Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver"

Transkript

1 Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Summary Indledning Problemformulering Afgrænsning og metodevalg Opgavestruktur Målgruppe Individualisering Begrebsramme ÅRL Begrebsrammer De internationale regnskabsstandarder Den regnskabsmæssige behandling efter ÅRL Definition Formål Væsentlighed Den regnskabsmæssige behandling efter IFRS Definition Formål Væsentlighed Optagelse i årsregnskabet efter ÅRL Indregning og måling Begrundelse for afgrænsning af investerings- og handelsejendomme Værdiansættelse Opskrivning Nedskrivning Afskrivningsmodeller Avancer og tab ved salg af materielle anlægsaktiver Anlægskartotek Præsentation og oplysninger Krav til regnskabspraksis Krav til noteoplysninger Optagelse i årsregnskabet efter IFRS Indregning og måling...28 Side 2 af 97

3 8.2 Værdiansættelse Discounted Cash Flow modellen Terminalværdien Diskonteringsfaktor Beregning af nutidsværdien Opskrivning Nedskrivning Præsentation og oplysninger Krav til regnskabspraksis Krav til noteoplysninger Forskelle mellem dansk regnskabsregulering og IFRS Indregning og måling Afskrivningsmodeller Præsentation og oplysninger Krav til noteoplysninger Delkonklusion til den regnskabsmæssige behandling Praktisk tilgang af behandlingen af materielle anlægsaktiver Case virksomhed Metode 1 Samlet aktivering af produktlinen Metode 2 Afskrivning på hvert enkelt aktiv Forskel mellem metode 1 og Køb af ny maskine Indregning og måling af materielle anlægsaktiver Indregning af materielle anlægsaktiver Måling Afskrivninger på ny maskine Afskrivningsgrundlag Afskrivningsperiode (brugstiden) Afskrivningsmetode Værdiforringelse Opskrivning til dagsværdi Nedskrivning Nedskrivningstest for enkelt aktiv Delkonklusion på praktisk gennemgang...63 Side 3 af 97

4 13. Oplysninger i årsrapporten Præsentation i årsrapporten Ansvar og pligter Revisor Ledelse Delkonklusion Konklusion Konklusion på metodevalg Konklusion på problemformulering Perspektivering Litteraturliste Bøger Internet Årsrapporter Individualisering Bilag Bilagsoversigt...85 Bilag 1 - Definitioner iflg. Regnskabsvejledning Bilag 2 - Definitioner iflg. Regnskabsvejledning Bilag 3 - Eksempler på direkte forbundne omkostninger...89 Bilag 4 - Eksempel på et detaljeret anlægskartotek...90 Bilag 5 - Eksempel på anvendt regnskabspraksis...91 Bilag 6 - Krav til noteoplysninger - ÅRL...92 Bilag 7 - Krav til noter - IFRS...94 Bilag 8 - Eksempel på en revisorpåtegning...95 Bilag 9 - Eksempel på en ledelsespåtegning...97 Side 4 af 97

5 1. Summary This project is our final assignment on the HD(R) study. This assignment will as its general topic cover the area of Tangible fixed assets. Within this topic we will cover the accountant part of tangible fixed assets, based on the Danish Annual Reporting Standards (ÅRL) and the IFRS. We have chosen to focus on this area, as it is an area in which analysis is logic and obvious. Furthermore it often represents a sustainable item in the financial statements. The problem we have chosen to analyse is, whether the legislation, in the area of tangible fixed assets, gives the required amount of information in conjunction to the true and fair view of the financial statement. Based on this we will explore what challenges the management and the accountant can be estimated to face in the inclusion and measurement of fixed assets, and how it can be made easier. We will in relation to this look at how fixed assets are treated in ÅRL and IFRS, and what differences there are between the legislations on this area. We will furthermore discuss how the inclusion and measurement of fixed assets is done in practice, as well as whether or not the legislation is adequate in an extent which both the management and the accountant can satisfactorily estimate the value of the tangible fixed assets. We have in this assignment made a case company named AJ A/S. By reviewing this chosen case firm, we want to take a closer look on the options and choices that the management has when it comes to inclusion and measurement of fixed assets. In this regard we will evaluate which methods give a true and fair view of the company. Through this assignment we have produced a theoretical review of the legislative requirements there are to the treatment of tangible fixed assets regarding the accountant part. To elucidate the legislative requirements and their content we will establish a series of examples, which contributes in giving the assignment a clearer expression. We have in the assignment noted that the definition of a tangible fixed asset is virtually the same in both ÅRL and IFRS. In addition we have noted that tangible fixed assets is measured at cost price at the first inclusion and from then included at cost price with deduction for the accumulated depreciation. Side 5 af 97

6 To give the most true and fair financial statement depreciations must be divided as each asset by itself, and preferably in as many parts as possible. We would clearly assess that every asset as a minimum should be divided to every asset which has a cost price. The chosen depreciation method should preferably reflect the actual value deterioration each asset has. If the asset is valued to have a lesser value than the book value due to for instance quick degradation, there should be made depreciation on each asset. If the assets accountant value changes due to this value deterioration, there should be adjusted for depreciations, residual value, useful lifetime etc.. The financial statement must give accounting user information regarding cost price, methods of depreciation and the expected lifetime. This should give accounting user a possibility to compare and evaluate the treatment of the tangible fixed assets. When reviewing the case company AJ A/S, the treatment of fixed assets in practice is reviewed. It appears from the various estimates of useful lifetime and depreciation method, that it may have a great impact on the financial statement. This places great requirements to the company management in relation to inclusion and measurement of the tangible fixed assets. The management has to use their knowledge regarding the company in order to make objective estimates of the assets. This is crucial in order to make a true and fair view of the financial status in interest of the accounting users, however these estimates must be considered very subjective. When making the statement of the basis for depreciation it can be concluded that, an increased degree of detail of each asset, gives a more correct treatment of the asset in relation to both the useful lifetime and the depreciation method. In addition division of each asset gives more comprehensible and reliable information in the financial statement. When reviewing both the theoretical and practical treatment of tangible fixed assets we can ascertain that there is a great amount of estimates which solely to the company and its management. This gives the management the opportunity to change the timing in the placement of depreciations. This displacement of the depreciations could create some problems for the accounting user; the user could have problems to view the actual depreciation of the asset. This opportunity, therefore, does not contribute in a true and fair view of the expenses each year, Side 6 af 97

7 why it is important that both accountant and management complies their responsibility and their obligations. Side 7 af 97

8 2. Indledning Dette projekt er vores afsluttende afhandling på HD(R), hvor vi vil behandle Materielle anlægsaktiver som vores overordnede emne. Materielle anlægsaktiver er et område, der oftest udgør en væsentlig post i regnskabet samt forekommer i de fleste virksomheder. Væsentligheden i de materielle anlægsaktiver kan variere fra virksomhed til virksomhed. Materielle anlægsaktiver er den mest udbredte form for anlægsaktiv. Materielle anlægsaktiver kan fx være en bil, kopimaskine, computer osv. Virksomheder, der køber et materielt anlægsaktiv, skal indregne det i regnskabet til en værdi. Materielle anlægsaktiver er et område, hvor der forekommer ikke-rutinetransaktioner og subjektive skøn. Den regnskabsmæssige behandling, herunder opgørelse af kostpris, nedskrivninger og opskrivninger, restværdier, den forventede brugstid samt opfyldelse af kriterierne for at indregne anlægget og metode for afskrivning, har således betydning for årets resultat og den finansielle stilling. Vi har i afhandlingen lavet en case virksomhed som hedder AJ A/S. Ved denne gennemgang vil vi se nærmere på den praktiske gennemgang ved køb af materielle anlægsaktiver, samt de muligheder og valg, ledelsen tager i en virksomhed. I den sammenhæng vil vi vurdere hvilke metoder, der giver et retvisende billede af virksomheden. Vores omdrejningspunkt i denne afhandling vil være materielle anlægsaktiver, da vi synes, det kunne være interessant at beskæftige os med de komplekse problemstillinger inden for dette område og samtidig have mulighed for at udvikle vores faglige kompetence. 2.1 Problemformulering Vi har i vores opgave valgt at behandle emnet Materielle anlægsaktiver. Med dette emne vil vi behandle den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver ud fra Årsregnskabsloven og IFRS. Vi har valgt at fokusere på dette område, da det er et område, der lægger op til en masse vurdering af diverse materielle anlægsaktiver. Den prostilling vi har valgt at analysere er, om lovgivningen inden for de materielle anlægsaktiver gi- Side 8 af 97

9 ver tilstrækkelige oplysninger i forhold til det retvisende billede. På den baggrund har vi lavet følgende problemformulering: Hvilke udfordringer vurderes det, at ledelsen/regnskabsbruger har ved indregning og måling af de materielle anlægsaktiver, og hvordan kan dette gøres lettere. Til at understøtte denne problemformulering har vi identificeret følgende 3 underspørgsmål: 1. Hvordan behandles materielle anlægsaktiver ifølge ÅRL og IFRS, og hvad er forskellen mellem disse? 2. Hvordan indregnes og måles materielle anlægsaktiver i praksis? 3. Er lovgivningen fyldestgørende i sådan et omfang, at ledelsen/regnskabsbruger kan vurdere værdien af de materielle anlægsaktiver? Fremgangsmåden for identifikation af vores undersøgelsesspørgsmål er illustreret nedenfor i figur 1. Figur 1: Fra undersøgelsesområde til problemformulering Undersøgelsesområde: Materielle anlægsaktiver Tema: Regnskabsmæssig behandling af materielle anlægsaktiver Problemstilling: Giver lovgivningen tilstrækkelige oplysninger, således at det giver et retvisende billede Problemformulering Hvilke udfordringer vurderes det at ledelsen/regnskabsbruger har ved indregning og måling af det materielle anlægsaktiver og hvordan kan dette gøres lettere? Side 9 af 97

10 2.2 Afgrænsning og metodevalg Vi vil gennem denne afhandling udarbejde en teoretisk gennemgang af de lovmæssige krav, der er til behandlingen af materielle anlægsaktiver inden for den regnskabsmæssige behandling. Ved udarbejdelsen af denne afhandling har vi valgt at tage udgangspunkt i kvalitative data. De kvalitative data, vi har valgt at bruge består primært af sekundærdata og dermed eksisterende data bl.a. lovgivning, bøger og afgørelser omhandlende den anvendte lovgivning. Vi har derfor ikke været nødsaget til at undersøge nye data. For at belyse de lovmæssige krav og indholdet deraf vil vi opstille en række eksempler, der er med til at give opgaven et klarere udtryk. Disse eksempler er bl.a. taget fra Beierholms standarder og kunder. Derudover har vi selv udarbejdet tabeller samt lånt diverse fra de kildehenviste bøger og internetsider. Under den regnskabsmæssige behandling benytter vi både dansk lovgivning i forhold til årsregnskabsloven og diverse regnskabsstandarder. Ud over den danske lovgivning vil vi bruge de internationale regnskabsstandarder i International Financial Reporting Standards (herefter kaldet IFRS). Emnet materielle anlægsaktiver er et stort emne, som indeholder forskellige områder, hvoraf vi vil behandle områderne grunde og bygninger, produktionsanlæg samt andre driftsmidler og inventar da disse er områder, der dels fremkommer hos størstedelen af alle virksomheder, men også oftest er af størst værdi. Områder vi ikke kommer ind på i denne opgave er områder som investeringsejendomme, handelsejendomme, skibe samt anlægsaktiver i virksomheder med investeringsaktivitet som hovedaktivitet, da dette ville gøre opgaven for omfangsrig. Vi vil ud over de ovenstående emner heller ikke komme ind på finansielt leasede anlægsaktiver. Vi afgrænser os fra den skattemæssige behandling af materielle anlægsaktiver, da vi vurderer at dette ligeledes vil gøre afhandlingen for omfangsrig. Side 10 af 97

11 Vi vil efter den regnskabsmæssige behandling og den praktiske gennemgang, lave kortfattede delkonklusioner, som vi senere vil skrive sammen til den samlede konklusion på hele opgaven. 2.3 Opgavestruktur Vores afhandling er bygget op omkring de i problemformuleringen nævnte punkter. Indledningsvis vil vi redegøre for den regnskabsmæssige behandling af de materielle anlægsaktiver ifølge ÅRL og IFRS (afsnit 3-10). Dernæst vil vi se på den praktiske gennemgang af materielle anlægsaktiver i case virksomheden AJ A/S (afsnit 11). Herefter vil vurdere om lovgivningen er fyldestgørende i sådan et omfang, at ledelsen/regnskabsbruger kan vurdere værdien af de materielle anlægsaktiver (afsnit 12-15). Afslutningsvis vil vi opsummere og konkludere på de væsentligste punkter i opgaven (afsnit 16) 2.4 Målgruppe Målgruppen i denne afhandling er både for egen videns skyld, men også for censor og vejleder. Afhandlingen henvender sig også til regnskabsbrugere og HD studerende, som kunne have glæde af at læse opgaven. Det er specielt de nye regnskabsbrugere som vil kunne få noget ud af at læse denne opgave, da den giver et overblik over Hvad, Hvordan, Hvornår og Hvorfor man indregner materielle anlægsaktiver. 2.5 Individualisering Afhandlingen er opdelt efter de gældende regler. Se afsnit 18 for en oversigt derom. Side 11 af 97

12 3. Begrebsramme ÅRL ÅRL er udarbejdet for at regulere virksomheders aflæggelse af årsrapporten. Denne regel omfatter som udgangspunkt alle virksomheder. Grunden til udarbejdelsen af en fælles lov for alle virksomheder er, at alle interessenterne skal have mulighed for at sammenligne årsrapporterne. Grundet den øgede globalisering bliver der udarbejdet forskellige direktiver af EU, som skal indarbejdes i de forskellige landes regnskabsreguleringer, da muligheden for sammenlignelighed for de forskellige interessenter da øges. ÅRL er en rammelov, som er bygget op omkring fire regnskabsklasser. Beløbsgrænserne for, hvilken regnskabsklasse virksomheden ligger i, står skrevet i ÅRL 7 og ses i nedenstående figur 2: Figur 2: Regnskabsklasser Regnskabsklasser/ virksomhedsstørrelser A - helt små virksomheder B - små virksomheder C - store og mellemstore virksomheder D - børsnoterede og statslige selskaber Balancesum 0-4 mio mio mio. Over 75 mio. Nettoomsætning 0-10 mio mio mio. Over 150 mio. Antal ansatte Flere end 250 Som det fremgår af ovenstående figur, bliver virksomhederne større og større, og jo større regnskabsklasse de ligger i, jo flere krav er der til udarbejdelsen af årsrapporten. Det skal dog bemærkes, at virksomheder i regnskabsklasse A ikke har pligt til at udarbejde en årsrapport iflg. ÅRL, men dog iflg. bogføringsloven. Virksomheder i regnskabsklasse D er pålagt at udarbejde deres årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder. Grunden til denne opdeling af regnskabsklasser er på grundlag af nytteværdien for regnskabsbrugeren, samt omkostningen ved fremskaffelse af disse oplysninger. Da ÅRL er en rammelov, stiller loven krav til at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sørger for, at der bliver udarbejdet regnskabsvejledninger til at supplere og udfylde ÅRL, jf Jf. Side 12 af 97

13 ÅRL 136 stk. 2 kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indgå aftaler med en eller flere uafhængige organisationer om udarbejdelsen af disse regnskabsstandarder. De danske regnskabsvejledninger bliver i dag udarbejdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer i samarbejde med Dansk Industri, Danmarks Rederiforening, Foreningen af Danske Børsmæglerselskaber, Foreningen af Registrerede Revisorer m.fl. Side 13 af 97

14 4. Begrebsrammer De internationale regnskabsstandarder De internationale regnskabsstandarder bliver udarbejdet af IASB, som står for International Accounting Standard Board, som er en privat organisation sammensat af internationale regnskabs eksperter. Disse IAS/IFRS standarder skal først godkendes på to niveauer, inden de bliver gældende for EU. De skal igennem en komite, der består af regnskabseksperter fra medlemslandene, samt en komite, der består af et regnskabskontroludvalg, som er repræsentanter fra medlemslandende. Grunden til at virksomhederne i regnskabsklasse D, altså de børsnoterede virksomheder, er pålagt krav om udarbejdelse af årsrapporten efter de internationale regnskabsstandarder, er grundet i sammenlignelighed. Virksomheder som er så store, at de er børsnoterede, bliver ofte handlet af udenlandske investorer, hvorfor disse investorer og andre interessenter ikke behøver at sætte sig ind i hvert enkelt lands lovgivning, men kan nøjes med at kende IFRS/IAS standarderne. Ligesom i danske regnskabslovgivninger handler dette også om at kunne sammenligne forskellige årsrapporter med hinanden. Begrundelsen for udarbejdelsen af begrebsrammen for de internationale regnskabsstandarder ligger i, at IASB mener at med fokus på årsregnskaberne opnås der mest harmonisering, hvis disse udarbejdes med henblik på at give interessenterne informationer, der er fordelagtige i forbindelse med deres økonomiske beslutninger. Side 14 af 97

15 5. Den regnskabsmæssige behandling efter ÅRL 5.1 Definition Definitionen på aktiver ifølge årsregnskabslovens bilag 1, C nr. 1 er: Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden. Definitionen på anlægsaktiver ifølge årsregnskabslovens bilag 1, C nr. 2 er: Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden. Materielle anlægsaktiver er derfor fysiske aktiver, der er anskaffet eller internt fremstillet med henblik på vedvarende eje eller brug for virksomheden f.eks. til brug for handel med varer, udførelse af tjenesteydelser eller administrative formål. Definitionen i årsregnskabslovens bilag 1, C nr. 1 omfatter også finansielt leasede anlægsaktiver, da der står: Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol. 5.2 Formål Formålet med at behandle materielle anlægsaktiver er bl.a. for at sikre, at regnskabet giver et retvisende billede af årets til- og afgange. Derudover opnås en høj grad af sikkerhed for, at værdien på de materielle anlægsaktiver er korrekt på statusdagen. 5.3 Væsentlighed Ifølge årsregnskabsloven skal balancen, herunder materielle anlægsaktiver, afspejle virksomhedens reelle aktiver og passiver. Materielle anlægsaktiver er et væsentligt område i mange virksomheder. Dette skyldes: 1) Oftest værdien af de materielle anlægsaktiver. 2) Da det er en post, hvor værdiansættelsen som regel bliver bestemt på baggrund af subjektive skøn. 3) Det er ligeledes væsentligt. om virksomheden ejer eller leaser disse aktiver, da de kan stilles som sikkerhed ved f.eks. en låneoptagelse. Side 15 af 97

16 6. Den regnskabsmæssige behandling efter IFRS 6.1 Definition Definitionen på materielle anlægsaktiver iflg. IAS 16 er: "besiddelse til brug i produktionen eller ved levering af varer og tjenesteydelser, til udlejning til tredjepart eller til administrative formål forventes at skulle benyttes i mere end ét regnskabsår" Formål Formålet med den regnskabsmæssige behandling af de materielle anlægsaktiver er at se på de væsentligste problemstillinger, der kunne være, såsom indregning af aktiverne, at opgøre aktivernes regnskabsmæssige værdi, herunder afskrivningerne, samt tab ved værdiforringelse. 6.3 Væsentlighed Der forefindes ligeledes krav efter de internationale standarder om et retvisende billede, således at den rigtige værdi af aktiver og passiver er oplyst. Da netop de materielle anlægsaktiver forekommer i de fleste virksomheder, er dette også et væsentligt område efter IFRS. 1 IAS 16 stk. 6 Side 16 af 97

17 7. Optagelse i årsregnskabet efter ÅRL Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver reguleres efter ÅRL 33, 36-37, 40-43, 49, 53, 58-60, 82, 83a, 87-88, 90a, 94 og Indregning og måling Da virksomheder i regnskabsklasse A ikke har pligt til at aflægge en årsrapport, indebærer dette, at virksomhederne i de andre regnskabsklasser mindst skal følge reglerne om indregning og måling for regnskabsklasse B, som står beskrevet i ÅRL afsnit 3. Materielle anlægsaktiver indregnes ved første indregning til kostpris ifølge ÅRL og skal efter de generelle bestemmelser kun indregnes i balancen, hvis det opfylder den tidligere nævnte definition, og hvis værdien kan måles pålideligt. I praksis vil det være sammenfaldende med leveringstidspunkt og for ejendomme overdragelsestidspunkt. Kostprisen skal indeholde alle omkostninger ved anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Hvis man har internt fremstillede aktiver, skal omkostninger, der direkte kan henføres til det fremstillede aktiv, også medtages. Desuden kan renter af lån, der er lånt til at finansiere fremstillingen og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen. Et eksempel på en direkte forbunden omkostning kunne være en virksomhed, som har erhvervet sig en grund kun med det formål at opføre en ny fabrik. Omkostningerne til nedrivningen af den gamle fabrik skal aktiveres sammen med den nye fabrik, og ikke sammen med prisen på grunden. Da de køber grunden for at bygge en ny fabrik og derfor er nedrivningen en direkte konsekvens af beslutning om, at de vil bygge en ny fabrik. Yderligere eksempler på direkte forbundne omkostninger, som kan indregnes, samt omkostninger, som ikke kan medtages i kostprisen, fremgår af bilag 3 Hvis man så kigger i ÅRL 42, står der beskrevet at anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter 37 og 38, skal nedskrives til en lavere genindvindingsværdi. Side 17 af 97

18 Samtidig står der i 43, at kostprisen, dagsværdien eller genindvindingsværdien for materielle anlægsaktiver formindskes med afskrivninger, såfremt aktivet har begrænset brugstid. Hvis man så går videre til de yderligere krav der tilkommer, når vi er i regnskabsklasse C, står dette beskrevet i ÅRL afsnit 4. Her er det muligt at indregne de omkostninger, der direkte kan henføres til det internt fremstillede aktiv, hvis omkostningerne kan direkte henføres til fremstillingsperioden, jf. ÅRL 82. Jf. ÅRL afsnit 5, som behandler regnskabsklasse D, forefindes der ikke yderligere krav til indregning og måling, end dem der er beskrevet under regnskabsklasse B og C. Det er ydermere lovligt at indregne forbedringsomkostninger, man har afholdt på sit aktiv. Tag for eksempel en virksomhed, som investerer i en ejendom til t.kr Virksomheden bliver dog nødsaget til at afholde omkostninger i forbindelse med en forbedring på t.kr. 50. Dette har følgende virkning på indregningen af ejendommen: Kostpris, ejendom Forbedring Bogført værdi Begrundelse for afgrænsning af investerings- og handelsejendomme Når man snakker om den regnskabsmæssige behandling af ejendomme, er der 3 typer af forskellige ejendomme: 1) Domicilejendomme 2) Investeringsejendomme 3) Handelsejendomme Side 18 af 97

19 Definitionen af, hvilken type ejendom du har med at gøre, tager udgangspunkt i formålet med ejendommen. Derfor er det her vigtigt, at man ser ejendommen ud fra det rigtige selskabssynspunkt. Tag for eksempel en koncern, hvoraf et af datterselskaberne ejer en ejendom, som de selv fuldt ud benytter. Dette er en domicilejendom for datterselskabet, men måske en anden slags ejendom for moderselskabet. Derfor er det endnu engang vigtigt at nævne, at det er meget vigtigt at vurdere, hvilket synspunkt man bør bruge. Definitionen af de 3 ejendomme er meget vigtig, idet den regnskabsmæssige behandling heraf er vidt forskellig. Nedenfor gennemgås de 3 typer af ejendomme kort, hvorefter vores fokus vil være på domicilejendomme, da de bliver behandlet efter de generelle bestemmelser i ÅRL 33, 36, 40-43, samt i RVL10. Figur 3: Overblik over de 3 ejendomstyper Ejendomme Domicilejendomme Investeringsejendomme Handelsejendomme Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Omsætningsaktiver Varebeholdninger Handelsejendomme: Disse ejendomme anskaffes med henblik på videresalg kort tid efter. Når et selskab ejer sådanne ejendomme, skal disse ejendomme ses som en del af selskabets varebeholdning, da det er samme princip som med almindelige varer, hvor man køber varen med henblik på videresalg. Disse handelsejendomme bliver indregnet som et omsætningsaktiv, hvor de værdiansættes til laveste værdi af kostprisen og nettorealisationsværdien. Side 19 af 97

20 Investeringsejendomme: Her snakker man om ejendomme, der bliver anskaffet med henblik på investering. Dette kunne være at udleje ejendomme, for så at sælge dem med gevinst senere, eller blot for at tjene penge på udlejning. Disse ejendomme har ikke til hensigt at blive brugt af selskabet selv. Domicilejendomme: Domicilejendomme bliver derimod anskaffet med det formål at tjene selskabets hovedaktivitet. Det kunne bl.a. være som lager, produktionshal, kontorer osv. Formålet med at anskaffe en sådan ejendom er selve brugen heraf. Nu kan man så diskutere det fakta, at man sjældent ville investere i en ejendom uden at forvente at gå med gevinst ved et eventuelt salg. I disse tilfælde, hvor selskabet selv bruger ejendommen, ses den forventede gevinst som et sekundært formål. 7.2 Værdiansættelse Som beskrevet ovenfor skal man ved første indregning af aktiver indregne dem til kostpris iht. ÅRL Dette medfører, at materielle anlægsaktiver, der ikke er investeringsaktiver, skal måles til kostpris minus akkumulerede afskrivninger. Som skrevet ovenfor skal kostprisen omfatte alle købs omkostninger, forarbejdningsomkostninger samt andre omkostninger, som er afholdt i forbindelse med det materielle anlægsaktiv, indtil aktivet bliver taget i brug. Hvis der forekommer renter vedrørende fremstillingsperioden, kan disse indregnes i kostprisen. Hvis rentebeløbene indregnes, skal disse oplyses i noterne for materielle anlægsaktiver Opskrivning Man kan frivilligt vælge, om man vil opskrive materielle anlægsaktiver til dagsværdi 2, jf. ÅRL 41. Denne værdi er som udgangspunkt den pris, aktivet kan sælges til på balanceda- 2 Se bilag 2 for definition Side 20 af 97

21 gen. Hvis denne pris ikke kan fastsættes, benyttes en af nedenstående muligheder. Mulighederne står i prioriteret rækkefølge: 1. Udgangspunktet er den pris, aktivet kan sælges til på balancedagen (salgsværdien). 2. Kan salgsværdien ikke konstateres på et velfungerende marked, måles dagsværdien ud fra salgsværdien af aktivets enkelte bestanddele. 3. Er dette heller ikke muligt, kan en tilnærmet salgsværdi i form af aktivets kapitalværdi benyttes dog kun i det omfang, at der findes almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker herfor. 4. Hvis det ikke er muligt at beregne en tilnærmet salgsværdi, kan genanskaffelsesværdien eller nettorealisationsværdien anvendes. 3 Der er ingen krav til, at værdistigningen skal være varig, før der kan foretages opskrivning. Opskrivningen skal indregnes direkte i egenkapitalen og ikke over resultatopgørelsen. Grunden til dette er, at realiseringen i sig selv ikke skaber nogen indtægt på opskrivningstidspunktet. Derfor skal 75 % af opskrivningen bindes på en særlig reserve, der ikke kan benyttes til udbytte eller dækning af underskud og 25 % af opskrivningen skal aktiveres som udskudt skat. Den opskrevne værdi skal opløses eller formindskes hvis aktivet sælges eller udgår, men også hvis aktivets dagsværdi mister noget af værdien, som ikke er modsvaret af afskrivninger. Når aktiverne opskrives, sker der en forøgelse af afskrivningsgrundlaget. Afskrivningerne vil derfor blive forøget som en følge af, at afskrivningsgrundlaget fordeles over aktivets resterende brugstid. Reserven under egenkapitalen reduceres ikke med afskrivningerne af det opskrevne beløb. Reserven opløses eller formindskes først, når de opregulerede aktiver realiseres eller udgår af aktiviteten. Hvis aktivet nedskrives på grund af lavere genindvindingsværdi eller er forbundet med udskudt skat, der skal hensættes, eller der sker tilbageførsel på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, opløses eller formindskes reserven også. Når en af de ovenstående hændelser indtræder, overfører man reserven direkte til egenkapitalens frie reserver. Reserven kan derfor ikke indregnes i resultatopgørelsen. Hvis der derimod 3 Regnskabshåndbogen 2011 PWC side 101 Side 21 af 97

22 er en eventuel gevinst eller et eventuelt tab, opgjort som forskellen mellem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi, indregnes denne i resultatopgørelsen. Hvis en virksomhed vil begynde at foretage opskrivninger på materielle anlægsaktiver, skal dette ifølge loven behandles som en ændring i anvendt regnskabspraksis. Det betyder også, at virksomheden bliver nødt til at vurdere de pågældende aktiver løbende i fremtiden. Det er ikke muligt at bruge opskrivningen som en engangsopskrivning, medmindre det er muligt på et systematisk grundlag at vælge opskrivning alene for en enkelt eller enkelte grupper af de materielle anlægsaktiver, virksomheden måtte have. Dette kan f.eks. ske ved grunde og bygninger Nedskrivning Virksomheder, der ikke løbende regulerer anlægsaktiverne til dagsværdi, skal jf. ÅRL 42 nedskrive materielle anlægsaktiver til genindvindingsværdien 4, hvis genindvindingsværdien er lavere end den bogførte værdi. Genindvindingsværdien er defineret i ÅRL bilag 1, D. Ved denne værdi forstås den højeste værdi af salgspris med fradrag af afhændelsesomkostninger (nettosalgspris) og nutidsværdien af de forventede fremtidige nettobetalingsstrømme - kapitalværdien - relateret til det pågældende aktiv. Hvis det ikke er muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, skal aktiverne vurderes samlet. Nedskrivningen fordeles herefter systematisk ud på de enkelte aktiver. Indregningen af en sådan nedskrivning skal modsat en opskrivning, bogføres under resultatopgørelsen, medmindre der er tale om en tilbageførsel af en opskrivning 5. Dette skyldes, at en nedskrivning opfattes som en omkostning og derfor udgiftsføres med det samme. 4 Se bilag 2 for definition 5 Regnskabshåndbogen 2011 PWC side 184 Side 22 af 97

Kapitel 8 - Anlægsaktiver

Kapitel 8 - Anlægsaktiver Kapitel 8 - Anlægsaktiver 1. Forstå hvordan anskaffelsessummen for anlægsaktiver opgøres ved ren handel, egenfremstilling og bytte 2. Forstå hvad afskrivninger repræsenterer 3. Forstå forskellen mellem

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager.

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Bilag 1: I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse C Små Mellemstore

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr Årsrapport 2016

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr.

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek.

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Betænkning nr. 1369 om "Det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommuner og amter" (omkostningsreformen)

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SUNWRAP.DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/02/2015 Jesper Sølager Sørensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

UA/FK Distribution A/S Årsrapport 2015

UA/FK Distribution A/S Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Blomstervej 56 8381 Tilst CVR-nr. 26835674 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. maj 2016 Bente Sternberg Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger...3

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

MURERMESTER MADS LARSEN ApS

MURERMESTER MADS LARSEN ApS MURERMESTER MADS LARSEN ApS Præstemosevej 30 3480 Fredensborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2016 Mads

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Advokatfirma Holck- Andersen &

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14 apoere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BMI Innovation ApS Metalgangen 15 2690 Karlslunde (CVR-nr. 25 48 71 76) Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere