F OTOKOP~ 5450 Otterup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F OTOKOP~ 5450 Otterup"

Transkript

1 Søren Olesen. advokat F OTOKOP~ 5450 Otterup - i SØNDERSØ KOMMUNE C~. J 3~ FU1~DATS Til opfyldelse at bestemmelserne i. et at afdøde Valborg Mathilde Lassen og Jens Hansen Lassen, Rolighedsvej 16, 5400 Bogense, den 26. oktober 1961 og senere oprettet testamente, opretter undertegnede executor i dødsboet efter Jens Hansen Lassen herved følgende fundats: 1 Fondens navn er Inga Marie Lassens Mindelegat, Dens hjemsted er Søndersø kommune. (Fond). 2 Fondens formue består at de midler, som udlægges fonden på skiftet efter stifteren. Anbringelse at fondskapitai.en skal ske efter de at Justitsmini steriet fastsatte regler for anbringelse at fondsmidlen Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som til hørende denne. Aktiverne er anbragt i Bikubens Forvaitningsafdeling, Fisketorvet 8 10, 5100 Odense 0, under depot nr Aktiverne forsynes med forbudspåtegning at depotbeviset. Aktiverne består af: Obligationer 1cr ,, Forenede Kreditforeninger, 7%, 8. serie, 2019 kr ,, Forenede Kreditforeninger, 10%, 6. serie, cr ,, Forenede Kreditforeninger, 10%, 6. serie, 2001 Pantebreve opr. kr , udstedt at Jens Berg Andersen med pant i ejendommen matr. nr. 6-aq Skrillinge, til rest pr. 11/ kr.5.761,93.

2 opr. 1cr , udstedt at Karin Kristensen og Poul Andersen i ejendommen matr. nr. 3 al Lykkesborg, til rest pt. 11/ kr ,30 opr. ltr , udstedt at Karin Kristensen og Poul Andersen i ejendommen matt. nr. 3 al Lykkesborg ti). rest pt. 11/ kr ,30 opr. kr , udstedt at Karin Kristensen og Poul Andersen i ejendommen matt. nr. 3 al Lykkesborg til rest pt. 11/ kr ,67 Kontant Indestående i Bikuben, under depot nr , kr ,15 3 Fondskapitalen skal forblive urørt. AT fondens årlige nettoindtægt (bruttoindtægten med fradrag at administra tionsomkostninger) kan der efter bestyrelsens bestemmelse henlægges indtil 25% til legatkapitalen. 4 - Fondens formål er at støtte en eller flere personer, der er beskæftiget med mindre gartneri eller havebrug og som på grund at sygdom er. kommet i økonomiske vanskeligheder. Beløbet udredes som rentefrit lån at tilbagebetale i løbet at 5 år, men legathestyrelsen er berettiget til dersom legatnyderens økonomi ikke har bedret sig, at eftergive ham gælden. På samme måde kan legatet tildeles en person, der ønsker at studere eller videreuddanne sig her eller i udlandet indenfor gartneri, landbrug eller handel og industri. Legatportioner for halvdelen at de til enhver tid uddelte beløbs vedkomm~nde skal tilfalde personer, der er eller har været bosiddende i det område, der i tidligere tid udgjorde Hårslev kommune, medens midlerne for den anden halvdels vedkommende kan tildeles personer, der er eller har været bosiddende i hele den nuværende Søndersø storkommune. Uddeling at legatet sker på Inga Marie Lassens fødselsdag den 17. august.

3 5 ~~%~4ç~selse fastsætter selv i hvert enkelt tilfælde, hvor store legatportioner,~erpk~lu~et~j.es, og om tildelingen sker en gang for alle eller for et nærmere angivet tidsrum. Bekendtgørelse om uddeling at legatportioner kan efter bestyrelsens beslutning ske i et eller flere dagblade. Spørgsmålet om adgang til at modtage legatportioner kan ikke indbringes for domstolene, men afgøres at bestyrelsen, hvis beslutning dog kan indbringes for landbrugsministeriet. Såfremt legatbestyrelsen skønner, at ingen ansøgere i vedkommende år er værdig til at modtage legatet, lægges renterne enten til kapitalen eller til udlodningskontoen. løvrigt henvises til fondslovens 29, hvorefter det påhviler fondens bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud), med fradrag at rimelige henlæggelser til konsolidering at fondens formue, ti). formålet. Anvendelsen kan dog udskydes til et senere regnskabsår, såfremt det er at betydning for opfyldelsen af fondens formål. 6 Fondens ledes at en bestyrelse, der består at Søndersø kommunalbestyrelse. 7 Bestyrelsens formand udgøres at den til enhver tid siddende borgmester. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol. I denne protokol indføres fundatsen, oplysning om, hvem der modtager legatportioner samt iøvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være at interesse for fonden. Der kan tillægges bestyrelsens medlemmer et vederlag for deres arbejde. Vederlaget skal godkendes af landbrugsmisteriet. Herudover kan der med ministeriets godkendelse afholdes passende udgifter til kontorhold m.v. 8 Bestyrelsen ska]. hvert år aflægge regnskab over fondens formue, indtægter og udgifter. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra

4 1/ / Regnskabet skal forsynet med bestyrelsens underskrift inden 8 måneder efter regnskabsårets udløb indsendes ti). Fondsregisteret. Hvis ændrede forhold gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage ændring i fundatsen, kan ændring i fundatsen, herunder ophævelse af fonden, med landbrugsministeriets og justitsministeriets godkendelse. ske 10 Iøvrigt gælder i det omfang bestemmelserne ikke er fraveget i nærværende fundats reglerne fastsat i lov om fonde og visse foreninger. Søndersø, den 1989 Som værge ad hoc: -~ 1a4/JSI*esen

5 TILLÆG TIL FTJNDATS for INGL MARIE LASSENS MINDELEGAT (FOND) Fondens vedtægter 4 er på bestyrelsesmøde afholdt d.d. besluttet ændret til fremtidig at have følgende ordlyd: Fondens formål er at støtte en eller flere personer, der er beskæf tiget med mindre gartneri eller h.gy~b~ug og som på grund af~ygdorn er kommet i Økonomiske vanskeligheder. Støttebeløb tildeles som 2 egater. På samme måde kan legatet tildeles en person, der ønsker at studere eller v~dereuddanne sig her eller i udlandet indenfor gartneri, land brug eller handel og industri. Legatportioner for halvdelen ar de til enhver tid uddelte beløbs vedkommende skal tilfalde ~ersoner, der er eller har varet bosiddende i det område, der i tidligere tid udgjorde Hårslev Kommune, medens midlerne for den anden halvdels vedkommende kan tildeles personer, der er eller har været bosiddende i hele den nuværende Søndersø Storkommune. Uddeling at legatet sker nå Inga Marie Lassens fødselsdag den - i7 august. Vedtægtsendringen vi). vare at godkende at Civilretsdirektoratet, der efter lovændring nu er fondsmyndighed. SøndersØ, den 6. juli 1992 I legatbestvrelsen: e.b. / /Ç ~ /?é, ~ ~,/ Lis~:~y~ I / ~~~~ - I /, Jøzgeii Stig Henriksen ~9t YrjnsÅdLrktir

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Vedtægter for Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål Vedtægter I Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Erhverv Norddanmark og dens hjemsted er Aalborg. II Foreningens formål 2 Foreningens formål er: a. At virke til fremme af handel, industri,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling)

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling) Forord Efter etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline Falchs fælles testamente af 20. april 1850 og etatsrådens yderligere testamente af 7. februar 1857 består Den Suhrske Stiftelse af to afdelinger,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere