Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab"

Transkript

1 Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab - og i øvrigt slukker vi også ildebrande! - we also put out fires! W W W. F H - B R A N D. D K

2 2 Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab er til for dig, som er blandt de borgere, de mange virksomheder samt alle de gæster, der hvert år bor, arbejder eller besøger vore 2 kommuner. Området er på 382 km 2, og vores hjælp til dig kommer fra vores 6 brandstationer i henholdsvis Frederikssund, Frederiksværk, Hundested, Jægerspris, Skibby og Slangerup. Vi er ca. 20 fuldtidsansatte, ca. 90 deltidsansatte og ca. 100 frivillige, hvoraf nogle er hundeførere. Vi er et kommunalt ejet 60 selskab, der blev etableret 1. januar 2009 som et partnerskab mellem tidligere Frederikssund Kommunes og Halsnæs Kommunes Redningsberedskaber. Du tror måske, at vi ikke laver andet end at køre rundt i røde biler med blå blink på taget, men som du vil opdage gennem læsning af denne brochure, er udrykningskørslen kun den mest synlige del af vores mangfoldige arbejde. Beredskabschef Kim Lintrup Chief fire officer Kim Lintrup

3 3 About Frederikssund-Halsnæs Fire & Rescue Service Frederikssund-Halsnæs Fire & Rescue Service exists to serve the 76,000 people who live in the municipalities of Frederikssund and Halsnæs as well as local businesses and visitors to the area. We cover an area of 382 km² from six fire stations in Frederikssund, Frederiksværk, Hundested, Jægerspris, Skibby and Slangerup, and employ about 20 full-time staff, 90 part-time staff and enjoy the support of about 100 volunteers some of whom are dog handlers. Frederikssund-Halsnæs Fire & Rescue Service is a local authority-owned section 60 company, founded on January in a partnership between the former Frederikssund Local Authority and Halsnæs Local Authority rescue services. Many people associate the work of a fire and rescue service with flashing blue lights and driving around in fire engines, but, as you will find out when reading this leaflet, providing emergency services is only one aspect of the many services we provide.

4 4 Vores indsatsområder Som nævnt er vores primære opgave under Beredskabsloven, at stille med en hurtig udrykning til de akut opstående nødsituationer. Vi vil dog hellere gøre det unødvendigt for dig at ringe os op! Vores forebyggende arbejde med f.eks. brandtilsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, vandforsyning til brandslukning, undervisning i elementær brandbekæmpelse o.s.v. sker i overensstemmelse med beredskabsforliget fra år Vi løser også en række sekundære opgaver bestemt af de rammer, lovgivningen og kommunalfuldmagtsreglerne sætter. Vi bemander og betjener eksempelvis vagtcentralen, vi tilser sikringsrum og beskyttelsesrum, tekniske alarmer samt sørger for materiel og mundering. Vi sørger også for indkvartering og forplejning ved naturkatastrofer og andre ulykkeshændelser, indgår i vagtordninger, yder støtte til ældrerådet samt står for nødbehandlerordningen i Hundested-området. Antenner, filtre og combinersystemer til professionel radiokommunikation. Vi designer også skræddersyede løsninger. Kontakt os og lad os tale om dine behov. Tlf

5 Our services As mentioned above, our primary task, as described in the Danish Emergency Management Act, is to provide rapid response services in emergency situations. Our focus, however, is on preventative work and includes fire safety inspections, fire safety building design, fire hydrant maintenance, basic fire fighting courses etc. in accordance with the Emergency Management Settlement of In addition, F&H Fire and Rescue provides a number of secondary services which are not prescribed by law but which are regulated by a legislative framework in which local authorities are free to determine the scope of provision. We operate emergency call out centres, inspect fuse cabinets and shelters, technical alarms, equipment and gear and arrange accommodation and provisioning in the event of natural disasters and catastrophes. We participate in emergency service provision, provide support to pensioner organisations and provide some emergency medical assistance services in the Hundested area. 24 timers døgnvagt Danmarks dygtigste inden for skadeservice... verdens største inden for fugtteknik Polygon & Munters Rypevang 5, DK-3450 Allerød Tlf Fax

6 6 Forebyggende arbejde Det er bedre at forebygge end at helbrede lyder ordsproget. Vi vil hellere forebygge, at brande og ulykker opstår, end at du efterfølgende står med tragiske og omkostningsfulde følgevirkninger. Det er blandt andet derfor, vi via de lovpligtige brandsyn sørger for, at reglerne for anvendelse af hoteller, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker overholdes. For at sikre at du ikke løber unødige risici i din hverdag i eksempelvis butikker, skal vi blandt andet sikre os, at personalet er instrueret om, hvordan de skal forholde sig i en eventuel evakueringssituation, og sikre at bygningens flugtveje, brandslukningsmateriel m.v., kan virke for dig i en nødsituation. Hvis der eksempelvis skal afholdes et arrangement med over 150 personer og/eller overnatninger for over 10 personer i lokaler, der ikke er godkendt som hotel, er det vores job, at udstede en tilladelse, når vi har påset at sikkerheden er i orden. Hvis der skal sælges fyrværkeri, eller hvis der under et arrangement skal affyres fyrværkeri, er det også os, som udsteder tilladelsen, når sikkerheden er i orden. I vores distrikt kan du derfor altid trygt deltage i større arrangementer vel vidende, at vi har godkendt sikkerheden. Der er også andre situationer, hvor du kan støde på os: Vi assisterer med tunge løft i ældreplejen, udfører vægteropgaver og tilser og reagerer på tyverialarmer. Vi udfører eftersyn af mindre slukningsmidler og opsætter nødkald for ældreplejen. For at hjælpe dig med sikkerheden i flere dagligdagssituationer, har vi på vores hjemmeside: udarbejdet en række praktiske råd og vejledninger til bedre at forebygge og imødegå hyppigt forekommende dagligdags risikosituationer. Dette er eksempelvis tilberedning af grillmad, omgang med brændeovne, brug af ukrudtsbrændere, installation af røgalarmer, risiko ved rygning i sengen og håndtering af fremmedlegemer i luftvejene hos børn.

7 7 Preventative work Prevention is better than cure, so goes the saying, and we would far rather prevent accidents and fires than have society incur the often tragic and always financially burdensome consequences of serious emergencies. That s why when we carry out the fire safety inspections as prescribed by law we ensure that regulations governing hotels, care homes, halls, educational establishments, kindergartens and retail outlets are adhered to. To protect the public, our tasks include ensuring that personnel know how to perform a controlled evacuation and that the building s escape routes and fire extinguishing equipment are maintained such that they work correctly in emergency situations. When, for example, events are held at which more than 150 people participate or accommodation is provided for over 10 people in buildings without hotel licenses it is our job to issue permits when we have inspected the site to ensure it is safe. We also perform safety checks and issue permits for the sale of fireworks and for firework displays. This means that members of the public can safely participate in local events and displays in the knowledge that we have performed the relevant safety inspections. You may also meet us providing assistance to healthcare personnel in connection with heavy lifting, or when we perform security services or service and respond to burglar alarms. We also service small extinguishing agents and install distress call systems for the elderly. On our website: you will also find handy tips and advice that can help prevent common day-to-day risks when you are using your barbecue, stove or weed burner. There is also advice about installing smoke alarms and smoking in bed, and instructions for how to help small children with a foreign body stuck in their windpipe. Selvklæbende Biler og både Skilte Print Facader Rudefilm Banner og flag Specialopgaver RIFF Skiltefabrik Roskilde Værkstedsby Håndværkervej Roskilde Tlf.: Fax:

8 8 Kurser & undervisning Vi du have en dybere viden om brand og redning, afholder vi kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp på flere niveauer; eksempelvis førstehjælp til børn, færdselsrelateret førstehjælp og hjertestarterkurser vi skræddersyer kurserne så det passer dit behov. Vores uddannelsesplaner følger en tanke om livsfaseforebyggelse, hvor vi eksempelvis inviterer elever allerede fra børnehaveklassen til at besøge vores brandstationer og lærer dem at forebygge, begrænse og bekæmpe brand med en pædagogik, som er aktiverende, levende og underholdende. På den måde sender vi årligt mere end 500 små brandinspektører ud i samfundet. Vi underviser unge mennesker om faldgruberne i nattemiljøet og gør dem bevidste om konsekvenserne af hærværk og stoffer. Vi giver dem ansvarsbevidsthed og kompetencer til at forebygge og håndtere sådanne situationer. I Danmark er der ca. 80 personer, der årligt omkommer i brandrelaterede ulykker, men langt flere der brækker lemmer. Også ældre mennesker kan i højere grad blive selvhjulpne og bidrage til bedre at hjælpe andre, når de får viden om grundlæggende forholdsregler omkring sikkerhed i hjemmet. Digitalt alarmkald i topklasse.. DØGNVAGT Rebslagervej Holbæk Tlf

9 Courses & training Should you require more in-depth information about fire and rescue, we hold courses in fire fighting and first aid which are suitable for a wide range of audiences. Our courses include first aid courses for school children, traffic-related first aid and heart start courses. We can also tailor courses to meet your specific needs. Our training is based on a philosophy of life-long learning and we invite pupils of a very early age to visit our fire stations and learn about fighting and preventing fires in an entertaining and instructive way. In fact, every year we send more than 500 junior fire inspectors out into the world. We teach older pupils and other young people about potential night-life dangers, and make them aware of the consequences of vandalism and drug use, as well as providing them with the tools to help them learn to cope with and prevent such situations. Approximately 80 people die in fire-related incidents in Denmark every year, but much greater numbers of people break limbs. The elderly are also very capable of helping themselves and providing assistance to others when they have been provided with basic information about safety in the home. Erhvervs & Profileksperten Industrivej 19 Postboks Oksbøl Tlf Fax

10 Operative opgaver Du vil opleve, at når alarmklokken ringer, så kommer vi farende med udrykning på taget. Vi sidder imidlertid ikke på brandstationerne og drikker kaffe, mens vi venter på en ulykke. På hver af de 6 stationer, har vi tre vagthold, med en holdleder og tre mand, som står til rådighed for udrykninger. Disse personer er deltidsansatte i beredskabet, dvs. at de bor og har andre jobs i nærheden af brandstationen. Vores fuldtidsansatte har opgaver med at udføre brandsyn på ca. 600 faste steder i kommunerne, assisterer med kørsel og diverse hjælpeopgaver i hjemmeplejen og andre institutioner, samt med at afholde kurser og tilse installationer. Vi lægger i den forbindelse stor vægt på i højere grad at være sparringspartnere, end kontrollanter. Endelig er der en stor opgave i at holde bygningsfunktioner, materiel og køretøjer i toptrimmet stand.

11 11 Operational tasks When the alarm rings we arrive at speed, but that does not mean we spend the rest of our time sitting in the fire station drinking coffee whilst we wait for an alarm call. Each of our 6 stations is served by 3 watches consisting of a team leader and three men who are available in the event of an emergency. These people are part-time employees who live and have other jobs in the vicinity of the fire station. Our full-time staff s tasks include, amongst other things, completing fire inspections of 600 local sites, and also include assistance with driving and home care tasks as well as holding courses and inspecting facilities. During this work we attach greater importance to providing advice and guidance than to checking systems and installations. Our other significant task, of course, is maintaining our buildings, materials and vehicles in top condition.

12 12 Operative opgaver Operational tasks

13 13

14 Drift & vedligehold Vores 6 brandstationer råder over ca. 45 tidssvarende og velfungerende kørende enheder som autosprøjter, vandtankvogne, redningslift, slangetendere, indsatsledervogne, redningsbåd og diverse øvrige køretøjer. Stationslokaliteterne, køretøjerne og det tilhørende materiel kræver omhyggelig vedligeholdelse for at være driftsklare til alle tider. Vedligehold og reparationer udføres i videst muligt omfang af det faste personale. Operation & maintenance The six stations that make up F&H Fire and Rescue have approximately 45 vehicles at their disposal, including fire engines, water tank vehicles, rescue lift, hose tenders, chief fire officer vehicles, rescue boats and other vehicles. Our fire stations, vehicles and equipment require careful maintenance to ensure that they are always ready for use, and, where possible, we maintain and repair them ourselves.

15

16 Visioner & Mål Det er vores ambitiøse mål at forblive det bedste brand- og redningsberedskab i Danmark. Vi har derfor langsigtede strategiske visioner, som handler om at forbedre den sociale, økonomiske og miljømæssige velfærd for indbyggerne i Frederikssund og Halsnæs Kommuner. Naturligvis er fokus at forebygge brande, og at andre ulykker opstår, og dermed undgå dødsfald, lemlæstelse og beskadigelse af ejendom - men vi ønsker også at udbygge og benytte vores kompetencer til at kunne yde en afgørende indsats ved færdselsulykker, oversvømmelser, brandulykker til søs, kemikalieudslip og endnu alvorligere hændelser som terroristangreb. I sådanne forbindelser vil vi redde ofre og nødstedte samt yde humanitær hjælp. Vi indgår derfor i et interessant og produktivt internationalt samarbejde. Goals & objectives We are ambitious, and our goal is to be the best fire and rescue department in Denmark. F&H Fire and Rescue s long term plans and strategies are focused on improving the social, financial and environmental situation of the residents of Frederikssund and Halsnæs municipalities. Naturally our focus in this regard is on fire and accident prevention, avoiding deaths and serious injury and protecting property. We also wish, however, to expand our skill-set such that we can provide expert assistance at traffic accidents, fires at sea, chemical spills and even more serious incidents such as terrorist attacks. In these situations our aim is to rescue the victims of such events and provide humanitarian assistance. In this connection we participate in an enlightening and productive programme of international cooperation.

17 17 Fremtidssikre produkter til passiv brandsikring Godkendt i henhold til EN /4. AJ Brandsikring Røddingvej Vamdrup Tlf

18 18 Internationalt samarbejde Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab deltager i diverse europæiske forebyggelsesprojekter, som har til formål at forebygge ulykker i samfundet. Projekterne er støttet af EU. I projekterne deltager kolleger fra det øvrige EU. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab deltager eksempelvis i projektet ANSFR Accidental, Natural and Fire Risk. Dette projekt har som formål at forhindre og formindske de menneskelige og økonomiske omkostninger ved brand gennem effektiv risikovurdering og styring. De afholdte workshops er yderst givende og produktive. Mange relevante ideer og forslag er lagt frem, og vores internationale samarbejde tegner en god begyndelse. Der er etableret et stærkt arbejdsfællesskab mellem os og vore internationale projektpartnere. I det fremtidige forløb vil vi arbejde mod at finde svar og løsninger på de mange emner og problemer, der indtil nu er identificeret. En grundlæggende vision for os er, at vi samarbejder såvel lokalt, nationalt som internationalt med det formål at drage nytte af de stærke netværk og disses viden og erfaringer. Vi ønsker at være en stærk partner indenfor forebyggelse, brand og redning såvel lokalt, nationalt og internationalt. Det er således vores grundlæggende filosofi, at vi for din skyld og sideløbende med vores daglige akutte og operative arbejde, stræber efter at være innovative og fremtidsorienterede. Se mere om dette, vor organisation og vores øvrige ydelser og tjenester på

19 International cooperation Frederikssund-Halsnæs Fire and Rescue service participates in a number of European accident prevention projects. The projects are all supported by EU funds and feature participation from colleagues in other EU countries. For example, during 2009 and 2010 Frederikssund-Halsnæs Fire and Rescue will participate in the ANSFR project Accidental, Natural and Fire Risk, a project whose purpose is to prevent and reduce the risk of human and financial costs of fires through effective risk assessments and risk management. The various workshops have been extremely productive and useful and have given rise to a number of ideas and suggestions a promising start to our programme of international cooperation. We have established a strong international working relation between F&H Fire and Rescue and our international project partners and the project s next phase will include the development of solutions to many of the issues thus far identified. One of our most important goals is to cooperate, both at the local and the international level, in order to benefit from a strong network and the knowledge and experience of our partners. It is our aim to be a strong partner in the area of fire prevention and rescue at the local, national and international levels. F&H Fire and Rescue s philosophy is to be innovative and provide new and better solutions for the benefit of local residents, at the same time managing our day to day operational tasks. For more information about this, our organisation and our other services see

20 W W W. F H - B R A N D. D K Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Løgismose 3 DK-3600 Frederikssund Phone: Fax: Station Frederikssund Løgismose Frederikssund Station Slangerup Kingovej Slangerup Station Frederiksværk Syrevej Frederiksværk Station Jægerspris Kastanievej Jægerspris Station Hundested Parallelvej Hundested Station Skibby Selsøvej 5B 4050 Skibby Højagergaard Højager Slangerup

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Nytårsparole 4. januar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Nytårsparole 4. januar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Nytårsparole 4. januar 2014 2013 Stadig et robust Redningsberedskab VI tør og VI kan Statistik Udrykninger: 2013 2012 2011 Skibby 44 37 47 Slangerup 32

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg Udvikling af Uddannelsesbyen Aalborg Historien bag Fra industriby til service- industri, og vidensby Uddannelsesrådet etableret 2007 Uddannelsesrådets sammensætning Bred sammensætning

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Evakuering på Aarhus Universitet

Evakuering på Aarhus Universitet ering Evaku Evakuering på Indhold Indledning.................................................... 3 Hvad siger loven?............................................. 4 Hvad er en evakueringsplan?..................................

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere