Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab"

Transkript

1 Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab - og i øvrigt slukker vi også ildebrande! - we also put out fires! W W W. F H - B R A N D. D K

2 2 Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab er til for dig, som er blandt de borgere, de mange virksomheder samt alle de gæster, der hvert år bor, arbejder eller besøger vore 2 kommuner. Området er på 382 km 2, og vores hjælp til dig kommer fra vores 6 brandstationer i henholdsvis Frederikssund, Frederiksværk, Hundested, Jægerspris, Skibby og Slangerup. Vi er ca. 20 fuldtidsansatte, ca. 90 deltidsansatte og ca. 100 frivillige, hvoraf nogle er hundeførere. Vi er et kommunalt ejet 60 selskab, der blev etableret 1. januar 2009 som et partnerskab mellem tidligere Frederikssund Kommunes og Halsnæs Kommunes Redningsberedskaber. Du tror måske, at vi ikke laver andet end at køre rundt i røde biler med blå blink på taget, men som du vil opdage gennem læsning af denne brochure, er udrykningskørslen kun den mest synlige del af vores mangfoldige arbejde. Beredskabschef Kim Lintrup Chief fire officer Kim Lintrup

3 3 About Frederikssund-Halsnæs Fire & Rescue Service Frederikssund-Halsnæs Fire & Rescue Service exists to serve the 76,000 people who live in the municipalities of Frederikssund and Halsnæs as well as local businesses and visitors to the area. We cover an area of 382 km² from six fire stations in Frederikssund, Frederiksværk, Hundested, Jægerspris, Skibby and Slangerup, and employ about 20 full-time staff, 90 part-time staff and enjoy the support of about 100 volunteers some of whom are dog handlers. Frederikssund-Halsnæs Fire & Rescue Service is a local authority-owned section 60 company, founded on January in a partnership between the former Frederikssund Local Authority and Halsnæs Local Authority rescue services. Many people associate the work of a fire and rescue service with flashing blue lights and driving around in fire engines, but, as you will find out when reading this leaflet, providing emergency services is only one aspect of the many services we provide.

4 4 Vores indsatsområder Som nævnt er vores primære opgave under Beredskabsloven, at stille med en hurtig udrykning til de akut opstående nødsituationer. Vi vil dog hellere gøre det unødvendigt for dig at ringe os op! Vores forebyggende arbejde med f.eks. brandtilsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, vandforsyning til brandslukning, undervisning i elementær brandbekæmpelse o.s.v. sker i overensstemmelse med beredskabsforliget fra år Vi løser også en række sekundære opgaver bestemt af de rammer, lovgivningen og kommunalfuldmagtsreglerne sætter. Vi bemander og betjener eksempelvis vagtcentralen, vi tilser sikringsrum og beskyttelsesrum, tekniske alarmer samt sørger for materiel og mundering. Vi sørger også for indkvartering og forplejning ved naturkatastrofer og andre ulykkeshændelser, indgår i vagtordninger, yder støtte til ældrerådet samt står for nødbehandlerordningen i Hundested-området. Antenner, filtre og combinersystemer til professionel radiokommunikation. Vi designer også skræddersyede løsninger. Kontakt os og lad os tale om dine behov. Tlf

5 Our services As mentioned above, our primary task, as described in the Danish Emergency Management Act, is to provide rapid response services in emergency situations. Our focus, however, is on preventative work and includes fire safety inspections, fire safety building design, fire hydrant maintenance, basic fire fighting courses etc. in accordance with the Emergency Management Settlement of In addition, F&H Fire and Rescue provides a number of secondary services which are not prescribed by law but which are regulated by a legislative framework in which local authorities are free to determine the scope of provision. We operate emergency call out centres, inspect fuse cabinets and shelters, technical alarms, equipment and gear and arrange accommodation and provisioning in the event of natural disasters and catastrophes. We participate in emergency service provision, provide support to pensioner organisations and provide some emergency medical assistance services in the Hundested area. 24 timers døgnvagt Danmarks dygtigste inden for skadeservice... verdens største inden for fugtteknik Polygon & Munters Rypevang 5, DK-3450 Allerød Tlf Fax

6 6 Forebyggende arbejde Det er bedre at forebygge end at helbrede lyder ordsproget. Vi vil hellere forebygge, at brande og ulykker opstår, end at du efterfølgende står med tragiske og omkostningsfulde følgevirkninger. Det er blandt andet derfor, vi via de lovpligtige brandsyn sørger for, at reglerne for anvendelse af hoteller, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker overholdes. For at sikre at du ikke løber unødige risici i din hverdag i eksempelvis butikker, skal vi blandt andet sikre os, at personalet er instrueret om, hvordan de skal forholde sig i en eventuel evakueringssituation, og sikre at bygningens flugtveje, brandslukningsmateriel m.v., kan virke for dig i en nødsituation. Hvis der eksempelvis skal afholdes et arrangement med over 150 personer og/eller overnatninger for over 10 personer i lokaler, der ikke er godkendt som hotel, er det vores job, at udstede en tilladelse, når vi har påset at sikkerheden er i orden. Hvis der skal sælges fyrværkeri, eller hvis der under et arrangement skal affyres fyrværkeri, er det også os, som udsteder tilladelsen, når sikkerheden er i orden. I vores distrikt kan du derfor altid trygt deltage i større arrangementer vel vidende, at vi har godkendt sikkerheden. Der er også andre situationer, hvor du kan støde på os: Vi assisterer med tunge løft i ældreplejen, udfører vægteropgaver og tilser og reagerer på tyverialarmer. Vi udfører eftersyn af mindre slukningsmidler og opsætter nødkald for ældreplejen. For at hjælpe dig med sikkerheden i flere dagligdagssituationer, har vi på vores hjemmeside: udarbejdet en række praktiske råd og vejledninger til bedre at forebygge og imødegå hyppigt forekommende dagligdags risikosituationer. Dette er eksempelvis tilberedning af grillmad, omgang med brændeovne, brug af ukrudtsbrændere, installation af røgalarmer, risiko ved rygning i sengen og håndtering af fremmedlegemer i luftvejene hos børn.

7 7 Preventative work Prevention is better than cure, so goes the saying, and we would far rather prevent accidents and fires than have society incur the often tragic and always financially burdensome consequences of serious emergencies. That s why when we carry out the fire safety inspections as prescribed by law we ensure that regulations governing hotels, care homes, halls, educational establishments, kindergartens and retail outlets are adhered to. To protect the public, our tasks include ensuring that personnel know how to perform a controlled evacuation and that the building s escape routes and fire extinguishing equipment are maintained such that they work correctly in emergency situations. When, for example, events are held at which more than 150 people participate or accommodation is provided for over 10 people in buildings without hotel licenses it is our job to issue permits when we have inspected the site to ensure it is safe. We also perform safety checks and issue permits for the sale of fireworks and for firework displays. This means that members of the public can safely participate in local events and displays in the knowledge that we have performed the relevant safety inspections. You may also meet us providing assistance to healthcare personnel in connection with heavy lifting, or when we perform security services or service and respond to burglar alarms. We also service small extinguishing agents and install distress call systems for the elderly. On our website: you will also find handy tips and advice that can help prevent common day-to-day risks when you are using your barbecue, stove or weed burner. There is also advice about installing smoke alarms and smoking in bed, and instructions for how to help small children with a foreign body stuck in their windpipe. Selvklæbende Biler og både Skilte Print Facader Rudefilm Banner og flag Specialopgaver RIFF Skiltefabrik Roskilde Værkstedsby Håndværkervej Roskilde Tlf.: Fax:

8 8 Kurser & undervisning Vi du have en dybere viden om brand og redning, afholder vi kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp på flere niveauer; eksempelvis førstehjælp til børn, færdselsrelateret førstehjælp og hjertestarterkurser vi skræddersyer kurserne så det passer dit behov. Vores uddannelsesplaner følger en tanke om livsfaseforebyggelse, hvor vi eksempelvis inviterer elever allerede fra børnehaveklassen til at besøge vores brandstationer og lærer dem at forebygge, begrænse og bekæmpe brand med en pædagogik, som er aktiverende, levende og underholdende. På den måde sender vi årligt mere end 500 små brandinspektører ud i samfundet. Vi underviser unge mennesker om faldgruberne i nattemiljøet og gør dem bevidste om konsekvenserne af hærværk og stoffer. Vi giver dem ansvarsbevidsthed og kompetencer til at forebygge og håndtere sådanne situationer. I Danmark er der ca. 80 personer, der årligt omkommer i brandrelaterede ulykker, men langt flere der brækker lemmer. Også ældre mennesker kan i højere grad blive selvhjulpne og bidrage til bedre at hjælpe andre, når de får viden om grundlæggende forholdsregler omkring sikkerhed i hjemmet. Digitalt alarmkald i topklasse.. DØGNVAGT Rebslagervej Holbæk Tlf

9 Courses & training Should you require more in-depth information about fire and rescue, we hold courses in fire fighting and first aid which are suitable for a wide range of audiences. Our courses include first aid courses for school children, traffic-related first aid and heart start courses. We can also tailor courses to meet your specific needs. Our training is based on a philosophy of life-long learning and we invite pupils of a very early age to visit our fire stations and learn about fighting and preventing fires in an entertaining and instructive way. In fact, every year we send more than 500 junior fire inspectors out into the world. We teach older pupils and other young people about potential night-life dangers, and make them aware of the consequences of vandalism and drug use, as well as providing them with the tools to help them learn to cope with and prevent such situations. Approximately 80 people die in fire-related incidents in Denmark every year, but much greater numbers of people break limbs. The elderly are also very capable of helping themselves and providing assistance to others when they have been provided with basic information about safety in the home. Erhvervs & Profileksperten Industrivej 19 Postboks Oksbøl Tlf Fax

10 Operative opgaver Du vil opleve, at når alarmklokken ringer, så kommer vi farende med udrykning på taget. Vi sidder imidlertid ikke på brandstationerne og drikker kaffe, mens vi venter på en ulykke. På hver af de 6 stationer, har vi tre vagthold, med en holdleder og tre mand, som står til rådighed for udrykninger. Disse personer er deltidsansatte i beredskabet, dvs. at de bor og har andre jobs i nærheden af brandstationen. Vores fuldtidsansatte har opgaver med at udføre brandsyn på ca. 600 faste steder i kommunerne, assisterer med kørsel og diverse hjælpeopgaver i hjemmeplejen og andre institutioner, samt med at afholde kurser og tilse installationer. Vi lægger i den forbindelse stor vægt på i højere grad at være sparringspartnere, end kontrollanter. Endelig er der en stor opgave i at holde bygningsfunktioner, materiel og køretøjer i toptrimmet stand.

11 11 Operational tasks When the alarm rings we arrive at speed, but that does not mean we spend the rest of our time sitting in the fire station drinking coffee whilst we wait for an alarm call. Each of our 6 stations is served by 3 watches consisting of a team leader and three men who are available in the event of an emergency. These people are part-time employees who live and have other jobs in the vicinity of the fire station. Our full-time staff s tasks include, amongst other things, completing fire inspections of 600 local sites, and also include assistance with driving and home care tasks as well as holding courses and inspecting facilities. During this work we attach greater importance to providing advice and guidance than to checking systems and installations. Our other significant task, of course, is maintaining our buildings, materials and vehicles in top condition.

12 12 Operative opgaver Operational tasks

13 13

14 Drift & vedligehold Vores 6 brandstationer råder over ca. 45 tidssvarende og velfungerende kørende enheder som autosprøjter, vandtankvogne, redningslift, slangetendere, indsatsledervogne, redningsbåd og diverse øvrige køretøjer. Stationslokaliteterne, køretøjerne og det tilhørende materiel kræver omhyggelig vedligeholdelse for at være driftsklare til alle tider. Vedligehold og reparationer udføres i videst muligt omfang af det faste personale. Operation & maintenance The six stations that make up F&H Fire and Rescue have approximately 45 vehicles at their disposal, including fire engines, water tank vehicles, rescue lift, hose tenders, chief fire officer vehicles, rescue boats and other vehicles. Our fire stations, vehicles and equipment require careful maintenance to ensure that they are always ready for use, and, where possible, we maintain and repair them ourselves.

15

16 Visioner & Mål Det er vores ambitiøse mål at forblive det bedste brand- og redningsberedskab i Danmark. Vi har derfor langsigtede strategiske visioner, som handler om at forbedre den sociale, økonomiske og miljømæssige velfærd for indbyggerne i Frederikssund og Halsnæs Kommuner. Naturligvis er fokus at forebygge brande, og at andre ulykker opstår, og dermed undgå dødsfald, lemlæstelse og beskadigelse af ejendom - men vi ønsker også at udbygge og benytte vores kompetencer til at kunne yde en afgørende indsats ved færdselsulykker, oversvømmelser, brandulykker til søs, kemikalieudslip og endnu alvorligere hændelser som terroristangreb. I sådanne forbindelser vil vi redde ofre og nødstedte samt yde humanitær hjælp. Vi indgår derfor i et interessant og produktivt internationalt samarbejde. Goals & objectives We are ambitious, and our goal is to be the best fire and rescue department in Denmark. F&H Fire and Rescue s long term plans and strategies are focused on improving the social, financial and environmental situation of the residents of Frederikssund and Halsnæs municipalities. Naturally our focus in this regard is on fire and accident prevention, avoiding deaths and serious injury and protecting property. We also wish, however, to expand our skill-set such that we can provide expert assistance at traffic accidents, fires at sea, chemical spills and even more serious incidents such as terrorist attacks. In these situations our aim is to rescue the victims of such events and provide humanitarian assistance. In this connection we participate in an enlightening and productive programme of international cooperation.

17 17 Fremtidssikre produkter til passiv brandsikring Godkendt i henhold til EN /4. AJ Brandsikring Røddingvej Vamdrup Tlf

18 18 Internationalt samarbejde Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab deltager i diverse europæiske forebyggelsesprojekter, som har til formål at forebygge ulykker i samfundet. Projekterne er støttet af EU. I projekterne deltager kolleger fra det øvrige EU. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab deltager eksempelvis i projektet ANSFR Accidental, Natural and Fire Risk. Dette projekt har som formål at forhindre og formindske de menneskelige og økonomiske omkostninger ved brand gennem effektiv risikovurdering og styring. De afholdte workshops er yderst givende og produktive. Mange relevante ideer og forslag er lagt frem, og vores internationale samarbejde tegner en god begyndelse. Der er etableret et stærkt arbejdsfællesskab mellem os og vore internationale projektpartnere. I det fremtidige forløb vil vi arbejde mod at finde svar og løsninger på de mange emner og problemer, der indtil nu er identificeret. En grundlæggende vision for os er, at vi samarbejder såvel lokalt, nationalt som internationalt med det formål at drage nytte af de stærke netværk og disses viden og erfaringer. Vi ønsker at være en stærk partner indenfor forebyggelse, brand og redning såvel lokalt, nationalt og internationalt. Det er således vores grundlæggende filosofi, at vi for din skyld og sideløbende med vores daglige akutte og operative arbejde, stræber efter at være innovative og fremtidsorienterede. Se mere om dette, vor organisation og vores øvrige ydelser og tjenester på

19 International cooperation Frederikssund-Halsnæs Fire and Rescue service participates in a number of European accident prevention projects. The projects are all supported by EU funds and feature participation from colleagues in other EU countries. For example, during 2009 and 2010 Frederikssund-Halsnæs Fire and Rescue will participate in the ANSFR project Accidental, Natural and Fire Risk, a project whose purpose is to prevent and reduce the risk of human and financial costs of fires through effective risk assessments and risk management. The various workshops have been extremely productive and useful and have given rise to a number of ideas and suggestions a promising start to our programme of international cooperation. We have established a strong international working relation between F&H Fire and Rescue and our international project partners and the project s next phase will include the development of solutions to many of the issues thus far identified. One of our most important goals is to cooperate, both at the local and the international level, in order to benefit from a strong network and the knowledge and experience of our partners. It is our aim to be a strong partner in the area of fire prevention and rescue at the local, national and international levels. F&H Fire and Rescue s philosophy is to be innovative and provide new and better solutions for the benefit of local residents, at the same time managing our day to day operational tasks. For more information about this, our organisation and our other services see

20 W W W. F H - B R A N D. D K Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Løgismose 3 DK-3600 Frederikssund Phone: Fax: Station Frederikssund Løgismose Frederikssund Station Slangerup Kingovej Slangerup Station Frederiksværk Syrevej Frederiksværk Station Jægerspris Kastanievej Jægerspris Station Hundested Parallelvej Hundested Station Skibby Selsøvej 5B 4050 Skibby Højagergaard Højager Slangerup

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Nye veje mod job for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Marts 2015 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DRUID Working Paper No. 99-9 Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations fortællinger af Søren Nymark September 1999 Organisatorisk læring

Læs mere

Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden

Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden 2007 Serap Erkan og projekt UDENFOR Foto: Hans K. Sørensen Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2 4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Årsrapport 2010 Annual report 2010 EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Ansvarshavende / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Erik Johansen, Charlotte Koldbye, Mikkel

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere