Tillæg til Vejviser. for Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør."

Transkript

1 Tillæg til Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg er- ftmmallé- 18 Ar Ucj^ivet,Qg forlagt af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst. Nr. 1 i Stuen. Kjøbenhavn. Jnni Trykt hos J. H. Schultz.

2 10 Federspiel M L Postexped. Nørrevoldg. 22«Fellberg L T C M C&nd. polyt. Assist. polytekn. Læreanst. Vendersg. 3«Feile H F A Værtshush. Børsg. 42K Feill J fh. Fabrikant Gartnerg. 108 Felnmb A F Enke e.tandlæge st. Kongensgade 72 Ferrall J M Enkefrue Laxeg. 162 Ferslev C V Cand. jur. Sagførerfuldm. Nørrevoldg. 111 Fessel O H Manufaktbdl. Borgérg. 106 Fich H Hdlsrejsende Yiktoriag. 144 Fjeldstod A &B Mælkehdlsker Vimmelskaftet 48K Filstrnp H Hdlskontorist Ravnsborgg. 19, Filtenborg J C Gross. Kalkbrænderiv. 52 Fischer N T J Cigarhdl. Antoniest. 20s A G C Detajlhdl. Schacksg. 4S C Enkefrue Skinderg. 34 P L U Kreaturkommissionær Yiktoriag. 24, JA Kunstmaler Griffenfeldtsg. 214 MModebdlinde Frederiksbergg. 4, S L fh. Skibsf. Yodroffsv. 4 A, Chr. Snedkerm. st. Kongensg. 42Mb, H C Snedkerm. H C Ørsteds Y. 41 B3 POL Snedkerm. Aabenraa 28, L C Pastor emer. Vesterbrog. 83 Fieron Vilh. Urtekr. Klosterst. 23K Flindt CV J Kammerr. Ravnsborgg. 13, H V S Lærer Borgerg Flock S kgl. Fuldm. Herluf Trolles G. 154 Floor S V & L M Frøkner Solitudev. 1B, AF Tømmerm. Rosendalsv. 14g FlorPF Skomager ni. Havneg. 43, Fo«.?som H F Cand. pharm. Gotbersg. 151 s Fog K Y R Bogholder Korsg. 624 KEnke e. Præst Lykkesholmsv. 18, J H Frøken Amaliev. 10, Fogh R Frøken GI. Kongev. 74, Forchhammer E M Enke e. KonfYendersg. 10, Forsman J Wh. Vaskeri st.kongensg.l9bbl Foss H T Lieut. Nørreg. 41, W Pensionist Forhaabningsh. Alle 111 Framery H P de fh. fr. Officer Nørrevoldg. 223 Frankenstein Baron Toldbodr. 16s Fredbg. Dampfarvemølle Falkoneralle 10 Frederiksen A P Arkitekt Lieut. GI. Kongevej 142, Carl& Ko. Børste- & Kostefabr.Nørreg.45 CL Fabrikant (Carl Frederiksen & Ko.) Linnésg. 18a J C Partikulier Aabenraa 313 S Restauratør GL Mønt 25g Freilév P A Ølhdl. Klareboderne 3K Fremming ME Assist. v. Hofetat. Hauserpl. 20, J T Kapit. Lykkesholmsv. 33, Friberg M Brødhdlske St. Hans T. 32s Friderichsen A T H Isenkr. H C Ørsteds Y. 28 As P Pr.-Lieut. Forvalter Dannebrogsg. 374 Fr i dericia Harald Gross. (Fridericia & Koch) 1 Torveg. 1, Friedebeck N F Instrumentmg. Kristenbernikovstræde 5, Friedlænder MWGross. Nørrefarimagsg.318 Fries J H Gross. Havneg. 19s Frigast J fh. Manufakthdl. Nansensg. 52a Friis Joh. Bog-&Papirhdl. Hovedvagtsg.4s,a B C Enke e. Ass. Havneg. 41, EJA Enkefrue Vesterbrog. 924 AD Exam. polyt. Nørreg. 5, FA Fuldm. i Overr. Havneg. 41, H M Rentier Østerbrog. 43, F C O Skriver Studiest 16, Frisch C C Slagterm. Adelg. 102s Frisenette J R S VE Gartner Østerbrog.92a Fritsche L h. Vaskeri Borgerg. 62 Fritz J C V Fuldm. i Finm. Nordvestv. 4g P C B fh. Landmand Nordvestv. 4$ Frobosse C H Skomagerm. St. Hans G. 30a From C M Jordemoder Blaagaardsg. 10, Frost T E Toldassist. Nygaardsv. 22, Fryd A M Enke e. Kapit. Absalonsg. 18a Frydensberg AC Lærer Kalkbrænderiv. 21 C J Universitetskasserer Rosendalsv. 34 Frølioh A P Pr.-Lieut. Nørreg 45s Frølnnd L V Gross. (Reeh & Frølund) Prinsesses. 44 FnglN H Frøken Haveselsk. V. 3, Fnglede C A Grundejer Istedg. 63 Fæster H J Telegrafist Brogade 113 Fønss LT Enkefrue Lorentzensg. 5, H H Lfh. Landmaaler Sølvg. 6, C P S Mægler Linnésg. 14«W Varemægler Schacksg. 6, Føyn C Frøken Nyhavn 20, Gad J T fh. Stiftsprovst R. DM. H C Andersens G. 14, Galle E Frøken Herluf Trolles G. 24 Gandil J C OberstR. DM. Nørrevoldg. 244 Gangsted N Cand. polit Fabr. (Frm. Aug. Neubert) Kalkbrænderiv. 58 Garlin A fh. Konditor GI. Kongev. 9, Gantesen JCAA Lyngbye-Kjøbmd. Frederiksborgg. 12, Geber E Herredshøvding Nørrevoldg. 14, Gedalia G A Baron Bankier &VexellererR. Tordenskjoldsg. 18g Geday T J Fuldm. Wiedeweltsg. 56s Gedde O Postexpedit. Frederiksborgg. 44, C F v. Translatør Holbergsg Geermann A P Gross. st. Strandst. 6$ Bp. Gothersg Gehrke GWSkræderm. Kristenbernikovst.l Geisler J Sanglærerinde Vesterg. 9, Geismar C F Gross. (C F Geismar & Ko.) Fredericiag. 15$ Gemzøe C O Assist. i Finm. Herluf Trolles G. 19, ML Cand.phil.Danmarksg. 1, Genefke O Cand. polyt. Absalonsg. 294

3 Legater. anvendes til Fordel for Legatet efter 2 Nulevendes dødelige Afgang, og har 32 Legatpladser. Bestyrelse: Etatsr. Yilh. Lindberg, R.; Fabrikant CAWarburg; Etatsr., Livlæge A B Schy tz, R. DM. Diechmanns, Fru C M, Legat til Understøttelse for Døtre af afdøde værdige Embedsmænd. Oprettet ved Testament af 12. Jan Betingelser: Faderen skal bave været Embedsmand; dersom Moderen er i Live, skal bun leve i trange Kaar; naar Moderen lever som Enke, skal Vedkommende have opnaaet en Alder af 6 Aar; flere end 2 Døtre af en Embedsmand kunne ikke nyde Legatet; Familien er nærmest berettiget. Der vil med Tiden blive 10 Portioner k 80 Kr. Bestyres af Magistraten. Dons's,S Pog Hustrus,Martha Clausdatters Legat for fattige Skræderenker. 1 Portion paa 24 Kr. aarlig. Kapital 600 Kr. Bestyres af Magistraten. Dons's, Sukkerrafinadør, D V, og Hustrus Legat til Brændsel. Kapital 2000 Kr. i Nationalbankaktier og desuden Kr Af Renten af denne Kapital efter Fradrag af 50 Kr. tilfalder Halvdelen Grosserersocietetets Komite til Uddeling blandt værdige og trængende Enker og Mænd af Grossererstanden. Familien har Fortrinet. Uddeles i Decbr. Bestyres af Grosserersocietetets Komite. Eibeschiitz's, Justitsraad, Legat giver rentefri Laan, i Reglen paa Kr., til Enker og ugifte Kvinder af den mosaiske Tro; efter disse kunne Mandfolk af den mosaiske Tro, der ville etablere sig som Haandværkere, komme i Betragtning. Legatet har samme Bestyrelse som Præmie- Selskabet. Enkens Legat, stiftet af Enkefru Rosa Goldschmidt, født Gerson, ved Testament af 25. April 1861 med en Kapital af c Kr., hvis Rente tilfalder for Livstid til lige Deling 4 trængende, ugifte, faderløse Piger, hvis Opdragelse er tilendebragt, og hvis Fædre have været Embedsmænd i Kbhvn. i saadanne Embeder som Kontorchefer, Præster, Raadmænd, Læger, Prokuratorer o.l lign., der efter de almindelige Begreber staa paa samme Dannelsestrin som disse. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Feilbergs Legat, stiftet af N P L Feilberg for Enkemænd eller Pebersvende, der ere 70 Aar gamle, fødte i Kbhvn. og have boet der mindst de sidste Aar. Kapital 5200 Kr. 4 Port. Bestyres af Magistraten. Felberederlaugets Legat. Kapital 500 Ki*. Bestyres af Magistraten. Friestedts, Vilhelmine, Legat for værdige og trængende Piger, som have kj endt bedre Kaar. Efter visse Legatnyderes Død "bliver Legatet i Portioner paa 100 Kr. at ilddele af Borgerrepræsentationen. F r i s é' s, Enkefru Christiane Marie, Legat for ældre ugifte Piger, Døtre af fattige Haandværkere og i Særdeleshed af fattige Skrædere her i Staden". 6 Port. å 100 Kr. aarlig. De, som nedstamme fra StifterindenB og hendeb Forældres Søskende have Fortrinsret. Bestyres af Magistraten. F r i s e * s, Enkefru Christiane Marie, Legat for nogle unge Studerende i fattige Kaar, for at de derved kunne fremhjælpes til at tilendebringe deres Embedsstudier". 3 Port. å 200 Kr. for 1 Aar ad Gangen. De, som nedstamme fra Stifterindens og hendes Forældres Søskende have Fortrinsret. Bestyres af Magistraten. - Getreuerske Stiftelser understøtte blandt Andet Fattige, der opholde sig il Kbhvn.; fortrinsvis Adgang til Understøttelse have fattige Mestre af Malerlauget i Kbhvn. og disses Enker. Oprettet af Hofmaler og Forgylder C P Getreuer og Hustru ved Testament, som erholdt allerhøjeste Stadfæstelse 10. Marts Kuratorer er«kirkeinspektionen for Helligaands Kirk«og Oldermanden for Malerlauget. Boghol der: Kontorchef, Kammerass. Madsen Kontor, Ny Vesterg. 1, aab. 4, /«-5 l /». Gj el s trup s, Peder "Waagensen, Legat Oprettet ved Testament af 7. August 184: af Hørkr. og Rodemester Gj eistrup. Kapita c Kr. Der uddeles 8 Portioner å 20< Kr. til 8 Personer af Mandkjønnet, de have havt Borgerskab som Grosserere Kjøbmænd eller Detailhandlere, dog ikk Høkere, eller som saadanne, der sættes Klasse med disse". Vedkommende ska være i' trange Kaar og disse være od staaede uden hans egen Brøde, og han ska derhos føre et ordentligt og kristeligt Le\ net". Bestyres af Magistraten. Grosserersocietetets Understøt telsesfond dannet ved frivillige Gaver a Grosserere i Kbhvn. Uddeler Huslejehjæl hver Flyttedag i Portioner paa Ki til trængende Grosserere, disses Enker elle Døtre samtfattigekontorbetjente, som hav tjent mindst 10 Aar hos herværende Gros serere og saadannes Familie udde tes Kr. Kapitalformue 31. Decb 1878 var Kr. ioblig., 1100 og koi tant 4362 Kr , foruden den Rønnei kampske Ejendom paa St. Annæ Plads c Suhrs Friboliger (s. d. A.). Bestyres af i Udvalg paa 3 Medlemmer af Grossere societetets Komite. Gr øn, M E, og Hustrus Legat, stiftet vt Testament af 17. Aug med en Kapit af Kr. a) Til Enker eller Døtre i Handlende 5 Port a 80 Kr. aarlig. b) 1 Enker eller Døtre af Embedsmænd i Statei eller Kbhvns Kommunes Tjeneste 5 Port. 80 Kr. c) Til Enker eller Døtre afkuns nere. navnlig Kunstmalere, Billedhugget og Arkitekter 5 Port. å 80 Kr. d) Res terne af Kr. udbetales til Manufal

4 Legater turhandlerforeningen. Den Søgende skal være mindst 50 Aar og skal i 5 Aar uden Afbrydelse have havt og endnu have sit Hjem i Kbhvn. Descendenterne af Legatstifteren og hans Hustru ere fortrinsberettigede, dog kun i et Tidsrum af 100 Aar fra Fundatsens Dato. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Grøns, ME, Skolelegat. 2Portioner å 120 Kr. aarl. til 2 Drenge, som have fyldt det Ilte Aar, fortrinsvis til Sønner af Grosserere. Bestyres af Grosserersocietetets Formand og 2 Ældste. Hage's, Eleonora, for fattige ugifte Piger af Handelsstanden i Kbhvn. Fundats konfirmeret 3. Aug Kapital: Kr. Port. a 80 Kr. Bestyres af Magistraten. Hals, J N, Legater Opretteren skal være død 5. Aug Der er følgende under Kbhvns Bestyrelse henlagte Legater: 1ste: til Hjælp for fattige Borgere i deres Indkvartering; 2det: til fattige Brygger-Enkers eller Børns Ophold, 2 Portioner a 20 Kr.; 3die: til fattige Kjøbmænds Enker eller Børn, 2 Portioner a 20 Kr.; 4de: til fattige Koffardiskipperes Enker eller Børn, 4 Portioner å 15 Kr ; 5te: til fattige Koffardibaadsmænds Enkers og Børns Ophold, 21 Portioner å 10 Kr.; maa navnlig ikke komme Styrmandsenker tilgode. Hallanders, Beate Emilie,Legat til ubemidlede eller trængende Enker eller ugifte Fruentimmer uddeles i Portioner paa 40Kr. aarlig. Kapitalen er Kr. Bestyres af Magistraten. Hambro's, Baronesse C M, født Gustenhofer, Brudeudstyrslegat til 2 uformuende og værdige Piger af Handelsstanden, som staa i Begreb med at indgaa Ægteskab, dog at hverken deres Fader eller Forlovede har hørt eller hører til noget Laug. 2 Port. å c Kr. Bestyrer af Borgerrepræsentat. Hambro's, Joseph, Legat. 14 Portioner h 1000 Kr. til Enker eller forældreløse Børn af Kjøbmandsstanden, dog maa de ej have henhørt til nogetsombelst Laug. Bestyres af Borgerrepræsentat. Hjelmstjerne-Rosenkroneske, den grevelige, Stiftelse. Fundats af 12. Jan med kgl. Konfirmation 12. April Den er traadt i Virksomhed ste Klasse understøtter gamle Tjenestefolk af begge Kjøn, der formedelst Alder og Svaghed ere uskikkede til Tjeneste. 2den Klasse understøtter uformuende Piger, der gifte sig i Næringsstanden. 3die Klasse hjælper trængende Enker til at opdrage uforsørgede Børn. 4de Klasse yder Understøttelse til videnskabelige Oplysninger og Berigtigelser i Fædrelandets Historie samt til unge talentfulde Videnskabsmænds Dannelse og literære Rejser. 5te Klasse virker til Videnskabeligheds Fremme igjennem det kgl. danske Videnskabernes Selskab og til Ta- lenters Udvikling blandt Kunstnere og I Haandværkere. Stiftelsens Kont.: Slotsholmsg. 10 i Stuen t. v. Direktører: Gehejmekonf. C C Hall, RE. SK. DM. og Konf., Prof. v. Univ., Dr. phil. J N Madvig, RE. SK. DM. Hirschnacks, Oberst, ogfrumwandells Legat til fattige Borgerenkers Husleje. Testament af 16. Marts Kapital c Kr. 9 Portioner å 20 Kr. aarlig. Bestyres af Magistraten. Hoffmanns, Jomfru Kirstine, Legater: I 1) for fattige Børn af honnette Borgerfolk, indtil Børnenes 16de Aar, 4 Port. å 50 Kr.; 2) for fattige Enker af Garver- og Skomagerprofessionen, er endnu ikke traadt i Virksomhed; 3) for gamle ugifte Fruentimmer af Borgerstanden, 14 Port. k 80 Kr. Testament af 27. Maj Kapital c Kr. Bestyres af Magistraten. Holbergs Under støtteise si eg at fordeles i følgende Portioner: 1 å 300Kr.,la 200 Kr., 7 å 100 Kr., 8 å 50Kr., dels til træn- fl gende Enker og aldrende Piger, hvis Mænd eller Fædre have været ansatte som Embedsmænd eller Betjente enten under Sorø Akademi eller paa det Gods, som henhører eller har henhørt til samme, eller ved det kgl. Tbeater og Kapel, dels til saadanne værdige og trængende Personer, som selv have gjort Tjeneste ved det kgl. Theater, men derfra ere afgaaede, uden at deres Stilling ved samme har berettiget dem til Pension. Bestyres af Kirke- og Undervisnings-, I ministeriet. Hvalsøe, Pastor, og Hustru, Legat til Minde om, til værdige og trængende Enker og ugifte Fruentimmer. Kapital Kr. Testament af 12. Juli Træder først i Virksomhed efter 5 i Testamentet nævnte Personers Død. Bestyres af Magistraten. I Hvidts, L N, og Therese Lorcks Legat j for værdige og trængende Enker og Piger, som have kjendt bedre Kaar. Oprettet 1857 af Etatsr. L N Hvidts Børn og Svigerbørn. Legatet uddeles for Tiden til en bestemt Legatarier med 300 Kr. og iøvrigt i 3 Port. paa 200 Kr. og 6 Port. paa 100 Kr. aarlig. I Tiden vil det blive at uddele med 4 Portioner å 200 Kr. og 10 Portioner k 100 Kr., hvoraf Halvdelen skal tilfalde Enker og Halvdelen Piger, hvilke nyde Legatet, saalænge de dertil anses værdige og ej forandre deres Stand. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Hvidts, LN, Legat, stiftet af hans Søn d. 12. Aug. 1849, som er halvtredsindsty- : vende Aarsdagen siden Etatsr. Hvidt vanat Borgerskab som Grosserer her i Staden. 200 I Kr. uddeles hvert Aar afborgerrepræsenta- i tionen til en forskjellig Person. Høckendorffs Legat for Mestre af Malerlauget eller disses Enker, eller for Malere og disses Enker. Fundats konfirmeret 10.

5 Legater. Septbr Kapital c Kr. 4 Port» 20 Kr. Bestyres af Magistraten. Hørkræmmerlaugets Svendelade. Af den i det ophævede Hørkræmmerlangs Svendelade tilstedeværende Beholdning, c Kr., er stiftet en Fond, hvis Renter til de halvaarlige Flyttetider nddeles til trængende Hørkræmmer s vende, der have været Interessenter i den tidligere SvendekaBse, eller deres Enker. Jacobsens, Ane Margrethe, Legat til ngifte, uforsørgede Fruentimmer og trængende Enker, ejer en Kapital af Kr.J hvis Renter uddeles i loportioner. Traadte i Virksomhed Bestyres af Magistraten. Jacobsens, Ane Marie, Legat. 1 Port. paa 80 Kr. aarlig til en Pige af Borgerstanden. Bestyres af Borgerrepræsentationen.! Israel, JL,jun.s,Legat giverlaanpaa loookr. (4 pct. Rente, 6 Aars Afbetaling) til Handlende af den mosaiske og kristne Religion. Legatet har samme Bestyrelse som Præmie-Selskabet. Jubel-Legatet eller rettere Legatet til I Enevolds-Regjeringens Erindring" er stiftet ved de af Frederik V. i Anledning af den i 1761 celebrerede Jubelfest til Erindring om Enevolds-Regjeringens Indførelse til Stadens Indvaanere skænkede 8000 Kr., som efter Indstilling af den daværende Magistrat henlagdes til et Legat, hvis Renter udbetales til 10 fattige Indvaanere i Kbhvn. 10 Portioner a 32 Kr. Bestyres af Magistraten. J uels, FF, og Hustrus Legat tiluarbejds dygtige eller gamle og svagelige Personer af begge Kjøn i Kbhvn. Familien har Fortrinsret 33 Portioner å 100Kr. Bestyres afborgerrepræsentationen. Jftrgensens,AC, født Grønberg, Legat] med en Kapital af 3300Kr., uddeles i 3 Portioner paa 40 Kr. til Huslejehjælp til værdige og trængende Familier af Borgerstanden. Bestyres af Magistraten. Jørgensens, Dorthea, Legat for fattige Tjenestepiger i Kbhvn., som have tjent paa samme Sted i mindst 10 Aar og endnu tjene paa samme Sted. Portioner paa 20 Kr. aarl. Kapital c. 1700Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Kaas's, JS, ghustrus, AMHansens, Understøttelseslegat. Testam. af 6. Febr Renterne af Kr. anvendes til livsvarige Portioner a 100Kr. til trængende, værdige Fruentimmer, der ere Døtre eller Enker efter agtede Borgere og Indvaanere her i Staden, fornemmelig al Handelsstanden, hvortil ogsaa regnes Mæglere og DetajlUster. Bestyres af Borgerrepræsent. Kaas's Overskudslegat Kapitalen er c Kr.; *l» af Renterne anvendes i Portioner paa 80 Kr. eller 40 Kr. til Huslejeeller Brændehjælp til gamle eller svage Personer af begge Kjøn, gifte eller ugifte af alle Borgerklasser i Kbhvn., og 1 /s uddeles af Pastor Fenger til Trængende af Frelsers Menighed, og efter hans Død af Sognepræsten ved Frelsers Kirke. Paa denne sidste Del nær uddeles Legatet iøvrigt af Borgerrepræsentationen. Kalis, Sekretær J C, og Frøken JEC Kalis Legat til Understøttelse for ugifte Fruentimmer. Gavebrev af 4. April Descendenterne efter nogle i Gavebrevet nævnte Personer have Fortrin. Kapital c. I Kr. 5 Portioner å 120 Kr. aarlig. Bestyres af Magistraten. Kalis, Johanne Elisabeth Christiane, I Frk., Legat. Test. 16. Jan Fundats 31. Marts Kapital Kr. Descendenterne efter nogle bestemte Personer have Fortrin; derefter uddeles Port. a 200 Kr. til 6 ugifte Fruentimmer. Bestyres af Magist. Kandestøbersvendenes Legat til en eller to trængende Enker efter Kandestøbersvende i Kbhvn. Fundats 15. Marts Kapital 800 Kr. Bestyres af Magistraten. Kellermanns, Tømmerhdl. J G V, Legat tilpersoner af begge Kjøn af den kbhvnske Borgerstand, som i enhver Henseende ere værdige dertil, og som forhen have været i bedre Kaar, men ved uforskyldt Ulykke ere komne i Trang. Testamentet af 11. Juni Kapitalen udgjør c Kr. Besty-I I res af Magistraten. P Kierkegaards,Micha! Andreas,Legal til Enker efter Menige eller Underoff., déi ere faldne i sidste Krig, eller til Menige oj Underoff., der ere blevne Invalider. Port. i 50 Kr. 25 Aar efter Testators Død skal del uddeles i Port. paa 100 Kr. til trængende kbhvnske Borgere eller disses Enker. Ka pital Kr. Bestyres af Borgerrepræ sentationen. Kiellerups, Konferentsr., og Hustrui Legat, Fundats af 23. Oktbr Kapita Kr. 6 Port. å 200 Kr. aarlig uddele til trængende Enker efter de i sidste Krij faldne danske Officerer. Naar Legatet c længer kan finde saadan Anvendelse, ska det uddeles i Portioner å 100 Kr. aarlig ti trængende og værdige Enker eller faderløs Pigebørn i Kbhvn.; dog har Familien Foi trinsret. Bestyres af Magistraten,men bon gives af Konferentsr. Kiellerups Hustn saalænge hun er ilive. Klarupske Stiftelser understøtteei ker, ugifte Fruentimmer og Skolebøri Slægtninge af Testator og hanshnstru ha> fortrinsvis Adkomst. Oprettede af Justitsi Postkasserer C J Klarup ved Testament: 12. Marts D. 1. Jan varfo muen nominelt 89000Kr. Direktører :Konl Lunn, K. DM.; Højesteretsass. Obelit R.; Gross. JWandel; Etatsr., Overret assessor de Fine Skibsted,R. Revisore Gross. R W Kirketerp; Forretningsføre

6 Legater CM Cold. Sekretær: Højesteretssagfører M Lunn. Kont. Kjøbmagterg. 9. Klo s s 's og Hustru Christiane, f. Aarhus's, Legat. Kapital c Kr. Uddeler 4 Port. aarl. til trængende og værdige Guld- og Sølvarbejdere og Juvelerere, der have Borgerskab i Kbhvn., samt deres Enker. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Kofoeds, Etatsraadinde, Legat: 1) til Understøttelse for Enker efter Borgere og Embedsmænd heri Staden, dog Sømands- Enker undtagne, for hvilke et andet Legat er stiftet; 19 Portioner li 200Kr. og 36 å 100 Kr. aarlig; Enker efter Præster og Betjente ved Frelsers Kirke skulle fortrinligen komme i Betragtning. 2) Til Understøttelse for ugifte Fruentimmer, hvis Kaar ikke svare til den Opdragelse, de efter deres Forældres Stilling have nydt; 19 Portioner å 200Kr. og 40 a 100 Kr. aarlig. 3) Til at udrede Skoleløn for uformuende Pigebørn fra deres 9de Aar indtil de ere blevne konfirmerede eller have fyldt deres 15de Aar: 10 Portioner å 100 Kr. og 12 i 50 Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Kofoeds, Etatsraadinde, Legat til Understøttelse for trængende Sømænd af Koffardi-Etaten, der have faret herfra Staden og sammesteds ere bosiddende, naar Understøttelsen til&taas, og saadannes Enker og Børn under 15 Aar. Renten af Kr. uddeles i livsvarige Portioner i Reglen paa 100 Kr. Bestyrelsen: Formanden for Sø- og Handelsretten NF Schlegel, R. DM., Formand; Mønstringsbestyrer C Børnsen; Skibsførerne D A Lund, H MAaris, DM., H J Baagøe, J L Bar fred, Kasserer. Kollektfonden er den resterende Del af en i Anledning af den store Ildebrand i Kbhvn. é Juni 1795 indsamlet Kapital til Lindring af de Brandlidtes Nød, hvilken kan anvendes til Understøttelse for fattige Familier, som ved Ildebrande maatte blive berøvede det Fornødne til at sidde og ligge paa". Kapitalen er c Kr. og bestyres af Magistraten. Kong Kristian den 9des og Dronning Louises Sølvbryllups Legat. Kapital Kr. Renten anvendes til at skaffe fri Kur og Pleje i Kommunehospitalet for saadanne i Kbhvn. hjemmehørende Personer, der ikke ere under Fattigforsørgelse eller under Forsorg af anerkjendte Sygekasser, men hvis Kaar ere saadanne, at de ikke selv kunne afholde Omkostningerne uden at nedsynke i Gjæld eller Armod. Legatpladserne uddeles af Magistraten, undtagen i de Tilfælde, hvori Deres Majestæter selv ville tage Bestemmelse. Kr ud ener s, Baronesse, født Halling, Legat er oprettet af kejserlig russisk Statsraad og Kmh. Gothard Ludvig v. Krtidener. Kapitalen er c Kr., og der udbetales 2 Port. k 100 Kr. aarlig til Enker og ugifte Fruentimmer, som tidligere have været i bedre Kaar og nu ere trængende, og som have Bevisligheder for, at de stedse have ført en kristelig Vandel, især saadanne, som ere sygelige og svagelige. Desuden understøttes nogle velgjørende Stiftelser, og en Seng i Vartov belægges med en fattig Syg. Bestyres af Borgerrepræsentationen. K5n nemanns, Skibskapit. og Brygger D E, Legat for trængende, gamle Skippere eller Skipperenker. Testament af 17.Decbr Familien har Fortrin. Kapital c Kr. 12 Port å 40 Kr. halvaarlig. Bestyres af Magistraten. Kønsbergs, GarverN, Legat til 6 Fattige, hvorved Slægtninge af K&nsberg og hans Hustru E C Konsberg, født Haren, { have Fortrin. Hver Portion paa c. 88 Kr. Testament af 17. Marts Bestyres af Borgerrepræsentationen. Langkjers, Svenné, Legat til mindst & Fripladser i Langkjers Handelsakademi. Kapital Kr. Bestyrelse: Handelsakademiets Styrelse. Lassens, Justitsr. P, Legat til en fattig Piges Udstyr, fornemmelig til den, som er baade fader- og moderløs. Fundats af 9. Maj Portion paa 120 Kr. Bestyrei af Magistraten. L as s en s, B orger og Hosekræmmer T C, Legat til 2 Enker eller fattige Familiefædre, 2 Portioner paa c. 20 Kr. Kapital c. 1200Kr. Bestyres af Magistraten. Ledertugs, Hedevig Susanne, Legat til livsvarig Understøttelse for 2 Tjenestepiger, som ere over 50 Aar og have tjent tro og redeligt i en og samme Familie idetmindste i 20 Aar". Kapital 3600 Kr. 2 Port. k 72 Kr. aarlig. Bestyres af Magistraten. Levys, M M, Legat til Huslejeunderstøttelse for 2 kbhvnske private Skolelæreres Enker, som ingen Pension have. Oprettet ved Testament af 26. Aug med senere Tillæg. Kapital 2300 Kr. Bestyres af Magistraten. Linaaes Legat for trængende Enker med Børn af Borgerklassen som Understøttelse til disses Skolegang. Renten af Kr. tilflyder en Enke, som nyder samme indtilbarnets 15de Aar. Bestyres af Magistraten. L u g g e s Legat for 4 fattige Fruentimmer, enten gamle ugifte Enker eller unge Piger. Kapital c Kr. Testament 15. Septbr Testators Familie er fortrinsberettiget. Bestyres af Magistraten. Lunds, PB, Legat for ugifte Døtre over 30 Aar af afdøde Embedsmænd eller Borgere her i Staden. Testam. 12. Juli Kapital 2000 Kr. Legatrenten tildeles kun en Person, og Testators eller hans Hustrus Slægtninge ere fortrinsberettigede. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Lunds, Silke-,Uld-ogLærredshdl. Jens

7 Legater. Hansen, Legat til Understøttelse for træn- ' gende Enker og Enkemænd eller andre ældre og svage Personer af Kbhvns Indvaanere. Test. af 16. April Port. a 200 Kr. og 16 Port. å 100 Kr. aarlig. Slægtninge af Testator have Fortrin. Kapital c Kr. Bestyres af Magistraten og Borgerrepræsentationen ved en Komite. Lunds, Kommercrraadinde Marie Sophie, Legat for 2 trængende Enker, helst af borgerlig Stand, og som sidde med smaa Børn. Testament af 22. Novbr Kapitalen er c. 2000Kr. Bestyres af Magistraten. Lunds, Armgardt Kildal-, fødtporths, Legat for ugifte, værdige og trængende Pi-1 ger i en Alder af 40 Aar eller derover. Kapital c Kr. 12 Port. k 100 Kr. Bestyres af Magistraten. Mehls, BM, Legat til værdige og trængende Mænd, helst af HaandværkBStanden, og ugifte Fruentimmer (ogsaa Enker paa 50 Aar og derover). Testament af 12. Aug Kapitalen er c Kr.; for Tiden uddeles dog kun 61 Portioner & 100 Kir.,idet den øvrige Rente medgaar til Udredelsen af en ved Testamentet bortgiven Livrente. Be-1 styres af Magistraten. Mitchells, M R, Legat fortrængende Lærerinder i Kbhvn. Testam. af 26. Febr med Kodicil af 31. Oktbr Legatkapitalen, der skal bestyres under Ovenormynderiet, udgjør nu c Kr., men kan engang i visse Tilfælde voxe tildetdobbelte. Portionerne ere paa 100 Kr. aarlig. Bestyrelsen, der skal dannes af en Sognepræst, der vælges af Skoledirektionen, Skoledirektøren og en Borgerrepræsentant, der vælges af Borgerrepræsentanterne, bestaar af: Sognepræst, Dr. theol.kolthoff, R.; Skoledirektør, Prof. Holbech, R. DM.; Borgerrepræsentant, Gross. M Melchior. Mitchells, R & W, Legat til Understøttelse dels for værdige og trængende Døtre af afdøde Forældre af Handels-, Haandværksog Embedsstanden i Kbhvn., som have fyldt 40 Aar, have stadigt Ophold i Kbhvn., ere ugifte og uden Forsørger, og hvis Kaar ikke svare til den Opdragelse, de have nydt, eller til den Stilling, deres Forældre have indtaget i Samfundet, dels for værdige og trængende Enker efter Mænd af Handels-, Haandværks- eller Embedsstanden i Kbhvn., som ligeledes have fyldt 40 Aar, leve i trange Kaar og ere uden Forsørgere. Kapital c Kr. Den aarl. Rente skal deles i Portioner paa 200 Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Morescos, Adelaide, Legat. Test. 20. Febr Kapital c Kr. Bestemt til Fordel for Manufakturhandlerforeningéns Stiftelse og Understøttelsesfond. M undt s, Konferentsr., Borgmester, Legat til Understøttelse forugifte Fruentimmer eller Enker. Saadanne Piger, som efter tidligere Vedtægter kunne vente Pension af det Offentlige, men nu ere berøvede dette Haab, skulle komme i fortrinlig Betragtning. Familien bar Forret og Testators Søskende, saalænge nogen af dem leve, Forslagsret til Legatet Testament af 29. Juli Kapitalen c Kr. Der uddeles for Tiden 75 Legatportioner k 80 Kr. aarl. Desuden ejer Legatet en Fribolig for 16 ugifte Fruentimmer (ikke Enker) i Viktoriag. 20. Fribolig og Pengelegatet kunne ikke tildeles samme Person. Bestyres af Magistraten. Neves, Klokker C F Neves Enkes, Gjer- I trud Marie, Legat nydes af Familien, men kan med Tiden tilfalde Trængende af Borgerstanden i vor Frue Sogn i Kbhvn. og isærdeleshed dem, som have havt Borgerskab paa Brændevinsbrænderi". ; Nissenske Stiftelse til fattige Børns- Underholdning og Understøttelse tilenker, hvortil er henlagt Glostrups og Vallensbæks Kirkers overskydende Indkomster samt Indtægterne af noget Jordegods, er oprettetved Etatsr. Hans Nikolaj Nissens og Hustru Eva Cathrine PechiilesFundats af 20. Jan. 1764, konfirmeret 11. Maj s. A., Testament af 6. Oktbr og Etatsr. Nissens senere Tillægsbestemmelse af 6. Febr Der uddeles 12 Legatportioner paa 52 Kr. aarl. til fattige Børns Underholdning og Opdragelse indtil deres 15. Aar, hvis Mødre dog skulle henhøre til eller have henhørt til Kbhvns Jurisdiktion; fortrinsberettigede ere Børn af Testatorernes Familie samt af Præster og Degne i Glostrup og Vallensbæks Sogne. Der uddeles 2 Legatportioner paa 100 Kr. aarl. til trængende Enker af Testatorernes Slægt, navnlig Testatrices Broder Henrik Pechiiles og Testators Broder Klokker Haabers Descendenter. For tre Enker er der Fribolig i det Stiftelsen tilhørende HusNr. 3 paa Nørregade, hvortil ligeledes Enker af Testatorerne have fortrinlig Adgang. Endelig er der i etstiftelsen tilhørende Hus i Vallensbæk 2 Friboliger for trængende Enker efter fornævnte Henrik Pechiiles og Klokker Haabers Descendenter, eller saafremt saadanne ikke findes, for Præste- eller Degne- Enker af Glostrup og Vallensbæk Sogne. Bestyres af Magistraten. Owes, Johanne Sophie, Legat for Enker ellerdøtre efter Vinhandlere i Kbhvn. Fundats konfirmeret 16. Jan Kapital Kr. Bestyres af Magistraten. Pau li-brunske, det, Legat for værdige og trængende Enker efter Grosserere og andre Enker af Handelsstanden, opr. ved Testam. af 27. Septbr Portioner a 200 Kr., 6 k 100 Kr. Legatet træder først i fuld Kraft ved forskjellige Legatnyderes Død; for Tiden uddeles 4 Port. a 200 Kr. og 3 å 100 Kr. Kapital80000Kr. Bestyres af Grosserersocietetets Komite. Petersens, Søstrene Elisabeth, Mina og

8 Legater Abigail, Legat til 3 uformuende, ugifte og i enhver Henseende agtværdige Jomfruer, der ere Døtre af Mænd af Kbhvns Handelsstand og i en Alder af 40 Aar, samt til 2 af de mest trængende Damer i Ulrichsens Stiftelse* Testam. af 24. Septbr Kapital 8000 Kr. Bestyres af Magistraten. Puggaardske Legater, etdrenge- og et Pigelegat, hvert paa over200000kr., stiftede af afdøde Etatsr., Gross. HansPuggaard, ere bestemte til Opdragelse af Drenge- og Pigebørn, som leve under fattige og ulykkelige Forhold. Hine ere fornemmelig bestemte for Haandværks-, disse for Tyendestapden og blive opdragne i det Puggaardske Pigehjem i den Legatet tilhørende Ejendom, Helenev. i. Legaterne have en fælles Bestyrelse: Gross. Rud.Puggaard, R.,Formand; Prof., Dr. Martin Hammerich, R.; Overretsprok. Y Rode; Prof., Dr. med. H Lehmann, R., Forretningsfører. Rehlingske, det, Legat til Kjøbmands- Enker eller Døtre i Kbhvn. Oprettet Kapital c Kr. 1 Portion paa 40 Kr. aarl; Bestyres af Magistraten. Rosteds, Justitsraadinde Cecilia, Legat tildels til Understøttelse af Fattige i forrige Nikolaj Sogn, c Kr. Oprettet Bestyres af Magistraten. Rothenborgs, Peter, Guldsmedm., til Huslejehjælp for fattige Familier. Kapital c Kr. 3 Port. å 140 Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Rydendahlsk e Legat for aldrende, ugifte og trængende Fruentimmer, 20 Kr. aarl. Slægtninge af Testatricen Birgitte Kirstine Rydendahl ere fortrinsherettigede. Kapital 2200 Kr. Sabels, Madame Anne Marie, Legat, 1 Port. paa c. 78 Kr. til Opdragelse af et fattigt Pigebarn, er oprettet ved Testament af 16. Aug og underlagt Borgerrepræsentationen. Sandholts, Oberst, og Hustrus Legat for værdige og trængende Enker eller ugifte Døtre efter Officianter i Artilleriet. Kapital c Kr. Port. a 200 Kr. Fundats af 5. Septbr Bestyres at Borgerrepræsentationen. S as s's, Etatsr. M V, Legat til Enker eller Døtre af Grosserere. Kapital Kr. Portioner å 200 Kr. aarl. Bestyres af Grosserersocietetets Komite. S a s s's, Mathias Vilhelm, Carl Adolph og Caroline Johanne, Legater, stiftede 29. Juni Port. a 100 Kr. aarl. til Skolelegater for Børn af hæderlige trængende Grosserere, islandske Kjøbmænd, Urtekræmmere, Hørkræmmere eller andre disse Klasser nærstaaende Næringsdrivende. 1 Port. paa 200 Kr. aarl. til Enker efter Mænd i de nævnte Klasser. 3 Port. å 200 Kr. aarl. til trængende Mænd i disse Klasser. Indtil Videre have Beslægtede af den Sass'ske og Kraft'ske Familie under lige Forhold Fortrinsret. Bestyres af Grosserersocietetet! Komite. Schack es, Frøken HA. Renten uddele«til 8 værdige trængende Haandværksmestres ugifte Døtre heraf Staden, der have fyldt deres 55 Aar. Kapital Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Schmidts, Barbara, Frøken, Legat for trængende og agtværdige ugifte Fruentimmer af den dannede Klasse i en Alder af over 50 Aar og bosiddende i Kbhvn. Kapital Kr. Gamle Lærerinder samt Døtre 9 Raadmænd eller Højesteretsadvokater have Fortrin. Foreløbig bortgives kun en Port paa 132 Kr. Bestyres af Magistraten. Schous Enkes, Gross. Jochum, Legat for fattige Enker af Kjøbmands- eller åndes civil Stand, som dertil ere trængende og ført I et bekjendt anstændigt Levnet. Testament af 9. April Er underlagt Borger repræsentationen. 16 Port. k 40 Kr. aarl. Schou, Etatsr. Jacob Henric oghustrn Susanne Beckmans, Stiftelse, stor376516kr Hoveddelen af Understøttelserne tilfalder alene Familien, men der tildeles også«i Understøttelser til Tjenestetyende, der have I tjent i Familien i mindst 8 Aar. Direktio- nen: Gross. R W Kirketerp; Gross. Julius Wandel; fh. Godsejer F Suhr. Schriches, Sognedegn, Legat, som er stiftet ved Testament af 21. Oktbr. 1783, uddeles af begge Præsterne ved Helligaandt Kirke og 2 af Borgerrepræsentationen til 10 gamle Folk af Mand- eller Kvindekjønne^ især Syge, Sengeliggende eller Enker, der skulle være af Helligaands Menighed; 12 Kr. halvaarl. til hver. Schuttes, August Theodor, Kmh., Hofjægermester, Legat. Test 29. Marts Kapital oprindelig stor Kr. Til Understøttelse og Fremme af almennyttige og veldædige Formaal i Danmark. Bestyres S Magisk Schønbergs, AM, Justitsraadinde,Legat for ugifte trængende Døtre af afdøde Embedsmænd, oprettet vedtestam. af 22. Oktbr. 1864, konf. 21. Oktbr Kapital c Kr., hvis Renter bortgives i 2 ligestore Port. Bestyres af Magistraten. Schøtts, Christian Peter, Legat for verdige og trængende Enker og Børn eftef Mænd, der have været Grosserere i Kbhvn. Port. a 400 Kr. Stifterens Slægt er fortrinsberettiget. Bestyrere: Gross. A Gamél, Overretsprok. Jacobsen. Sejl-, Flag- og Kompasmagerlaagets forenede Legat er ved Fundats af28- Marts 1862 oprettet af den ved Laugets Ophævelse i Mesterladen tilstedeværende Beholdning paa 1000 Kr., hvis Renter uddele«i 2 ligestore Portioner til trængende og vs»- dige Enker eller Døtre efter forhenværende i

9 Gerhardt J MEnke e. Gross. Kalkbrænderivej 36s JDfh, Forpagter Kalkbrænderiv. 36s Gericke AWHh. Broderimagasin Yesterg. 13, Gérin E Kjøbmd. Gasværksv. 21«Gerlach A W Oberst R. Frederiksbergg.23, Gersdorff S B Lieut Halmt. 143 Gether J J fh. Byfoged R. DM. Frydendalsv. 56 x P C A Fuldm. Gothersg. 156«Gjede S G A Inspektør Allegade 17 Gjelbye H K Vejerassist. St. Peder St. 26, Gjellerup C A Cand. theol. Løngangst. 21, W Hdlsfuldm. Amaliev. 10, Gjelsing M C Enkefrue Kronprinsesseg. 40«Gjerdrum C H Bogholder Saxog. 11, Gjersing NY Kancellisti Marinem. Skjoldsgade 5 4 Giese C Enkefrue Yesterbrog. 62, Gjessing WEOHdlsagent Graabrødret. 182 Ginge J L Gross. Skibsprovianteringshdl.(H S Hansen) Skjoldsg. 3S Gissemann N P Isenkr. Østerbrog. 46 Bp. Østerbrog. 49 Ag Gjørup CF Vilh. Assist iklasselotteriinsp ektoratet Østerfarimagsg. 7«MC Enkefrue østerfarimagsg. 7«Glahn HO Oberst i lug. K.DM. Pilealle 19s O V Præst Pilealle 19, Gleernp O Cand. pharm. Absalonsg Glodkowski O Enkefrue Dosseringen 163 Glud Cbr. Prok. v. Overr. Skinderg. 27, Bp. Yesterbrog. 83, Gluud E A Garverm. Bakkegaardsv. 14g Gliickstadt M J Kjøbmd. Gothersg. 147K Joseph & Ko. Vexellerere Holm.Kan. 22g Glæsner C F. Civiling. Landmaaler Frederiksborggade 46, Gnatt C R Enke e. Nagelsmed Strandg.42BbS Goedecke E H Lottorikollektrice St. Peder St. 17, Goldberg J J Gross. (Goldberg <fe Ko.) Nygaardsvej 6 Goldenbaum J Høker Bagerg. 7K Goldschadt A Gross. Tordenskjoldsg. 29Bb, Goldschmidt Jul. M Gross. Strandv. 23 tr i Havneg. 13jib2 Good J Børsforv. Dosseringen 16, Gornitzka A Regissør Nørrefarimagsg. 27s Gottlieb V J M Agent Saxog. 35, L G A Assist. v. Assisth. Ole Suhrs G. 1«G F Gross. Nørrevoldg. 21s Bp. Gothersg. 145 B, Gottorp F Bøssemager Yoldmesterg. 10s Gottschalck C M N Enke e. Overlæge Oehlenschlægersg. 7, F Enkefrue Gasværksv. 13 j Gottschalk Oscar E Forretningsbest. H C Ørsteds V. 39 Bs Graae C E Fabrikbest. Ny Yesterg. 3, Graah F E Exam. jur. Saxog. 9«C Manufakthdl. Cort Adelers G. 8, Graef C O W Lieut. Baadsmandsst Gram J P Cand. pharm. Nansensg. 184 Grandjean J C V Godsejer Amagert. 19, SJ Gross. (S Grandjean & Ko.) Gothersg. 157 B, J L Hdlsagent Absalonsg. 20, J Hdlsrejsende Yesterbrog. 8j?s A C V Musiker Nørreg. 35, Grave N T Yatfabr. Lieut. st Kongensg. 101 Bp. Adelg. 113s Gravesen PJAuktionsh.HCAndersens G.3g J Skolelærer H C Andersens G. 3S Gredste dhvs Kontchef Nørrefarimagsg.27, Greensteen A Cand. jur. Assist. Havneg.35, Gregersen S J M Direktrice Ny østerg. 10, AH Skomagerm. st. Helliggejstst. 3g A Y Stud. med. Nørreg. 33s Greiff enberg C J Partikulier Dossering. 38s Greis P C Tømrer Nørre Alle41s Grim D Enkefrue Nørrebrog. 17, Gronemann F C ps. Overserg. DM. Hallinsgade 22 2 Gropp W Skomagerm. Frederiksborgg. 46«Grosmann L O Kontorist Rømersg. 22, Groth A Enkefrue St. Knuds Y. 3a Grove C S fh. Lærerinde GI. Kongev Grubb J Urtekr. Nansensg. 4S Grube JA Assist. i Finm. 1. Strandst. 14, Grundfør M E T Restauratør Biilowsv. 9S Grundtvig F L Stud polit. Skinderg. 33, Grunth J A Fuldm. Østerfarimagsg. 3 & 5«GM Gross. Østerfarimagsg. 3 &5t Grttn F L Hdlsfuldm. Løvst. 83 Louis Skræderm. Løvst. 83 Grimer G E Stud. polit. Nørresøg. 27, Græbe J P Bogtrykker Yesselsg. 23 Grønbeck Y Bogholder Absalonsg. 43s Grøndahl W Skomagerm. Antoniest. 3«Grønlund M S F Frøken Vinkelv. 9, J H L Kapit. R. DM. Vinkelv. 9, JA Oberst K. DM. Nørresøg. 25x N Urtekr. St. Knuds V. 22 Grønning C F Cand. theol. Korsg. 45, Grønvold C F Kontorist Jernbaneg. 7 Gudme EB Gross. (CThyge Ludvigsen&Ko.) st. Kongensg. 106, Guldberg D Assist. Vesterbrog C Høegh- Konventualinde Saxog. 12 Guldbrandsen M A Enkefrue Ved Stranden 12a F H Melhdl. Kultorv 16s Gundel V T R Gross. GI. Kongev. 102, Gundersen K Gross. Vingaardst. 20s Gundestrup H W Hdlsagent Nørrefarimagsgade 37«Gunnarsen T Forretningsf. Havneg. 21, Guntel C G Bødkerm. (R Hjorth-Kjær's Eftf. C & V Guntel) Nansensg. 41 Bt V L Bødkerm. (R Hjorth-Kjær's Eftf. C & V Guntel) Nansensg. 41 Ba Guntzelnick J C Malerm. Teglgaardst. 5S J J G Malerm. Teglgaardst. 5a Gustaf son J H Værtshush. Nyhavn 53s Gustavsen H P Vejassist. Aagade 70«

10 12 Gnstavnsen J Naalemager Lykkesholmsv. 32$ Gylche O C Gross. (Øllgaard & Gylche) Dosseringen 6, Gyntelberg A Y Lieut. Havneg. 35, Gynther G Blikkenslagerm. Gas- og Yandm. Mønterg. 24 Gædecken Axel Hdlskontorist Brogade 5S Gørner A Porcellænsmaler Prinsensg. 3S Gøtske HYR Farmaceut Graabrødret. 15, Gotzsche A M Enkefrue Translatrice Peder Skrams G. 13 K M h. Vaskeri Antoniest. 21, flaagen P Kreaturhdl. Gasværksv. 19, C F H Sejlmager Wildérsg. 45, Haagensen P Pianofortest. Klosterst. 23, Haar J B Snedkerm. Ligkistefabr. Nørrebrogade 34, Haarbye J H Skræderm. Østerfarimagsg. 3 & 5a Haarlø v TJH Driftsinspektør Gl.Kongev.88, Haas CJW Assist. v. Gasv. Absalonsg. 43s Haastrnp P L F Blikkenslagerm. Borgerg. 34s>1 JA FolkethingsmandHCAndersensG.143 Hadernp V Læge Tandlæge Tordenskjoldsgade 11 n4 Klinik 9-4 Haifner O E Enkefrue Saxog. 8, Hage H F Cand. jur. Frederiksborgg. 13 A A Enkefrue Frederiksborgg. 18 J D Fuldm. st. Kongensg CF Gross. Lieut. Kronprinsesseg. 6s DS Student Frederiksborgg 1 s Hagedorn R C Frøken Frederiksborgg. 10,* Hagelberg J Enkefrue Fiolst. 31, H V Gross. Skvalderg. 8, Hagemann H Arkitekt Gothersg. 139s Ludvig Gross. Jernbaneg. 1, Hagen O Assist. Fiolst. 18s C Forvalter st. Kongensg. 75, J J Partikulier Svanemosegaardsv. 21 J Prok. v.overr. Vesterg.18, Bp.Nytorv 5s Hahn B Forstanderinde Nansensg. 46 As Halberg C C Sadelmagerm. st. Strandst. 23s Halberstadt Gustav Maskinfabr.(H Rudolph Koefoed & Ko.) H C Andersens G. 2, Halby K G Gross. Havneg. 43 i Hald C A G Cand. jur. Skinderg. 9a Halgreen W Enkefrue Rosengaarden 6, TN Guldsmed Dronn. Tverg. 26s Hall L W Enke Linnésg. 31, HallbergLTFormandKristenbernikovst.28, Halvorsen F C Krigsr. Økonomibestyrer Wildérsg. 453 Hamborg P E Skibsf. Dannebrogsg. 132 Hammeken J Bogholder Vesterbrog. 2 C4 Hammermttller J Skræderm. Dronn. Tverg. 16, Hansen A Agent Knabrost. 30, F L & Ko. Agenturforretn. Søtorvet 2K AD Assist. GI. Kongev. 72, C A Assist. GI. Kongev. 72, Hansen P U Assistent i Privatbanken Nyvej 1.7s HP Barbér Mønterg. 4 g E kgl. Biløber Larsbjørnst. 22, H A Cand. polyt. Ingeniør Østerfarimagsgade 9 4 C Dampskibsrestauratør Holbergsg. 30, C Detajlhdl. Frederiksborgg. 29s C Detajlhdl. Vendersg. 19K C W Detajlhdl. Lavendelst. 16, H Detajlhdl. Krystalg. 9K H C Detajlhdl. Todesg. 3S P V Detajlhdl. Vesterbrog. 13K C Docent v. Landbohøjsk. Niels Ebbesens Vej21a P C Dr. phil. Væverg. 104 AK Enke e. Kammerr. Nyvej l7g CM Enke e. Glarm. Adelg. 106s C N Enke e. Prof. st. Kongensg. 25, H S Enke e. Kornhdl. St. Peder St. 55a HT Enkefrue Sortedamsg. 13, LA Enke e. Kammerr. Kalkbrænderiv. 2g MH Enkefrue GI Kongev T M Enke e. Fabr. Svanholmsv. 14 C Exam. jur. Fiolst. 48g P C Z Exam. jur. Assist. Nyhavn 16g H E Fabrikbest. Cand. pharm. Frydsv.4j H V S Faktor Landemærket 33, L Forvalter Admfralg. 15g Georg E Hof-Fotograf Østerg. 54, Bp. Østerbrog. 33 A Fuldm.v.KbhvnsKvægt Gl.Kongev.96g N E Fuldm. Herluf Trolles G. 24, WFFuldm. Frederiksborgg. 174 J Furagehdl. Vesterbrog. 41 BSbl MJ Gjæstgiver Herluf Trolles G. 21 Bb8 C Gross. Nørrefarimagsg Fr. Ludv. Gross. Kapit. (F L Hansen & Ko.) Nørresøg. 174 Vm. Gross. (Vm. Hansen & Ko.) Niels Ebbesens V. 27s H Grønthdl. Fælledv. 17K J Guide Gartnerg. 6 B3 C J Guldsmedm. Halmtorv 61Bhj H S Hdlsagent Gothersg. 135s J M Hdlsagent Ole Suhrs G. ls C E H disbogholder Nyvej 17g H S Hdlsgartner Frederiksborgg. 42 A, C Høker Tjørneg. 8S O V Ingemør Viktoriag. 3 4 N Journalist Svanholmsv. 12 B'4 F H Kjøbmd. H C Andersens G. 10s P Kollekt-ør Grønneg. 38, AV Kontorist Ny østerg. 103 C E Kontorist Nyvej 17g H J Kontorist Nørrefarimagsg. 56, J Kornhdl. Nørrefarimagsg. 33a R Kreaturhdl. Petersens Passage 9 Cs S A Kunstdrejer st. Helliggejstst. 30K A Landmand Petersens Passage 9 Ag S L Lieut. Laxeg. 113 V Lieut. Smalleg. 12\ H C V Litograf Borgerg Eiler Læge st. Kongensg. 25,

11 Hansen H F O homøop. Læge GI. Strand 52, tr CCNMagnetisørLaxeg. 8, P E Malerm. Knabrost. 9g J Marskandiser Nørrefarimagsg. 33 B, A Melhdlske Frederiksborgg. 12K,, Vald Melhdl. Lavendelst. ltik S Modehdlinde Adelg. 20s CM Murm. Gartnerg. 3g E H Murm. Sølvg. 12BbS J N Musiker Ny Vesterg. 13 V A Vexelmægler Klasselottokollekt. Kronprinsensg 4, Bp. Nyvej 17s AT Papirbdl. Mønterg. 2S J Partikulier Skjoldsg. 3$ N Y h. Pensionat Cort Adelers G. 4, O F Politibetj. Niels Ebbesens Y. 31, P J O Politibetj. Kjøbmpgerg. 243 C A Politifuldm. Nørreg. R Postbud Aabenraa 23a NPPostexped. Lieut. Nørrefarimagsg S Postpakm. H C Andersens G. 3., C N Pr.-Lieut. Nansensg V J A Præst Gothersg 143A4 LP Reservelieut.Lods Toldbodbygningen O A Restauratør Linnésg. 20, S Restauratør Klosterst. 23g Karl Sagførerfuldm. Vesterbrog. 23, P Sandhdl. Absalonsg. 501 A Skomagerm. 1. Helliggejstst. 18, 0 0 Skomagerm. Bagerg. Ils N P Skræderm. Frederiksbergg. 36Bb, P Skræderm. Holm. Kan. 30 J T Skuespiller Frederiksborgg. 263 HASmedem Kalkbrænderiv. 21sbi P Smedem. Kalkbrænderiv. 86, H Snedkerm. Rømersg. 3g C P Stenhugger Kapelv. 13, E Stud. med. Gothersg. 139, L M Tobakshdl. Brogade 10«P Tømmerm. Ny Kongensg. 15, C A T Urtekr. Korsg. 58, C H A Urtekr. (Axel Selmers Eftf.) GI. Torv 16s P Urtekr. Emiliev. 8S J Værkmester Blaagaardsg. 3<?s C Værtshush. Vimmelskaftet 41 gb* C V Værtshush. Toldbodv. 22s E Værtshush. Nansensg. 53K H Værtshush. Nyhavn 38R H Værtshush. Overg. n. V. 27* J C Værtshush. St. Annæ G. 17s J T Værtshush. Nørrefarimagsg. 27K M Værtshush. Østerfarimagsg.9K N Værtshush. Bredg. 61s P Værtshush. Skinderg. 27K Hanson C O Enkefrue Dannebrogsg. 19, Harhon F H W Pr.-Lieut. Sølvg. 40«Harder V L Enkefrue Fælledv. 13, Hargrave J G Student GI. Kongev. 131, Hartung C F Mægler Mønterg. 2 6, Hartvig A Enkefrue Kjøbmagerg.. 17, J Hdlsrejsende Vesterbrog. 95, H W fh. Isenkr. Vesterbrog. 268, 13 Hartvig's Hans W Eftf. Isenkr. Amagert. 4g G A Kunstmaler GI. Kongev. 146, Hartvigson A Cand. pharm. Nørreg. 20Mb«Hase J C Pr.-Lieut. Sølvg. 38s Hass S A Kunstmaler Dannebrogsg. 42, Hasselbalch J Enkefrue Smalleg. 29 B, HasselmannCFOverserg.Osterfarimagsg 8, Hasseriis P O Hdlsagent Gothersg. 152, Hassert L & J Frøkner Skytteg. 15, Hastrup H S Landmand St. Hans T. 32, J Partikulier Smalleg. Is Hatting J J Bogholder Nyhavn 143 Haugaard L Inspektør Jagtv. 109 Haureberg CD Enke e.landmand Gothersgade 133Bb«Hauschild J ps. Overserg. Gasværksv. 7, Havsteen J J Cand. jur. Assist. i Indenrigsministeriet Aabenraa 3r>, Haxthausen A Enke e. Major Vesterbrog. 122 H P*C Mekanikus Vesterbrog. 122, HecquetNMC Enke e.læge st.kongensg.83, CF A Læge st. Kongensg.83, Hedemann F Frøken Nørrevoldg. 29, M S F Kapit i Livg. R. DM. Citadelsv. 9, Heden A Enkefrue Nørresøg. 37s Hedenskog J L Skræderm. Gothersg. 77, Hee V Bogholder Snareg. 10s Hegelund G C F Gross. (Chr. N Pedersen & Hegelund) Lorentzensg. 14s Heidemann HP Pianofortefabr.Kong.Nyt.81 Heidenheim ABankier &Vexellerer Vesterbrog. 2 Cs Bp. Nørreg. 20j C Frøken Haveselskabets V. 25 M3 Heimann H Cigarhdl. Frederiksbergg. 36K Bp.Halmt. 75, Wulff Gross. Halmt. 75, S G Skræderm. Ole Suhrs G. 4, Hein T P Konditor Østerbrog. 19K H V R Lieut. Sølvg. 40«S P Maskinm. Frydsv. 14, Heine J J Kammerjæger (M Wagner) Tordenskjoldsg. 14, Heitmann G L ps. Stabsserg. Saxog. 27, Helbech C Forretningsf. Dronn. Tverg. 16a Helleri N E Glarm. Nansensg. 47 K Hellner A T Ritmester Nørrebrog. 21, Helms E V H Cand. pharm. Dosseringen 32, P G Cand. theol Lærer Østerfarimagsg.9 * R Skoleinspektør Gasværksv. 22s Helveg A A Stud med. Poul Møllers V. 4, R Stud. polyt. Poul Møllers V. 4, Hendler A Handskefabr. st. Kongensg. 30g Hendriksen H Marskand. Landemærket 19K EC Pinder st. Regneg. lbbs Henningsen J Kasserer Væverg. 6, L Smørhdl. Skinderg 42, Henrichsen J C A Detajlhdl. Frederiksborggade 42s J C Drainingsm. Gothersg. 156g SF Enkefrue Platanv. 10, KGL Straahattefabr.Frederik8borgg.28, R Værtshush. Gothersg. 81K

12 14 ( Henriksen W Bog- og Papirhdl. Adelg 65 Jens Forvalter Absalonsg. 48, I L Gartner Olufsvi 40 E Maskinm. Balsamg. 10, I X J T Prok. v. Overr. Vodroffsv. 50s j J C H Restauratør Yesterbrog. 10s L Tømmerm. Østerfarimagsg. 3 & 5, r Henriques B Gross. GI. Strand 40, ( OR Kontorist GI. Torv 4, I Heramb A Pastor emer. Gothersg. 693 ( Herforth H L R Gross. (Schottlænder & Goldschmidt) Yesterbrog 2 D, Hermansen J C Tilskærer Sværteg. 2, J P Værtshush. Fiolst. 48s Herreborg Otto Konserves- og Syltetøjsfabr. Nørreg. 40 _ H erskind A P Hdlsrejsende Yesterbrog. 71, I L Hdlsrejsende Lindevej 9 j j C PPolitibetj. Prinsesseg. 13&15, Herta S Enke e. Garver Hyskenst. 3, V A E Slagterm. Engbavev. 6a Jacob Sølvvarefabr. (S & J Hertz) Frede- I riksborgg 37, ] Hesseldahl C D Hdlsrejsende Saxog. 22«I Heyl A H Kontorist Asylg. 55 OL Murm. Asylg. 5S _ Hjelm M J Partikulier Tordenskjoldsg. 29, ] Hiilfsberg C F Enkefrue Bryggerlængen 4, Hildebrandt L J A Enke e. Malerm. Frede- I riksborgg. 353 ] Hillebrandt A Enkefrue Peder Skrams G. 5, J Hilmer E G Musiker Fiolst. 38, _ CWPr.-Lieut. Læssøesg.4S. Hindenburg G T Ass. i Krimr. GL Kongevej 90s j Hindsberg C W J Assist. Gothersg. 75, i Hinrichsen SOP Arkitekt Kalkbrænderiv. 21«j _ s J G Fuldm. Halmt. 145 _ Hiort li G Enkefrue Vesterbrog. 84, f Hjort H Hdlsrejsende Todesg. 6 As _ AFPolitibetj Tjørneg. 11, _ Hjorth H C F Postbud Skvalderg. 12, _ J C F Sadelm.& Tapets. Nørrebrog. 45Sjl I J H Student Thorupsg. 2-4, ] Hobolth L A Student Niels Ebbesens Y. 18, ] Hochfeldt C E J Krigsass. Revisor v. Matr.- Kont. GI. Kongev. 177, ] Hoelstad F A Maler Mønterg. 13«] H ofl H R T Pladsagent Nørrefarimagsg. 64«) A Pr.-Lieut. Saxog. 92. Hoifenblad C Skomagerm. Mønterg. 2, ] Hoffmann C N A K Assist. i Finm. Ravns- 1 borgg. 17, 1 MB Enkefrue Vodroffsv. 7 * Gottfr. Gross. Børsen 1 & 13 Bp. Ahle- ] feldtsg. 16g ] A Kapit. R. Vesterbrog. 76, ] EC Pr.-Lieut. Rathsacksv. 12 Hoffmeyer K h. Pensionat Linnésg. 14«] Hofman Boie Forvalter Holbergsg. 12,. Holberg Ludvig Prok. v. Overr. Frederiksborgg. 38,. Holck J G F Exam. polyt. Ryesg. 22 Holm Emil Th. Bogholder Rørholmsg. 3, J N Exam. pharm. Vesterg. 5, HA Fuldm. Aabenraa 31, CM Gross. Kronprinsensg. 4, Bp. Sortedamsdoss. 39, J G C Guldsmedm. Nørreg. 7gj,, ET Hdlsbogholder Rørholmsg. 3X Lauritz Handskemager Frm. Badstuest. 17, K Wald. Kancellist u. Hofmarsk. Kapelvej 58, L S kgl. Kapelmusikus Nordvestv. 1 HH KontoristStormg. 2, J E Kunstmaler Nansensg. 17«SophusManufakthdl. Frederiksborgg.30g C F Pr -Lieut. Fredh. Kan. 26 UP Skibsmægler (Holm & Wonsild) Vesterbrog. 20 Haveh. N P A Stud. theol. Ravnsborgg. 13, Holmstrøm MC Lærerinde st. Strandst.25sb, Holst A Bogbinder og Papirhdl. Vesterbrogade 75g Th. Gravør Østerg. 60, Holstein CFF v. Cand. jur.st:kongensg.60, F C C C Greve Landbrugskandidat Ole Suhrs G. 4S A F v. Kammerr. Fuldm. H C Ørsteds V. 22 ag Holten J Kmjkr. Fredbg. Alle 43, Hoppe G Skibsmægler (Petersen, Møller & Hoppe) Nørrefarimagsg. 40, Hoppensach J H Frisør v. d. kgl. Theater Havneg. 49, Jul. Kommis Havneg. 49, Horneman P Enkefrue Holbergsg. 26, Wilken Konsul Gross. Holbergsg. 26gBp. Oresundsdal, Skovshoved Hornemann C P E Gravør Peder Skrams G.ls Horvitz S Bestyrer Frederiksborgg. 26, HoskiærVOberst i Ing. R.DM. Holm.Kanl4s Hougaard A C Kontorist Aabenraa 35, P M Togfører Tømrerg. 10, Husmer F fh. Kjøbmand Helgesensg. 17, Husted K A Snedkerm. Gothersg. 91, Husum C S Kapit. Værnedamsv. 12, Huth GOHRv. Tømmerm. Griffenfeldtsg. 38, Hvalsøe A Godske Gross. Nyhavn 47, Hveberg ASA Majorinde Gothersg. 145 Ag Hvidberg F C Assist. Gothersg. 155 A«Hvilsom C L S Dentist GI. Strand 32, - C F Gross. GI. Kongev. 84, Hyllested A Pr.-Lieut. R. Dannebrogsg. 19, Hfittmann C A Tømmerm. Lieut. Nørrebrogade 151 A, Kont. Gothersg. 14«),, tr Hager R G Gross.Herreekviphdl. Frm. Hager & Ko. østerg. 28s Bp. Havneg. 51 a Høeberg C Værkf. Baggesensg. 31, Høilander N P Postbud Bangertsg. 3Bb, Hørlyk P N Lærer Ravnsb. Tverg. 3g Høst J K Bogholder Steng. 24, D Gross. Herluf Trolles G. 4S D R H Gross. (DHøst&Ko.) Holbergsg.30,

13 Høst J C Kontorist Steng. 24, Høy H A Cand. theol. Holbergsg L R Tobaksfabr. Blegdamsv. 42s Høyer H J Arkitekt Østerfarimagsg. 3, C Enke e. Høker Østerfarimagsg. 3, J G Kontorist Nørreg NF Musiker Ny Gade v. Kommunehosp.l4 Høyrup V Assurance-Inspektør H C ørsteds V. 39 A, MP Gross. Enighedsv Jacobi J H Cand. pharm. Pilealle 52 HA Prok. v. Overr. Nørreg. 20, Kont. Vesterbrog. 2 A, Konttid. 9-2 Jacobsen H Blikkenslagerm. Værnedamsvej 121 HP Bogholder Nansensg. 47s Leopold Bogholder Saxog. 8, MB Kandidat H C ørsteds V. 38, Sophus L H P Cand. jur. Assist. i Finm. Ny østerg. 10, C F Vfh. Drejerm. Saxog. 43 CC Dyrlæge Lampev. 16 A A Ekviperingshdl. Nyhavn 382 E Enke e. Præst Petersens Passage 8, J K Enke e. Præst Enghavev. 24, J F E Enke e.skræderm. Nørrevoldg.264 S Enke St. Peder St. 27, CF Gross. (Jacobsen <fe Matzen) Evaldsgade 18 O C A Gross. Vimmelskaftet 42, J P Husejer Rosendalsv. 16 J Kjøbmand Holbergsg. 123 Richard isl. Kjøbmand Amalieg. 21, E F A Lieut. Frederiksborgg. 273 CC Litograf Frederiksborgg. 27, Eduard Lærer i Husflid st. Kongensg. 61bi>2 JA Malerm. Lykkesholmsv. 34, CF Partikulier st. Kongensg. 17 J Tobaksfabr. Gothersg. 87a N P Urtekr. Nansensg. 55s Jacoby H R Stud. jur. Vesterbrog. 2 A3 Jahncke D Bagerm. Vendersg. 15K,S Jahnsen N A Pantelaaner Saxog. 14s Jakobsen J Frøken Landemærket 7a Janett C Konditor st. Strandst. 17, Janniche J Skomagerm. St. Hans G. 9K Jans CC SkibsrhederHavneg.533 Jansen J M Assist. i Univ.-Kvæsturen Blegdamsv. 134, J Fabrikant Nørresøg. 40Sbs H C L Forretningsbest. østerbrog. 32, J J Skibsf. Toldbodg. 18, Jantzen G V Urtekr. Valdemarsg. 2S H C Vejerassist. Nørrefarimagsg. 37, Ibsen W h. kvindel. Arbejderkont. Hol- j mensg. 37, Even Cand. pharm. Brygger GI. Kongevej 142, H C Forvalter Toldbodv. 2, E V Kontorist Landemærket 19, T S Musiklærer Sortedamsdoss. 63 Ibsen A J E Partikulier Vodroffsv. 4 a, CL Tømmerhdl. Strandv. 79 Frm. P C Ibsens Sønner Ved Stranden 6, Jensen A S Assist. Lieut. Nansensg. 34, Chr. P Assist. Wiedeweltsg. 42, W Assist. i Magistr. Vimmelskaftet 36«S R Bager Nørrefarimagsg. 37K AC Blikkenslagerm. Larsbjørnst. 21K AG Bogholder Dannebrogsg. 4, Herm. Bogholder Citadelsv. 14, P V Cand. polyt. Fiolst AV Detajlhdl. Vesterbrog. 132s G Detajlhdl. Ny Adelg. 3e J Detajlhdl. Rosendalsv. 16 L Detajlhdl. Knabrost. 10s J Dyrlæge Nørrebrog. 38, Eb. Engageringsbureau St. Peder St. 26Mbs Bp. Vesterg. 20 C Enkefrue Holbergsg. 9a J C Fabrikant st. Torveg. 25, C Farver Nansensg. 55, J Farver Skinderg. 63 J Forvalter Kbhvns Kvægtorv PC Fuldm. St. Peder St. 354 AE Glarmester Prinsesseg. 16s J N Gross. Strandpromen. 3S M Gross. Peder Skrams G. 33 S C Gross. (S C Jensen<fc Ko.) Studiest.4, S V Gross. Vesterbrog. 9 A4 K C Guldsmed &Ciselør st.kongensg.37, N P C Hdlsbetj. Vesterbrog C C Hdlsbogholder Naboløs 4, N Herreekviphdl. Nygaardsv. 168 GHofbetj. Fredericiag. 15Bb2 O M Høker Vendersg. 16K P Høker Nørrefarimagsg. 33K P J A Intendant Ravnsb. Tverg. 5, N L C Justitsr.Amtsforv. Nørrevoldg.l9a C Klejnsmedm. Solitudev. 1 C3 A Kontorbud Ahlefeldtsg J P Kontorchef Gothersg. 93s C Lejetjener Vognmagerg. 34, N P Lieut. Postexpedit. Brogade 12a J G Lærer Fredericiag. 15^, AJA Lærerinde Solitudev. 1 B, V C Lærerinde Klosterst. 6, EA Manufakthdl. st. Strandst. 6 JA Manufakthdl. Ny Østerg. 73 Marie Modehdlinde Dronn. Tverg. 14 H V Musiklærer Skjoldsg. 43 JA Musiklærer Ny Gade v. Kommuneliosp. 14 Riis Varemægler Lieut. (Eskildsen&Søn) Ad mi ral g R C Overpolitibetj. Fredericiag. 4, F Pakhusforv. Løngangst. 21, EJ Pensionist Olufsv. 35 J M Politiassist. v. Orlogsv. st. Kongensgade 192 P Politibetj. Mølleg. 313 A Postbud Schacksg. 4«H Postbud Hestemøllest. 5, C Pr.-Lieut. v. Fodf. Cit. Svanestok 12 J H Restauratør Børsg. 44a

14 16 Jensen N Restauratør Vesterbrog. 74s Johansen J B Bogholder Strandv. 49 H Sennepsfabr. Knabrost. 15, F Cand. polyt. Dosseringen 16 s L C Skibsf. Overg. n. V. 17, M; Gaardbestyrer Godthaabsv. Lykkesholm L H Skomagerm. st. Strandst. 5S G Skræderm. Fredericiag. 59, N Gartner Nørrebrog. 90, - H M Skræderm. GI. Mønt 4, & Storm Gross. Herluf Trolles G. 2, C E Snedkerm. Mejnungsg. 6, J P T Gymnast i kl. Pederhvidtfeldtst. 178 HT Snedkerm. Fiskerg.8s J Kontorist Schacksg. 1, N Snedkerm. Gothersg. 12Mbs P J lit. Trykker Mejnungsg. 10, B Stud. polyt. St. Peder St 43, V A Modehdlinde Nikolajg. 3 V L C Styrmand Overg. n. V. 17, F Musiker Ny Vesterg. 12, A Togfører Ahlefeldtsg. 24 R Porcellænshdlské Brolæggerst. 13J O Tømmerm. Holbergsg. 26«Oscar Stud. jur. GI. Kongev. 141, P A Uhrmager Herluf Trolles G. 22«AM Sygeplejerske Nansensg. 503 S R Uhrmager Frederiksbergg. 16, Johne E Gross. Østerg. 213 N Uldhdl. Nørreg. 27Mbl Johnsen S N Cand. mag. Vendersg. 24«C Urtekr. Nansensg. 34, -- A G Frue Vesterbrog. 113 C N Urtekr. Slotsg. 31s Thorkiil J Gross. (Thorkill J Johnsen <fe J F J Urtekr. (Gustav Bagers Eftf.) Løvstrssdø 14k Thorkill J & Ko. Vinhdl. Halmtorv 16K Ko.) Schæffergaarden Jægersborg L C fh. Vejassist. Slotsg. 24, N J Høker Nyhavn 38, E Værtshush. GI. Mønt 12s Jørgen isl. Kjøbmd. Ahlefeldtsg. 18, C P Værtshush. Hausenjl. 9K Johnsson J G Skræderm. Brogade 17, K Værtshush. Brogade 5K Jonassen P Enkefrue Viktoriag. 6, N P Værtshush. Nørrebrog. 23K Jonsson Bjørn Cand. phil. Gothersg. 143A«O Værtshush. Gothersg. 75s Jordt E Kjøbmd. Tordenskjoldsg. 22, O Værtshush. Griffenfeldtsg. 21s Josephsen NKreaturkomm.Falkoneralle37 J Ølhdl. Nørreg. 36K Ipsen E Læge Hoftnedikus h. Hs. kgl. Højh. L Ølhdl. Vingaardst. 4S Kronprinsen R. Fredericiag. 6S tr.ll'/»-l Jentzch R Bundtmagerm. Østerg. 12s Irgens J F M Farmaceut Havneg. Hsb3 Jeppesen H C Blytækkerm. Pilest. 26, Irmischer F C Snedkerm. Gothersg. 57, EM Enkefrue Frederiksborgg. 20, Isaacsen C J Cand. jur. Frederiksborgg.18, P Formand Blegdamsv. 124 Israel W Boghdl. Falkoneralle 4 N Gjæstgiver Kbhvns Kvægtorv Israelsen Hanne Manufakthdlske Badstuestræde 12s Jepsen J H Cigarfabr. Gothersg. 131 AK Jerichan J A Hdlsagent Blegdamsv. 503 Juel C Prok. v. Overr. fh. Appellationssekr. Jermiin J de Proprietær Viktoriag. 30, Ved Stranden 4, Bp. Jagtv. Nygaard Jerndorff P V Skuespiller PederSkramsG.l 3 Juel-Hansen N Cana. jur. Institutbestyrer Jespersen H C Cand. mag. Schacksg. 13 GL Gross. (GL Jespersen & Ko.) Amalieg. 32 st. Kongensg. 923 Juel - Rysensteen A Skrams G. 11, Baronesse Peder J C Møbelhdl. Nørreg. 73 F V L Prokurator Brolæggerst. 14, HH Urtekr. Ahlefeldtsg. 26, Jessen M Enke e. Bagerm. Sortedamsdoss. 35 Vilh. S Fabrikant (Kbhvns Haararbejdefabr.) Juhl M H Politibetj. Dannebrogsg. 38, Juncker J A fh. Overskærer Poul Møllers V. 2 Jungersen H F E Cand. mag. Rømersg. 21«H J Enke e. Provst Rømersg. 21«J B Pr.-Lieut. GI. Kongev. 111, Baggesensg. 143 Just A Frøken Grundtvigsv. 2a Vilh. Fabrikationshdl. Bads tue st. 18Sb, CF Kjøbmd. Peder Skrams G. 12, Bp. Thorupsg. 2, Juul C F Slagterm. Saxog. 10, JO Manufakthdl.Naboløs ls AP PostbudKorsg. 44, L C Stud. med. Østerfarimagsg. 7, Iversen A Lærerinde Korsg. 31, Ingerslev H P Auktionsholder Gothersg. J T Urtekr. Saxog. 29s 157 Bs Iwersen H P Klasselottokoll. Nørreg. 5, MC Enkefrue Schønbergsg. 6, Ivérus J B Skræderm. st. Kongensg. 16, CVM Fuldm. v. søndre Birk Alhambrav.7, Jochumsen V Bogholder st.kongensg.112, L Glas- og Porcellænshdl. st. Kongensgade Jtirgensen J B Assist. i Finm. Lieut. Naboløs 13 A Cand. philol. Tømrerg. 7, 51s JA Hørkr. St. Hans G. 10s Aug. Porcellænsrestaurerer st. Kongensgade Jæhnigen C F Kantor Krystalg. 19, 51s V A Musiker Krystalg. 19s Johannsen A C Smørhdl. Vendersg. 15s Jegers en E Frøken Dronn. Tverg. 49s Johansen Aug. Arkitekt Schønbergsg. 15, Jøhncke C O Kjøbmd. (CarlWJøhncke) Frederiksbergg. P Banemester Magst. 3, 27,

15 17 Jøhncke F P Kjøbmd. (Carl W Jøhncke) Frederiksbergg. 27, Carl W Kjøbmd. Frm.Frederiksbergg.27, Jørgensen J C Assist. Blegdamsv. 50, RE Bager Danmarksg. 6«P Bødkerm. Nørrevoldg. 98, J S F Cand. theol. st Kannikest. 12, N Cand. phil Lieut. Overg. o. V C Dameskræderinde Tordenskjoldsg.28, M Enkefrue Fredbg. Alle 18 C E F C Fabrikbestyrer Bredg. 25sb3 P G V Fotograf østerg. 38«C T S Fuldm. Gothersg. 156, MS Glarmester Laxeg. 14s A Gross. Fælledv. 10Bbi Carl Gross. (Skovgaard & Jørgensen) Herluf Trolles G. 21, C E Gross. (Jørgensen & Wulff) Ny Gade v. Kommunehosp. 18 J D Gross. (J I) Jørgensen & Ko.) Gothersg. 150, KM GuldtrækkerskeGothersg. 19, O T Hdlsagent Saxog. 4, J Hestehdl. GI. Kongev. 172 B N Høker Gothersg. 59K NC Høker Absalonsg. 42s Chr. Kjøbmd. Dosseringen 26 A, A F Kontorist Adelg. 22, PC Kunstdrejer Frederiksb'orgg. 46s A W Lejetjener Nørrefarimagsg. 31s J Lærer GI. Kongev. 179! P E Murm. Nansensg. 53, C J E Pastor emer. Svanholmsv. 8, C J Pr.-Lieut. Linnésg. 18, G Pr.-Lieut. Nørrevoldg. 143 G W T W Skibsf. Toldbodg C N Skomagerm. Skinderg. 42a J Stafet Ny Gade v. Kommunehosp. 9S J C Stud. med. Studiest. 13 W A Toldassist. Østerfarimagsg. 7, T P V Translatør Ny Vesterg. 6a Carl Urtekr. St. Hans G. 13a. C K Vinbdl. Gothersg. 48K Bp. Grønnegade 43 2 Kaae J J Gross. Fredbg. Alle 47, JA Værtshush. Mejnungsg. ls Kaarsberg J V Blikkenslagerm. Adelg. 16K Kachlowsky Chr.W Tapetserer Danmarksgade 6, Kaiser B Detajlhdl. H C ørsteds V. 43s Kalisch <fc Bugel Gross. 1. Helliggejstst. 3t Kampmann H Cand. jur. St. Knuds V. 20s C J Kontorist Cort Adelers G. 8«Kandelsdorff F C C Bogholder Badev. 2 Kanitz C L Malerm. (Chr. L Kanitz & Ko.) Nygade 10 3 Kanstrnp P M L Murm. Gothersg. 155 Aa Kapel T C A Boghdlkommis Fiolst. 23, Kappen O K & Pedersen Kommissionsforr. Niels Juels G. 9S Kastrnp E H Assist.iFinm. Landemærketl, Kean REM Enke e.majordannebrogsg.l9i Keck M Enke e. Kapelmusikus Gothersg. 145 ASb3 Kehrtz F Lieut. Sortedamsdoss. 47a Keiding B Skræderm. Vingaardst. I5i F G H Stud. theol. Vingaardst. 15, Keller E Assist. Frederiksbergg. 16, P M Bogtrykker Havneg. 34 J Smørhdl. Pilest. 32a Kern C A Nodestikker Blegdamsv. 24 Ketelsen C T Pr.-Lieut. v. Fodf. Cit. Svanestok 18 Kiehn H F Restauratør H C Andersens G. la Kielberg P F Guide Dyrkjøb 3, Kjeldsen A P Fabrikant (A Kjeldsen <fc Ko.) GI. Kongev. 60a A&Ko. Miner al vandsfalir. GI. Kongev. 60., S A Gross. Vesterbrog. 73 A, Kieler A & H Frøkner St. Peder St. 34, T C Kjøbmd. St. Peder St. 35, H C M fh. Skolebestinde St. Peder St.34, Kjeliand C M M Cand. phil. Enghavev. 40, Kiellernp A V & A M Frøkner Larslejst.10, Kier Johan Læge Reservelæge Nørreg. 35, tr. 12-1,5-6 Kierrnmgaard H A Fuldm. i Overform. Fiolst. 19, Kierrnmgaard M Hdlsagent Fortunst. 3, Kiertzner C S Sæbefabrikant Saxog Kjerulli C Skrivelærer 1. Kongensg. 36, M Værtshush. Herluf Trolles G. 12K Kiils g aar d M C Bogholder Nansensg. 27s Kipper N J Kjøbmd. Vendersg. 15, Kirchheiner J J fh. Kjøbmd. Bianco Lunos Alle 2 Bs J Møllebygger Todesg. 3«Kirk C C Husmægler Fiolst. 24, Kirkegaard P S Gross. Vingaardst. 20, Klrschbanm L C Lieut. Haveselsk. V. 5 A, Kissmeyer Student Regentsen Kjær P V Sproglærer Halmt. 164 E Stud. theol. 1. Helliggejstst. 32,! Kjærulff F A Fuldm. v. Assistentsh. Nybrogade 64 i CH Pensionist Admiralg. 24, i Kbhvns Haararbejdefabr. Baggesensg. 143 i Kjøge Papirfabr. Kont. Nytorv 21, j Kjølbye Th. Gross. GI. Strand 44a Bp. Platanv. 21 Kjølstad C C Forretningsf. Linnésg. 14, i Klein Aug. Hdlsfuldm. Petersens Passage 8, H C Kancellisekr. Klasselottokollektøi Translatør Vesterbrog. 12s HD Prok. v. Overr. Dannebrogsg. 7a Klingemann J FL Stud.theol.Gl.Kongev.7a H V Toldkontrollør Havneg. 35, Klingenberg H E Fr. Gross. Akasiav. 7 Klitz W Bogholder Løngangst. 17, KlttwerLHdlsbogbolderFrederiksborgg.284 Knapp S N Skomagerm. st. Strandst. 10s Knudsen W Baandhdl. Nørrefarimagsg. 27 OH Bogholder Ryesg. 125, J G L Cand. polyt. GI. Kongev. 80«N Cand. phil. Knabrost. 30, R Cand. phil. Gasværksv. 17«

16 Knudsen P Detajlhdl. st. Brøndst. 5a J Detajlhdl. Schacksg. 6K LP Fuldm. Lieut. Holbergsg. 28Bb «KW Gross. Vinhdl. Fælledy. 10Bb» L Kapit. Lærer v. Officerssk. R. DM. GI. Kongev. 804 H P Politibetj. Korsg. 58s A Postexped. Vesterbrog. 9 A, L Regnskabsf. Tømrerg. 8a M Restauratør Nørreg. 5a CL Skibsf. Holm. Kan. 26, L C Slagterm. Viktoriag. 30, P Tapetserer St. Peder St. 26, WOT kgl. Translatør Tolk Aabenraa33a L Værtshush. Alleg. 7 N P Værtshush. st. Torveg. 15a Knuth J S Enkegrevinde Vesterbrog. 100, Knutzen E Cand. pbil. Vesselsg. 13, Koch P C Agent Dannebrogsg. 12a C J Cand. jur. Jagtv. 85a CD Enke sætter Blodkopper Ligtorneoperatrice st. Helliggejstst. 11, P F Overretsass. R. Kronprinsesseg. 50, Kock L F Prokurator Nørrevoldg. 11, Bp. Vesterbrog. 53, Koefod AM Enkefrue Ahlefeldtsg. 24, Koefoed P C K Læge Vesterg. 24, tr. 12-1, 5-6 7t Koehler L Bogholder Hauserpl. 10, Kofod A Hdlsagent Dannebrogsg. 37a CC Toldassist. Dosseringen 20a J P Værtshush. Schouwsg. 2S Kofoed E S Enkefrue Vesterbrog. 90s Kohl M v. Enkefrue Nørrebrog. 166, AC Kapit. i Ing. Nørrefarimagsg. 404 Koble F v. Partikulier Linnésg. 20, Kollat V Dyrlæge Kjøbmagerg. 6, Kolvig L Hdlsagent Dannebrogs Tverg. 8, Koppel Marx Gross. Tordenskjoldsg. 12, Kornerup J E fh. Proprietær Alleg. 21 Koss S Enkefrue Slotsg. 4S Kotzov L V Hdlsagent Korsg. 1, Krack C T Kapit. StadskonduktørR. Slotsholmsg. 16, Kraft F W Bogholder Rigensg. 21, Kramp O Arkitekt Ny Gade v. Kommunehospitalet 1, F W ps. Lærer Istedg. 18, Krasllnikoff N Tømmerm. Nørrebrog. 21a Kranse E F Forvalter Dannebrogsg. 42, M H Træhdl. Haveselsk. V. 5 A Krebs C V N Assist.v. Birkekont. Smalleg.l, H Klingberg Gross. Vesterg. lg H J Konsul R. Dosseringen 38g Krenchel E CEnkefrue Ravnsborg Tvérg.5, C G Exam. polyt. Ravnsborg Tverg. 5, Kretz F E Cand. jur. Haveselsk. V. 5 A, M Enkefrue Haveselsk. V. 5 A, Kretzmer F Fotograf Borgerg. 108 & 110«KriegerSCFB v. OberstR. Fredbg.Alle2ls Krog A E Arkitekt Halmt. 14«HJ Jernstøber Monradsv. 8, Krogh J E Bogholder St. Knuds V. 10s 18 Krohn E Landmand GI. Kongev. 144 P F Restauratør GI. Kongev. 41 Ag Kronmann R C é Manufakthdl. Østerg. 15s Kruse V O Bankassist. Nørrefarimagsg. 511 V V C Frøken Linnésg. 31, C W Fuldm. Ostersøg. 104«L AMaskinm. Nansensg. 41 C, Kryger C Bøssemager Klosterst. 3, Krøger C H Dannebrogsg. 9, Krøier M H Enkefrue Kalkbrænderiv. 36g Krøncke J T Murm. Nørrebrog. 151 A«Krøyer C H Partikulier Dannebrogsg. 9, Kuhl E L Journalist Østerfarimagsg. 7g Kullerup F T Lærer 1. Strandst. 26, Kursch G fh. Kolonibest. Vesterbrog. 98 A, i KiihlH CHandskemager Frederiksborgg.14, EF Manufakthdl. Smalleg. 29 Bs i Kyhl O Cand. jur. Saxog. 25 As E E F Kontorist Klosterst. 4«Kuhn August Piskefabr. Raadhusst. 8g Kyhn C R Snedkerm. st. Brøndst. 10s Ktihnmnnch J R V Forpagter Aagade80, Købke R C Enkefrue Haveselsk. V. 3, Købler C Farveribest. Blegdamsv. 50, Køhler W P Murm. Blegdamsv. 62s Køle P Hdlsagent Tordenskjoldsg. 28s Kølbye F Materialist Aagade 64s Lachmann E G Fabrikant Frederiksborggade 24, Nicolai Gross. (Brødr. Lachmann) Nygade 3, Lacoppidan H J G A fh. Overlærer Ri GI. Kongev. 133s Lahrmann P C V Sadelmagerm. Gothersgade 41, Lalstrup H Dyrlæge Johannev. 9 Lampe C C A Værtshush. 1. Kongensg. 33 Lanckow J Enkefrue Vesterbrog. 92, Langberg M Student Studiest. 33«Lange Poul D Furniturhdl. Ny Adelg. 4S F W Kontorchef i Finm. 1. Torveg. 19, F Lærer Vesterbrog. 96g J T Tømmerhdl. Borgerg. 122, C Urtekr. Borgerg. 22 Lange-MttllerE Cand.philol. Frdbg. Alle 24, Langevad C E Enkefrue Dosseringen 46g P E Postfuldm. Dosseringen 46g Langhoff E C Bagerm. Nygaardsv. 18g T N H Hdlsgartner Frøhdl. Tagensv. 19 Langkilde J Pakhusforv. Lykkesholmsv. 24 Langsted A V Gross. st. Kongensg. 46, Lanzky A W kgl. Kapelmusikus FM. Holbergsgade 30«Lapée J F Postbud 1. Helliggejstst. 36, Larsen N Brændehdl. en gros Vesterbrogade 11A, J Detajlhdl. Dronn. Tverg. 56,c C Enkefrue Raadhusst. 7, O T Enkefrue Gothersg. 135s Aug. Fuldm. Tornebuskeg. 9, H L V Gross. Amagert. 25g L N W Gross. Rømersg. 19,

17 J 19 Larsen A T Guldsmed Kristenbernikovstræde 20g L P Hdlsagent Blaagaardsg. 57, F Handskefabr. Gothersg. 155 A, L Handskefabr. Niels Ebbesens V. 18a N P Hotelbestyrer Hredg. 37, N Husejer Niels Ebbesens V. 311 S Husejer Tornebuskeg. 9, JHørkr. Studiest. 13Bbi V J Kapit. DM.R. Jagtv. 223a J F C Kontorist Frederiksbergg. 6, NM Kontorist Kompagnist. 24, AC Landmaaler Gammeltoftsg. 2, H C Læge Svanemosegaardsv. 17, Michael Læge Kommunelæge Dosseringen 32, tr NS Lærer 1. Torveg Y A Lærerinde Linnésg. 14* E fh. Manufakthdl. Ladegaardsv. 21, J C Maskinist Haveselsk. V. 5 A, H Politibetj. Læssøesg. 16s HP Politibetj. Rosenv. Alle 3S L Restauratør Gothersg. 160s J E Snedkerm. st. Kongensg. 86, C P G Student Kronprinsesseg. 48«Carl H E Student Tornebuskeg. 9, Bertram- Taarnuhrfabr. llømersg. 20 PL Togfører Istedg. 51, H Yejmand Mølleg. 1 ls J Nikolaj Yognfabr. Studiest. 13, A Vognmand Roskildev. 44 LP Værkfører Haveselsk. V. 5 A, J Værtshush. Kapelv. 5K N Værtshush. Jagtv. 217K La s s E Kopist Frederiksborgg. 33 s Lassen E Arkitekt GI. Kongev. 7, F J Assist. u. Indenrm. Brogade 5$ J M Blomsterhdlske Frederiksborgg. 82g E V Cand. pharm. Ahlefeldtsg. 26, i J Detajlhdl. Ravnsborg Tverg. 4g CV Enkefrue GI. Kongev. 105, J V Hdlsfuldm. Holmensg. 34, PCHusmægler Vendersg. 15, P Cfh. Kjøbmd. GI. Kongev. 176, H J Lærer Blegdamsv. 134, C Cfh. Proprietær Aagade 36, Lanenberg C O Sekonddanser Kapelv. 25s Lauritsen J C Cand. phil. Studiest. 4, EJ Elektriker Ingeniør Istedg. 12, T Fabrikbest. Havneg. 7g W Stud. med. Graabrødret. 14, EJ Telegrafing. Istedg. 12, L W Tømmerhdl. Nørrebrog. 206, Lautrup C L A Auditør Citadelsv. 9S Lawerentz Ad.Kjøbmd.(Lund & Lawerentz) Pilest. 29, Laybourn Wilh. Urtekr. Vesterg. 20, Lazarus M Bogtrykker Nyvej 19 Leconte E de Souza brasil. Generalkonsul R. Vesterbrog. 124s Lederthoug D & J Frøkner Svanholmsv. 3«Leerbech JEV Pr.-Lieut. i Generalstaben Holm. Kan. 22, Leerbeck D V Arkitekt GI. Kongev. 115«Leeser C T Pianist Badstuest. 9, Lehmann S Hdlsrejsende st. Kongensg 88, Ludv. Kunstmaler Nørre Alle 49 Lehn C L Student Larsbjørnst. 23, Leiberg S Lund- Gartner Skinderg. 5, C P Lund- Gross. Skinderg. 5, Lejmann W Kasserer. Assistentsh. Viktoriagade 11, I Leisner FGpens. Overserg. Ablefeldtsg.26, I Lembcke J Chr. Kammerraad Thorvaldsensvej 2 JAM Skræderm. Hummerg. 22, Lempert A Agent Tordenskjoldsg. 25, Leser C A C Murm. Lieut. 1. Strandst. 12 Bp. Rathsacksv. 16s Leth F H T Prok. v. Overr. Fredh. Kan. 2, tr Bp. Vesterbrog. 31, Leudesdorff E F Gross. Vingaardst. 9, Leuning M Enke e. Justitsmin. Frederiksborgg. 23, Levald P Fotograf & Retucbør st. Strandstræde 6 I Lewerk-Huusen K A V Cand. phil. Lærer Nansensg. 44,! Levin J Optikus Hestemøllest. 5, F Skolebestyrerinde Pilest. 48, Levysohn J Hoibroderihdl. Østerg. 35a,, Bp. Jagtv. 211, I Levy M Direkt. i Hdlsbank. Statsrevisor* i Gothersg. 160, N Hdlsagent KristianBborg Slot V Stud. philol. Gothersg. 160, Lezow F F V Cand. phil. Translatør St. AnnæPl. 22, I Licht G A Gymnastikl. Krigsass. Tordenskjoldsg. 22Bb, Liebe C J Enkefrue Ahlefeldtsg. 25, Liebeck M Værkmester Citadelsv. 5x Lihme H R Fabrikant Vesterbrog. 109, J P Glas- og Porcellænshdl. Gothersgade 139, Lilienholm F Baronesse Badstuest. 2g Lilliendahl JNPorcellænm. Nørrefarimagsgade 37Bb4 Linck J V Gross. Vesterbrog. 9 A«Lind A W Frøken Valdemarsg. 3, FE Gross. Gammeltoftsg. 2, F Jomfru GI. Kongev. 141, HP Litograf Nørrevoldg. 14, J G Maskinin. Wildersg. 20, JA Skræderm. Ole Suhrs G. 4«Lindberg O C fh. Kjøbmd. st Helliggejst stræde 10, FC OvertUskærerm. v. Mnnderingsdep DM. Sølvg. 6, HF Snedkerm. Bangertsg. 1, Lindblad J M Værtshushske Havneg. 55* Linde E A A de HestehdL Bjelkes Alle 9S C F de Kancellist Snareg. 10, S C A Pr.-Lieut. v. Fodf. Petersens Pas sage 6, A de Stud. polyt. Bredg. 8, I T K Stud. jur. Kapelv. 5,

18 Konsulats-Kontorer: *ika (de forenede Stater), Holbergsg. 26. Henry B Ryder, Konsul. Børsgade 52. G E Fife, Yicekonsul. ^ Laane- og Spareforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd. Kontor: Holbergsg. 28. Hiu A

19 _ Lindeburg H A Enkefrue Nygaardsv. 20, PAA Hdlsagent Nygaardsv. 20a L Linder E W Hattefabr. Nørreg. 5Mbt Lindevad K V Bogholder Gothersg. 157 B4 Lindholm V Lieut. Frydsv. 7, jj Lindqvist L C Overserg. Sølvg. 403 E J Restauratør Herluf Trolles G. 12s i Lindstrøm H V Murm. Ny Gade v. Kom- I munehosp. -32 I A P W Præst Aagade 72, Linnémann C F Hotelforp. Peder Skrams Gade 1, ~ Linow C J V Gjæstgiver Hejbergsg. 14, Linschou C P K Husejer Aagade 70s Linstow EMC Enkefrue Dannebrogsg. 15, Listov J VV Prof. Sproglærer Frederiks- Kn borggade 34, Kn Locher C L Marinemaler Østersøg Ko.t Lock T Hdlsrejsendo Kapelv. 54, tr Lohmann C M Assist. Vesterbrog. 69, C Lohse F G C Kunstdrejer Frederiksborg- 0] gade 46$ P Lokdam J C Husmægler Studiest. 108 Koel Lorck H C Cand. jur. Vicekonsul Frederiks- "V gade 5g Koef Lorentzen A M Kollektør Fiolst. 38, Koel E V Pr.-Lieut Lærer Hdlskorrespondent 5-6'/» Blaagaardsg. 224 Koehler tienzen M Cand. mag. Gothersg Kofo* J B Manufakthdl. Børre Lorenzen & Ko.) q Fredh. Kan. 18, j Lucas W Agent Tordenskjoldsg. 28, i,. Ludt A Gross. Alhambrav. 17c KOIO^ar ^Ludvigsen - - Chr. kem. Fabr. Kjøbmagerg. Kohl M 28 Bp. Gothersg. 155 B, AC L Politibetj. Absalonsg. 50, Kohle A Viktualiehdl. Gormsg. lg Kolla Lumbye q Dameskræderinde Klareboderne Kolvi ' 5 P pt Lumholdt M Enkefrue Sofiev. 12s K? 1 i Lund C A Børste-1 Penselfabr. Frederiks- Star borggade 443 O Cand. jur. Blaagaardsg. 44, *rac, _ B Detajlhdl. (Lund & Lawerentz) Pile- K. stræde 32s Kra & Lawerentz Detajlhdl. Pilest. 32s, JA Exam. jur. Frederiksbergg. 14a V. AV Farver Blaagaardsg. lg - AH Frøken Rosenv. Sidealle 1 ^^^^^ R C Frøken Holbergsg. 6, S Frøken Vingaardst lig S Hjordemoder Toldbodg. 15, Kran H Krel» _ j gf- R Kjøbmd. Holbergsg. 304 _ Joli.s Klosetfabr. Baggesensg. 33 v ET Lærerinde Nybrog. 8, C B T tekn. Materialhdl. Pilest. 32s Krr S L Overtelegrafist Kastaniev. 14 Rosa h. Pensionat Dannebrogsg. 19, PC Postexpedient Klasselottokollektør Vesterbrog. 16s i,* JL Redaktør Østerfarimagsg. 9, ~ - T Sagførerfuldm. Klosterst. 22, iroflh JEBoghold med - Rosenborgg.5 20 Lund H J Tobakshdl.-Enke Tordenskjolds gade llbba FVTømmerm. Blegdamsv. 32 M S C Vinhdl. Tordenskjoldsg. 14, Lundberg C G Rodemester Vodroffsv. 6's N J Skræderm. Klosterst. 24, Lunddahl E C Cand. theol. Admiralg. 24, J L Stud. med. Admiralg. 24, Lundegaard A Hdlsfuldm. Saxog. 64 Lundstrøm C A Gas- & Vandm. Borgei gade 142, Lundwall M A Smedem. Østerfarimagsg. 7 Lundøe J H B Cand. polyt Ingeniør Havne gade 34 Lusty J Varemægler Nybrog. 32, Lybecker C A Hdlsbogholder Svanholmi vej 1, W Hdlskontorist Svanholmsv. 1, IVI Mekaniker Svanholmsv. 1, Ly diche P G Bogtrykker (Nielsen & Lydich«Vendersg. 16* Lykke J D Enkefrue Nørrevoldg. 23, J G Læge Dr med. Kommunelæge Nørri voldg. 232 tr Lyng C V Bagerm. Smedeg. 212 Lyngbye C A Cand. philol. Lærer St.Knuc Vej 13, Lysholm C T fh. Overserg. GI. Kongev. 33 Lyster C L J Sagførerfuldm. Mikkelbryj gersg. 3, Lutken A Literat Translatør Nørrefarimagi gade 404 Lytthans J W Partikulier Tordenskjold) gade 30s Liitzen C Cand. jur. Østerfarimagsg. 7, Lutzhøfft C J Bogholder Nørrevoldg. 28, Lutzhøft L Manufakthdl. st. Regneg. 42 Løber G V Tobaksfabr. st. Kongensg. 74, Leffler C F fh. Landmand Nygaardsv. 16, Lønborg A F E Frøken Ny Vesterg. 17S PS Lærerinde Viktoriag. 16, C J F Oberst i Art. Kmh. K.DM. N Vesterg. 17s Lønholdt C V Gross. Vendersg. 263 Lørup C F Nfh. Berider Tordenskjoldsg. 14 Løw BF J Klokkestøber Guldbergsg. 2, Løwe C Cand. phil. Nørrebrog. 151 A3 L L Slagter Prins Jørgens G. 78 Løvendal E A Kobberstikker Konservatc Sofiev. 22, Løvgreen C Gross. Nansensg. 48, H C Gross. Vendersg. 243 Løvgrén H Gross. Vendersg. 24, Mac -Gregor A S Sproglærer Gothersg.154 Madsen C C F Agenturforr. Bianco Luno Alle 12s C Assist Fredensg. 15s J E Cand. theol. Fredbg. Alle 20, Adolph & Ko. Detajlhdl. Skinderg. 47s NC Enkefrue Linnésg. 14, OAMAJAD Frøkner Nørreg. 23,

20 21 Madsen Carl Gross. Forhaabningsh. Alle 13 Kont. Nørreg. 23, MD Gross. Brolæggerst. 12s FM Guide Griffenfeldtsg. 50 B, PC Jernhdl. Landemærket 29K HAV Kjøbmand (Adolph Madsen & Ko.) Skinderg. 47a HYKlædehdl. Yesterbrog. 112 K Kunstmaler Gothersg C h. Modemagasin Kjøbmagerg. 27, MAC Varemægler Nørreg. 39, Y C Overserg. Sølvg. 402 MP Pladsforv. Asylg. 8, M C B Politiassist. Linnésg. 20, FW Pr.-Lieut. Ryesgade 124, H Smørhdl. Blaagaardsg. 4, VStiftsfuldm. Vendersg. 244 A Student Absalonsg. 181 Fr. Bernhard Uhrm. Tordenskjoldsg. 11B T Urtekr. Frederiksborgg. 26, J Værtshush. Klosterst. 22K P Værtshush. Raadmandsg. 37s P J Værtshush. st. Kongensg. 55jp Magner Th. J Hdlsfuldm. Vesterbrog. 12^8 I Magnus M H Præst H C Ørsted V. 13s Magnussen M C Enke e. Præst Falkoneralle 8 AC Skomagerm. Fiskerg. 3, Malling N P Kreaturkomm. Vesterbrog. 10s J Musiker Vesterbrog. 136, Malmqvist M T Bogholder H C Ørsteds V. 39 Ca L C Lærerinde Læssøesg. 16s Mammen Niels Isenkr. Gothersg. 42a Manberg C L Cand. jur. Sveasvej 4 Mangor P C V Etatsr. R. Nørrefarimagsgade 52, Maniens B T Stud. med. Læssøesg. 4, Mannheimer M V Varemægler (Martin Hertz) Vesterbrog. 2 C, Mantzius K Stud. mag. Dosseringen 8, Marcher A H Arkitekt Amagert. 18, Marcussen A Enkefrue St. Hans T. 322 E Lieut. Cand. phil. Postexped. St. Hans T. 32, E A A Pr.-Lieut. Lærer i Fransk Peder Skrams G. 7, tr. 5'/«-6 Søndag 12-1 Marker J C C Lieut. Tordenskjoldsg. 30«Markussen ME Enke e. Krigsr. Vendersgade 23, V J A Stud. theol. Vendersg. 23, Marstrand T Fabrikant Nordvestv. 22, T Partikulier Forhaabningsh. Alle 20 Martins F J Gross. ^Hansen & Martins) Strandv. 30 Marx C J Enke e. Rodemester Gothersgade 157 Asbs Mathiassen J R Fuldm. Nørre Alle 13s Mathiesen R L Bygningsinspektør Arkitekt Nørrevoldg. 294 Mathisen J Snedkerm. Smedeg. 12, Matzen H Prof. v. Univ. Dr. jur. R. Kultorv 72 M Skoleinspekt. DM. Sortedamsg. 11, Matzon M E Snedkerm. Nørrebrog. 58Sbl Mazen JH Slagterm. Dannebrogsg. 23, May F C C Redaktør Ravnsborgg. 4, Mayntzhnsen S D Enkefrue st. Helliggejststræde 38 2 C C T Hdlskontorist Bt. Helliggejstst. 38, Mazanti C A Civilingeniør Frydsv. 52 AE Stud. med. GI. Kongev. 7, Mazar de la Garde N A H Cand. phil. Sortedamsdoss. 99$ Mehr C W h. Pensionat Nytorv 27, Meidell N A Frøken Ahlefeldtsg. 18, Meier P V Bogholder Saxog. 32 A, F J Dr. phil. st. Kongensg. 6, F V A Restauratør Kapelv. y3s Mejer J Galanterihdl. Vingaardst. 21., Meincke J B Journalist Tømmerpladsv. 4«Meinertz C Fabrikm. Ryesg. 124, Melbye A V Manufakthdl. Kronprinsessegade 12, Joh. C \exelmægler st. Kannikest. 6a Bp. Aabenraa 33, Melcher H Hdlsagent Vendersg. 154 Melchior H P H Bestyrer Svendsg. 2, A Gross. (Frm. Ludvig Melchior) Amagertorv 17, Arnold Vexellerer (M L Melchiors Sønner) Badstuest. 13, Moritz Vexellerer (M L Melchiors Sønner) Badstuest. 13, 'g M L Sønner Vexellerer østerg. 58, Mendel R Enkefrue Nytorv 21, Mengel HEGlarm. Skinderg. 40Bbi Mentzler J C E Litograf GI. Strand 30, Merwede KSv.d. Detajlhdl. Nansensg. 17 Mes s J P Restauratør Strandpromenaden 1 Meyer C G E Assist. v. Assistentshuset Ny brogade 64 FE Cand.pharm. Fabrikant (Ernst Meye & Mathiesen) H C Ørsteds V. 58, E Dekoratør Nørrefarimagsg. 53, B Detajlhdl. (J Offenburg & B Meyei Læderst. 14, EL Detajlhdl. Rosendalsv. 14 J J Dykkerentreprenør Østerbrog EA Enke e. Læge Frederiksborgg. 35Bt Torben Fabrikant (Fritz Meyer) Søb gade 22, CG Gross. (C G Meyer & Ko.) Sortedam: gade 112 F Gross. Alhambrav. 9 Nicolaj Gross. Herreekviperingshdl. H< vedvagtsg. ls Bp. Laxeg J S Ingeniør Brogade 143 C W Kjøbmd. st. Helliggejstst. 382 J Kontorist Gothersg E Manufakthdl. Gothersg. 42, HP Manufakthdl. Badstuest. 1, N A Pr.-Lieut. østerbrog. 42, MS Urtekr. Rosenborgg. 2 v. Meyeren E H W Kmjkr. Mynstersv. 10: Meza V C J de Tandlæge Rosengaarden 9. Michaelsen J Enkefrue Rosenborgg. 10, J fh. Postmester Enghavev. 10,

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

16. Peter Lassen Schmidt.

16. Peter Lassen Schmidt. 16. Peter Lassen Schmidt. 7. generation (4.2) Peter Lassen Schmidt: 1893 - Født den1 aug., søn af Forpagter Christen Lassen Schmidt og Hustru Marie Margarethe, født Hansen i Hydewatt. 1893 - Døbt den 8

Læs mere

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN Historiske Meddelelser Om København - Årbog 1981 Genoptryk i samarbejde med Ejerforeningen Amaliegade 13 B Et hus i Amaliegade I 1748 kunne det oldenborgske kongehus

Læs mere

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 1 Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 Det Kongelige Bibliotek i København: Ny Kgl. Samling 5244, quarto Komplet transskription med indledning

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

BETÆNKNING OM FONDE. afgivet af det af justitsministeriet den 14. juli 1978 nedsatte udvalg

BETÆNKNING OM FONDE. afgivet af det af justitsministeriet den 14. juli 1978 nedsatte udvalg BETÆNKNING OM FONDE afgivet af det af justitsministeriet den 14. juli 1978 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 970 1982 Indholdsfortegnelse Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel 4.1 4.2 4.3 4.4 Kapitel Bilag 1 Bilag

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere