Tillæg til Vejviser. for Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør."

Transkript

1 Tillæg til Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg er- ftmmallé- 18 Ar Ucj^ivet,Qg forlagt af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst. Nr. 1 i Stuen. Kjøbenhavn. Jnni Trykt hos J. H. Schultz.

2 10 Federspiel M L Postexped. Nørrevoldg. 22«Fellberg L T C M C&nd. polyt. Assist. polytekn. Læreanst. Vendersg. 3«Feile H F A Værtshush. Børsg. 42K Feill J fh. Fabrikant Gartnerg. 108 Felnmb A F Enke e.tandlæge st. Kongensgade 72 Ferrall J M Enkefrue Laxeg. 162 Ferslev C V Cand. jur. Sagførerfuldm. Nørrevoldg. 111 Fessel O H Manufaktbdl. Borgérg. 106 Fich H Hdlsrejsende Yiktoriag. 144 Fjeldstod A &B Mælkehdlsker Vimmelskaftet 48K Filstrnp H Hdlskontorist Ravnsborgg. 19, Filtenborg J C Gross. Kalkbrænderiv. 52 Fischer N T J Cigarhdl. Antoniest. 20s A G C Detajlhdl. Schacksg. 4S C Enkefrue Skinderg. 34 P L U Kreaturkommissionær Yiktoriag. 24, JA Kunstmaler Griffenfeldtsg. 214 MModebdlinde Frederiksbergg. 4, S L fh. Skibsf. Yodroffsv. 4 A, Chr. Snedkerm. st. Kongensg. 42Mb, H C Snedkerm. H C Ørsteds Y. 41 B3 POL Snedkerm. Aabenraa 28, L C Pastor emer. Vesterbrog. 83 Fieron Vilh. Urtekr. Klosterst. 23K Flindt CV J Kammerr. Ravnsborgg. 13, H V S Lærer Borgerg Flock S kgl. Fuldm. Herluf Trolles G. 154 Floor S V & L M Frøkner Solitudev. 1B, AF Tømmerm. Rosendalsv. 14g FlorPF Skomager ni. Havneg. 43, Fo«.?som H F Cand. pharm. Gotbersg. 151 s Fog K Y R Bogholder Korsg. 624 KEnke e. Præst Lykkesholmsv. 18, J H Frøken Amaliev. 10, Fogh R Frøken GI. Kongev. 74, Forchhammer E M Enke e. KonfYendersg. 10, Forsman J Wh. Vaskeri st.kongensg.l9bbl Foss H T Lieut. Nørreg. 41, W Pensionist Forhaabningsh. Alle 111 Framery H P de fh. fr. Officer Nørrevoldg. 223 Frankenstein Baron Toldbodr. 16s Fredbg. Dampfarvemølle Falkoneralle 10 Frederiksen A P Arkitekt Lieut. GI. Kongevej 142, Carl& Ko. Børste- & Kostefabr.Nørreg.45 CL Fabrikant (Carl Frederiksen & Ko.) Linnésg. 18a J C Partikulier Aabenraa 313 S Restauratør GL Mønt 25g Freilév P A Ølhdl. Klareboderne 3K Fremming ME Assist. v. Hofetat. Hauserpl. 20, J T Kapit. Lykkesholmsv. 33, Friberg M Brødhdlske St. Hans T. 32s Friderichsen A T H Isenkr. H C Ørsteds Y. 28 As P Pr.-Lieut. Forvalter Dannebrogsg. 374 Fr i dericia Harald Gross. (Fridericia & Koch) 1 Torveg. 1, Friedebeck N F Instrumentmg. Kristenbernikovstræde 5, Friedlænder MWGross. Nørrefarimagsg.318 Fries J H Gross. Havneg. 19s Frigast J fh. Manufakthdl. Nansensg. 52a Friis Joh. Bog-&Papirhdl. Hovedvagtsg.4s,a B C Enke e. Ass. Havneg. 41, EJA Enkefrue Vesterbrog. 924 AD Exam. polyt. Nørreg. 5, FA Fuldm. i Overr. Havneg. 41, H M Rentier Østerbrog. 43, F C O Skriver Studiest 16, Frisch C C Slagterm. Adelg. 102s Frisenette J R S VE Gartner Østerbrog.92a Fritsche L h. Vaskeri Borgerg. 62 Fritz J C V Fuldm. i Finm. Nordvestv. 4g P C B fh. Landmand Nordvestv. 4$ Frobosse C H Skomagerm. St. Hans G. 30a From C M Jordemoder Blaagaardsg. 10, Frost T E Toldassist. Nygaardsv. 22, Fryd A M Enke e. Kapit. Absalonsg. 18a Frydensberg AC Lærer Kalkbrænderiv. 21 C J Universitetskasserer Rosendalsv. 34 Frølioh A P Pr.-Lieut. Nørreg 45s Frølnnd L V Gross. (Reeh & Frølund) Prinsesses. 44 FnglN H Frøken Haveselsk. V. 3, Fnglede C A Grundejer Istedg. 63 Fæster H J Telegrafist Brogade 113 Fønss LT Enkefrue Lorentzensg. 5, H H Lfh. Landmaaler Sølvg. 6, C P S Mægler Linnésg. 14«W Varemægler Schacksg. 6, Føyn C Frøken Nyhavn 20, Gad J T fh. Stiftsprovst R. DM. H C Andersens G. 14, Galle E Frøken Herluf Trolles G. 24 Gandil J C OberstR. DM. Nørrevoldg. 244 Gangsted N Cand. polit Fabr. (Frm. Aug. Neubert) Kalkbrænderiv. 58 Garlin A fh. Konditor GI. Kongev. 9, Gantesen JCAA Lyngbye-Kjøbmd. Frederiksborgg. 12, Geber E Herredshøvding Nørrevoldg. 14, Gedalia G A Baron Bankier &VexellererR. Tordenskjoldsg. 18g Geday T J Fuldm. Wiedeweltsg. 56s Gedde O Postexpedit. Frederiksborgg. 44, C F v. Translatør Holbergsg Geermann A P Gross. st. Strandst. 6$ Bp. Gothersg Gehrke GWSkræderm. Kristenbernikovst.l Geisler J Sanglærerinde Vesterg. 9, Geismar C F Gross. (C F Geismar & Ko.) Fredericiag. 15$ Gemzøe C O Assist. i Finm. Herluf Trolles G. 19, ML Cand.phil.Danmarksg. 1, Genefke O Cand. polyt. Absalonsg. 294

3 Legater. anvendes til Fordel for Legatet efter 2 Nulevendes dødelige Afgang, og har 32 Legatpladser. Bestyrelse: Etatsr. Yilh. Lindberg, R.; Fabrikant CAWarburg; Etatsr., Livlæge A B Schy tz, R. DM. Diechmanns, Fru C M, Legat til Understøttelse for Døtre af afdøde værdige Embedsmænd. Oprettet ved Testament af 12. Jan Betingelser: Faderen skal bave været Embedsmand; dersom Moderen er i Live, skal bun leve i trange Kaar; naar Moderen lever som Enke, skal Vedkommende have opnaaet en Alder af 6 Aar; flere end 2 Døtre af en Embedsmand kunne ikke nyde Legatet; Familien er nærmest berettiget. Der vil med Tiden blive 10 Portioner k 80 Kr. Bestyres af Magistraten. Dons's,S Pog Hustrus,Martha Clausdatters Legat for fattige Skræderenker. 1 Portion paa 24 Kr. aarlig. Kapital 600 Kr. Bestyres af Magistraten. Dons's, Sukkerrafinadør, D V, og Hustrus Legat til Brændsel. Kapital 2000 Kr. i Nationalbankaktier og desuden Kr Af Renten af denne Kapital efter Fradrag af 50 Kr. tilfalder Halvdelen Grosserersocietetets Komite til Uddeling blandt værdige og trængende Enker og Mænd af Grossererstanden. Familien har Fortrinet. Uddeles i Decbr. Bestyres af Grosserersocietetets Komite. Eibeschiitz's, Justitsraad, Legat giver rentefri Laan, i Reglen paa Kr., til Enker og ugifte Kvinder af den mosaiske Tro; efter disse kunne Mandfolk af den mosaiske Tro, der ville etablere sig som Haandværkere, komme i Betragtning. Legatet har samme Bestyrelse som Præmie- Selskabet. Enkens Legat, stiftet af Enkefru Rosa Goldschmidt, født Gerson, ved Testament af 25. April 1861 med en Kapital af c Kr., hvis Rente tilfalder for Livstid til lige Deling 4 trængende, ugifte, faderløse Piger, hvis Opdragelse er tilendebragt, og hvis Fædre have været Embedsmænd i Kbhvn. i saadanne Embeder som Kontorchefer, Præster, Raadmænd, Læger, Prokuratorer o.l lign., der efter de almindelige Begreber staa paa samme Dannelsestrin som disse. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Feilbergs Legat, stiftet af N P L Feilberg for Enkemænd eller Pebersvende, der ere 70 Aar gamle, fødte i Kbhvn. og have boet der mindst de sidste Aar. Kapital 5200 Kr. 4 Port. Bestyres af Magistraten. Felberederlaugets Legat. Kapital 500 Ki*. Bestyres af Magistraten. Friestedts, Vilhelmine, Legat for værdige og trængende Piger, som have kj endt bedre Kaar. Efter visse Legatnyderes Død "bliver Legatet i Portioner paa 100 Kr. at ilddele af Borgerrepræsentationen. F r i s é' s, Enkefru Christiane Marie, Legat for ældre ugifte Piger, Døtre af fattige Haandværkere og i Særdeleshed af fattige Skrædere her i Staden". 6 Port. å 100 Kr. aarlig. De, som nedstamme fra StifterindenB og hendeb Forældres Søskende have Fortrinsret. Bestyres af Magistraten. F r i s e * s, Enkefru Christiane Marie, Legat for nogle unge Studerende i fattige Kaar, for at de derved kunne fremhjælpes til at tilendebringe deres Embedsstudier". 3 Port. å 200 Kr. for 1 Aar ad Gangen. De, som nedstamme fra Stifterindens og hendes Forældres Søskende have Fortrinsret. Bestyres af Magistraten. - Getreuerske Stiftelser understøtte blandt Andet Fattige, der opholde sig il Kbhvn.; fortrinsvis Adgang til Understøttelse have fattige Mestre af Malerlauget i Kbhvn. og disses Enker. Oprettet af Hofmaler og Forgylder C P Getreuer og Hustru ved Testament, som erholdt allerhøjeste Stadfæstelse 10. Marts Kuratorer er«kirkeinspektionen for Helligaands Kirk«og Oldermanden for Malerlauget. Boghol der: Kontorchef, Kammerass. Madsen Kontor, Ny Vesterg. 1, aab. 4, /«-5 l /». Gj el s trup s, Peder "Waagensen, Legat Oprettet ved Testament af 7. August 184: af Hørkr. og Rodemester Gj eistrup. Kapita c Kr. Der uddeles 8 Portioner å 20< Kr. til 8 Personer af Mandkjønnet, de have havt Borgerskab som Grosserere Kjøbmænd eller Detailhandlere, dog ikk Høkere, eller som saadanne, der sættes Klasse med disse". Vedkommende ska være i' trange Kaar og disse være od staaede uden hans egen Brøde, og han ska derhos føre et ordentligt og kristeligt Le\ net". Bestyres af Magistraten. Grosserersocietetets Understøt telsesfond dannet ved frivillige Gaver a Grosserere i Kbhvn. Uddeler Huslejehjæl hver Flyttedag i Portioner paa Ki til trængende Grosserere, disses Enker elle Døtre samtfattigekontorbetjente, som hav tjent mindst 10 Aar hos herværende Gros serere og saadannes Familie udde tes Kr. Kapitalformue 31. Decb 1878 var Kr. ioblig., 1100 og koi tant 4362 Kr , foruden den Rønnei kampske Ejendom paa St. Annæ Plads c Suhrs Friboliger (s. d. A.). Bestyres af i Udvalg paa 3 Medlemmer af Grossere societetets Komite. Gr øn, M E, og Hustrus Legat, stiftet vt Testament af 17. Aug med en Kapit af Kr. a) Til Enker eller Døtre i Handlende 5 Port a 80 Kr. aarlig. b) 1 Enker eller Døtre af Embedsmænd i Statei eller Kbhvns Kommunes Tjeneste 5 Port. 80 Kr. c) Til Enker eller Døtre afkuns nere. navnlig Kunstmalere, Billedhugget og Arkitekter 5 Port. å 80 Kr. d) Res terne af Kr. udbetales til Manufal

4 Legater turhandlerforeningen. Den Søgende skal være mindst 50 Aar og skal i 5 Aar uden Afbrydelse have havt og endnu have sit Hjem i Kbhvn. Descendenterne af Legatstifteren og hans Hustru ere fortrinsberettigede, dog kun i et Tidsrum af 100 Aar fra Fundatsens Dato. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Grøns, ME, Skolelegat. 2Portioner å 120 Kr. aarl. til 2 Drenge, som have fyldt det Ilte Aar, fortrinsvis til Sønner af Grosserere. Bestyres af Grosserersocietetets Formand og 2 Ældste. Hage's, Eleonora, for fattige ugifte Piger af Handelsstanden i Kbhvn. Fundats konfirmeret 3. Aug Kapital: Kr. Port. a 80 Kr. Bestyres af Magistraten. Hals, J N, Legater Opretteren skal være død 5. Aug Der er følgende under Kbhvns Bestyrelse henlagte Legater: 1ste: til Hjælp for fattige Borgere i deres Indkvartering; 2det: til fattige Brygger-Enkers eller Børns Ophold, 2 Portioner a 20 Kr.; 3die: til fattige Kjøbmænds Enker eller Børn, 2 Portioner a 20 Kr.; 4de: til fattige Koffardiskipperes Enker eller Børn, 4 Portioner å 15 Kr ; 5te: til fattige Koffardibaadsmænds Enkers og Børns Ophold, 21 Portioner å 10 Kr.; maa navnlig ikke komme Styrmandsenker tilgode. Hallanders, Beate Emilie,Legat til ubemidlede eller trængende Enker eller ugifte Fruentimmer uddeles i Portioner paa 40Kr. aarlig. Kapitalen er Kr. Bestyres af Magistraten. Hambro's, Baronesse C M, født Gustenhofer, Brudeudstyrslegat til 2 uformuende og værdige Piger af Handelsstanden, som staa i Begreb med at indgaa Ægteskab, dog at hverken deres Fader eller Forlovede har hørt eller hører til noget Laug. 2 Port. å c Kr. Bestyrer af Borgerrepræsentat. Hambro's, Joseph, Legat. 14 Portioner h 1000 Kr. til Enker eller forældreløse Børn af Kjøbmandsstanden, dog maa de ej have henhørt til nogetsombelst Laug. Bestyres af Borgerrepræsentat. Hjelmstjerne-Rosenkroneske, den grevelige, Stiftelse. Fundats af 12. Jan med kgl. Konfirmation 12. April Den er traadt i Virksomhed ste Klasse understøtter gamle Tjenestefolk af begge Kjøn, der formedelst Alder og Svaghed ere uskikkede til Tjeneste. 2den Klasse understøtter uformuende Piger, der gifte sig i Næringsstanden. 3die Klasse hjælper trængende Enker til at opdrage uforsørgede Børn. 4de Klasse yder Understøttelse til videnskabelige Oplysninger og Berigtigelser i Fædrelandets Historie samt til unge talentfulde Videnskabsmænds Dannelse og literære Rejser. 5te Klasse virker til Videnskabeligheds Fremme igjennem det kgl. danske Videnskabernes Selskab og til Ta- lenters Udvikling blandt Kunstnere og I Haandværkere. Stiftelsens Kont.: Slotsholmsg. 10 i Stuen t. v. Direktører: Gehejmekonf. C C Hall, RE. SK. DM. og Konf., Prof. v. Univ., Dr. phil. J N Madvig, RE. SK. DM. Hirschnacks, Oberst, ogfrumwandells Legat til fattige Borgerenkers Husleje. Testament af 16. Marts Kapital c Kr. 9 Portioner å 20 Kr. aarlig. Bestyres af Magistraten. Hoffmanns, Jomfru Kirstine, Legater: I 1) for fattige Børn af honnette Borgerfolk, indtil Børnenes 16de Aar, 4 Port. å 50 Kr.; 2) for fattige Enker af Garver- og Skomagerprofessionen, er endnu ikke traadt i Virksomhed; 3) for gamle ugifte Fruentimmer af Borgerstanden, 14 Port. k 80 Kr. Testament af 27. Maj Kapital c Kr. Bestyres af Magistraten. Holbergs Under støtteise si eg at fordeles i følgende Portioner: 1 å 300Kr.,la 200 Kr., 7 å 100 Kr., 8 å 50Kr., dels til træn- fl gende Enker og aldrende Piger, hvis Mænd eller Fædre have været ansatte som Embedsmænd eller Betjente enten under Sorø Akademi eller paa det Gods, som henhører eller har henhørt til samme, eller ved det kgl. Tbeater og Kapel, dels til saadanne værdige og trængende Personer, som selv have gjort Tjeneste ved det kgl. Theater, men derfra ere afgaaede, uden at deres Stilling ved samme har berettiget dem til Pension. Bestyres af Kirke- og Undervisnings-, I ministeriet. Hvalsøe, Pastor, og Hustru, Legat til Minde om, til værdige og trængende Enker og ugifte Fruentimmer. Kapital Kr. Testament af 12. Juli Træder først i Virksomhed efter 5 i Testamentet nævnte Personers Død. Bestyres af Magistraten. I Hvidts, L N, og Therese Lorcks Legat j for værdige og trængende Enker og Piger, som have kjendt bedre Kaar. Oprettet 1857 af Etatsr. L N Hvidts Børn og Svigerbørn. Legatet uddeles for Tiden til en bestemt Legatarier med 300 Kr. og iøvrigt i 3 Port. paa 200 Kr. og 6 Port. paa 100 Kr. aarlig. I Tiden vil det blive at uddele med 4 Portioner å 200 Kr. og 10 Portioner k 100 Kr., hvoraf Halvdelen skal tilfalde Enker og Halvdelen Piger, hvilke nyde Legatet, saalænge de dertil anses værdige og ej forandre deres Stand. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Hvidts, LN, Legat, stiftet af hans Søn d. 12. Aug. 1849, som er halvtredsindsty- : vende Aarsdagen siden Etatsr. Hvidt vanat Borgerskab som Grosserer her i Staden. 200 I Kr. uddeles hvert Aar afborgerrepræsenta- i tionen til en forskjellig Person. Høckendorffs Legat for Mestre af Malerlauget eller disses Enker, eller for Malere og disses Enker. Fundats konfirmeret 10.

5 Legater. Septbr Kapital c Kr. 4 Port» 20 Kr. Bestyres af Magistraten. Hørkræmmerlaugets Svendelade. Af den i det ophævede Hørkræmmerlangs Svendelade tilstedeværende Beholdning, c Kr., er stiftet en Fond, hvis Renter til de halvaarlige Flyttetider nddeles til trængende Hørkræmmer s vende, der have været Interessenter i den tidligere SvendekaBse, eller deres Enker. Jacobsens, Ane Margrethe, Legat til ngifte, uforsørgede Fruentimmer og trængende Enker, ejer en Kapital af Kr.J hvis Renter uddeles i loportioner. Traadte i Virksomhed Bestyres af Magistraten. Jacobsens, Ane Marie, Legat. 1 Port. paa 80 Kr. aarlig til en Pige af Borgerstanden. Bestyres af Borgerrepræsentationen.! Israel, JL,jun.s,Legat giverlaanpaa loookr. (4 pct. Rente, 6 Aars Afbetaling) til Handlende af den mosaiske og kristne Religion. Legatet har samme Bestyrelse som Præmie-Selskabet. Jubel-Legatet eller rettere Legatet til I Enevolds-Regjeringens Erindring" er stiftet ved de af Frederik V. i Anledning af den i 1761 celebrerede Jubelfest til Erindring om Enevolds-Regjeringens Indførelse til Stadens Indvaanere skænkede 8000 Kr., som efter Indstilling af den daværende Magistrat henlagdes til et Legat, hvis Renter udbetales til 10 fattige Indvaanere i Kbhvn. 10 Portioner a 32 Kr. Bestyres af Magistraten. J uels, FF, og Hustrus Legat tiluarbejds dygtige eller gamle og svagelige Personer af begge Kjøn i Kbhvn. Familien har Fortrinsret 33 Portioner å 100Kr. Bestyres afborgerrepræsentationen. Jftrgensens,AC, født Grønberg, Legat] med en Kapital af 3300Kr., uddeles i 3 Portioner paa 40 Kr. til Huslejehjælp til værdige og trængende Familier af Borgerstanden. Bestyres af Magistraten. Jørgensens, Dorthea, Legat for fattige Tjenestepiger i Kbhvn., som have tjent paa samme Sted i mindst 10 Aar og endnu tjene paa samme Sted. Portioner paa 20 Kr. aarl. Kapital c. 1700Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Kaas's, JS, ghustrus, AMHansens, Understøttelseslegat. Testam. af 6. Febr Renterne af Kr. anvendes til livsvarige Portioner a 100Kr. til trængende, værdige Fruentimmer, der ere Døtre eller Enker efter agtede Borgere og Indvaanere her i Staden, fornemmelig al Handelsstanden, hvortil ogsaa regnes Mæglere og DetajlUster. Bestyres af Borgerrepræsent. Kaas's Overskudslegat Kapitalen er c Kr.; *l» af Renterne anvendes i Portioner paa 80 Kr. eller 40 Kr. til Huslejeeller Brændehjælp til gamle eller svage Personer af begge Kjøn, gifte eller ugifte af alle Borgerklasser i Kbhvn., og 1 /s uddeles af Pastor Fenger til Trængende af Frelsers Menighed, og efter hans Død af Sognepræsten ved Frelsers Kirke. Paa denne sidste Del nær uddeles Legatet iøvrigt af Borgerrepræsentationen. Kalis, Sekretær J C, og Frøken JEC Kalis Legat til Understøttelse for ugifte Fruentimmer. Gavebrev af 4. April Descendenterne efter nogle i Gavebrevet nævnte Personer have Fortrin. Kapital c. I Kr. 5 Portioner å 120 Kr. aarlig. Bestyres af Magistraten. Kalis, Johanne Elisabeth Christiane, I Frk., Legat. Test. 16. Jan Fundats 31. Marts Kapital Kr. Descendenterne efter nogle bestemte Personer have Fortrin; derefter uddeles Port. a 200 Kr. til 6 ugifte Fruentimmer. Bestyres af Magist. Kandestøbersvendenes Legat til en eller to trængende Enker efter Kandestøbersvende i Kbhvn. Fundats 15. Marts Kapital 800 Kr. Bestyres af Magistraten. Kellermanns, Tømmerhdl. J G V, Legat tilpersoner af begge Kjøn af den kbhvnske Borgerstand, som i enhver Henseende ere værdige dertil, og som forhen have været i bedre Kaar, men ved uforskyldt Ulykke ere komne i Trang. Testamentet af 11. Juni Kapitalen udgjør c Kr. Besty-I I res af Magistraten. P Kierkegaards,Micha! Andreas,Legal til Enker efter Menige eller Underoff., déi ere faldne i sidste Krig, eller til Menige oj Underoff., der ere blevne Invalider. Port. i 50 Kr. 25 Aar efter Testators Død skal del uddeles i Port. paa 100 Kr. til trængende kbhvnske Borgere eller disses Enker. Ka pital Kr. Bestyres af Borgerrepræ sentationen. Kiellerups, Konferentsr., og Hustrui Legat, Fundats af 23. Oktbr Kapita Kr. 6 Port. å 200 Kr. aarlig uddele til trængende Enker efter de i sidste Krij faldne danske Officerer. Naar Legatet c længer kan finde saadan Anvendelse, ska det uddeles i Portioner å 100 Kr. aarlig ti trængende og værdige Enker eller faderløs Pigebørn i Kbhvn.; dog har Familien Foi trinsret. Bestyres af Magistraten,men bon gives af Konferentsr. Kiellerups Hustn saalænge hun er ilive. Klarupske Stiftelser understøtteei ker, ugifte Fruentimmer og Skolebøri Slægtninge af Testator og hanshnstru ha> fortrinsvis Adkomst. Oprettede af Justitsi Postkasserer C J Klarup ved Testament: 12. Marts D. 1. Jan varfo muen nominelt 89000Kr. Direktører :Konl Lunn, K. DM.; Højesteretsass. Obelit R.; Gross. JWandel; Etatsr., Overret assessor de Fine Skibsted,R. Revisore Gross. R W Kirketerp; Forretningsføre

6 Legater CM Cold. Sekretær: Højesteretssagfører M Lunn. Kont. Kjøbmagterg. 9. Klo s s 's og Hustru Christiane, f. Aarhus's, Legat. Kapital c Kr. Uddeler 4 Port. aarl. til trængende og værdige Guld- og Sølvarbejdere og Juvelerere, der have Borgerskab i Kbhvn., samt deres Enker. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Kofoeds, Etatsraadinde, Legat: 1) til Understøttelse for Enker efter Borgere og Embedsmænd heri Staden, dog Sømands- Enker undtagne, for hvilke et andet Legat er stiftet; 19 Portioner li 200Kr. og 36 å 100 Kr. aarlig; Enker efter Præster og Betjente ved Frelsers Kirke skulle fortrinligen komme i Betragtning. 2) Til Understøttelse for ugifte Fruentimmer, hvis Kaar ikke svare til den Opdragelse, de efter deres Forældres Stilling have nydt; 19 Portioner å 200Kr. og 40 a 100 Kr. aarlig. 3) Til at udrede Skoleløn for uformuende Pigebørn fra deres 9de Aar indtil de ere blevne konfirmerede eller have fyldt deres 15de Aar: 10 Portioner å 100 Kr. og 12 i 50 Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Kofoeds, Etatsraadinde, Legat til Understøttelse for trængende Sømænd af Koffardi-Etaten, der have faret herfra Staden og sammesteds ere bosiddende, naar Understøttelsen til&taas, og saadannes Enker og Børn under 15 Aar. Renten af Kr. uddeles i livsvarige Portioner i Reglen paa 100 Kr. Bestyrelsen: Formanden for Sø- og Handelsretten NF Schlegel, R. DM., Formand; Mønstringsbestyrer C Børnsen; Skibsførerne D A Lund, H MAaris, DM., H J Baagøe, J L Bar fred, Kasserer. Kollektfonden er den resterende Del af en i Anledning af den store Ildebrand i Kbhvn. é Juni 1795 indsamlet Kapital til Lindring af de Brandlidtes Nød, hvilken kan anvendes til Understøttelse for fattige Familier, som ved Ildebrande maatte blive berøvede det Fornødne til at sidde og ligge paa". Kapitalen er c Kr. og bestyres af Magistraten. Kong Kristian den 9des og Dronning Louises Sølvbryllups Legat. Kapital Kr. Renten anvendes til at skaffe fri Kur og Pleje i Kommunehospitalet for saadanne i Kbhvn. hjemmehørende Personer, der ikke ere under Fattigforsørgelse eller under Forsorg af anerkjendte Sygekasser, men hvis Kaar ere saadanne, at de ikke selv kunne afholde Omkostningerne uden at nedsynke i Gjæld eller Armod. Legatpladserne uddeles af Magistraten, undtagen i de Tilfælde, hvori Deres Majestæter selv ville tage Bestemmelse. Kr ud ener s, Baronesse, født Halling, Legat er oprettet af kejserlig russisk Statsraad og Kmh. Gothard Ludvig v. Krtidener. Kapitalen er c Kr., og der udbetales 2 Port. k 100 Kr. aarlig til Enker og ugifte Fruentimmer, som tidligere have været i bedre Kaar og nu ere trængende, og som have Bevisligheder for, at de stedse have ført en kristelig Vandel, især saadanne, som ere sygelige og svagelige. Desuden understøttes nogle velgjørende Stiftelser, og en Seng i Vartov belægges med en fattig Syg. Bestyres af Borgerrepræsentationen. K5n nemanns, Skibskapit. og Brygger D E, Legat for trængende, gamle Skippere eller Skipperenker. Testament af 17.Decbr Familien har Fortrin. Kapital c Kr. 12 Port å 40 Kr. halvaarlig. Bestyres af Magistraten. Kønsbergs, GarverN, Legat til 6 Fattige, hvorved Slægtninge af K&nsberg og hans Hustru E C Konsberg, født Haren, { have Fortrin. Hver Portion paa c. 88 Kr. Testament af 17. Marts Bestyres af Borgerrepræsentationen. Langkjers, Svenné, Legat til mindst & Fripladser i Langkjers Handelsakademi. Kapital Kr. Bestyrelse: Handelsakademiets Styrelse. Lassens, Justitsr. P, Legat til en fattig Piges Udstyr, fornemmelig til den, som er baade fader- og moderløs. Fundats af 9. Maj Portion paa 120 Kr. Bestyrei af Magistraten. L as s en s, B orger og Hosekræmmer T C, Legat til 2 Enker eller fattige Familiefædre, 2 Portioner paa c. 20 Kr. Kapital c. 1200Kr. Bestyres af Magistraten. Ledertugs, Hedevig Susanne, Legat til livsvarig Understøttelse for 2 Tjenestepiger, som ere over 50 Aar og have tjent tro og redeligt i en og samme Familie idetmindste i 20 Aar". Kapital 3600 Kr. 2 Port. k 72 Kr. aarlig. Bestyres af Magistraten. Levys, M M, Legat til Huslejeunderstøttelse for 2 kbhvnske private Skolelæreres Enker, som ingen Pension have. Oprettet ved Testament af 26. Aug med senere Tillæg. Kapital 2300 Kr. Bestyres af Magistraten. Linaaes Legat for trængende Enker med Børn af Borgerklassen som Understøttelse til disses Skolegang. Renten af Kr. tilflyder en Enke, som nyder samme indtilbarnets 15de Aar. Bestyres af Magistraten. L u g g e s Legat for 4 fattige Fruentimmer, enten gamle ugifte Enker eller unge Piger. Kapital c Kr. Testament 15. Septbr Testators Familie er fortrinsberettiget. Bestyres af Magistraten. Lunds, PB, Legat for ugifte Døtre over 30 Aar af afdøde Embedsmænd eller Borgere her i Staden. Testam. 12. Juli Kapital 2000 Kr. Legatrenten tildeles kun en Person, og Testators eller hans Hustrus Slægtninge ere fortrinsberettigede. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Lunds, Silke-,Uld-ogLærredshdl. Jens

7 Legater. Hansen, Legat til Understøttelse for træn- ' gende Enker og Enkemænd eller andre ældre og svage Personer af Kbhvns Indvaanere. Test. af 16. April Port. a 200 Kr. og 16 Port. å 100 Kr. aarlig. Slægtninge af Testator have Fortrin. Kapital c Kr. Bestyres af Magistraten og Borgerrepræsentationen ved en Komite. Lunds, Kommercrraadinde Marie Sophie, Legat for 2 trængende Enker, helst af borgerlig Stand, og som sidde med smaa Børn. Testament af 22. Novbr Kapitalen er c. 2000Kr. Bestyres af Magistraten. Lunds, Armgardt Kildal-, fødtporths, Legat for ugifte, værdige og trængende Pi-1 ger i en Alder af 40 Aar eller derover. Kapital c Kr. 12 Port. k 100 Kr. Bestyres af Magistraten. Mehls, BM, Legat til værdige og trængende Mænd, helst af HaandværkBStanden, og ugifte Fruentimmer (ogsaa Enker paa 50 Aar og derover). Testament af 12. Aug Kapitalen er c Kr.; for Tiden uddeles dog kun 61 Portioner & 100 Kir.,idet den øvrige Rente medgaar til Udredelsen af en ved Testamentet bortgiven Livrente. Be-1 styres af Magistraten. Mitchells, M R, Legat fortrængende Lærerinder i Kbhvn. Testam. af 26. Febr med Kodicil af 31. Oktbr Legatkapitalen, der skal bestyres under Ovenormynderiet, udgjør nu c Kr., men kan engang i visse Tilfælde voxe tildetdobbelte. Portionerne ere paa 100 Kr. aarlig. Bestyrelsen, der skal dannes af en Sognepræst, der vælges af Skoledirektionen, Skoledirektøren og en Borgerrepræsentant, der vælges af Borgerrepræsentanterne, bestaar af: Sognepræst, Dr. theol.kolthoff, R.; Skoledirektør, Prof. Holbech, R. DM.; Borgerrepræsentant, Gross. M Melchior. Mitchells, R & W, Legat til Understøttelse dels for værdige og trængende Døtre af afdøde Forældre af Handels-, Haandværksog Embedsstanden i Kbhvn., som have fyldt 40 Aar, have stadigt Ophold i Kbhvn., ere ugifte og uden Forsørger, og hvis Kaar ikke svare til den Opdragelse, de have nydt, eller til den Stilling, deres Forældre have indtaget i Samfundet, dels for værdige og trængende Enker efter Mænd af Handels-, Haandværks- eller Embedsstanden i Kbhvn., som ligeledes have fyldt 40 Aar, leve i trange Kaar og ere uden Forsørgere. Kapital c Kr. Den aarl. Rente skal deles i Portioner paa 200 Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Morescos, Adelaide, Legat. Test. 20. Febr Kapital c Kr. Bestemt til Fordel for Manufakturhandlerforeningéns Stiftelse og Understøttelsesfond. M undt s, Konferentsr., Borgmester, Legat til Understøttelse forugifte Fruentimmer eller Enker. Saadanne Piger, som efter tidligere Vedtægter kunne vente Pension af det Offentlige, men nu ere berøvede dette Haab, skulle komme i fortrinlig Betragtning. Familien bar Forret og Testators Søskende, saalænge nogen af dem leve, Forslagsret til Legatet Testament af 29. Juli Kapitalen c Kr. Der uddeles for Tiden 75 Legatportioner k 80 Kr. aarl. Desuden ejer Legatet en Fribolig for 16 ugifte Fruentimmer (ikke Enker) i Viktoriag. 20. Fribolig og Pengelegatet kunne ikke tildeles samme Person. Bestyres af Magistraten. Neves, Klokker C F Neves Enkes, Gjer- I trud Marie, Legat nydes af Familien, men kan med Tiden tilfalde Trængende af Borgerstanden i vor Frue Sogn i Kbhvn. og isærdeleshed dem, som have havt Borgerskab paa Brændevinsbrænderi". ; Nissenske Stiftelse til fattige Børns- Underholdning og Understøttelse tilenker, hvortil er henlagt Glostrups og Vallensbæks Kirkers overskydende Indkomster samt Indtægterne af noget Jordegods, er oprettetved Etatsr. Hans Nikolaj Nissens og Hustru Eva Cathrine PechiilesFundats af 20. Jan. 1764, konfirmeret 11. Maj s. A., Testament af 6. Oktbr og Etatsr. Nissens senere Tillægsbestemmelse af 6. Febr Der uddeles 12 Legatportioner paa 52 Kr. aarl. til fattige Børns Underholdning og Opdragelse indtil deres 15. Aar, hvis Mødre dog skulle henhøre til eller have henhørt til Kbhvns Jurisdiktion; fortrinsberettigede ere Børn af Testatorernes Familie samt af Præster og Degne i Glostrup og Vallensbæks Sogne. Der uddeles 2 Legatportioner paa 100 Kr. aarl. til trængende Enker af Testatorernes Slægt, navnlig Testatrices Broder Henrik Pechiiles og Testators Broder Klokker Haabers Descendenter. For tre Enker er der Fribolig i det Stiftelsen tilhørende HusNr. 3 paa Nørregade, hvortil ligeledes Enker af Testatorerne have fortrinlig Adgang. Endelig er der i etstiftelsen tilhørende Hus i Vallensbæk 2 Friboliger for trængende Enker efter fornævnte Henrik Pechiiles og Klokker Haabers Descendenter, eller saafremt saadanne ikke findes, for Præste- eller Degne- Enker af Glostrup og Vallensbæk Sogne. Bestyres af Magistraten. Owes, Johanne Sophie, Legat for Enker ellerdøtre efter Vinhandlere i Kbhvn. Fundats konfirmeret 16. Jan Kapital Kr. Bestyres af Magistraten. Pau li-brunske, det, Legat for værdige og trængende Enker efter Grosserere og andre Enker af Handelsstanden, opr. ved Testam. af 27. Septbr Portioner a 200 Kr., 6 k 100 Kr. Legatet træder først i fuld Kraft ved forskjellige Legatnyderes Død; for Tiden uddeles 4 Port. a 200 Kr. og 3 å 100 Kr. Kapital80000Kr. Bestyres af Grosserersocietetets Komite. Petersens, Søstrene Elisabeth, Mina og

8 Legater Abigail, Legat til 3 uformuende, ugifte og i enhver Henseende agtværdige Jomfruer, der ere Døtre af Mænd af Kbhvns Handelsstand og i en Alder af 40 Aar, samt til 2 af de mest trængende Damer i Ulrichsens Stiftelse* Testam. af 24. Septbr Kapital 8000 Kr. Bestyres af Magistraten. Puggaardske Legater, etdrenge- og et Pigelegat, hvert paa over200000kr., stiftede af afdøde Etatsr., Gross. HansPuggaard, ere bestemte til Opdragelse af Drenge- og Pigebørn, som leve under fattige og ulykkelige Forhold. Hine ere fornemmelig bestemte for Haandværks-, disse for Tyendestapden og blive opdragne i det Puggaardske Pigehjem i den Legatet tilhørende Ejendom, Helenev. i. Legaterne have en fælles Bestyrelse: Gross. Rud.Puggaard, R.,Formand; Prof., Dr. Martin Hammerich, R.; Overretsprok. Y Rode; Prof., Dr. med. H Lehmann, R., Forretningsfører. Rehlingske, det, Legat til Kjøbmands- Enker eller Døtre i Kbhvn. Oprettet Kapital c Kr. 1 Portion paa 40 Kr. aarl; Bestyres af Magistraten. Rosteds, Justitsraadinde Cecilia, Legat tildels til Understøttelse af Fattige i forrige Nikolaj Sogn, c Kr. Oprettet Bestyres af Magistraten. Rothenborgs, Peter, Guldsmedm., til Huslejehjælp for fattige Familier. Kapital c Kr. 3 Port. å 140 Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Rydendahlsk e Legat for aldrende, ugifte og trængende Fruentimmer, 20 Kr. aarl. Slægtninge af Testatricen Birgitte Kirstine Rydendahl ere fortrinsherettigede. Kapital 2200 Kr. Sabels, Madame Anne Marie, Legat, 1 Port. paa c. 78 Kr. til Opdragelse af et fattigt Pigebarn, er oprettet ved Testament af 16. Aug og underlagt Borgerrepræsentationen. Sandholts, Oberst, og Hustrus Legat for værdige og trængende Enker eller ugifte Døtre efter Officianter i Artilleriet. Kapital c Kr. Port. a 200 Kr. Fundats af 5. Septbr Bestyres at Borgerrepræsentationen. S as s's, Etatsr. M V, Legat til Enker eller Døtre af Grosserere. Kapital Kr. Portioner å 200 Kr. aarl. Bestyres af Grosserersocietetets Komite. S a s s's, Mathias Vilhelm, Carl Adolph og Caroline Johanne, Legater, stiftede 29. Juni Port. a 100 Kr. aarl. til Skolelegater for Børn af hæderlige trængende Grosserere, islandske Kjøbmænd, Urtekræmmere, Hørkræmmere eller andre disse Klasser nærstaaende Næringsdrivende. 1 Port. paa 200 Kr. aarl. til Enker efter Mænd i de nævnte Klasser. 3 Port. å 200 Kr. aarl. til trængende Mænd i disse Klasser. Indtil Videre have Beslægtede af den Sass'ske og Kraft'ske Familie under lige Forhold Fortrinsret. Bestyres af Grosserersocietetet! Komite. Schack es, Frøken HA. Renten uddele«til 8 værdige trængende Haandværksmestres ugifte Døtre heraf Staden, der have fyldt deres 55 Aar. Kapital Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Schmidts, Barbara, Frøken, Legat for trængende og agtværdige ugifte Fruentimmer af den dannede Klasse i en Alder af over 50 Aar og bosiddende i Kbhvn. Kapital Kr. Gamle Lærerinder samt Døtre 9 Raadmænd eller Højesteretsadvokater have Fortrin. Foreløbig bortgives kun en Port paa 132 Kr. Bestyres af Magistraten. Schous Enkes, Gross. Jochum, Legat for fattige Enker af Kjøbmands- eller åndes civil Stand, som dertil ere trængende og ført I et bekjendt anstændigt Levnet. Testament af 9. April Er underlagt Borger repræsentationen. 16 Port. k 40 Kr. aarl. Schou, Etatsr. Jacob Henric oghustrn Susanne Beckmans, Stiftelse, stor376516kr Hoveddelen af Understøttelserne tilfalder alene Familien, men der tildeles også«i Understøttelser til Tjenestetyende, der have I tjent i Familien i mindst 8 Aar. Direktio- nen: Gross. R W Kirketerp; Gross. Julius Wandel; fh. Godsejer F Suhr. Schriches, Sognedegn, Legat, som er stiftet ved Testament af 21. Oktbr. 1783, uddeles af begge Præsterne ved Helligaandt Kirke og 2 af Borgerrepræsentationen til 10 gamle Folk af Mand- eller Kvindekjønne^ især Syge, Sengeliggende eller Enker, der skulle være af Helligaands Menighed; 12 Kr. halvaarl. til hver. Schuttes, August Theodor, Kmh., Hofjægermester, Legat. Test 29. Marts Kapital oprindelig stor Kr. Til Understøttelse og Fremme af almennyttige og veldædige Formaal i Danmark. Bestyres S Magisk Schønbergs, AM, Justitsraadinde,Legat for ugifte trængende Døtre af afdøde Embedsmænd, oprettet vedtestam. af 22. Oktbr. 1864, konf. 21. Oktbr Kapital c Kr., hvis Renter bortgives i 2 ligestore Port. Bestyres af Magistraten. Schøtts, Christian Peter, Legat for verdige og trængende Enker og Børn eftef Mænd, der have været Grosserere i Kbhvn. Port. a 400 Kr. Stifterens Slægt er fortrinsberettiget. Bestyrere: Gross. A Gamél, Overretsprok. Jacobsen. Sejl-, Flag- og Kompasmagerlaagets forenede Legat er ved Fundats af28- Marts 1862 oprettet af den ved Laugets Ophævelse i Mesterladen tilstedeværende Beholdning paa 1000 Kr., hvis Renter uddele«i 2 ligestore Portioner til trængende og vs»- dige Enker eller Døtre efter forhenværende i

9 Gerhardt J MEnke e. Gross. Kalkbrænderivej 36s JDfh, Forpagter Kalkbrænderiv. 36s Gericke AWHh. Broderimagasin Yesterg. 13, Gérin E Kjøbmd. Gasværksv. 21«Gerlach A W Oberst R. Frederiksbergg.23, Gersdorff S B Lieut Halmt. 143 Gether J J fh. Byfoged R. DM. Frydendalsv. 56 x P C A Fuldm. Gothersg. 156«Gjede S G A Inspektør Allegade 17 Gjelbye H K Vejerassist. St. Peder St. 26, Gjellerup C A Cand. theol. Løngangst. 21, W Hdlsfuldm. Amaliev. 10, Gjelsing M C Enkefrue Kronprinsesseg. 40«Gjerdrum C H Bogholder Saxog. 11, Gjersing NY Kancellisti Marinem. Skjoldsgade 5 4 Giese C Enkefrue Yesterbrog. 62, Gjessing WEOHdlsagent Graabrødret. 182 Ginge J L Gross. Skibsprovianteringshdl.(H S Hansen) Skjoldsg. 3S Gissemann N P Isenkr. Østerbrog. 46 Bp. Østerbrog. 49 Ag Gjørup CF Vilh. Assist iklasselotteriinsp ektoratet Østerfarimagsg. 7«MC Enkefrue østerfarimagsg. 7«Glahn HO Oberst i lug. K.DM. Pilealle 19s O V Præst Pilealle 19, Gleernp O Cand. pharm. Absalonsg Glodkowski O Enkefrue Dosseringen 163 Glud Cbr. Prok. v. Overr. Skinderg. 27, Bp. Yesterbrog. 83, Gluud E A Garverm. Bakkegaardsv. 14g Gliickstadt M J Kjøbmd. Gothersg. 147K Joseph & Ko. Vexellerere Holm.Kan. 22g Glæsner C F. Civiling. Landmaaler Frederiksborggade 46, Gnatt C R Enke e. Nagelsmed Strandg.42BbS Goedecke E H Lottorikollektrice St. Peder St. 17, Goldberg J J Gross. (Goldberg <fe Ko.) Nygaardsvej 6 Goldenbaum J Høker Bagerg. 7K Goldschadt A Gross. Tordenskjoldsg. 29Bb, Goldschmidt Jul. M Gross. Strandv. 23 tr i Havneg. 13jib2 Good J Børsforv. Dosseringen 16, Gornitzka A Regissør Nørrefarimagsg. 27s Gottlieb V J M Agent Saxog. 35, L G A Assist. v. Assisth. Ole Suhrs G. 1«G F Gross. Nørrevoldg. 21s Bp. Gothersg. 145 B, Gottorp F Bøssemager Yoldmesterg. 10s Gottschalck C M N Enke e. Overlæge Oehlenschlægersg. 7, F Enkefrue Gasværksv. 13 j Gottschalk Oscar E Forretningsbest. H C Ørsteds V. 39 Bs Graae C E Fabrikbest. Ny Yesterg. 3, Graah F E Exam. jur. Saxog. 9«C Manufakthdl. Cort Adelers G. 8, Graef C O W Lieut. Baadsmandsst Gram J P Cand. pharm. Nansensg. 184 Grandjean J C V Godsejer Amagert. 19, SJ Gross. (S Grandjean & Ko.) Gothersg. 157 B, J L Hdlsagent Absalonsg. 20, J Hdlsrejsende Yesterbrog. 8j?s A C V Musiker Nørreg. 35, Grave N T Yatfabr. Lieut. st Kongensg. 101 Bp. Adelg. 113s Gravesen PJAuktionsh.HCAndersens G.3g J Skolelærer H C Andersens G. 3S Gredste dhvs Kontchef Nørrefarimagsg.27, Greensteen A Cand. jur. Assist. Havneg.35, Gregersen S J M Direktrice Ny østerg. 10, AH Skomagerm. st. Helliggejstst. 3g A Y Stud. med. Nørreg. 33s Greiff enberg C J Partikulier Dossering. 38s Greis P C Tømrer Nørre Alle41s Grim D Enkefrue Nørrebrog. 17, Gronemann F C ps. Overserg. DM. Hallinsgade 22 2 Gropp W Skomagerm. Frederiksborgg. 46«Grosmann L O Kontorist Rømersg. 22, Groth A Enkefrue St. Knuds Y. 3a Grove C S fh. Lærerinde GI. Kongev Grubb J Urtekr. Nansensg. 4S Grube JA Assist. i Finm. 1. Strandst. 14, Grundfør M E T Restauratør Biilowsv. 9S Grundtvig F L Stud polit. Skinderg. 33, Grunth J A Fuldm. Østerfarimagsg. 3 & 5«GM Gross. Østerfarimagsg. 3 &5t Grttn F L Hdlsfuldm. Løvst. 83 Louis Skræderm. Løvst. 83 Grimer G E Stud. polit. Nørresøg. 27, Græbe J P Bogtrykker Yesselsg. 23 Grønbeck Y Bogholder Absalonsg. 43s Grøndahl W Skomagerm. Antoniest. 3«Grønlund M S F Frøken Vinkelv. 9, J H L Kapit. R. DM. Vinkelv. 9, JA Oberst K. DM. Nørresøg. 25x N Urtekr. St. Knuds V. 22 Grønning C F Cand. theol. Korsg. 45, Grønvold C F Kontorist Jernbaneg. 7 Gudme EB Gross. (CThyge Ludvigsen&Ko.) st. Kongensg. 106, Guldberg D Assist. Vesterbrog C Høegh- Konventualinde Saxog. 12 Guldbrandsen M A Enkefrue Ved Stranden 12a F H Melhdl. Kultorv 16s Gundel V T R Gross. GI. Kongev. 102, Gundersen K Gross. Vingaardst. 20s Gundestrup H W Hdlsagent Nørrefarimagsgade 37«Gunnarsen T Forretningsf. Havneg. 21, Guntel C G Bødkerm. (R Hjorth-Kjær's Eftf. C & V Guntel) Nansensg. 41 Bt V L Bødkerm. (R Hjorth-Kjær's Eftf. C & V Guntel) Nansensg. 41 Ba Guntzelnick J C Malerm. Teglgaardst. 5S J J G Malerm. Teglgaardst. 5a Gustaf son J H Værtshush. Nyhavn 53s Gustavsen H P Vejassist. Aagade 70«

10 12 Gnstavnsen J Naalemager Lykkesholmsv. 32$ Gylche O C Gross. (Øllgaard & Gylche) Dosseringen 6, Gyntelberg A Y Lieut. Havneg. 35, Gynther G Blikkenslagerm. Gas- og Yandm. Mønterg. 24 Gædecken Axel Hdlskontorist Brogade 5S Gørner A Porcellænsmaler Prinsensg. 3S Gøtske HYR Farmaceut Graabrødret. 15, Gotzsche A M Enkefrue Translatrice Peder Skrams G. 13 K M h. Vaskeri Antoniest. 21, flaagen P Kreaturhdl. Gasværksv. 19, C F H Sejlmager Wildérsg. 45, Haagensen P Pianofortest. Klosterst. 23, Haar J B Snedkerm. Ligkistefabr. Nørrebrogade 34, Haarbye J H Skræderm. Østerfarimagsg. 3 & 5a Haarlø v TJH Driftsinspektør Gl.Kongev.88, Haas CJW Assist. v. Gasv. Absalonsg. 43s Haastrnp P L F Blikkenslagerm. Borgerg. 34s>1 JA FolkethingsmandHCAndersensG.143 Hadernp V Læge Tandlæge Tordenskjoldsgade 11 n4 Klinik 9-4 Haifner O E Enkefrue Saxog. 8, Hage H F Cand. jur. Frederiksborgg. 13 A A Enkefrue Frederiksborgg. 18 J D Fuldm. st. Kongensg CF Gross. Lieut. Kronprinsesseg. 6s DS Student Frederiksborgg 1 s Hagedorn R C Frøken Frederiksborgg. 10,* Hagelberg J Enkefrue Fiolst. 31, H V Gross. Skvalderg. 8, Hagemann H Arkitekt Gothersg. 139s Ludvig Gross. Jernbaneg. 1, Hagen O Assist. Fiolst. 18s C Forvalter st. Kongensg. 75, J J Partikulier Svanemosegaardsv. 21 J Prok. v.overr. Vesterg.18, Bp.Nytorv 5s Hahn B Forstanderinde Nansensg. 46 As Halberg C C Sadelmagerm. st. Strandst. 23s Halberstadt Gustav Maskinfabr.(H Rudolph Koefoed & Ko.) H C Andersens G. 2, Halby K G Gross. Havneg. 43 i Hald C A G Cand. jur. Skinderg. 9a Halgreen W Enkefrue Rosengaarden 6, TN Guldsmed Dronn. Tverg. 26s Hall L W Enke Linnésg. 31, HallbergLTFormandKristenbernikovst.28, Halvorsen F C Krigsr. Økonomibestyrer Wildérsg. 453 Hamborg P E Skibsf. Dannebrogsg. 132 Hammeken J Bogholder Vesterbrog. 2 C4 Hammermttller J Skræderm. Dronn. Tverg. 16, Hansen A Agent Knabrost. 30, F L & Ko. Agenturforretn. Søtorvet 2K AD Assist. GI. Kongev. 72, C A Assist. GI. Kongev. 72, Hansen P U Assistent i Privatbanken Nyvej 1.7s HP Barbér Mønterg. 4 g E kgl. Biløber Larsbjørnst. 22, H A Cand. polyt. Ingeniør Østerfarimagsgade 9 4 C Dampskibsrestauratør Holbergsg. 30, C Detajlhdl. Frederiksborgg. 29s C Detajlhdl. Vendersg. 19K C W Detajlhdl. Lavendelst. 16, H Detajlhdl. Krystalg. 9K H C Detajlhdl. Todesg. 3S P V Detajlhdl. Vesterbrog. 13K C Docent v. Landbohøjsk. Niels Ebbesens Vej21a P C Dr. phil. Væverg. 104 AK Enke e. Kammerr. Nyvej l7g CM Enke e. Glarm. Adelg. 106s C N Enke e. Prof. st. Kongensg. 25, H S Enke e. Kornhdl. St. Peder St. 55a HT Enkefrue Sortedamsg. 13, LA Enke e. Kammerr. Kalkbrænderiv. 2g MH Enkefrue GI Kongev T M Enke e. Fabr. Svanholmsv. 14 C Exam. jur. Fiolst. 48g P C Z Exam. jur. Assist. Nyhavn 16g H E Fabrikbest. Cand. pharm. Frydsv.4j H V S Faktor Landemærket 33, L Forvalter Admfralg. 15g Georg E Hof-Fotograf Østerg. 54, Bp. Østerbrog. 33 A Fuldm.v.KbhvnsKvægt Gl.Kongev.96g N E Fuldm. Herluf Trolles G. 24, WFFuldm. Frederiksborgg. 174 J Furagehdl. Vesterbrog. 41 BSbl MJ Gjæstgiver Herluf Trolles G. 21 Bb8 C Gross. Nørrefarimagsg Fr. Ludv. Gross. Kapit. (F L Hansen & Ko.) Nørresøg. 174 Vm. Gross. (Vm. Hansen & Ko.) Niels Ebbesens V. 27s H Grønthdl. Fælledv. 17K J Guide Gartnerg. 6 B3 C J Guldsmedm. Halmtorv 61Bhj H S Hdlsagent Gothersg. 135s J M Hdlsagent Ole Suhrs G. ls C E H disbogholder Nyvej 17g H S Hdlsgartner Frederiksborgg. 42 A, C Høker Tjørneg. 8S O V Ingemør Viktoriag. 3 4 N Journalist Svanholmsv. 12 B'4 F H Kjøbmd. H C Andersens G. 10s P Kollekt-ør Grønneg. 38, AV Kontorist Ny østerg. 103 C E Kontorist Nyvej 17g H J Kontorist Nørrefarimagsg. 56, J Kornhdl. Nørrefarimagsg. 33a R Kreaturhdl. Petersens Passage 9 Cs S A Kunstdrejer st. Helliggejstst. 30K A Landmand Petersens Passage 9 Ag S L Lieut. Laxeg. 113 V Lieut. Smalleg. 12\ H C V Litograf Borgerg Eiler Læge st. Kongensg. 25,

11 Hansen H F O homøop. Læge GI. Strand 52, tr CCNMagnetisørLaxeg. 8, P E Malerm. Knabrost. 9g J Marskandiser Nørrefarimagsg. 33 B, A Melhdlske Frederiksborgg. 12K,, Vald Melhdl. Lavendelst. ltik S Modehdlinde Adelg. 20s CM Murm. Gartnerg. 3g E H Murm. Sølvg. 12BbS J N Musiker Ny Vesterg. 13 V A Vexelmægler Klasselottokollekt. Kronprinsensg 4, Bp. Nyvej 17s AT Papirbdl. Mønterg. 2S J Partikulier Skjoldsg. 3$ N Y h. Pensionat Cort Adelers G. 4, O F Politibetj. Niels Ebbesens Y. 31, P J O Politibetj. Kjøbmpgerg. 243 C A Politifuldm. Nørreg. R Postbud Aabenraa 23a NPPostexped. Lieut. Nørrefarimagsg S Postpakm. H C Andersens G. 3., C N Pr.-Lieut. Nansensg V J A Præst Gothersg 143A4 LP Reservelieut.Lods Toldbodbygningen O A Restauratør Linnésg. 20, S Restauratør Klosterst. 23g Karl Sagførerfuldm. Vesterbrog. 23, P Sandhdl. Absalonsg. 501 A Skomagerm. 1. Helliggejstst. 18, 0 0 Skomagerm. Bagerg. Ils N P Skræderm. Frederiksbergg. 36Bb, P Skræderm. Holm. Kan. 30 J T Skuespiller Frederiksborgg. 263 HASmedem Kalkbrænderiv. 21sbi P Smedem. Kalkbrænderiv. 86, H Snedkerm. Rømersg. 3g C P Stenhugger Kapelv. 13, E Stud. med. Gothersg. 139, L M Tobakshdl. Brogade 10«P Tømmerm. Ny Kongensg. 15, C A T Urtekr. Korsg. 58, C H A Urtekr. (Axel Selmers Eftf.) GI. Torv 16s P Urtekr. Emiliev. 8S J Værkmester Blaagaardsg. 3<?s C Værtshush. Vimmelskaftet 41 gb* C V Værtshush. Toldbodv. 22s E Værtshush. Nansensg. 53K H Værtshush. Nyhavn 38R H Værtshush. Overg. n. V. 27* J C Værtshush. St. Annæ G. 17s J T Værtshush. Nørrefarimagsg. 27K M Værtshush. Østerfarimagsg.9K N Værtshush. Bredg. 61s P Værtshush. Skinderg. 27K Hanson C O Enkefrue Dannebrogsg. 19, Harhon F H W Pr.-Lieut. Sølvg. 40«Harder V L Enkefrue Fælledv. 13, Hargrave J G Student GI. Kongev. 131, Hartung C F Mægler Mønterg. 2 6, Hartvig A Enkefrue Kjøbmagerg.. 17, J Hdlsrejsende Vesterbrog. 95, H W fh. Isenkr. Vesterbrog. 268, 13 Hartvig's Hans W Eftf. Isenkr. Amagert. 4g G A Kunstmaler GI. Kongev. 146, Hartvigson A Cand. pharm. Nørreg. 20Mb«Hase J C Pr.-Lieut. Sølvg. 38s Hass S A Kunstmaler Dannebrogsg. 42, Hasselbalch J Enkefrue Smalleg. 29 B, HasselmannCFOverserg.Osterfarimagsg 8, Hasseriis P O Hdlsagent Gothersg. 152, Hassert L & J Frøkner Skytteg. 15, Hastrup H S Landmand St. Hans T. 32, J Partikulier Smalleg. Is Hatting J J Bogholder Nyhavn 143 Haugaard L Inspektør Jagtv. 109 Haureberg CD Enke e.landmand Gothersgade 133Bb«Hauschild J ps. Overserg. Gasværksv. 7, Havsteen J J Cand. jur. Assist. i Indenrigsministeriet Aabenraa 3r>, Haxthausen A Enke e. Major Vesterbrog. 122 H P*C Mekanikus Vesterbrog. 122, HecquetNMC Enke e.læge st.kongensg.83, CF A Læge st. Kongensg.83, Hedemann F Frøken Nørrevoldg. 29, M S F Kapit i Livg. R. DM. Citadelsv. 9, Heden A Enkefrue Nørresøg. 37s Hedenskog J L Skræderm. Gothersg. 77, Hee V Bogholder Snareg. 10s Hegelund G C F Gross. (Chr. N Pedersen & Hegelund) Lorentzensg. 14s Heidemann HP Pianofortefabr.Kong.Nyt.81 Heidenheim ABankier &Vexellerer Vesterbrog. 2 Cs Bp. Nørreg. 20j C Frøken Haveselskabets V. 25 M3 Heimann H Cigarhdl. Frederiksbergg. 36K Bp.Halmt. 75, Wulff Gross. Halmt. 75, S G Skræderm. Ole Suhrs G. 4, Hein T P Konditor Østerbrog. 19K H V R Lieut. Sølvg. 40«S P Maskinm. Frydsv. 14, Heine J J Kammerjæger (M Wagner) Tordenskjoldsg. 14, Heitmann G L ps. Stabsserg. Saxog. 27, Helbech C Forretningsf. Dronn. Tverg. 16a Helleri N E Glarm. Nansensg. 47 K Hellner A T Ritmester Nørrebrog. 21, Helms E V H Cand. pharm. Dosseringen 32, P G Cand. theol Lærer Østerfarimagsg.9 * R Skoleinspektør Gasværksv. 22s Helveg A A Stud med. Poul Møllers V. 4, R Stud. polyt. Poul Møllers V. 4, Hendler A Handskefabr. st. Kongensg. 30g Hendriksen H Marskand. Landemærket 19K EC Pinder st. Regneg. lbbs Henningsen J Kasserer Væverg. 6, L Smørhdl. Skinderg 42, Henrichsen J C A Detajlhdl. Frederiksborggade 42s J C Drainingsm. Gothersg. 156g SF Enkefrue Platanv. 10, KGL Straahattefabr.Frederik8borgg.28, R Værtshush. Gothersg. 81K

12 14 ( Henriksen W Bog- og Papirhdl. Adelg 65 Jens Forvalter Absalonsg. 48, I L Gartner Olufsvi 40 E Maskinm. Balsamg. 10, I X J T Prok. v. Overr. Vodroffsv. 50s j J C H Restauratør Yesterbrog. 10s L Tømmerm. Østerfarimagsg. 3 & 5, r Henriques B Gross. GI. Strand 40, ( OR Kontorist GI. Torv 4, I Heramb A Pastor emer. Gothersg. 693 ( Herforth H L R Gross. (Schottlænder & Goldschmidt) Yesterbrog 2 D, Hermansen J C Tilskærer Sværteg. 2, J P Værtshush. Fiolst. 48s Herreborg Otto Konserves- og Syltetøjsfabr. Nørreg. 40 _ H erskind A P Hdlsrejsende Yesterbrog. 71, I L Hdlsrejsende Lindevej 9 j j C PPolitibetj. Prinsesseg. 13&15, Herta S Enke e. Garver Hyskenst. 3, V A E Slagterm. Engbavev. 6a Jacob Sølvvarefabr. (S & J Hertz) Frede- I riksborgg 37, ] Hesseldahl C D Hdlsrejsende Saxog. 22«I Heyl A H Kontorist Asylg. 55 OL Murm. Asylg. 5S _ Hjelm M J Partikulier Tordenskjoldsg. 29, ] Hiilfsberg C F Enkefrue Bryggerlængen 4, Hildebrandt L J A Enke e. Malerm. Frede- I riksborgg. 353 ] Hillebrandt A Enkefrue Peder Skrams G. 5, J Hilmer E G Musiker Fiolst. 38, _ CWPr.-Lieut. Læssøesg.4S. Hindenburg G T Ass. i Krimr. GL Kongevej 90s j Hindsberg C W J Assist. Gothersg. 75, i Hinrichsen SOP Arkitekt Kalkbrænderiv. 21«j _ s J G Fuldm. Halmt. 145 _ Hiort li G Enkefrue Vesterbrog. 84, f Hjort H Hdlsrejsende Todesg. 6 As _ AFPolitibetj Tjørneg. 11, _ Hjorth H C F Postbud Skvalderg. 12, _ J C F Sadelm.& Tapets. Nørrebrog. 45Sjl I J H Student Thorupsg. 2-4, ] Hobolth L A Student Niels Ebbesens Y. 18, ] Hochfeldt C E J Krigsass. Revisor v. Matr.- Kont. GI. Kongev. 177, ] Hoelstad F A Maler Mønterg. 13«] H ofl H R T Pladsagent Nørrefarimagsg. 64«) A Pr.-Lieut. Saxog. 92. Hoifenblad C Skomagerm. Mønterg. 2, ] Hoffmann C N A K Assist. i Finm. Ravns- 1 borgg. 17, 1 MB Enkefrue Vodroffsv. 7 * Gottfr. Gross. Børsen 1 & 13 Bp. Ahle- ] feldtsg. 16g ] A Kapit. R. Vesterbrog. 76, ] EC Pr.-Lieut. Rathsacksv. 12 Hoffmeyer K h. Pensionat Linnésg. 14«] Hofman Boie Forvalter Holbergsg. 12,. Holberg Ludvig Prok. v. Overr. Frederiksborgg. 38,. Holck J G F Exam. polyt. Ryesg. 22 Holm Emil Th. Bogholder Rørholmsg. 3, J N Exam. pharm. Vesterg. 5, HA Fuldm. Aabenraa 31, CM Gross. Kronprinsensg. 4, Bp. Sortedamsdoss. 39, J G C Guldsmedm. Nørreg. 7gj,, ET Hdlsbogholder Rørholmsg. 3X Lauritz Handskemager Frm. Badstuest. 17, K Wald. Kancellist u. Hofmarsk. Kapelvej 58, L S kgl. Kapelmusikus Nordvestv. 1 HH KontoristStormg. 2, J E Kunstmaler Nansensg. 17«SophusManufakthdl. Frederiksborgg.30g C F Pr -Lieut. Fredh. Kan. 26 UP Skibsmægler (Holm & Wonsild) Vesterbrog. 20 Haveh. N P A Stud. theol. Ravnsborgg. 13, Holmstrøm MC Lærerinde st. Strandst.25sb, Holst A Bogbinder og Papirhdl. Vesterbrogade 75g Th. Gravør Østerg. 60, Holstein CFF v. Cand. jur.st:kongensg.60, F C C C Greve Landbrugskandidat Ole Suhrs G. 4S A F v. Kammerr. Fuldm. H C Ørsteds V. 22 ag Holten J Kmjkr. Fredbg. Alle 43, Hoppe G Skibsmægler (Petersen, Møller & Hoppe) Nørrefarimagsg. 40, Hoppensach J H Frisør v. d. kgl. Theater Havneg. 49, Jul. Kommis Havneg. 49, Horneman P Enkefrue Holbergsg. 26, Wilken Konsul Gross. Holbergsg. 26gBp. Oresundsdal, Skovshoved Hornemann C P E Gravør Peder Skrams G.ls Horvitz S Bestyrer Frederiksborgg. 26, HoskiærVOberst i Ing. R.DM. Holm.Kanl4s Hougaard A C Kontorist Aabenraa 35, P M Togfører Tømrerg. 10, Husmer F fh. Kjøbmand Helgesensg. 17, Husted K A Snedkerm. Gothersg. 91, Husum C S Kapit. Værnedamsv. 12, Huth GOHRv. Tømmerm. Griffenfeldtsg. 38, Hvalsøe A Godske Gross. Nyhavn 47, Hveberg ASA Majorinde Gothersg. 145 Ag Hvidberg F C Assist. Gothersg. 155 A«Hvilsom C L S Dentist GI. Strand 32, - C F Gross. GI. Kongev. 84, Hyllested A Pr.-Lieut. R. Dannebrogsg. 19, Hfittmann C A Tømmerm. Lieut. Nørrebrogade 151 A, Kont. Gothersg. 14«),, tr Hager R G Gross.Herreekviphdl. Frm. Hager & Ko. østerg. 28s Bp. Havneg. 51 a Høeberg C Værkf. Baggesensg. 31, Høilander N P Postbud Bangertsg. 3Bb, Hørlyk P N Lærer Ravnsb. Tverg. 3g Høst J K Bogholder Steng. 24, D Gross. Herluf Trolles G. 4S D R H Gross. (DHøst&Ko.) Holbergsg.30,

13 Høst J C Kontorist Steng. 24, Høy H A Cand. theol. Holbergsg L R Tobaksfabr. Blegdamsv. 42s Høyer H J Arkitekt Østerfarimagsg. 3, C Enke e. Høker Østerfarimagsg. 3, J G Kontorist Nørreg NF Musiker Ny Gade v. Kommunehosp.l4 Høyrup V Assurance-Inspektør H C ørsteds V. 39 A, MP Gross. Enighedsv Jacobi J H Cand. pharm. Pilealle 52 HA Prok. v. Overr. Nørreg. 20, Kont. Vesterbrog. 2 A, Konttid. 9-2 Jacobsen H Blikkenslagerm. Værnedamsvej 121 HP Bogholder Nansensg. 47s Leopold Bogholder Saxog. 8, MB Kandidat H C ørsteds V. 38, Sophus L H P Cand. jur. Assist. i Finm. Ny østerg. 10, C F Vfh. Drejerm. Saxog. 43 CC Dyrlæge Lampev. 16 A A Ekviperingshdl. Nyhavn 382 E Enke e. Præst Petersens Passage 8, J K Enke e. Præst Enghavev. 24, J F E Enke e.skræderm. Nørrevoldg.264 S Enke St. Peder St. 27, CF Gross. (Jacobsen <fe Matzen) Evaldsgade 18 O C A Gross. Vimmelskaftet 42, J P Husejer Rosendalsv. 16 J Kjøbmand Holbergsg. 123 Richard isl. Kjøbmand Amalieg. 21, E F A Lieut. Frederiksborgg. 273 CC Litograf Frederiksborgg. 27, Eduard Lærer i Husflid st. Kongensg. 61bi>2 JA Malerm. Lykkesholmsv. 34, CF Partikulier st. Kongensg. 17 J Tobaksfabr. Gothersg. 87a N P Urtekr. Nansensg. 55s Jacoby H R Stud. jur. Vesterbrog. 2 A3 Jahncke D Bagerm. Vendersg. 15K,S Jahnsen N A Pantelaaner Saxog. 14s Jakobsen J Frøken Landemærket 7a Janett C Konditor st. Strandst. 17, Janniche J Skomagerm. St. Hans G. 9K Jans CC SkibsrhederHavneg.533 Jansen J M Assist. i Univ.-Kvæsturen Blegdamsv. 134, J Fabrikant Nørresøg. 40Sbs H C L Forretningsbest. østerbrog. 32, J J Skibsf. Toldbodg. 18, Jantzen G V Urtekr. Valdemarsg. 2S H C Vejerassist. Nørrefarimagsg. 37, Ibsen W h. kvindel. Arbejderkont. Hol- j mensg. 37, Even Cand. pharm. Brygger GI. Kongevej 142, H C Forvalter Toldbodv. 2, E V Kontorist Landemærket 19, T S Musiklærer Sortedamsdoss. 63 Ibsen A J E Partikulier Vodroffsv. 4 a, CL Tømmerhdl. Strandv. 79 Frm. P C Ibsens Sønner Ved Stranden 6, Jensen A S Assist. Lieut. Nansensg. 34, Chr. P Assist. Wiedeweltsg. 42, W Assist. i Magistr. Vimmelskaftet 36«S R Bager Nørrefarimagsg. 37K AC Blikkenslagerm. Larsbjørnst. 21K AG Bogholder Dannebrogsg. 4, Herm. Bogholder Citadelsv. 14, P V Cand. polyt. Fiolst AV Detajlhdl. Vesterbrog. 132s G Detajlhdl. Ny Adelg. 3e J Detajlhdl. Rosendalsv. 16 L Detajlhdl. Knabrost. 10s J Dyrlæge Nørrebrog. 38, Eb. Engageringsbureau St. Peder St. 26Mbs Bp. Vesterg. 20 C Enkefrue Holbergsg. 9a J C Fabrikant st. Torveg. 25, C Farver Nansensg. 55, J Farver Skinderg. 63 J Forvalter Kbhvns Kvægtorv PC Fuldm. St. Peder St. 354 AE Glarmester Prinsesseg. 16s J N Gross. Strandpromen. 3S M Gross. Peder Skrams G. 33 S C Gross. (S C Jensen<fc Ko.) Studiest.4, S V Gross. Vesterbrog. 9 A4 K C Guldsmed &Ciselør st.kongensg.37, N P C Hdlsbetj. Vesterbrog C C Hdlsbogholder Naboløs 4, N Herreekviphdl. Nygaardsv. 168 GHofbetj. Fredericiag. 15Bb2 O M Høker Vendersg. 16K P Høker Nørrefarimagsg. 33K P J A Intendant Ravnsb. Tverg. 5, N L C Justitsr.Amtsforv. Nørrevoldg.l9a C Klejnsmedm. Solitudev. 1 C3 A Kontorbud Ahlefeldtsg J P Kontorchef Gothersg. 93s C Lejetjener Vognmagerg. 34, N P Lieut. Postexpedit. Brogade 12a J G Lærer Fredericiag. 15^, AJA Lærerinde Solitudev. 1 B, V C Lærerinde Klosterst. 6, EA Manufakthdl. st. Strandst. 6 JA Manufakthdl. Ny Østerg. 73 Marie Modehdlinde Dronn. Tverg. 14 H V Musiklærer Skjoldsg. 43 JA Musiklærer Ny Gade v. Kommuneliosp. 14 Riis Varemægler Lieut. (Eskildsen&Søn) Ad mi ral g R C Overpolitibetj. Fredericiag. 4, F Pakhusforv. Løngangst. 21, EJ Pensionist Olufsv. 35 J M Politiassist. v. Orlogsv. st. Kongensgade 192 P Politibetj. Mølleg. 313 A Postbud Schacksg. 4«H Postbud Hestemøllest. 5, C Pr.-Lieut. v. Fodf. Cit. Svanestok 12 J H Restauratør Børsg. 44a

14 16 Jensen N Restauratør Vesterbrog. 74s Johansen J B Bogholder Strandv. 49 H Sennepsfabr. Knabrost. 15, F Cand. polyt. Dosseringen 16 s L C Skibsf. Overg. n. V. 17, M; Gaardbestyrer Godthaabsv. Lykkesholm L H Skomagerm. st. Strandst. 5S G Skræderm. Fredericiag. 59, N Gartner Nørrebrog. 90, - H M Skræderm. GI. Mønt 4, & Storm Gross. Herluf Trolles G. 2, C E Snedkerm. Mejnungsg. 6, J P T Gymnast i kl. Pederhvidtfeldtst. 178 HT Snedkerm. Fiskerg.8s J Kontorist Schacksg. 1, N Snedkerm. Gothersg. 12Mbs P J lit. Trykker Mejnungsg. 10, B Stud. polyt. St. Peder St 43, V A Modehdlinde Nikolajg. 3 V L C Styrmand Overg. n. V. 17, F Musiker Ny Vesterg. 12, A Togfører Ahlefeldtsg. 24 R Porcellænshdlské Brolæggerst. 13J O Tømmerm. Holbergsg. 26«Oscar Stud. jur. GI. Kongev. 141, P A Uhrmager Herluf Trolles G. 22«AM Sygeplejerske Nansensg. 503 S R Uhrmager Frederiksbergg. 16, Johne E Gross. Østerg. 213 N Uldhdl. Nørreg. 27Mbl Johnsen S N Cand. mag. Vendersg. 24«C Urtekr. Nansensg. 34, -- A G Frue Vesterbrog. 113 C N Urtekr. Slotsg. 31s Thorkiil J Gross. (Thorkill J Johnsen <fe J F J Urtekr. (Gustav Bagers Eftf.) Løvstrssdø 14k Thorkill J & Ko. Vinhdl. Halmtorv 16K Ko.) Schæffergaarden Jægersborg L C fh. Vejassist. Slotsg. 24, N J Høker Nyhavn 38, E Værtshush. GI. Mønt 12s Jørgen isl. Kjøbmd. Ahlefeldtsg. 18, C P Værtshush. Hausenjl. 9K Johnsson J G Skræderm. Brogade 17, K Værtshush. Brogade 5K Jonassen P Enkefrue Viktoriag. 6, N P Værtshush. Nørrebrog. 23K Jonsson Bjørn Cand. phil. Gothersg. 143A«O Værtshush. Gothersg. 75s Jordt E Kjøbmd. Tordenskjoldsg. 22, O Værtshush. Griffenfeldtsg. 21s Josephsen NKreaturkomm.Falkoneralle37 J Ølhdl. Nørreg. 36K Ipsen E Læge Hoftnedikus h. Hs. kgl. Højh. L Ølhdl. Vingaardst. 4S Kronprinsen R. Fredericiag. 6S tr.ll'/»-l Jentzch R Bundtmagerm. Østerg. 12s Irgens J F M Farmaceut Havneg. Hsb3 Jeppesen H C Blytækkerm. Pilest. 26, Irmischer F C Snedkerm. Gothersg. 57, EM Enkefrue Frederiksborgg. 20, Isaacsen C J Cand. jur. Frederiksborgg.18, P Formand Blegdamsv. 124 Israel W Boghdl. Falkoneralle 4 N Gjæstgiver Kbhvns Kvægtorv Israelsen Hanne Manufakthdlske Badstuestræde 12s Jepsen J H Cigarfabr. Gothersg. 131 AK Jerichan J A Hdlsagent Blegdamsv. 503 Juel C Prok. v. Overr. fh. Appellationssekr. Jermiin J de Proprietær Viktoriag. 30, Ved Stranden 4, Bp. Jagtv. Nygaard Jerndorff P V Skuespiller PederSkramsG.l 3 Juel-Hansen N Cana. jur. Institutbestyrer Jespersen H C Cand. mag. Schacksg. 13 GL Gross. (GL Jespersen & Ko.) Amalieg. 32 st. Kongensg. 923 Juel - Rysensteen A Skrams G. 11, Baronesse Peder J C Møbelhdl. Nørreg. 73 F V L Prokurator Brolæggerst. 14, HH Urtekr. Ahlefeldtsg. 26, Jessen M Enke e. Bagerm. Sortedamsdoss. 35 Vilh. S Fabrikant (Kbhvns Haararbejdefabr.) Juhl M H Politibetj. Dannebrogsg. 38, Juncker J A fh. Overskærer Poul Møllers V. 2 Jungersen H F E Cand. mag. Rømersg. 21«H J Enke e. Provst Rømersg. 21«J B Pr.-Lieut. GI. Kongev. 111, Baggesensg. 143 Just A Frøken Grundtvigsv. 2a Vilh. Fabrikationshdl. Bads tue st. 18Sb, CF Kjøbmd. Peder Skrams G. 12, Bp. Thorupsg. 2, Juul C F Slagterm. Saxog. 10, JO Manufakthdl.Naboløs ls AP PostbudKorsg. 44, L C Stud. med. Østerfarimagsg. 7, Iversen A Lærerinde Korsg. 31, Ingerslev H P Auktionsholder Gothersg. J T Urtekr. Saxog. 29s 157 Bs Iwersen H P Klasselottokoll. Nørreg. 5, MC Enkefrue Schønbergsg. 6, Ivérus J B Skræderm. st. Kongensg. 16, CVM Fuldm. v. søndre Birk Alhambrav.7, Jochumsen V Bogholder st.kongensg.112, L Glas- og Porcellænshdl. st. Kongensgade Jtirgensen J B Assist. i Finm. Lieut. Naboløs 13 A Cand. philol. Tømrerg. 7, 51s JA Hørkr. St. Hans G. 10s Aug. Porcellænsrestaurerer st. Kongensgade Jæhnigen C F Kantor Krystalg. 19, 51s V A Musiker Krystalg. 19s Johannsen A C Smørhdl. Vendersg. 15s Jegers en E Frøken Dronn. Tverg. 49s Johansen Aug. Arkitekt Schønbergsg. 15, Jøhncke C O Kjøbmd. (CarlWJøhncke) Frederiksbergg. P Banemester Magst. 3, 27,

15 17 Jøhncke F P Kjøbmd. (Carl W Jøhncke) Frederiksbergg. 27, Carl W Kjøbmd. Frm.Frederiksbergg.27, Jørgensen J C Assist. Blegdamsv. 50, RE Bager Danmarksg. 6«P Bødkerm. Nørrevoldg. 98, J S F Cand. theol. st Kannikest. 12, N Cand. phil Lieut. Overg. o. V C Dameskræderinde Tordenskjoldsg.28, M Enkefrue Fredbg. Alle 18 C E F C Fabrikbestyrer Bredg. 25sb3 P G V Fotograf østerg. 38«C T S Fuldm. Gothersg. 156, MS Glarmester Laxeg. 14s A Gross. Fælledv. 10Bbi Carl Gross. (Skovgaard & Jørgensen) Herluf Trolles G. 21, C E Gross. (Jørgensen & Wulff) Ny Gade v. Kommunehosp. 18 J D Gross. (J I) Jørgensen & Ko.) Gothersg. 150, KM GuldtrækkerskeGothersg. 19, O T Hdlsagent Saxog. 4, J Hestehdl. GI. Kongev. 172 B N Høker Gothersg. 59K NC Høker Absalonsg. 42s Chr. Kjøbmd. Dosseringen 26 A, A F Kontorist Adelg. 22, PC Kunstdrejer Frederiksb'orgg. 46s A W Lejetjener Nørrefarimagsg. 31s J Lærer GI. Kongev. 179! P E Murm. Nansensg. 53, C J E Pastor emer. Svanholmsv. 8, C J Pr.-Lieut. Linnésg. 18, G Pr.-Lieut. Nørrevoldg. 143 G W T W Skibsf. Toldbodg C N Skomagerm. Skinderg. 42a J Stafet Ny Gade v. Kommunehosp. 9S J C Stud. med. Studiest. 13 W A Toldassist. Østerfarimagsg. 7, T P V Translatør Ny Vesterg. 6a Carl Urtekr. St. Hans G. 13a. C K Vinbdl. Gothersg. 48K Bp. Grønnegade 43 2 Kaae J J Gross. Fredbg. Alle 47, JA Værtshush. Mejnungsg. ls Kaarsberg J V Blikkenslagerm. Adelg. 16K Kachlowsky Chr.W Tapetserer Danmarksgade 6, Kaiser B Detajlhdl. H C ørsteds V. 43s Kalisch <fc Bugel Gross. 1. Helliggejstst. 3t Kampmann H Cand. jur. St. Knuds V. 20s C J Kontorist Cort Adelers G. 8«Kandelsdorff F C C Bogholder Badev. 2 Kanitz C L Malerm. (Chr. L Kanitz & Ko.) Nygade 10 3 Kanstrnp P M L Murm. Gothersg. 155 Aa Kapel T C A Boghdlkommis Fiolst. 23, Kappen O K & Pedersen Kommissionsforr. Niels Juels G. 9S Kastrnp E H Assist.iFinm. Landemærketl, Kean REM Enke e.majordannebrogsg.l9i Keck M Enke e. Kapelmusikus Gothersg. 145 ASb3 Kehrtz F Lieut. Sortedamsdoss. 47a Keiding B Skræderm. Vingaardst. I5i F G H Stud. theol. Vingaardst. 15, Keller E Assist. Frederiksbergg. 16, P M Bogtrykker Havneg. 34 J Smørhdl. Pilest. 32a Kern C A Nodestikker Blegdamsv. 24 Ketelsen C T Pr.-Lieut. v. Fodf. Cit. Svanestok 18 Kiehn H F Restauratør H C Andersens G. la Kielberg P F Guide Dyrkjøb 3, Kjeldsen A P Fabrikant (A Kjeldsen <fc Ko.) GI. Kongev. 60a A&Ko. Miner al vandsfalir. GI. Kongev. 60., S A Gross. Vesterbrog. 73 A, Kieler A & H Frøkner St. Peder St. 34, T C Kjøbmd. St. Peder St. 35, H C M fh. Skolebestinde St. Peder St.34, Kjeliand C M M Cand. phil. Enghavev. 40, Kiellernp A V & A M Frøkner Larslejst.10, Kier Johan Læge Reservelæge Nørreg. 35, tr. 12-1,5-6 Kierrnmgaard H A Fuldm. i Overform. Fiolst. 19, Kierrnmgaard M Hdlsagent Fortunst. 3, Kiertzner C S Sæbefabrikant Saxog Kjerulli C Skrivelærer 1. Kongensg. 36, M Værtshush. Herluf Trolles G. 12K Kiils g aar d M C Bogholder Nansensg. 27s Kipper N J Kjøbmd. Vendersg. 15, Kirchheiner J J fh. Kjøbmd. Bianco Lunos Alle 2 Bs J Møllebygger Todesg. 3«Kirk C C Husmægler Fiolst. 24, Kirkegaard P S Gross. Vingaardst. 20, Klrschbanm L C Lieut. Haveselsk. V. 5 A, Kissmeyer Student Regentsen Kjær P V Sproglærer Halmt. 164 E Stud. theol. 1. Helliggejstst. 32,! Kjærulff F A Fuldm. v. Assistentsh. Nybrogade 64 i CH Pensionist Admiralg. 24, i Kbhvns Haararbejdefabr. Baggesensg. 143 i Kjøge Papirfabr. Kont. Nytorv 21, j Kjølbye Th. Gross. GI. Strand 44a Bp. Platanv. 21 Kjølstad C C Forretningsf. Linnésg. 14, i Klein Aug. Hdlsfuldm. Petersens Passage 8, H C Kancellisekr. Klasselottokollektøi Translatør Vesterbrog. 12s HD Prok. v. Overr. Dannebrogsg. 7a Klingemann J FL Stud.theol.Gl.Kongev.7a H V Toldkontrollør Havneg. 35, Klingenberg H E Fr. Gross. Akasiav. 7 Klitz W Bogholder Løngangst. 17, KlttwerLHdlsbogbolderFrederiksborgg.284 Knapp S N Skomagerm. st. Strandst. 10s Knudsen W Baandhdl. Nørrefarimagsg. 27 OH Bogholder Ryesg. 125, J G L Cand. polyt. GI. Kongev. 80«N Cand. phil. Knabrost. 30, R Cand. phil. Gasværksv. 17«

16 Knudsen P Detajlhdl. st. Brøndst. 5a J Detajlhdl. Schacksg. 6K LP Fuldm. Lieut. Holbergsg. 28Bb «KW Gross. Vinhdl. Fælledy. 10Bb» L Kapit. Lærer v. Officerssk. R. DM. GI. Kongev. 804 H P Politibetj. Korsg. 58s A Postexped. Vesterbrog. 9 A, L Regnskabsf. Tømrerg. 8a M Restauratør Nørreg. 5a CL Skibsf. Holm. Kan. 26, L C Slagterm. Viktoriag. 30, P Tapetserer St. Peder St. 26, WOT kgl. Translatør Tolk Aabenraa33a L Værtshush. Alleg. 7 N P Værtshush. st. Torveg. 15a Knuth J S Enkegrevinde Vesterbrog. 100, Knutzen E Cand. pbil. Vesselsg. 13, Koch P C Agent Dannebrogsg. 12a C J Cand. jur. Jagtv. 85a CD Enke sætter Blodkopper Ligtorneoperatrice st. Helliggejstst. 11, P F Overretsass. R. Kronprinsesseg. 50, Kock L F Prokurator Nørrevoldg. 11, Bp. Vesterbrog. 53, Koefod AM Enkefrue Ahlefeldtsg. 24, Koefoed P C K Læge Vesterg. 24, tr. 12-1, 5-6 7t Koehler L Bogholder Hauserpl. 10, Kofod A Hdlsagent Dannebrogsg. 37a CC Toldassist. Dosseringen 20a J P Værtshush. Schouwsg. 2S Kofoed E S Enkefrue Vesterbrog. 90s Kohl M v. Enkefrue Nørrebrog. 166, AC Kapit. i Ing. Nørrefarimagsg. 404 Koble F v. Partikulier Linnésg. 20, Kollat V Dyrlæge Kjøbmagerg. 6, Kolvig L Hdlsagent Dannebrogs Tverg. 8, Koppel Marx Gross. Tordenskjoldsg. 12, Kornerup J E fh. Proprietær Alleg. 21 Koss S Enkefrue Slotsg. 4S Kotzov L V Hdlsagent Korsg. 1, Krack C T Kapit. StadskonduktørR. Slotsholmsg. 16, Kraft F W Bogholder Rigensg. 21, Kramp O Arkitekt Ny Gade v. Kommunehospitalet 1, F W ps. Lærer Istedg. 18, Krasllnikoff N Tømmerm. Nørrebrog. 21a Kranse E F Forvalter Dannebrogsg. 42, M H Træhdl. Haveselsk. V. 5 A Krebs C V N Assist.v. Birkekont. Smalleg.l, H Klingberg Gross. Vesterg. lg H J Konsul R. Dosseringen 38g Krenchel E CEnkefrue Ravnsborg Tvérg.5, C G Exam. polyt. Ravnsborg Tverg. 5, Kretz F E Cand. jur. Haveselsk. V. 5 A, M Enkefrue Haveselsk. V. 5 A, Kretzmer F Fotograf Borgerg. 108 & 110«KriegerSCFB v. OberstR. Fredbg.Alle2ls Krog A E Arkitekt Halmt. 14«HJ Jernstøber Monradsv. 8, Krogh J E Bogholder St. Knuds V. 10s 18 Krohn E Landmand GI. Kongev. 144 P F Restauratør GI. Kongev. 41 Ag Kronmann R C é Manufakthdl. Østerg. 15s Kruse V O Bankassist. Nørrefarimagsg. 511 V V C Frøken Linnésg. 31, C W Fuldm. Ostersøg. 104«L AMaskinm. Nansensg. 41 C, Kryger C Bøssemager Klosterst. 3, Krøger C H Dannebrogsg. 9, Krøier M H Enkefrue Kalkbrænderiv. 36g Krøncke J T Murm. Nørrebrog. 151 A«Krøyer C H Partikulier Dannebrogsg. 9, Kuhl E L Journalist Østerfarimagsg. 7g Kullerup F T Lærer 1. Strandst. 26, Kursch G fh. Kolonibest. Vesterbrog. 98 A, i KiihlH CHandskemager Frederiksborgg.14, EF Manufakthdl. Smalleg. 29 Bs i Kyhl O Cand. jur. Saxog. 25 As E E F Kontorist Klosterst. 4«Kuhn August Piskefabr. Raadhusst. 8g Kyhn C R Snedkerm. st. Brøndst. 10s Ktihnmnnch J R V Forpagter Aagade80, Købke R C Enkefrue Haveselsk. V. 3, Købler C Farveribest. Blegdamsv. 50, Køhler W P Murm. Blegdamsv. 62s Køle P Hdlsagent Tordenskjoldsg. 28s Kølbye F Materialist Aagade 64s Lachmann E G Fabrikant Frederiksborggade 24, Nicolai Gross. (Brødr. Lachmann) Nygade 3, Lacoppidan H J G A fh. Overlærer Ri GI. Kongev. 133s Lahrmann P C V Sadelmagerm. Gothersgade 41, Lalstrup H Dyrlæge Johannev. 9 Lampe C C A Værtshush. 1. Kongensg. 33 Lanckow J Enkefrue Vesterbrog. 92, Langberg M Student Studiest. 33«Lange Poul D Furniturhdl. Ny Adelg. 4S F W Kontorchef i Finm. 1. Torveg. 19, F Lærer Vesterbrog. 96g J T Tømmerhdl. Borgerg. 122, C Urtekr. Borgerg. 22 Lange-MttllerE Cand.philol. Frdbg. Alle 24, Langevad C E Enkefrue Dosseringen 46g P E Postfuldm. Dosseringen 46g Langhoff E C Bagerm. Nygaardsv. 18g T N H Hdlsgartner Frøhdl. Tagensv. 19 Langkilde J Pakhusforv. Lykkesholmsv. 24 Langsted A V Gross. st. Kongensg. 46, Lanzky A W kgl. Kapelmusikus FM. Holbergsgade 30«Lapée J F Postbud 1. Helliggejstst. 36, Larsen N Brændehdl. en gros Vesterbrogade 11A, J Detajlhdl. Dronn. Tverg. 56,c C Enkefrue Raadhusst. 7, O T Enkefrue Gothersg. 135s Aug. Fuldm. Tornebuskeg. 9, H L V Gross. Amagert. 25g L N W Gross. Rømersg. 19,

17 J 19 Larsen A T Guldsmed Kristenbernikovstræde 20g L P Hdlsagent Blaagaardsg. 57, F Handskefabr. Gothersg. 155 A, L Handskefabr. Niels Ebbesens V. 18a N P Hotelbestyrer Hredg. 37, N Husejer Niels Ebbesens V. 311 S Husejer Tornebuskeg. 9, JHørkr. Studiest. 13Bbi V J Kapit. DM.R. Jagtv. 223a J F C Kontorist Frederiksbergg. 6, NM Kontorist Kompagnist. 24, AC Landmaaler Gammeltoftsg. 2, H C Læge Svanemosegaardsv. 17, Michael Læge Kommunelæge Dosseringen 32, tr NS Lærer 1. Torveg Y A Lærerinde Linnésg. 14* E fh. Manufakthdl. Ladegaardsv. 21, J C Maskinist Haveselsk. V. 5 A, H Politibetj. Læssøesg. 16s HP Politibetj. Rosenv. Alle 3S L Restauratør Gothersg. 160s J E Snedkerm. st. Kongensg. 86, C P G Student Kronprinsesseg. 48«Carl H E Student Tornebuskeg. 9, Bertram- Taarnuhrfabr. llømersg. 20 PL Togfører Istedg. 51, H Yejmand Mølleg. 1 ls J Nikolaj Yognfabr. Studiest. 13, A Vognmand Roskildev. 44 LP Værkfører Haveselsk. V. 5 A, J Værtshush. Kapelv. 5K N Værtshush. Jagtv. 217K La s s E Kopist Frederiksborgg. 33 s Lassen E Arkitekt GI. Kongev. 7, F J Assist. u. Indenrm. Brogade 5$ J M Blomsterhdlske Frederiksborgg. 82g E V Cand. pharm. Ahlefeldtsg. 26, i J Detajlhdl. Ravnsborg Tverg. 4g CV Enkefrue GI. Kongev. 105, J V Hdlsfuldm. Holmensg. 34, PCHusmægler Vendersg. 15, P Cfh. Kjøbmd. GI. Kongev. 176, H J Lærer Blegdamsv. 134, C Cfh. Proprietær Aagade 36, Lanenberg C O Sekonddanser Kapelv. 25s Lauritsen J C Cand. phil. Studiest. 4, EJ Elektriker Ingeniør Istedg. 12, T Fabrikbest. Havneg. 7g W Stud. med. Graabrødret. 14, EJ Telegrafing. Istedg. 12, L W Tømmerhdl. Nørrebrog. 206, Lautrup C L A Auditør Citadelsv. 9S Lawerentz Ad.Kjøbmd.(Lund & Lawerentz) Pilest. 29, Laybourn Wilh. Urtekr. Vesterg. 20, Lazarus M Bogtrykker Nyvej 19 Leconte E de Souza brasil. Generalkonsul R. Vesterbrog. 124s Lederthoug D & J Frøkner Svanholmsv. 3«Leerbech JEV Pr.-Lieut. i Generalstaben Holm. Kan. 22, Leerbeck D V Arkitekt GI. Kongev. 115«Leeser C T Pianist Badstuest. 9, Lehmann S Hdlsrejsende st. Kongensg 88, Ludv. Kunstmaler Nørre Alle 49 Lehn C L Student Larsbjørnst. 23, Leiberg S Lund- Gartner Skinderg. 5, C P Lund- Gross. Skinderg. 5, Lejmann W Kasserer. Assistentsh. Viktoriagade 11, I Leisner FGpens. Overserg. Ablefeldtsg.26, I Lembcke J Chr. Kammerraad Thorvaldsensvej 2 JAM Skræderm. Hummerg. 22, Lempert A Agent Tordenskjoldsg. 25, Leser C A C Murm. Lieut. 1. Strandst. 12 Bp. Rathsacksv. 16s Leth F H T Prok. v. Overr. Fredh. Kan. 2, tr Bp. Vesterbrog. 31, Leudesdorff E F Gross. Vingaardst. 9, Leuning M Enke e. Justitsmin. Frederiksborgg. 23, Levald P Fotograf & Retucbør st. Strandstræde 6 I Lewerk-Huusen K A V Cand. phil. Lærer Nansensg. 44,! Levin J Optikus Hestemøllest. 5, F Skolebestyrerinde Pilest. 48, Levysohn J Hoibroderihdl. Østerg. 35a,, Bp. Jagtv. 211, I Levy M Direkt. i Hdlsbank. Statsrevisor* i Gothersg. 160, N Hdlsagent KristianBborg Slot V Stud. philol. Gothersg. 160, Lezow F F V Cand. phil. Translatør St. AnnæPl. 22, I Licht G A Gymnastikl. Krigsass. Tordenskjoldsg. 22Bb, Liebe C J Enkefrue Ahlefeldtsg. 25, Liebeck M Værkmester Citadelsv. 5x Lihme H R Fabrikant Vesterbrog. 109, J P Glas- og Porcellænshdl. Gothersgade 139, Lilienholm F Baronesse Badstuest. 2g Lilliendahl JNPorcellænm. Nørrefarimagsgade 37Bb4 Linck J V Gross. Vesterbrog. 9 A«Lind A W Frøken Valdemarsg. 3, FE Gross. Gammeltoftsg. 2, F Jomfru GI. Kongev. 141, HP Litograf Nørrevoldg. 14, J G Maskinin. Wildersg. 20, JA Skræderm. Ole Suhrs G. 4«Lindberg O C fh. Kjøbmd. st Helliggejst stræde 10, FC OvertUskærerm. v. Mnnderingsdep DM. Sølvg. 6, HF Snedkerm. Bangertsg. 1, Lindblad J M Værtshushske Havneg. 55* Linde E A A de HestehdL Bjelkes Alle 9S C F de Kancellist Snareg. 10, S C A Pr.-Lieut. v. Fodf. Petersens Pas sage 6, A de Stud. polyt. Bredg. 8, I T K Stud. jur. Kapelv. 5,

18 Konsulats-Kontorer: *ika (de forenede Stater), Holbergsg. 26. Henry B Ryder, Konsul. Børsgade 52. G E Fife, Yicekonsul. ^ Laane- og Spareforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd. Kontor: Holbergsg. 28. Hiu A

19 _ Lindeburg H A Enkefrue Nygaardsv. 20, PAA Hdlsagent Nygaardsv. 20a L Linder E W Hattefabr. Nørreg. 5Mbt Lindevad K V Bogholder Gothersg. 157 B4 Lindholm V Lieut. Frydsv. 7, jj Lindqvist L C Overserg. Sølvg. 403 E J Restauratør Herluf Trolles G. 12s i Lindstrøm H V Murm. Ny Gade v. Kom- I munehosp. -32 I A P W Præst Aagade 72, Linnémann C F Hotelforp. Peder Skrams Gade 1, ~ Linow C J V Gjæstgiver Hejbergsg. 14, Linschou C P K Husejer Aagade 70s Linstow EMC Enkefrue Dannebrogsg. 15, Listov J VV Prof. Sproglærer Frederiks- Kn borggade 34, Kn Locher C L Marinemaler Østersøg Ko.t Lock T Hdlsrejsendo Kapelv. 54, tr Lohmann C M Assist. Vesterbrog. 69, C Lohse F G C Kunstdrejer Frederiksborg- 0] gade 46$ P Lokdam J C Husmægler Studiest. 108 Koel Lorck H C Cand. jur. Vicekonsul Frederiks- "V gade 5g Koef Lorentzen A M Kollektør Fiolst. 38, Koel E V Pr.-Lieut Lærer Hdlskorrespondent 5-6'/» Blaagaardsg. 224 Koehler tienzen M Cand. mag. Gothersg Kofo* J B Manufakthdl. Børre Lorenzen & Ko.) q Fredh. Kan. 18, j Lucas W Agent Tordenskjoldsg. 28, i,. Ludt A Gross. Alhambrav. 17c KOIO^ar ^Ludvigsen - - Chr. kem. Fabr. Kjøbmagerg. Kohl M 28 Bp. Gothersg. 155 B, AC L Politibetj. Absalonsg. 50, Kohle A Viktualiehdl. Gormsg. lg Kolla Lumbye q Dameskræderinde Klareboderne Kolvi ' 5 P pt Lumholdt M Enkefrue Sofiev. 12s K? 1 i Lund C A Børste-1 Penselfabr. Frederiks- Star borggade 443 O Cand. jur. Blaagaardsg. 44, *rac, _ B Detajlhdl. (Lund & Lawerentz) Pile- K. stræde 32s Kra & Lawerentz Detajlhdl. Pilest. 32s, JA Exam. jur. Frederiksbergg. 14a V. AV Farver Blaagaardsg. lg - AH Frøken Rosenv. Sidealle 1 ^^^^^ R C Frøken Holbergsg. 6, S Frøken Vingaardst lig S Hjordemoder Toldbodg. 15, Kran H Krel» _ j gf- R Kjøbmd. Holbergsg. 304 _ Joli.s Klosetfabr. Baggesensg. 33 v ET Lærerinde Nybrog. 8, C B T tekn. Materialhdl. Pilest. 32s Krr S L Overtelegrafist Kastaniev. 14 Rosa h. Pensionat Dannebrogsg. 19, PC Postexpedient Klasselottokollektør Vesterbrog. 16s i,* JL Redaktør Østerfarimagsg. 9, ~ - T Sagførerfuldm. Klosterst. 22, iroflh JEBoghold med - Rosenborgg.5 20 Lund H J Tobakshdl.-Enke Tordenskjolds gade llbba FVTømmerm. Blegdamsv. 32 M S C Vinhdl. Tordenskjoldsg. 14, Lundberg C G Rodemester Vodroffsv. 6's N J Skræderm. Klosterst. 24, Lunddahl E C Cand. theol. Admiralg. 24, J L Stud. med. Admiralg. 24, Lundegaard A Hdlsfuldm. Saxog. 64 Lundstrøm C A Gas- & Vandm. Borgei gade 142, Lundwall M A Smedem. Østerfarimagsg. 7 Lundøe J H B Cand. polyt Ingeniør Havne gade 34 Lusty J Varemægler Nybrog. 32, Lybecker C A Hdlsbogholder Svanholmi vej 1, W Hdlskontorist Svanholmsv. 1, IVI Mekaniker Svanholmsv. 1, Ly diche P G Bogtrykker (Nielsen & Lydich«Vendersg. 16* Lykke J D Enkefrue Nørrevoldg. 23, J G Læge Dr med. Kommunelæge Nørri voldg. 232 tr Lyng C V Bagerm. Smedeg. 212 Lyngbye C A Cand. philol. Lærer St.Knuc Vej 13, Lysholm C T fh. Overserg. GI. Kongev. 33 Lyster C L J Sagførerfuldm. Mikkelbryj gersg. 3, Lutken A Literat Translatør Nørrefarimagi gade 404 Lytthans J W Partikulier Tordenskjold) gade 30s Liitzen C Cand. jur. Østerfarimagsg. 7, Lutzhøfft C J Bogholder Nørrevoldg. 28, Lutzhøft L Manufakthdl. st. Regneg. 42 Løber G V Tobaksfabr. st. Kongensg. 74, Leffler C F fh. Landmand Nygaardsv. 16, Lønborg A F E Frøken Ny Vesterg. 17S PS Lærerinde Viktoriag. 16, C J F Oberst i Art. Kmh. K.DM. N Vesterg. 17s Lønholdt C V Gross. Vendersg. 263 Lørup C F Nfh. Berider Tordenskjoldsg. 14 Løw BF J Klokkestøber Guldbergsg. 2, Løwe C Cand. phil. Nørrebrog. 151 A3 L L Slagter Prins Jørgens G. 78 Løvendal E A Kobberstikker Konservatc Sofiev. 22, Løvgreen C Gross. Nansensg. 48, H C Gross. Vendersg. 243 Løvgrén H Gross. Vendersg. 24, Mac -Gregor A S Sproglærer Gothersg.154 Madsen C C F Agenturforr. Bianco Luno Alle 12s C Assist Fredensg. 15s J E Cand. theol. Fredbg. Alle 20, Adolph & Ko. Detajlhdl. Skinderg. 47s NC Enkefrue Linnésg. 14, OAMAJAD Frøkner Nørreg. 23,

20 21 Madsen Carl Gross. Forhaabningsh. Alle 13 Kont. Nørreg. 23, MD Gross. Brolæggerst. 12s FM Guide Griffenfeldtsg. 50 B, PC Jernhdl. Landemærket 29K HAV Kjøbmand (Adolph Madsen & Ko.) Skinderg. 47a HYKlædehdl. Yesterbrog. 112 K Kunstmaler Gothersg C h. Modemagasin Kjøbmagerg. 27, MAC Varemægler Nørreg. 39, Y C Overserg. Sølvg. 402 MP Pladsforv. Asylg. 8, M C B Politiassist. Linnésg. 20, FW Pr.-Lieut. Ryesgade 124, H Smørhdl. Blaagaardsg. 4, VStiftsfuldm. Vendersg. 244 A Student Absalonsg. 181 Fr. Bernhard Uhrm. Tordenskjoldsg. 11B T Urtekr. Frederiksborgg. 26, J Værtshush. Klosterst. 22K P Værtshush. Raadmandsg. 37s P J Værtshush. st. Kongensg. 55jp Magner Th. J Hdlsfuldm. Vesterbrog. 12^8 I Magnus M H Præst H C Ørsted V. 13s Magnussen M C Enke e. Præst Falkoneralle 8 AC Skomagerm. Fiskerg. 3, Malling N P Kreaturkomm. Vesterbrog. 10s J Musiker Vesterbrog. 136, Malmqvist M T Bogholder H C Ørsteds V. 39 Ca L C Lærerinde Læssøesg. 16s Mammen Niels Isenkr. Gothersg. 42a Manberg C L Cand. jur. Sveasvej 4 Mangor P C V Etatsr. R. Nørrefarimagsgade 52, Maniens B T Stud. med. Læssøesg. 4, Mannheimer M V Varemægler (Martin Hertz) Vesterbrog. 2 C, Mantzius K Stud. mag. Dosseringen 8, Marcher A H Arkitekt Amagert. 18, Marcussen A Enkefrue St. Hans T. 322 E Lieut. Cand. phil. Postexped. St. Hans T. 32, E A A Pr.-Lieut. Lærer i Fransk Peder Skrams G. 7, tr. 5'/«-6 Søndag 12-1 Marker J C C Lieut. Tordenskjoldsg. 30«Markussen ME Enke e. Krigsr. Vendersgade 23, V J A Stud. theol. Vendersg. 23, Marstrand T Fabrikant Nordvestv. 22, T Partikulier Forhaabningsh. Alle 20 Martins F J Gross. ^Hansen & Martins) Strandv. 30 Marx C J Enke e. Rodemester Gothersgade 157 Asbs Mathiassen J R Fuldm. Nørre Alle 13s Mathiesen R L Bygningsinspektør Arkitekt Nørrevoldg. 294 Mathisen J Snedkerm. Smedeg. 12, Matzen H Prof. v. Univ. Dr. jur. R. Kultorv 72 M Skoleinspekt. DM. Sortedamsg. 11, Matzon M E Snedkerm. Nørrebrog. 58Sbl Mazen JH Slagterm. Dannebrogsg. 23, May F C C Redaktør Ravnsborgg. 4, Mayntzhnsen S D Enkefrue st. Helliggejststræde 38 2 C C T Hdlskontorist Bt. Helliggejstst. 38, Mazanti C A Civilingeniør Frydsv. 52 AE Stud. med. GI. Kongev. 7, Mazar de la Garde N A H Cand. phil. Sortedamsdoss. 99$ Mehr C W h. Pensionat Nytorv 27, Meidell N A Frøken Ahlefeldtsg. 18, Meier P V Bogholder Saxog. 32 A, F J Dr. phil. st. Kongensg. 6, F V A Restauratør Kapelv. y3s Mejer J Galanterihdl. Vingaardst. 21., Meincke J B Journalist Tømmerpladsv. 4«Meinertz C Fabrikm. Ryesg. 124, Melbye A V Manufakthdl. Kronprinsessegade 12, Joh. C \exelmægler st. Kannikest. 6a Bp. Aabenraa 33, Melcher H Hdlsagent Vendersg. 154 Melchior H P H Bestyrer Svendsg. 2, A Gross. (Frm. Ludvig Melchior) Amagertorv 17, Arnold Vexellerer (M L Melchiors Sønner) Badstuest. 13, Moritz Vexellerer (M L Melchiors Sønner) Badstuest. 13, 'g M L Sønner Vexellerer østerg. 58, Mendel R Enkefrue Nytorv 21, Mengel HEGlarm. Skinderg. 40Bbi Mentzler J C E Litograf GI. Strand 30, Merwede KSv.d. Detajlhdl. Nansensg. 17 Mes s J P Restauratør Strandpromenaden 1 Meyer C G E Assist. v. Assistentshuset Ny brogade 64 FE Cand.pharm. Fabrikant (Ernst Meye & Mathiesen) H C Ørsteds V. 58, E Dekoratør Nørrefarimagsg. 53, B Detajlhdl. (J Offenburg & B Meyei Læderst. 14, EL Detajlhdl. Rosendalsv. 14 J J Dykkerentreprenør Østerbrog EA Enke e. Læge Frederiksborgg. 35Bt Torben Fabrikant (Fritz Meyer) Søb gade 22, CG Gross. (C G Meyer & Ko.) Sortedam: gade 112 F Gross. Alhambrav. 9 Nicolaj Gross. Herreekviperingshdl. H< vedvagtsg. ls Bp. Laxeg J S Ingeniør Brogade 143 C W Kjøbmd. st. Helliggejstst. 382 J Kontorist Gothersg E Manufakthdl. Gothersg. 42, HP Manufakthdl. Badstuest. 1, N A Pr.-Lieut. østerbrog. 42, MS Urtekr. Rosenborgg. 2 v. Meyeren E H W Kmjkr. Mynstersv. 10: Meza V C J de Tandlæge Rosengaarden 9. Michaelsen J Enkefrue Rosenborgg. 10, J fh. Postmester Enghavev. 10,

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

F OTOKOP~ 5450 Otterup

F OTOKOP~ 5450 Otterup Søren Olesen. advokat F OTOKOP~ 5450 Otterup - i SØNDERSØ KOMMUNE C~. J 3~ FU1~DATS Til opfyldelse at bestemmelserne i. et at afdøde Valborg Mathilde Lassen og Jens Hansen Lassen, Rolighedsvej 16, 5400

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse Uddannelse Den Raben-Levetzauske Fond Viadukt Allé 27, 2900 Hellerup 5.000-10.000 Skema: Nej Frist: 30.11 - Enkefru Juliane Buntzens, født Køhlers Mindelegat Advokat Henrik Kaastrup-Larsen Bavnebjærgspark

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868 Fortegnelse over beboerne Fortegnelse over Antallet af beboerne i den. november Udarbejdet af overbetjent H. Christensen, hovedstationen,. afdeling. Nr. Bygning Etage Beboere Alder Bemærkninger Forhus

Læs mere

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat Til legatets brug Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat For at komme i betragtning til legatet skal De have bopæl i Rønne og have haft sådan bopæl i 5 år. Rønne er det område, der inden

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam?^ Efter indgiven allerunderdanigst ansøgning om stadfæstelse på ændring af post 3 i den i original herved hæftede fundats

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1 J.nr. 046147-0002 jhw FUNDATS Maj 2011 for Løvenholm Fonden Løvenholm Fonden er stiftet af godsejer, hofjægermester V.O. Uttental til Løvenholm og Gl. Estrup skovgods ved fundats konfirmeret den 23. december

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN Bilag 1 J. nr. 93-100521-03 KG. VEDTÆGT for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN.. og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs MINDELEGAT 1. Navn: Legatets navn er: WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

VEDTÆGTER. for KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN

VEDTÆGTER. for KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN VEDTÆGTER for KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN VEDTÆGTER for KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN 1 FONDETS NAVN OG HJEMSTED Fondets navn er KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN 2 Fondets hjemsted er København

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer simeon-sanktjohannessogn.dk nyhedsbrev juni juli august 2014 Sommer 2014 2 Kalender Juni Søn. 1/6 15:00 BaBymusikgudstjeneste For de allermindste og deres familier v. sognemedhjælper Frederikke Hultberg

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby bliver født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun bliver født som anden datter til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Jordemødre på Bornholm

Jordemødre på Bornholm Jordemødre på Bornholm Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920. I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen Danmarks Jordemødre

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere