3. Transport, emballage og opbevaring Kontrol ved levering Emballage Opbevaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118"

Transkript

1 V1/1112

2 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger Generelt om denne vejledning Symbolerklæring Producentens ansvar og garanti Ophavsret Overensstemmelseserklæring Sikkerhed Generelle oplysninger Sikkerhedstip for enheden ansøgninger Anvendelse i overensstemmelse med formålet Transport, emballage og opbevaring Kontrol ved levering Emballage Opbevaring Tekniske parametre Komponentoversigt Tekniske data Installation og betjening Sikkerhedshenvisninger Installation og tilslutning Betjening Rengøring og vedligeholdelse Sikkerhedshenvisninger Rengøring Sikkerhedshenvisninger for vedligeholdelse Mulige fejl Bortskaffelse Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tlf.: +49 (0) Tyskland Fax: +49 (0)

3 1. Generelle oplysninger 1.1 Generelt om denne vejledning Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger om installation, betjening og vedligeholdelse af udstyret og udgør en vigtig kilde til information og vejledning. Kendskab til og overholdelse af de i vejledningen anførte retningslinier vedrørende sikkerhed og betjening er en betingelse for, at udstyret er sikkert og fungerer korrekt. Derudover skal de lokale forskrifter vedrørende forebyggelse af ulykker samt regler for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ligeledes overholdes. Betjeningsvejledningen udgør en integreret del af udstyret og bør opbevares i nærheden af udstyret, således at den altid er let tilgængelig for installatører, vedligeholdelsespersonale og brugere. 1.2 Symbolerklæring Vigtige anvisninger til sikkerhed og drift er indført i betjeningsvejledningen sammen med passende symboler. For at undgå eventuelle ulykker, personlige skader og beskadigelse af inventar bør disse anvisninger altid følges nøje. OBS! Dette symbol angiver fare for personskade. Anvisninger vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen skal overholdes nøje og forsigtighed bør udvises hvor den er påkrævet. FARE! Risiko for elektrisk stød! Dette symbol indikerer, at der er risiko for elektrisk stød. Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne medfører fare for liv og helbred. ADVARSEL! Dette symbol advarer mod fare for personskade og beskadigelse af udstyret som følge af manglende overholdelse af anvisningerne. ANVISNING! Dette symbol står ved tips og informationer, som er relevant for effektivt og fejlfrit arbejde med udstyret

4 1.3 Producentens ansvar og garanti Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger, som er blevet indsamlet med hensyntagen til gældende forskrifter, aktuel konstruktions- og ingeniørkunst samt vores egen viden og mangeårige erfaringer. Oversættelser af brugsvejledninger blev udført så pålideligt som muligt. Vi kan dog ikke påtage os ansvar for eventuelle fejl i oversættelsen og der er derfor den vedlagte tyske version som er gældende, og den har fortrinsret over for denne oversættelse. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra tilbehør samt i situationer, hvor der anvendes de nyeste tekniske opfindelser, kan det leverede produkt afvige fra beskrivelser og tegninger i denne vejledning. Ved tvivl kontakt venligst producenten. ANVISNING! Før ethvert arbejde påbegyndes eller udstyret tages i brug, bør denne betjeningsvejledning læses grundigt igennem. Producenten hæfter ikke for skader opstået som følge af manglende overholdelse af de i vejledningen anførte anvisninger. Betjeningsvejledningen skal opbevares i nærheden af udstyret og være let tilgængelig for alle personer, der arbejder med udstyret. Der tages forbehold for tekniske ændringer på produktet, der tjener forbedring af dets egenskaber og tekniske fremskridt. 1.4 Ophavsret Denne vejledning indeholder informationer, tegninger, billeder m.m. der er ophavsretsbeskyttet. Vejledningens indhold må ikke mangfoldiggøres i nogen form og på nogen måde, bruges og/eller videreformidles, helt eller delvis, til tredjepart uden forudgående skriftlige samtykke fra producenten. Krænkelse af det ovennævnte vil medføre pligt til at betale erstatning. Der forbeholdes ret til at fremsætte yderligere krav. ANVISNING! Data, tekster, tegninger, billeder og andre beskrivelser i denne betjeningsvejledning er beskyttet af ophavsret og industriel ejendomsret. Ethvert misbrug af vejledningen er strafbart. 1.5 Overensstemmelseserklæring Udstyret er i overensstemmelse med alle gældende standarder og EU-direktiver. Dette bekræfter vi i EF-overensstemmelseserklæringen. Om nødvendig fremsender vi gerne en tilsvarende overensstemmelseserklæring

5 2. Sikkerhed Dette kapitel indeholder en oversigt over alle væsentlige sikkerhedsaspekter. Individuelle kapitler indeholder derudover specifikke oplysninger (mærkede med symboler) vedrørende sikkerheden og som har til formål at forebygge risici. Der skal ligeledes følges anvisninger på piktogrammer, skilte og overskrifter på udstyret, ligesom at der skal sørges for at disse er læselige. Overholdelse af alle sikkerhedsanvisninger garanterer optimal beskyttelse samt sikker og fejlfri betjening af udstyret. 2.1 Generelle oplysninger Apparatet er fremstillet efter de nuværende gældende regler for teknik. Der kan dog udgå farer fra dette apparat, hvis det anvendes ufagmæssigt eller ukorrekt. Kendskab til indholdet af håndbogen er en af forudsætningerne for at beskytte Dem mod farer, og for at undgå fejl og dermed drive apparatet sikkert og problemfrit. For at undgå farer og sikre optimal ydeevne på apparatet må der ikke foretages ændringer eller ombyggelser der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten. Apparatet må kun anvendes i teknisk perfekt og driftssikker tilstand. 2.2 Sikkerhedstip for enheden ansøgninger Sikkerhedsanvisninger stemmer overens med de på fremstillingstidspunktet gældende EU-forskrifter. Såfremt udstyret anvendes i industrielt miljø, er brugeren i hele anvendelsesperioden forpligtet til at tjekke overenstemmelse af de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger med den aktuelt gældende lovgivning, ligesom at sørge for at ny lovgivning overholdes. Ved anvendelse af udstyret uden for Den Europæiske Union gælder den lokale lovgivning inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Udover de i denne betjeningsvejledning angivne sikkerhedsanvisninger skal der ligeledes overholdes de sikkerheds- og miljømæssige forskrifter, der er specifikke for og gælder på det sted udstyret anvendes

6 ADVARSEL! o Udstyret er ikke beregnet for personer (inkludert børn)med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, begrænset erfaring eller kundskab, medmindre er de under hensyn af personer, som er ansvarlige for deres trygdhed eller personer, som har fået nødvendige instruktioner. o Børn bør overvåges for at sikre at de ikke leger med udstyret. o Gem betjeningsvejledningen forsvarligt. Stilles udstyret til rådighed af en anden bruger, giv vejledningen videre til brugeren. o Alle brugere skal efterleve de i nærværende betjeningsvejledning angivne instrukser samt overholde sikkerhedsanvisninger. o Udstyret må kun anvendes i lukkede rum. 2.3 Anvendelse i overensstemmelse med formålet ADVARSEL! Udstyret er blevet designet og kontrueret kun til brug i gastronomisk industri og bør kun betjenes af kvalificeret personale. Udstyret kan kun fungere sikkert, hvis det anvendes i overensstemmelse med formålet. Alt servicetiltag, installation og vedligeholdelse af udstyret må kun foretages af kvalificeret servicepersonel. Kølebord er kun egnet til køling, tilberedning og salg af salater, frugter, grøntsager og kolde madretter. Brug ikke kølebordet til: - Opbevaring af brandfarlige og eksplosive materialer eller væsker såsom ether, alkohol, olie eller lim; - Opbevaring af lægemidler eller konserveret blod. ADVARSEL! Brug af udstyret til andet formål eller brug, der går ud over udstyrets normale anvendelse er forbudt og gælder som ikke i overensstemmelse med formålet. For skader, der opstår som et resultat heraf, hæfter producenten og/eller dennes befuldmægtige ikke. Ansvaret for skader, der opstår som følge af anvendelse af udstyret, som ikke i overensstemmelse med formålet, bæres alene af brugeren

7 3. Transport, emballage og opbevaring 3.1 Kontrol ved levering Umiddelbart ved modtagelse af forsendelsen skal der kontrolleres, om udstyret er komplet og ikke er blevet beskadiget under transporten. Såfremt der opdages synlige transportskader på udstyret, skal De nægte at modtage udstyret eller modtage det med forbehold. Skadens omfang skal beskrives i speditørens fragtbrev. Derefter skal der meddeles reklamation. Skjulte skader meddeles omgående efter de er opdaget, idet eventuelle erstatningskrav kun kan gøres gældende inden for de aftalte reklamationsfrister. 3.2 Emballage De bedes opbevare emballagen, da den kan komme til nytte, når du skal opbevare, flytte eller fremsende udstyret til vores service i tilfælde af eventuelle skader. Fjern al indre og ydre emballage inden du tager udstyret i brug. ANVISNING! Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale bestemmelser. Emballagemateriale, som er egnet til genbrug, skal sendes til genvinding. Kontrollér venligst, om udstyret samt tilbehør er komplet. I tilfælde af mangler ved leverancen, kontakt venligst vores Kundeservice. 3.3 Opbevaring Udstyret skal inden installering opbevares i dets originale emballage. Alle anvisninger vedrørende placering samt opbevaring af emballagen skal følges nøje. Følgende anvisninger gælder ved opbevaring af emballeret udstyr: - skal ikke opbevares i fri luft, - skal opbevares i et tørt rum og beskyttet mod støv, - skal beskyttes mod agressive stoffer, - skal beskyttes mod sollys, - skal undgås mekaniske stød, - ved langvarig opbevaring (over tre måneder) skal der regelmæssigt vurderes teknisk stand af alle dele og emballagen og om nødvendig fornyes

8 4. Tekniske parametre 4.1 Komponentoversigt Kasse 2 Arbejdsoverflade 3 Overdelens dæksel 4 Overdel på 5 x 1/6 GN 5 Dør 6 Ventilationsåbninger 9 7 Temperatur digitalregulator 8 ON / OFF med intergreret forsyning kontrollampe 9 Rist

9 4.2 Tekniske data Navn Kølebord med en fordamper placeret i skummet Artikelnummer: Udførelse: på 5 x 1/6 GN, 150 mm dybde. Materiale: kasse og arbejdsoverflade: krom-nikkel stål 18/10 Kapacitet: 250 liter Temperaturværdi: 0 C 10 C Kølemiddel: R134a / 200 g Effekt: 0,25 kw 230 V~ 50 Hz Dimensioner: Vægt: Tilbehør: Forbeholdt retten til tekniske ændringer! 5. Installation og betjening 5.1 Sikkerhedshenvisninger bredde. 900 x dybde. 690 x højde mm 71,8 kg 2 riste GN 1/1, bredde. 325 x dybde. 575 mm FARE! Risiko for elektrisk stød! Anlægget skal kun tilsluttes til rigtigt installeret stikkontakter, som er forsynet med en sikkerhedspin. Forsyningsledningen må ikke hives for at afbryde den fra elnettet, tag fat i stikket og træk forsigtigt. Ledningen må ikke udsættes for varme eller skarpe kanter. Forsyningsledningen må ikke hænge langs bordet eller andre overflader. Pas på, så ingen træder direkte på ledningen eller falder over den. Forsyningsledningen må ikke være bøjet, kinket eller filtreret, den skal altid være afrullet. Sæt aldrig andre genstande på udstyrets forsyningsledning. Et defekt, fejlbehæftet eller nedfaldent udstyr må ikke tages i brug. Anvend ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten, da det kan forårsage skader på udstyret, helbred eller liv. Derudover bortfalder garantien. Anbrig aldrig ledningen på tæpper eller andre varmeisoleringsmaterialer. Ledningen må ikke overdækkes og den skal holdes væk fra arbejdsområdet og må ikke dyppes i vand

10 FARE! Risiko for elektrisk stød! Ukorrekt installation af udstyret kan forårsage legemsbeskadigelse. Kontroller inden installation, at parametre for det lokale elnet svarer til udstyrets forsyningskrav (se fabrikationsplade). Udstyret kan kun tilsluttes når disse parametre stemmer overens med hinanden! Sikkerhedsanvisninger bør overholdes! 5.2 Installation og tilslutning ADVARSEL! Instalation og tilslutning af apparatet må kun udføres af kvalificeret personale. Pak apparatet ud og fjern al emballage. Fjern beskyttelsesfolie fra apparatet. Placer apparatet i et sikker sted på overflade, som kan tåle dets vægt. Placer aldrig apparatet på en brændbar overflade. For at undgå fejl af en luftkompressor under transporten eller indstillingen apparatet må ikke vippes til siden over 45º. Apparatet må ikke placeres i nærhede af åbent ild, elektriske komfurer, varmekomfurer eller andre varmekilder såsom direkte sollys. Høj temperatur kan beskadige apparatets overflade og kan have en negativ indflydelse på ydelsen af kølesystemet samt energiforbruget. Apparatet skal placeres sådan, så der er en god luftcirkulation. Sørg for at bevare en minimal afstand på 5 cm fra den bageste væg, 10 cm fra begge sider og 30 cm til loftet eller eller hylder. Man må aldrig dække ventilationsåbninger. Apparatet må ikke stilles i et sted, hvor der er en stor luftfugtighedsniveau. For stor luftfugtighed kan beskadige apparatet. Apparatet opnår den optimale virkningsgrad ved en rumtemperatur mellem 10 C og 30 C samt et fugtighedsniveau på 30-55%. Apparatet må flyttes ved at løfte det for at undgå beskadigelse af støtteben eller andre dele af udstyret. Apparatet må ikke flyttes ved at løfte på arbejdsoverfladen. Man må ikke bore huller på apparates overflade eller montere andre genstande. For at indstille apparatets højde, indstil støtteben indtil apparatet står lige på overfladen. Placer ikke tunge genstande direkte på apparatets overflade. I tilfælde af, hvis apparatet er blevet stillet vandret under transporten, vent 2 timer før tilslutning (integreret kondensator) til elnettet

11 I tilfælde af et pludselig strømafbrud elle hvis stikket er blevet fjernet fra stikkkontakten, apparatet må ikke tilsluttes til elnettet i cirka 5 minutter. Det elektriske kredsløb skal være forsikret med minimum 16A. Apparatet skal tilsluttes direkte til en stikkontakt på væggen; man må ikke bruge stikdåser eller forlængerledninger med flere udtag. Apparatet skal placeres sådan, så stikket er let tilgængelig og kan nemt afbrydes fra elnettet hvis det bliver nødvendigt. 5.3 Betjening Apparatet skal vaskes efter udpakningen og igen før bruget. Vask GN beholdere før anvendelse. (kig. 6.2 Rengøring ) Apparatet skal tilsluttes til en enkelt jordet stikkontakt. Tænd for apparatet ved at trykke på ON/OFF Knappen, som befinder sig i fronten af apparatet. Den grønne kontrollampe vil lyse. Efter opstartet apparatet vil vise følgende symboler: for kompressoren og for ventilatoren. Bortset fra dette displayet vil vise den aktuelle temperatur ind i apparatet. Før første brug og placering af madvarer vent indtil kølebordet opnår den ønskede temperatur. Digital temperaturregulator Display og funktioner De grundlæggende temperaturindstillinger sker på fabrikken og svarer til apparatets arbejdstemperatur på 0 C 10 C. Under normaldrift displayet viser den indstillede værdi af sensoren. LED display viser også status for aktivering af funktionen (tabel 1), når du ved hjælp af 3 knapper kan aktivere / slukke visse funktioner (tabel 2). LED Funktion Normal arbejdsgang ON. OFF. Blinker Tab. 1 Start 1 Kompressor Tændt Slukket Påkrævet ON. 2 Ventylator Tændt Slukket Påkrævet ON. 3 Afrimning Tændt Slukket Påkrævet ON

12 4 5 Aux Tid Apparatet er Apparatet er - tændt slukket ON. RTC funktion RTC funktion - ON., hvis forekommer, forekommer ikke, RTC er aktiv og i er ikke tændt, funktionen det mindste er eller der blev ikke forekommer der indstillet indstillet nogen en periode tid. 6 Alarm Alle Ingen alarm - ON. 7 Digital display Består af 3 steder, der vises med. et komma og mellemrum på Se parametre /4, /5, /6 for de målte værdier af sensoren, værdier er angivet i C/ F og efter ko mma. Knapfunktioner Knap Normal arbejdsgang Start Et samlet Et enkelt tryk på tryk på knappen knapen UP ON/OFF Down Defrost Set mute Mere end 3 sekunder.: Vekslende visning af ON/OFF. Mere end 3 sekunder.: aktivering / slukning af afrimningssystem - 1 sek.: display/ indstilling af de ønskede værdier - mere end 3 sekunder.: adgang til konfigurationsmenuen - slukker for lydalarmen (buzzer). Samlet tryk kontinuerlig arbejdsgang er aktiveret / slukket - Samlet tryk RESET af parametre er blevet aktiveret Tab. 2 1sek: Visning af Informationer om programversioner - 1sek: reset af EZY aktuelle indstillinger

13 Indstilling af de ønskede værdier (temperatur) For at justere eller ændre de ønskede værdier: Tryk på i et sekund: den ønskede værdi vil starte med at blinke; Du kan øge eller reducere værdier med eller ; Ny værdi skal godkendes med. Afrimning Automatisk afrimning Apparatet afrimer automatisk 6 gange i løbet af 24 timer. Styringsur tænder automatisk ved det første opstart af apparatet. Hvis vi ønsker, at afrimning skal foregår i andre timer, så skal vi trykke på i mere end 6 sekunder. Displayet vil nu vise.apparatet starter med en automatisk afrimning og næste afrimning vil ske efter 4 timer. Under afrimningen displayet vil vise symbolet. Manuel afrimning Desuden under den automatiske afrimning er det muligt at aktivere en manuel afrimning nå som helst: for at gøre dette, tryk på i mere end 6 sekunder. Den automatiske afrimning er påbegyndt. Displayet viser. ANVISNING! Hvis vi ønsker at påtage andre indstillinger eller ændre nuværende indstillinger og parametre informationer vedrørende dette kan De finde i den vedlagde beskrivelse om temperaturstyring eller De kan bede servicepersonale om at foretage de nødvendige indstillinger. Vandet fra afrimningen bliver bortført automatisk til opsamlingsbeholderen ved hjælp af en fordybning i bunden af apparatet og derfra fordamper. Anvisninger til brugeren Kølebordet kan først fyldes / udstyres, når den ønskede temperatur bliver tydelig vist på displayet. Fyld de rette GN beholdere med madvarer og stil dem i kølebordet eller apparatets overdel. Vent lidt, indtil de lukkede hylder åbner sig igen

14 For at fylde åbn kun en hylde for at undgå en mulig vipning af apparatet. Put ikke varme madretter i kølebordet, først skal de kølles. Madvarerne skal lukkes og pakkes grundigt før de bliver stillet i kølebordet. Sørg for at der er en god afstand mellem vægge og produkterne for at bevare den korrekte luftcirkulation ind i apparatet. Husk at jo flere produkter er der i kølebordet, jo længere tid døren eller overdelens dæksel står åbent, jo mere energi apparatet bruger og der kan opstå beskadigelse af apparatets ydeevne. For at undgå tabet af den kolde luft, døren eller overdelens dæksel må kun åbnes i kort tid. Desuden bør de ikke åbnes for tit. For at undgå ubehagelige lugte, husk altid at bevare den rette opbevaringstid af madvarer. I tilfælde af et pludseligt strømafbrud, hvis det er muligt, åbn ikke døren, for at undgå tabet af den kolde luft. Efter et strømafbrud eller hvis stikket er blivet fjernet fra stikkontakten, apparatet må ikke tilsluttes til elnettet i cirka 5 minutter. 6. Rengøring og vedligeholdelse 6.1 Sikkerhedshenvisninger o Frakobl udstyret - tag stikket ud af kontakten - inden rengøring og vedligeholdelse. Vent til udstyret er kølet ned. o Der må ikke anvendes ætsende kemiske produkter, ligesom der skal sørges for at der ikke kommer vand ind i udstyret. o For at undgå elektrisk stød må udstyret, ledningen eller stikket aldrig udsættes for vand eller anden væske. ADVARSEL! Udstyret må ikke beregnet til, at der direkte skylles vand på den. Derfor må der ikke anvendes vandstrøm under tryk til rensning af udstyret! 6.2 Rengøring o Apparatet skal rengøres grundigt. o Fjern riste fra apparatet og overdelen samt GN beholdere. Vask dem ved hjælp af et specielt desinfektionssmiddel, som anvendes i fødevareindustrien. Skyl elementerne med rent vand. o Vask apparatet, arbejdsoverfladen og overdelen både indvendigt og udvendigt med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel. Skyl med rent vand for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmidlet samt for at undgå en dårlig indflydelse på smagen af de opbevarede produkter

15 o Husk at tørre grundigt alle elementerne. o Brug aldrig ætsende eller slibende rengøringsmidler, såsom skurpulver, rengøringsmidler som indeholder alkohol, fortyningsmidler, som kan beskadige apparatets overflade. o Efter rengøringen brug en blød klud for at tørre og polere overfladen. I tilfælde af, hvis apparatet ikke anvendes i længere periode: o Fjern stikket fra stikkontakten; o Fjern alle madprodukter fra apparatet; o Rengør apparatet, som beskrevet før og tør det grundigt; o Lad døren og overdelens dæksel står åben for grundig tørring. Rengøring af kondensator o For at bevare en lang arbejdsdrift af køleenheden, kondensatoren skal rengøres jævnligt. ANVISNING! En forurenet køleenhed har negativ virkning på apparatets arbejdsdrift og energiforbruget! o Fjern stikket fra stikkontakten (træk stikket ud!). o Løsn skruerne ved sikkerhedsgitre, som befinder sig i fronten af apparatet. Nu har De en nem adgang til kondensatoren. o Fjern støvet, som befinder sig på kondensatorens overflade ved hjælp af en støvsuger eller pensel. o Monter gitteret på apparatet efter rengøringen. OBS! Fare for forbrænding! Under de normale forhold kompressorens overflade, som befinder sig tæt på kondensatoren er meget varm. For at undgå forbrændinger, kompressorens overflade må ikke røres med bare hænder

16 6.3 Sikkerhedshenvisninger for vedligeholdelse o Forsyningsledningen skal kontrolleres jævnligt med hensyn til eventuel beskadigelse. Brug aldrig apparatet med en ødelagt ledning. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, kontakt en elektriker eller forhandleren for at udskifte den eller ombytte til en ny ledning. o Konstateres der skader eller defekter, skal der henvendes til specialforhandler eller vores service. Man skal være opmærksom på vejledning vedrørende fejl i punkt 7. o Service og reparation må kun foretages af kvalificeret personale og kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør. Udstyret må ikke forsøges repareret på egen hånd. 7. Mulige fejl Fejl Årsag Løsning Ingen køling Utilstrækkelig kølekapacitet Forsyningsledningen er blevet ukorrekt tilsluttet. Sikringen viser fejl. Strømsvigt. Temperaturreguleringen er blevet beskadiget. Temperaturindstilling er ikke korrekt. Apparatet afrimer nu. Andre varmekilder er for tæt eller apparatet er udsat for direkte sollys. Dårlig luftcirkulation i apparatet. Ukorrekt valg af temperaturen. Apparatet er overfyldt. Træk stikket ud og put det korrekt i stikkontakten. Tjek sikringen, prøv at tilslutte apparatet til en anden stikkontakt. Kontroller elforsyningen i huset. Kontakt forhandleren. Juster temperaturindstilling. Vent, indstil afrimningsproceduren bliver færdig, tjek kølekraften. Sørg for den korrekte afstand mellem apparatet og andre varmekilder. Sørg for den rette afstand mellem vægge og andre genstande. Tjek indstillinger, indstil en lavere temperatur. Apparatet må ikke være overfyldt, fjern eventuel nogen varer for at skabe mere plads

17 8. Bortskaffelse Gammelt udstyr Efter udløbet af udstyrets levetid skal det gamle udstyr bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser. Vi anbefaler at kontakte et specialiseret firma eller kommunal bortskaffelsesafdeling. OBS! For at undgå eventuel misbrug og risici som følge deraf, skal der sikres, at udstyret inden bortskaffelse ikke kan genstartes, ved at frakoble udstyret strømforsyning og skære netledningen af. ANVISNING! Udstyret skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale og lokale bestemmelser. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tlf.: +49 (0) Tyskland Fax: +49 (0)

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere