Version No.: R1.0 Edition Time : Manual No.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446"

Transkript

1 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning ZTE Blade Apex2 Snabbguide Version No.: R1.0 Edition Time : Manual No.:

2 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide 2

3 LEGAL INFORMATION Copyright 2014 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice. We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit ZTE official website (at for more information on self-service and supported product models. Information on the website takes precedence. Visit to download the user manual. Just click Support > Manuals from the home page and then select your location, product type, and name to search for related support information. Disclaimer ZTE Corporation expressly disclaims any liability for faults and damages caused by unauthorized modifications of the software. 3

4 Product Safety Information Do not use while re-fuelling. Do not use hand-held while driving. This device may produce a bright or flashing light. For body-worn operation maintain a separation of 15 mm. Do not dispose of it in a fire. Small parts may cause a choking hazard. Avoid contact with magnetic media. This device may produce a loud sound. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Avoid Extreme Temperatures. Keep away from pacemakers and other personal medical devices. Avoid any contact with liquid, keep it dry. Switch off when instructed in hospitals and medical facilities. 4

5 Do not attempt to disassemble. Switch off when instructed in aircrafts and airports. Do not rely on this device for emergency communications. Switch off in explosive environments. Only use approved accessories. Getting to Know Your Phone Indicator Light Light & Proximity Sensors Front Camera Earpiece Volume Key Touch Screen 5

6 Power Key Auxiliary Microphone Headset Jack Flash Back Camera Back Cover Charging/ USB Jack Main Microphone Speaker Power Key Press and hold to turn on or off aeroplane mode, enable silent mode, vibration mode or sound, restart, or to power off. Press to turn off or on the screen display. Volume Key Press or hold either end to turn the volume up or down. On-screen keys (at the bottom of the touch screen) Home ( ) : Touch to return to the home screen from any application or screen. Touch and slide upwards to use Google search. Back ( ) : Touch to go to the previous screen. Recent ( ) : Touch to see recently used apps. 6

7 Before Getting Started 1. Insert your fingernail into the slot at the bottom left of the back cover and lift it up gently. 2. Hold the micro-sim card with the cut corner oriented as shown and slip it into the card holder until you hear a click. 3. Hold your microsdhc card with the metal contacts facing down and slide it in. NOTE: microsdhc Logo is a trademark of SD-3C, LLC. 4. Put the back cover back into place. 7

8 Charging the Battery When you first get your new phone you ll need to charge the battery. WARNING! Use only ZTE-approved chargers and cables. The use of unapproved accessories could damage your phone or cause the battery to explode. CAUTION: Do not change the built-in rechargeable battery in your phone by yourself. The battery can only be changed by ZTE or ZTE authorised service provider. 1. Connect the adapter to the charger jack. 2. Connect the charger to a standard AC power outlet. 3. Disconnect the charger when the battery is fully charged. Powering On/Off Make sure the micro-sim card is in your phone and the battery is charged. Press and hold the Power Key to turn on your phone. To turn it off, press and hold the Power Key to open the options menu. Touch Power off and then touch OK. CAUTION: Do not touch the Volume Key when powering on the phone. 8

9 Restarting the Phone If the phone freezes or takes too long to respond, try pressing and holding the Power Key for about 10 seconds to restart the phone. Waking Up Your Phone Your phone automatically goes into sleep mode when it is not in use for some time. The display is turned off to save power and the keys are locked to prevent accidental operations. You can wake up phone by turning on the display and unlocking the keys. 1. Press the Power Key to turn the screen on. 2. Touch and hold any blank area of the screen. NOTE: If you have set an unlock pattern, a PIN or a password for your phone, you ll need to draw the pattern or enter the PIN/password to unlock. Using the Touch Screen Your phone s touch screen lets you control actions through a variety of touch gestures. Touch When you want to type using the onscreen keyboard, select items onscreen such as application and settings icons, or press onscreen buttons, simply touch them with your finger. Touch and Hold To open the available options for an item (for example, a message or link in a Web page), touch and hold the item. Swipe or Slide To swipe or slide means to quickly drag your finger vertically or horizontally across the screen. 9

10 Drag To drag, press and hold your finger with some pressure before you start to move your finger. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position. Pinch In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in). Rotate the screen For most screens, you can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the phone sideways. 10

11 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning 11

12 JURIDISKE OPLYSNINGER Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må citeres, reproduceres, oversættes eller anvendes i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder igennem fotokopiering og mikrofilm, uden forudgående skriftlig tilladelse fra ZTE Corporation. ZTE Corporation forbeholder sig ret til at foretage ændringer af trykfejl eller opdatere specifikationerne i denne vejledning uden varsel. Vi tilbyder selvbetjening til vores brugere af den intelligente terminalenhed. Besøg ZTE's officielle websted (på for at få yderligere oplysninger om selvbetjening og understøttede produktmodeller. Oplysninger på webstedet har forrang. Gå til for at downloade brugermanualen. Du skal blot klikke på Support > Manualer på startsiden og derefter vælge placering, produkttype og navn for at søge efter relaterede supportoplysninger. Ansvarsfraskrivelse ZTE Corporation fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl og skader, der skyldes uautoriserede ændringer af softwaren. 12

13 Oplysninger om produktsikkerhed Anvend ikke enheden, når du tanker benzin. Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel. Denne enhed kan udsende et kraftigt eller blinkende lys. Placer enheden på mindst 15 mm afstand af kroppen ved kropsbåren drift. Enheden må ikke brændes. Små dele kan udgøre en kvælningsrisiko. Undgå kontakt med magnetiske medier. Denne enhed kan producere en høj lyd. For at undgå høreskader bør du ikke lytte ved høj lydstyrke i lange perioder. Undgå ekstreme temperaturer. Hold enheden på afstand af pacemakere og andre personlige medicinske enheder. Undgå kontakt med væsker. Hold enheden tør. 13

14 Sluk enheden på hospitaler. Enheden må ikke adskilles. Sluk for enheden, når du bliver bedt om det i fly og lufthavne. Du bør aldrig være afhængig af denne enhed til vigtig kommunikation i nødsituationer. Sluk enheden i eksplosionsfarlige omgivelser. Brug kun godkendt tilbehør. Introduktion til din telefon Indikatorlampe Nærheds- og lyssensorer Forsidekamera Øresnegl Lydstyrketast Berøringsskærm 14

15 Tænd/ sluk-knap Ekstra mikrofon Headsetstik Blitz Bagsidekamera Bagdæksel Oplader/ USB-stik Højttaler Hovedmikrofon Tænd/sluk-knap Tryk og hold knappen nede for at aktivere eller deaktivereflytilstand, aktivere lydløs tilstand, vibrationstilstand eller lyd, genstarte eller for at slukke. Tryk for at tænde eller slukke for skærmen. Lydstyrketast Tryk på eller hold en af enderne nede for at skrue op eller ned for lydstyrken. Skærmtaster (nederst på berøringsskærmen) Start ( ) :Tryk på denne tast for at vende tilbage til startskærmen fra enhver applikation eller skærm. Tryk og træk opad for at bruge Google-søgning. Tilbage ( ) : Tryk for at gå tilbage til det forrige skærmbillede. Seneste ( ) : Tryk for at se seneste brugte apps. 15

16 Før du går i gang 1. Sæt din fingernegl ind i åbningen nederst til venstre på bagdækslet og løft det forsigtigt op. 2. Hold micro-sim-kortet med det afskårne hjørne vendt som vist, og skub det ind i kortholderen, indtil du hører et klik. 3. Hold microsdhc -kortet med metalkontakterne vendende nedad, og skub det ind. BEMÆRK: microsdhc Logo er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. 4. Sæt bagdækslet på plads igen. 16

17 Opladning af batteriet Når du modtager din nye telefon, skal du oplade batteriet. ADVARSEL! Brug kun ZTE-godkendte opladere og -kabler. Brug af udstyr, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen eller få batteriet til at eksplodere. ADVARSEL: Udskift ikke selv telefonens indbyggede, genopladelige batteri. Batteriet kan kun udskiftes af ZTE eller ZTE-autoriserede tjenesteudbydere. 1. Tilslut adapteren til opladningsporten. 2. Tilslut opladeren til en almindelig stikkontakt. 3. Frakobl opladeren, når batteriet er fuldt opladet. Sådan tænder/slukker du Sørg for, at micro-sim-kortet er sat i telefonen, og at batteriet er opladet. Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede for at tænde for telefonen. For at slukke for den tryk på Tænd/slukknappen og hold den nede for at åbne menuen med indstillinger. Tryk på Sluk, og tryk derefter på OK. ADVARSEL: Tryk ikke på lydstyrketasten, mens der tændes for telefonen. 17

18 Sådan genstartes telefonen Hvis telefonen fryser eller er for lang tid om at reagere, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede i ca. 10 sekunder for at genstarte telefonen. Sådan aktiverer du telefonen Telefonen går automatisk i dvaletilstand, når den ikke bruges i et stykke tid. Skærmen slukkes for at spare på strømmen, og tasterne låses for at forhindre utilsigtede handlinger. Du kan aktivere telefonen ved at tænde for skærmen og låse tasterne op. 1. Tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde for skærmen. 2. Tryk og hold ned på et vilkårligt tomt område på skærmen. BEMÆRK: Hvis du har indstillet et oplåsningsmønster, en PIN eller en adgangskode for telefonen, skal du tegne mønsteret eller indtaste PIN/adgangskoden for at låse den op. Brug af den berøringsfølsomme skærm Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du kontrollere handlinger igennem en række bevægelser. Tryk Når du vil foretage indtastning ved brug af skærmtastaturet, skal du vælge elementerne på skærmen såsom program- og indstillingsikoner eller trykke på skærmikonerne ved blot at trykke på dem med fingeren. 18

19 Tryk og hold nede Du kan åbne de tilgængelige valgmuligheder for et element (f.eks. en meddelelse eller et link i en webside) ved at trykke på elementet og holde det nede. Træk eller skub fingeren langs skærmen At trække eller skubbe betyder at trække eller skubbe fingeren hurtigt på langs eller på tværs af skærmen. Træk Træk ved at trykke let med fingeren, før du begynder at bevæge fingeren. Slip først fingeren, når du har nået målpositionen, når du trækker. Klem I visse programmer (såsom Kort, Browser, og Galleri) kan du zoome ind og ud ved at placere to fingre på skærmen og klemme dem sammen (for at zoome ud) eller sprede dem (for at zoome ind). Roter skærmen På de fleste skærme kan du automatisk ændre skærmretningen fra stående til liggende tilstand ved at dreje telefonen sidelæns. 19

20 ZTE Blade Apex2 Pikaopas 20

21 JURIDISET TIEDOT Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mistään osasta ei saa ottaa katkelmia, eikä mitään osaa saa kopioida, kääntää tai käyttää missään muodossa millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi ja mikrofilmi, ilman ZTE Corporationin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. ZTE Corporation pidättää oikeuden korjata oppaan virheitä tai päivittää tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarjoamme älylaitteidemme käyttäjille asiakaspalvelua. Lisätietoja palveluista ja tuetuista tuotemalleista saat ZTE:n virallisesta sivustosta osoitteessa Sivuston tiedot ovat etusijalla. Voit ladata käyttöoppaan osoitteesta Valitse aloitussivulla Support > Manuals ja etsi tukitietoja valitsemalla sijainti, tuotteen tyyppi ja nimi. Vastuuvapauslauseke ZTE Corporation kieltää nimenomaisesti kaiken vastuun ohjelmiston luvattomista muutoksista johtuvista vioista ja vahingoista. 21

22 Tuotteen turvallisuustiedot Älä käytä puhelinta, kun tankkaat. Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana. Laitteesta voi lähteä kirkas tai vilkkuva valo. Jos laitetta kannetaan mukana, laitteen on oltava vähintään 1,5 cm:n päässä käyttäjän kehosta. Älä hävitä laitetta polttamalla. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Vältä kontaktia magneettisten tallennusvälineiden kanssa. Laitteesta voi kuulua kova ääni. Ehkäise kuulovaurioita välttämällä pitkäjaksoista kuuntelua suurella äänenvoimakkuudella. Vältä hyvin matalia tai korkeita lämpötiloja. Älä säilytä puhelinta tahdistimien tai muiden lääketieteellisten laitteiden lähellä. Älä kastele puhelinta. 22

23 Pidä puhelin ohjeiden mukaan sammutettuna sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa. Älä yritä purkaa puhelinta. Pidä puhelin ohjeiden mukaan sammutettuna lentokoneessa ja lentokentällä. Älä pidä tätä laitetta ainoana kommunikaatiovälineenä hätätilanteessa. Sammuta puhelin räjähdysvaaraalueilla. Käytä vain hyväksyttyjä lisävarusteita. Puhelimen ominaisuudet Merkkivalo Läheisyystunnistin ja valotunnistin Etukamera Kuuloke Ääninäppäin Kosketusnäyttö 23

24 Virtanäppäin Kuulokeliitäntä Apumikrofoni Salama Takakamera Takakansi Lataus-/ USBliitäntä Kaiutin Päämikrofoni Virtanäppäin Painamalla pitkään voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä lentokonetilan, ottaa käyttöön äänettömän tilan, värinätilan tai äänet, käynnistää uudelleen tai sammuttaa. Lyhyt painallus sammuttaa tai avaa näytön. Ääninäppäin Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla näppäintä tai pitämällä sitä painettuna. Näyttönäppäimet (kosketusnäytön alalaidassa) Päänäkymä ( ) :palauttaa puhelimen päänäkymään mistä tahansa sovelluksesta tai näytöstä. Käytä Google-hakua koskettamalla ja pyyhkäisemällä ylöspäin. Paluu ( ) : palauttaa näytön edelliseen näkymään. Viimeisimmät ( ) : näyttää viimeksi käytetyt sovellukset. 24

25 Ennen käytön aloittamista 1. Aseta sormenkynsi takakannen vasemman alakulman koloon ja nosta varovasti. 2. Pidä mikro-sim-korttia leikattu kulma kuvan mukaisesti ja liu uta korttia pidikkeeseen, kunnes kuulet naksahduksen. 3. Pidä microsdhc -korttia siten, että sen kontaktipuoli on alaspäin ja liu uta sisään. HUOMAUTUS: microsdhc-logo on SD- 3C, LLC:n tavaramerkki. 4. Aseta takakansi takaisin paikalleen. 25

26 Akun lataaminen Lataa uusi puhelimesi ennen käyttöä. VAROITUS! Käytä ainoastaan ZTE:n hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa akun räjähdyksen. MUISTUTUS: Älä yritä vaihtaa puhelimen yhdysrakenteista akkua itse. Akun saa vaihtaa ainoastaan ZTE tai ZTE:n valtuuttama palveluntarjoaja. 1. Yhdistä laturi latausliitäntään. 2. Yhdistä laturi vakiomalliseen pistorasiaan. 3. Irrota laturi, kun akku on täynnä. Käynnistäminen ja sammuttaminen Varmista, että mikro-sim-kortti on puhelimessa ja että akku on ladattu. Käynnistä puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna. Sammuta puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes puhelimen asetusvalikko ilmestyy näkyviin. Valitse Katkaise virta ja sitten OK. MUISTUTUS: Älä kosketa ääninäppäintä, kun käynnistät puhelinta. 26

27 Puhelimen uudelleenkäynnistys Jos puhelin lakkaa vastaamasta tai vastaa hitaasti, kokeile käynnistää puhelin uudelleen painamalla virtapainiketta noin 10 sekunnin ajan. Puhelimen palauttaminen lepotilasta Puhelin siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun sitä ei käytetä vähään aikaan. Näyttö sammutetaan virran säästämiseksi, ja näppäinlukko estää laitteen tahattoman käytön. Puhelin palautetaan lepotilasta kytkemällä näyttöön virta ja avaamalla näppäinlukko. 1. Kytke näyttöön virta painamalla virtanäppäintä. 2. Kosketa ja pidä jotakin näytön tyhjää aluetta painettuna. HUOMAUTUS: Jos olet asettanut puhelimeen lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan, näytön saa avattua vain piirtämällä kuvion tai antamalla PIN-koodin tai salasanan. Kosketusnäytön käyttäminen Puhelimen kosketusnäytössä voit käyttää toimintoja koskettamalla. Kosketus Kun haluat kirjoittaa näytön näppäimistöllä, valita näytön kohteita, kuten sovelluksia ja asetuskuvakkeita, tai painaa näytön painikkeita, kosketa niitä sormella. Kosketus ja pitäminen painettuna Voit avata kohteisiin (esimerkiksi viestiin tai verkkosivun linkkiin) liittyvät valinnat pitämällä kohdetta painettuna. 27

28 Pyyhkäisy Pyyhkäisy tarkoittaa sormen vetämistä näytössä nopeasti pysty- tai vaakasuuntaisesti. Vetäminen Voit vetää kohteita näytössä painamalla näyttöä hetken ajan kevyesti ennen kuin liikutat sormeasi. Älä nosta sormeasi vetämisen aikana ennen kuin olet haluamassasi kohdassa. Nipistys Joissain sovelluksissa (esimerkiksi kartoissa, selaimessa ja galleriassa) voit lähentää ja loitontaa kuvaa kahdella sormella niitä lähentämällä tai levittämällä. Näytön kierto Useimmissa näytöissä näytön suuntaa voi muuttaa automaattisesti pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi kääntämällä puhelimen sivuttain. 28

29 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning 29

30 JURIDISK INFORMASJON Opphavsrett 2014 ZTE CORPORATION. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan siteres, reproduseres, overføres eller benyttes i andre former eller ved hjelp av andre midler, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopi og mikrofilm, uten skriftlig samtykke fra ZTE Corporation på forhånd. ZTE Corporation forbeholder seg retten til å gjøre endringer på skrivefeil eller oppdatere spesifikasjoner i denne veiledningen uten forvarsel. Vi tilbyr selvbetjening for brukere av vår smartterminalenhet. Gå til ZTEs offisielle webområde (på hvis du vil ha informasjon om selvbetjening og støttede produktmodeller. Informasjon på websiden har forrang. Gå til for å laste ned brukerhåndboken. Bare klikk på Support > Manuals fra hovedsiden, og velg deretter land, produkttype og navn for å søke etter relatert støtteinformasjon. Ansvarsfraskrivelse ZTE Corporation fraskriver seg eksplisitt ethvert erstatningsansvar for feil og skader som skyldes uautoriserte modifikasjoner av programvaren. 30

31 Produktsikkerhetsinformasjon Skal ikke brukes under fylling av drivstoff Skal ikke brukes uten håndfriutstyr under kjøring Denne telefonen kan avgi et kraftig eller blinkende lys Telefonen skal holdes minst 15 mm unna kroppen ved bruk Må ikke brennes Små deler utgjør en kvelningsfare Unngå kontakt med magnetiske medier. Denne telefonen kan avgi en høy lyd For å forhindre mulige hørselsskader må du ikke lytte med høyt volum i lange perioder om gangen. Unngå ekstreme temperaturer Hold telefonen i god avstand fra pacemakere og andre personlige medisinske innretninger Unngå kontakt med væsker, og hold telefonen tørr 31

32 Slå av telefonen på sykehus og i medisinske bygninger Ikke ta telefonen fra hverandre Slå av telefonen når det er påbudt på flyplasser og ombord i fly Ikke vær avhengig av denne telefonen til kommunikasjon i nødstilfeller Slå av telefonen i eksplosive miljøer Bruk bare godkjent tilbehør. Bli kjent med telefonen Indikatorlys Nærhets- og lyssensorer Fremre kamera Høytaler Volumtast Berøringsskjerm 32

33 Av/på-tast Hodesettkontakt Ekstramikrofon Blits Kamera på baksiden Bakdeksel Lade-/ USBkontakt Høyttaler Hovedmikrofon Av/på-tast Trykk på og hold nede for å slå flymodus av og på, aktivere lydløsmodus, vibrasjonsmodus eller lyd, starte telefonen på nytt eller slå av telefonen. Trykk for å slå skjermen av eller på. Volumtast Trykk eller hold en av endene for å øke eller redusere volumet. Taster på skjermen (nederst på berøringsskjermen) Hjem ( ) :Trykk for å gå tilbake til startskjermen fra alle programmer eller skjermbilder. Berør og skyv opp for å bruke Google-søk. Tilbake ( ) : Trykk for å gå til forrige skjermbilde. Nylig ( ) : Berør for å se nylig brukte apper. 33

34 Før du begynner 1. Sett fingerneglen din i sporet nederst til venstre på bakdekselet og løft forsiktig opp. 2. Hold mikro-sim-kortet med det avkuttede hjørnet som vist, og skyv det inn i kortholderen til du hører et klikk. 3. Hold microsdhc -kortet med metallkontaktene vendt ned, og skyv det inn. MERK: microsdhc-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC. 4. Sett bakdekselet på plass igjen. 34

35 Lade batteriet Når du har fått den nye telefonen, må du lade batteriet slik: ADVARSEL! Bruk bare ladere og ledninger som er godkjente av ZTE. Bruk av uoffisielt tilbehør kan skade telefonen eller føre til at batteriet eksploderer. FORSIKTIG! Ikke bytt ut det innebygde, oppladbare batteriet i telefonen selv. Batteriet kan bare byttes av ZTE eller en ZTE-godkjent serviceleverandør. 1. Koble adapteren til ladekontakten. 2. Koble laderen til en standard stikkontakt. 3. Koble fra laderen når batteriet er fulladet. Slå på/av Sørg for at mikro-sim-kortet står i telefonen, og at batteriet er ladet. Trykk og hold nede av/på-tasten for å slå på telefonen. Når du skal slå av telefonen, trykker du på og holder nede av/på-tasten for å åpne alternativmenyen. Trykk Power off(slå av), og trykk deretter OK. FORSIKTIG! Ikke trykk volumtasten når du slår på telefonen. 35

36 Starte telefonen på nytt Hvis telefonen fryser eller bruker svært lang tid på å reagere, kan du prøve å holde nede av/påtasten i ca. ti sekunder for å starte telefonen på nytt. Reaktivere telefonen Telefonen går automatisk over i hvilemodus når den ikke brukes på en stund. Skjermen slås av for å spare strøm, og tastene er låst for å forhindre utilsiktet bruk. Du kan reaktivere telefonen ved å slå på skjermen og låse opp tastene. 1. Trykk av/på-tasten for å slå på skjermen. 2. Trykk på og hold nede på et tomt område på skjermen. MERK: Hvis du har angitt et opplåsingsmønster, en PIN-kode eller et passord for telefonen, må du tegne mønsteret eller taste inn PIN-koden/ passordet for å låse opp telefonen. Bruke berøringsskjermen Berøringsskjermen til telefonen lar deg kontrollere handlinger gjennom en rekke berøringsbevegelser. Berøring Når du vil bruke skjermtastaturet, velge elementer på skjermen (f.eks. ikoner for programmer og innstillinger) eller trykke på knapper på skjermen, trykker du på disse med en fingeren. Trykke og holde Når du vil åpne de tilgjengelige alternativene for et element (f.eks. en melding eller en 36

37 kobling på et webområde), trykker du og holder på elementet. Dra eller skyve Dra eller skyve betyr å trekke fingeren raskt over skjermen vertikalt eller horisontalt. Trekke Når du vil trekke, trykker du med fingeren og holder med fast trykk før du begynner å bevege fingeren. Mens du trekker, må du ikke slippe med fingeren før du har nådd målet ditt. Klype I noen programmer (som Kart, Nettleser og Galleri), kan du zoome inn og ut ved å plassere to fingre på skjermen samtidig og klype dem sammen (for å zoome ut) eller trekke dem fra hverandre (for å zoome inn). Rotere skjermen Du kan automatisk endre stillingen til skjermen fra stående til liggende ved å snu telefonen på siden. 37

38 ZTE Blade Apex2 Snabbguide 38

39 JURIDISK INFORMATION Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får citeras, reproduceras, översättas eller användas i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och mikrofilmning, utan föregående skriftlig tillåtelse av ZTE Corporation. ZTE Corporation förbehåller sig rätten att göra ändringar i tryckfel eller uppdatera specifikationer i den här guiden utan föregående meddelande. Vi erbjuder användare av våra smarta telefoner support genom självbetjäning. Gå till ZTEs officiella webbplats (på om du vill veta mer om support och de produktmodellerna med denna service. Informationen på webbplatsen kan ändras eller tas bort utan föregående meddelande. Gå till för att ladda ned användarhandboken. Klicka på Support > Manuals på startsidan och välj din plats, produkttyp och produktnamn för att söka efter relevant supportinformation. Friskrivning ZTE Corporation frånsäger sig uttryckligen allt ansvar gällande fel och skador som beror på obehörig modifiering av programvaran. 39

40 Produktsäkerhetsinformation Använd inte enheten vid tankning. Använd inte enheten utan handsfree vid körning. Enheten kan avge ett skarpt eller blinkande ljus. Se till att ha ett avstånd på 15 mm vid användning nära kroppen. Får ej eldas upp. Smådelar kan fastna i halsen. Undvik kontakt med magnetiska medier. Enheten kan avge kraftigt ljud. Skydda din hörsel mot skador genom att aldrig lyssna på hög volym under långa perioder. Undvik extrema temperaturer. Får ej placeras i närheten av pacemakerenheter och annan medicinsk utrustning. Undvik kontakt med vätska, håll enheten torr. Stäng av vid uppmaning om detta på sjukhus vårdinrättningar. 40

41 Får ej demonteras. Stäng av vid uppmaning om detta på flygplan och flygplatser. Förlita dig inte på denna enhet för nödsamtal. Stäng av i explosiva miljöer. Använd endast godkända tillbehör. Lär känna telefonen Indikatorlampa Ljus- och avståndssensor Kamera, framsida Hörlur Volymknapp Pekskärm 41

42 Strömknapp Headsetkontakt Extramikrofon Blixt Kamera, baksida Baksida Laddnings-/ USB-kontakt Högtalare Huvudmikrofon Strömknapp Tryck på och håll ned för att slå på/ av flygplansläge, aktivera tyst läge, vibrationsläge eller ljud, starta om eller slå av telefonen. Tryck på knappen för att stänga av eller sätta på skärmen. Volymknapp Tryck eller håll ned endera ände för att höja eller sänka volymen. Skärmknappar (längst ned på pekskärmen) Hem ( ):Tryck här för att återgå till hemskärmen från ett program eller en skärm. Tryck och svep uppåt för att använda Googles sökfunktion. Bakåt ( ): Tryck här för att återgå till föregående skärm. Senaste ( ): Tryck här för att visa de senast använda apparna. 42

43 Innan du använder enheten 1. För in en fingernagel i springan längst ned till vänster på baksidan och lyft försiktigt. 2. Håll micro-sim-kortet med det avklippta hörnet riktat enligt bilden och skjut in det i korthållaren tills du hör ett klick. 3. Håll microsdhc -kortet med metallkontakterna riktade nedåt och skjut in det. OBS! microsdhc-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. 4. Sätt tillbaka baksidan på rätt plats. 43

44 Ladda batteriet När du har fått din nya telefon måste du först ladda batteriet. VARNING! Använd endast batteriladdare och kablar som är godkända av ZTE. Om du använder tillbehör som inte är godkända kan du skada din telefon eller orsaka att batteriet exploderar. VIKTIGT! Byt inte ut det inbyggda och uppladdningsbara batteriet i telefonen på egen hand. Batteriet får endast bytas ut av ZTE eller en auktoriserad ZTE-serviceleverantör. 1. Anslut adaptern till laddningskontakten. 2. Anslut laddaren till ett vägguttag. 3. Koppla från laddaren när batteriet är fulladdat. Slå på/av Kontrollera att mikro-sim-kortet sitter i telefonen och att batteriet är laddat. Tryck och håll ned strömknappen för att slå på telefonen. Slå av den genom att trycka och hålla ned strömknappen tills menyalternativen visas. Tryck på Stäng av och sedan på OK. VIKTIGT! Rör inte volymknappen när du slår på telefonen. 44

45 Starta om telefonen Om telefonen låser sig eller tar lång tid på sig att svara kan du prova med att trycka och hålla ned strömknappen i ungefär 10 sekunder för att starta om telefonen. Väcka telefonen Telefonen går automatiskt till viloläge när den inte används under en viss tid. Displayen stängs av för att spara ström och knapparna låses för att undvika oavsiktlig användning. Du kan väcka telefonen genom att sätta på displayen och låsa upp knapparna. 1. Tryck på strömknappen för aktivera skärmen. 2. Tryck och håll ned någonstans på skärmen för att låsa upp skärmlåset. OBS! Om du har angett ett mönster, en PINkod eller ett lösenord för upplåsning av telefonen måste du rita mönstret eller ange PIN-koden/ lösenordet för att låsa upp skärmen. Använda pekskärmen På telefonens pekskärm kan du utföra en rad åtgärder med hjälp av olika tryckgester. Trycka När du vill skriva med hjälp av skärmens tangentbord, välja program- eller inställningsikoner, eller trycka på knappar på skärmen, rör du dem bara med fingret. Tryck och hålla kvar Om du vill visa tillgängliga alternativ för ett objekt (till exempel ett meddelande eller en länk på en webbsida), trycker du på objektet och håller kvar. 45

46 Svepa Att svepa betyder att snabbt svepa lodrätt eller vågrätt med fingret över skärmen. Dra När du drar trycker du och håller ned fingret innan du börjar flytta fingret. När du drar ska du inte lyfta på fingret förrän du har nått målet. Nypa I vissa program (t.ex. Kartor, Webbläsare och Galleri) kan du zooma in och ut genom att placera två fingrar på skärmen samtidigt och nypa ihop dem (för att zooma ut) eller sära på dem (för att zooma in). Rotera skärmen De flesta skärmar ändrar automatiskt riktning från porträtt till landskap när du vänder telefonen år sidan. 46

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Brugsvejledning.com/stone3 Indhold 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES HEADSETTET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 4.1 BATTERISTATUS

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 Mobile Boombox Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 2 Dansk........................68 Norsk........................76 Suomi........................84..........................92 3 Din

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Media:Link Media:Link Danish... Page 2. English... Page 5. Finnish... Page 8. Norwegian... Page 11. Swedish... Page 14

Media:Link Media:Link Danish... Page 2. English... Page 5. Finnish... Page 8. Norwegian... Page 11. Swedish... Page 14 Media:Link 7300 Danish... Page 2 English... Page 5 Finnish... Page 8 Norwegian... Page 11 Swedish... Page 14 1 Indhold 1 I æsken 2 2 3 Betjeningspanel/tilslutninger Opladning af batteriet 3 4 4 Indsætning

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BrugerManual jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Baby Cam BC-20

Betjeningsvejledning. Baby Cam BC-20 Betjeningsvejledning Baby Cam BC-20 Indholdsfortegnelse Oversigt Indhold......02 Oversigt.....03 Infrarød LED S Linse Mikrofon Installationsdiagram......04 Installation...05 Tekniske Data...08 Antenne

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

Sandberg Sound Switcher

Sandberg Sound Switcher Sandberg Sound Switcher System requirements PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output Speakers/headset with MiniJack plug [130-56] Rev. 02.05.05 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson manual Digital food thermometer Item no: 48003 EN DK NO SV Rubicson ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 6 7 1 Cook/Timer switch 2 Current temperature 3 Target temperature 4 Sensor connector 5 MIN/UP button 6 SEC/DOWN

Læs mere

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 Ringe og svare på anrob... 4 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 Volum justering......4 TILKOBLING TIL PDA ELLER PC...

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard

ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard IPDAIR2-240 ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual This wireless Bluetooth keyboard is configured

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Bluetooth mini keyboard

Bluetooth mini keyboard TB-622 TB-624 Bluetooth mini keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN- User guide EN- User guide This wireless keyboard product is suppting

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

Bluetooth v4.0 nano adapter

Bluetooth v4.0 nano adapter BT-118 Bluetooth v4.0 nano adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide This Bluetooth-adapter for USB is configured for Windows. If

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Dansk......................... 83 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Kassens indhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhed med kamera og højtalertelefon

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Baby Cam BC-10 Version 1.3 ease read this user manual carefully before using this produc 1 ilure to understand operation procedures may result in injury Packing List Packing List Indhold

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Tillykke med jeres køb af en SR001 varmepumpestyring. Denne

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Bluetooth keyboard cover

Bluetooth keyboard cover IPDAIR-112 Bluetooth keyboard cover EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual This wireless Bluetooth keyboard is configured to connect

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 En brik til en lettere hverdag Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 Jadea v/ergoterapeut Janne Mottlau Frederiksborgvej 5, baghuset. 3450 Allerød mobil 2323 0055 fax 3536 3559 e-mail: post@jadea.dk www.jadea.dk

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless Bluetooth keyboard to use with

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide Ultrathin Magnetic clip-on keyboard cover Setup Guide Contents Dansk 82 2 50-70 PDF Magnetic clip-on keyboard cover 10-40 ON www.logitech.com/support/ultrathin-i6 Ultrathin keyboard cover Ultrathin keyboard

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

JABRA SPORT Rox wireless

JABRA SPORT Rox wireless JABRA SPORT Rox wireless Brugervejledning jabra.com/sportroxwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere