Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver"

Transkript

1 Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Summary Indledning Problemformulering Afgrænsning og metodevalg Opgavestruktur Målgruppe Individualisering Begrebsramme ÅRL Begrebsrammer De internationale regnskabsstandarder Den regnskabsmæssige behandling efter ÅRL Definition Formål Væsentlighed Den regnskabsmæssige behandling efter IFRS Definition Formål Væsentlighed Optagelse i årsregnskabet efter ÅRL Indregning og måling Begrundelse for afgrænsning af investerings- og handelsejendomme Værdiansættelse Opskrivning Nedskrivning Afskrivningsmodeller Avancer og tab ved salg af materielle anlægsaktiver Anlægskartotek Præsentation og oplysninger Krav til regnskabspraksis Krav til noteoplysninger Optagelse i årsregnskabet efter IFRS Indregning og måling...28 Side 2 af 97

3 8.2 Værdiansættelse Discounted Cash Flow modellen Terminalværdien Diskonteringsfaktor Beregning af nutidsværdien Opskrivning Nedskrivning Præsentation og oplysninger Krav til regnskabspraksis Krav til noteoplysninger Forskelle mellem dansk regnskabsregulering og IFRS Indregning og måling Afskrivningsmodeller Præsentation og oplysninger Krav til noteoplysninger Delkonklusion til den regnskabsmæssige behandling Praktisk tilgang af behandlingen af materielle anlægsaktiver Case virksomhed Metode 1 Samlet aktivering af produktlinen Metode 2 Afskrivning på hvert enkelt aktiv Forskel mellem metode 1 og Køb af ny maskine Indregning og måling af materielle anlægsaktiver Indregning af materielle anlægsaktiver Måling Afskrivninger på ny maskine Afskrivningsgrundlag Afskrivningsperiode (brugstiden) Afskrivningsmetode Værdiforringelse Opskrivning til dagsværdi Nedskrivning Nedskrivningstest for enkelt aktiv Delkonklusion på praktisk gennemgang...63 Side 3 af 97

4 13. Oplysninger i årsrapporten Præsentation i årsrapporten Ansvar og pligter Revisor Ledelse Delkonklusion Konklusion Konklusion på metodevalg Konklusion på problemformulering Perspektivering Litteraturliste Bøger Internet Årsrapporter Individualisering Bilag Bilagsoversigt...85 Bilag 1 - Definitioner iflg. Regnskabsvejledning Bilag 2 - Definitioner iflg. Regnskabsvejledning Bilag 3 - Eksempler på direkte forbundne omkostninger...89 Bilag 4 - Eksempel på et detaljeret anlægskartotek...90 Bilag 5 - Eksempel på anvendt regnskabspraksis...91 Bilag 6 - Krav til noteoplysninger - ÅRL...92 Bilag 7 - Krav til noter - IFRS...94 Bilag 8 - Eksempel på en revisorpåtegning...95 Bilag 9 - Eksempel på en ledelsespåtegning...97 Side 4 af 97

5 1. Summary This project is our final assignment on the HD(R) study. This assignment will as its general topic cover the area of Tangible fixed assets. Within this topic we will cover the accountant part of tangible fixed assets, based on the Danish Annual Reporting Standards (ÅRL) and the IFRS. We have chosen to focus on this area, as it is an area in which analysis is logic and obvious. Furthermore it often represents a sustainable item in the financial statements. The problem we have chosen to analyse is, whether the legislation, in the area of tangible fixed assets, gives the required amount of information in conjunction to the true and fair view of the financial statement. Based on this we will explore what challenges the management and the accountant can be estimated to face in the inclusion and measurement of fixed assets, and how it can be made easier. We will in relation to this look at how fixed assets are treated in ÅRL and IFRS, and what differences there are between the legislations on this area. We will furthermore discuss how the inclusion and measurement of fixed assets is done in practice, as well as whether or not the legislation is adequate in an extent which both the management and the accountant can satisfactorily estimate the value of the tangible fixed assets. We have in this assignment made a case company named AJ A/S. By reviewing this chosen case firm, we want to take a closer look on the options and choices that the management has when it comes to inclusion and measurement of fixed assets. In this regard we will evaluate which methods give a true and fair view of the company. Through this assignment we have produced a theoretical review of the legislative requirements there are to the treatment of tangible fixed assets regarding the accountant part. To elucidate the legislative requirements and their content we will establish a series of examples, which contributes in giving the assignment a clearer expression. We have in the assignment noted that the definition of a tangible fixed asset is virtually the same in both ÅRL and IFRS. In addition we have noted that tangible fixed assets is measured at cost price at the first inclusion and from then included at cost price with deduction for the accumulated depreciation. Side 5 af 97

6 To give the most true and fair financial statement depreciations must be divided as each asset by itself, and preferably in as many parts as possible. We would clearly assess that every asset as a minimum should be divided to every asset which has a cost price. The chosen depreciation method should preferably reflect the actual value deterioration each asset has. If the asset is valued to have a lesser value than the book value due to for instance quick degradation, there should be made depreciation on each asset. If the assets accountant value changes due to this value deterioration, there should be adjusted for depreciations, residual value, useful lifetime etc.. The financial statement must give accounting user information regarding cost price, methods of depreciation and the expected lifetime. This should give accounting user a possibility to compare and evaluate the treatment of the tangible fixed assets. When reviewing the case company AJ A/S, the treatment of fixed assets in practice is reviewed. It appears from the various estimates of useful lifetime and depreciation method, that it may have a great impact on the financial statement. This places great requirements to the company management in relation to inclusion and measurement of the tangible fixed assets. The management has to use their knowledge regarding the company in order to make objective estimates of the assets. This is crucial in order to make a true and fair view of the financial status in interest of the accounting users, however these estimates must be considered very subjective. When making the statement of the basis for depreciation it can be concluded that, an increased degree of detail of each asset, gives a more correct treatment of the asset in relation to both the useful lifetime and the depreciation method. In addition division of each asset gives more comprehensible and reliable information in the financial statement. When reviewing both the theoretical and practical treatment of tangible fixed assets we can ascertain that there is a great amount of estimates which solely to the company and its management. This gives the management the opportunity to change the timing in the placement of depreciations. This displacement of the depreciations could create some problems for the accounting user; the user could have problems to view the actual depreciation of the asset. This opportunity, therefore, does not contribute in a true and fair view of the expenses each year, Side 6 af 97

7 why it is important that both accountant and management complies their responsibility and their obligations. Side 7 af 97

8 2. Indledning Dette projekt er vores afsluttende afhandling på HD(R), hvor vi vil behandle Materielle anlægsaktiver som vores overordnede emne. Materielle anlægsaktiver er et område, der oftest udgør en væsentlig post i regnskabet samt forekommer i de fleste virksomheder. Væsentligheden i de materielle anlægsaktiver kan variere fra virksomhed til virksomhed. Materielle anlægsaktiver er den mest udbredte form for anlægsaktiv. Materielle anlægsaktiver kan fx være en bil, kopimaskine, computer osv. Virksomheder, der køber et materielt anlægsaktiv, skal indregne det i regnskabet til en værdi. Materielle anlægsaktiver er et område, hvor der forekommer ikke-rutinetransaktioner og subjektive skøn. Den regnskabsmæssige behandling, herunder opgørelse af kostpris, nedskrivninger og opskrivninger, restværdier, den forventede brugstid samt opfyldelse af kriterierne for at indregne anlægget og metode for afskrivning, har således betydning for årets resultat og den finansielle stilling. Vi har i afhandlingen lavet en case virksomhed som hedder AJ A/S. Ved denne gennemgang vil vi se nærmere på den praktiske gennemgang ved køb af materielle anlægsaktiver, samt de muligheder og valg, ledelsen tager i en virksomhed. I den sammenhæng vil vi vurdere hvilke metoder, der giver et retvisende billede af virksomheden. Vores omdrejningspunkt i denne afhandling vil være materielle anlægsaktiver, da vi synes, det kunne være interessant at beskæftige os med de komplekse problemstillinger inden for dette område og samtidig have mulighed for at udvikle vores faglige kompetence. 2.1 Problemformulering Vi har i vores opgave valgt at behandle emnet Materielle anlægsaktiver. Med dette emne vil vi behandle den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver ud fra Årsregnskabsloven og IFRS. Vi har valgt at fokusere på dette område, da det er et område, der lægger op til en masse vurdering af diverse materielle anlægsaktiver. Den prostilling vi har valgt at analysere er, om lovgivningen inden for de materielle anlægsaktiver gi- Side 8 af 97

9 ver tilstrækkelige oplysninger i forhold til det retvisende billede. På den baggrund har vi lavet følgende problemformulering: Hvilke udfordringer vurderes det, at ledelsen/regnskabsbruger har ved indregning og måling af de materielle anlægsaktiver, og hvordan kan dette gøres lettere. Til at understøtte denne problemformulering har vi identificeret følgende 3 underspørgsmål: 1. Hvordan behandles materielle anlægsaktiver ifølge ÅRL og IFRS, og hvad er forskellen mellem disse? 2. Hvordan indregnes og måles materielle anlægsaktiver i praksis? 3. Er lovgivningen fyldestgørende i sådan et omfang, at ledelsen/regnskabsbruger kan vurdere værdien af de materielle anlægsaktiver? Fremgangsmåden for identifikation af vores undersøgelsesspørgsmål er illustreret nedenfor i figur 1. Figur 1: Fra undersøgelsesområde til problemformulering Undersøgelsesområde: Materielle anlægsaktiver Tema: Regnskabsmæssig behandling af materielle anlægsaktiver Problemstilling: Giver lovgivningen tilstrækkelige oplysninger, således at det giver et retvisende billede Problemformulering Hvilke udfordringer vurderes det at ledelsen/regnskabsbruger har ved indregning og måling af det materielle anlægsaktiver og hvordan kan dette gøres lettere? Side 9 af 97

10 2.2 Afgrænsning og metodevalg Vi vil gennem denne afhandling udarbejde en teoretisk gennemgang af de lovmæssige krav, der er til behandlingen af materielle anlægsaktiver inden for den regnskabsmæssige behandling. Ved udarbejdelsen af denne afhandling har vi valgt at tage udgangspunkt i kvalitative data. De kvalitative data, vi har valgt at bruge består primært af sekundærdata og dermed eksisterende data bl.a. lovgivning, bøger og afgørelser omhandlende den anvendte lovgivning. Vi har derfor ikke været nødsaget til at undersøge nye data. For at belyse de lovmæssige krav og indholdet deraf vil vi opstille en række eksempler, der er med til at give opgaven et klarere udtryk. Disse eksempler er bl.a. taget fra Beierholms standarder og kunder. Derudover har vi selv udarbejdet tabeller samt lånt diverse fra de kildehenviste bøger og internetsider. Under den regnskabsmæssige behandling benytter vi både dansk lovgivning i forhold til årsregnskabsloven og diverse regnskabsstandarder. Ud over den danske lovgivning vil vi bruge de internationale regnskabsstandarder i International Financial Reporting Standards (herefter kaldet IFRS). Emnet materielle anlægsaktiver er et stort emne, som indeholder forskellige områder, hvoraf vi vil behandle områderne grunde og bygninger, produktionsanlæg samt andre driftsmidler og inventar da disse er områder, der dels fremkommer hos størstedelen af alle virksomheder, men også oftest er af størst værdi. Områder vi ikke kommer ind på i denne opgave er områder som investeringsejendomme, handelsejendomme, skibe samt anlægsaktiver i virksomheder med investeringsaktivitet som hovedaktivitet, da dette ville gøre opgaven for omfangsrig. Vi vil ud over de ovenstående emner heller ikke komme ind på finansielt leasede anlægsaktiver. Vi afgrænser os fra den skattemæssige behandling af materielle anlægsaktiver, da vi vurderer at dette ligeledes vil gøre afhandlingen for omfangsrig. Side 10 af 97

11 Vi vil efter den regnskabsmæssige behandling og den praktiske gennemgang, lave kortfattede delkonklusioner, som vi senere vil skrive sammen til den samlede konklusion på hele opgaven. 2.3 Opgavestruktur Vores afhandling er bygget op omkring de i problemformuleringen nævnte punkter. Indledningsvis vil vi redegøre for den regnskabsmæssige behandling af de materielle anlægsaktiver ifølge ÅRL og IFRS (afsnit 3-10). Dernæst vil vi se på den praktiske gennemgang af materielle anlægsaktiver i case virksomheden AJ A/S (afsnit 11). Herefter vil vurdere om lovgivningen er fyldestgørende i sådan et omfang, at ledelsen/regnskabsbruger kan vurdere værdien af de materielle anlægsaktiver (afsnit 12-15). Afslutningsvis vil vi opsummere og konkludere på de væsentligste punkter i opgaven (afsnit 16) 2.4 Målgruppe Målgruppen i denne afhandling er både for egen videns skyld, men også for censor og vejleder. Afhandlingen henvender sig også til regnskabsbrugere og HD studerende, som kunne have glæde af at læse opgaven. Det er specielt de nye regnskabsbrugere som vil kunne få noget ud af at læse denne opgave, da den giver et overblik over Hvad, Hvordan, Hvornår og Hvorfor man indregner materielle anlægsaktiver. 2.5 Individualisering Afhandlingen er opdelt efter de gældende regler. Se afsnit 18 for en oversigt derom. Side 11 af 97

12 3. Begrebsramme ÅRL ÅRL er udarbejdet for at regulere virksomheders aflæggelse af årsrapporten. Denne regel omfatter som udgangspunkt alle virksomheder. Grunden til udarbejdelsen af en fælles lov for alle virksomheder er, at alle interessenterne skal have mulighed for at sammenligne årsrapporterne. Grundet den øgede globalisering bliver der udarbejdet forskellige direktiver af EU, som skal indarbejdes i de forskellige landes regnskabsreguleringer, da muligheden for sammenlignelighed for de forskellige interessenter da øges. ÅRL er en rammelov, som er bygget op omkring fire regnskabsklasser. Beløbsgrænserne for, hvilken regnskabsklasse virksomheden ligger i, står skrevet i ÅRL 7 og ses i nedenstående figur 2: Figur 2: Regnskabsklasser Regnskabsklasser/ virksomhedsstørrelser A - helt små virksomheder B - små virksomheder C - store og mellemstore virksomheder D - børsnoterede og statslige selskaber Balancesum 0-4 mio mio mio. Over 75 mio. Nettoomsætning 0-10 mio mio mio. Over 150 mio. Antal ansatte Flere end 250 Som det fremgår af ovenstående figur, bliver virksomhederne større og større, og jo større regnskabsklasse de ligger i, jo flere krav er der til udarbejdelsen af årsrapporten. Det skal dog bemærkes, at virksomheder i regnskabsklasse A ikke har pligt til at udarbejde en årsrapport iflg. ÅRL, men dog iflg. bogføringsloven. Virksomheder i regnskabsklasse D er pålagt at udarbejde deres årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder. Grunden til denne opdeling af regnskabsklasser er på grundlag af nytteværdien for regnskabsbrugeren, samt omkostningen ved fremskaffelse af disse oplysninger. Da ÅRL er en rammelov, stiller loven krav til at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sørger for, at der bliver udarbejdet regnskabsvejledninger til at supplere og udfylde ÅRL, jf Jf. Side 12 af 97

13 ÅRL 136 stk. 2 kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indgå aftaler med en eller flere uafhængige organisationer om udarbejdelsen af disse regnskabsstandarder. De danske regnskabsvejledninger bliver i dag udarbejdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer i samarbejde med Dansk Industri, Danmarks Rederiforening, Foreningen af Danske Børsmæglerselskaber, Foreningen af Registrerede Revisorer m.fl. Side 13 af 97

14 4. Begrebsrammer De internationale regnskabsstandarder De internationale regnskabsstandarder bliver udarbejdet af IASB, som står for International Accounting Standard Board, som er en privat organisation sammensat af internationale regnskabs eksperter. Disse IAS/IFRS standarder skal først godkendes på to niveauer, inden de bliver gældende for EU. De skal igennem en komite, der består af regnskabseksperter fra medlemslandene, samt en komite, der består af et regnskabskontroludvalg, som er repræsentanter fra medlemslandende. Grunden til at virksomhederne i regnskabsklasse D, altså de børsnoterede virksomheder, er pålagt krav om udarbejdelse af årsrapporten efter de internationale regnskabsstandarder, er grundet i sammenlignelighed. Virksomheder som er så store, at de er børsnoterede, bliver ofte handlet af udenlandske investorer, hvorfor disse investorer og andre interessenter ikke behøver at sætte sig ind i hvert enkelt lands lovgivning, men kan nøjes med at kende IFRS/IAS standarderne. Ligesom i danske regnskabslovgivninger handler dette også om at kunne sammenligne forskellige årsrapporter med hinanden. Begrundelsen for udarbejdelsen af begrebsrammen for de internationale regnskabsstandarder ligger i, at IASB mener at med fokus på årsregnskaberne opnås der mest harmonisering, hvis disse udarbejdes med henblik på at give interessenterne informationer, der er fordelagtige i forbindelse med deres økonomiske beslutninger. Side 14 af 97

15 5. Den regnskabsmæssige behandling efter ÅRL 5.1 Definition Definitionen på aktiver ifølge årsregnskabslovens bilag 1, C nr. 1 er: Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden. Definitionen på anlægsaktiver ifølge årsregnskabslovens bilag 1, C nr. 2 er: Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden. Materielle anlægsaktiver er derfor fysiske aktiver, der er anskaffet eller internt fremstillet med henblik på vedvarende eje eller brug for virksomheden f.eks. til brug for handel med varer, udførelse af tjenesteydelser eller administrative formål. Definitionen i årsregnskabslovens bilag 1, C nr. 1 omfatter også finansielt leasede anlægsaktiver, da der står: Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol. 5.2 Formål Formålet med at behandle materielle anlægsaktiver er bl.a. for at sikre, at regnskabet giver et retvisende billede af årets til- og afgange. Derudover opnås en høj grad af sikkerhed for, at værdien på de materielle anlægsaktiver er korrekt på statusdagen. 5.3 Væsentlighed Ifølge årsregnskabsloven skal balancen, herunder materielle anlægsaktiver, afspejle virksomhedens reelle aktiver og passiver. Materielle anlægsaktiver er et væsentligt område i mange virksomheder. Dette skyldes: 1) Oftest værdien af de materielle anlægsaktiver. 2) Da det er en post, hvor værdiansættelsen som regel bliver bestemt på baggrund af subjektive skøn. 3) Det er ligeledes væsentligt. om virksomheden ejer eller leaser disse aktiver, da de kan stilles som sikkerhed ved f.eks. en låneoptagelse. Side 15 af 97

16 6. Den regnskabsmæssige behandling efter IFRS 6.1 Definition Definitionen på materielle anlægsaktiver iflg. IAS 16 er: "besiddelse til brug i produktionen eller ved levering af varer og tjenesteydelser, til udlejning til tredjepart eller til administrative formål forventes at skulle benyttes i mere end ét regnskabsår" Formål Formålet med den regnskabsmæssige behandling af de materielle anlægsaktiver er at se på de væsentligste problemstillinger, der kunne være, såsom indregning af aktiverne, at opgøre aktivernes regnskabsmæssige værdi, herunder afskrivningerne, samt tab ved værdiforringelse. 6.3 Væsentlighed Der forefindes ligeledes krav efter de internationale standarder om et retvisende billede, således at den rigtige værdi af aktiver og passiver er oplyst. Da netop de materielle anlægsaktiver forekommer i de fleste virksomheder, er dette også et væsentligt område efter IFRS. 1 IAS 16 stk. 6 Side 16 af 97

17 7. Optagelse i årsregnskabet efter ÅRL Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver reguleres efter ÅRL 33, 36-37, 40-43, 49, 53, 58-60, 82, 83a, 87-88, 90a, 94 og Indregning og måling Da virksomheder i regnskabsklasse A ikke har pligt til at aflægge en årsrapport, indebærer dette, at virksomhederne i de andre regnskabsklasser mindst skal følge reglerne om indregning og måling for regnskabsklasse B, som står beskrevet i ÅRL afsnit 3. Materielle anlægsaktiver indregnes ved første indregning til kostpris ifølge ÅRL og skal efter de generelle bestemmelser kun indregnes i balancen, hvis det opfylder den tidligere nævnte definition, og hvis værdien kan måles pålideligt. I praksis vil det være sammenfaldende med leveringstidspunkt og for ejendomme overdragelsestidspunkt. Kostprisen skal indeholde alle omkostninger ved anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Hvis man har internt fremstillede aktiver, skal omkostninger, der direkte kan henføres til det fremstillede aktiv, også medtages. Desuden kan renter af lån, der er lånt til at finansiere fremstillingen og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen. Et eksempel på en direkte forbunden omkostning kunne være en virksomhed, som har erhvervet sig en grund kun med det formål at opføre en ny fabrik. Omkostningerne til nedrivningen af den gamle fabrik skal aktiveres sammen med den nye fabrik, og ikke sammen med prisen på grunden. Da de køber grunden for at bygge en ny fabrik og derfor er nedrivningen en direkte konsekvens af beslutning om, at de vil bygge en ny fabrik. Yderligere eksempler på direkte forbundne omkostninger, som kan indregnes, samt omkostninger, som ikke kan medtages i kostprisen, fremgår af bilag 3 Hvis man så kigger i ÅRL 42, står der beskrevet at anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter 37 og 38, skal nedskrives til en lavere genindvindingsværdi. Side 17 af 97

18 Samtidig står der i 43, at kostprisen, dagsværdien eller genindvindingsværdien for materielle anlægsaktiver formindskes med afskrivninger, såfremt aktivet har begrænset brugstid. Hvis man så går videre til de yderligere krav der tilkommer, når vi er i regnskabsklasse C, står dette beskrevet i ÅRL afsnit 4. Her er det muligt at indregne de omkostninger, der direkte kan henføres til det internt fremstillede aktiv, hvis omkostningerne kan direkte henføres til fremstillingsperioden, jf. ÅRL 82. Jf. ÅRL afsnit 5, som behandler regnskabsklasse D, forefindes der ikke yderligere krav til indregning og måling, end dem der er beskrevet under regnskabsklasse B og C. Det er ydermere lovligt at indregne forbedringsomkostninger, man har afholdt på sit aktiv. Tag for eksempel en virksomhed, som investerer i en ejendom til t.kr Virksomheden bliver dog nødsaget til at afholde omkostninger i forbindelse med en forbedring på t.kr. 50. Dette har følgende virkning på indregningen af ejendommen: Kostpris, ejendom Forbedring Bogført værdi Begrundelse for afgrænsning af investerings- og handelsejendomme Når man snakker om den regnskabsmæssige behandling af ejendomme, er der 3 typer af forskellige ejendomme: 1) Domicilejendomme 2) Investeringsejendomme 3) Handelsejendomme Side 18 af 97

19 Definitionen af, hvilken type ejendom du har med at gøre, tager udgangspunkt i formålet med ejendommen. Derfor er det her vigtigt, at man ser ejendommen ud fra det rigtige selskabssynspunkt. Tag for eksempel en koncern, hvoraf et af datterselskaberne ejer en ejendom, som de selv fuldt ud benytter. Dette er en domicilejendom for datterselskabet, men måske en anden slags ejendom for moderselskabet. Derfor er det endnu engang vigtigt at nævne, at det er meget vigtigt at vurdere, hvilket synspunkt man bør bruge. Definitionen af de 3 ejendomme er meget vigtig, idet den regnskabsmæssige behandling heraf er vidt forskellig. Nedenfor gennemgås de 3 typer af ejendomme kort, hvorefter vores fokus vil være på domicilejendomme, da de bliver behandlet efter de generelle bestemmelser i ÅRL 33, 36, 40-43, samt i RVL10. Figur 3: Overblik over de 3 ejendomstyper Ejendomme Domicilejendomme Investeringsejendomme Handelsejendomme Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Omsætningsaktiver Varebeholdninger Handelsejendomme: Disse ejendomme anskaffes med henblik på videresalg kort tid efter. Når et selskab ejer sådanne ejendomme, skal disse ejendomme ses som en del af selskabets varebeholdning, da det er samme princip som med almindelige varer, hvor man køber varen med henblik på videresalg. Disse handelsejendomme bliver indregnet som et omsætningsaktiv, hvor de værdiansættes til laveste værdi af kostprisen og nettorealisationsværdien. Side 19 af 97

20 Investeringsejendomme: Her snakker man om ejendomme, der bliver anskaffet med henblik på investering. Dette kunne være at udleje ejendomme, for så at sælge dem med gevinst senere, eller blot for at tjene penge på udlejning. Disse ejendomme har ikke til hensigt at blive brugt af selskabet selv. Domicilejendomme: Domicilejendomme bliver derimod anskaffet med det formål at tjene selskabets hovedaktivitet. Det kunne bl.a. være som lager, produktionshal, kontorer osv. Formålet med at anskaffe en sådan ejendom er selve brugen heraf. Nu kan man så diskutere det fakta, at man sjældent ville investere i en ejendom uden at forvente at gå med gevinst ved et eventuelt salg. I disse tilfælde, hvor selskabet selv bruger ejendommen, ses den forventede gevinst som et sekundært formål. 7.2 Værdiansættelse Som beskrevet ovenfor skal man ved første indregning af aktiver indregne dem til kostpris iht. ÅRL Dette medfører, at materielle anlægsaktiver, der ikke er investeringsaktiver, skal måles til kostpris minus akkumulerede afskrivninger. Som skrevet ovenfor skal kostprisen omfatte alle købs omkostninger, forarbejdningsomkostninger samt andre omkostninger, som er afholdt i forbindelse med det materielle anlægsaktiv, indtil aktivet bliver taget i brug. Hvis der forekommer renter vedrørende fremstillingsperioden, kan disse indregnes i kostprisen. Hvis rentebeløbene indregnes, skal disse oplyses i noterne for materielle anlægsaktiver Opskrivning Man kan frivilligt vælge, om man vil opskrive materielle anlægsaktiver til dagsværdi 2, jf. ÅRL 41. Denne værdi er som udgangspunkt den pris, aktivet kan sælges til på balanceda- 2 Se bilag 2 for definition Side 20 af 97

21 gen. Hvis denne pris ikke kan fastsættes, benyttes en af nedenstående muligheder. Mulighederne står i prioriteret rækkefølge: 1. Udgangspunktet er den pris, aktivet kan sælges til på balancedagen (salgsværdien). 2. Kan salgsværdien ikke konstateres på et velfungerende marked, måles dagsværdien ud fra salgsværdien af aktivets enkelte bestanddele. 3. Er dette heller ikke muligt, kan en tilnærmet salgsværdi i form af aktivets kapitalværdi benyttes dog kun i det omfang, at der findes almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker herfor. 4. Hvis det ikke er muligt at beregne en tilnærmet salgsværdi, kan genanskaffelsesværdien eller nettorealisationsværdien anvendes. 3 Der er ingen krav til, at værdistigningen skal være varig, før der kan foretages opskrivning. Opskrivningen skal indregnes direkte i egenkapitalen og ikke over resultatopgørelsen. Grunden til dette er, at realiseringen i sig selv ikke skaber nogen indtægt på opskrivningstidspunktet. Derfor skal 75 % af opskrivningen bindes på en særlig reserve, der ikke kan benyttes til udbytte eller dækning af underskud og 25 % af opskrivningen skal aktiveres som udskudt skat. Den opskrevne værdi skal opløses eller formindskes hvis aktivet sælges eller udgår, men også hvis aktivets dagsværdi mister noget af værdien, som ikke er modsvaret af afskrivninger. Når aktiverne opskrives, sker der en forøgelse af afskrivningsgrundlaget. Afskrivningerne vil derfor blive forøget som en følge af, at afskrivningsgrundlaget fordeles over aktivets resterende brugstid. Reserven under egenkapitalen reduceres ikke med afskrivningerne af det opskrevne beløb. Reserven opløses eller formindskes først, når de opregulerede aktiver realiseres eller udgår af aktiviteten. Hvis aktivet nedskrives på grund af lavere genindvindingsværdi eller er forbundet med udskudt skat, der skal hensættes, eller der sker tilbageførsel på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, opløses eller formindskes reserven også. Når en af de ovenstående hændelser indtræder, overfører man reserven direkte til egenkapitalens frie reserver. Reserven kan derfor ikke indregnes i resultatopgørelsen. Hvis der derimod 3 Regnskabshåndbogen 2011 PWC side 101 Side 21 af 97

22 er en eventuel gevinst eller et eventuelt tab, opgjort som forskellen mellem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi, indregnes denne i resultatopgørelsen. Hvis en virksomhed vil begynde at foretage opskrivninger på materielle anlægsaktiver, skal dette ifølge loven behandles som en ændring i anvendt regnskabspraksis. Det betyder også, at virksomheden bliver nødt til at vurdere de pågældende aktiver løbende i fremtiden. Det er ikke muligt at bruge opskrivningen som en engangsopskrivning, medmindre det er muligt på et systematisk grundlag at vælge opskrivning alene for en enkelt eller enkelte grupper af de materielle anlægsaktiver, virksomheden måtte have. Dette kan f.eks. ske ved grunde og bygninger Nedskrivning Virksomheder, der ikke løbende regulerer anlægsaktiverne til dagsværdi, skal jf. ÅRL 42 nedskrive materielle anlægsaktiver til genindvindingsværdien 4, hvis genindvindingsværdien er lavere end den bogførte værdi. Genindvindingsværdien er defineret i ÅRL bilag 1, D. Ved denne værdi forstås den højeste værdi af salgspris med fradrag af afhændelsesomkostninger (nettosalgspris) og nutidsværdien af de forventede fremtidige nettobetalingsstrømme - kapitalværdien - relateret til det pågældende aktiv. Hvis det ikke er muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, skal aktiverne vurderes samlet. Nedskrivningen fordeles herefter systematisk ud på de enkelte aktiver. Indregningen af en sådan nedskrivning skal modsat en opskrivning, bogføres under resultatopgørelsen, medmindre der er tale om en tilbageførsel af en opskrivning 5. Dette skyldes, at en nedskrivning opfattes som en omkostning og derfor udgiftsføres med det samme. 4 Se bilag 2 for definition 5 Regnskabshåndbogen 2011 PWC side 184 Side 22 af 97

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Afhandling Institut for regnskab, finansiering og logistik HD-R 8. semester Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Opgaveløser: Vejleder: Per Henrik Lindrup Afleveringsdato: 1. maj

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja Principper for aflæggelse af et regnskab for et varmeværk organiseret som et A.m.b.a. 1. Indledning Regnskabsaflæggelse og eftervisning af varmeprisen giver ofte

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Chapter 7: Inventories

Chapter 7: Inventories Chapter 7: Inventories Begrebet varebeholdninger Hovedpunkter/emner Værdiansættelse Lageropgørelse/-styring Cost flow forudsætningen (Lagerkonventioner) Opgaver Begrebet varebeholdninger Varebeholdninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu CVR-nr. 22 17 44 28 Denne rapport indeholder 17

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Goodwill. Regnskabsmæssig behandling af goodwill i henhold til IFRS og ÅRL.

Goodwill. Regnskabsmæssig behandling af goodwill i henhold til IFRS og ÅRL. 2013 Goodwill Regnskabsmæssig behandling af goodwill i henhold til IFRS og ÅRL. INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse 3 Ansvarsliste 4 Titelblad 5 Abstract 6 1. Problemformulering 9 1.1 Målgruppe 9 1.2

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter Årsregnskabsloven Gruppe 6 Lise H. Madsen Anslag: 95.972 Vejleder Palle H. Nierhoff Titelblad Projekttitel:

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere