Version No.: R1.0 Edition Time : Manual No.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446"

Transkript

1 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning ZTE Blade Apex2 Snabbguide Version No.: R1.0 Edition Time : Manual No.:

2 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide 2

3 LEGAL INFORMATION Copyright 2014 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice. We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit ZTE official website (at for more information on self-service and supported product models. Information on the website takes precedence. Visit to download the user manual. Just click Support > Manuals from the home page and then select your location, product type, and name to search for related support information. Disclaimer ZTE Corporation expressly disclaims any liability for faults and damages caused by unauthorized modifications of the software. 3

4 Product Safety Information Do not use while re-fuelling. Do not use hand-held while driving. This device may produce a bright or flashing light. For body-worn operation maintain a separation of 15 mm. Do not dispose of it in a fire. Small parts may cause a choking hazard. Avoid contact with magnetic media. This device may produce a loud sound. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Avoid Extreme Temperatures. Keep away from pacemakers and other personal medical devices. Avoid any contact with liquid, keep it dry. Switch off when instructed in hospitals and medical facilities. 4

5 Do not attempt to disassemble. Switch off when instructed in aircrafts and airports. Do not rely on this device for emergency communications. Switch off in explosive environments. Only use approved accessories. Getting to Know Your Phone Indicator Light Light & Proximity Sensors Front Camera Earpiece Volume Key Touch Screen 5

6 Power Key Auxiliary Microphone Headset Jack Flash Back Camera Back Cover Charging/ USB Jack Main Microphone Speaker Power Key Press and hold to turn on or off aeroplane mode, enable silent mode, vibration mode or sound, restart, or to power off. Press to turn off or on the screen display. Volume Key Press or hold either end to turn the volume up or down. On-screen keys (at the bottom of the touch screen) Home ( ) : Touch to return to the home screen from any application or screen. Touch and slide upwards to use Google search. Back ( ) : Touch to go to the previous screen. Recent ( ) : Touch to see recently used apps. 6

7 Before Getting Started 1. Insert your fingernail into the slot at the bottom left of the back cover and lift it up gently. 2. Hold the micro-sim card with the cut corner oriented as shown and slip it into the card holder until you hear a click. 3. Hold your microsdhc card with the metal contacts facing down and slide it in. NOTE: microsdhc Logo is a trademark of SD-3C, LLC. 4. Put the back cover back into place. 7

8 Charging the Battery When you first get your new phone you ll need to charge the battery. WARNING! Use only ZTE-approved chargers and cables. The use of unapproved accessories could damage your phone or cause the battery to explode. CAUTION: Do not change the built-in rechargeable battery in your phone by yourself. The battery can only be changed by ZTE or ZTE authorised service provider. 1. Connect the adapter to the charger jack. 2. Connect the charger to a standard AC power outlet. 3. Disconnect the charger when the battery is fully charged. Powering On/Off Make sure the micro-sim card is in your phone and the battery is charged. Press and hold the Power Key to turn on your phone. To turn it off, press and hold the Power Key to open the options menu. Touch Power off and then touch OK. CAUTION: Do not touch the Volume Key when powering on the phone. 8

9 Restarting the Phone If the phone freezes or takes too long to respond, try pressing and holding the Power Key for about 10 seconds to restart the phone. Waking Up Your Phone Your phone automatically goes into sleep mode when it is not in use for some time. The display is turned off to save power and the keys are locked to prevent accidental operations. You can wake up phone by turning on the display and unlocking the keys. 1. Press the Power Key to turn the screen on. 2. Touch and hold any blank area of the screen. NOTE: If you have set an unlock pattern, a PIN or a password for your phone, you ll need to draw the pattern or enter the PIN/password to unlock. Using the Touch Screen Your phone s touch screen lets you control actions through a variety of touch gestures. Touch When you want to type using the onscreen keyboard, select items onscreen such as application and settings icons, or press onscreen buttons, simply touch them with your finger. Touch and Hold To open the available options for an item (for example, a message or link in a Web page), touch and hold the item. Swipe or Slide To swipe or slide means to quickly drag your finger vertically or horizontally across the screen. 9

10 Drag To drag, press and hold your finger with some pressure before you start to move your finger. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position. Pinch In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in). Rotate the screen For most screens, you can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the phone sideways. 10

11 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning 11

12 JURIDISKE OPLYSNINGER Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må citeres, reproduceres, oversættes eller anvendes i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder igennem fotokopiering og mikrofilm, uden forudgående skriftlig tilladelse fra ZTE Corporation. ZTE Corporation forbeholder sig ret til at foretage ændringer af trykfejl eller opdatere specifikationerne i denne vejledning uden varsel. Vi tilbyder selvbetjening til vores brugere af den intelligente terminalenhed. Besøg ZTE's officielle websted (på for at få yderligere oplysninger om selvbetjening og understøttede produktmodeller. Oplysninger på webstedet har forrang. Gå til for at downloade brugermanualen. Du skal blot klikke på Support > Manualer på startsiden og derefter vælge placering, produkttype og navn for at søge efter relaterede supportoplysninger. Ansvarsfraskrivelse ZTE Corporation fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl og skader, der skyldes uautoriserede ændringer af softwaren. 12

13 Oplysninger om produktsikkerhed Anvend ikke enheden, når du tanker benzin. Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel. Denne enhed kan udsende et kraftigt eller blinkende lys. Placer enheden på mindst 15 mm afstand af kroppen ved kropsbåren drift. Enheden må ikke brændes. Små dele kan udgøre en kvælningsrisiko. Undgå kontakt med magnetiske medier. Denne enhed kan producere en høj lyd. For at undgå høreskader bør du ikke lytte ved høj lydstyrke i lange perioder. Undgå ekstreme temperaturer. Hold enheden på afstand af pacemakere og andre personlige medicinske enheder. Undgå kontakt med væsker. Hold enheden tør. 13

14 Sluk enheden på hospitaler. Enheden må ikke adskilles. Sluk for enheden, når du bliver bedt om det i fly og lufthavne. Du bør aldrig være afhængig af denne enhed til vigtig kommunikation i nødsituationer. Sluk enheden i eksplosionsfarlige omgivelser. Brug kun godkendt tilbehør. Introduktion til din telefon Indikatorlampe Nærheds- og lyssensorer Forsidekamera Øresnegl Lydstyrketast Berøringsskærm 14

15 Tænd/ sluk-knap Ekstra mikrofon Headsetstik Blitz Bagsidekamera Bagdæksel Oplader/ USB-stik Højttaler Hovedmikrofon Tænd/sluk-knap Tryk og hold knappen nede for at aktivere eller deaktivereflytilstand, aktivere lydløs tilstand, vibrationstilstand eller lyd, genstarte eller for at slukke. Tryk for at tænde eller slukke for skærmen. Lydstyrketast Tryk på eller hold en af enderne nede for at skrue op eller ned for lydstyrken. Skærmtaster (nederst på berøringsskærmen) Start ( ) :Tryk på denne tast for at vende tilbage til startskærmen fra enhver applikation eller skærm. Tryk og træk opad for at bruge Google-søgning. Tilbage ( ) : Tryk for at gå tilbage til det forrige skærmbillede. Seneste ( ) : Tryk for at se seneste brugte apps. 15

16 Før du går i gang 1. Sæt din fingernegl ind i åbningen nederst til venstre på bagdækslet og løft det forsigtigt op. 2. Hold micro-sim-kortet med det afskårne hjørne vendt som vist, og skub det ind i kortholderen, indtil du hører et klik. 3. Hold microsdhc -kortet med metalkontakterne vendende nedad, og skub det ind. BEMÆRK: microsdhc Logo er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. 4. Sæt bagdækslet på plads igen. 16

17 Opladning af batteriet Når du modtager din nye telefon, skal du oplade batteriet. ADVARSEL! Brug kun ZTE-godkendte opladere og -kabler. Brug af udstyr, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen eller få batteriet til at eksplodere. ADVARSEL: Udskift ikke selv telefonens indbyggede, genopladelige batteri. Batteriet kan kun udskiftes af ZTE eller ZTE-autoriserede tjenesteudbydere. 1. Tilslut adapteren til opladningsporten. 2. Tilslut opladeren til en almindelig stikkontakt. 3. Frakobl opladeren, når batteriet er fuldt opladet. Sådan tænder/slukker du Sørg for, at micro-sim-kortet er sat i telefonen, og at batteriet er opladet. Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede for at tænde for telefonen. For at slukke for den tryk på Tænd/slukknappen og hold den nede for at åbne menuen med indstillinger. Tryk på Sluk, og tryk derefter på OK. ADVARSEL: Tryk ikke på lydstyrketasten, mens der tændes for telefonen. 17

18 Sådan genstartes telefonen Hvis telefonen fryser eller er for lang tid om at reagere, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede i ca. 10 sekunder for at genstarte telefonen. Sådan aktiverer du telefonen Telefonen går automatisk i dvaletilstand, når den ikke bruges i et stykke tid. Skærmen slukkes for at spare på strømmen, og tasterne låses for at forhindre utilsigtede handlinger. Du kan aktivere telefonen ved at tænde for skærmen og låse tasterne op. 1. Tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde for skærmen. 2. Tryk og hold ned på et vilkårligt tomt område på skærmen. BEMÆRK: Hvis du har indstillet et oplåsningsmønster, en PIN eller en adgangskode for telefonen, skal du tegne mønsteret eller indtaste PIN/adgangskoden for at låse den op. Brug af den berøringsfølsomme skærm Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du kontrollere handlinger igennem en række bevægelser. Tryk Når du vil foretage indtastning ved brug af skærmtastaturet, skal du vælge elementerne på skærmen såsom program- og indstillingsikoner eller trykke på skærmikonerne ved blot at trykke på dem med fingeren. 18

19 Tryk og hold nede Du kan åbne de tilgængelige valgmuligheder for et element (f.eks. en meddelelse eller et link i en webside) ved at trykke på elementet og holde det nede. Træk eller skub fingeren langs skærmen At trække eller skubbe betyder at trække eller skubbe fingeren hurtigt på langs eller på tværs af skærmen. Træk Træk ved at trykke let med fingeren, før du begynder at bevæge fingeren. Slip først fingeren, når du har nået målpositionen, når du trækker. Klem I visse programmer (såsom Kort, Browser, og Galleri) kan du zoome ind og ud ved at placere to fingre på skærmen og klemme dem sammen (for at zoome ud) eller sprede dem (for at zoome ind). Roter skærmen På de fleste skærme kan du automatisk ændre skærmretningen fra stående til liggende tilstand ved at dreje telefonen sidelæns. 19

20 ZTE Blade Apex2 Pikaopas 20

21 JURIDISET TIEDOT Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mistään osasta ei saa ottaa katkelmia, eikä mitään osaa saa kopioida, kääntää tai käyttää missään muodossa millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi ja mikrofilmi, ilman ZTE Corporationin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. ZTE Corporation pidättää oikeuden korjata oppaan virheitä tai päivittää tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarjoamme älylaitteidemme käyttäjille asiakaspalvelua. Lisätietoja palveluista ja tuetuista tuotemalleista saat ZTE:n virallisesta sivustosta osoitteessa Sivuston tiedot ovat etusijalla. Voit ladata käyttöoppaan osoitteesta Valitse aloitussivulla Support > Manuals ja etsi tukitietoja valitsemalla sijainti, tuotteen tyyppi ja nimi. Vastuuvapauslauseke ZTE Corporation kieltää nimenomaisesti kaiken vastuun ohjelmiston luvattomista muutoksista johtuvista vioista ja vahingoista. 21

22 Tuotteen turvallisuustiedot Älä käytä puhelinta, kun tankkaat. Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana. Laitteesta voi lähteä kirkas tai vilkkuva valo. Jos laitetta kannetaan mukana, laitteen on oltava vähintään 1,5 cm:n päässä käyttäjän kehosta. Älä hävitä laitetta polttamalla. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Vältä kontaktia magneettisten tallennusvälineiden kanssa. Laitteesta voi kuulua kova ääni. Ehkäise kuulovaurioita välttämällä pitkäjaksoista kuuntelua suurella äänenvoimakkuudella. Vältä hyvin matalia tai korkeita lämpötiloja. Älä säilytä puhelinta tahdistimien tai muiden lääketieteellisten laitteiden lähellä. Älä kastele puhelinta. 22

23 Pidä puhelin ohjeiden mukaan sammutettuna sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa. Älä yritä purkaa puhelinta. Pidä puhelin ohjeiden mukaan sammutettuna lentokoneessa ja lentokentällä. Älä pidä tätä laitetta ainoana kommunikaatiovälineenä hätätilanteessa. Sammuta puhelin räjähdysvaaraalueilla. Käytä vain hyväksyttyjä lisävarusteita. Puhelimen ominaisuudet Merkkivalo Läheisyystunnistin ja valotunnistin Etukamera Kuuloke Ääninäppäin Kosketusnäyttö 23

24 Virtanäppäin Kuulokeliitäntä Apumikrofoni Salama Takakamera Takakansi Lataus-/ USBliitäntä Kaiutin Päämikrofoni Virtanäppäin Painamalla pitkään voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä lentokonetilan, ottaa käyttöön äänettömän tilan, värinätilan tai äänet, käynnistää uudelleen tai sammuttaa. Lyhyt painallus sammuttaa tai avaa näytön. Ääninäppäin Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla näppäintä tai pitämällä sitä painettuna. Näyttönäppäimet (kosketusnäytön alalaidassa) Päänäkymä ( ) :palauttaa puhelimen päänäkymään mistä tahansa sovelluksesta tai näytöstä. Käytä Google-hakua koskettamalla ja pyyhkäisemällä ylöspäin. Paluu ( ) : palauttaa näytön edelliseen näkymään. Viimeisimmät ( ) : näyttää viimeksi käytetyt sovellukset. 24

25 Ennen käytön aloittamista 1. Aseta sormenkynsi takakannen vasemman alakulman koloon ja nosta varovasti. 2. Pidä mikro-sim-korttia leikattu kulma kuvan mukaisesti ja liu uta korttia pidikkeeseen, kunnes kuulet naksahduksen. 3. Pidä microsdhc -korttia siten, että sen kontaktipuoli on alaspäin ja liu uta sisään. HUOMAUTUS: microsdhc-logo on SD- 3C, LLC:n tavaramerkki. 4. Aseta takakansi takaisin paikalleen. 25

26 Akun lataaminen Lataa uusi puhelimesi ennen käyttöä. VAROITUS! Käytä ainoastaan ZTE:n hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa akun räjähdyksen. MUISTUTUS: Älä yritä vaihtaa puhelimen yhdysrakenteista akkua itse. Akun saa vaihtaa ainoastaan ZTE tai ZTE:n valtuuttama palveluntarjoaja. 1. Yhdistä laturi latausliitäntään. 2. Yhdistä laturi vakiomalliseen pistorasiaan. 3. Irrota laturi, kun akku on täynnä. Käynnistäminen ja sammuttaminen Varmista, että mikro-sim-kortti on puhelimessa ja että akku on ladattu. Käynnistä puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna. Sammuta puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes puhelimen asetusvalikko ilmestyy näkyviin. Valitse Katkaise virta ja sitten OK. MUISTUTUS: Älä kosketa ääninäppäintä, kun käynnistät puhelinta. 26

27 Puhelimen uudelleenkäynnistys Jos puhelin lakkaa vastaamasta tai vastaa hitaasti, kokeile käynnistää puhelin uudelleen painamalla virtapainiketta noin 10 sekunnin ajan. Puhelimen palauttaminen lepotilasta Puhelin siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun sitä ei käytetä vähään aikaan. Näyttö sammutetaan virran säästämiseksi, ja näppäinlukko estää laitteen tahattoman käytön. Puhelin palautetaan lepotilasta kytkemällä näyttöön virta ja avaamalla näppäinlukko. 1. Kytke näyttöön virta painamalla virtanäppäintä. 2. Kosketa ja pidä jotakin näytön tyhjää aluetta painettuna. HUOMAUTUS: Jos olet asettanut puhelimeen lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan, näytön saa avattua vain piirtämällä kuvion tai antamalla PIN-koodin tai salasanan. Kosketusnäytön käyttäminen Puhelimen kosketusnäytössä voit käyttää toimintoja koskettamalla. Kosketus Kun haluat kirjoittaa näytön näppäimistöllä, valita näytön kohteita, kuten sovelluksia ja asetuskuvakkeita, tai painaa näytön painikkeita, kosketa niitä sormella. Kosketus ja pitäminen painettuna Voit avata kohteisiin (esimerkiksi viestiin tai verkkosivun linkkiin) liittyvät valinnat pitämällä kohdetta painettuna. 27

28 Pyyhkäisy Pyyhkäisy tarkoittaa sormen vetämistä näytössä nopeasti pysty- tai vaakasuuntaisesti. Vetäminen Voit vetää kohteita näytössä painamalla näyttöä hetken ajan kevyesti ennen kuin liikutat sormeasi. Älä nosta sormeasi vetämisen aikana ennen kuin olet haluamassasi kohdassa. Nipistys Joissain sovelluksissa (esimerkiksi kartoissa, selaimessa ja galleriassa) voit lähentää ja loitontaa kuvaa kahdella sormella niitä lähentämällä tai levittämällä. Näytön kierto Useimmissa näytöissä näytön suuntaa voi muuttaa automaattisesti pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi kääntämällä puhelimen sivuttain. 28

29 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning 29

30 JURIDISK INFORMASJON Opphavsrett 2014 ZTE CORPORATION. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan siteres, reproduseres, overføres eller benyttes i andre former eller ved hjelp av andre midler, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopi og mikrofilm, uten skriftlig samtykke fra ZTE Corporation på forhånd. ZTE Corporation forbeholder seg retten til å gjøre endringer på skrivefeil eller oppdatere spesifikasjoner i denne veiledningen uten forvarsel. Vi tilbyr selvbetjening for brukere av vår smartterminalenhet. Gå til ZTEs offisielle webområde (på hvis du vil ha informasjon om selvbetjening og støttede produktmodeller. Informasjon på websiden har forrang. Gå til for å laste ned brukerhåndboken. Bare klikk på Support > Manuals fra hovedsiden, og velg deretter land, produkttype og navn for å søke etter relatert støtteinformasjon. Ansvarsfraskrivelse ZTE Corporation fraskriver seg eksplisitt ethvert erstatningsansvar for feil og skader som skyldes uautoriserte modifikasjoner av programvaren. 30

31 Produktsikkerhetsinformasjon Skal ikke brukes under fylling av drivstoff Skal ikke brukes uten håndfriutstyr under kjøring Denne telefonen kan avgi et kraftig eller blinkende lys Telefonen skal holdes minst 15 mm unna kroppen ved bruk Må ikke brennes Små deler utgjør en kvelningsfare Unngå kontakt med magnetiske medier. Denne telefonen kan avgi en høy lyd For å forhindre mulige hørselsskader må du ikke lytte med høyt volum i lange perioder om gangen. Unngå ekstreme temperaturer Hold telefonen i god avstand fra pacemakere og andre personlige medisinske innretninger Unngå kontakt med væsker, og hold telefonen tørr 31

32 Slå av telefonen på sykehus og i medisinske bygninger Ikke ta telefonen fra hverandre Slå av telefonen når det er påbudt på flyplasser og ombord i fly Ikke vær avhengig av denne telefonen til kommunikasjon i nødstilfeller Slå av telefonen i eksplosive miljøer Bruk bare godkjent tilbehør. Bli kjent med telefonen Indikatorlys Nærhets- og lyssensorer Fremre kamera Høytaler Volumtast Berøringsskjerm 32

33 Av/på-tast Hodesettkontakt Ekstramikrofon Blits Kamera på baksiden Bakdeksel Lade-/ USBkontakt Høyttaler Hovedmikrofon Av/på-tast Trykk på og hold nede for å slå flymodus av og på, aktivere lydløsmodus, vibrasjonsmodus eller lyd, starte telefonen på nytt eller slå av telefonen. Trykk for å slå skjermen av eller på. Volumtast Trykk eller hold en av endene for å øke eller redusere volumet. Taster på skjermen (nederst på berøringsskjermen) Hjem ( ) :Trykk for å gå tilbake til startskjermen fra alle programmer eller skjermbilder. Berør og skyv opp for å bruke Google-søk. Tilbake ( ) : Trykk for å gå til forrige skjermbilde. Nylig ( ) : Berør for å se nylig brukte apper. 33

34 Før du begynner 1. Sett fingerneglen din i sporet nederst til venstre på bakdekselet og løft forsiktig opp. 2. Hold mikro-sim-kortet med det avkuttede hjørnet som vist, og skyv det inn i kortholderen til du hører et klikk. 3. Hold microsdhc -kortet med metallkontaktene vendt ned, og skyv det inn. MERK: microsdhc-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC. 4. Sett bakdekselet på plass igjen. 34

35 Lade batteriet Når du har fått den nye telefonen, må du lade batteriet slik: ADVARSEL! Bruk bare ladere og ledninger som er godkjente av ZTE. Bruk av uoffisielt tilbehør kan skade telefonen eller føre til at batteriet eksploderer. FORSIKTIG! Ikke bytt ut det innebygde, oppladbare batteriet i telefonen selv. Batteriet kan bare byttes av ZTE eller en ZTE-godkjent serviceleverandør. 1. Koble adapteren til ladekontakten. 2. Koble laderen til en standard stikkontakt. 3. Koble fra laderen når batteriet er fulladet. Slå på/av Sørg for at mikro-sim-kortet står i telefonen, og at batteriet er ladet. Trykk og hold nede av/på-tasten for å slå på telefonen. Når du skal slå av telefonen, trykker du på og holder nede av/på-tasten for å åpne alternativmenyen. Trykk Power off(slå av), og trykk deretter OK. FORSIKTIG! Ikke trykk volumtasten når du slår på telefonen. 35

36 Starte telefonen på nytt Hvis telefonen fryser eller bruker svært lang tid på å reagere, kan du prøve å holde nede av/påtasten i ca. ti sekunder for å starte telefonen på nytt. Reaktivere telefonen Telefonen går automatisk over i hvilemodus når den ikke brukes på en stund. Skjermen slås av for å spare strøm, og tastene er låst for å forhindre utilsiktet bruk. Du kan reaktivere telefonen ved å slå på skjermen og låse opp tastene. 1. Trykk av/på-tasten for å slå på skjermen. 2. Trykk på og hold nede på et tomt område på skjermen. MERK: Hvis du har angitt et opplåsingsmønster, en PIN-kode eller et passord for telefonen, må du tegne mønsteret eller taste inn PIN-koden/ passordet for å låse opp telefonen. Bruke berøringsskjermen Berøringsskjermen til telefonen lar deg kontrollere handlinger gjennom en rekke berøringsbevegelser. Berøring Når du vil bruke skjermtastaturet, velge elementer på skjermen (f.eks. ikoner for programmer og innstillinger) eller trykke på knapper på skjermen, trykker du på disse med en fingeren. Trykke og holde Når du vil åpne de tilgjengelige alternativene for et element (f.eks. en melding eller en 36

37 kobling på et webområde), trykker du og holder på elementet. Dra eller skyve Dra eller skyve betyr å trekke fingeren raskt over skjermen vertikalt eller horisontalt. Trekke Når du vil trekke, trykker du med fingeren og holder med fast trykk før du begynner å bevege fingeren. Mens du trekker, må du ikke slippe med fingeren før du har nådd målet ditt. Klype I noen programmer (som Kart, Nettleser og Galleri), kan du zoome inn og ut ved å plassere to fingre på skjermen samtidig og klype dem sammen (for å zoome ut) eller trekke dem fra hverandre (for å zoome inn). Rotere skjermen Du kan automatisk endre stillingen til skjermen fra stående til liggende ved å snu telefonen på siden. 37

38 ZTE Blade Apex2 Snabbguide 38

39 JURIDISK INFORMATION Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får citeras, reproduceras, översättas eller användas i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och mikrofilmning, utan föregående skriftlig tillåtelse av ZTE Corporation. ZTE Corporation förbehåller sig rätten att göra ändringar i tryckfel eller uppdatera specifikationer i den här guiden utan föregående meddelande. Vi erbjuder användare av våra smarta telefoner support genom självbetjäning. Gå till ZTEs officiella webbplats (på om du vill veta mer om support och de produktmodellerna med denna service. Informationen på webbplatsen kan ändras eller tas bort utan föregående meddelande. Gå till för att ladda ned användarhandboken. Klicka på Support > Manuals på startsidan och välj din plats, produkttyp och produktnamn för att söka efter relevant supportinformation. Friskrivning ZTE Corporation frånsäger sig uttryckligen allt ansvar gällande fel och skador som beror på obehörig modifiering av programvaran. 39

40 Produktsäkerhetsinformation Använd inte enheten vid tankning. Använd inte enheten utan handsfree vid körning. Enheten kan avge ett skarpt eller blinkande ljus. Se till att ha ett avstånd på 15 mm vid användning nära kroppen. Får ej eldas upp. Smådelar kan fastna i halsen. Undvik kontakt med magnetiska medier. Enheten kan avge kraftigt ljud. Skydda din hörsel mot skador genom att aldrig lyssna på hög volym under långa perioder. Undvik extrema temperaturer. Får ej placeras i närheten av pacemakerenheter och annan medicinsk utrustning. Undvik kontakt med vätska, håll enheten torr. Stäng av vid uppmaning om detta på sjukhus vårdinrättningar. 40

41 Får ej demonteras. Stäng av vid uppmaning om detta på flygplan och flygplatser. Förlita dig inte på denna enhet för nödsamtal. Stäng av i explosiva miljöer. Använd endast godkända tillbehör. Lär känna telefonen Indikatorlampa Ljus- och avståndssensor Kamera, framsida Hörlur Volymknapp Pekskärm 41

42 Strömknapp Headsetkontakt Extramikrofon Blixt Kamera, baksida Baksida Laddnings-/ USB-kontakt Högtalare Huvudmikrofon Strömknapp Tryck på och håll ned för att slå på/ av flygplansläge, aktivera tyst läge, vibrationsläge eller ljud, starta om eller slå av telefonen. Tryck på knappen för att stänga av eller sätta på skärmen. Volymknapp Tryck eller håll ned endera ände för att höja eller sänka volymen. Skärmknappar (längst ned på pekskärmen) Hem ( ):Tryck här för att återgå till hemskärmen från ett program eller en skärm. Tryck och svep uppåt för att använda Googles sökfunktion. Bakåt ( ): Tryck här för att återgå till föregående skärm. Senaste ( ): Tryck här för att visa de senast använda apparna. 42

43 Innan du använder enheten 1. För in en fingernagel i springan längst ned till vänster på baksidan och lyft försiktigt. 2. Håll micro-sim-kortet med det avklippta hörnet riktat enligt bilden och skjut in det i korthållaren tills du hör ett klick. 3. Håll microsdhc -kortet med metallkontakterna riktade nedåt och skjut in det. OBS! microsdhc-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. 4. Sätt tillbaka baksidan på rätt plats. 43

44 Ladda batteriet När du har fått din nya telefon måste du först ladda batteriet. VARNING! Använd endast batteriladdare och kablar som är godkända av ZTE. Om du använder tillbehör som inte är godkända kan du skada din telefon eller orsaka att batteriet exploderar. VIKTIGT! Byt inte ut det inbyggda och uppladdningsbara batteriet i telefonen på egen hand. Batteriet får endast bytas ut av ZTE eller en auktoriserad ZTE-serviceleverantör. 1. Anslut adaptern till laddningskontakten. 2. Anslut laddaren till ett vägguttag. 3. Koppla från laddaren när batteriet är fulladdat. Slå på/av Kontrollera att mikro-sim-kortet sitter i telefonen och att batteriet är laddat. Tryck och håll ned strömknappen för att slå på telefonen. Slå av den genom att trycka och hålla ned strömknappen tills menyalternativen visas. Tryck på Stäng av och sedan på OK. VIKTIGT! Rör inte volymknappen när du slår på telefonen. 44

45 Starta om telefonen Om telefonen låser sig eller tar lång tid på sig att svara kan du prova med att trycka och hålla ned strömknappen i ungefär 10 sekunder för att starta om telefonen. Väcka telefonen Telefonen går automatiskt till viloläge när den inte används under en viss tid. Displayen stängs av för att spara ström och knapparna låses för att undvika oavsiktlig användning. Du kan väcka telefonen genom att sätta på displayen och låsa upp knapparna. 1. Tryck på strömknappen för aktivera skärmen. 2. Tryck och håll ned någonstans på skärmen för att låsa upp skärmlåset. OBS! Om du har angett ett mönster, en PINkod eller ett lösenord för upplåsning av telefonen måste du rita mönstret eller ange PIN-koden/ lösenordet för att låsa upp skärmen. Använda pekskärmen På telefonens pekskärm kan du utföra en rad åtgärder med hjälp av olika tryckgester. Trycka När du vill skriva med hjälp av skärmens tangentbord, välja program- eller inställningsikoner, eller trycka på knappar på skärmen, rör du dem bara med fingret. Tryck och hålla kvar Om du vill visa tillgängliga alternativ för ett objekt (till exempel ett meddelande eller en länk på en webbsida), trycker du på objektet och håller kvar. 45

46 Svepa Att svepa betyder att snabbt svepa lodrätt eller vågrätt med fingret över skärmen. Dra När du drar trycker du och håller ned fingret innan du börjar flytta fingret. När du drar ska du inte lyfta på fingret förrän du har nått målet. Nypa I vissa program (t.ex. Kartor, Webbläsare och Galleri) kan du zooma in och ut genom att placera två fingrar på skärmen samtidigt och nypa ihop dem (för att zooma ut) eller sära på dem (för att zooma in). Rotera skärmen De flesta skärmar ändrar automatiskt riktning från porträtt till landskap när du vänder telefonen år sidan. 46

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Contents English................. 3 Svenska................. 11 Norsk................. 27 Suomi................. 35 Dansk..................19 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Keyboard Folio. Setup Guide

Keyboard Folio. Setup Guide Keyboard Folio Setup Guide Contents Svenska................. 3 Dansk..................12 Norsk..................21 Suomi................. 30 www.logitech.com/support...........................39 2 Setup

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway Installation Guide English Svenska Suomi Norsk Dansk 1 2 Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Dansk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 Dansk... 20 3 Top TEL1/TEL2

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Dansk/norsk vejledning... 5 Introduktion... 5 Funktioner... 6 Bredt område for Elma 611B... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL LOCATION OF CONTROLS IR Bender Front Remote Control Indicators & IR Transmitter/Receiver IR Bender Back Accessory IR Probe DC Power DC 12 V, AC 120V/230V

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

BRUGER MANUAL. Dansk

BRUGER MANUAL. Dansk BRUGER MANUAL Dansk 7 CAUTION Fare for elektrisk stød MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, FJERN IKKE DÆKSLET. INGEN BRUGER SERVICE DELE INDE I INSTRUMENTET. OVERLAD SERVICERING

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere