Version No.: R1.0 Edition Time : Manual No.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446"

Transkript

1 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning ZTE Blade Apex2 Snabbguide Version No.: R1.0 Edition Time : Manual No.:

2 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide 2

3 LEGAL INFORMATION Copyright 2014 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice. We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit ZTE official website (at for more information on self-service and supported product models. Information on the website takes precedence. Visit to download the user manual. Just click Support > Manuals from the home page and then select your location, product type, and name to search for related support information. Disclaimer ZTE Corporation expressly disclaims any liability for faults and damages caused by unauthorized modifications of the software. 3

4 Product Safety Information Do not use while re-fuelling. Do not use hand-held while driving. This device may produce a bright or flashing light. For body-worn operation maintain a separation of 15 mm. Do not dispose of it in a fire. Small parts may cause a choking hazard. Avoid contact with magnetic media. This device may produce a loud sound. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Avoid Extreme Temperatures. Keep away from pacemakers and other personal medical devices. Avoid any contact with liquid, keep it dry. Switch off when instructed in hospitals and medical facilities. 4

5 Do not attempt to disassemble. Switch off when instructed in aircrafts and airports. Do not rely on this device for emergency communications. Switch off in explosive environments. Only use approved accessories. Getting to Know Your Phone Indicator Light Light & Proximity Sensors Front Camera Earpiece Volume Key Touch Screen 5

6 Power Key Auxiliary Microphone Headset Jack Flash Back Camera Back Cover Charging/ USB Jack Main Microphone Speaker Power Key Press and hold to turn on or off aeroplane mode, enable silent mode, vibration mode or sound, restart, or to power off. Press to turn off or on the screen display. Volume Key Press or hold either end to turn the volume up or down. On-screen keys (at the bottom of the touch screen) Home ( ) : Touch to return to the home screen from any application or screen. Touch and slide upwards to use Google search. Back ( ) : Touch to go to the previous screen. Recent ( ) : Touch to see recently used apps. 6

7 Before Getting Started 1. Insert your fingernail into the slot at the bottom left of the back cover and lift it up gently. 2. Hold the micro-sim card with the cut corner oriented as shown and slip it into the card holder until you hear a click. 3. Hold your microsdhc card with the metal contacts facing down and slide it in. NOTE: microsdhc Logo is a trademark of SD-3C, LLC. 4. Put the back cover back into place. 7

8 Charging the Battery When you first get your new phone you ll need to charge the battery. WARNING! Use only ZTE-approved chargers and cables. The use of unapproved accessories could damage your phone or cause the battery to explode. CAUTION: Do not change the built-in rechargeable battery in your phone by yourself. The battery can only be changed by ZTE or ZTE authorised service provider. 1. Connect the adapter to the charger jack. 2. Connect the charger to a standard AC power outlet. 3. Disconnect the charger when the battery is fully charged. Powering On/Off Make sure the micro-sim card is in your phone and the battery is charged. Press and hold the Power Key to turn on your phone. To turn it off, press and hold the Power Key to open the options menu. Touch Power off and then touch OK. CAUTION: Do not touch the Volume Key when powering on the phone. 8

9 Restarting the Phone If the phone freezes or takes too long to respond, try pressing and holding the Power Key for about 10 seconds to restart the phone. Waking Up Your Phone Your phone automatically goes into sleep mode when it is not in use for some time. The display is turned off to save power and the keys are locked to prevent accidental operations. You can wake up phone by turning on the display and unlocking the keys. 1. Press the Power Key to turn the screen on. 2. Touch and hold any blank area of the screen. NOTE: If you have set an unlock pattern, a PIN or a password for your phone, you ll need to draw the pattern or enter the PIN/password to unlock. Using the Touch Screen Your phone s touch screen lets you control actions through a variety of touch gestures. Touch When you want to type using the onscreen keyboard, select items onscreen such as application and settings icons, or press onscreen buttons, simply touch them with your finger. Touch and Hold To open the available options for an item (for example, a message or link in a Web page), touch and hold the item. Swipe or Slide To swipe or slide means to quickly drag your finger vertically or horizontally across the screen. 9

10 Drag To drag, press and hold your finger with some pressure before you start to move your finger. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position. Pinch In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in). Rotate the screen For most screens, you can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the phone sideways. 10

11 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning 11

12 JURIDISKE OPLYSNINGER Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må citeres, reproduceres, oversættes eller anvendes i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder igennem fotokopiering og mikrofilm, uden forudgående skriftlig tilladelse fra ZTE Corporation. ZTE Corporation forbeholder sig ret til at foretage ændringer af trykfejl eller opdatere specifikationerne i denne vejledning uden varsel. Vi tilbyder selvbetjening til vores brugere af den intelligente terminalenhed. Besøg ZTE's officielle websted (på for at få yderligere oplysninger om selvbetjening og understøttede produktmodeller. Oplysninger på webstedet har forrang. Gå til for at downloade brugermanualen. Du skal blot klikke på Support > Manualer på startsiden og derefter vælge placering, produkttype og navn for at søge efter relaterede supportoplysninger. Ansvarsfraskrivelse ZTE Corporation fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl og skader, der skyldes uautoriserede ændringer af softwaren. 12

13 Oplysninger om produktsikkerhed Anvend ikke enheden, når du tanker benzin. Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel. Denne enhed kan udsende et kraftigt eller blinkende lys. Placer enheden på mindst 15 mm afstand af kroppen ved kropsbåren drift. Enheden må ikke brændes. Små dele kan udgøre en kvælningsrisiko. Undgå kontakt med magnetiske medier. Denne enhed kan producere en høj lyd. For at undgå høreskader bør du ikke lytte ved høj lydstyrke i lange perioder. Undgå ekstreme temperaturer. Hold enheden på afstand af pacemakere og andre personlige medicinske enheder. Undgå kontakt med væsker. Hold enheden tør. 13

14 Sluk enheden på hospitaler. Enheden må ikke adskilles. Sluk for enheden, når du bliver bedt om det i fly og lufthavne. Du bør aldrig være afhængig af denne enhed til vigtig kommunikation i nødsituationer. Sluk enheden i eksplosionsfarlige omgivelser. Brug kun godkendt tilbehør. Introduktion til din telefon Indikatorlampe Nærheds- og lyssensorer Forsidekamera Øresnegl Lydstyrketast Berøringsskærm 14

15 Tænd/ sluk-knap Ekstra mikrofon Headsetstik Blitz Bagsidekamera Bagdæksel Oplader/ USB-stik Højttaler Hovedmikrofon Tænd/sluk-knap Tryk og hold knappen nede for at aktivere eller deaktivereflytilstand, aktivere lydløs tilstand, vibrationstilstand eller lyd, genstarte eller for at slukke. Tryk for at tænde eller slukke for skærmen. Lydstyrketast Tryk på eller hold en af enderne nede for at skrue op eller ned for lydstyrken. Skærmtaster (nederst på berøringsskærmen) Start ( ) :Tryk på denne tast for at vende tilbage til startskærmen fra enhver applikation eller skærm. Tryk og træk opad for at bruge Google-søgning. Tilbage ( ) : Tryk for at gå tilbage til det forrige skærmbillede. Seneste ( ) : Tryk for at se seneste brugte apps. 15

16 Før du går i gang 1. Sæt din fingernegl ind i åbningen nederst til venstre på bagdækslet og løft det forsigtigt op. 2. Hold micro-sim-kortet med det afskårne hjørne vendt som vist, og skub det ind i kortholderen, indtil du hører et klik. 3. Hold microsdhc -kortet med metalkontakterne vendende nedad, og skub det ind. BEMÆRK: microsdhc Logo er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. 4. Sæt bagdækslet på plads igen. 16

17 Opladning af batteriet Når du modtager din nye telefon, skal du oplade batteriet. ADVARSEL! Brug kun ZTE-godkendte opladere og -kabler. Brug af udstyr, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen eller få batteriet til at eksplodere. ADVARSEL: Udskift ikke selv telefonens indbyggede, genopladelige batteri. Batteriet kan kun udskiftes af ZTE eller ZTE-autoriserede tjenesteudbydere. 1. Tilslut adapteren til opladningsporten. 2. Tilslut opladeren til en almindelig stikkontakt. 3. Frakobl opladeren, når batteriet er fuldt opladet. Sådan tænder/slukker du Sørg for, at micro-sim-kortet er sat i telefonen, og at batteriet er opladet. Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede for at tænde for telefonen. For at slukke for den tryk på Tænd/slukknappen og hold den nede for at åbne menuen med indstillinger. Tryk på Sluk, og tryk derefter på OK. ADVARSEL: Tryk ikke på lydstyrketasten, mens der tændes for telefonen. 17

18 Sådan genstartes telefonen Hvis telefonen fryser eller er for lang tid om at reagere, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede i ca. 10 sekunder for at genstarte telefonen. Sådan aktiverer du telefonen Telefonen går automatisk i dvaletilstand, når den ikke bruges i et stykke tid. Skærmen slukkes for at spare på strømmen, og tasterne låses for at forhindre utilsigtede handlinger. Du kan aktivere telefonen ved at tænde for skærmen og låse tasterne op. 1. Tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde for skærmen. 2. Tryk og hold ned på et vilkårligt tomt område på skærmen. BEMÆRK: Hvis du har indstillet et oplåsningsmønster, en PIN eller en adgangskode for telefonen, skal du tegne mønsteret eller indtaste PIN/adgangskoden for at låse den op. Brug af den berøringsfølsomme skærm Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du kontrollere handlinger igennem en række bevægelser. Tryk Når du vil foretage indtastning ved brug af skærmtastaturet, skal du vælge elementerne på skærmen såsom program- og indstillingsikoner eller trykke på skærmikonerne ved blot at trykke på dem med fingeren. 18

19 Tryk og hold nede Du kan åbne de tilgængelige valgmuligheder for et element (f.eks. en meddelelse eller et link i en webside) ved at trykke på elementet og holde det nede. Træk eller skub fingeren langs skærmen At trække eller skubbe betyder at trække eller skubbe fingeren hurtigt på langs eller på tværs af skærmen. Træk Træk ved at trykke let med fingeren, før du begynder at bevæge fingeren. Slip først fingeren, når du har nået målpositionen, når du trækker. Klem I visse programmer (såsom Kort, Browser, og Galleri) kan du zoome ind og ud ved at placere to fingre på skærmen og klemme dem sammen (for at zoome ud) eller sprede dem (for at zoome ind). Roter skærmen På de fleste skærme kan du automatisk ændre skærmretningen fra stående til liggende tilstand ved at dreje telefonen sidelæns. 19

20 ZTE Blade Apex2 Pikaopas 20

21 JURIDISET TIEDOT Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mistään osasta ei saa ottaa katkelmia, eikä mitään osaa saa kopioida, kääntää tai käyttää missään muodossa millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi ja mikrofilmi, ilman ZTE Corporationin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. ZTE Corporation pidättää oikeuden korjata oppaan virheitä tai päivittää tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarjoamme älylaitteidemme käyttäjille asiakaspalvelua. Lisätietoja palveluista ja tuetuista tuotemalleista saat ZTE:n virallisesta sivustosta osoitteessa Sivuston tiedot ovat etusijalla. Voit ladata käyttöoppaan osoitteesta Valitse aloitussivulla Support > Manuals ja etsi tukitietoja valitsemalla sijainti, tuotteen tyyppi ja nimi. Vastuuvapauslauseke ZTE Corporation kieltää nimenomaisesti kaiken vastuun ohjelmiston luvattomista muutoksista johtuvista vioista ja vahingoista. 21

22 Tuotteen turvallisuustiedot Älä käytä puhelinta, kun tankkaat. Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana. Laitteesta voi lähteä kirkas tai vilkkuva valo. Jos laitetta kannetaan mukana, laitteen on oltava vähintään 1,5 cm:n päässä käyttäjän kehosta. Älä hävitä laitetta polttamalla. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Vältä kontaktia magneettisten tallennusvälineiden kanssa. Laitteesta voi kuulua kova ääni. Ehkäise kuulovaurioita välttämällä pitkäjaksoista kuuntelua suurella äänenvoimakkuudella. Vältä hyvin matalia tai korkeita lämpötiloja. Älä säilytä puhelinta tahdistimien tai muiden lääketieteellisten laitteiden lähellä. Älä kastele puhelinta. 22

23 Pidä puhelin ohjeiden mukaan sammutettuna sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa. Älä yritä purkaa puhelinta. Pidä puhelin ohjeiden mukaan sammutettuna lentokoneessa ja lentokentällä. Älä pidä tätä laitetta ainoana kommunikaatiovälineenä hätätilanteessa. Sammuta puhelin räjähdysvaaraalueilla. Käytä vain hyväksyttyjä lisävarusteita. Puhelimen ominaisuudet Merkkivalo Läheisyystunnistin ja valotunnistin Etukamera Kuuloke Ääninäppäin Kosketusnäyttö 23

24 Virtanäppäin Kuulokeliitäntä Apumikrofoni Salama Takakamera Takakansi Lataus-/ USBliitäntä Kaiutin Päämikrofoni Virtanäppäin Painamalla pitkään voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä lentokonetilan, ottaa käyttöön äänettömän tilan, värinätilan tai äänet, käynnistää uudelleen tai sammuttaa. Lyhyt painallus sammuttaa tai avaa näytön. Ääninäppäin Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla näppäintä tai pitämällä sitä painettuna. Näyttönäppäimet (kosketusnäytön alalaidassa) Päänäkymä ( ) :palauttaa puhelimen päänäkymään mistä tahansa sovelluksesta tai näytöstä. Käytä Google-hakua koskettamalla ja pyyhkäisemällä ylöspäin. Paluu ( ) : palauttaa näytön edelliseen näkymään. Viimeisimmät ( ) : näyttää viimeksi käytetyt sovellukset. 24

25 Ennen käytön aloittamista 1. Aseta sormenkynsi takakannen vasemman alakulman koloon ja nosta varovasti. 2. Pidä mikro-sim-korttia leikattu kulma kuvan mukaisesti ja liu uta korttia pidikkeeseen, kunnes kuulet naksahduksen. 3. Pidä microsdhc -korttia siten, että sen kontaktipuoli on alaspäin ja liu uta sisään. HUOMAUTUS: microsdhc-logo on SD- 3C, LLC:n tavaramerkki. 4. Aseta takakansi takaisin paikalleen. 25

26 Akun lataaminen Lataa uusi puhelimesi ennen käyttöä. VAROITUS! Käytä ainoastaan ZTE:n hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa akun räjähdyksen. MUISTUTUS: Älä yritä vaihtaa puhelimen yhdysrakenteista akkua itse. Akun saa vaihtaa ainoastaan ZTE tai ZTE:n valtuuttama palveluntarjoaja. 1. Yhdistä laturi latausliitäntään. 2. Yhdistä laturi vakiomalliseen pistorasiaan. 3. Irrota laturi, kun akku on täynnä. Käynnistäminen ja sammuttaminen Varmista, että mikro-sim-kortti on puhelimessa ja että akku on ladattu. Käynnistä puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna. Sammuta puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes puhelimen asetusvalikko ilmestyy näkyviin. Valitse Katkaise virta ja sitten OK. MUISTUTUS: Älä kosketa ääninäppäintä, kun käynnistät puhelinta. 26

27 Puhelimen uudelleenkäynnistys Jos puhelin lakkaa vastaamasta tai vastaa hitaasti, kokeile käynnistää puhelin uudelleen painamalla virtapainiketta noin 10 sekunnin ajan. Puhelimen palauttaminen lepotilasta Puhelin siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun sitä ei käytetä vähään aikaan. Näyttö sammutetaan virran säästämiseksi, ja näppäinlukko estää laitteen tahattoman käytön. Puhelin palautetaan lepotilasta kytkemällä näyttöön virta ja avaamalla näppäinlukko. 1. Kytke näyttöön virta painamalla virtanäppäintä. 2. Kosketa ja pidä jotakin näytön tyhjää aluetta painettuna. HUOMAUTUS: Jos olet asettanut puhelimeen lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan, näytön saa avattua vain piirtämällä kuvion tai antamalla PIN-koodin tai salasanan. Kosketusnäytön käyttäminen Puhelimen kosketusnäytössä voit käyttää toimintoja koskettamalla. Kosketus Kun haluat kirjoittaa näytön näppäimistöllä, valita näytön kohteita, kuten sovelluksia ja asetuskuvakkeita, tai painaa näytön painikkeita, kosketa niitä sormella. Kosketus ja pitäminen painettuna Voit avata kohteisiin (esimerkiksi viestiin tai verkkosivun linkkiin) liittyvät valinnat pitämällä kohdetta painettuna. 27

28 Pyyhkäisy Pyyhkäisy tarkoittaa sormen vetämistä näytössä nopeasti pysty- tai vaakasuuntaisesti. Vetäminen Voit vetää kohteita näytössä painamalla näyttöä hetken ajan kevyesti ennen kuin liikutat sormeasi. Älä nosta sormeasi vetämisen aikana ennen kuin olet haluamassasi kohdassa. Nipistys Joissain sovelluksissa (esimerkiksi kartoissa, selaimessa ja galleriassa) voit lähentää ja loitontaa kuvaa kahdella sormella niitä lähentämällä tai levittämällä. Näytön kierto Useimmissa näytöissä näytön suuntaa voi muuttaa automaattisesti pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi kääntämällä puhelimen sivuttain. 28

29 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning 29

30 JURIDISK INFORMASJON Opphavsrett 2014 ZTE CORPORATION. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan siteres, reproduseres, overføres eller benyttes i andre former eller ved hjelp av andre midler, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopi og mikrofilm, uten skriftlig samtykke fra ZTE Corporation på forhånd. ZTE Corporation forbeholder seg retten til å gjøre endringer på skrivefeil eller oppdatere spesifikasjoner i denne veiledningen uten forvarsel. Vi tilbyr selvbetjening for brukere av vår smartterminalenhet. Gå til ZTEs offisielle webområde (på hvis du vil ha informasjon om selvbetjening og støttede produktmodeller. Informasjon på websiden har forrang. Gå til for å laste ned brukerhåndboken. Bare klikk på Support > Manuals fra hovedsiden, og velg deretter land, produkttype og navn for å søke etter relatert støtteinformasjon. Ansvarsfraskrivelse ZTE Corporation fraskriver seg eksplisitt ethvert erstatningsansvar for feil og skader som skyldes uautoriserte modifikasjoner av programvaren. 30

31 Produktsikkerhetsinformasjon Skal ikke brukes under fylling av drivstoff Skal ikke brukes uten håndfriutstyr under kjøring Denne telefonen kan avgi et kraftig eller blinkende lys Telefonen skal holdes minst 15 mm unna kroppen ved bruk Må ikke brennes Små deler utgjør en kvelningsfare Unngå kontakt med magnetiske medier. Denne telefonen kan avgi en høy lyd For å forhindre mulige hørselsskader må du ikke lytte med høyt volum i lange perioder om gangen. Unngå ekstreme temperaturer Hold telefonen i god avstand fra pacemakere og andre personlige medisinske innretninger Unngå kontakt med væsker, og hold telefonen tørr 31

32 Slå av telefonen på sykehus og i medisinske bygninger Ikke ta telefonen fra hverandre Slå av telefonen når det er påbudt på flyplasser og ombord i fly Ikke vær avhengig av denne telefonen til kommunikasjon i nødstilfeller Slå av telefonen i eksplosive miljøer Bruk bare godkjent tilbehør. Bli kjent med telefonen Indikatorlys Nærhets- og lyssensorer Fremre kamera Høytaler Volumtast Berøringsskjerm 32

33 Av/på-tast Hodesettkontakt Ekstramikrofon Blits Kamera på baksiden Bakdeksel Lade-/ USBkontakt Høyttaler Hovedmikrofon Av/på-tast Trykk på og hold nede for å slå flymodus av og på, aktivere lydløsmodus, vibrasjonsmodus eller lyd, starte telefonen på nytt eller slå av telefonen. Trykk for å slå skjermen av eller på. Volumtast Trykk eller hold en av endene for å øke eller redusere volumet. Taster på skjermen (nederst på berøringsskjermen) Hjem ( ) :Trykk for å gå tilbake til startskjermen fra alle programmer eller skjermbilder. Berør og skyv opp for å bruke Google-søk. Tilbake ( ) : Trykk for å gå til forrige skjermbilde. Nylig ( ) : Berør for å se nylig brukte apper. 33

34 Før du begynner 1. Sett fingerneglen din i sporet nederst til venstre på bakdekselet og løft forsiktig opp. 2. Hold mikro-sim-kortet med det avkuttede hjørnet som vist, og skyv det inn i kortholderen til du hører et klikk. 3. Hold microsdhc -kortet med metallkontaktene vendt ned, og skyv det inn. MERK: microsdhc-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC. 4. Sett bakdekselet på plass igjen. 34

35 Lade batteriet Når du har fått den nye telefonen, må du lade batteriet slik: ADVARSEL! Bruk bare ladere og ledninger som er godkjente av ZTE. Bruk av uoffisielt tilbehør kan skade telefonen eller føre til at batteriet eksploderer. FORSIKTIG! Ikke bytt ut det innebygde, oppladbare batteriet i telefonen selv. Batteriet kan bare byttes av ZTE eller en ZTE-godkjent serviceleverandør. 1. Koble adapteren til ladekontakten. 2. Koble laderen til en standard stikkontakt. 3. Koble fra laderen når batteriet er fulladet. Slå på/av Sørg for at mikro-sim-kortet står i telefonen, og at batteriet er ladet. Trykk og hold nede av/på-tasten for å slå på telefonen. Når du skal slå av telefonen, trykker du på og holder nede av/på-tasten for å åpne alternativmenyen. Trykk Power off(slå av), og trykk deretter OK. FORSIKTIG! Ikke trykk volumtasten når du slår på telefonen. 35

36 Starte telefonen på nytt Hvis telefonen fryser eller bruker svært lang tid på å reagere, kan du prøve å holde nede av/påtasten i ca. ti sekunder for å starte telefonen på nytt. Reaktivere telefonen Telefonen går automatisk over i hvilemodus når den ikke brukes på en stund. Skjermen slås av for å spare strøm, og tastene er låst for å forhindre utilsiktet bruk. Du kan reaktivere telefonen ved å slå på skjermen og låse opp tastene. 1. Trykk av/på-tasten for å slå på skjermen. 2. Trykk på og hold nede på et tomt område på skjermen. MERK: Hvis du har angitt et opplåsingsmønster, en PIN-kode eller et passord for telefonen, må du tegne mønsteret eller taste inn PIN-koden/ passordet for å låse opp telefonen. Bruke berøringsskjermen Berøringsskjermen til telefonen lar deg kontrollere handlinger gjennom en rekke berøringsbevegelser. Berøring Når du vil bruke skjermtastaturet, velge elementer på skjermen (f.eks. ikoner for programmer og innstillinger) eller trykke på knapper på skjermen, trykker du på disse med en fingeren. Trykke og holde Når du vil åpne de tilgjengelige alternativene for et element (f.eks. en melding eller en 36

37 kobling på et webområde), trykker du og holder på elementet. Dra eller skyve Dra eller skyve betyr å trekke fingeren raskt over skjermen vertikalt eller horisontalt. Trekke Når du vil trekke, trykker du med fingeren og holder med fast trykk før du begynner å bevege fingeren. Mens du trekker, må du ikke slippe med fingeren før du har nådd målet ditt. Klype I noen programmer (som Kart, Nettleser og Galleri), kan du zoome inn og ut ved å plassere to fingre på skjermen samtidig og klype dem sammen (for å zoome ut) eller trekke dem fra hverandre (for å zoome inn). Rotere skjermen Du kan automatisk endre stillingen til skjermen fra stående til liggende ved å snu telefonen på siden. 37

38 ZTE Blade Apex2 Snabbguide 38

39 JURIDISK INFORMATION Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får citeras, reproduceras, översättas eller användas i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och mikrofilmning, utan föregående skriftlig tillåtelse av ZTE Corporation. ZTE Corporation förbehåller sig rätten att göra ändringar i tryckfel eller uppdatera specifikationer i den här guiden utan föregående meddelande. Vi erbjuder användare av våra smarta telefoner support genom självbetjäning. Gå till ZTEs officiella webbplats (på om du vill veta mer om support och de produktmodellerna med denna service. Informationen på webbplatsen kan ändras eller tas bort utan föregående meddelande. Gå till för att ladda ned användarhandboken. Klicka på Support > Manuals på startsidan och välj din plats, produkttyp och produktnamn för att söka efter relevant supportinformation. Friskrivning ZTE Corporation frånsäger sig uttryckligen allt ansvar gällande fel och skador som beror på obehörig modifiering av programvaran. 39

40 Produktsäkerhetsinformation Använd inte enheten vid tankning. Använd inte enheten utan handsfree vid körning. Enheten kan avge ett skarpt eller blinkande ljus. Se till att ha ett avstånd på 15 mm vid användning nära kroppen. Får ej eldas upp. Smådelar kan fastna i halsen. Undvik kontakt med magnetiska medier. Enheten kan avge kraftigt ljud. Skydda din hörsel mot skador genom att aldrig lyssna på hög volym under långa perioder. Undvik extrema temperaturer. Får ej placeras i närheten av pacemakerenheter och annan medicinsk utrustning. Undvik kontakt med vätska, håll enheten torr. Stäng av vid uppmaning om detta på sjukhus vårdinrättningar. 40

41 Får ej demonteras. Stäng av vid uppmaning om detta på flygplan och flygplatser. Förlita dig inte på denna enhet för nödsamtal. Stäng av i explosiva miljöer. Använd endast godkända tillbehör. Lär känna telefonen Indikatorlampa Ljus- och avståndssensor Kamera, framsida Hörlur Volymknapp Pekskärm 41

42 Strömknapp Headsetkontakt Extramikrofon Blixt Kamera, baksida Baksida Laddnings-/ USB-kontakt Högtalare Huvudmikrofon Strömknapp Tryck på och håll ned för att slå på/ av flygplansläge, aktivera tyst läge, vibrationsläge eller ljud, starta om eller slå av telefonen. Tryck på knappen för att stänga av eller sätta på skärmen. Volymknapp Tryck eller håll ned endera ände för att höja eller sänka volymen. Skärmknappar (längst ned på pekskärmen) Hem ( ):Tryck här för att återgå till hemskärmen från ett program eller en skärm. Tryck och svep uppåt för att använda Googles sökfunktion. Bakåt ( ): Tryck här för att återgå till föregående skärm. Senaste ( ): Tryck här för att visa de senast använda apparna. 42

43 Innan du använder enheten 1. För in en fingernagel i springan längst ned till vänster på baksidan och lyft försiktigt. 2. Håll micro-sim-kortet med det avklippta hörnet riktat enligt bilden och skjut in det i korthållaren tills du hör ett klick. 3. Håll microsdhc -kortet med metallkontakterna riktade nedåt och skjut in det. OBS! microsdhc-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. 4. Sätt tillbaka baksidan på rätt plats. 43

44 Ladda batteriet När du har fått din nya telefon måste du först ladda batteriet. VARNING! Använd endast batteriladdare och kablar som är godkända av ZTE. Om du använder tillbehör som inte är godkända kan du skada din telefon eller orsaka att batteriet exploderar. VIKTIGT! Byt inte ut det inbyggda och uppladdningsbara batteriet i telefonen på egen hand. Batteriet får endast bytas ut av ZTE eller en auktoriserad ZTE-serviceleverantör. 1. Anslut adaptern till laddningskontakten. 2. Anslut laddaren till ett vägguttag. 3. Koppla från laddaren när batteriet är fulladdat. Slå på/av Kontrollera att mikro-sim-kortet sitter i telefonen och att batteriet är laddat. Tryck och håll ned strömknappen för att slå på telefonen. Slå av den genom att trycka och hålla ned strömknappen tills menyalternativen visas. Tryck på Stäng av och sedan på OK. VIKTIGT! Rör inte volymknappen när du slår på telefonen. 44

45 Starta om telefonen Om telefonen låser sig eller tar lång tid på sig att svara kan du prova med att trycka och hålla ned strömknappen i ungefär 10 sekunder för att starta om telefonen. Väcka telefonen Telefonen går automatiskt till viloläge när den inte används under en viss tid. Displayen stängs av för att spara ström och knapparna låses för att undvika oavsiktlig användning. Du kan väcka telefonen genom att sätta på displayen och låsa upp knapparna. 1. Tryck på strömknappen för aktivera skärmen. 2. Tryck och håll ned någonstans på skärmen för att låsa upp skärmlåset. OBS! Om du har angett ett mönster, en PINkod eller ett lösenord för upplåsning av telefonen måste du rita mönstret eller ange PIN-koden/ lösenordet för att låsa upp skärmen. Använda pekskärmen På telefonens pekskärm kan du utföra en rad åtgärder med hjälp av olika tryckgester. Trycka När du vill skriva med hjälp av skärmens tangentbord, välja program- eller inställningsikoner, eller trycka på knappar på skärmen, rör du dem bara med fingret. Tryck och hålla kvar Om du vill visa tillgängliga alternativ för ett objekt (till exempel ett meddelande eller en länk på en webbsida), trycker du på objektet och håller kvar. 45

46 Svepa Att svepa betyder att snabbt svepa lodrätt eller vågrätt med fingret över skärmen. Dra När du drar trycker du och håller ned fingret innan du börjar flytta fingret. När du drar ska du inte lyfta på fingret förrän du har nått målet. Nypa I vissa program (t.ex. Kartor, Webbläsare och Galleri) kan du zooma in och ut genom att placera två fingrar på skärmen samtidigt och nypa ihop dem (för att zooma ut) eller sära på dem (för att zooma in). Rotera skärmen De flesta skärmar ändrar automatiskt riktning från porträtt till landskap när du vänder telefonen år sidan. 46

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Blackwire C510- M/C520-M

Blackwire C510- M/C520-M Blackwire C510- M/C520-M USB-headset med ledning Brugervejledning TM Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i pakken 4 Grundlæggende funktioner 5 Når du har dit headset på

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning JABRA EXTREME2 Jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM.......................................... 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual

Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Læs mere

AB mypilot kvikvejledning

AB mypilot kvikvejledning AB mypilot kvikvejledning Lær din AB mypilot at kende AB mypilot fjernbetjeningen gør det muligt at styre Advanced Bionics Naída CI Q70 (Naída CI) lydprocessoren på afstand, således at du kan styre funktionerne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere