, pantebreve, taksationer og andet, som kan give oplysninger om ejendommenes historie, samt en kortsamling. Denne samling, der nu er anbragt i skuffer i et tidssvarende kortskab, er forøget med gamle kort over Thisted, bl. a. gode kort fra 1859 og 1823 og et par interessante, udaterede ældre kort. I kortsamlingen er også bibliotekets store og overordentlig værdifulde kort fra hele Thisted amt ca (forarbejder til Videnskabernes Selskabs kort over Danmark) anbragt. Arkivets billedafdeling er i jævn og støt vækst, og den har allerede nu et i forhold til den ret korte tid anseligt omfang. Der rådes for tiden over ca. 300 billeder af personer, ca. 400 fra foreninger og institutioner samt ca billeder af huse og gadepartier. Ialt rummer samlingen således for tiden noget over 2000 billeder, og der er næsten hver dag billeder at indføje i samlingen. Der bliver sørget for billeder af huse og gadepartier, som står foran nedrivning eller forandring. Vi er også så småt begyndt at samle billeder fra egnene uden for Thisted I årets løb har arkivet besvaret mange breve fra interesserede, der søgte oplysninger af forskellig art, ligesom mange besøgende har fået mere eller mindre omfattende spørgsmål besvaret eller fået vejledning til selvstændige studier. Personregistret er blevet flittigt benyttet Der er foretaget nogle båndoptagelser af erindringer om Thisted i gamle dage, og arkivet vil være taknemmelig for at få flere meddelere. Bl. a. ønsker arkivet meget gerne forbindelse med ældre arbejdere, håndværkere og handlende, som vil fortælle om arbejde og vilkår i ældre tid eller om byen Når storkommunerne bliver en realitet, vil arkivet efterhånden udvide sin virksomhed til også at omfatte egnen omkring Thisted. Forarbejder er allerede gjort, idet mange arkivalier, f.eks. kirkebøger fra før 1814 er afskrevet og foreløbig registreret for flere af sognenes vedkommende, ligesom der findes folketællingslister og matrikler m. m Arkivet vil stadig være meget taknemmelig for at modtage alle gamle arkivalier: protokoller, dokumenter og andre papirer, selv om de tilsyneladende ikke har nogen værdi. Lad intet blive brændt eller sendt på lossepladsen! Det vil især være af meget stor værdi, om faglige foreninger vil overlade ældre protokoller, der vil bidrage til vort kendskab til den erhvervsmæssige udvikling i Thisted. Vi beder indtrængende alle, der har eller får kendskab til eksisterende arkivalier, om at henlede opmærksomheden på arkivet. Dette gælder nu i høj grad også landdistrikterne omkring Thisted. C. Brunsgaard. Torsten Balle.

6 Nykøbing Mors byhistoriske Arkiv Beretning for 1968/69 I LØBET AF de seneste år er der overalt i Danmark blevet oprettet byhistoriske eller egnshistoriske arkiver, der har til formål at opbygge samlinger til belysning af de pågældende lokaliteters specielle historie. I 1968 tog Nykøbing Mors byråd initiativet til, at der oprettedes et byhistoris k arkiv for Nykøbing som en kommunal institution, der virker i nært samarbejde med folkebibliotekets lokalhistoris ke samling, med Morslands historiske Museum og med Historisk Samfund for Thisted amt. Arkivet ledes af en styrelse bestående af: 2 repræsentanter for byrådet, 1 for museet, 1 for Historisk Samfund og overbibliotekaren ved folkebiblioteket. Styrelsen vælger selv formand og fastsætter sin forretningsorden. Opgaverne for Byhistorisk Arkiv er mangfoldige. Det skal bl. a. samle og registrere al trykt litteratur om Nykøbing Mors (senere, når mulighederne er der, kan hele Mors eventuelt inddrages som virkeområde), herunder aviser og årbøger, samt arkivalier vedrørende byen og dens borgere, såfremt de ikke hører hjemme i Landsarkivet eller andre offentlige samlinger. Endvidere samle topografiske og historiske billeder, portrætter og kort vedrørende byen samt personlige papirer som attester, skudsmålsbøger, svendebreve, diplomer, borgerskabsbreve og regnskabsbøger. Ejendomspapirer som skøder, matrikelkort og udslettede pantebreve. Forretningssager som brochurer, reklamer, billeder, jubilæumsskrifter og sange m. m. Også gamle prospektkort og billeder af lokale begivenheder eller gamle bygninger kan fortælle meget om livet i kommunen. Arkivet, der påbegyndte sin virksomhed i oktober 1968, har foreløbig til huse i et lille lokale (2½ x 3 m) i folkebibliotekets bygning i Kirkegade, men med den interesse, der er vist arkivet i dets første leveår med hensyn til modtagne arkivalier og besøgende, vil pladsforholdene blive et påtrængende problem, som kræver en bedre og mere rummelig løsning snarest. I årets løb har man på forskellig måde søgt at oplyse offentligheden om arkivets formål og virksomhed ved pressemeddelelser til øens 2 dagblade og gennem Morsingboforeningens månedsblad Morsingboen i København. Der er allerede modtaget adskilligt materiale fra flere sider, men der må sættes ind på at få indsamlet mest muligt til belysning aflivet i byen og på egnen gennem tiderne. Det er iøvrigt tanken senere, når (Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1969, side ). pladsforholdene bedres, at udsende en brochure til samtlige husstande. Registrering af avisartikler og indsamling af arkivalier har naturligvis haft en fre mtrædende plads under etableringen, og det har været en glæde at se den interesse, der er vist arkivet under dets start ved at betænke det med gaver. Arkivet har med tak modtaget gaver fra følgende (hvor intet andet er nævnt bosiddende i Nykøbing Mors): A/S Morsø Bank Fru Valdemar Thorsted, Nygade Snedker Knud Kristensen, Klingenbergsgade Fru Ella Brøndum Hillers, Slagelse Thisted byhistoriske Arkiv Boghandler Johannes Fischer, Refshammervej Støbemester Thorvald Jensen, Marievej Redaktør Søren Damgaard, Markedsgade Alma og Arne Rabenhøjs dødsbo Kommuneingeniørkontoret Gymnasiepedel Holch Andersen, Grønnegade Barbermester Sv. Aage Aarestrup, Emilievej Abbe Pierre -klunserne Fhv, smed Johan Peter Andersen og hustrus dødsbo Centralbiblioteket i Herning Møbelhandler Johannes Jensen, M. C. Holmsgade Fru Kathrine Thornild, Ringkøbing Bibliotekar, frk. Cecilie Bang, Fruevej Nykøbing Mors kommunekontor Kommunebogholder P. Maaetoft, Møllevænget Fhv. margarinefabrikant S. Th. Falksen, Grønnegade Fru Steen Sørensen, Kærvej Pensionist Niels Laursen, Floravej Fru Elna Storgaard Sehorst, København Arkivudvalget består af følgende medlemmer: Tandtekniker C. E. Mortensen, formand, borgmester Ths. Have kommunaldirektør Aksel Pedersen, kommunelærer Ole Degn Nissen og overbibliotekar Jakob Albrektsen. Det daglige arbejde i arkivet varetages af fhv. skatteinspektør Hermann Nielsen og fhv. lærer Viggo Dinsen, der træffes hver tirsdag og onsdag eftermiddag i bibliotekets åbningstid. Nykøbing Mors, den 4. november Herm. Nielsen. V. Dinsen.

Morslands historiske Museum oktober 1969 oktober 1970

Morslands historiske Museum oktober 1969 oktober 1970 Morslands historiske Museum oktober 1969 oktober 1970 I det forløbne år er Morslands historiske Museum blevet udstyret med yderligere en faciliter, idet den gamle fredede klosterbygning nu foruden fjernvarme

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Administrative, sociologiske og økonomiske definitioner. bysystem 1800-1960 oversigt. teorier og paradigmer

Administrative, sociologiske og økonomiske definitioner. bysystem 1800-1960 oversigt. teorier og paradigmer Undervisningsplan foråret 2008- Dato Litteratur Tema Opgaver Ti. 5. Introduktion Gruppeinddeling Fr. 8. SBC s. 11-16 (6 s.) Hvad er en by? Wirth 1938 (24 s.) Administrative, sociologiske og økonomiske

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Formandsskifte 2010 Anders Kjær til højre, klubformand 1998 2010 Anders Nielsen til venstre, nuværende klubformand 2010 Udgivet i anledning

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Billedsamling på Mosbjerg Centralskole sikrer mindet om de små skoler, hvoraf centralskolen blev dannet

Billedsamling på Mosbjerg Centralskole sikrer mindet om de små skoler, hvoraf centralskolen blev dannet Nyt og Noter Generalforsamling i Selskabet for Dansk Skolehistorie holdtes den 2. november 1969 i det nye kulturhus i Randers. En snes medlemmer var mødt op. Diskussionen drejede sig i første række om

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Beretning om udgravning af gravkisten i Klingerhøj

Beretning om udgravning af gravkisten i Klingerhøj Lærer Valdemar Vold fortæller om sin indsats som amatørarkæolog skriver i 1938 om sig selv: I januar 1904 blev jeg ansat som enelærer i Guldbæk skole. Skolebygningen lå, i de 6 år jeg var der, ved nordsiden

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere