Lokal undervisningsplan GF2 Industrioperatør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan GF2 Industrioperatør"

Transkript

1 Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Industrioperatør Industri og design

2 Indhold 1 Generelt for skolen Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Didaktiske principper - i tilrettelæggelsen af undervisningen i de uddannelsesspecifikke fag Overordnet bedømmelsesplan i erhvervsuddannelserne på KTS Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Organisation Information Eksamen Beskrivelse af prøveformer Regler for eksamensafvikling Sanktioner ved overtrædelse af regler Klager over eksamen Vurdering af elever ved optagelse i skolepraktik Kriterier ved optagelse af elever i adgangsbegrænsede uddannelser Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, praktikvirksomheden og eleven om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid Fagenes formål og profil Uddannelsesspecifikke fag formål og profil: Grundfag formål og profil: Valgfag formål og profil: Struktur og indhold i undervisningsforløbet Faglige mål Fagligt formål, indhold og opgaver Tilknyttede mål i de enkelte undervisningsmoduler Fagintegration Prøver og eksaminer Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer Løbende evaluering Afsluttende standpunktsbedømmelse Eksaminationsgrundlag

3 2.7.5 Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Grundforløbsprøven Løbende ajourføring af den lokale undervisningsplan

4 1 Generelt for skolen 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på Københavns Tekniske Skole (KTS) hviler på systematisk og strategisk anvendelse af LP-modellen ( Læringsmiljø og pædagogisk analyse ) i alle uddannelser og på alle niveauer i organisationen og rummer følgende hovedmålsætninger: Udarbejdelsen af personlig uddannelsesplan for skolens elever sker i et samarbejde med eleven og tager afsæt i en vurdering af den enkeltes kompetencer Skolens tilrettelæggelse af uddannelserne og anvendelse af LP-modellen søger vedvarende at sikre et læringstilbud, der differentieret matcher den enkeltes særlige forudsætninger og uddannelsesønske Skolen kvalificerer elever til deltagelse på arbejdsmarkedet gennem 37 timers ugentlig læring Undervisningen er overvejende praksisnær, problemorienteret og projektbaseret. Det betyder, at lærlingene på KTS individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og virksomhedsnær opgaveløsning Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne på KTS hviler på ligeværdighed, medindflydelse og aktiv inddragelse Skolen evaluerer generelt, vedvarende og i faste intervaller på kvaliteten af sine erhvervsuddannelser og udvikler dem i dialog med skolens elever Lærerne er organiseret i teams og løser her faglige og pædagogiske problemstillinger i relation til undervisningen Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø både hvad angår fysiske rammer, indretning, materialer og læringsfaciliteter Didaktiske principper - i tilrettelæggelsen af undervisningen i de uddannelsesspecifikke fag Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte fagretning. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, 3

5 hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag og understøtte elevens faglige nysgerrighed. Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. Kilde: GRUNDFORLØB - 1. og 2. del. Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet 11. juni Overordnet bedømmelsesplan i erhvervsuddannelserne på KTS Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Klarlægge elevens viden om eget niveau. Udpege områder, som kræver forstærket indsats. Informere praktiksted og skolesystem om progression i elevens uddannelsesforløb Inspirere eleven til yderligere læring. Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på elevernes vurdering af undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for undervisningen. Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på uddannelsesniveau: Den løbende evaluering. Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). Eksamen 4

6 1.3 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer I skolens kompetencevurdering indgår følgende overordnede kriterier ved optagelse i alle skolens erhvervsuddannelser: Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på via tidligere uddannelse. Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om f.eks. sprog- eller matematikkundskaber og er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. Bemærk at eleven skal oplyse mindst tre uddannelsesønsker i sin uddannelsesplan, hvis eleven ønsker adgang til skolepraktik efter grundforløbet (Jf. HB 56 stk. 2) 1.4 Eksamensregler Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer følgende bestemmelser: Organisation Centerchefen er eksamensansvarlig. Uddannelseslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse af eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig lærer for området Information Alle elever informeres skriftligt, om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver den enkelte skal deltage i. I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag gælder følgende: 5

7 EUD: Eleverne informeres ved starten af skoleperioden om, hvilke grundfag der kan være eksamen i. Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamensdag informeres eleverne skriftligt om, hvilke fag de skal til eksamen i. Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del samt i de respektive hovedforløb fremgår af EUD-hovedbekendtgørelsen 26 og 27. Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement - se bilag A nedenfor Eksamen Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester. Indstilling til eksamen. Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af årsag til den manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stillet til områdets centerchef. Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken videresendes klagen til ministeriet inden 10 dage (Jf. 12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr af 22/09/2014! Beskrivelse af prøveformer Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør indeholde dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag og spørgsmålene skal afspejle faget som helhed (Jf. 8 i BEK 1009, ). Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet. Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, som ikke på forhånd er kendt af eleven. Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og inden for et fastsat begrænset tidsrum. Praktisk prøve gennemføres ved at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk opgave i henhold til et afgrænset tidsrum i henhold til reglerne for det pågældende fag. Projektprøve. Projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt tilrettelagt inden for et eller flere faglige områder og som af skolen på forhånd er særligt udpeget for den eller de studerende som bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige rapporter med evt. tilhørende resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. Der henvises i øvrigt til de enkelte uddannelsers regler for eksamensafvikling herunder de lokale bedømmelsesplaner, der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor i afsnit 2 6

8 (Jf. 3 i BEK nr. 41, om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser). Beskrivelsen nedenfor af prøve- og eksamensformer for de enkelte uddannelser oplyser generelt om: a) Adgangskrav for deltagelse i prøve eller eksamen i form af eksempelvis projekt- eller opgaveafleveringer b) Anvendelse af hjælpemidler c) Prøveformer herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer d) Eksamensgrundlag - det faglige stof eller materiale, der eksamineres ud fra e) Bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i bedømmelsen og hvordan vægtes de enkelte elementer f) Anvendelse af 7-trins skala eller anden form for bedømmelse Regler for eksamensafvikling Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle elever i det pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre hjælpemidler end de til den aktuelle prøve fastsatte. Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt med mindre andet er anført i fagbeskrivelse. For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk støtte (Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr af ) Regler for hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden. Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere når han/hun mener sig færdig dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige eksaminander. 7

9 I det materiale der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det og hvad der ønskes bedømt. Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd og henstillinger fra tilsynet skal følges. Ved prøven må kun anvendes papir, hæfter m.v., der udleveres af skolen umiddelbart før prøvens begyndelse. Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med mindre andet er aftalt. Evt. mulighed for elektronisk aflevering fremgår af den aktuelle fagbeskrivelse. Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes eller dennes foresattes tilladelse og kun under ledsagelse. Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende må ikke have undervist de pågældende elever i eksamensfaget Sanktioner ved overtrædelse af regler Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt med klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 (BEK nr. 41, ) Elever, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, kan normalt ikke deltage i den pågældende prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. Bliver en elev på grund af sygdom forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles skolen, der kan forlange lægeerklæring. Eleven skal snarest muligt have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 7. Bliver en elev væk fra eksamen uden gyldig grund, er det elevens ansvar at tilmelde sig eksamen på et andet tidspunkt Klager over eksamen Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er meddelt på sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets centerchef. Er klageren under 18 år og ugift kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. Klagen kan vedrøre: Eksamens/prøveforløbet De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål Bedømmelsen Hvis der er tale om centralt stillede opgaver fremsender skolen straks klagen til ministeriet ledsaget af skolens kommentarer. Skolen forelægger i alle tilfælde klagen for eksaminator og censor med anmodning om en 8

10 udtalelse. Disse udtalelser forelægges klageren, som inden for en uge kan fremkomme med sine kommentarer. Klager som vedrører svendeprøver eller lignende afgøres i samråd med det faglige udvalg for uddannelsen. Skolen tilstræber, at klagen er besvaret inden for en tidsramme på samlet en måned. Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver træffer skolen afgørelsen, som straks forelægges klageren og evt. andre berørte. Denne afgørelse kan indeholde: Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse Tilbud til eleven om ny prøve(omprøve) eller Meddelelse om at klagen er afvist Klager over skolens afgørelse indgives til skolen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. Der henvises til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 Bilag A: Eksamensreglement for elever 1) Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder både for skriftlig og mundtlig eksamen. 2) Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr. anføres straks på alle modtagne ark også kladdepapir. 4) Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte hjælpemidler medbringes, skal de straks afleveres til tilsynsførende. Eksaminanderne medbringer selv skrive- og tegneredskaber. For elever med særlige forudsætninger henvises til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser 6. 5) Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til opgavens løsning, eller forsøge på dette. Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til tilsynsførende, markeres dette ved håndsoprækning, og eksaminanden bliver på sin plads indtil tilsynsførende henvender sig. Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske efter tilsynsførendes tilladelse og kun under opsyn af en tilsynsførende 6) Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir til tilsynsførende. Hvis eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten også afleveres. Hvis en eksaminand bliver færdig inden for de sidste 15 minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 9

11 7) Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvise fra eksamen. Eksaminanden kan søge om tilladelse til at gennemføre eksamen på et senere tidspunkt. 8) I tilfælde af sygdom gives besked til skolen hurtigst muligt. Skolen forbeholder sig ret til at kræve lægeerklæring. 9) I tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig eksamen på et nyt tidspunkt. 10) Eleven kan indgive klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og afleveres til skolen senest to uger efter at karakteren eller resultatet af prøven er meddelt eleven. Klagen kan vedrøre: - eksamensforløbet - de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets mål - bedømmelse Klagen skal være skolen i hænde senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven på normal måde 1.5 Vurdering af elever ved optagelse i skolepraktik Inden afslutning af grundforløb, indkalder skolen skriftligt til orienteringsmøde omkring vilkårene for optagelse i skolepraktikordningen. Der er mødepligt til orienteringsmødet, møder eleven ikke fortaber han/hun retten til at blive optaget i skolepraktikordningen. Indstilling til skolepraktik foregår efter en helhedsvurdering af elevens egnethed (EMMA kriterierne) til at gennemføre hele uddannelsen. Her gælder følgende optagelseskrav, der alle skal opfyldes (jf. 66a i BEK af Lov om erhvervsuddannelser nr. 1309, samt Hovedbekendtgørelsen ): Egnede, praktikpladssøgende elever påbegynder skolepraktikken en måned efter, de har afsluttet grundforløbet på det adgangsgivende forløb Elever som senest ved afslutningen af grundforløbet har ladet sig registrere som praktikpladssøgende på og her indsat oplysninger om sig selv, der er egnede til at give virksomheder mulighed for at træffe beslutning om en eventuel praktikpladsaftaler Elever som forgæves har søgt praktikplads også i andre relevante erhvervsuddannelser, hvor der er praktikpladser Elever som forgæves har søgt praktikplads i hele landet på inden for de hovedforløb, eleven i følge sit/sine grundforløb har adgang til 10

12 Egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse Elever som har mistet sin uddannelsesaftale, og hvorom der køres tvistighedssag, kan ikke optages i skolepraktikordningen før sagen er afgjort. Der kan ikke dispenseres fra reglen. Skolen vurderer løbende om skolepraktikeleverne opfylder ovenstående kriterier - herunder om eleven kontinuerligt er aktivt søgende. 1.6 Kriterier ved optagelse af elever i adgangsbegrænsede uddannelser Afventer 1.7 Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, praktikvirksomheden og eleven om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser Afventer 1.8 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid Elevens læring i skoleundervisningen i de respektive grundforløb på KTS har et tidsmæssigt omfang, der svarer til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Nedenfor i del 2 ses en konkret redegørelser for elevernes læringsarbejde de enkelte læringsmoduler. 11

13 2 Fagenes formål og profil 2.1 Uddannelsesspecifikke fag formål og profil: I forbindelse med undervisningen opnår du kendskab til den branche, du skal ud og arbejde i. Du får viden om industrioperatørens arbejde, der omfatter både manuelt og automatiseret arbejde. Du lærer om overvågning og betjening af simple anlæg og maskiner samt fejlfinding, reparation og vedligehold af disse. Du skal arbejde med dokumentation og planlægning og udføre mindre produktionsopgaver med hensyn til de gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser, herunder viden om brandbekæmpelse og førstehjælp. Der vil desuden være stort fokus på kvalitet og forståelsen af denne. Alt arbejde udføres efter Leanprincipperne, og du vil få en god indsigt i værktøjer til arbejdet med Lean og brugen af disse. Der vil blive lagt stor vægt på kommunikation og samarbejde, din egen vurdering af dit arbejde samt passende præsentation af de projekter og opgaver, I laver i forbindelse med forløbet. For at undervisningen bliver så virkelighedsnær som muligt, vil du i en del af timerne skulle arbejde sammen med andre grupper i produktionen, og du vil blive udfordret med opgaver, der ligger på forskellige niveauer. 2.2 Grundfag formål og profil: Grundfagets faglige mål opfyldes gennem arbejde med fagligt indhold, som udvider din almeneog erhvervsfaglige viden. Stoffet vælges med relevans for din uddannelse og dit erhverv, så dine almene og erhvervsfaglige kompetencer udvikles. Alle grundfag er beskrevet i BEK 1009 af Informationsteknologi F: Du opnår it-kompetencer, du kan bruge både som borger i Danmark og som aktiv på det danske arbejdsmarked. Du lærer at bruge informationsteknologiske løsninger både i din hverdag og i dit arbejdsliv samtidig med, at du får en øget forståelse for samspil, der er mellem teknologi og arbejdsliv og den indflydelse, det har på individ og samfund, både nationalt og internationalt. Du kan læse mere i bilag 11 i BEK 1009 af Naturfag F: Du får indsigt i principper og metoder inden for teknik, miljø og sundhed og udvikler dine forudsætninger for at arbejde med de naturfaglige emner, der findes inden for dit erhvervsuddannelsesområde. Gennem praktisk arbejde får du forståelse for fagets betydning for den teknologiske udvikling og dets påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. Du kan læse mere i bilag 14 i BEK 1009 af

14 2.3 Valgfag formål og profil: Arbejdsplanlægning og samarbejde: Du lærer at anvende anerkendte værktøjer til planlægning og optimering af arbejdsprocesser samt systematisk løsning af udfordringer, hvordan det bedste samarbejde opstår samt håndtering og løsning af konflikter. Nøgleordene er samarbejde, samspil og koordination samt systematisk problemløsning. Du vil blive undervist i generelle værktøjer, som anvendes uddannelsesspecifikt i forbindelse med faglige projekter og opgaver. Der ud over skal du dokumentere dit arbejde på en, for det pågældende projekt, meningsfuld måde. Der vil være en løbende evaluering af din læring, og faget afsluttes med bedømmelsen bestået/ikke bestået vurderet ud fra din opfyldelse af fagets mål. Innovation: Du lærer at arbejde med innovation ud fra anerkendte metoder, som giver dig et grundlag for overvejelse og vurdering af nye ideer og alternative muligheder. Nøgleordene er udvikling, vurdering, idegenerering, nytænkning samarbejde, implementering af ideer/forbedringer og markedsføring. Undervisningen vil tage udgangspunkt i en eller flere generelle metoder til innovation, som anvendes uddannelsesspecifikt i forbindelse med faglige projekter og opgaver. Du skal desuden dokumentere dit arbejde på relevant vis. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med andre elever både teoretisk og praktisk, og du vil opleve at innovation bliver brugt og italesat i dit daglige praktiske arbejde på værkstedet. Der vil være en løbende evaluering af din læring, og faget afsluttes med bedømmelsen bestået/ikke bestået vurderet ud fra din opfyldelse af fagets mål. Bonusfag: Bonusfag indgår som en integreret del af den fagfaglige undervisning hvor du har mulighed for at hæve dit niveau og dine kompetencer inden for det fag, du har valgt. I fag med Skills kan du f.eks. blive tilbudt at deltage og modtage ekstra træning op til konkurrencen. Tilbyder dit fag ikke Skills vil du blive tilbudt mere avancerede opgaver, så du opnår de bedst mulige kompetencer inden for området. Dette arbejde kan foregå enten på skolen i egen eller anden afdeling eller som virksomhedsforlagt undervisning. Støttefag: I den udstrækning, der er brug for det, har du mulighed for at arbejde ekstra med områder, hvor du har brug for et kompetenceløft. Dette vil foregå i et væksthus, hvor du har mulighed for at arbejde fokuseret med opgaver eller problemstillinger, der volder dig vanskeligheder. 13

15 2.4 Struktur og indhold i undervisningsforløbet I din uddannelse til industrioperatør indgår følgende elementer: Styring: I dette element vil du blive undervist i: Forskellige styringer herunder f.eks. - Pneumatik - El - PLC Tegning og læsning af diagrammer Fejlfinding Brug af måleudstyr Elementet bidrager til din forståelse af de styringer og funktioner, der driver udstyret i produktionen. Du skal bruge din viden til udførsel af målinger, fejlfinding og opbygning af simple styringer samt tegning af diagrammer. 14

16 Arbejdsorganisering: I dette element vil du blive undervist i: Værktøjer til optimering og planlægning Beregninger og analyser Dataindsamling Systematisk problemløsning Kommunikation Konflikthåndtering Drift Udformning af SOP og dokumentation Tavlemøder Sidemandsoplæring Elementet bidrager til din forståelse af, hvordan det daglige arbejde bedst organiseres i en produktion og vigtigheden af samt teknik til god kommunikation og konflikthåndtering. Du skal bruge din viden fra elementet i forbindelse med udformning af dokumentation mm. i dit arbejde med produktion. Kvalitetsstyring: I dette element vil du blive undervist i: GMP ISO HACCP Kvalitetsdokumentation Validering Sikring af kvalitet Præsentation og overlevering af data Elementet bidrager til din forståelse af, hvordan kvaliteten bedst sikres i en produktion, og hvilke krav råvarer, udstyr og produkter skal opfylde for at overholde gældende lovgivning. Du skal bruge din viden fra elementet i forbindelse med udformning af dokumentation mm. i dit arbejde med produktion. Arbejdsmiljø: I dette element vil du blive undervist i: Organisation Regler og pligter Mærkning Værnemidler APV Elementet bidrager til din forståelse af, gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser for den industri, du kan komme til at arbejde i samt viden om egen beskyttelse i form af nødvendigt sikkerhedsudstyr mm. Du skal bruge din viden fra elementet i forbindelse med dit arbejde med produktion. 15

17 Produktion: I dette element vil du blive undervist i: Arbejde med et eller flere industrielle anlæg Fremstilling af dokumentation for processen/qa dokumenter Produktudvikling Projektdesign Projektstyring Økonomi Kundekendskab Råvarekendskab Drift Tavlemøder og overlevering Sidemandsoplæring Produktionsplaner Skalering af produktion Informationssøgning Leanværktøjer Fremstilling af SOP Samarbejde med andre medarbejdergrupper Elementet bidrager til din forståelse af arbejdet i en produktion, vigtigheden af den gode kommunikation, overlevering mellem kolleger i egen eller anden medarbejdergruppe og nødvendigheden af dokumentation og systematisk tilgang til tingene. Du skal arbejde teambaseret og efter Leanprincipperne, og du skal bruge din viden fra alle elementerne til at fremstille de nødvendige dokumenter til sikring af din produktion. Certifikatkrav: Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Faglige mål Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Forskellige enkle industrielle anlæg og maskiner. 2) Forskellige enkle produktionsformer og -processer inden for industrien. 3) Produktionsflow med tilhørende lager og logistik. 4) Instruktioner og procedurer for sikkerhed og arbejdsmiljø i industrien, herunder almindeligt forekommende risici samt forsvarlig adfærd i produktion og værksteder. 5) Almindeligt forekommende rå- og færdigvarer inden for industrien. 6) Almindeligt forekommende hånd- og specialværktøj ved brug i industrien. 7) Brug af almindeligt forekommende måleværktøj og måleudstyr til mekanisk og elektriske målinger i industrien. 8) Systematisk fejlfinding på mekaniske og enkle elektriske anlæg. 16

18 9) Kvalitetssikringssystemers formål og industrioperatørens rolle i forbindelse med dokumentations- og kvalitetssikringsarbejde. 10) Grundlæggende LEAN terminologi og enkle effektiviseringsværktøjer samt typiske indsatsområder for en effektiv og optimeret industriel produktion. 11) Organisering og tilrettelæggelse af sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde i industrien. 12) Energi- og miljøforhold i industrien. 13) Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien. 14) Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde. 15) It-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation. 16) Brug af it i forbindelse med industrioperatørens arbejde. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Klargøring, opstart, drift og nedlukning af forskellige maskiner og anlæg. 2) Reparation og vedligehold i samarbejde med andre. 3) Anvendelse af arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger. 4) Udførelse af enkle produktionstekniske beregninger samt enkle beregninger og estimater af energi- og ressourceforbrug. 5) Anvendelse af gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, herunder anvendelse af korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr ved forskellige produktionsformer. 6) Rå- og færdigvarehåndtering efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og miljøforskrifter. 7) Rapportering af fejl og mangler ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg. 8) Anvendelse af udvalgte måleværktøjer og -udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til krav og procedurer. 9) Anvendelse af miljøforskrifter ved produktion samt ved bortskaffelse produktionsaffald. 10) Anvendelse af instruktioner og procedurer for kvalitet, herunder håndtering af udvalgte rå- og færdigvarer efter kvalitetsforskrifter. 11) Indgåelse i teambaseret produktion og projektarbejde. 12) Anvendelse af enkle værktøjer til produktionseffektivisering, herunder udarbejdelse af enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning. 13) Planlægning og gennemførelse af enkle produktionsopgaver. 14) Kommunikation i samarbejde bl.a. ved hjælp af enkle konflikthåndteringsværktøjer. 15) Anvendelse af it som redskab til bearbejdning af produktionsdata. 16) Anvendelse af it som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) medvirke ved klargøring, opstart, drift og nedlukning af maskiner og anlæg, 2) udføre arbejdet efter arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger, 3) udarbejde enkle produktionstekniske beregninger herunder enkle beregninger og estimater af energi- og ressourceforbrug, 4) udføre produktionsopgaver forsvarligt i henhold til gældende sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøregler, herunder udvælge og anvende korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr, 5) håndtere rå- og færdigvarer i tilknytning til produktionsflow, lager og logistik, 6) anvende instruktioner og procedurer for kvalitet, 17

19 7) medvirke ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg, herunder rapportering af fejl og mangler, 8) udvælge og anvende måleværktøjer og udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til krav og procedurer, 9) anvende it til bearbejdning af produktionsdata, 10) udarbejde enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning, 11) indgå aktivt i planlægning og koordinering af afgrænsede operatøropgaver, 12) forklare, skelne og vurdere de faktorer, som er nødvendige for udvikling i en given produktion samt udvælge og anvende enkle værktøjer til effektivisering, 13) sortere og bortskaffe produktionsaffald miljømæssigt korrekt, 14) kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og 15) anvende it som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde. 2.6 Fagligt formål, indhold og opgaver Arbejdsorganisering: Undervisningselementets formål: Elementet bidrager til din forståelse af, hvordan det daglige arbejde bedst organiseres i en produktion og vigtigheden af samt teknik til god kommunikation og konflikthåndtering. Derudover vil du også få viden om, hvordan du indsamler data og, hvad gode data er. Elevens læringsudbytte: Du lærer at planlægge din arbejdsdag vha. anerkendte planlægningsværktøjer og systematisk at optimere og problemløse. Du bliver øvet i at overlevere informationer og holde strukturerede tavlemøder samt indgå i konstruktiv dialog med forskellige arbejdsgrupper. Du får præsenteret analysemetoder til behandling af indsamlede data og får træning i at indsamle og validere data. Valg af arbejdsformer: Arbejdsformen er primært team-baseret med henblik på at løse forskellige opgaver, der skal bidrage til din overordnede forståelse for elementet. Der vil være en ca. fordeling på 50% teori og 50% praktik, hvor teorien primært er korte oplæg til det praktiske arbejde. Undervisningen er differentieret, så du får det højst mulige udbytte af elementet. Valg af opgaver: Forskellige opgaver med svingende sværhedsgrad omhandlende f.eks. kommunikation, samarbejde, systematisk problemløsning, brugen af optimeringsværktøjer i praksis og dokumentation. Forventet varighed: ca. 30 lek. Kvalitetsstyring: Undervisningselementets formål: Elementet bidrager til din forståelse af, hvordan kvaliteten bedst sikres i en produktion, og hvilke krav råvarer, udstyr og produkter skal opfylde for at overholde gældende lovgivning. 18

20 Elevens læringsudbytte: Du får viden om gængse kvalitetsstyringssystemer og dokumentation. Hvordan du sikrer kvaliteten, bibeholder en defineret standard og validerer og præsenterer data. Valg af arbejdsformer: Arbejdsformen er primært team-baseret med henblik på at løse forskellige opgaver, der skal bidrage til din overordnede forståelse for elementet. Der vil være en ca. fordeling på 25% teori og 75% praktik, hvor teorien primært er korte oplæg til det praktiske arbejde. Undervisningen er differentieret, så du får det højst mulige udbytte af elementet. Valg af opgaver: Forskellige opgaver med svingende sværhedsgrad omhandlende f.eks. GMP, fremstilling af kvalitetsdokumentation og validering. Forventet varighed: ca. 30 lek. Styring: Undervisningselementets formål: Elementet bidrager til din forståelse af de styringer og funktioner, der driver udstyret i produktionen. Du vil blive undervist i brug af måleværktøj og diagrammer til fejlfinding, kontrol og montage Elevens læringsudbytte: Du lærer at montere simple styringer og anvende måleudstyr som f.eks. multimeter. Du skal tegne diagrammer både i hånden og vha. IT-baserede programmer og fejlfinde og fejlrette. Valg af arbejdsformer: Arbejdet tilrettelægges enten individuelt eller gruppebaseret. Undervisningen foregår som en blanding af teori og praktik, hvor størstedelen foregår i værkstedet. Der vil være en ca. fordeling på 25% teori og 75% praktik. Undervisningen er differentieret, så du får det højst mulige udbytte af elementet. Valg af opgaver: Forskellige opgaver med stigende sværhedsgrad, så niveauet gradvis bygges op over perioden. Opgaverne vil omhandle både opsætning af styringer, montage og arbejde på relevante anlæg. Forventet varighed: ca. 60 lek. Arbejdsmiljø: Undervisningselementets formål: Elementet bidrager til din forståelse af, gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser for den industri, du kan komme til at arbejde i samt viden om egen beskyttelse i form af nødvendigt sikkerhedsudstyr mm. Elevens læringsudbytte: Du bliver orienteret om gældende arbejdsmiljøregler samt specifikke regler i din industri. Du vil lære at fremstille og bruge APV i en eller flere industrier. Du opnår desuden viden om affaldshåndtering og værnemidler i forbindelse med arbejdet med råvarer og færdigvarer. 19

21 Valg af arbejdsformer: Arbejdsformen er primært team-baseret med henblik på at løse forskellige opgaver, der skal bidrage til din overordnede forståelse for elementet. Der vil være en ca. fordeling på 20% teori og 80% praktik, hvor teorien primært er korte oplæg til det praktiske arbejde. Undervisningen er differentieret, så du får det højst mulige udbytte af elementet. Valg af opgaver: Du skal fremstille en APV og arbejde med arbejdsmiljøet som en integreret del af produktionen. Forventet varighed: ca. 30 lek. Produktion: Undervisningselementets formål: Elementet bidrager til din forståelse af arbejdet i en produktion, vigtigheden af den gode kommunikation, overlevering mellem kolleger i egen eller anden medarbejdergruppe og nødvendigheden af dokumentation og systematisk tilgang til tingene. Elevens læringsudbytte: Der arbejdes med produktion som i en virksomhed. Du indgår i produktionen som medarbejder med defineret ansvar for en eller flere dele af produktionen Du lærer at betjene produktionsanlæg af forskellig type og fremstille den fornødne dokumentation såsom projektstyring, projektdesign, økonomi og kvalitetsdokumenter mv. Du lærer at skalere din produktion fra prøve til fuld produktion og arbejde ud fra kundeønsker. Du lærer desuden at arbejde team-baseret og overlevere og behandle information og data, så den også er brugbar for andre. Valg af arbejdsformer: Du skal arbejde team-baseret og efter Leanprincipperne. Din medarbejdergruppe skal selv tilrettelægge arbejdet i samarbejde med andre medarbejdergrupper i produktionen. Dine undervisere vil primært fungere som konsulenter. Der vil være en ca. fordeling på 10% teori og 90% praktik, hvor teorien primært er korte ad hoc oplæg til det praktiske arbejde. Undervisningen er differentieret, så du får det højst mulige udbytte af elementet. Valg af opgaver: Du skal planlægge og køre drift på et eller flere produktionsanlæg. Du vil få udleveret et projektoplæg, der beskriver opgaven samt det forventede produkt. Forventet varighed ca. 90 lek. Gældende for alle læringselementer er, at der er adgang til et opgavekatalog, hvor alle vil starte op på samme opgave. Herefter kan du opleve, at der bliver stillet niveauopdelte opgaver. Der er både opgaver, der opfylder overgangskravene og talentopgaver til de særligt dygtige elever. Opgaverne vil blive uploadet til elevplan så snart denne er opdateret. Der er desuden udarbejdet et program for motion og bevægelse, hvor din underviser kan udvælge en eller flere øvelser til den pågældende dag, afhængig af den fysiske belastning du har ved arbejdet på værkstedet. Tiden til motion og bevægelse er medregnet i det uddannelsesspecifikke fag med fokus på følgende: 20

22 Læring i bevægelse Teamånd Kort, men effektivt Tilknyttede mål i de enkelte undervisningsmoduler Arbejdsorganisering: Eleven har kendskab til: 1.3. Produktionsflow med tilhørende lager og logistik Grundlæggende LEAN terminologi og enkle effektiviseringsværktøjer, samt typiske indsatsområder for en effektiv og optimeret industriel produktion Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde IT-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation Eleven kan: Anvendelse af arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger Indgåelse i teambaseret produktion og projektarbejde Anvendelse af enkle værktøjer til produktionseffektivisering, herunder udarbejdelse af enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning Planlægning og gennemførelse af enkle produktionsopgaver Kommunikation i samarbejde bl.a. ved hjælp af enkle konflikthåndteringsværktøjer Anvendelse af IT som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde 4.2. udføre arbejdet efter arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger 4.5. håndtere rå- og færdigvarer i tilknytning til produktionsflow, lager og logistik 4.6. anvende instruktioner og procedurer for kvalitet udarbejde enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning indgå aktivt i planlægning og koordinering af afgrænsede operatøropgaver forklare, skelne og vurdere de faktorer, som er nødvendige for udvikling i en given produktion samt udvælge og anvende enkle værktøjer til effektivisering kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre Kvalitetsstyring Eleven har kendskab til: 1.3. Produktionsflow med tilhørende lager og logistik 1.9. Kvalitetssikringssystemers formål og industrioperatørens rolle i forbindelse med dokumentations- og Kvalitetssikringsarbejde Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde IT-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation Brug af it i forbindelse med industrioperatørens arbejde 21

23 Eleven kan: Rå- og færdigvarehåndtering efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og miljøforskrifter Anvendelse af instruktioner og procedurer for kvalitet herunder håndtering af udvalgte råog færdigvarer efter kvalitetsforskrifter Anvendelse af IT som redskab til bearbejdning af produktionsdata Anvendelse af IT som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde 4.6. anvende instruktioner og procedurer for kvalitet 4.9. anvende it til bearbejdning af produktionsdata Styring: Eleven har kendskab til: 1.7. Brug af almindeligt forekommende måleværktøj og måleudstyr til mekanisk og elektriske målinger i industrien 1.8. Systematisk fejlfinding på mekaniske og enkle elektriske anlæg Brug af it i forbindelse med industrioperatørens arbejde Eleven kan: Klargøring, opstart, drift og nedlukning af forskellige maskiner og anlæg Reparation og vedligehold i samarbejde med andre Anvendelse af arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger Anvendelse af udvalgte måleværktøjer og -udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til krav og Procedure Anvendelse af IT som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde 4.1. medvirke ved klargøring, opstart, drift og nedlukning af maskiner og anlæg 4.2. udføre arbejdet efter arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger 4.7. medvirke ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg, herunder rapportering af fejl og mangler 4.8. udvælge og anvende måleværktøjer og udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til krav og procedurer Arbejdsmiljø: Eleven har kendskab til: 1.4. Instruktioner og procedurer for sikkerhed og arbejdsmiljø i industrien herunder almindeligt forekommende risici samt forsvarlig adfærd i produktion og værksteder Organisering og tilrettelæggelse af sikkerheds- og arbejdsmiljø arbejde i industrien Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde Eleven kan: Anvendelse af gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, herunder anvendelse af 22

24 korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr ved forskellige produktionsformer Rå- og færdigvarehåndtering efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og miljøforskrifter Anvendelse af miljøforskrifter ved produktion samt ved bortskaffelse produktionsaffald 4.4. udføre produktionsopgaver forsvarligt i henhold til gældende sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøregler, herunder udvælge og anvende korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr forklare, skelne og vurdere de faktorer, som er nødvendige for udvikling i en given produktion samt udvælge og anvende enkle værktøjer til effektivisering sortere og bortskaffe produktionsaffald miljømæssigt korrekt kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre Produktion: Eleven har kendskab til: 1.1. Forskellige enkle industrielle anlæg og maskiner 1.2. Forskellige enkle produktionsformer og -processer inden for industrien 1.3. Produktionsflow med tilhørende lager og logistik 1.5. Almindeligt forekommende rå- og færdigvarer inden for industrien Energi-og miljøforhold i industrien Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde IT-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation Brug af it i forbindelse med industrioperatørens arbejde Eleven kan: Klargøring, opstart, drift og nedlukning af forskellige maskiner og anlæg Reparation og vedligehold i samarbejde med andre Anvendelse af arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger Udførelse af enkle produktionstekniske beregninger samt enkle beregninger og estimater af energi og ressourceforbrug Anvendelse af gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, herunder anvendelse af korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr ved forskellige produktionsformer Rå- og færdigvarehåndtering efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og miljøforskrifter Rapportering af fejl og mangler ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg Anvendelse af udvalgte måleværktøjer og -udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til krav og procedurer Anvendelse af miljøforskrifter ved produktion samt ved bortskaffelse produktionsaffald Anvendelse af instruktioner og procedurer for kvalitet herunder håndtering af udvalgte råog færdigvarer efter kvalitetsforskrifter Indgåelse i teambaseret produktion og projektarbejde Anvendelse af enkle værktøjer til produktionseffektivisering, herunder udarbejdelse af enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning Planlægning og gennemførelse af enkle produktionsopgaver Kommunikation i samarbejde bl.a. ved hjælp af enkle konflikthåndteringsværktøjer 23

25 Anvendelse af IT som redskab til bearbejdning af produktionsdata Anvendelse af IT som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde Fagintegration Naturfag: Samspil med elementerne arbejdsorganisering, kvalitetsstyring, arbejdsmiljø og produktion. Der vil bl.a. blive arbejdet med: Præfikser SI-Enheder Materialelære El-lære Energiformer Affaldshåndtering inkl. genanvendelse Kræfter Kemi Tryk Magnetisme Du vil i forbindelse med undervisningen i naturfag komme til at opfylde følgende overgangskrav: Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 5) Almindeligt forekommende rå- og færdigvarer inden for industrien. 7) Brug af almindeligt forekommende måleværktøj og måleudstyr til mekanisk og elektriske målinger i industrien. 12) Energi- og miljøforhold i industrien. 13) Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien. 14) Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde. 15) It-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation. 16) Brug af it i forbindelse med industrioperatørens arbejde. Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 4) Udførelse af enkle produktionstekniske beregninger samt enkle beregninger og estimater af energi og ressourceforbrug. 5) Anvendelse af gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, herunder anvendelse af korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr ved forskellige produktionsformer. 6) Rå- og færdigvarehåndtering efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og miljøforskrifter. 8) Anvendelse af udvalgte måleværktøjer og -udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til krav og procedurer. 9) Anvendelse af miljøforskrifter ved produktion samt ved bortskaffelse produktionsaffald. 10) Anvendelse af instruktioner og procedurer for kvalitet, herunder håndtering af udvalgte råog færdigvarer efter kvalitetsforskrifter. 15) Anvendelse af it som redskab til bearbejdning af produktionsdata. 24

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Lokal undervisningsplan for GF2 EUD Business i erhvervsuddannelserne på NEXT

Lokal undervisningsplan for GF2 EUD Business i erhvervsuddannelserne på NEXT Lokal undervisningsplan for GF2 EUD Business i erhvervsuddannelserne på NEXT 1. Generelt for skolen Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og

Læs mere

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan Hovedforløb PRODUKTØR. Teknologi. Side 1 af 14

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan Hovedforløb PRODUKTØR. Teknologi. Side 1 af 14 Learnmark Tech Lokal undervisningsplan Hovedforløb PRODUKTØR Teknologi Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Københavns Tekniske Skole. Lokal undervisningsplan GF2 Støberitekniker

Københavns Tekniske Skole. Lokal undervisningsplan GF2 Støberitekniker Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Støberitekniker 16-11-2015 Indhold 1 Generelt for skolen... 3 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS...

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 Industrioperatør

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 Industrioperatør LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 Industrioperatør September 2017 Indhold 1. Pædagogisk og didaktisk grundlag... 3 Struktur og temaer i grundforløb 2 for industrioperatør.... 3 Oversigt over fag og

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Metalsmed

Lokal undervisningsplan GF2 Metalsmed Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Metalsmed Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Laboratorietandtekniker

Lokal undervisningsplan GF2 Laboratorietandtekniker Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Laboratorietandtekniker Industri og design 03-08-2015 Indhold 1 Generelt for skolen... 3 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Teknisk designer

Lokal undervisningsplan GF2 Teknisk designer Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Teknisk designer Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan GF2 PRODUKTØR. Teknologi. Side 1 af 19

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan GF2 PRODUKTØR. Teknologi. Side 1 af 19 Learnmark Tech Lokal undervisningsplan GF2 PRODUKTØR Teknologi Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Procesoperatør

Lokal undervisningsplan GF2 Procesoperatør Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Procesoperatør Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan 6 hovedforløb BROLÆGGER. Byggeri. Side 1 af 16

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan 6 hovedforløb BROLÆGGER. Byggeri. Side 1 af 16 Learnmark Tech Lokal undervisningsplan 6 hovedforløb BROLÆGGER Byggeri Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Lokal undervisningsplan Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan Værktøjsuddannelsen NEXT Uddannelse København Lokal undervisningsplan Værktøjsuddannelsen Industri og Design 07-04-2016 Indledning Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Guld- og sølvsmed

Lokal undervisningsplan GF2 Guld- og sølvsmed Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Guld- og sølvsmed Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan 3. hovedforløb BROLÆGGER. Byggeri. Side 1 af 18

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan 3. hovedforløb BROLÆGGER. Byggeri. Side 1 af 18 Learnmark Tech Lokal undervisningsplan 3. hovedforløb BROLÆGGER Byggeri Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Industritekniker

Lokal undervisningsplan GF2 Industritekniker Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Industritekniker Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus August 2015 Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan GF1. Transport. Byggeri, transport og teknologi. Side 1 af 29

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan GF1. Transport. Byggeri, transport og teknologi. Side 1 af 29 Learnmark Tech Lokal undervisningsplan GF1 Transport Byggeri, transport og teknologi Side 1 af 29 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud

Læs mere

Lokal undervisningsplan for 20 ugers grundforløb 2 på industrioperatøruddannelsen

Lokal undervisningsplan for 20 ugers grundforløb 2 på industrioperatøruddannelsen Lokal undervisningsplan for 20 ugers grundforløb 2 på industrioperatøruddannelsen Version 1, 29. februar 2016 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensform Eksamen er mundtlig og varer 30 min incl. lodtrækning af eksamensopgave (dokumentation) og karaktervotering. Mindst 2 uger før du skal til eksamen,

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eksamensreglement. Indhold

Eksamensreglement. Indhold Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksaminer på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på TECHCOLLEGE. Det påhviler de enkelte afdelinger ved uddannelsens start

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Matematik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Didaktiske principper... 3 Dokumentation... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 5 Bilag

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Lokal undervisningsplan for GF2 Juni Industritekniker og Værktøjsmager NEXT

Lokal undervisningsplan for GF2 Juni Industritekniker og Værktøjsmager NEXT Lokal undervisningsplan for GF2 Juni 2017 Industritekniker og Værktøjsmager NEXT (særskilt undervisningsplan for eux) 1. Generelt for skolen Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Godkendt 241016 af Mogens Enevoldsen, Bianca Andersen, Gorm Bertelsen, Sussie Jensen og Aksel Hjuler Eksamensreglement... 2 Generelt... 2 Optagelsesprøve...

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere