Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003."

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse Til Københavns Fondsbørs og pressen Nørresundby, den 21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2003 Antal sider: 18 Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden Delårsrapporten er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov af 2001, og periodens resultat, primobalance og sammenligningstal er korrigeret i overensstemmelse hermed, jævnfør redegørelse på side Hovedpunkter i delårsrapport for 1. halvår 2002/03 for RTX Telecom koncernen Nettoomsætningen udgør DKK 95,5 mio. mod DKK 98,1 mio. i samme periode sidste år. Resultat før finansielle poster (EBIT) udgør DKK -1,9 mio. mod et overskud på DKK 1,9 mio. i samme periode sidste år. Resultat efter skat udgør DKK 1,3 mio. mod DKK 4,0 mio. i 1. halvår 2001/02. RTX Telecom har indgået aftale med en førende semiconductor-producent om levering af Intellectual Property til udvikling af et GSM/TD-SCDMA chipsæt til det kinesiske marked. RTX Telecom har opnået enighed med en europæisk kunde om rammevilkårene for udvikling af avancerede GSM/GPRS mobiltelefoner. Ledelsen forventer uændret en nettoomsætning på DKK mio. og et resultat før finansielle poster (EBIT) på DKK mio. for regnskabsåret 2002/03. Konkurrencen er fortsat meget intensiv på de fleste af koncernens hovedmarkeder, det være sig inden for teknologiområderne og på de geografiske markeder. I overensstemmelse med ledelsens strategiske beslutninger er der gjort en stor indsats for at intensivere salgsindsatsen til RTX Telecom A/S Strømmen 6 DK-9400 Nørresundby, Danmark Tel : Fax : VAT# : DK Web :

2 imødegåelse af konkurrencen. Det er vor vurdering, at indsatsen er blevet belønnet med en styrket kundekontakt og flere kontraktforhandlinger, særligt på GSM/GPRS-området. Koncernen har anvendt betydelige ressourcer på udvikling for egen regning af fremadrettede teknologier. I det forløbne halvår har de interne udviklingsressourcer særligt været rettet mod teknologiområderne GSM/GPRS, TD-SCDMA og Bluetooth TM i Healtcare-anvendelser. Ledelsen forventer, at markedssituationen for RTX Telecom koncernen tidligst vil blive normaliseret i slutningen af kalenderåret 2003, og at markedet på længere sigt fortsat er kendetegnet ved et stort vækstpotentiale. Presse- og analytikermøde Den 21. maj 2003 kl afholdes der presse- og analytikermøde på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. På mødet vil selskabets ledelse kommentere koncernens regnskab for 1. halvår 2002/03 og forventningerne til den resterende del af indeværende regnskabsår. Med venlig hilsen Poul Lind Formand for bestyrelsen Jørgen Elbæk Administrerende direktør Spørgsmål og yderligere oplysninger: Adm. direktør Jørgen Elbæk, tlf Bilag Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Kommentarer til udviklingen i 1. halvår 2002/03 Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Nettoomsætningens fordeling Uddrag af anvendt regnskabspraksis RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 2 af 18

3 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (ikke revideret) DKK (mio.) 1. halvår 2002/03 1. halvår 2001/02 Resultatopgørelse Nettoomsætning 95,5 98,1 Vareforbrug 14,5 20,0 Bruttoresultat 81,0 78,1 Personaleomkostninger 56,3 52,7 Andre eksterne omkostninger 21,1 19,0 Afskrivninger 5,5 4,5 Resultat før finansielle poster (EBIT) -1,9 1,9 Finansielle poster, netto 4,2 4,1 Resultat før skat og ekstraordinære poster 2,3 6,0 Skat 1,0 2,0 Periodens resultat 1) 1,3 4,0 Balance Grunde og bygninger 93,3 95,6 Øvrige anlægsaktiver 40,4 31,2 Anlægsaktiver 133,7 126,8 Debitorer 33,5 44,1 Øvrige omsætningsaktiver 27,6 28,8 Likvide beholdninger og værdipapirer 300,8 264,0 Omsætningsaktiver 361,9 336,9 Aktiver 495,6 463,7 Egenkapital 388,7 370,9 Hensatte forpligtelser 2,9 0,3 Rentebærende gældsforpligtelser 46,7 48,7 Leverandører 10,9 14,5 Øvrige kortfristede gældsforpligtelser 46,4 29,3 Hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser 106,9 92,8 Passiver 495,6 463,7 Likviditet Periodens likviditetsforskydning 37,6-1,6 Likviditet fra driften 38,0 22,8 Anlægsinvesteringer 0,9 43,7 Indbetalt af aktionærer 0,7 0,7 RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 3 af 18

4 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (FORTSAT) (ikke revideret) Nøgletal 1. halvår 2002/03 1. halvår 2001/02 Vækst i nettoomsætning (procent) -2,6-4,2 Overskudsgrad (procent) -2,0 1,9 Egenkapitalandel (procent) 78,4 80,0 Antal aktier i gennemsnit 2) (1.000) Beskæftigelse Antal ansatte ultimo Antal ansatte i gennemsnit Nettoomsætning pr. ansat (DKK 1.000) Resultat før finansielle poster pr. ansat (DKK 1.000) -8 8 Aktiedata, DKK pr. aktie à DKK 5 Periodens resultat (EPS) 0,1 0,4 Likviditet fra driften 4,0 2,3 Indre værdi 42,3 40,6 Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 1997 udstedt af Den Danske Finansanalytikerforening. 1) Koncernens ekstraordinære poster har udgjort DKK 0 i de angivne halvårsregnskaber. 2) Inklusive alle udestående warrants, i alt stk. warrants à DKK 5, der er udstedt henholdsvis i januar og december 2000, maj 2001, januar 2002 samt december 2002 til nøglemedarbejdere, og som ved fuld konvertering kan konverteres til stk. aktier à DKK 5 i perioden 1. juni 2003 til 4. februar RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 4 af 18

5 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I 1. HALVÅR 2002/03 Periodens resultat I 1. halvår af regnskabsåret 2002/03 (1. oktober 31. marts) opnåede koncernen en nettoomsætning på DKK 95,5 mio. mod DKK 98,1 mio. i samme periode sidste år. Nettoomsætningen er dermed faldet 2,6%. Nettoomsætningen er realiseret i et fortsat vanskeligt marked præget af intensiv konkurrence og afmatning hos flere af koncernens kunder. Indtægterne ved udviklingsopgaver for fremmed regning på DKK 40,4 mio. udviste et fald på 27,2% i forhold til samme periode sidste år. Udvikling for egen regning af koncernens teknologiplatforme har også i 1. halvår 2002/03 været meget intensiv og har beslaglagt betydelige udviklingsressourcer. Udviklingsindsatsen har været mest intensiv inden for GSM/GPRS, TD-SCDMA og Bluetooth TM i Healthcare-anvendelser. Royaltyindtægterne på DKK 25,4 mio. viser fortsat en stigende tendens og ligger 139,4% højere end niveauet for samme periode sidste år (DKK 10,6 mio.). Indtægtsstigningen skyldes en stigende produktion hos flere af koncernens kunder. Salg af egne produkter mv. udgør DKK 29,7 mio., hvilket er DKK 2,3 mio., eller 7,2% under niveauet for samme periode sidste år. Ændringen skyldes hovedsageligt en nedgang i salget af Bluetooth TM RF testere. Koncernen beskæftigede den 31. marts medarbejdere, hvoraf de 199 er ingeniører og teknikere. Det samlede antal beskæftigede er i forhold til samme tidspunkt sidste år steget med 13 personer. Koncernen udviser tilbageholdenhed med nyansættelser, hvilket har medført en nettoafgang på 3 medarbejdere i løbet af halvåret. Personaleudgifterne steg til DKK 56,3 mio., hvilket er 6,7% højere end i samme periode sidste år. Andre eksterne omkostninger er forøget med 11,1% til DKK 21,1 mio. Som en konsekvens af den fortsatte strategiske satsning på at øge koncernens know-how og teknologiske udviklingskapacitet inden for de enkelte teknologiområder, har det intensive udviklingsarbejde for egen regning belastet halvårets resultat. På længere sigt vurderes denne indsats at være en betingelse for koncernens fortsatte vækst i omsætning og indtjening, men på kort sigt betyder det en belastning af resultatet. Halvårets resultat før finansielle poster blev DKK -1,9 mio. mod et overskud på DKK 1,9 mio. i 1. halvår af regnskabsåret 2001/02. Dattervirksomheden Penell har i 1. halvår 2002/03 realiseret et underskud før skat på DKK 4,4 mio. Resultatet fremkommer primært som følge af et skuffende salg i perioden. Der er dog også resultatført betydelige investeringer i opbygning af nye kompetencer, som forventes at kunne kommercialiseres i regnskabsåret 2003/04 og følgende år. Finansielle poster, netto, blev en indtægt på DKK 4,2 mio. mod DKK 4,1 mio. i samme periode sidste år. Størsteparten af koncernens likvider er placeret i værdipapirer med kort løbetid samt som indestående i pengeinstitut. Periodens resultat efter skat blev et overskud på DKK 1,3 mio. mod et overskud på DKK 4,0 mio. i 1. halvår 2001/02. RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 5 af 18

6 Balance og pengestrømme Koncernens balancesum udgjorde pr. 31. marts 2003 DKK 495,6 mio., svarende til en stigning på DKK 31,9 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Stigningen i balancesummen omfatter en forøgelse af anlægsaktiverne med DKK 6,9 mio., medens omsætningsaktiverne er forøget med DKK 25,0 mio. Af balancesummen på DKK 495,6 mio. udgør egenkapitalen DKK 388,7 mio., svarende til 78,4%. Pengestrømme fra driften udgjorde et positivt beløb på DKK 38,0 mio., hvilket er en stigning på DKK 15,2 mio. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen i forhold til sidste år er påvirket væsentligt af de opnåede ændringer i driftskapitalen, fortrinsvis lavere pengebindinger i tilgodehavender og forøgede kortfristede gældsforpligtelser. De forøgede kortfristede gældsforpligtelser kan hovedsageligt henføres til en modtaget, men endnu ikke indtægtsført erstatning fra en fransk kunde. Pengestrømme til investeringsaktiviteter, bestående af investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver, udgjorde DKK 0,9 mio. mod DKK 43,7 mio. i 1. halvår 2001/02. Pengestrømmene i det foregående halvår 2001/02 var væsentligt påvirket af udvidelse af domicilet i Nørresundby. Pengestrømme fra finansielle aktiviteter udgjorde DKK 0,5 mio. mod DKK 19,3 mio. i 1. halvår 2001/02. Pengestrømmene i det foregående 1. halvår 2001/02 var væsentligt påvirket af optagelse af langfristede prioritetslån på DKK 20,0 mio. Nettoeffekten af pengestrømmene i 1. halvår 2002/03 var en stigning i likviderne på DKK 37,6 mio. De likvide beholdninger, inklusive værdipapirer, udgjorde ved udløbet af 1. halvår 2002/03 DKK 300,8 mio. Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er ændret fra og med regnskabsåret 2002/03 som følge af ikrafttræden af den nye årsregnskabslov. Der henvises til redegørelse på side Penell A/S Penell er et 100% ejet datterselskab, som beskæftigede 18 medarbejdere ved halvårets udløb den 31. marts Penell har fortsat sin opbygning af ny teknologi, samtidig med at selskabet har fokuseret på nye internationale kundeemner. Penell har specielt investeret kraftigt i at udvikle en avanceret og dedikeret kommunikationsplatform, som er velegnet til trådløs overførsel af data via en sikker transmissionslinie. Denne løsning fokuserer specielt mod de særligt høje krav, der stilles til datasikkerhed inden for Healthcare-området, herunder på hospitaler. Platformen vil kunne bruges som grundlag for egne produkter, der kan produceres og leveres af koncernen til mærkevare-leverandører. Penell har i det forløbne halvår udbygget sin salgsorganisation med henblik på fremme af yderligere kontraktsindgåelser. Herudover planlægges der en styrkelse af Penells forretningsgrundlag og fremtidige teknologiske udvikling i et udbygget samarbejde med RTX Telecom. På baggrund af dels negative markedsvilkår og dels den kraftige teknologiopbygning opnåede Penell kun en omsætning på DKK 2,1 mio. i 1. halvår af 2002/03. Resultatet efter skat udgjorde RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 6 af 18

7 et underskud på DKK 3,1 mio. Egenkapitalen i Penell A/S udgjorde pr. 31. marts 2003 DKK 10,0 mio. Vigtige begivenheder i 1. halvår 2002/03 Retssager Ved 1. retsinstans, Le Tribunal de Commerce de Paris, er der afsagt kendelse den 15. januar 2002 i en retssag, som RTX Telecom har anlagt mod en fransk kunde. Kunden blev i kendelsen pålagt at betale en erstatning på DKK 23,8 mio. til RTX Telecom. Kunden har indbetalt erstatningsbeløbet til RTX Telecom, men har også appelleret afgørelsen. Derfor anser RTX Telecom ikke retssagen som afsluttet, og selskabet vil indtil videre indregne erstatningsbeløbet i periodeafgrænsningsposter under passiver i selskabets balance. Såfremt den aktuelt foreliggende usikkerhed senere bliver elimineret eller reduceret, vil selskabet revurdere den regnskabsmæssige indregning. Samarbejdsaftale med vertical pre-production management GmbH RTX Telecom og det østrigske selskab, vertical pre-production management GmbH indgik i november 2002 en samarbejdsaftale om udvikling af to komplette designs til mobiltelefoner. Ifølge aftalen vil mobiltelefon-producenter fra og med 2003 kunne tilbydes færdigudviklede løsninger med mulighed for forskellige designs, farver og brugerflader. De to løsninger indbefatter både det traditionelle europæiske design og den sammeklappelige model, der foretrækkes i USA og Asien. Begivenheder efter 1. april 2003 Samarbejde med chipleverandør på TD-SCDMA teknologiområdet RTX Telecom har indgået aftale om udvikling af et state-of-the-art GSM/TD-SCDMA chipsæt til den kinesiske 3. generations standard. Aftalen er indgået med en førende leverandør af chipsæt til mobiltelefoner, og chipsættets TD-SCDMA-del vil efter aftalen være baseret på RTX Telecoms know-how og Intellectual Property (IP). Det forventes, at samarbejdaftalen vil frembringe verdens første chipsæt til brug ved udvikling af kommercielle TD-SCDMA håndsæt. RTX Telecom er nu, på baggrund af aftalen, i stand til at indgå kundekontrakter om udvikling af konkurrencedygtige håndsæt designs, der vil være klar til typegodkendelse og masseproduktion senest i sommeren Allerede ved udgangen af 2003 forventes chipsættet at være tilgængeligt i prototyper. Koncernen har arbejdet med TD-SCDMA-teknologien siden 2000, og regnes som et af verdens førende udviklingshuse på området. I august 2002 kunne RTX Telecom underskrive den første TD-SCDMA-kundekontrakt. RTX Telecom har fortsat en forventning om, at Kina vil uddele TD- SCDMA licenser til mobiloperatører. Enighed med kunde om rammevilkår for udvikling af GSM/GPRS mobiltelefoner RTX Telecom er i maj 2003 blevet enig med en europæisk kunde om rammevilkårene for udvikling af avancerede GSM/GPRS mobiltelefoner baseret på Motorola s i.250 GSM/GPRS platform. Grundlaget for udviklingsprojektet er et innovativt koncept fra kunden, der muliggør en unik opbygning og fleksibel produktion af telefoner til forskelligartede formål. RTX Telecom forventes at få overdraget ansvaret for den samlede udvikling af telefonerne. RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 7 af 18

8 Kontraktsum for udviklingsprojektet vil repræsentere et tocifret millionbeløb i danske kroner. Der er mellem parterne enighed om vilkårene i samarbejdet, men den formelle godkendelse af en endelig udviklingskontrakt foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Forventninger til regnskabsår 2002/03 Koncernen fastholder omsætnings- og indtjeningsforventningerne for regnskabsåret 2002/03, der afsluttes pr. 30. september I overensstemmelse med de forventninger, der blev meddelt på generalforsamlingen den 25. februar 2003, forventer koncernen uændret en nettoomsætning på DKK mio. og et resultat før finansielle poster (EBIT) på DKK mio. I estimatet indgår indtægter fra ovennævnte GSM/GPRS udviklingsprojekt. De internationale konjunkturer er p.t. svage, og generelt er der stor tilbageholdenhed med investeringsbeslutninger hos koncernens kunder. Markedsvilkårene er således meget vanskelige, og eksempelvis kan uforudsete udskydelser af beslutninger hos koncernens kunder få væsentlig indflydelse på nettoomsætningen og indtjeningen i regnskabsår 2002/03. Ved halvårets udløb udgør den ikke indtægtsførte ordrebeholdning DKK 38,8 mio., hvilket er en reduktion på DKK 6,5 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Den ikke indtægtsførte ordrebeholdning pr. 31. marts 2003 er faldet med DKK 1,4 mio. i forhold til den ikke indtægtsførte ordrebeholdning ved udgangen af regnskabsåret 2001/02. RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 8 af 18

9 RESULTATOPGØRELSE (ikke revideret) Koncern Moderselskab 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår (DKK 1.000) 2002/ / / /02 Nettoomsætning Vareforbrug (14.504) (19.978) (14.504) (19.978) Andre eksterne omkostninger (21.123) (19.011) (19.588) (17.311) Personaleomkostninger (56.270) (52.719) (52.346) (48.672) Afs krivninger (5.570) (4.551) (4.590) (3.556) Resultat før finansielle poster (EBIT) (1.936) Resultat før skat i dattervirksomhed 0 0 (4.412) (706) Finansielle indtægter Fin ansielle omkostninger (1.981) (3.504) (1.927) (3.504) Resultat før skat Ska t af periodens resultat (997) (1.959) (997) (1.959) Periodens resultat RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 9 af 18

10 BALANCE 31. MARTS (ikke revideret) Koncern Moderselskab Aktiver (DKK 1.000) Licensrettigheder Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Kapitalandel i dattervirksomhed Andre værdipapirer og kapitalandele Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Tilgodehavende hos dattervirksomhed Selskabsskat Udskudte skatteaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Ak tiver RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 10 af 18

11 BALANCE 31. MARTS (ikke revideret) Koncern Moderselskab Passiver (DKK 1.000) Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Leverandører Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Leverandører Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 11 af 18

12 EGENKAPITALOPGØRELSE (ikke revideret) Koncern Moderselskab 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår (DKK 1.000) 2002/ / / /02 Aktiekapital Medarbejderaktieemission Aktiekapital Overkurs ved emission Overkurs ved emission Omkostninger ved børsintroduktion og emission (60) (182) (60) (182) Skatteværdi af afholdte omkostninger Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Ov erført til overført resultat (1.028) (2.451) (1.028) (2.451) Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Overført fra opskrivningshenlæggelse Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af ændring i anvendt regnskabspraksis 564 (3.545) 564 (3.545) Korrigeret overført resultat Skatteværdi af favørelement vedrørende medarbejderaktier Periodens resultat Nettoregulering af sikringsinstrumenter 700 (538) 700 (538) Ska tteværdi af regulering af sikringsinstrumenter (210) 161 (210) 161 Overført resultat Egenkapital i alt Aktiekapitalen på DKK består af aktier à DKK 5. Der er ingen aktier med særlige rettigheder. RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 12 af 18

13 PENGESTRØMSOPGØRELSE (ikke revideret) Koncern Moderselskab 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår (DKK 1.000) 2002/ / / /02 Resultat før finansielle poster (1.936) Afskrivninger Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (1.981) (3.504) (1.927) (3.504) Betalt selskabsskat (3.563) (3.563) Pengestrømme fra drift Immaterielle anlægsaktiver, netto Materielle anlægsaktiver, netto (3.542) (43.822) (3.505) (43.864) Fin ansielle anlægsaktiver (18) 169 (18) 169 Pen gestrømme fra investeringer (910) (43.653) (3.523) (43.695) Provenu ved kapitalforhøjelse, netto Nettoregulering af sikringsinstrumenter 700 (538) 700 (538) Optagelse af langfristet gæld Afd rag på og indfrielse af langfristet gæld (14.940) (791) (14.940) (791) Pengestrømme fra finansiering Periodens ændring i likvider (1.553) (2.521) Likvider ved periodens begyndelse Likvider ved periodens slutning RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 13 af 18

14 NETTOOMSÆTNING (ikke revideret) Koncern Moderselskab 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår (DKK 1.000) 2002/ / / /02 Nettoomsætning fordelt på teknologier og egne produkter mv. Cordless Cellular Bluetooth Egne produkter mv I alt Nettoomsætning fordelt på geografiske områder Danmark Europa i øvrigt Asien Nordamerika I alt Nettoomsætning er fordelt på geografiske områder efter kundens geografiske placering. Nettoomsætning i koncernen fordelt på indtægtsarter 1. halvår 1. halvår (DKK 1.000) 2002/03 Andel 2001/02 Andel Udviklingsopgaver % % Royalty % % Egne produkter mv % % Samlet nettoomsætning i koncernen % % RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 14 af 18

15 UDDRAG AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for koncernen og moderselskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D, gældende danske regnskabsvejledninger og de øvrige regnskabsbestemmelser, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. Ændringer i anvendt regnskabspraksis I forbindelse med indarbejdelse af den nye årsregnskabslov er der foretaget ændringer i den anvendte regnskabspraksis på følgende områder: Egne udviklingsprojekter Udviklingsomkostninger omfatter eksterne omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til koncernens udviklingsaktiviteter. Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked kan påvises og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Efter færdiggørelse af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der kan udgøre op til 20 år. Det er ledelsens vurdering, at de afholdte omkostninger på koncernens egne udviklingsprojekter kun i særlige tilfælde vil opfylde de stillede krav til aktivering. Tidligere blev udviklingsomkostninger til egne udviklingsprojekter omkostningsført i resultatopgørelsen ved anskaffelsen. Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer måles til kostpris opgjort efter FIFO-princippet. Fremstillede færdigvarer måles til kostpris opgjort efter FIFO-princippet. Kostprisen omfatter direkte produktionsomkostninger som råvarer og hjælpematerialer med tillæg af direkte løn i produktionen samt indirekte produktionsomkostninger. For varebeholdninger, hvor den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end kostprisen, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdien. Tidligere blev varebeholdninger indregnet til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne var lavere end kostprisen. Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende udviklingsprojekt. RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 15 af 18

16 Det enkelte igangværende udviklingsprojekt indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af foretagne faktureringer af milepæle og forudbetalinger. Tidligere blev salgsindtægter vedrørende kundebetalte udviklingsprojekter som hovedregel indtægtsført regnskabsmæssigt i takt med, at der skete ratevis fakturering ved opnåelse af milepæle, der var knyttet til objektivt definerede stadier i projektet. Finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser (prioritetsgæld mv.) måles ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger, og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Tidligere blev finansielle forpligtelser målt til nominel værdi. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter (valutaterminskontrakter og optioner) måles til dagsværdi og indregnes i balancen under andre tilgodehavender, henholdsvis andre gældsforpligtelser. Aktiver og forpligtelser, der er sikret af de pågældende instrumenter, omregnes til balancedagens kurser. Såfremt instrumenterne er indgået til sikring af fremtidige transaktioner, indregnes værdiændringerne af sikringsinstrumenterne direkte på egenkapitalen, indtil de sikrede transaktioner gennemføres. Såfremt instrumenterne er indgået til sikring af aktiver eller forpligtelser, der er indregnet på balancedagen, indregnes værdireguleringen i resultatopgørelsen sammen med ændringen i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Tidligere blev afledte finansielle instrumenter indgået til afdækning af fremtidige transaktioner ikke indregnet i balancen, men alene noteoplyst, mens sikrede aktiver og forpligtelser blev omregnet til sikringskursen. Udbytte Udbytte indregnes som en særlig post under egenkapitalen. Når udbytte er vedtaget på generalforsamlingen indregnes udbytte som en forpligtelse. Tidligere har udbytte, som forventes deklareret på generalforsamlingen, været indregnet som en kortfristet gældsforpligtelse. Øvrige ændringer Der er udover ovenstående ændringer foretaget mindre redaktionelle ændringer i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. Effekten af praksisændringerne Den samlede virkning af praksisændringerne i koncernen udgør en forøgelse af periodens resultat før skat på T.DKK Periodens skat af praksisændringerne udgør T.DKK 2.134, hvorefter periodens resultat efter skat forøges med T.DKK Balancesummen forøges med T.DKK 6.276, mens egenkapitalen pr forøges med T.DKK Effekten af de enkelte praksisændringer er specificeret nedenfor: RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 16 af 18

17 Skat af Resultat periodens Periodens Balance- Egen- DKK før skat resultat resultat sum kapital Før praksisændringer 1. halvår 2002/03 (4.866) (3.729) Egne udviklingsprojekter Varebeholdninger 29 (9) Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning (2.125) Prioritetsgæld Afledte finansielle instrumenter Ændring i selskabsskat (2.344) 0 Totale reguleringer til 1. halvår 2002/ (2.134) Efter praksisændringer 1. halvår 2002/ (997) Skat af Resultat periodens Periodens Balance- Egen- DKK før skat resultat resultat sum kapital Før praksisændringer 1. halvår 2001/ (1.910) Egne udviklingsprojekter Varebeholdninger (4) 1 (3) Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning 166 (50) (3.951) Prioritetsgæld Afledte finansielle instrumenter Ændring i udskudt skat og selskabsskat Totale reguleringer til 1. halvår 2001/ (49) (3.809) Efter praksisændringer 1. halvår 2001/ (1.959) RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 17 af 18

18 Generelt Sammenligningstal og de på side 3 og 4 anførte hoved- og nøgletal for 1. halvår i 2001/02 og 2002/03 er tilpasset de foretagne ændringer i anvendt regnskabspraksis. Bortset fra ovennævnte områder er delårsrapporten aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Parenteser i regnskabsopstillinger angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes eller negativt fortegn. Segmentoplysninger RTX Telecom-koncernen udvikler, fremstiller og markedsfører trådløse ydelser og produkter og har kun et forretningssegment - trådløs kommunikation. Indenfor segmentet trådløs kommunikation arbejder koncernen p.t. med tre overordnede teknologier og egne produkter mv. Nettoomsætning fordelt på teknologier og egne produkter mv. samt geografiske områder er indeholdt i bilag med nettoomsætningens fordeling. Denne meddelelse indeholder udsagn om forventninger, der vedrører koncernens fremtidige finansielle situation. Disse udsagn kan påvirkes af risici og usikkerhedsfaktorer, som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet men er ikke begrænset til at omfatte generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere samt valutakurs- og renteudsving. Risici og usikkerhedsfaktorer er yderligere uddybet i årsregnskabet for 2001/02. RTX Telecom A/S Delårsrapport for 1. halvår 2002/03 Side 18 af 18

Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 01.10.2003 31.03.2004.

Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 01.10.2003 31.03.2004. Fondsbørsmeddelelse Til Københavns Fondsbørs og pressen Nørresundby, den 26. maj 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2004 Antal sider: 14 Delårsrapport for 1. halvår 2003/04 Resumé: Koncernens halvårsresultat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015 DRX A/S Søndergade 28 6600 Vejen Årsrapport 1. november 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Morten Peterson Dirigent Side

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding info@froes-tag.dk Tlf. 29 33 98 63 ÅRSRAPPORT 2012 FRØS HERREDS TAGDÆKNING APS Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Da core A/S Hovedgaden 41 2970 Hørsholm CVR-nr: 11 81 00 39 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11/2 2016 Martin Lundhøj Dirigent

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SUNWRAP.DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/02/2015 Jesper Sølager Sørensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere