Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:"

Transkript

1 Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics øger sikkerheden i hjemmet. Læs denne vejledning grundigt, og gem den til senere brug. Klip side 6 ud, og sæt den op i nærheden af sikringskassen. For at sikre optimal beskyttelse anbefaler Kidde Danmark, at der installeres optiske (fotoelektriske) røgalarmer i alle rum. Dog kan det være en fordel, at varmealarmer installeres på steder, hvor damp, støv el.lign. gør det uhensigtsmæssigt at have en røgalarm, f.eks. i køkkenet, i fyrrummet eller på lofter. Nominel spænding, 230 V AC, maks. 50 Hz, 80 ma, pr. alarm (maks. 80 ma for hovedenhed med 24 alarmer tilsluttet). * + *Gælder 1SF og 2SF serier Licensnr.: 7861 BS 5446: del 1: 2000 Licensnr.: BS 5446: del 2: Gælder 3SF serien Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre Kidde Fyrnetics 2006 BETJENINGSVEJLEDNINGEN SKAL GEMMES PÅ ET SIKKERT STED MED HENBLIK PÅ FREMTIDIG BRUG Indholdsfortegnelse Afsnit 1. Alarmsortiment Afsnit 2. Vigtige oplysninger Afsnit 3. Alarmtyper Afsnit 4. Sådan betjenes/afprøves alarmen Afsnit 5. Kontrol/udskiftning af batteri Afsnit 6. Kontrol af batteristand på modeller med genopladeligt batteri/batteri med lang levetid Afsnit 7. Vedligeholdelse Afsnit 8. Hvad gør man i en nødsituation? Afsnit 9. Fejlfinding Afsnit 10. Nyttige tips Afsnit 11. Gode råd vedrørende sikkerhed (klip ud) Afsnit 12. Hvad gør man, når alarmen aktiveres? (klip ud) Afsnit 13. Begrænsninger for røg-/varmealarmer Afsnit 14. Service- og garantioplysninger Læs denne vejledning grundigt, og følg anvisningerne vedrørende regelmæssig vedligeholdelse det gælder dit liv! DA Rev A

2 MILJØBESKYTTELSE Elartikler, der skal kasseres, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. De skal hvor muligt sendes til genbrugsstation. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren mht. genbrug/genanvendelse. 1. Alarmsortiment 230 V-alarmer med direkte tilslutning og mulighed for sammenkobling 1SF23/9HIR: Netdreven ioniserende alarm med indkapslede genopladelige backup-batterier 1SF23/9HI: Netdreven ioniserende alarm med alkalisk backup-batteri 2SF23/9HIR: Netdreven optisk alarm med indkapslede genopladelige backup-batterier 2SF23/9HI: Netdreven optisk alarm med alkalisk backup-batteri 3SF23/9HIR: Netdreven varmealarm med indkapslede genopladelige backup-batterier 3SF23/9HI: Netdreven varmealarm med alkalisk backup-batteri Kan også sammenkobles med alle Kidde Fyrnetics, direkte tilsluttede 230 V røg-, varme- og kuliltealarmer. 2. Vigtige oplysninger Denne alarm skal installeres af en elektriker i henhold til de seneste IEE-bestemmelser og i overensstemmelse med de relevante byggevedtægter/bs-standarder. Direkte tilsluttede røg- eller varmealarmer skal have en konstant strømforsyning på 230 V AC. Til modeller med reservebatteri kræves der desuden et opladet batteri. Når strømforsyningsindikatoren lyser grønt, er der korrekt strømtilførsel. Afprøv alarmen en gang om ugen ved at holde testknappen nede. Alarmen og alle dermed forbundne alarmer skal aktiveres. Støvsug alarmerne med jævne mellemrum for at mindske risikoen for fejlaktivering på grund af støv. Alarmen må ikke males eller udsættes for vand, da det er en 230V alarm. (Hvis der udføres malerarbejde el.lign. i nærheden af alarmen, skal den dækkes med en plastikpose eller det medfølgende støvdæksel). Hvis alarmen bipper hver sekund, og du ikke har trykket på Hush knappen, betyder det, at batteriet skal udskiftes. (Informér udlejeren, hvis du bor til leje.) Hvis der er tvivl om årsagen til en alarm, bør det antages, at alarmen skyldes en reel brand, og huset skal da straks evakueres. Disse røg- og varmealarmer fungerer kun, hvis de er korrekt valgt, placeret, monteret og vedligeholdt i henhold til betjeningsvejledningen fra Kidde Fyrnetics. 3. Alarmtyper a. Strømforsyning DC-alarmer 9 V-batteridrevne enheder, som kun fungerer, hvis batteriet er opladet, hvilket skal kontrolleres med jævne mellemrum. (BS5839 del 6: Klasse F). AC/DC-alarmer 230 V netspænding skal installeres af en fagmand. Kan sammenkobles med andre AC-alarmer fra Kidde Fyrnetics, således at alle alarmer aktiveres, når én aktiveres. Kører på batterier, hvis der ikke er netspænding, forudsat at batterierne er opladede og isat korrekt. Til visse modeller skal der bruges udskiftelige 9 V-batterier (type PP3), mens andre er forsynet med indkapslede genopladelige batterier/batterier med lang levetid. (BS5839 del 6: Klasse D). Denne type er den lavest acceptable klasse på nye eller betydeligt renoverede boliger. AC-alarmer 230 V netspænding skal installeres af en fagmand. Kan sammenkobles med andre AC-alarmer fra Kidde Fyrnetics, således at alle alarmer aktiveres, når én aktiveres. Fungerer ikke uden netspænding. (BS5839 del 6: Klasse E). 2

3 b. Alarmtyper Ioniserende alarmer, som er den mest almindelige type, advarer tidligt om hurtigtudviklende brande og andre brande. De egner sig bedst til stuer og spisestuer. Ioniserende alarmer indeholder 0,9 mikrocurie af det radioaktive materiale americium Ifølge BS 5839, del 6, anbefales det imidlertid, at der også anvendes optiske alarmer, især på steder, hvor der er risiko for, at damp eller stegeos fra et tilstødende rum kan aktivere alarmen ved en fejl. Der findes ingen alarm, som kan anvendes alle steder. Klar luft Røg Røgpartikler + - Radioaktivt materiale Optiske (fotoelektriske) alarmer anvendes i stadig stigende grad, og de er mindre tilbøjelige til at blive aktiveret ved en fejl på grund af stegeos. Derfor anbefales de i henhold til BS 5839, del 6, til placering i nærheden af køkkener og ved flugtveje eller i åbne områder. Klar luft Lyskilde Linse Lysfølsom celle Røg Varmealarmer er beregnet til områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med ioniserende eller optiske røgalarmer, f.eks. i køkkener, fyrrum eller garager. De skal dog altid være sammenkoblet med røgalarmer, og de må aldrig bruges alene. (De aktiveres typisk, når temperaturen når op på 57 C.) 4. Sådan betjenes/afprøves alarmen a. Betjening og indikatorstatus Når alarmen er sluttet korrekt til strømforsyningen, lyser den grønne indikator. Den røde indikator blinker med sekunders mellemrum som en indikation af, at sensoren fungerer korrekt. Hvis alarmen registrerer brændende partikler el.lign., aktiveres dens lydalarm (85 db). Den røde indikator på alarmen blinker hurtigt ved detektion af røg/varme. (De tilsluttede alarmers lydalarm aktiveres også for at advare personer i andre dele af bygningen.) Dette fortsætter, indtil sensorkammeret er ryddet. En varmealarm aktiveres, når temperaturen når op på 57 C, og vender tilbage til standby-tilstand, når temperaturen falder til et normalt niveau. Hvis den røde indikator på en optisk alarm blinker med sekunders mellemrum, og alarmen bipper mellem blinkene, betyder det, at sensorkammeret er defekt. Kontrollér med jævne mellemrum, at den grønne indikator lyser. Gør den ikke det, skal sikringskassen/strømafbryderen kontrolleres. Ligesom ovenfor anbefales det at kontakte en elektriker eller udlejeren i tilfælde af tvivlsspørgsmål. 3

4 b. Afprøvning Brug testknappen til at afprøve alarmen. Undlad at bruge åben ild, da dette ikke virker efter hensigten med hensyn til røgudvikling og kan forårsage beskadigelse af alarmen eller antænde brændbare materialer og starte en strukturel brand. Afprøv alle alarmer en gang om ugen. Husk på, at de beskytter dit hjem og din familie, og at de kan redde menneskeliv. Hold testknappen nede, indtil alarmen aktiveres. Alle sammenkoblede alarmer aktiveres også. (Pas på ikke at stå for tæt på alarmen under afprøvningen, da lyden kan give høreskade.) c. HUSH -knap Denne funktion deaktiverer alarmkredsløbet i ca. syv minutter, og må kun bruges, når man kender årsagen til aktiveringen af alarmen, som f.eks. stegeos. Alarmen deaktiveres ved at trykke på HUSH -knappen på alarmdækslet. Hvis røgen ikke er for tæt, afbrydes alarmen øjeblikkeligt. Den optiske alarm bipper hvert sekund, og den røde indikator blinker i Hush i ca. syv minutter. Ion- og varmealarmer har stille Hush, hvilket betyder, at de ikke bipper hvert sekund, mens de er i Hush og den røde indikator blinker hvert 10. sekund i ca. syv minutter. Alarmen nulstilles automatisk efter ca. syv minutter og aktiveres igen, hvis der stadig er brændende partikler i området. Hush -funktionen kan bruges gentagne gange, indtil luften er renset for årsagen til alarmen. Når flere alarmer er koblet sammen, vil et tryk på Hush -knappen bringe alle andre alarmer end den der er udløst til ro. Den udløste alarm kendetegnes på en hurtigt blinkende rød indikator. Af sikkerhedshensyn kan den udløste alarms signal kun standses ved at aktivere Hush-knappen på selve enheden. Bemærk: Ved tæt røg tilsidesættes Hush -funktionen, og lydalarmen høres konstant. Forsigtig: Før du bruger alarmens Hush funktion, skal du identificere røgkilden og sikre dig at situationen er sikker. (Hvis der er tale om en varmealarm med Hush, har alarmens sensor registreret en høj temperatur f.eks. 57 C, og eventuelle årsager skal undersøges nøje.) d. Fejlaktivering Advarsel: Vedvarende fejlaktivering er tegn på, at alarmen er af en forkert type, og/eller at den er placeret forkert. Kontrollér dette sammen med montøren/udlejeren efter rengøring som beskrevet i afsnit 7 ( Vedligeholdelse ). 5. Kontrol/udskiftning af batteri* Modeller med udskifteligt batteri a. Indikator for lav batterispænding (kun AC-modeller med udskifteligt batteri) Hvis alarmen bipper kontinuerligt med sekunders mellemrum, samtidig med at indikatoren blinker (og hvis du ikke lige har trykket på HUSH -knappen), betyder det, at batterispændingen er for lav. Udskift batteriet hurtigst muligt. b. Udskiftning af batteri i. Start med at afbryde strømforsyningen til det relevante kredsløb på sikringskassen. Kredsløbet kan have sin egen sikring, som enten er mærket Brand-/røgalarmer eller med et symbol som f.eks. (Hvis du bor til leje, skal du få udlejeren til at gøre dette for dig.) Selve enheden Hfi GT AF OG SKUB Den grønne indikator skal nu være slukket. Er den ikke det, skal du prøve at afbryde strømforsyningen igen. * Se side 5, afsnit v. 4

5 ii. Åbn alarmen ved at stikke en skruetrækker ind i hullet. iii. Hægt alarmen af bundstykket, og skub den i pilens retning. iv. Udskift batteriet med et batteri af den type, der er angivet nedenfor (sørg for at vende det rigtigt). Alarmen kan kun sættes på bundstykket, hvis der er isat et batteri. v. Gentag fremgangsmåden i omvendt rækkefølge. På grund af deres holdbarhed anbefaler vi, at der bruges alkaliske batterier. PP3 Batteritype/-kode Alkalisk batteri: Duracell MN1604; Duracell Ultra MX1604; Energizer 6LR61; *På modeller med genopladeligt batteri kan batteriet ikke udskiftes af brugeren. (Se afsnit 6.) ADVARSEL - GÆLDER KUN LITHIUM Fare for eksplosion hvis batteriet udskiftes med et forkert batteri. Udskiftes kun med et batteri af samme eller tilsvarende type. vi. Afprøv testknappen, når du har isat et nyt batteri. Hvis lydalarmen aktiveres, skal du gentage ovenstående fremgangsmåde i omvendt rækkefølge og tilslutte strømforsyningen igen. Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl, da netspænding kan være farligt. 5

6 Gode råd vedrørende sikkerhed Lav en flugtplan, og afprøv den: (afsnit 11) Installér og vedligehold ildslukker på hver etage i hjemmet og i køkkenet, kælderen og garagen. Sørg for at vide, hvordan man bruger en ildslukker, før der opstår en nødsituation. De seneste undersøglser har vist, at røgalarmer evt. ikke vil vække alle sovende personer, og at de personer i husholdningen, der er i stand til at assistere andre, skal tage ansvar for at hjælpe dem, der evt. ikke bliver vækket af alarmen, eller dem, der ikke kan evakuere området på sikker vis uden hjælp. Lav en grundplan med markering af alle døre og vinduer samt mindst to flugtveje fra hvert rum. Til vinduer på 2. sal kan der være behov for et reb eller en stige. Gennemgå flugtplanen med resten af familien, og vis alle, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Aftal et sted uden for hjemmet, hvor I kan mødes efterfølgende i tilfælde af brand. Sørg for, at alle familiemedlemmer kender lyden af alarmen og er klar over, at de skal prøve at komme ud, når de hører den. Afhold en brandøvelse mindst hvert halve år, dette bør omfatte natteøvelser. Sørg for, at små børn hører alarmen og vågner, når den aktiveres. De skal vågne, så de kan deltage i flugtplanen. En brandøvelse giver alle mulighed for at afprøve flugtplanen i praksis. Det er ikke sikkert, at du kan nå at redde dine børn, så det er vigtigt, at de ved, hvad de skal gøre. Hvad gør man, når alarmen aktiveres? (afsnit 12) Advar små børn i hjemmet. Forsøg omgående at komme ud i henhold til flugtplanen. Hvert sekund tæller, så lad være med at spilde tid på at få tøj på eller samle værdigenstande. Lad være med at åbne indvendige døre uden først at have følt på dem. Hvis døren føles varm, eller hvis der siver røg ud gennem dørsprækkerne, skal døren holdes lukket! Find i stedet en alternativ udgang. Hvis døren føles kold, skal du sætte skulderen mod den og åbne den en anelse og være klar til at lukke den med det samme, hvis der strømmer røg og varme ind. Hold dig tæt ved gulvet, hvis luften er fuld af røg. Træk vejret forsigtigt gennem en klud, helst en våd klud. Når du er kommet ud, skal du gå til det aftalte mødested og sikre dig, at alle er der. Klip siden ud, og sæt den op ved siden af sikringskassen. Ring til brandvæsenet fra naboens telefon eller en telefonboks ikke fra din egen telefon. Vend først tilbage til hjemmet, når brandfolkene siger, at det ikke længere er farligt. Der er situationer, hvor en røgalarm evt. ikke er effektiv nok til at beskytte mod brand. F.eks.: a) ved rygning i sengen b) når børn er alene hjemme c) når der rengøres med brændbare væsker som f.eks. benzin Installationsdato: Alarmmodel(ler): Montør/udlejer: Tlf.: 6 Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre

7 6. Kontrol af batteristand på modeller med genopladeligt batteri/batteri med lang levetid På modeller med genopladeligt batteri kan batteriet ikke udskiftes af brugeren. Dette er angivet på produktet. Der er heller ikke noget batterirum. Når batteristanden skal kontrolleres på disse modeller, skal alarmens AC-strømforsyning afbrydes på sikringskassen. Den grønne indikator slukkes. Tryk på testknappen for at kontrollere, om batteridriften fungerer. Hvis det genopladelige batteri er opbrugt, høres der et bip for lav batterispænding med 40 sekunders mellemrum. Hvis alarmen har kørt på ACstrømforsyning i mindst tre dage inden dette, skal batteriet udskiftes af installatøren eller udlejeren. 7. Vedligeholdelse Alarmen er beregnet til at redde menneskeliv, og man kan forbedre dens ydeevne ved at støvsuge den en gang om måneden og samtidig mindske risikoen for fejlaktivering. Støvsug omkring gitteret og i de huller, hvor der kan samle sig støv el.lign., og tør alarmen af med en fugtig klud. Der må aldrig bruges rengøringsmidler/polermidler el.lign. UNCLIP AND SLIDE Der må ikke åbnes ind til den indvendige del af alarmen, og garantien dækker ikke, hvis dette er sket. 8. Hvad gør man i en nødsituation? Hvis alarmen aktiveres, uden at der er blevet trykket på testknappen, er der muligvis tale om en nødsituation. Lad være med at gå i panik det er nødvendigt at tænke klart for at sikre, at alle familiemedlemmer kommer ud hurtigst muligt. Lad være med at bruge tid på at samle personlige ting sammen de kan erstattes. Mærk efter, om døre eller dørhåndtag føles varme. Lad være med at åbne en dør, der føles varm det er tegn på, at der er brand på den anden side af døren. Find en alternativ flugtvej. Luk døre og/eller vinduer, når du er kommet ud gennem dem, for at holde ilden inde. Ring til brandvæsenet fra en nabos telefon eller en telefonboks. Dette er bedre end at bruge en mobiltelefon. Vend først tilbage til hjemmet, når brandfolkene siger, at det ikke længere er farligt. Vær altid opmærksom på brandfare, og sørg for, at alarmerne fungerer, og at andet udstyr såsom ildslukkere, brandtæpper og lign. forefindes. 7

8 9. Fejlfinding Strømforsyningen til AC-alarmer skal altid afbrydes inden kontrol af forbindelser osv. Symptom 1. Den grønne indikator er ikke tændt. 2. Hyppig fejlaktivering. 3. Alarm bipper med 40 sekunders mellemrum. 4. Alarmen aktiveres ikke, når testknappen holdes nede. 5. De tilsluttede alarmer aktiveres ikke, når testknappen holdes nede. Mulig årsag/løsning a. Ingen strømforsyning. Kontrollér på sikringskassen, om sikringen er sprunget, eller om afbryderen er blevet udløst. b. Kontrollér, at kablerne på bagsiden af alarmen sidder korrekt, og at alarmen er skubbet helt på plads (se afsnittet Udskiftning af batteri ). Se afsnit 2, 3, 4 og 7. Hvis alarmen er placeret forkert/ikke rengøres regelmæssigt som i afsnit 11, er der risiko for fejlaktivering. Se afsnit 5. Hvis der er blevet trykket på Hush -knappen, bipper alarmen i 7 minutter, for at angive at den er i Hush -tilstand. Bippet gælder kun for optiske alarmer i Hush. Hvis den optiske alarm svigter, kan der også høres et bip. Ion- og varmealarmer bipper ikke i Hush. Hvis batterispændingen er lav, afgiver alle modeller et bip. Se 1a og 1b ovenfor. Få montøren til at kontrollere ledningsføringen igen, hvis den grønne indikator lyser, men alarmen ikke ser ud til at fungere. Hvis der ikke er en grøn indikator, skal selve enheden kontrolleres. Alarmen vil stadig fungere på batteristrøm, hvis batterispændingen er høj nok. <Rød indikator vil blinke ca. én gang pr. minut som bekræftelse>. Kontrollér via testknappen. Se 1b ovenfor, eller kontakt en elektriker eller udlejeren hurtigst muligt. 10. Nyttige tips Røg-/varmealarmer fungerer kun efter hensigten, hvis røgpartikler/varme når op til alarmen. Korrekt valg/placering og installation er angivet i den vejledning, som den, der har installeret alarmen/alarmerne, har fået udleveret. Det anbefales at have mindst én direkte tilsluttet røgalarm pr. etage, og at alarmerne er indbyrdes forbundet. Det anbefales desuden at installere en varmealarm i køkkenet og sammenkoble denne med de øvrige alarmer. Bortset fra garager, køkkener og badeværelser anbefales det at installere røgalarmer i alle rum samt uden for alle soveværelser. Alle netdrevne (direkte tilsluttede) alarmer skal installeres af en elektriker. Når man maler, er der risiko for at dampe fra malingen kan påvirke alarmen, og den skal derfor tildækkes midlertidigt med en plastikpose (alarmen fungerer ikke, når den er dækket). Alarmen må ikke males. Posen må først tages af, når malingen er helt tør. I forbindelse med udvidelse af ejendommen skal det overvejes, om der er behov for flere alarmer. Røg-/varmealarmer skal udskiftes senest hvert tiende år. Disse alarmer er beregnet til privatboliger. 8

9 13. Begrænsninger for røg-/varmealarmer Advarsel! Brug af røgalarmer er en rimeligt billig metode til at blive advaret i tide om brand, men der er grænser for, hvad alarmer kan registrere. Ioniserende alarmer kan registrere usynlige brandpartikler (som ved brande der udvikles hurtigt) tidligere end fotoelektriske alarmer. Fotoelektriske alarmer kan registrere synlige brandpartikler (som ved brande der udvikles langsomt) tidligere end ioniserende alarmer. Brande udvikler sig forskelligt og ofte uforudsigeligt. Med henblik på at opnå maksimal beskyttelse anbefaler Kidde, at der både installeres ioniserende og fotoelektriske alarmer. Varmealarmer er nyttige i områder med kondensering/støv/høj luftfugtighed som f.eks. køkkener og loftsrum. Varmealarmer SKAL ALTID sammenkobles med røgalarmer. Varmealarmer aktiveres, når temperaturen når op på 57 C, de er dog ikke egnede til brug som brandsikring alene, og de skal altid bruges i forbindelse med, og sammenkoblet med, røgalarmer. Udskiftelige batterier skal udskiftes med fuldt opladede batterier af den angivne type, og disse skal isættes korrekt. Alarmer, som kun kører på AC-strømforsyning, fungerer ikke, hvis strømmen er blevet afbrudt, f.eks. som følge af tordenvejr, en sprunget sikring eller manglende strømforsyning. Alle alarmer skal afprøves med jævne mellemrum for at sikre, at batterierne og alarmkredsløbene fungerer korrekt. Man kan kun redde liv fra brand i private hjem, hvis beboerne advares tidligt om behovet for at evakuere boligen, og dette følges op af at de forlader bygningen på den rette måde. Brandvarslingssystemer for privatboliger kan beskytte ca. halvdelen af beboerne i en potentielt farlig brand. Ofre, der er meget unge eller gamle, fysisk eller psykisk handikappede, kan blive fanget i branden, selv når der er blevet advaret tidligt nok til, at det skulle være muligt at slippe ud. For sådanne mennesker er det nødvendigt at anvende andre strategier som f.eks. beskyttelse på stedet eller assisteret flugt eller redning. Røgalarmer kan ikke advare beboerne, hvis røgen ikke når enheden. Der er derfor risiko for, at de ikke registrerer skorstensbrande og brande, som starter inde i en væg, på taget, på den anden side af en lukket dør eller på en anden etage. Hvis man sover tungt, er der risiko for, at man ikke bliver vækket af en alarm, der er placeret uden for soveværelset eller på en anden etage. På samme måde aktiveres varmealarmer kun, hvis de er placeret på et sted, hvor de kan registrere varme. Indtagelse af alkohol eller narkotika kan ligeledes bevirke, at man ikke er i stand til at høre alarmen. For at sikre optimal beskyttelse bør der installeres en røgalarm i samtlige soveværelser. Personer med nedsat hørelse bør overveje at få installeret udstyr, der kan aktivere en synlig alarm. Selv om røg-/varmealarmer kan redde menneskeliv ved at advare om brand i tide, skal de ikke opfattes som en erstatning for en forsikringspolice. Både husejere og lejere bør beskytte deres ejendom/ejendele i form af en forsikring. Hvis du efter gennemlæsning af denne vejledning opdager, at din røgalarm er defekt, må du ikke forsøge at reparere den. Se afsnit 13. Tag kontakt til montøren, grossisten eller udlejeren. 14. Service- og garantioplysninger Garanti Kidde Fyrnetics garanterer køberen, at den medfølgende røgalarm vil fungere uden materialeeller konstruktionsmæssige fejl og mangler ved normal brug og vedligeholdelse i en periode på seks år (eventuelt medfølgende udskifteligt batteri undtaget). Denne garanti gælder i ti år (fra installationsdatoen), hvis der er tale om en direkte tilsluttet alarm med genopladeligt batteri/batteri med lang levetid, herunder også reservebatteri. Garantien må ikke overdrages. Vores erstatningsansvar i henhold til garantien er begrænset til reparation og udskiftning af dele, som vi anser for at være materiale- eller konstruktionsmæssigt fejlbehæftede, uden omkostninger for kunden ved fremsendelse af alarmen sammen med et gyldigt købsbevis til Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre ( adresse: Garantivilkårene gælder ikke i tilfælde af følgende omstændigheder: beskadigelse, ændring, vanrøgt, adskillelse, forurening eller misbrug af alarmen efter købsdatoen, fejlfunktion som følge af fejlagtigt produktvalg, fejlagtig placering, installation og/eller vedligeholdelse eller ukorrekt ACeller DC-strømforsyning eller beskadigelse som følge af manglende efterlevelse af de medfølgende instruktioner. Kidde Danmark A/S s erstatningsansvar på baggrund af salget af denne alarm eller i henhold til vilkårene for denne garanti kan under ingen omstændigheder overstige udgifterne i forbindelse med udskiftning af alarmen, og Kidde Fyrnetics er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af fortjeneste eller indirekte skader som følge af alarmsvigt eller for misligholdelse af denne eller nogen anden garanti, udtrykkelig eller underforstået, eller for beskadigelse som følge af manglende efterlevelse af de medfølgende instruktioner. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovfæstede rettigheder. Kidde Fyrnetics giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, skriftlige eller mundtlige, vedrørende batteriet, herunder garantier vedrørende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål, bortset fra indbyggede genopladelige batterier/batterier med lang levetid. 9

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere