Tillæg til Vejviser. for Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør."

Transkript

1 Tillæg til Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg er- ftmmallé- 18 Ar Ucj^ivet,Qg forlagt af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst. Nr. 1 i Stuen. Kjøbenhavn. Jnni Trykt hos J. H. Schultz.

2 10 Federspiel M L Postexped. Nørrevoldg. 22«Fellberg L T C M C&nd. polyt. Assist. polytekn. Læreanst. Vendersg. 3«Feile H F A Værtshush. Børsg. 42K Feill J fh. Fabrikant Gartnerg. 108 Felnmb A F Enke e.tandlæge st. Kongensgade 72 Ferrall J M Enkefrue Laxeg. 162 Ferslev C V Cand. jur. Sagførerfuldm. Nørrevoldg. 111 Fessel O H Manufaktbdl. Borgérg. 106 Fich H Hdlsrejsende Yiktoriag. 144 Fjeldstod A &B Mælkehdlsker Vimmelskaftet 48K Filstrnp H Hdlskontorist Ravnsborgg. 19, Filtenborg J C Gross. Kalkbrænderiv. 52 Fischer N T J Cigarhdl. Antoniest. 20s A G C Detajlhdl. Schacksg. 4S C Enkefrue Skinderg. 34 P L U Kreaturkommissionær Yiktoriag. 24, JA Kunstmaler Griffenfeldtsg. 214 MModebdlinde Frederiksbergg. 4, S L fh. Skibsf. Yodroffsv. 4 A, Chr. Snedkerm. st. Kongensg. 42Mb, H C Snedkerm. H C Ørsteds Y. 41 B3 POL Snedkerm. Aabenraa 28, L C Pastor emer. Vesterbrog. 83 Fieron Vilh. Urtekr. Klosterst. 23K Flindt CV J Kammerr. Ravnsborgg. 13, H V S Lærer Borgerg Flock S kgl. Fuldm. Herluf Trolles G. 154 Floor S V & L M Frøkner Solitudev. 1B, AF Tømmerm. Rosendalsv. 14g FlorPF Skomager ni. Havneg. 43, Fo«.?som H F Cand. pharm. Gotbersg. 151 s Fog K Y R Bogholder Korsg. 624 KEnke e. Præst Lykkesholmsv. 18, J H Frøken Amaliev. 10, Fogh R Frøken GI. Kongev. 74, Forchhammer E M Enke e. KonfYendersg. 10, Forsman J Wh. Vaskeri st.kongensg.l9bbl Foss H T Lieut. Nørreg. 41, W Pensionist Forhaabningsh. Alle 111 Framery H P de fh. fr. Officer Nørrevoldg. 223 Frankenstein Baron Toldbodr. 16s Fredbg. Dampfarvemølle Falkoneralle 10 Frederiksen A P Arkitekt Lieut. GI. Kongevej 142, Carl& Ko. Børste- & Kostefabr.Nørreg.45 CL Fabrikant (Carl Frederiksen & Ko.) Linnésg. 18a J C Partikulier Aabenraa 313 S Restauratør GL Mønt 25g Freilév P A Ølhdl. Klareboderne 3K Fremming ME Assist. v. Hofetat. Hauserpl. 20, J T Kapit. Lykkesholmsv. 33, Friberg M Brødhdlske St. Hans T. 32s Friderichsen A T H Isenkr. H C Ørsteds Y. 28 As P Pr.-Lieut. Forvalter Dannebrogsg. 374 Fr i dericia Harald Gross. (Fridericia & Koch) 1 Torveg. 1, Friedebeck N F Instrumentmg. Kristenbernikovstræde 5, Friedlænder MWGross. Nørrefarimagsg.318 Fries J H Gross. Havneg. 19s Frigast J fh. Manufakthdl. Nansensg. 52a Friis Joh. Bog-&Papirhdl. Hovedvagtsg.4s,a B C Enke e. Ass. Havneg. 41, EJA Enkefrue Vesterbrog. 924 AD Exam. polyt. Nørreg. 5, FA Fuldm. i Overr. Havneg. 41, H M Rentier Østerbrog. 43, F C O Skriver Studiest 16, Frisch C C Slagterm. Adelg. 102s Frisenette J R S VE Gartner Østerbrog.92a Fritsche L h. Vaskeri Borgerg. 62 Fritz J C V Fuldm. i Finm. Nordvestv. 4g P C B fh. Landmand Nordvestv. 4$ Frobosse C H Skomagerm. St. Hans G. 30a From C M Jordemoder Blaagaardsg. 10, Frost T E Toldassist. Nygaardsv. 22, Fryd A M Enke e. Kapit. Absalonsg. 18a Frydensberg AC Lærer Kalkbrænderiv. 21 C J Universitetskasserer Rosendalsv. 34 Frølioh A P Pr.-Lieut. Nørreg 45s Frølnnd L V Gross. (Reeh & Frølund) Prinsesses. 44 FnglN H Frøken Haveselsk. V. 3, Fnglede C A Grundejer Istedg. 63 Fæster H J Telegrafist Brogade 113 Fønss LT Enkefrue Lorentzensg. 5, H H Lfh. Landmaaler Sølvg. 6, C P S Mægler Linnésg. 14«W Varemægler Schacksg. 6, Føyn C Frøken Nyhavn 20, Gad J T fh. Stiftsprovst R. DM. H C Andersens G. 14, Galle E Frøken Herluf Trolles G. 24 Gandil J C OberstR. DM. Nørrevoldg. 244 Gangsted N Cand. polit Fabr. (Frm. Aug. Neubert) Kalkbrænderiv. 58 Garlin A fh. Konditor GI. Kongev. 9, Gantesen JCAA Lyngbye-Kjøbmd. Frederiksborgg. 12, Geber E Herredshøvding Nørrevoldg. 14, Gedalia G A Baron Bankier &VexellererR. Tordenskjoldsg. 18g Geday T J Fuldm. Wiedeweltsg. 56s Gedde O Postexpedit. Frederiksborgg. 44, C F v. Translatør Holbergsg Geermann A P Gross. st. Strandst. 6$ Bp. Gothersg Gehrke GWSkræderm. Kristenbernikovst.l Geisler J Sanglærerinde Vesterg. 9, Geismar C F Gross. (C F Geismar & Ko.) Fredericiag. 15$ Gemzøe C O Assist. i Finm. Herluf Trolles G. 19, ML Cand.phil.Danmarksg. 1, Genefke O Cand. polyt. Absalonsg. 294

3 Legater. anvendes til Fordel for Legatet efter 2 Nulevendes dødelige Afgang, og har 32 Legatpladser. Bestyrelse: Etatsr. Yilh. Lindberg, R.; Fabrikant CAWarburg; Etatsr., Livlæge A B Schy tz, R. DM. Diechmanns, Fru C M, Legat til Understøttelse for Døtre af afdøde værdige Embedsmænd. Oprettet ved Testament af 12. Jan Betingelser: Faderen skal bave været Embedsmand; dersom Moderen er i Live, skal bun leve i trange Kaar; naar Moderen lever som Enke, skal Vedkommende have opnaaet en Alder af 6 Aar; flere end 2 Døtre af en Embedsmand kunne ikke nyde Legatet; Familien er nærmest berettiget. Der vil med Tiden blive 10 Portioner k 80 Kr. Bestyres af Magistraten. Dons's,S Pog Hustrus,Martha Clausdatters Legat for fattige Skræderenker. 1 Portion paa 24 Kr. aarlig. Kapital 600 Kr. Bestyres af Magistraten. Dons's, Sukkerrafinadør, D V, og Hustrus Legat til Brændsel. Kapital 2000 Kr. i Nationalbankaktier og desuden Kr Af Renten af denne Kapital efter Fradrag af 50 Kr. tilfalder Halvdelen Grosserersocietetets Komite til Uddeling blandt værdige og trængende Enker og Mænd af Grossererstanden. Familien har Fortrinet. Uddeles i Decbr. Bestyres af Grosserersocietetets Komite. Eibeschiitz's, Justitsraad, Legat giver rentefri Laan, i Reglen paa Kr., til Enker og ugifte Kvinder af den mosaiske Tro; efter disse kunne Mandfolk af den mosaiske Tro, der ville etablere sig som Haandværkere, komme i Betragtning. Legatet har samme Bestyrelse som Præmie- Selskabet. Enkens Legat, stiftet af Enkefru Rosa Goldschmidt, født Gerson, ved Testament af 25. April 1861 med en Kapital af c Kr., hvis Rente tilfalder for Livstid til lige Deling 4 trængende, ugifte, faderløse Piger, hvis Opdragelse er tilendebragt, og hvis Fædre have været Embedsmænd i Kbhvn. i saadanne Embeder som Kontorchefer, Præster, Raadmænd, Læger, Prokuratorer o.l lign., der efter de almindelige Begreber staa paa samme Dannelsestrin som disse. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Feilbergs Legat, stiftet af N P L Feilberg for Enkemænd eller Pebersvende, der ere 70 Aar gamle, fødte i Kbhvn. og have boet der mindst de sidste Aar. Kapital 5200 Kr. 4 Port. Bestyres af Magistraten. Felberederlaugets Legat. Kapital 500 Ki*. Bestyres af Magistraten. Friestedts, Vilhelmine, Legat for værdige og trængende Piger, som have kj endt bedre Kaar. Efter visse Legatnyderes Død "bliver Legatet i Portioner paa 100 Kr. at ilddele af Borgerrepræsentationen. F r i s é' s, Enkefru Christiane Marie, Legat for ældre ugifte Piger, Døtre af fattige Haandværkere og i Særdeleshed af fattige Skrædere her i Staden". 6 Port. å 100 Kr. aarlig. De, som nedstamme fra StifterindenB og hendeb Forældres Søskende have Fortrinsret. Bestyres af Magistraten. F r i s e * s, Enkefru Christiane Marie, Legat for nogle unge Studerende i fattige Kaar, for at de derved kunne fremhjælpes til at tilendebringe deres Embedsstudier". 3 Port. å 200 Kr. for 1 Aar ad Gangen. De, som nedstamme fra Stifterindens og hendes Forældres Søskende have Fortrinsret. Bestyres af Magistraten. - Getreuerske Stiftelser understøtte blandt Andet Fattige, der opholde sig il Kbhvn.; fortrinsvis Adgang til Understøttelse have fattige Mestre af Malerlauget i Kbhvn. og disses Enker. Oprettet af Hofmaler og Forgylder C P Getreuer og Hustru ved Testament, som erholdt allerhøjeste Stadfæstelse 10. Marts Kuratorer er«kirkeinspektionen for Helligaands Kirk«og Oldermanden for Malerlauget. Boghol der: Kontorchef, Kammerass. Madsen Kontor, Ny Vesterg. 1, aab. 4, /«-5 l /». Gj el s trup s, Peder "Waagensen, Legat Oprettet ved Testament af 7. August 184: af Hørkr. og Rodemester Gj eistrup. Kapita c Kr. Der uddeles 8 Portioner å 20< Kr. til 8 Personer af Mandkjønnet, de have havt Borgerskab som Grosserere Kjøbmænd eller Detailhandlere, dog ikk Høkere, eller som saadanne, der sættes Klasse med disse". Vedkommende ska være i' trange Kaar og disse være od staaede uden hans egen Brøde, og han ska derhos føre et ordentligt og kristeligt Le\ net". Bestyres af Magistraten. Grosserersocietetets Understøt telsesfond dannet ved frivillige Gaver a Grosserere i Kbhvn. Uddeler Huslejehjæl hver Flyttedag i Portioner paa Ki til trængende Grosserere, disses Enker elle Døtre samtfattigekontorbetjente, som hav tjent mindst 10 Aar hos herværende Gros serere og saadannes Familie udde tes Kr. Kapitalformue 31. Decb 1878 var Kr. ioblig., 1100 og koi tant 4362 Kr , foruden den Rønnei kampske Ejendom paa St. Annæ Plads c Suhrs Friboliger (s. d. A.). Bestyres af i Udvalg paa 3 Medlemmer af Grossere societetets Komite. Gr øn, M E, og Hustrus Legat, stiftet vt Testament af 17. Aug med en Kapit af Kr. a) Til Enker eller Døtre i Handlende 5 Port a 80 Kr. aarlig. b) 1 Enker eller Døtre af Embedsmænd i Statei eller Kbhvns Kommunes Tjeneste 5 Port. 80 Kr. c) Til Enker eller Døtre afkuns nere. navnlig Kunstmalere, Billedhugget og Arkitekter 5 Port. å 80 Kr. d) Res terne af Kr. udbetales til Manufal

4 Legater turhandlerforeningen. Den Søgende skal være mindst 50 Aar og skal i 5 Aar uden Afbrydelse have havt og endnu have sit Hjem i Kbhvn. Descendenterne af Legatstifteren og hans Hustru ere fortrinsberettigede, dog kun i et Tidsrum af 100 Aar fra Fundatsens Dato. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Grøns, ME, Skolelegat. 2Portioner å 120 Kr. aarl. til 2 Drenge, som have fyldt det Ilte Aar, fortrinsvis til Sønner af Grosserere. Bestyres af Grosserersocietetets Formand og 2 Ældste. Hage's, Eleonora, for fattige ugifte Piger af Handelsstanden i Kbhvn. Fundats konfirmeret 3. Aug Kapital: Kr. Port. a 80 Kr. Bestyres af Magistraten. Hals, J N, Legater Opretteren skal være død 5. Aug Der er følgende under Kbhvns Bestyrelse henlagte Legater: 1ste: til Hjælp for fattige Borgere i deres Indkvartering; 2det: til fattige Brygger-Enkers eller Børns Ophold, 2 Portioner a 20 Kr.; 3die: til fattige Kjøbmænds Enker eller Børn, 2 Portioner a 20 Kr.; 4de: til fattige Koffardiskipperes Enker eller Børn, 4 Portioner å 15 Kr ; 5te: til fattige Koffardibaadsmænds Enkers og Børns Ophold, 21 Portioner å 10 Kr.; maa navnlig ikke komme Styrmandsenker tilgode. Hallanders, Beate Emilie,Legat til ubemidlede eller trængende Enker eller ugifte Fruentimmer uddeles i Portioner paa 40Kr. aarlig. Kapitalen er Kr. Bestyres af Magistraten. Hambro's, Baronesse C M, født Gustenhofer, Brudeudstyrslegat til 2 uformuende og værdige Piger af Handelsstanden, som staa i Begreb med at indgaa Ægteskab, dog at hverken deres Fader eller Forlovede har hørt eller hører til noget Laug. 2 Port. å c Kr. Bestyrer af Borgerrepræsentat. Hambro's, Joseph, Legat. 14 Portioner h 1000 Kr. til Enker eller forældreløse Børn af Kjøbmandsstanden, dog maa de ej have henhørt til nogetsombelst Laug. Bestyres af Borgerrepræsentat. Hjelmstjerne-Rosenkroneske, den grevelige, Stiftelse. Fundats af 12. Jan med kgl. Konfirmation 12. April Den er traadt i Virksomhed ste Klasse understøtter gamle Tjenestefolk af begge Kjøn, der formedelst Alder og Svaghed ere uskikkede til Tjeneste. 2den Klasse understøtter uformuende Piger, der gifte sig i Næringsstanden. 3die Klasse hjælper trængende Enker til at opdrage uforsørgede Børn. 4de Klasse yder Understøttelse til videnskabelige Oplysninger og Berigtigelser i Fædrelandets Historie samt til unge talentfulde Videnskabsmænds Dannelse og literære Rejser. 5te Klasse virker til Videnskabeligheds Fremme igjennem det kgl. danske Videnskabernes Selskab og til Ta- lenters Udvikling blandt Kunstnere og I Haandværkere. Stiftelsens Kont.: Slotsholmsg. 10 i Stuen t. v. Direktører: Gehejmekonf. C C Hall, RE. SK. DM. og Konf., Prof. v. Univ., Dr. phil. J N Madvig, RE. SK. DM. Hirschnacks, Oberst, ogfrumwandells Legat til fattige Borgerenkers Husleje. Testament af 16. Marts Kapital c Kr. 9 Portioner å 20 Kr. aarlig. Bestyres af Magistraten. Hoffmanns, Jomfru Kirstine, Legater: I 1) for fattige Børn af honnette Borgerfolk, indtil Børnenes 16de Aar, 4 Port. å 50 Kr.; 2) for fattige Enker af Garver- og Skomagerprofessionen, er endnu ikke traadt i Virksomhed; 3) for gamle ugifte Fruentimmer af Borgerstanden, 14 Port. k 80 Kr. Testament af 27. Maj Kapital c Kr. Bestyres af Magistraten. Holbergs Under støtteise si eg at fordeles i følgende Portioner: 1 å 300Kr.,la 200 Kr., 7 å 100 Kr., 8 å 50Kr., dels til træn- fl gende Enker og aldrende Piger, hvis Mænd eller Fædre have været ansatte som Embedsmænd eller Betjente enten under Sorø Akademi eller paa det Gods, som henhører eller har henhørt til samme, eller ved det kgl. Tbeater og Kapel, dels til saadanne værdige og trængende Personer, som selv have gjort Tjeneste ved det kgl. Theater, men derfra ere afgaaede, uden at deres Stilling ved samme har berettiget dem til Pension. Bestyres af Kirke- og Undervisnings-, I ministeriet. Hvalsøe, Pastor, og Hustru, Legat til Minde om, til værdige og trængende Enker og ugifte Fruentimmer. Kapital Kr. Testament af 12. Juli Træder først i Virksomhed efter 5 i Testamentet nævnte Personers Død. Bestyres af Magistraten. I Hvidts, L N, og Therese Lorcks Legat j for værdige og trængende Enker og Piger, som have kjendt bedre Kaar. Oprettet 1857 af Etatsr. L N Hvidts Børn og Svigerbørn. Legatet uddeles for Tiden til en bestemt Legatarier med 300 Kr. og iøvrigt i 3 Port. paa 200 Kr. og 6 Port. paa 100 Kr. aarlig. I Tiden vil det blive at uddele med 4 Portioner å 200 Kr. og 10 Portioner k 100 Kr., hvoraf Halvdelen skal tilfalde Enker og Halvdelen Piger, hvilke nyde Legatet, saalænge de dertil anses værdige og ej forandre deres Stand. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Hvidts, LN, Legat, stiftet af hans Søn d. 12. Aug. 1849, som er halvtredsindsty- : vende Aarsdagen siden Etatsr. Hvidt vanat Borgerskab som Grosserer her i Staden. 200 I Kr. uddeles hvert Aar afborgerrepræsenta- i tionen til en forskjellig Person. Høckendorffs Legat for Mestre af Malerlauget eller disses Enker, eller for Malere og disses Enker. Fundats konfirmeret 10.

5 Legater. Septbr Kapital c Kr. 4 Port» 20 Kr. Bestyres af Magistraten. Hørkræmmerlaugets Svendelade. Af den i det ophævede Hørkræmmerlangs Svendelade tilstedeværende Beholdning, c Kr., er stiftet en Fond, hvis Renter til de halvaarlige Flyttetider nddeles til trængende Hørkræmmer s vende, der have været Interessenter i den tidligere SvendekaBse, eller deres Enker. Jacobsens, Ane Margrethe, Legat til ngifte, uforsørgede Fruentimmer og trængende Enker, ejer en Kapital af Kr.J hvis Renter uddeles i loportioner. Traadte i Virksomhed Bestyres af Magistraten. Jacobsens, Ane Marie, Legat. 1 Port. paa 80 Kr. aarlig til en Pige af Borgerstanden. Bestyres af Borgerrepræsentationen.! Israel, JL,jun.s,Legat giverlaanpaa loookr. (4 pct. Rente, 6 Aars Afbetaling) til Handlende af den mosaiske og kristne Religion. Legatet har samme Bestyrelse som Præmie-Selskabet. Jubel-Legatet eller rettere Legatet til I Enevolds-Regjeringens Erindring" er stiftet ved de af Frederik V. i Anledning af den i 1761 celebrerede Jubelfest til Erindring om Enevolds-Regjeringens Indførelse til Stadens Indvaanere skænkede 8000 Kr., som efter Indstilling af den daværende Magistrat henlagdes til et Legat, hvis Renter udbetales til 10 fattige Indvaanere i Kbhvn. 10 Portioner a 32 Kr. Bestyres af Magistraten. J uels, FF, og Hustrus Legat tiluarbejds dygtige eller gamle og svagelige Personer af begge Kjøn i Kbhvn. Familien har Fortrinsret 33 Portioner å 100Kr. Bestyres afborgerrepræsentationen. Jftrgensens,AC, født Grønberg, Legat] med en Kapital af 3300Kr., uddeles i 3 Portioner paa 40 Kr. til Huslejehjælp til værdige og trængende Familier af Borgerstanden. Bestyres af Magistraten. Jørgensens, Dorthea, Legat for fattige Tjenestepiger i Kbhvn., som have tjent paa samme Sted i mindst 10 Aar og endnu tjene paa samme Sted. Portioner paa 20 Kr. aarl. Kapital c. 1700Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Kaas's, JS, ghustrus, AMHansens, Understøttelseslegat. Testam. af 6. Febr Renterne af Kr. anvendes til livsvarige Portioner a 100Kr. til trængende, værdige Fruentimmer, der ere Døtre eller Enker efter agtede Borgere og Indvaanere her i Staden, fornemmelig al Handelsstanden, hvortil ogsaa regnes Mæglere og DetajlUster. Bestyres af Borgerrepræsent. Kaas's Overskudslegat Kapitalen er c Kr.; *l» af Renterne anvendes i Portioner paa 80 Kr. eller 40 Kr. til Huslejeeller Brændehjælp til gamle eller svage Personer af begge Kjøn, gifte eller ugifte af alle Borgerklasser i Kbhvn., og 1 /s uddeles af Pastor Fenger til Trængende af Frelsers Menighed, og efter hans Død af Sognepræsten ved Frelsers Kirke. Paa denne sidste Del nær uddeles Legatet iøvrigt af Borgerrepræsentationen. Kalis, Sekretær J C, og Frøken JEC Kalis Legat til Understøttelse for ugifte Fruentimmer. Gavebrev af 4. April Descendenterne efter nogle i Gavebrevet nævnte Personer have Fortrin. Kapital c. I Kr. 5 Portioner å 120 Kr. aarlig. Bestyres af Magistraten. Kalis, Johanne Elisabeth Christiane, I Frk., Legat. Test. 16. Jan Fundats 31. Marts Kapital Kr. Descendenterne efter nogle bestemte Personer have Fortrin; derefter uddeles Port. a 200 Kr. til 6 ugifte Fruentimmer. Bestyres af Magist. Kandestøbersvendenes Legat til en eller to trængende Enker efter Kandestøbersvende i Kbhvn. Fundats 15. Marts Kapital 800 Kr. Bestyres af Magistraten. Kellermanns, Tømmerhdl. J G V, Legat tilpersoner af begge Kjøn af den kbhvnske Borgerstand, som i enhver Henseende ere værdige dertil, og som forhen have været i bedre Kaar, men ved uforskyldt Ulykke ere komne i Trang. Testamentet af 11. Juni Kapitalen udgjør c Kr. Besty-I I res af Magistraten. P Kierkegaards,Micha! Andreas,Legal til Enker efter Menige eller Underoff., déi ere faldne i sidste Krig, eller til Menige oj Underoff., der ere blevne Invalider. Port. i 50 Kr. 25 Aar efter Testators Død skal del uddeles i Port. paa 100 Kr. til trængende kbhvnske Borgere eller disses Enker. Ka pital Kr. Bestyres af Borgerrepræ sentationen. Kiellerups, Konferentsr., og Hustrui Legat, Fundats af 23. Oktbr Kapita Kr. 6 Port. å 200 Kr. aarlig uddele til trængende Enker efter de i sidste Krij faldne danske Officerer. Naar Legatet c længer kan finde saadan Anvendelse, ska det uddeles i Portioner å 100 Kr. aarlig ti trængende og værdige Enker eller faderløs Pigebørn i Kbhvn.; dog har Familien Foi trinsret. Bestyres af Magistraten,men bon gives af Konferentsr. Kiellerups Hustn saalænge hun er ilive. Klarupske Stiftelser understøtteei ker, ugifte Fruentimmer og Skolebøri Slægtninge af Testator og hanshnstru ha> fortrinsvis Adkomst. Oprettede af Justitsi Postkasserer C J Klarup ved Testament: 12. Marts D. 1. Jan varfo muen nominelt 89000Kr. Direktører :Konl Lunn, K. DM.; Højesteretsass. Obelit R.; Gross. JWandel; Etatsr., Overret assessor de Fine Skibsted,R. Revisore Gross. R W Kirketerp; Forretningsføre

6 Legater CM Cold. Sekretær: Højesteretssagfører M Lunn. Kont. Kjøbmagterg. 9. Klo s s 's og Hustru Christiane, f. Aarhus's, Legat. Kapital c Kr. Uddeler 4 Port. aarl. til trængende og værdige Guld- og Sølvarbejdere og Juvelerere, der have Borgerskab i Kbhvn., samt deres Enker. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Kofoeds, Etatsraadinde, Legat: 1) til Understøttelse for Enker efter Borgere og Embedsmænd heri Staden, dog Sømands- Enker undtagne, for hvilke et andet Legat er stiftet; 19 Portioner li 200Kr. og 36 å 100 Kr. aarlig; Enker efter Præster og Betjente ved Frelsers Kirke skulle fortrinligen komme i Betragtning. 2) Til Understøttelse for ugifte Fruentimmer, hvis Kaar ikke svare til den Opdragelse, de efter deres Forældres Stilling have nydt; 19 Portioner å 200Kr. og 40 a 100 Kr. aarlig. 3) Til at udrede Skoleløn for uformuende Pigebørn fra deres 9de Aar indtil de ere blevne konfirmerede eller have fyldt deres 15de Aar: 10 Portioner å 100 Kr. og 12 i 50 Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Kofoeds, Etatsraadinde, Legat til Understøttelse for trængende Sømænd af Koffardi-Etaten, der have faret herfra Staden og sammesteds ere bosiddende, naar Understøttelsen til&taas, og saadannes Enker og Børn under 15 Aar. Renten af Kr. uddeles i livsvarige Portioner i Reglen paa 100 Kr. Bestyrelsen: Formanden for Sø- og Handelsretten NF Schlegel, R. DM., Formand; Mønstringsbestyrer C Børnsen; Skibsførerne D A Lund, H MAaris, DM., H J Baagøe, J L Bar fred, Kasserer. Kollektfonden er den resterende Del af en i Anledning af den store Ildebrand i Kbhvn. é Juni 1795 indsamlet Kapital til Lindring af de Brandlidtes Nød, hvilken kan anvendes til Understøttelse for fattige Familier, som ved Ildebrande maatte blive berøvede det Fornødne til at sidde og ligge paa". Kapitalen er c Kr. og bestyres af Magistraten. Kong Kristian den 9des og Dronning Louises Sølvbryllups Legat. Kapital Kr. Renten anvendes til at skaffe fri Kur og Pleje i Kommunehospitalet for saadanne i Kbhvn. hjemmehørende Personer, der ikke ere under Fattigforsørgelse eller under Forsorg af anerkjendte Sygekasser, men hvis Kaar ere saadanne, at de ikke selv kunne afholde Omkostningerne uden at nedsynke i Gjæld eller Armod. Legatpladserne uddeles af Magistraten, undtagen i de Tilfælde, hvori Deres Majestæter selv ville tage Bestemmelse. Kr ud ener s, Baronesse, født Halling, Legat er oprettet af kejserlig russisk Statsraad og Kmh. Gothard Ludvig v. Krtidener. Kapitalen er c Kr., og der udbetales 2 Port. k 100 Kr. aarlig til Enker og ugifte Fruentimmer, som tidligere have været i bedre Kaar og nu ere trængende, og som have Bevisligheder for, at de stedse have ført en kristelig Vandel, især saadanne, som ere sygelige og svagelige. Desuden understøttes nogle velgjørende Stiftelser, og en Seng i Vartov belægges med en fattig Syg. Bestyres af Borgerrepræsentationen. K5n nemanns, Skibskapit. og Brygger D E, Legat for trængende, gamle Skippere eller Skipperenker. Testament af 17.Decbr Familien har Fortrin. Kapital c Kr. 12 Port å 40 Kr. halvaarlig. Bestyres af Magistraten. Kønsbergs, GarverN, Legat til 6 Fattige, hvorved Slægtninge af K&nsberg og hans Hustru E C Konsberg, født Haren, { have Fortrin. Hver Portion paa c. 88 Kr. Testament af 17. Marts Bestyres af Borgerrepræsentationen. Langkjers, Svenné, Legat til mindst & Fripladser i Langkjers Handelsakademi. Kapital Kr. Bestyrelse: Handelsakademiets Styrelse. Lassens, Justitsr. P, Legat til en fattig Piges Udstyr, fornemmelig til den, som er baade fader- og moderløs. Fundats af 9. Maj Portion paa 120 Kr. Bestyrei af Magistraten. L as s en s, B orger og Hosekræmmer T C, Legat til 2 Enker eller fattige Familiefædre, 2 Portioner paa c. 20 Kr. Kapital c. 1200Kr. Bestyres af Magistraten. Ledertugs, Hedevig Susanne, Legat til livsvarig Understøttelse for 2 Tjenestepiger, som ere over 50 Aar og have tjent tro og redeligt i en og samme Familie idetmindste i 20 Aar". Kapital 3600 Kr. 2 Port. k 72 Kr. aarlig. Bestyres af Magistraten. Levys, M M, Legat til Huslejeunderstøttelse for 2 kbhvnske private Skolelæreres Enker, som ingen Pension have. Oprettet ved Testament af 26. Aug med senere Tillæg. Kapital 2300 Kr. Bestyres af Magistraten. Linaaes Legat for trængende Enker med Børn af Borgerklassen som Understøttelse til disses Skolegang. Renten af Kr. tilflyder en Enke, som nyder samme indtilbarnets 15de Aar. Bestyres af Magistraten. L u g g e s Legat for 4 fattige Fruentimmer, enten gamle ugifte Enker eller unge Piger. Kapital c Kr. Testament 15. Septbr Testators Familie er fortrinsberettiget. Bestyres af Magistraten. Lunds, PB, Legat for ugifte Døtre over 30 Aar af afdøde Embedsmænd eller Borgere her i Staden. Testam. 12. Juli Kapital 2000 Kr. Legatrenten tildeles kun en Person, og Testators eller hans Hustrus Slægtninge ere fortrinsberettigede. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Lunds, Silke-,Uld-ogLærredshdl. Jens

7 Legater. Hansen, Legat til Understøttelse for træn- ' gende Enker og Enkemænd eller andre ældre og svage Personer af Kbhvns Indvaanere. Test. af 16. April Port. a 200 Kr. og 16 Port. å 100 Kr. aarlig. Slægtninge af Testator have Fortrin. Kapital c Kr. Bestyres af Magistraten og Borgerrepræsentationen ved en Komite. Lunds, Kommercrraadinde Marie Sophie, Legat for 2 trængende Enker, helst af borgerlig Stand, og som sidde med smaa Børn. Testament af 22. Novbr Kapitalen er c. 2000Kr. Bestyres af Magistraten. Lunds, Armgardt Kildal-, fødtporths, Legat for ugifte, værdige og trængende Pi-1 ger i en Alder af 40 Aar eller derover. Kapital c Kr. 12 Port. k 100 Kr. Bestyres af Magistraten. Mehls, BM, Legat til værdige og trængende Mænd, helst af HaandværkBStanden, og ugifte Fruentimmer (ogsaa Enker paa 50 Aar og derover). Testament af 12. Aug Kapitalen er c Kr.; for Tiden uddeles dog kun 61 Portioner & 100 Kir.,idet den øvrige Rente medgaar til Udredelsen af en ved Testamentet bortgiven Livrente. Be-1 styres af Magistraten. Mitchells, M R, Legat fortrængende Lærerinder i Kbhvn. Testam. af 26. Febr med Kodicil af 31. Oktbr Legatkapitalen, der skal bestyres under Ovenormynderiet, udgjør nu c Kr., men kan engang i visse Tilfælde voxe tildetdobbelte. Portionerne ere paa 100 Kr. aarlig. Bestyrelsen, der skal dannes af en Sognepræst, der vælges af Skoledirektionen, Skoledirektøren og en Borgerrepræsentant, der vælges af Borgerrepræsentanterne, bestaar af: Sognepræst, Dr. theol.kolthoff, R.; Skoledirektør, Prof. Holbech, R. DM.; Borgerrepræsentant, Gross. M Melchior. Mitchells, R & W, Legat til Understøttelse dels for værdige og trængende Døtre af afdøde Forældre af Handels-, Haandværksog Embedsstanden i Kbhvn., som have fyldt 40 Aar, have stadigt Ophold i Kbhvn., ere ugifte og uden Forsørger, og hvis Kaar ikke svare til den Opdragelse, de have nydt, eller til den Stilling, deres Forældre have indtaget i Samfundet, dels for værdige og trængende Enker efter Mænd af Handels-, Haandværks- eller Embedsstanden i Kbhvn., som ligeledes have fyldt 40 Aar, leve i trange Kaar og ere uden Forsørgere. Kapital c Kr. Den aarl. Rente skal deles i Portioner paa 200 Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Morescos, Adelaide, Legat. Test. 20. Febr Kapital c Kr. Bestemt til Fordel for Manufakturhandlerforeningéns Stiftelse og Understøttelsesfond. M undt s, Konferentsr., Borgmester, Legat til Understøttelse forugifte Fruentimmer eller Enker. Saadanne Piger, som efter tidligere Vedtægter kunne vente Pension af det Offentlige, men nu ere berøvede dette Haab, skulle komme i fortrinlig Betragtning. Familien bar Forret og Testators Søskende, saalænge nogen af dem leve, Forslagsret til Legatet Testament af 29. Juli Kapitalen c Kr. Der uddeles for Tiden 75 Legatportioner k 80 Kr. aarl. Desuden ejer Legatet en Fribolig for 16 ugifte Fruentimmer (ikke Enker) i Viktoriag. 20. Fribolig og Pengelegatet kunne ikke tildeles samme Person. Bestyres af Magistraten. Neves, Klokker C F Neves Enkes, Gjer- I trud Marie, Legat nydes af Familien, men kan med Tiden tilfalde Trængende af Borgerstanden i vor Frue Sogn i Kbhvn. og isærdeleshed dem, som have havt Borgerskab paa Brændevinsbrænderi". ; Nissenske Stiftelse til fattige Børns- Underholdning og Understøttelse tilenker, hvortil er henlagt Glostrups og Vallensbæks Kirkers overskydende Indkomster samt Indtægterne af noget Jordegods, er oprettetved Etatsr. Hans Nikolaj Nissens og Hustru Eva Cathrine PechiilesFundats af 20. Jan. 1764, konfirmeret 11. Maj s. A., Testament af 6. Oktbr og Etatsr. Nissens senere Tillægsbestemmelse af 6. Febr Der uddeles 12 Legatportioner paa 52 Kr. aarl. til fattige Børns Underholdning og Opdragelse indtil deres 15. Aar, hvis Mødre dog skulle henhøre til eller have henhørt til Kbhvns Jurisdiktion; fortrinsberettigede ere Børn af Testatorernes Familie samt af Præster og Degne i Glostrup og Vallensbæks Sogne. Der uddeles 2 Legatportioner paa 100 Kr. aarl. til trængende Enker af Testatorernes Slægt, navnlig Testatrices Broder Henrik Pechiiles og Testators Broder Klokker Haabers Descendenter. For tre Enker er der Fribolig i det Stiftelsen tilhørende HusNr. 3 paa Nørregade, hvortil ligeledes Enker af Testatorerne have fortrinlig Adgang. Endelig er der i etstiftelsen tilhørende Hus i Vallensbæk 2 Friboliger for trængende Enker efter fornævnte Henrik Pechiiles og Klokker Haabers Descendenter, eller saafremt saadanne ikke findes, for Præste- eller Degne- Enker af Glostrup og Vallensbæk Sogne. Bestyres af Magistraten. Owes, Johanne Sophie, Legat for Enker ellerdøtre efter Vinhandlere i Kbhvn. Fundats konfirmeret 16. Jan Kapital Kr. Bestyres af Magistraten. Pau li-brunske, det, Legat for værdige og trængende Enker efter Grosserere og andre Enker af Handelsstanden, opr. ved Testam. af 27. Septbr Portioner a 200 Kr., 6 k 100 Kr. Legatet træder først i fuld Kraft ved forskjellige Legatnyderes Død; for Tiden uddeles 4 Port. a 200 Kr. og 3 å 100 Kr. Kapital80000Kr. Bestyres af Grosserersocietetets Komite. Petersens, Søstrene Elisabeth, Mina og

8 Legater Abigail, Legat til 3 uformuende, ugifte og i enhver Henseende agtværdige Jomfruer, der ere Døtre af Mænd af Kbhvns Handelsstand og i en Alder af 40 Aar, samt til 2 af de mest trængende Damer i Ulrichsens Stiftelse* Testam. af 24. Septbr Kapital 8000 Kr. Bestyres af Magistraten. Puggaardske Legater, etdrenge- og et Pigelegat, hvert paa over200000kr., stiftede af afdøde Etatsr., Gross. HansPuggaard, ere bestemte til Opdragelse af Drenge- og Pigebørn, som leve under fattige og ulykkelige Forhold. Hine ere fornemmelig bestemte for Haandværks-, disse for Tyendestapden og blive opdragne i det Puggaardske Pigehjem i den Legatet tilhørende Ejendom, Helenev. i. Legaterne have en fælles Bestyrelse: Gross. Rud.Puggaard, R.,Formand; Prof., Dr. Martin Hammerich, R.; Overretsprok. Y Rode; Prof., Dr. med. H Lehmann, R., Forretningsfører. Rehlingske, det, Legat til Kjøbmands- Enker eller Døtre i Kbhvn. Oprettet Kapital c Kr. 1 Portion paa 40 Kr. aarl; Bestyres af Magistraten. Rosteds, Justitsraadinde Cecilia, Legat tildels til Understøttelse af Fattige i forrige Nikolaj Sogn, c Kr. Oprettet Bestyres af Magistraten. Rothenborgs, Peter, Guldsmedm., til Huslejehjælp for fattige Familier. Kapital c Kr. 3 Port. å 140 Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Rydendahlsk e Legat for aldrende, ugifte og trængende Fruentimmer, 20 Kr. aarl. Slægtninge af Testatricen Birgitte Kirstine Rydendahl ere fortrinsherettigede. Kapital 2200 Kr. Sabels, Madame Anne Marie, Legat, 1 Port. paa c. 78 Kr. til Opdragelse af et fattigt Pigebarn, er oprettet ved Testament af 16. Aug og underlagt Borgerrepræsentationen. Sandholts, Oberst, og Hustrus Legat for værdige og trængende Enker eller ugifte Døtre efter Officianter i Artilleriet. Kapital c Kr. Port. a 200 Kr. Fundats af 5. Septbr Bestyres at Borgerrepræsentationen. S as s's, Etatsr. M V, Legat til Enker eller Døtre af Grosserere. Kapital Kr. Portioner å 200 Kr. aarl. Bestyres af Grosserersocietetets Komite. S a s s's, Mathias Vilhelm, Carl Adolph og Caroline Johanne, Legater, stiftede 29. Juni Port. a 100 Kr. aarl. til Skolelegater for Børn af hæderlige trængende Grosserere, islandske Kjøbmænd, Urtekræmmere, Hørkræmmere eller andre disse Klasser nærstaaende Næringsdrivende. 1 Port. paa 200 Kr. aarl. til Enker efter Mænd i de nævnte Klasser. 3 Port. å 200 Kr. aarl. til trængende Mænd i disse Klasser. Indtil Videre have Beslægtede af den Sass'ske og Kraft'ske Familie under lige Forhold Fortrinsret. Bestyres af Grosserersocietetet! Komite. Schack es, Frøken HA. Renten uddele«til 8 værdige trængende Haandværksmestres ugifte Døtre heraf Staden, der have fyldt deres 55 Aar. Kapital Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Schmidts, Barbara, Frøken, Legat for trængende og agtværdige ugifte Fruentimmer af den dannede Klasse i en Alder af over 50 Aar og bosiddende i Kbhvn. Kapital Kr. Gamle Lærerinder samt Døtre 9 Raadmænd eller Højesteretsadvokater have Fortrin. Foreløbig bortgives kun en Port paa 132 Kr. Bestyres af Magistraten. Schous Enkes, Gross. Jochum, Legat for fattige Enker af Kjøbmands- eller åndes civil Stand, som dertil ere trængende og ført I et bekjendt anstændigt Levnet. Testament af 9. April Er underlagt Borger repræsentationen. 16 Port. k 40 Kr. aarl. Schou, Etatsr. Jacob Henric oghustrn Susanne Beckmans, Stiftelse, stor376516kr Hoveddelen af Understøttelserne tilfalder alene Familien, men der tildeles også«i Understøttelser til Tjenestetyende, der have I tjent i Familien i mindst 8 Aar. Direktio- nen: Gross. R W Kirketerp; Gross. Julius Wandel; fh. Godsejer F Suhr. Schriches, Sognedegn, Legat, som er stiftet ved Testament af 21. Oktbr. 1783, uddeles af begge Præsterne ved Helligaandt Kirke og 2 af Borgerrepræsentationen til 10 gamle Folk af Mand- eller Kvindekjønne^ især Syge, Sengeliggende eller Enker, der skulle være af Helligaands Menighed; 12 Kr. halvaarl. til hver. Schuttes, August Theodor, Kmh., Hofjægermester, Legat. Test 29. Marts Kapital oprindelig stor Kr. Til Understøttelse og Fremme af almennyttige og veldædige Formaal i Danmark. Bestyres S Magisk Schønbergs, AM, Justitsraadinde,Legat for ugifte trængende Døtre af afdøde Embedsmænd, oprettet vedtestam. af 22. Oktbr. 1864, konf. 21. Oktbr Kapital c Kr., hvis Renter bortgives i 2 ligestore Port. Bestyres af Magistraten. Schøtts, Christian Peter, Legat for verdige og trængende Enker og Børn eftef Mænd, der have været Grosserere i Kbhvn. Port. a 400 Kr. Stifterens Slægt er fortrinsberettiget. Bestyrere: Gross. A Gamél, Overretsprok. Jacobsen. Sejl-, Flag- og Kompasmagerlaagets forenede Legat er ved Fundats af28- Marts 1862 oprettet af den ved Laugets Ophævelse i Mesterladen tilstedeværende Beholdning paa 1000 Kr., hvis Renter uddele«i 2 ligestore Portioner til trængende og vs»- dige Enker eller Døtre efter forhenværende i

9 Gerhardt J MEnke e. Gross. Kalkbrænderivej 36s JDfh, Forpagter Kalkbrænderiv. 36s Gericke AWHh. Broderimagasin Yesterg. 13, Gérin E Kjøbmd. Gasværksv. 21«Gerlach A W Oberst R. Frederiksbergg.23, Gersdorff S B Lieut Halmt. 143 Gether J J fh. Byfoged R. DM. Frydendalsv. 56 x P C A Fuldm. Gothersg. 156«Gjede S G A Inspektør Allegade 17 Gjelbye H K Vejerassist. St. Peder St. 26, Gjellerup C A Cand. theol. Løngangst. 21, W Hdlsfuldm. Amaliev. 10, Gjelsing M C Enkefrue Kronprinsesseg. 40«Gjerdrum C H Bogholder Saxog. 11, Gjersing NY Kancellisti Marinem. Skjoldsgade 5 4 Giese C Enkefrue Yesterbrog. 62, Gjessing WEOHdlsagent Graabrødret. 182 Ginge J L Gross. Skibsprovianteringshdl.(H S Hansen) Skjoldsg. 3S Gissemann N P Isenkr. Østerbrog. 46 Bp. Østerbrog. 49 Ag Gjørup CF Vilh. Assist iklasselotteriinsp ektoratet Østerfarimagsg. 7«MC Enkefrue østerfarimagsg. 7«Glahn HO Oberst i lug. K.DM. Pilealle 19s O V Præst Pilealle 19, Gleernp O Cand. pharm. Absalonsg Glodkowski O Enkefrue Dosseringen 163 Glud Cbr. Prok. v. Overr. Skinderg. 27, Bp. Yesterbrog. 83, Gluud E A Garverm. Bakkegaardsv. 14g Gliickstadt M J Kjøbmd. Gothersg. 147K Joseph & Ko. Vexellerere Holm.Kan. 22g Glæsner C F. Civiling. Landmaaler Frederiksborggade 46, Gnatt C R Enke e. Nagelsmed Strandg.42BbS Goedecke E H Lottorikollektrice St. Peder St. 17, Goldberg J J Gross. (Goldberg <fe Ko.) Nygaardsvej 6 Goldenbaum J Høker Bagerg. 7K Goldschadt A Gross. Tordenskjoldsg. 29Bb, Goldschmidt Jul. M Gross. Strandv. 23 tr i Havneg. 13jib2 Good J Børsforv. Dosseringen 16, Gornitzka A Regissør Nørrefarimagsg. 27s Gottlieb V J M Agent Saxog. 35, L G A Assist. v. Assisth. Ole Suhrs G. 1«G F Gross. Nørrevoldg. 21s Bp. Gothersg. 145 B, Gottorp F Bøssemager Yoldmesterg. 10s Gottschalck C M N Enke e. Overlæge Oehlenschlægersg. 7, F Enkefrue Gasværksv. 13 j Gottschalk Oscar E Forretningsbest. H C Ørsteds V. 39 Bs Graae C E Fabrikbest. Ny Yesterg. 3, Graah F E Exam. jur. Saxog. 9«C Manufakthdl. Cort Adelers G. 8, Graef C O W Lieut. Baadsmandsst Gram J P Cand. pharm. Nansensg. 184 Grandjean J C V Godsejer Amagert. 19, SJ Gross. (S Grandjean & Ko.) Gothersg. 157 B, J L Hdlsagent Absalonsg. 20, J Hdlsrejsende Yesterbrog. 8j?s A C V Musiker Nørreg. 35, Grave N T Yatfabr. Lieut. st Kongensg. 101 Bp. Adelg. 113s Gravesen PJAuktionsh.HCAndersens G.3g J Skolelærer H C Andersens G. 3S Gredste dhvs Kontchef Nørrefarimagsg.27, Greensteen A Cand. jur. Assist. Havneg.35, Gregersen S J M Direktrice Ny østerg. 10, AH Skomagerm. st. Helliggejstst. 3g A Y Stud. med. Nørreg. 33s Greiff enberg C J Partikulier Dossering. 38s Greis P C Tømrer Nørre Alle41s Grim D Enkefrue Nørrebrog. 17, Gronemann F C ps. Overserg. DM. Hallinsgade 22 2 Gropp W Skomagerm. Frederiksborgg. 46«Grosmann L O Kontorist Rømersg. 22, Groth A Enkefrue St. Knuds Y. 3a Grove C S fh. Lærerinde GI. Kongev Grubb J Urtekr. Nansensg. 4S Grube JA Assist. i Finm. 1. Strandst. 14, Grundfør M E T Restauratør Biilowsv. 9S Grundtvig F L Stud polit. Skinderg. 33, Grunth J A Fuldm. Østerfarimagsg. 3 & 5«GM Gross. Østerfarimagsg. 3 &5t Grttn F L Hdlsfuldm. Løvst. 83 Louis Skræderm. Løvst. 83 Grimer G E Stud. polit. Nørresøg. 27, Græbe J P Bogtrykker Yesselsg. 23 Grønbeck Y Bogholder Absalonsg. 43s Grøndahl W Skomagerm. Antoniest. 3«Grønlund M S F Frøken Vinkelv. 9, J H L Kapit. R. DM. Vinkelv. 9, JA Oberst K. DM. Nørresøg. 25x N Urtekr. St. Knuds V. 22 Grønning C F Cand. theol. Korsg. 45, Grønvold C F Kontorist Jernbaneg. 7 Gudme EB Gross. (CThyge Ludvigsen&Ko.) st. Kongensg. 106, Guldberg D Assist. Vesterbrog C Høegh- Konventualinde Saxog. 12 Guldbrandsen M A Enkefrue Ved Stranden 12a F H Melhdl. Kultorv 16s Gundel V T R Gross. GI. Kongev. 102, Gundersen K Gross. Vingaardst. 20s Gundestrup H W Hdlsagent Nørrefarimagsgade 37«Gunnarsen T Forretningsf. Havneg. 21, Guntel C G Bødkerm. (R Hjorth-Kjær's Eftf. C & V Guntel) Nansensg. 41 Bt V L Bødkerm. (R Hjorth-Kjær's Eftf. C & V Guntel) Nansensg. 41 Ba Guntzelnick J C Malerm. Teglgaardst. 5S J J G Malerm. Teglgaardst. 5a Gustaf son J H Værtshush. Nyhavn 53s Gustavsen H P Vejassist. Aagade 70«

10 12 Gnstavnsen J Naalemager Lykkesholmsv. 32$ Gylche O C Gross. (Øllgaard & Gylche) Dosseringen 6, Gyntelberg A Y Lieut. Havneg. 35, Gynther G Blikkenslagerm. Gas- og Yandm. Mønterg. 24 Gædecken Axel Hdlskontorist Brogade 5S Gørner A Porcellænsmaler Prinsensg. 3S Gøtske HYR Farmaceut Graabrødret. 15, Gotzsche A M Enkefrue Translatrice Peder Skrams G. 13 K M h. Vaskeri Antoniest. 21, flaagen P Kreaturhdl. Gasværksv. 19, C F H Sejlmager Wildérsg. 45, Haagensen P Pianofortest. Klosterst. 23, Haar J B Snedkerm. Ligkistefabr. Nørrebrogade 34, Haarbye J H Skræderm. Østerfarimagsg. 3 & 5a Haarlø v TJH Driftsinspektør Gl.Kongev.88, Haas CJW Assist. v. Gasv. Absalonsg. 43s Haastrnp P L F Blikkenslagerm. Borgerg. 34s>1 JA FolkethingsmandHCAndersensG.143 Hadernp V Læge Tandlæge Tordenskjoldsgade 11 n4 Klinik 9-4 Haifner O E Enkefrue Saxog. 8, Hage H F Cand. jur. Frederiksborgg. 13 A A Enkefrue Frederiksborgg. 18 J D Fuldm. st. Kongensg CF Gross. Lieut. Kronprinsesseg. 6s DS Student Frederiksborgg 1 s Hagedorn R C Frøken Frederiksborgg. 10,* Hagelberg J Enkefrue Fiolst. 31, H V Gross. Skvalderg. 8, Hagemann H Arkitekt Gothersg. 139s Ludvig Gross. Jernbaneg. 1, Hagen O Assist. Fiolst. 18s C Forvalter st. Kongensg. 75, J J Partikulier Svanemosegaardsv. 21 J Prok. v.overr. Vesterg.18, Bp.Nytorv 5s Hahn B Forstanderinde Nansensg. 46 As Halberg C C Sadelmagerm. st. Strandst. 23s Halberstadt Gustav Maskinfabr.(H Rudolph Koefoed & Ko.) H C Andersens G. 2, Halby K G Gross. Havneg. 43 i Hald C A G Cand. jur. Skinderg. 9a Halgreen W Enkefrue Rosengaarden 6, TN Guldsmed Dronn. Tverg. 26s Hall L W Enke Linnésg. 31, HallbergLTFormandKristenbernikovst.28, Halvorsen F C Krigsr. Økonomibestyrer Wildérsg. 453 Hamborg P E Skibsf. Dannebrogsg. 132 Hammeken J Bogholder Vesterbrog. 2 C4 Hammermttller J Skræderm. Dronn. Tverg. 16, Hansen A Agent Knabrost. 30, F L & Ko. Agenturforretn. Søtorvet 2K AD Assist. GI. Kongev. 72, C A Assist. GI. Kongev. 72, Hansen P U Assistent i Privatbanken Nyvej 1.7s HP Barbér Mønterg. 4 g E kgl. Biløber Larsbjørnst. 22, H A Cand. polyt. Ingeniør Østerfarimagsgade 9 4 C Dampskibsrestauratør Holbergsg. 30, C Detajlhdl. Frederiksborgg. 29s C Detajlhdl. Vendersg. 19K C W Detajlhdl. Lavendelst. 16, H Detajlhdl. Krystalg. 9K H C Detajlhdl. Todesg. 3S P V Detajlhdl. Vesterbrog. 13K C Docent v. Landbohøjsk. Niels Ebbesens Vej21a P C Dr. phil. Væverg. 104 AK Enke e. Kammerr. Nyvej l7g CM Enke e. Glarm. Adelg. 106s C N Enke e. Prof. st. Kongensg. 25, H S Enke e. Kornhdl. St. Peder St. 55a HT Enkefrue Sortedamsg. 13, LA Enke e. Kammerr. Kalkbrænderiv. 2g MH Enkefrue GI Kongev T M Enke e. Fabr. Svanholmsv. 14 C Exam. jur. Fiolst. 48g P C Z Exam. jur. Assist. Nyhavn 16g H E Fabrikbest. Cand. pharm. Frydsv.4j H V S Faktor Landemærket 33, L Forvalter Admfralg. 15g Georg E Hof-Fotograf Østerg. 54, Bp. Østerbrog. 33 A Fuldm.v.KbhvnsKvægt Gl.Kongev.96g N E Fuldm. Herluf Trolles G. 24, WFFuldm. Frederiksborgg. 174 J Furagehdl. Vesterbrog. 41 BSbl MJ Gjæstgiver Herluf Trolles G. 21 Bb8 C Gross. Nørrefarimagsg Fr. Ludv. Gross. Kapit. (F L Hansen & Ko.) Nørresøg. 174 Vm. Gross. (Vm. Hansen & Ko.) Niels Ebbesens V. 27s H Grønthdl. Fælledv. 17K J Guide Gartnerg. 6 B3 C J Guldsmedm. Halmtorv 61Bhj H S Hdlsagent Gothersg. 135s J M Hdlsagent Ole Suhrs G. ls C E H disbogholder Nyvej 17g H S Hdlsgartner Frederiksborgg. 42 A, C Høker Tjørneg. 8S O V Ingemør Viktoriag. 3 4 N Journalist Svanholmsv. 12 B'4 F H Kjøbmd. H C Andersens G. 10s P Kollekt-ør Grønneg. 38, AV Kontorist Ny østerg. 103 C E Kontorist Nyvej 17g H J Kontorist Nørrefarimagsg. 56, J Kornhdl. Nørrefarimagsg. 33a R Kreaturhdl. Petersens Passage 9 Cs S A Kunstdrejer st. Helliggejstst. 30K A Landmand Petersens Passage 9 Ag S L Lieut. Laxeg. 113 V Lieut. Smalleg. 12\ H C V Litograf Borgerg Eiler Læge st. Kongensg. 25,

11 Hansen H F O homøop. Læge GI. Strand 52, tr CCNMagnetisørLaxeg. 8, P E Malerm. Knabrost. 9g J Marskandiser Nørrefarimagsg. 33 B, A Melhdlske Frederiksborgg. 12K,, Vald Melhdl. Lavendelst. ltik S Modehdlinde Adelg. 20s CM Murm. Gartnerg. 3g E H Murm. Sølvg. 12BbS J N Musiker Ny Vesterg. 13 V A Vexelmægler Klasselottokollekt. Kronprinsensg 4, Bp. Nyvej 17s AT Papirbdl. Mønterg. 2S J Partikulier Skjoldsg. 3$ N Y h. Pensionat Cort Adelers G. 4, O F Politibetj. Niels Ebbesens Y. 31, P J O Politibetj. Kjøbmpgerg. 243 C A Politifuldm. Nørreg. R Postbud Aabenraa 23a NPPostexped. Lieut. Nørrefarimagsg S Postpakm. H C Andersens G. 3., C N Pr.-Lieut. Nansensg V J A Præst Gothersg 143A4 LP Reservelieut.Lods Toldbodbygningen O A Restauratør Linnésg. 20, S Restauratør Klosterst. 23g Karl Sagførerfuldm. Vesterbrog. 23, P Sandhdl. Absalonsg. 501 A Skomagerm. 1. Helliggejstst. 18, 0 0 Skomagerm. Bagerg. Ils N P Skræderm. Frederiksbergg. 36Bb, P Skræderm. Holm. Kan. 30 J T Skuespiller Frederiksborgg. 263 HASmedem Kalkbrænderiv. 21sbi P Smedem. Kalkbrænderiv. 86, H Snedkerm. Rømersg. 3g C P Stenhugger Kapelv. 13, E Stud. med. Gothersg. 139, L M Tobakshdl. Brogade 10«P Tømmerm. Ny Kongensg. 15, C A T Urtekr. Korsg. 58, C H A Urtekr. (Axel Selmers Eftf.) GI. Torv 16s P Urtekr. Emiliev. 8S J Værkmester Blaagaardsg. 3<?s C Værtshush. Vimmelskaftet 41 gb* C V Værtshush. Toldbodv. 22s E Værtshush. Nansensg. 53K H Værtshush. Nyhavn 38R H Værtshush. Overg. n. V. 27* J C Værtshush. St. Annæ G. 17s J T Værtshush. Nørrefarimagsg. 27K M Værtshush. Østerfarimagsg.9K N Værtshush. Bredg. 61s P Værtshush. Skinderg. 27K Hanson C O Enkefrue Dannebrogsg. 19, Harhon F H W Pr.-Lieut. Sølvg. 40«Harder V L Enkefrue Fælledv. 13, Hargrave J G Student GI. Kongev. 131, Hartung C F Mægler Mønterg. 2 6, Hartvig A Enkefrue Kjøbmagerg.. 17, J Hdlsrejsende Vesterbrog. 95, H W fh. Isenkr. Vesterbrog. 268, 13 Hartvig's Hans W Eftf. Isenkr. Amagert. 4g G A Kunstmaler GI. Kongev. 146, Hartvigson A Cand. pharm. Nørreg. 20Mb«Hase J C Pr.-Lieut. Sølvg. 38s Hass S A Kunstmaler Dannebrogsg. 42, Hasselbalch J Enkefrue Smalleg. 29 B, HasselmannCFOverserg.Osterfarimagsg 8, Hasseriis P O Hdlsagent Gothersg. 152, Hassert L & J Frøkner Skytteg. 15, Hastrup H S Landmand St. Hans T. 32, J Partikulier Smalleg. Is Hatting J J Bogholder Nyhavn 143 Haugaard L Inspektør Jagtv. 109 Haureberg CD Enke e.landmand Gothersgade 133Bb«Hauschild J ps. Overserg. Gasværksv. 7, Havsteen J J Cand. jur. Assist. i Indenrigsministeriet Aabenraa 3r>, Haxthausen A Enke e. Major Vesterbrog. 122 H P*C Mekanikus Vesterbrog. 122, HecquetNMC Enke e.læge st.kongensg.83, CF A Læge st. Kongensg.83, Hedemann F Frøken Nørrevoldg. 29, M S F Kapit i Livg. R. DM. Citadelsv. 9, Heden A Enkefrue Nørresøg. 37s Hedenskog J L Skræderm. Gothersg. 77, Hee V Bogholder Snareg. 10s Hegelund G C F Gross. (Chr. N Pedersen & Hegelund) Lorentzensg. 14s Heidemann HP Pianofortefabr.Kong.Nyt.81 Heidenheim ABankier &Vexellerer Vesterbrog. 2 Cs Bp. Nørreg. 20j C Frøken Haveselskabets V. 25 M3 Heimann H Cigarhdl. Frederiksbergg. 36K Bp.Halmt. 75, Wulff Gross. Halmt. 75, S G Skræderm. Ole Suhrs G. 4, Hein T P Konditor Østerbrog. 19K H V R Lieut. Sølvg. 40«S P Maskinm. Frydsv. 14, Heine J J Kammerjæger (M Wagner) Tordenskjoldsg. 14, Heitmann G L ps. Stabsserg. Saxog. 27, Helbech C Forretningsf. Dronn. Tverg. 16a Helleri N E Glarm. Nansensg. 47 K Hellner A T Ritmester Nørrebrog. 21, Helms E V H Cand. pharm. Dosseringen 32, P G Cand. theol Lærer Østerfarimagsg.9 * R Skoleinspektør Gasværksv. 22s Helveg A A Stud med. Poul Møllers V. 4, R Stud. polyt. Poul Møllers V. 4, Hendler A Handskefabr. st. Kongensg. 30g Hendriksen H Marskand. Landemærket 19K EC Pinder st. Regneg. lbbs Henningsen J Kasserer Væverg. 6, L Smørhdl. Skinderg 42, Henrichsen J C A Detajlhdl. Frederiksborggade 42s J C Drainingsm. Gothersg. 156g SF Enkefrue Platanv. 10, KGL Straahattefabr.Frederik8borgg.28, R Værtshush. Gothersg. 81K

12 14 ( Henriksen W Bog- og Papirhdl. Adelg 65 Jens Forvalter Absalonsg. 48, I L Gartner Olufsvi 40 E Maskinm. Balsamg. 10, I X J T Prok. v. Overr. Vodroffsv. 50s j J C H Restauratør Yesterbrog. 10s L Tømmerm. Østerfarimagsg. 3 & 5, r Henriques B Gross. GI. Strand 40, ( OR Kontorist GI. Torv 4, I Heramb A Pastor emer. Gothersg. 693 ( Herforth H L R Gross. (Schottlænder & Goldschmidt) Yesterbrog 2 D, Hermansen J C Tilskærer Sværteg. 2, J P Værtshush. Fiolst. 48s Herreborg Otto Konserves- og Syltetøjsfabr. Nørreg. 40 _ H erskind A P Hdlsrejsende Yesterbrog. 71, I L Hdlsrejsende Lindevej 9 j j C PPolitibetj. Prinsesseg. 13&15, Herta S Enke e. Garver Hyskenst. 3, V A E Slagterm. Engbavev. 6a Jacob Sølvvarefabr. (S & J Hertz) Frede- I riksborgg 37, ] Hesseldahl C D Hdlsrejsende Saxog. 22«I Heyl A H Kontorist Asylg. 55 OL Murm. Asylg. 5S _ Hjelm M J Partikulier Tordenskjoldsg. 29, ] Hiilfsberg C F Enkefrue Bryggerlængen 4, Hildebrandt L J A Enke e. Malerm. Frede- I riksborgg. 353 ] Hillebrandt A Enkefrue Peder Skrams G. 5, J Hilmer E G Musiker Fiolst. 38, _ CWPr.-Lieut. Læssøesg.4S. Hindenburg G T Ass. i Krimr. GL Kongevej 90s j Hindsberg C W J Assist. Gothersg. 75, i Hinrichsen SOP Arkitekt Kalkbrænderiv. 21«j _ s J G Fuldm. Halmt. 145 _ Hiort li G Enkefrue Vesterbrog. 84, f Hjort H Hdlsrejsende Todesg. 6 As _ AFPolitibetj Tjørneg. 11, _ Hjorth H C F Postbud Skvalderg. 12, _ J C F Sadelm.& Tapets. Nørrebrog. 45Sjl I J H Student Thorupsg. 2-4, ] Hobolth L A Student Niels Ebbesens Y. 18, ] Hochfeldt C E J Krigsass. Revisor v. Matr.- Kont. GI. Kongev. 177, ] Hoelstad F A Maler Mønterg. 13«] H ofl H R T Pladsagent Nørrefarimagsg. 64«) A Pr.-Lieut. Saxog. 92. Hoifenblad C Skomagerm. Mønterg. 2, ] Hoffmann C N A K Assist. i Finm. Ravns- 1 borgg. 17, 1 MB Enkefrue Vodroffsv. 7 * Gottfr. Gross. Børsen 1 & 13 Bp. Ahle- ] feldtsg. 16g ] A Kapit. R. Vesterbrog. 76, ] EC Pr.-Lieut. Rathsacksv. 12 Hoffmeyer K h. Pensionat Linnésg. 14«] Hofman Boie Forvalter Holbergsg. 12,. Holberg Ludvig Prok. v. Overr. Frederiksborgg. 38,. Holck J G F Exam. polyt. Ryesg. 22 Holm Emil Th. Bogholder Rørholmsg. 3, J N Exam. pharm. Vesterg. 5, HA Fuldm. Aabenraa 31, CM Gross. Kronprinsensg. 4, Bp. Sortedamsdoss. 39, J G C Guldsmedm. Nørreg. 7gj,, ET Hdlsbogholder Rørholmsg. 3X Lauritz Handskemager Frm. Badstuest. 17, K Wald. Kancellist u. Hofmarsk. Kapelvej 58, L S kgl. Kapelmusikus Nordvestv. 1 HH KontoristStormg. 2, J E Kunstmaler Nansensg. 17«SophusManufakthdl. Frederiksborgg.30g C F Pr -Lieut. Fredh. Kan. 26 UP Skibsmægler (Holm & Wonsild) Vesterbrog. 20 Haveh. N P A Stud. theol. Ravnsborgg. 13, Holmstrøm MC Lærerinde st. Strandst.25sb, Holst A Bogbinder og Papirhdl. Vesterbrogade 75g Th. Gravør Østerg. 60, Holstein CFF v. Cand. jur.st:kongensg.60, F C C C Greve Landbrugskandidat Ole Suhrs G. 4S A F v. Kammerr. Fuldm. H C Ørsteds V. 22 ag Holten J Kmjkr. Fredbg. Alle 43, Hoppe G Skibsmægler (Petersen, Møller & Hoppe) Nørrefarimagsg. 40, Hoppensach J H Frisør v. d. kgl. Theater Havneg. 49, Jul. Kommis Havneg. 49, Horneman P Enkefrue Holbergsg. 26, Wilken Konsul Gross. Holbergsg. 26gBp. Oresundsdal, Skovshoved Hornemann C P E Gravør Peder Skrams G.ls Horvitz S Bestyrer Frederiksborgg. 26, HoskiærVOberst i Ing. R.DM. Holm.Kanl4s Hougaard A C Kontorist Aabenraa 35, P M Togfører Tømrerg. 10, Husmer F fh. Kjøbmand Helgesensg. 17, Husted K A Snedkerm. Gothersg. 91, Husum C S Kapit. Værnedamsv. 12, Huth GOHRv. Tømmerm. Griffenfeldtsg. 38, Hvalsøe A Godske Gross. Nyhavn 47, Hveberg ASA Majorinde Gothersg. 145 Ag Hvidberg F C Assist. Gothersg. 155 A«Hvilsom C L S Dentist GI. Strand 32, - C F Gross. GI. Kongev. 84, Hyllested A Pr.-Lieut. R. Dannebrogsg. 19, Hfittmann C A Tømmerm. Lieut. Nørrebrogade 151 A, Kont. Gothersg. 14«),, tr Hager R G Gross.Herreekviphdl. Frm. Hager & Ko. østerg. 28s Bp. Havneg. 51 a Høeberg C Værkf. Baggesensg. 31, Høilander N P Postbud Bangertsg. 3Bb, Hørlyk P N Lærer Ravnsb. Tverg. 3g Høst J K Bogholder Steng. 24, D Gross. Herluf Trolles G. 4S D R H Gross. (DHøst&Ko.) Holbergsg.30,

13 Høst J C Kontorist Steng. 24, Høy H A Cand. theol. Holbergsg L R Tobaksfabr. Blegdamsv. 42s Høyer H J Arkitekt Østerfarimagsg. 3, C Enke e. Høker Østerfarimagsg. 3, J G Kontorist Nørreg NF Musiker Ny Gade v. Kommunehosp.l4 Høyrup V Assurance-Inspektør H C ørsteds V. 39 A, MP Gross. Enighedsv Jacobi J H Cand. pharm. Pilealle 52 HA Prok. v. Overr. Nørreg. 20, Kont. Vesterbrog. 2 A, Konttid. 9-2 Jacobsen H Blikkenslagerm. Værnedamsvej 121 HP Bogholder Nansensg. 47s Leopold Bogholder Saxog. 8, MB Kandidat H C ørsteds V. 38, Sophus L H P Cand. jur. Assist. i Finm. Ny østerg. 10, C F Vfh. Drejerm. Saxog. 43 CC Dyrlæge Lampev. 16 A A Ekviperingshdl. Nyhavn 382 E Enke e. Præst Petersens Passage 8, J K Enke e. Præst Enghavev. 24, J F E Enke e.skræderm. Nørrevoldg.264 S Enke St. Peder St. 27, CF Gross. (Jacobsen <fe Matzen) Evaldsgade 18 O C A Gross. Vimmelskaftet 42, J P Husejer Rosendalsv. 16 J Kjøbmand Holbergsg. 123 Richard isl. Kjøbmand Amalieg. 21, E F A Lieut. Frederiksborgg. 273 CC Litograf Frederiksborgg. 27, Eduard Lærer i Husflid st. Kongensg. 61bi>2 JA Malerm. Lykkesholmsv. 34, CF Partikulier st. Kongensg. 17 J Tobaksfabr. Gothersg. 87a N P Urtekr. Nansensg. 55s Jacoby H R Stud. jur. Vesterbrog. 2 A3 Jahncke D Bagerm. Vendersg. 15K,S Jahnsen N A Pantelaaner Saxog. 14s Jakobsen J Frøken Landemærket 7a Janett C Konditor st. Strandst. 17, Janniche J Skomagerm. St. Hans G. 9K Jans CC SkibsrhederHavneg.533 Jansen J M Assist. i Univ.-Kvæsturen Blegdamsv. 134, J Fabrikant Nørresøg. 40Sbs H C L Forretningsbest. østerbrog. 32, J J Skibsf. Toldbodg. 18, Jantzen G V Urtekr. Valdemarsg. 2S H C Vejerassist. Nørrefarimagsg. 37, Ibsen W h. kvindel. Arbejderkont. Hol- j mensg. 37, Even Cand. pharm. Brygger GI. Kongevej 142, H C Forvalter Toldbodv. 2, E V Kontorist Landemærket 19, T S Musiklærer Sortedamsdoss. 63 Ibsen A J E Partikulier Vodroffsv. 4 a, CL Tømmerhdl. Strandv. 79 Frm. P C Ibsens Sønner Ved Stranden 6, Jensen A S Assist. Lieut. Nansensg. 34, Chr. P Assist. Wiedeweltsg. 42, W Assist. i Magistr. Vimmelskaftet 36«S R Bager Nørrefarimagsg. 37K AC Blikkenslagerm. Larsbjørnst. 21K AG Bogholder Dannebrogsg. 4, Herm. Bogholder Citadelsv. 14, P V Cand. polyt. Fiolst AV Detajlhdl. Vesterbrog. 132s G Detajlhdl. Ny Adelg. 3e J Detajlhdl. Rosendalsv. 16 L Detajlhdl. Knabrost. 10s J Dyrlæge Nørrebrog. 38, Eb. Engageringsbureau St. Peder St. 26Mbs Bp. Vesterg. 20 C Enkefrue Holbergsg. 9a J C Fabrikant st. Torveg. 25, C Farver Nansensg. 55, J Farver Skinderg. 63 J Forvalter Kbhvns Kvægtorv PC Fuldm. St. Peder St. 354 AE Glarmester Prinsesseg. 16s J N Gross. Strandpromen. 3S M Gross. Peder Skrams G. 33 S C Gross. (S C Jensen<fc Ko.) Studiest.4, S V Gross. Vesterbrog. 9 A4 K C Guldsmed &Ciselør st.kongensg.37, N P C Hdlsbetj. Vesterbrog C C Hdlsbogholder Naboløs 4, N Herreekviphdl. Nygaardsv. 168 GHofbetj. Fredericiag. 15Bb2 O M Høker Vendersg. 16K P Høker Nørrefarimagsg. 33K P J A Intendant Ravnsb. Tverg. 5, N L C Justitsr.Amtsforv. Nørrevoldg.l9a C Klejnsmedm. Solitudev. 1 C3 A Kontorbud Ahlefeldtsg J P Kontorchef Gothersg. 93s C Lejetjener Vognmagerg. 34, N P Lieut. Postexpedit. Brogade 12a J G Lærer Fredericiag. 15^, AJA Lærerinde Solitudev. 1 B, V C Lærerinde Klosterst. 6, EA Manufakthdl. st. Strandst. 6 JA Manufakthdl. Ny Østerg. 73 Marie Modehdlinde Dronn. Tverg. 14 H V Musiklærer Skjoldsg. 43 JA Musiklærer Ny Gade v. Kommuneliosp. 14 Riis Varemægler Lieut. (Eskildsen&Søn) Ad mi ral g R C Overpolitibetj. Fredericiag. 4, F Pakhusforv. Løngangst. 21, EJ Pensionist Olufsv. 35 J M Politiassist. v. Orlogsv. st. Kongensgade 192 P Politibetj. Mølleg. 313 A Postbud Schacksg. 4«H Postbud Hestemøllest. 5, C Pr.-Lieut. v. Fodf. Cit. Svanestok 12 J H Restauratør Børsg. 44a

14 16 Jensen N Restauratør Vesterbrog. 74s Johansen J B Bogholder Strandv. 49 H Sennepsfabr. Knabrost. 15, F Cand. polyt. Dosseringen 16 s L C Skibsf. Overg. n. V. 17, M; Gaardbestyrer Godthaabsv. Lykkesholm L H Skomagerm. st. Strandst. 5S G Skræderm. Fredericiag. 59, N Gartner Nørrebrog. 90, - H M Skræderm. GI. Mønt 4, & Storm Gross. Herluf Trolles G. 2, C E Snedkerm. Mejnungsg. 6, J P T Gymnast i kl. Pederhvidtfeldtst. 178 HT Snedkerm. Fiskerg.8s J Kontorist Schacksg. 1, N Snedkerm. Gothersg. 12Mbs P J lit. Trykker Mejnungsg. 10, B Stud. polyt. St. Peder St 43, V A Modehdlinde Nikolajg. 3 V L C Styrmand Overg. n. V. 17, F Musiker Ny Vesterg. 12, A Togfører Ahlefeldtsg. 24 R Porcellænshdlské Brolæggerst. 13J O Tømmerm. Holbergsg. 26«Oscar Stud. jur. GI. Kongev. 141, P A Uhrmager Herluf Trolles G. 22«AM Sygeplejerske Nansensg. 503 S R Uhrmager Frederiksbergg. 16, Johne E Gross. Østerg. 213 N Uldhdl. Nørreg. 27Mbl Johnsen S N Cand. mag. Vendersg. 24«C Urtekr. Nansensg. 34, -- A G Frue Vesterbrog. 113 C N Urtekr. Slotsg. 31s Thorkiil J Gross. (Thorkill J Johnsen <fe J F J Urtekr. (Gustav Bagers Eftf.) Løvstrssdø 14k Thorkill J & Ko. Vinhdl. Halmtorv 16K Ko.) Schæffergaarden Jægersborg L C fh. Vejassist. Slotsg. 24, N J Høker Nyhavn 38, E Værtshush. GI. Mønt 12s Jørgen isl. Kjøbmd. Ahlefeldtsg. 18, C P Værtshush. Hausenjl. 9K Johnsson J G Skræderm. Brogade 17, K Værtshush. Brogade 5K Jonassen P Enkefrue Viktoriag. 6, N P Værtshush. Nørrebrog. 23K Jonsson Bjørn Cand. phil. Gothersg. 143A«O Værtshush. Gothersg. 75s Jordt E Kjøbmd. Tordenskjoldsg. 22, O Værtshush. Griffenfeldtsg. 21s Josephsen NKreaturkomm.Falkoneralle37 J Ølhdl. Nørreg. 36K Ipsen E Læge Hoftnedikus h. Hs. kgl. Højh. L Ølhdl. Vingaardst. 4S Kronprinsen R. Fredericiag. 6S tr.ll'/»-l Jentzch R Bundtmagerm. Østerg. 12s Irgens J F M Farmaceut Havneg. Hsb3 Jeppesen H C Blytækkerm. Pilest. 26, Irmischer F C Snedkerm. Gothersg. 57, EM Enkefrue Frederiksborgg. 20, Isaacsen C J Cand. jur. Frederiksborgg.18, P Formand Blegdamsv. 124 Israel W Boghdl. Falkoneralle 4 N Gjæstgiver Kbhvns Kvægtorv Israelsen Hanne Manufakthdlske Badstuestræde 12s Jepsen J H Cigarfabr. Gothersg. 131 AK Jerichan J A Hdlsagent Blegdamsv. 503 Juel C Prok. v. Overr. fh. Appellationssekr. Jermiin J de Proprietær Viktoriag. 30, Ved Stranden 4, Bp. Jagtv. Nygaard Jerndorff P V Skuespiller PederSkramsG.l 3 Juel-Hansen N Cana. jur. Institutbestyrer Jespersen H C Cand. mag. Schacksg. 13 GL Gross. (GL Jespersen & Ko.) Amalieg. 32 st. Kongensg. 923 Juel - Rysensteen A Skrams G. 11, Baronesse Peder J C Møbelhdl. Nørreg. 73 F V L Prokurator Brolæggerst. 14, HH Urtekr. Ahlefeldtsg. 26, Jessen M Enke e. Bagerm. Sortedamsdoss. 35 Vilh. S Fabrikant (Kbhvns Haararbejdefabr.) Juhl M H Politibetj. Dannebrogsg. 38, Juncker J A fh. Overskærer Poul Møllers V. 2 Jungersen H F E Cand. mag. Rømersg. 21«H J Enke e. Provst Rømersg. 21«J B Pr.-Lieut. GI. Kongev. 111, Baggesensg. 143 Just A Frøken Grundtvigsv. 2a Vilh. Fabrikationshdl. Bads tue st. 18Sb, CF Kjøbmd. Peder Skrams G. 12, Bp. Thorupsg. 2, Juul C F Slagterm. Saxog. 10, JO Manufakthdl.Naboløs ls AP PostbudKorsg. 44, L C Stud. med. Østerfarimagsg. 7, Iversen A Lærerinde Korsg. 31, Ingerslev H P Auktionsholder Gothersg. J T Urtekr. Saxog. 29s 157 Bs Iwersen H P Klasselottokoll. Nørreg. 5, MC Enkefrue Schønbergsg. 6, Ivérus J B Skræderm. st. Kongensg. 16, CVM Fuldm. v. søndre Birk Alhambrav.7, Jochumsen V Bogholder st.kongensg.112, L Glas- og Porcellænshdl. st. Kongensgade Jtirgensen J B Assist. i Finm. Lieut. Naboløs 13 A Cand. philol. Tømrerg. 7, 51s JA Hørkr. St. Hans G. 10s Aug. Porcellænsrestaurerer st. Kongensgade Jæhnigen C F Kantor Krystalg. 19, 51s V A Musiker Krystalg. 19s Johannsen A C Smørhdl. Vendersg. 15s Jegers en E Frøken Dronn. Tverg. 49s Johansen Aug. Arkitekt Schønbergsg. 15, Jøhncke C O Kjøbmd. (CarlWJøhncke) Frederiksbergg. P Banemester Magst. 3, 27,

15 17 Jøhncke F P Kjøbmd. (Carl W Jøhncke) Frederiksbergg. 27, Carl W Kjøbmd. Frm.Frederiksbergg.27, Jørgensen J C Assist. Blegdamsv. 50, RE Bager Danmarksg. 6«P Bødkerm. Nørrevoldg. 98, J S F Cand. theol. st Kannikest. 12, N Cand. phil Lieut. Overg. o. V C Dameskræderinde Tordenskjoldsg.28, M Enkefrue Fredbg. Alle 18 C E F C Fabrikbestyrer Bredg. 25sb3 P G V Fotograf østerg. 38«C T S Fuldm. Gothersg. 156, MS Glarmester Laxeg. 14s A Gross. Fælledv. 10Bbi Carl Gross. (Skovgaard & Jørgensen) Herluf Trolles G. 21, C E Gross. (Jørgensen & Wulff) Ny Gade v. Kommunehosp. 18 J D Gross. (J I) Jørgensen & Ko.) Gothersg. 150, KM GuldtrækkerskeGothersg. 19, O T Hdlsagent Saxog. 4, J Hestehdl. GI. Kongev. 172 B N Høker Gothersg. 59K NC Høker Absalonsg. 42s Chr. Kjøbmd. Dosseringen 26 A, A F Kontorist Adelg. 22, PC Kunstdrejer Frederiksb'orgg. 46s A W Lejetjener Nørrefarimagsg. 31s J Lærer GI. Kongev. 179! P E Murm. Nansensg. 53, C J E Pastor emer. Svanholmsv. 8, C J Pr.-Lieut. Linnésg. 18, G Pr.-Lieut. Nørrevoldg. 143 G W T W Skibsf. Toldbodg C N Skomagerm. Skinderg. 42a J Stafet Ny Gade v. Kommunehosp. 9S J C Stud. med. Studiest. 13 W A Toldassist. Østerfarimagsg. 7, T P V Translatør Ny Vesterg. 6a Carl Urtekr. St. Hans G. 13a. C K Vinbdl. Gothersg. 48K Bp. Grønnegade 43 2 Kaae J J Gross. Fredbg. Alle 47, JA Værtshush. Mejnungsg. ls Kaarsberg J V Blikkenslagerm. Adelg. 16K Kachlowsky Chr.W Tapetserer Danmarksgade 6, Kaiser B Detajlhdl. H C ørsteds V. 43s Kalisch <fc Bugel Gross. 1. Helliggejstst. 3t Kampmann H Cand. jur. St. Knuds V. 20s C J Kontorist Cort Adelers G. 8«Kandelsdorff F C C Bogholder Badev. 2 Kanitz C L Malerm. (Chr. L Kanitz & Ko.) Nygade 10 3 Kanstrnp P M L Murm. Gothersg. 155 Aa Kapel T C A Boghdlkommis Fiolst. 23, Kappen O K & Pedersen Kommissionsforr. Niels Juels G. 9S Kastrnp E H Assist.iFinm. Landemærketl, Kean REM Enke e.majordannebrogsg.l9i Keck M Enke e. Kapelmusikus Gothersg. 145 ASb3 Kehrtz F Lieut. Sortedamsdoss. 47a Keiding B Skræderm. Vingaardst. I5i F G H Stud. theol. Vingaardst. 15, Keller E Assist. Frederiksbergg. 16, P M Bogtrykker Havneg. 34 J Smørhdl. Pilest. 32a Kern C A Nodestikker Blegdamsv. 24 Ketelsen C T Pr.-Lieut. v. Fodf. Cit. Svanestok 18 Kiehn H F Restauratør H C Andersens G. la Kielberg P F Guide Dyrkjøb 3, Kjeldsen A P Fabrikant (A Kjeldsen <fc Ko.) GI. Kongev. 60a A&Ko. Miner al vandsfalir. GI. Kongev. 60., S A Gross. Vesterbrog. 73 A, Kieler A & H Frøkner St. Peder St. 34, T C Kjøbmd. St. Peder St. 35, H C M fh. Skolebestinde St. Peder St.34, Kjeliand C M M Cand. phil. Enghavev. 40, Kiellernp A V & A M Frøkner Larslejst.10, Kier Johan Læge Reservelæge Nørreg. 35, tr. 12-1,5-6 Kierrnmgaard H A Fuldm. i Overform. Fiolst. 19, Kierrnmgaard M Hdlsagent Fortunst. 3, Kiertzner C S Sæbefabrikant Saxog Kjerulli C Skrivelærer 1. Kongensg. 36, M Værtshush. Herluf Trolles G. 12K Kiils g aar d M C Bogholder Nansensg. 27s Kipper N J Kjøbmd. Vendersg. 15, Kirchheiner J J fh. Kjøbmd. Bianco Lunos Alle 2 Bs J Møllebygger Todesg. 3«Kirk C C Husmægler Fiolst. 24, Kirkegaard P S Gross. Vingaardst. 20, Klrschbanm L C Lieut. Haveselsk. V. 5 A, Kissmeyer Student Regentsen Kjær P V Sproglærer Halmt. 164 E Stud. theol. 1. Helliggejstst. 32,! Kjærulff F A Fuldm. v. Assistentsh. Nybrogade 64 i CH Pensionist Admiralg. 24, i Kbhvns Haararbejdefabr. Baggesensg. 143 i Kjøge Papirfabr. Kont. Nytorv 21, j Kjølbye Th. Gross. GI. Strand 44a Bp. Platanv. 21 Kjølstad C C Forretningsf. Linnésg. 14, i Klein Aug. Hdlsfuldm. Petersens Passage 8, H C Kancellisekr. Klasselottokollektøi Translatør Vesterbrog. 12s HD Prok. v. Overr. Dannebrogsg. 7a Klingemann J FL Stud.theol.Gl.Kongev.7a H V Toldkontrollør Havneg. 35, Klingenberg H E Fr. Gross. Akasiav. 7 Klitz W Bogholder Løngangst. 17, KlttwerLHdlsbogbolderFrederiksborgg.284 Knapp S N Skomagerm. st. Strandst. 10s Knudsen W Baandhdl. Nørrefarimagsg. 27 OH Bogholder Ryesg. 125, J G L Cand. polyt. GI. Kongev. 80«N Cand. phil. Knabrost. 30, R Cand. phil. Gasværksv. 17«

16 Knudsen P Detajlhdl. st. Brøndst. 5a J Detajlhdl. Schacksg. 6K LP Fuldm. Lieut. Holbergsg. 28Bb «KW Gross. Vinhdl. Fælledy. 10Bb» L Kapit. Lærer v. Officerssk. R. DM. GI. Kongev. 804 H P Politibetj. Korsg. 58s A Postexped. Vesterbrog. 9 A, L Regnskabsf. Tømrerg. 8a M Restauratør Nørreg. 5a CL Skibsf. Holm. Kan. 26, L C Slagterm. Viktoriag. 30, P Tapetserer St. Peder St. 26, WOT kgl. Translatør Tolk Aabenraa33a L Værtshush. Alleg. 7 N P Værtshush. st. Torveg. 15a Knuth J S Enkegrevinde Vesterbrog. 100, Knutzen E Cand. pbil. Vesselsg. 13, Koch P C Agent Dannebrogsg. 12a C J Cand. jur. Jagtv. 85a CD Enke sætter Blodkopper Ligtorneoperatrice st. Helliggejstst. 11, P F Overretsass. R. Kronprinsesseg. 50, Kock L F Prokurator Nørrevoldg. 11, Bp. Vesterbrog. 53, Koefod AM Enkefrue Ahlefeldtsg. 24, Koefoed P C K Læge Vesterg. 24, tr. 12-1, 5-6 7t Koehler L Bogholder Hauserpl. 10, Kofod A Hdlsagent Dannebrogsg. 37a CC Toldassist. Dosseringen 20a J P Værtshush. Schouwsg. 2S Kofoed E S Enkefrue Vesterbrog. 90s Kohl M v. Enkefrue Nørrebrog. 166, AC Kapit. i Ing. Nørrefarimagsg. 404 Koble F v. Partikulier Linnésg. 20, Kollat V Dyrlæge Kjøbmagerg. 6, Kolvig L Hdlsagent Dannebrogs Tverg. 8, Koppel Marx Gross. Tordenskjoldsg. 12, Kornerup J E fh. Proprietær Alleg. 21 Koss S Enkefrue Slotsg. 4S Kotzov L V Hdlsagent Korsg. 1, Krack C T Kapit. StadskonduktørR. Slotsholmsg. 16, Kraft F W Bogholder Rigensg. 21, Kramp O Arkitekt Ny Gade v. Kommunehospitalet 1, F W ps. Lærer Istedg. 18, Krasllnikoff N Tømmerm. Nørrebrog. 21a Kranse E F Forvalter Dannebrogsg. 42, M H Træhdl. Haveselsk. V. 5 A Krebs C V N Assist.v. Birkekont. Smalleg.l, H Klingberg Gross. Vesterg. lg H J Konsul R. Dosseringen 38g Krenchel E CEnkefrue Ravnsborg Tvérg.5, C G Exam. polyt. Ravnsborg Tverg. 5, Kretz F E Cand. jur. Haveselsk. V. 5 A, M Enkefrue Haveselsk. V. 5 A, Kretzmer F Fotograf Borgerg. 108 & 110«KriegerSCFB v. OberstR. Fredbg.Alle2ls Krog A E Arkitekt Halmt. 14«HJ Jernstøber Monradsv. 8, Krogh J E Bogholder St. Knuds V. 10s 18 Krohn E Landmand GI. Kongev. 144 P F Restauratør GI. Kongev. 41 Ag Kronmann R C é Manufakthdl. Østerg. 15s Kruse V O Bankassist. Nørrefarimagsg. 511 V V C Frøken Linnésg. 31, C W Fuldm. Ostersøg. 104«L AMaskinm. Nansensg. 41 C, Kryger C Bøssemager Klosterst. 3, Krøger C H Dannebrogsg. 9, Krøier M H Enkefrue Kalkbrænderiv. 36g Krøncke J T Murm. Nørrebrog. 151 A«Krøyer C H Partikulier Dannebrogsg. 9, Kuhl E L Journalist Østerfarimagsg. 7g Kullerup F T Lærer 1. Strandst. 26, Kursch G fh. Kolonibest. Vesterbrog. 98 A, i KiihlH CHandskemager Frederiksborgg.14, EF Manufakthdl. Smalleg. 29 Bs i Kyhl O Cand. jur. Saxog. 25 As E E F Kontorist Klosterst. 4«Kuhn August Piskefabr. Raadhusst. 8g Kyhn C R Snedkerm. st. Brøndst. 10s Ktihnmnnch J R V Forpagter Aagade80, Købke R C Enkefrue Haveselsk. V. 3, Købler C Farveribest. Blegdamsv. 50, Køhler W P Murm. Blegdamsv. 62s Køle P Hdlsagent Tordenskjoldsg. 28s Kølbye F Materialist Aagade 64s Lachmann E G Fabrikant Frederiksborggade 24, Nicolai Gross. (Brødr. Lachmann) Nygade 3, Lacoppidan H J G A fh. Overlærer Ri GI. Kongev. 133s Lahrmann P C V Sadelmagerm. Gothersgade 41, Lalstrup H Dyrlæge Johannev. 9 Lampe C C A Værtshush. 1. Kongensg. 33 Lanckow J Enkefrue Vesterbrog. 92, Langberg M Student Studiest. 33«Lange Poul D Furniturhdl. Ny Adelg. 4S F W Kontorchef i Finm. 1. Torveg. 19, F Lærer Vesterbrog. 96g J T Tømmerhdl. Borgerg. 122, C Urtekr. Borgerg. 22 Lange-MttllerE Cand.philol. Frdbg. Alle 24, Langevad C E Enkefrue Dosseringen 46g P E Postfuldm. Dosseringen 46g Langhoff E C Bagerm. Nygaardsv. 18g T N H Hdlsgartner Frøhdl. Tagensv. 19 Langkilde J Pakhusforv. Lykkesholmsv. 24 Langsted A V Gross. st. Kongensg. 46, Lanzky A W kgl. Kapelmusikus FM. Holbergsgade 30«Lapée J F Postbud 1. Helliggejstst. 36, Larsen N Brændehdl. en gros Vesterbrogade 11A, J Detajlhdl. Dronn. Tverg. 56,c C Enkefrue Raadhusst. 7, O T Enkefrue Gothersg. 135s Aug. Fuldm. Tornebuskeg. 9, H L V Gross. Amagert. 25g L N W Gross. Rømersg. 19,

17 J 19 Larsen A T Guldsmed Kristenbernikovstræde 20g L P Hdlsagent Blaagaardsg. 57, F Handskefabr. Gothersg. 155 A, L Handskefabr. Niels Ebbesens V. 18a N P Hotelbestyrer Hredg. 37, N Husejer Niels Ebbesens V. 311 S Husejer Tornebuskeg. 9, JHørkr. Studiest. 13Bbi V J Kapit. DM.R. Jagtv. 223a J F C Kontorist Frederiksbergg. 6, NM Kontorist Kompagnist. 24, AC Landmaaler Gammeltoftsg. 2, H C Læge Svanemosegaardsv. 17, Michael Læge Kommunelæge Dosseringen 32, tr NS Lærer 1. Torveg Y A Lærerinde Linnésg. 14* E fh. Manufakthdl. Ladegaardsv. 21, J C Maskinist Haveselsk. V. 5 A, H Politibetj. Læssøesg. 16s HP Politibetj. Rosenv. Alle 3S L Restauratør Gothersg. 160s J E Snedkerm. st. Kongensg. 86, C P G Student Kronprinsesseg. 48«Carl H E Student Tornebuskeg. 9, Bertram- Taarnuhrfabr. llømersg. 20 PL Togfører Istedg. 51, H Yejmand Mølleg. 1 ls J Nikolaj Yognfabr. Studiest. 13, A Vognmand Roskildev. 44 LP Værkfører Haveselsk. V. 5 A, J Værtshush. Kapelv. 5K N Værtshush. Jagtv. 217K La s s E Kopist Frederiksborgg. 33 s Lassen E Arkitekt GI. Kongev. 7, F J Assist. u. Indenrm. Brogade 5$ J M Blomsterhdlske Frederiksborgg. 82g E V Cand. pharm. Ahlefeldtsg. 26, i J Detajlhdl. Ravnsborg Tverg. 4g CV Enkefrue GI. Kongev. 105, J V Hdlsfuldm. Holmensg. 34, PCHusmægler Vendersg. 15, P Cfh. Kjøbmd. GI. Kongev. 176, H J Lærer Blegdamsv. 134, C Cfh. Proprietær Aagade 36, Lanenberg C O Sekonddanser Kapelv. 25s Lauritsen J C Cand. phil. Studiest. 4, EJ Elektriker Ingeniør Istedg. 12, T Fabrikbest. Havneg. 7g W Stud. med. Graabrødret. 14, EJ Telegrafing. Istedg. 12, L W Tømmerhdl. Nørrebrog. 206, Lautrup C L A Auditør Citadelsv. 9S Lawerentz Ad.Kjøbmd.(Lund & Lawerentz) Pilest. 29, Laybourn Wilh. Urtekr. Vesterg. 20, Lazarus M Bogtrykker Nyvej 19 Leconte E de Souza brasil. Generalkonsul R. Vesterbrog. 124s Lederthoug D & J Frøkner Svanholmsv. 3«Leerbech JEV Pr.-Lieut. i Generalstaben Holm. Kan. 22, Leerbeck D V Arkitekt GI. Kongev. 115«Leeser C T Pianist Badstuest. 9, Lehmann S Hdlsrejsende st. Kongensg 88, Ludv. Kunstmaler Nørre Alle 49 Lehn C L Student Larsbjørnst. 23, Leiberg S Lund- Gartner Skinderg. 5, C P Lund- Gross. Skinderg. 5, Lejmann W Kasserer. Assistentsh. Viktoriagade 11, I Leisner FGpens. Overserg. Ablefeldtsg.26, I Lembcke J Chr. Kammerraad Thorvaldsensvej 2 JAM Skræderm. Hummerg. 22, Lempert A Agent Tordenskjoldsg. 25, Leser C A C Murm. Lieut. 1. Strandst. 12 Bp. Rathsacksv. 16s Leth F H T Prok. v. Overr. Fredh. Kan. 2, tr Bp. Vesterbrog. 31, Leudesdorff E F Gross. Vingaardst. 9, Leuning M Enke e. Justitsmin. Frederiksborgg. 23, Levald P Fotograf & Retucbør st. Strandstræde 6 I Lewerk-Huusen K A V Cand. phil. Lærer Nansensg. 44,! Levin J Optikus Hestemøllest. 5, F Skolebestyrerinde Pilest. 48, Levysohn J Hoibroderihdl. Østerg. 35a,, Bp. Jagtv. 211, I Levy M Direkt. i Hdlsbank. Statsrevisor* i Gothersg. 160, N Hdlsagent KristianBborg Slot V Stud. philol. Gothersg. 160, Lezow F F V Cand. phil. Translatør St. AnnæPl. 22, I Licht G A Gymnastikl. Krigsass. Tordenskjoldsg. 22Bb, Liebe C J Enkefrue Ahlefeldtsg. 25, Liebeck M Værkmester Citadelsv. 5x Lihme H R Fabrikant Vesterbrog. 109, J P Glas- og Porcellænshdl. Gothersgade 139, Lilienholm F Baronesse Badstuest. 2g Lilliendahl JNPorcellænm. Nørrefarimagsgade 37Bb4 Linck J V Gross. Vesterbrog. 9 A«Lind A W Frøken Valdemarsg. 3, FE Gross. Gammeltoftsg. 2, F Jomfru GI. Kongev. 141, HP Litograf Nørrevoldg. 14, J G Maskinin. Wildersg. 20, JA Skræderm. Ole Suhrs G. 4«Lindberg O C fh. Kjøbmd. st Helliggejst stræde 10, FC OvertUskærerm. v. Mnnderingsdep DM. Sølvg. 6, HF Snedkerm. Bangertsg. 1, Lindblad J M Værtshushske Havneg. 55* Linde E A A de HestehdL Bjelkes Alle 9S C F de Kancellist Snareg. 10, S C A Pr.-Lieut. v. Fodf. Petersens Pas sage 6, A de Stud. polyt. Bredg. 8, I T K Stud. jur. Kapelv. 5,

18 Konsulats-Kontorer: *ika (de forenede Stater), Holbergsg. 26. Henry B Ryder, Konsul. Børsgade 52. G E Fife, Yicekonsul. ^ Laane- og Spareforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd. Kontor: Holbergsg. 28. Hiu A

19 _ Lindeburg H A Enkefrue Nygaardsv. 20, PAA Hdlsagent Nygaardsv. 20a L Linder E W Hattefabr. Nørreg. 5Mbt Lindevad K V Bogholder Gothersg. 157 B4 Lindholm V Lieut. Frydsv. 7, jj Lindqvist L C Overserg. Sølvg. 403 E J Restauratør Herluf Trolles G. 12s i Lindstrøm H V Murm. Ny Gade v. Kom- I munehosp. -32 I A P W Præst Aagade 72, Linnémann C F Hotelforp. Peder Skrams Gade 1, ~ Linow C J V Gjæstgiver Hejbergsg. 14, Linschou C P K Husejer Aagade 70s Linstow EMC Enkefrue Dannebrogsg. 15, Listov J VV Prof. Sproglærer Frederiks- Kn borggade 34, Kn Locher C L Marinemaler Østersøg Ko.t Lock T Hdlsrejsendo Kapelv. 54, tr Lohmann C M Assist. Vesterbrog. 69, C Lohse F G C Kunstdrejer Frederiksborg- 0] gade 46$ P Lokdam J C Husmægler Studiest. 108 Koel Lorck H C Cand. jur. Vicekonsul Frederiks- "V gade 5g Koef Lorentzen A M Kollektør Fiolst. 38, Koel E V Pr.-Lieut Lærer Hdlskorrespondent 5-6'/» Blaagaardsg. 224 Koehler tienzen M Cand. mag. Gothersg Kofo* J B Manufakthdl. Børre Lorenzen & Ko.) q Fredh. Kan. 18, j Lucas W Agent Tordenskjoldsg. 28, i,. Ludt A Gross. Alhambrav. 17c KOIO^ar ^Ludvigsen - - Chr. kem. Fabr. Kjøbmagerg. Kohl M 28 Bp. Gothersg. 155 B, AC L Politibetj. Absalonsg. 50, Kohle A Viktualiehdl. Gormsg. lg Kolla Lumbye q Dameskræderinde Klareboderne Kolvi ' 5 P pt Lumholdt M Enkefrue Sofiev. 12s K? 1 i Lund C A Børste-1 Penselfabr. Frederiks- Star borggade 443 O Cand. jur. Blaagaardsg. 44, *rac, _ B Detajlhdl. (Lund & Lawerentz) Pile- K. stræde 32s Kra & Lawerentz Detajlhdl. Pilest. 32s, JA Exam. jur. Frederiksbergg. 14a V. AV Farver Blaagaardsg. lg - AH Frøken Rosenv. Sidealle 1 ^^^^^ R C Frøken Holbergsg. 6, S Frøken Vingaardst lig S Hjordemoder Toldbodg. 15, Kran H Krel» _ j gf- R Kjøbmd. Holbergsg. 304 _ Joli.s Klosetfabr. Baggesensg. 33 v ET Lærerinde Nybrog. 8, C B T tekn. Materialhdl. Pilest. 32s Krr S L Overtelegrafist Kastaniev. 14 Rosa h. Pensionat Dannebrogsg. 19, PC Postexpedient Klasselottokollektør Vesterbrog. 16s i,* JL Redaktør Østerfarimagsg. 9, ~ - T Sagførerfuldm. Klosterst. 22, iroflh JEBoghold med - Rosenborgg.5 20 Lund H J Tobakshdl.-Enke Tordenskjolds gade llbba FVTømmerm. Blegdamsv. 32 M S C Vinhdl. Tordenskjoldsg. 14, Lundberg C G Rodemester Vodroffsv. 6's N J Skræderm. Klosterst. 24, Lunddahl E C Cand. theol. Admiralg. 24, J L Stud. med. Admiralg. 24, Lundegaard A Hdlsfuldm. Saxog. 64 Lundstrøm C A Gas- & Vandm. Borgei gade 142, Lundwall M A Smedem. Østerfarimagsg. 7 Lundøe J H B Cand. polyt Ingeniør Havne gade 34 Lusty J Varemægler Nybrog. 32, Lybecker C A Hdlsbogholder Svanholmi vej 1, W Hdlskontorist Svanholmsv. 1, IVI Mekaniker Svanholmsv. 1, Ly diche P G Bogtrykker (Nielsen & Lydich«Vendersg. 16* Lykke J D Enkefrue Nørrevoldg. 23, J G Læge Dr med. Kommunelæge Nørri voldg. 232 tr Lyng C V Bagerm. Smedeg. 212 Lyngbye C A Cand. philol. Lærer St.Knuc Vej 13, Lysholm C T fh. Overserg. GI. Kongev. 33 Lyster C L J Sagførerfuldm. Mikkelbryj gersg. 3, Lutken A Literat Translatør Nørrefarimagi gade 404 Lytthans J W Partikulier Tordenskjold) gade 30s Liitzen C Cand. jur. Østerfarimagsg. 7, Lutzhøfft C J Bogholder Nørrevoldg. 28, Lutzhøft L Manufakthdl. st. Regneg. 42 Løber G V Tobaksfabr. st. Kongensg. 74, Leffler C F fh. Landmand Nygaardsv. 16, Lønborg A F E Frøken Ny Vesterg. 17S PS Lærerinde Viktoriag. 16, C J F Oberst i Art. Kmh. K.DM. N Vesterg. 17s Lønholdt C V Gross. Vendersg. 263 Lørup C F Nfh. Berider Tordenskjoldsg. 14 Løw BF J Klokkestøber Guldbergsg. 2, Løwe C Cand. phil. Nørrebrog. 151 A3 L L Slagter Prins Jørgens G. 78 Løvendal E A Kobberstikker Konservatc Sofiev. 22, Løvgreen C Gross. Nansensg. 48, H C Gross. Vendersg. 243 Løvgrén H Gross. Vendersg. 24, Mac -Gregor A S Sproglærer Gothersg.154 Madsen C C F Agenturforr. Bianco Luno Alle 12s C Assist Fredensg. 15s J E Cand. theol. Fredbg. Alle 20, Adolph & Ko. Detajlhdl. Skinderg. 47s NC Enkefrue Linnésg. 14, OAMAJAD Frøkner Nørreg. 23,

20 21 Madsen Carl Gross. Forhaabningsh. Alle 13 Kont. Nørreg. 23, MD Gross. Brolæggerst. 12s FM Guide Griffenfeldtsg. 50 B, PC Jernhdl. Landemærket 29K HAV Kjøbmand (Adolph Madsen & Ko.) Skinderg. 47a HYKlædehdl. Yesterbrog. 112 K Kunstmaler Gothersg C h. Modemagasin Kjøbmagerg. 27, MAC Varemægler Nørreg. 39, Y C Overserg. Sølvg. 402 MP Pladsforv. Asylg. 8, M C B Politiassist. Linnésg. 20, FW Pr.-Lieut. Ryesgade 124, H Smørhdl. Blaagaardsg. 4, VStiftsfuldm. Vendersg. 244 A Student Absalonsg. 181 Fr. Bernhard Uhrm. Tordenskjoldsg. 11B T Urtekr. Frederiksborgg. 26, J Værtshush. Klosterst. 22K P Værtshush. Raadmandsg. 37s P J Værtshush. st. Kongensg. 55jp Magner Th. J Hdlsfuldm. Vesterbrog. 12^8 I Magnus M H Præst H C Ørsted V. 13s Magnussen M C Enke e. Præst Falkoneralle 8 AC Skomagerm. Fiskerg. 3, Malling N P Kreaturkomm. Vesterbrog. 10s J Musiker Vesterbrog. 136, Malmqvist M T Bogholder H C Ørsteds V. 39 Ca L C Lærerinde Læssøesg. 16s Mammen Niels Isenkr. Gothersg. 42a Manberg C L Cand. jur. Sveasvej 4 Mangor P C V Etatsr. R. Nørrefarimagsgade 52, Maniens B T Stud. med. Læssøesg. 4, Mannheimer M V Varemægler (Martin Hertz) Vesterbrog. 2 C, Mantzius K Stud. mag. Dosseringen 8, Marcher A H Arkitekt Amagert. 18, Marcussen A Enkefrue St. Hans T. 322 E Lieut. Cand. phil. Postexped. St. Hans T. 32, E A A Pr.-Lieut. Lærer i Fransk Peder Skrams G. 7, tr. 5'/«-6 Søndag 12-1 Marker J C C Lieut. Tordenskjoldsg. 30«Markussen ME Enke e. Krigsr. Vendersgade 23, V J A Stud. theol. Vendersg. 23, Marstrand T Fabrikant Nordvestv. 22, T Partikulier Forhaabningsh. Alle 20 Martins F J Gross. ^Hansen & Martins) Strandv. 30 Marx C J Enke e. Rodemester Gothersgade 157 Asbs Mathiassen J R Fuldm. Nørre Alle 13s Mathiesen R L Bygningsinspektør Arkitekt Nørrevoldg. 294 Mathisen J Snedkerm. Smedeg. 12, Matzen H Prof. v. Univ. Dr. jur. R. Kultorv 72 M Skoleinspekt. DM. Sortedamsg. 11, Matzon M E Snedkerm. Nørrebrog. 58Sbl Mazen JH Slagterm. Dannebrogsg. 23, May F C C Redaktør Ravnsborgg. 4, Mayntzhnsen S D Enkefrue st. Helliggejststræde 38 2 C C T Hdlskontorist Bt. Helliggejstst. 38, Mazanti C A Civilingeniør Frydsv. 52 AE Stud. med. GI. Kongev. 7, Mazar de la Garde N A H Cand. phil. Sortedamsdoss. 99$ Mehr C W h. Pensionat Nytorv 27, Meidell N A Frøken Ahlefeldtsg. 18, Meier P V Bogholder Saxog. 32 A, F J Dr. phil. st. Kongensg. 6, F V A Restauratør Kapelv. y3s Mejer J Galanterihdl. Vingaardst. 21., Meincke J B Journalist Tømmerpladsv. 4«Meinertz C Fabrikm. Ryesg. 124, Melbye A V Manufakthdl. Kronprinsessegade 12, Joh. C \exelmægler st. Kannikest. 6a Bp. Aabenraa 33, Melcher H Hdlsagent Vendersg. 154 Melchior H P H Bestyrer Svendsg. 2, A Gross. (Frm. Ludvig Melchior) Amagertorv 17, Arnold Vexellerer (M L Melchiors Sønner) Badstuest. 13, Moritz Vexellerer (M L Melchiors Sønner) Badstuest. 13, 'g M L Sønner Vexellerer østerg. 58, Mendel R Enkefrue Nytorv 21, Mengel HEGlarm. Skinderg. 40Bbi Mentzler J C E Litograf GI. Strand 30, Merwede KSv.d. Detajlhdl. Nansensg. 17 Mes s J P Restauratør Strandpromenaden 1 Meyer C G E Assist. v. Assistentshuset Ny brogade 64 FE Cand.pharm. Fabrikant (Ernst Meye & Mathiesen) H C Ørsteds V. 58, E Dekoratør Nørrefarimagsg. 53, B Detajlhdl. (J Offenburg & B Meyei Læderst. 14, EL Detajlhdl. Rosendalsv. 14 J J Dykkerentreprenør Østerbrog EA Enke e. Læge Frederiksborgg. 35Bt Torben Fabrikant (Fritz Meyer) Søb gade 22, CG Gross. (C G Meyer & Ko.) Sortedam: gade 112 F Gross. Alhambrav. 9 Nicolaj Gross. Herreekviperingshdl. H< vedvagtsg. ls Bp. Laxeg J S Ingeniør Brogade 143 C W Kjøbmd. st. Helliggejstst. 382 J Kontorist Gothersg E Manufakthdl. Gothersg. 42, HP Manufakthdl. Badstuest. 1, N A Pr.-Lieut. østerbrog. 42, MS Urtekr. Rosenborgg. 2 v. Meyeren E H W Kmjkr. Mynstersv. 10: Meza V C J de Tandlæge Rosengaarden 9. Michaelsen J Enkefrue Rosenborgg. 10, J fh. Postmester Enghavev. 10,

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Legatets 16/28634 Overassistent i Postvæsenet Carl Frederik Marcussens Legat Assens Byråd Nej (1 side) Formålet

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Oprettet Legat Tildelingskriterier Bemærkninger

Oprettet Legat Tildelingskriterier Bemærkninger Legater historisk Aalborg Katedralskoles Fællesfond. Midlerne til fonden er blevet skabt gennem Aalborg Katedralskoles historie af fremsynede, gavmilde eller taknemmelige mænd og kvinder, som gennem årene

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1 Mand Hans Jacobsen 1 Født 15 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 17 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 8 Jul. 1895 Tranekær, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 13 Jul.

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

G, A. Hagemanns Kollegium,

G, A. Hagemanns Kollegium, 410 Den polytekniske Læreanstalt 1910 1911. ger som disses Ejendom. Lever ingen af de nu nævnte Personer, afgives Kapitalen til et Legat til Stipendium for flittige, dygtige og ubemidlede Studerende ved

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

F OTOKOP~ 5450 Otterup

F OTOKOP~ 5450 Otterup Søren Olesen. advokat F OTOKOP~ 5450 Otterup - i SØNDERSØ KOMMUNE C~. J 3~ FU1~DATS Til opfyldelse at bestemmelserne i. et at afdøde Valborg Mathilde Lassen og Jens Hansen Lassen, Rolighedsvej 16, 5400

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Det drejer sig om 5 legater med en samlet fondskapital på ca kr.

Det drejer sig om 5 legater med en samlet fondskapital på ca kr. Notat Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Byrådssekretariatet Legater i Furesø Kommune 1. Indledning Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 29. november 2007, at forvaltningen skulle

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

FUNDATS. For. Dr. Rasmussen og Hustrus Legat

FUNDATS. For. Dr. Rasmussen og Hustrus Legat ADM0243E3210D esdhscan 20-11-2013 08:15 SEPBARCODE: 40UID Nikolay FUNDATS For Dr. Rasmussen og Hustrus Legat Den 24. maj 1945 oprettedes der fundats for Dr. Rasmussen og Hustrus Legat. Denne fundats blev

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M)

Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M) Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M) Peder Markersen født 7-10-1817, døbt 26-12-1817 i Errindlev Kirke. Forældre: Gårdmand Marker Madsen og Anna Hansdatter af Skovby. B.b. Rasmus Husmands

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1]

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1] Fødte Qvindekiøn [1] Denne Protocol, der indeholder 99 schematiserede, gjen- nemtrukne og folierede Blade, autoriseres herved til Ministe- rialbog for Thestrup Sogn. Ringsted d 1 August 1850. Stienborg

Læs mere