Rejsegarantifonden CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18"

Transkript

1 Rejsegarantifonden CVR-nr Årsrapport 2009

2 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsesberetning 16 Anvendt regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 22

3 Rejsegarantifonden 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed Rejsegarantifonden Røjelskær 11, 3. sal 2840 Holte CVR-nr Hjemstedskommune: Rudersdal Rejsegarantifonden er en privat selvejende organisation, hvis virksomhed er reguleret ved lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond med ændring ved lov nr. 164 af 15. marts 2000, lov nr. 207 af 29. marts 2004, lov nr. 513 af 17. juni 2008 og lov nr. 518 af 12. juni I henhold til loven har Forbrugerstyrelsen udstedt bekendtgørelse nr af 16. december Bestyrelse Bent Mebus (formand) til 30. juni Fra 1. juli 2009 Susanne Kirsten Larsen Stig Kaare Lyngsie (stedfortræder for formanden) til 30. juni Fra 5. februar 2010 Morten Leth (stedfortræder for formanden) Lars Thykier, Danmarks Rejsebureau Forening (hele året) Henrik Specht, Rejsearrangører i Danmark (hele året) Hanne Sørensen, HK/Privat (hele året) Claus Jørgensen, Forbrugerrådet, til 30. juni Fra 1. juli 2009 Mads Mølgaard Braüner, Forbrugerrådet. Fra 1. januar 2010 Per Møller Jensen, SAS Fra 1. januar 2010 Jens Loft Rasmussen, Dansk Cyklist Forbund Direktion Birgitte Fjeldhoff Revision Rigsrevisionen Juridisk assistance Advokat Ole Borch, advokatfirma Bech-Bruun

4 Rejsegarantifonden 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for Rejsegarantifonden. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en privat, selvejende institution. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt resultatet af Rejsegarantifondens aktiviteter i regnskabsåret Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse og er i overensstemmelse med øvrige oplysninger i årsrapporten. Holte, den 19. maj 2010 Direktionen Birgitte Fjeldhoff direktør Bestyrelsen Susanne Larsen formand Lars Thykier Henrik Specht Per Møller Jensen Hanne Sørensen Mads Mølgaard Braüner Jens Loft Rasmussen

5 Rejsegarantifonden 3 Den uafhængige revisors påtegning Til økonomi- og erhvervsministeren Påtegning på årsrapporten Vi har revideret årsrapporten for Rejsegarantifonden for perioden 1. januar 31. december 2009, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om en rejsegarantifond, lov om forbrugerklager, årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der følger af Rejsegarantifondens særlige karakter. Vi betragter med denne påtegning revisionen af årsrapporten for 2009 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet i denne påtegning, bliver vurderet på ny. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om en rejsegarantifond, lov om forbrugerklager, årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der følger af Rejsegarantifondens særlige karakter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med betingelserne for de opkrævede indtægter, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Dette indebærer, at det ved revisionen er efterprøvet, om årsrapporten er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med betingelserne for de opkrævede indtægter, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Rejsegarantifondens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Rejsegarantifondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med betingelserne for de opkrævede indtægter, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 Rejsegarantifonden 4 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Rejsegarantifondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Rejsegarantifondens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med lov om en rejsegarantifond, lov om forbrugerklager, årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der er en følge af Rejsegarantifondens særlige karakter. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med betingelserne for de opkrævede indtægter, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Rejsegarantifondens årsrapport for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Rejsegarantifonden, og at oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Rejsegarantifondens virksomhed i Ledelsens ansvar Rejsegarantifondens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Rejsegarantifonden, og at oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Rejsegarantifondens virksomhed i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Rejsegarantifonden har etableret forretningsgange, der i videst muligt omfang sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået Rejsegarantifondens rapportering i årsrapporten om opfyldelse af resultatmålene for Rejsegarantifonden for at vurdere, om oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for Rejsegarantifondens virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Rejsegarantifondens virksomhed i København, den 19.maj 2010 Rigsrevisionen Annie Nørskov Afdelingschef Anne Aagaard Kontorchef

7 Rejsegarantifonden 5 Ledelsesberetning I 2009 mærkede Danmark såvel som resten af verden for alvor den økonomiske krise, som var begyndt i de foregående år. I forhold til mange andre brancher i Danmark lykkedes det imidlertid rejsebranchen at undgå, at der opstod så mange eller så store konkurser i 2009, som det ellers var frygtet. En af de primære årsager hertil var rejsebranchens evne til løbende at tilpasse kapaciteten både hvad angår personale og udbuddet af rejser - til den faldende efterspørgsel, samt villigheden til at konsolidere virksomhederne. Fonden måtte i 2009 træde til og udbetale erstatning til rejsekunder i forbindelse med otte rejsearrangørers konkurser. Fondens samlede resultat blev et overskud på t.kr , hvorefter fondens egenkapital ultimo 2009 udgør t.kr mod t.kr ultimo Det store overskud fremkommer ved, at de formueopbyggende bidrag vedrørende pakkerejser solgt i 2009 er indregnet som en indtægt. Rejsegarantifondens virksomhed Antallet af konkurser, der medførte udbetaling af erstatning til rejsekunder, steg fra fire i 2008 til otte i Omfanget af konkurserne i 2009 var imidlertid væsentligt lavere end de foregående år, og med reguleringer vedrørende konkurser indtruffet i tidligere år (jf. årsrapportens note 3) opnåede fonden en nettoindtægt på t.kr. 455 i 2009 i forbindelse med konkurser mod en nettoudgift på t.kr i I forbindelse med årets konkurser fik 462 rejsekunder deres forudbetalinger refunderet. En oversigt over de enkelte konkurser i 2009 følger i slutningen af denne beretning. I løbet af 2009 blev fem virksomheder, der tidligere havde været registreret i fonden, erklæret konkurs. Det var Viewpoint Communication ApS, Vesterf A/S (tidl. Krone Rejser A/S), P.A.S. Drift af 1/ ApS (tidl. Pist'Ase Ski (Second Hand Skishop) ApS), Skovgaard Tour ApS og Uptours ApS. Fonden blev imidlertid ikke mødt med erstatningskrav fra rejsekunder, så fonden foretog ingen udbetalinger i sagerne, og virksomhederne er derfor ikke medtaget på oversigten over konkurser i 2009 i slutningen af denne beretning. I alt 79 nye rejsearrangører blev registreret i fonden i løbet af 2009, og fonden foretog herudover 38 genregistreringer, dvs. registreringer af arrangører, som tidligere havde været registreret i fonden, men hvis registrering havde været midlertidigt slettet. Fonden slettede således i løbet af 2009 i alt 103 gange rejsearrangørers registrering enten midlertidigt eller permanent. I tallet indgår både rejsearrangører, som lukkede virksomheden uden at påføre fonden tab, ophørte med salg af pakkerejser eller blev tvangsopløst/erklæret konkurs. Endvidere indgår de rejsearrangører, hvor fonden af egen drift måtte slette registreringen. Der kan være forskellige grunde hertil. Ofte er der tale om, at begæret materiale eller garantiforhøjelse ikke indsendes retti-

8 Rejsegarantifonden 6 digt. Pr. 31. december 2009 var 5 rejsearrangørers registrering slettet på fondens foranledning. I alt 6 rejsearrangører blev slettet og genregistreret mere end én gang i løbet af 2009, hvilket fonden finder meget utilfredsstillende. Der var ved udgangen af 2009 i alt registreret 632 rejsearrangører mod 594 ved udgangen af Pr. 31. december 2009 havde i alt 615 rejsearrangører stillet garantier over for fonden med i alt t.kr I beløbet indgår også garantier stillet af ophørte/slettede arrangører, hvor betingelsen for frigivelse af garantien endnu ikke er til stede. Af de registrerede 632 rejsearrangører havde 23 en flycharteromsætning på 50% eller derover af den totale omsætning, hvilket i henhold til loven medfører et skærpet krav til garantistillelse. 80 af de registrerede 632 rejsearrangører havde pr. 31. december 2009 enten fået dispensation for garantistillelse ved hel eller delvis nedsættelse af garantien eller skal i henhold til loven ikke stille garanti på grund af en årlig omsætning på under t.kr Tilsyn Med lovændringen i 2004 indførtes et målrettet tilsyn med rejsearrangørernes økonomi. Fondens bestyrelse fik bemyndigelse til at kræve forhøjet garanti i de tilfælde, hvor bestyrelsen skønner, at virksomheden oprettes og/eller drives på et uforsvarligt økonomisk grundlag, således at fonden har en øget risiko for at lide tab. Fonden undersøgte i løbet af 2009 det økonomiske fundament hos alle de rejsearrangører, der anmodede om registrering i fonden, hvilket i 29 tilfælde førte til krav om forhøjet garantistillelse som betingelse for registrering. 10 af disse arrangører valgte på dette grundlag at konsolidere sig inden registreringen i et sådant omfang, at fonden frafaldt kravet om forhøjet garanti. 4 rejsearrangører opgav at drive virksomhed efter at være blevet bekendt med registreringsbetingelserne. Fonden følger generelt de nyregistrerede rejsearrangører tæt, og særligt bliver nyregistrerede arrangører med sæsonbestemt omsætning mødt med krav om hyppige indberetninger som betingelse for registrering. Fonden gennemgår løbende økonomien hos de rejsearrangører, som er registreret i fonden. Det sker bl.a. på grundlag af de nøgletal, arrangørerne indberetter til fonden med den årlige revisorerklæring. I løbet af 2009 medførte den økonomiske krise, at fonden pålagde mange rejsearrangører krav om indberetning af regnskabsoplysninger i løbet af regnskabsåret fx måneds- eller kvartalsvis. I løbet af 2009 krævede fonden forhøjet garanti af yderligere 104 af de i fonden registrerede arrangører, hvoraf 50 valgte at konsolidere sig, så fonden frafaldt kravet, og 12 valgte at indstille pakkerejsevirksomheden. Ved årets udgang stillede 123 af de 632 registrerede arrangører, dvs. ca. 20%, forhøjet garanti.

9 Rejsegarantifonden 7 Fonden havde krævet forhøjet garanti af 2 af de 8 rejsearrangører, der blev erklæret konkurs i løbet af 2009, jf. nedenfor. Fondens formue Der var i den lov, der var gældende indtil 31. december 2009 fastsat regler for, hvornår og hvordan rejsearrangørerne ud over administrationsbidraget skulle betale ekstra bidrag til konsolidering af fondens formue, såfremt denne gennem tab på konkurser ikke længere svarede til de to største tab, fonden havde lidt på konkurser siden De store konkurser i efteråret 2008 (Øster Lindet Rejser ApS/Thinggaard Rejser ApS og Diana Jagt- og Fiskerejser A/S) påførte fonden så store tab, at fondens bestyrelse i november 2008 måtte konstatere, at mindstekravet til fondens kapital måtte skønnes at være nået. Bestyrelsen indstillede til økonomi- og erhvervsministeren, at rejsearrangørerne fra 1. januar 2009 på ny skulle betale et fast bidrag pr. rejsekunde til brug for opbygning af fondens formue. Bidragets størrelse blev fastsat til 20 kr. pr. rejsekunde, som skulle betales for rejsekunder, der efter 1. januar 2009 havde indgået aftale om et rejsearrangement omfattet af fondens dækning. Ministeren godkendte opkrævningen, herunder bestyrelsens indstilling om, at opkrævningen skulle fortsætte, indtil fondens formue udgjorde kr. 50 mio. Ved udgangen af 2009 kunne fonden konstatere, at formuen var retableret, hvorfor fonden meddelte rejsearrangørerne, at der ikke efter 31. december 2009 skulle opkræves kr. 20 pr. rejsekunde, der havde købt et rejsearrangement omfattet af fondens dækning. De bidrag, rejsearrangørerne opkrævede hos kunderne i løbet af 2009, forfalder til betaling til fonden, efterhånden som rejsekunderne afrejser, og der vil derfor være en del af bidragene, som først indbetales til fonden i løbet af Fonden har i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten forsøgt at estimere størrelsen af dette beløb, som er behæftet med en vis usikkerhed. Administrationsbidrag Bidraget på 5 kr. pr. afrejst kunde blev afskaffet i 2004, hvor det blev afløst af et administrationsbidrag til dækning af fondens administrationsudgifter, herunder ankenævnets nettoudgifter, men ikke til opbygning af formuen, som anvendes ved konkurser, hvis den konkursramte virksomheds garanti ikke er tilstrækkelig til at dække fondens tab, jf. ovenfor. Administrationsbidraget fastsættes således, at 70% af driftsudgifterne fordeles på rejseudbyderne i forhold til deres årsomsætning af pakkerejser, og 30% fordeles ligeligt mellem alle rejseudbyderne som et grundbidrag. Bidraget reduceres med afkastet af fondens formue efter nærmere fastsatte regler. Politianmeldelser og fogedforbud m.v. Fonden indgav i årets løb politianmeldelse mod 8 rejsearrangører, som udbød rejsearrangementer uden at være registreret i fonden. Fonden offentliggør, når der indgives politianmeldelse mod en arrangør.

10 Rejsegarantifonden 8 Der blev i årets løb ikke nedlagt fogedforbud mod rejsearrangører. Retssager Calypso Verdensrejser A/S under konkurs Som beskrevet i fondens årsberetning for 1999 og de følgende år, anlagde konkursboet efter Calypso Verdensrejser A/S retssag mod selskabets ledelse med påstand om erstatningsansvar for det tab, kreditorerne herunder navnlig fonden led i forbindelse med konkursen. Højesteret afsagde den 22. november 2006 dom i sagen og gav boet medhold. Boet har siden dommens afsigelse søgt at inddrive tilgodehavendet. Der er indgået forlig med en af de dømte, og der pågår fortsat inddrivelse af restbeløbet bl.a. i Spanien. Fonden var ikke part i retssagen men er kreditor i konkursboet. Fonden indestod efter nærmere aftale for omkostningerne ved anken til Højesteret i det omfang, der i boet ikke var midler hertil. Fondens bestyrelse havde i denne sag som i flere lignende sager igennem årene indtaget det standpunkt, at fonden ikke passivt vil acceptere, at man som rejsearrangør ukritisk lader stå til og bevidst efterlader så få aktiver og beviser som muligt i den hensigt, at der i konkursboet ikke er midler til at forfølge ansvarssager m.v. Travellers v/sharif Magued Abdel Rahmann under konkurs I forbindelse med konkursen i 1996 opstod der problemer med afregning for de strandede rejsekunders indkvartering i Egypten, hvilket medførte, at den danske ambassade i Kairo på fondens vegne måtte betale det samme beløb to gange til to forskellige parter. Siden har der verseret retssag vedrørende tilbagesøgningen af det for meget betalte beløb på USD I 2007 vandt ambassaden sagen, og der verserer fortsat fogedsag vedrørende inddrivelse af beløbet. Fonden indestod overfor ambassaden for betaling af det for meget betalte beløb samt omkostninger m.v. Såfremt det lykkes at inddrive beløbet via fogedsagen, vil beløbet tilfalde fonden. Erhvervsankenævnssager I henhold til lovens 24 kan fondens afgørelser vedrørende registreringspligt og garantistillelse indbringes for Erhvervsankenævnet. En af de afgørelser, som fonden i 2008 traf vedrørende ekstraordinært forhøjet garanti, blev efterfølgende indbragt for Erhvervsankenævnet. Erhvervsankenævnet gav i en delafgørelse fonden medhold i, at indbringelse af sagen for nævnet ikke havde opsættende virkning, dvs. at arrangøren ikke kunne undgå at forhøje garantien, mens sagen verserede. Der blev den 1. september 2009 afsagt kendelse i sagen. Erhvervsankenævnet gav fonden medhold i, at fonden efter en konkret analyse af arrangørens økonomiske forhold måtte antage, at der var en særlig risiko for, at fonden ville lide tab. Fondens krav om forhøjet garanti var således berettiget. Arrangørens omsætning var stærkt sæsonbetonet, og fonden havde derfor krævet garantien forhøjet tidligere end ved rejsekundernes forudbetalinger, idet fondens risiko som følge af den sæsonbetonede

11 Rejsegarantifonden 9 omsætning opstår allerede ved faktureringstidspunktet. Ankenævnet gav også fonden medhold i disse forudsætninger for beregningen af garantiforhøjelsen. Herudover indbragte i alt 13 flyselskaber ultimo 2009/primo 2010 fondens afgørelse vedrørende registreringspligt for Erhvervsankenævnet, jf. nærmere herom nedenfor. Pakkerejse-Ankenævnet Rejsegarantifonden har fra 1. oktober 2004 sekretariatsbetjent og finansieret driften af Rejse-Ankenævnet, der behandler klagesager fra rejsekunder. I 2007 opsagde en af ankenævnets stiftere (Danmarks Rejsebureau Forening) aftalen om Rejse-Ankenævnet til udløb 31. marts Formålet med opsigelsen var bl.a. få udbydere af flybilletter alene ( flight only ) til at bidrage til driften af ankenævnet. Det lykkedes ikke, og ankenævnets vedtægter blev på dette grundlag ændret, så sager om flight only efter 1. april 2008 ikke længere kunne indbringes for nævnet. Nævnet ændrede i denne anledning navn til Pakkerejse-Ankenævnet. Ved årets begyndelse forelå der 263 endnu ikke afgjorte sager. Ankenævnet registrerede 234 klager i 2009 mod 358 klager i 2008, et fald på ca. 35%. Fra 2007 til 2008 var der et fald på ca. 17%. Der blev i alt afsagt 326 kendelser, og 94 sager blev forligt eller trukket tilbage. Der blev således afsluttet i alt 420 sager i 2009 mod 415 i 2008, en stigning på ca. 1%. Fra 2007 til 2008 var der en stigning på ca. 4%. Ved årets udgang forelå der i alt 87 endnu ikke afgjorte sager. Den gennemsnitlige ekspeditionstid for klagesagerne var i 2009 ca. 10 måneder. Pr. 31. december 2009 var sagsbehandlingstiden 6 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid må ifølge ankenævnets vedtægter ikke overstige 6 måneder. Ankenævnet afgiver en årsberetning om sit arbejde. Beretningen for 2009 blev offentliggjort i april måned Lovændring I februar 2009 fremsendte Forbrugerstyrelsen forslag til lov om ændring af rejsegarantifondsloven i høring. Lovforslaget indebar en udvidelse af fondens dækningsområde til også at omfatte flybilletter alene til privat brug og billeje i udlandet alene til privat brug, og det var tanken, at fonden skulle opbygge to separate formuer, som skulle dække hhv. pakkerejser og transport alene. Efter høringsrunden blev der den 31. marts

12 Rejsegarantifonden fremsat et væsentligt ændret lovforslag, som gjorde det obligatorisk at tilbyde kunder, der ønsker at købe hhv. flybilletter alene eller billeje i udlandet alene, en konkursdækning i fonden. Der skulle ifølge forslaget kun opbygges én formue til dækning af alle krav omfattet af fondens dækning. Lovforslaget blev vedtaget den 12. juni 2009 med ikrafttræden 1. januar Lovændringen indebærer, at dansk etablerede rejseudbydere skal tilbyde rejsekunder, der til privat brug køber enten en flybillet eller billeje i udlandet, en konkursdækning i Rejsegarantifonden. Hvis kunden har købt dækningen, skal det fremgå af hans faktura/billet, og hvis rejseudbyderen går konkurs, vil kunden være omfattet af fondens dæking. Det er obligatorisk for rejseudbyderen at tilbyde kunden dækningen, men det er frivilligt om kunden ønsker at købe dækningen. Lovændringen indebærer ingen forandring i reglerne vedrørende pakkerejser, som derfor automatisk altid er omfattet af fondens dækning, hvis pakkerejsen købes hos en dansk etableret rejsearrangør. Det gælder uanset om pakkerejsen købes til privat eller erhvervsmæssigt brug. Ifølge lovændringen ændres begrebet rejsearrangør til rejseudbyder, og rejsearrangement ændres til rejseydelse. En rejseydelse kan således både være en pakkerejse, flytransport eller billeje i udlandet. Eftersom lovændringen udvider fondens dækningsområde, må det forventes, at fonden fremover kan blive påført væsentligt større tab, end det hidtil har været tilfældet vedrørende pakkerejser. Der vil således formentlig være væsentligt flere rejsekunder, der fremover vil være omfattet af fondens dækning. Lovgiver har taget højde for forholdet ved at angive i bemærkningerne, at den formue, som fonden havde opbygget til dækning af pakkerejsekonkurser på ca. 50 mio. kr., bør opbygges til ca. 200 mio. kr. Det skal ske ved indbetaling af de bidrag, rejsekunderne betaler for tilkøb af konkursdækningen. Bidraget er pr. 1. januar 2010 fastsat til 20 kr. pr. kunde. Som led i lovændringen blev fondens bestyrelse udvidet med to medlemmer, så bestyrelsen nu består af en formand og seks medlemmer, hvoraf tre medlemmer repræsenterer de i fonden registrerede rejseudbydere og tre repræsenterer kunderne. Den 1. juli 2009 udløb den hidtidige bestyrelses mandat, og bestyrelsesformand Bent Mebus valgte efter igennem 12 år at have stået i spidsen for Rejsegarantifonden at fratræde pr. 30. juni Som hans afløser udnævnte økonomi- og erhvervsministeren den tidligere administrerende direktør for SAS Danmark, Susanne Larsen, som ny bestyrelsesformand. Samtidig genudnævnte ministeren hhv. Lars Thykier (Danmarks Rejsebureau Forening), Henrik Specht (Rejsearrangører i Danmark) og Hanne Sørensen (HK) som medlemmer af fondens bestyrelse. Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet valgte at fratræde og blev afløst af Mads Mølgaard Braüner (også Forbrugerrådet). Pr. 1. januar 2010, hvor lovændringen trådte i kraft, udnævnte ministeren Per Møller Jensen fra SAS og Jens Loft Rasmussen fra Dansk Cyklist Forbund som nye medlemmer af bestyrelsen. Som stedfortræder for bestyrelsesformanden udnævnte ministen den 5. februar 2010 Morten Leth fra Better Place Denmark A/S.

13 Rejsegarantifonden 11 Lovgiver anførte i bemærkningerne til loven, at fonden burde informere forbrugerne om ændringen af dækningsområdet, uanset at der er tale om en frivillig ordning. Fonden har derfor i løbet af foråret 2010 iværksat en informationskampagne for at øge kendskabet hos forbrugerne vedrørende muligheden for at sikre sig mod tab som følge af konkurser hos rejseudbydere af flytransport og billeje i udlandet. I forbindelse med implementeringen af lovændringen blev det nødvendigt at afgøre, hvilke virksomheder, der var omfattet af de nye regler. Der er ikke ændret i lovens bestemmelse om, at den omfatter dansk etablerede virksomheder. Når det skal afgøres, om en virksomhed er etableret i Danmark, foretager fonden en konkret vurdering af den enkelte virksomheds tilknytning til Danmark. I denne vurdering kan indgå en række forskellige kriterier. Fondens bestyrelse ønskede, at så mange kunder som muligt skulle tilbydes konkursdækningen, og bestyrelsen anlagde derfor en bred fortolkning af loven. Bestyrelsen besluttede således ultimo 2009, at flyselskaber, der fx via internettet sælger flybilletter til danske forbrugere med afrejse fra Danmark, skal tilbyde konkursdækningen til de danske kunder, hvis flyselskabet i øvrigt har tilknytning til Danmark, fx ved at have kontor, medarbejdere, agenter el.lign. i Danmark. Langt størstedelen af de flyselskaber, fonden krævede registreret, var uenige i fondens vurdering af etableringsbegrebet, og i alt 12 flyselskaber indbragte ultimo 2009 eller primo 2010 fondens afgørelse om registrering for Erhvervsankenævnet. Erhvervsankenævnet har endnu ikke afsagt kendelser i sagerne. Oversigt over de i 2009 indtrufne konkurser Fondens samlede nettoudgift til erstatninger vedrørende de i 2009 indtrufne konkurser udgør t.kr Fonden havde ingen udgifter til indkvartering, hjemtransport mv. I alt har 462 rejsekunder i 2009 nydt godt af at have været omfattet af fondens dækning. Fondens nettoudgift fordeler sig som følger: 1. Flying Office A/S konkurs den 12. februar 2009 Fonden havde ingen nettoudgift på sagen, idet erstatningsudbetalingerne kunne dækkes af den stillede garanti på t.kr Selskabet solgte fortrinsvis flybilletter alene med havde også en mindre pakkerejseomsætning med rejser til det meste af verden. Der var i alt 12 rejsekunder ude at rejse, da konkursdekretet blev afsagt, men kunderne var i besiddelse af gyldig rejsehjemmel i form af betalte hotelvouchers og returbilletter, så fonden fik ingen udgift til indkvartering og hjemtransport. 24 rejsekunder fik erstatning af fonden.

14 Rejsegarantifonden 12 Selskabet havde været registreret i fonden siden januar Fonden krævede i september 2007, at selskabet stillede forhøjet garanti overfor fonden, fordi selskabets økonomi var dårlig. 2. Air Scandinavia A/S (Festival Tours A/S) konkurs den 24. februar 2009 Fondens nettoudgift udgjorde t.kr efter fradrag af den stillede garanti stor t.kr Der var på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse ingen kunder ude at rejse, så fonden fik ingen udgift til indkvartering og hjemtransport. 87 rejsekunder fik erstatning af fonden. Selskabet blev registreret i fonden i 1998 og arrangerede fortrinsvis rejser til Sydamerika. Fonden havde løbende fulgt udviklingen i selskabets økonomi. Selskabets direktør havde igennem længere tid af egen drift og på fondens foranledning ydet selskabet ansvarlige lån senest blev lånet i 2008 forhøjet til i alt kr Selskabet havde vendt et underskud i 2006 til et overskud i 2007, men udviklingen blev i løbet af 2008 dårlig, idet selskabet bl.a. som følge af finanskrisen måtte konstatere en væsentlig omsætningsnedgang, som forringede selskabets likviditetsmæssige situation. Da selskabet i februar måtte konstatere, at selskabets bankforbindelse ikke ville medvirke til at sikre en fortsættelse af driften, måtte selskabet indgive konkursbegæring. 3. Inter-Lat Travel ApS konkurs den 19. marts 2009 Fondens nettoudgift udgjorde t.kr. 228 efter fradrag af den stillede garanti stor t.kr Der var i alt 8 rejsekunder ude at rejse, da konkursdekretet blev afsagt, men kunderne var i besiddelse af gyldig rejsehjemmel i form af betalte hotelvouchers og returbilletter, så fonden fik ingen udgift til indkvartering og hjemtransport. 36 rejsekunder fik erstatning af fonden. Selskabet havde været registreret i fonden siden 2006 og arrangerede pakkerejser til bl.a. Cuba og Sydamerika. Der var ingen kunder ude at rejse på konkurstidspunktet, og fonden havde således ingen udgift til hjemtransport. Fonden krævede i forbindelse med selskabets registrering i fonden, at der blev indskudt ekstra egenkapital, og fonden fulgte herefter løbende selskabets økonomiske udvikling. Pr. 31. december 2008 havde selskabet ifølge den fremsendte balance realiseret et mindre overskud, og selskabets egenkapital var intakt. Selskabet

15 Rejsegarantifonden 13 kontaktede imidlertid primo marts 2009 fonden og oplyste, at selskabets bankforbindelse ikke ville medvirke til at sikre en fortsættelse af driften, hvorfor selskabet måtte indgive konkursbegæring. 4. Tenuta del Pino ApS - konkurs den 27. marts 2009 Fondens nettoudgift udgjorde t.kr. 10. Selskabet var ikke registreret i fonden og havde derfor ikke stillet garanti. Selskabet udbød imidlertid rejsearrangementer omfattet af fondens dækning, og da Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i januar 2009 sendte selskabet til tvangsopløsning var der to rejsekunder, hvis rejser ikke blev gennemført. Selskabet blev efterfølgende erklæret konkurs. 5. FOF Furesø, Allerød og Hillerød konkurs 2. juni Fondens nettoudgift udgjorde t.kr. 92. Foreningen var ikke registreret i fonden og havde derfor ikke stillet garanti. Foreningen udbød imidlertid rejsearrangementer omfattet af fondens dækning, men foreningen indstillede sin virksomhed i foråret 2009 og blev efterfølgende erklæret konkurs uden at de solgte rejsearrangementer var blevet gennemført. 23 rejsekunder fik erstatning af fonden. 6. Aaby Rejser ApS konkurs den 10. juli 2009 Fonden havde ingen nettoudgift på sagen, idet erstatningsudbetalingerne kunne dækkes af den stillede garanti på t.kr Selskabet solgte fortrinsvis kortere busrejser rundt i Danmark. Der var ingen kunder ude at rejse på konkurstidspunktet. 52 rejsekunder fik erstatning af fonden. Selskabet havde været registreret i fonden siden september Fonden krævede i januar 2008, at selskabet stillede forhøjet garanti overfor fonden, fordi selskabets økonomi var dårlig. 7. Eurospeed v/peder Carl Kiær Sønderbæk Fondens nettoudgift udgjorde t.kr Virksomheden var ikke registreret i fonden og havde derfor ikke stillet garanti. Virksomheden solgte imidlertid rejsearrangementer omfattet af fondens dækning og meddelte medio 2009 kunderne, at virksomheden var lukket på grund af den økonomiske krise. Fonden måtte bistå de kunder, som ikke kom ud at rejse, med at indgive konkursbegæring mod Peder Carl Kiær Sønderbæk, så fonden efterfølgende kunne udbetale erstatning til i alt 5 rejsekunder.

16 Rejsegarantifonden Østeuropa Rejser v/joanna Krogsgaard. Fondens nettoudgift udgjorde t.kr. 95. Der var ingen kunder ude at rejse på konkurstidspunktet, og fonden havde således ingen udgift til hjemtransport. 233 rejsekunder fik erstatning af fonden. Selskabet havde været registreret i fonden siden 1992 arrangerede pakkerejser til Østeuropa fortrinsvis Polen. Der var ingen kunder ude at rejse på konkurstidspunktet, og fonden havde således ingen udgift til hjemtransport. Fonden havde løbende fulgt selskabets økonomiske udvikling og havde senest i august 2009 ud fra virksomhedens årsrapport for 2008 vurderet, at selskabet ville kunne belåne ejendomme i hhv. Danmark og Polen, hvis det skulle blive nødvendigt af hensyn til likviditeten. Virksomhedens indehaver meddelte imidlertid i oktober 2009 fonden, at selskabets bankforbindelse ikke var villig til at opretholde kreditten, med mindre banken modtog yderligere sikkerhed, og banken ønskede ikke sikkerhed i ejendommene i Polen. Virksomheden blev herefter erklæret konkurs. Virksomhedens indehaver og/eller familiemedlemmer stiftede umiddelbart efter konkursen rejsebureauet Polski Rejser og anmodede om registrering i fonden. Registreringen var imidlertid endnu ikke på plads, da virksomheden påbegyndte udbud og salg af pakkerejser omfattet af fondens dækning. Fonden indgav på dette grundlag politianmeldelse mod Polski Rejser og udsendte pressemeddelelse om politianmeldelsen. Polski Rejser opgav herefter at drive virksomhed i Danmark og flyttede kontoret til Polen. Begivenheder efter regnskabsårets udløb I tiden efter regnskabsårets afslutning og til beretningens afgivelse er der indtruffet flg. begivenheder, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten: Grønlandseksperten ApS under konkurs Den 27. januar 2010 blev Grønlandseksperten ApS erklæret konkurs, og fonden måtte udbetale erstatning til de pakkerejsekunder, som på grund af konkursen ikke kom ud at rejse. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at fondens nettoudgift vil udgøre ca. t.kr efter fradrag af den stillede garanti stor t.kr Dream Hunting v/torkild Lund I forbindelse med Diana Jagt- og Fiskerejser A/S konkurs i oktober 2008 modtog fonden erstatningsanmeldelser fra en gruppe kunder, som oprindelig havde købt rejserne hos Dream Hunting. Dream Hunting havde

17 Rejsegarantifonden 15 pr. 1. maj 2008 solgt virksomheden til Diana Jagt- og Fiskerejser A/S, som imidlertid ikke i forbindelse med overdragelsen havde sikret sig kundernes udtrykkelige accept af debitorskiftet. Kundernes aftalepartner var derfor efter fondens opfattelse fortsat Dream Hunting og ikke Diana Jagt- og Fiskerejser A/S, hvorfor fonden ikke havde mulighed for at udbetale erstatning til kunderne Diana Jagt- og Fiskerejser A/S konkurs. Fonden måtte derfor henvise kunderne til at gøre kravet gældende overfor den tidligere indehaver af Dream Hunting, Torkild Lund, som imidlertid afviste at dække kundernes krav. Kunderne stod således i en meget uheldig situation pga. uenigheden mellem fonden og rejsearrangøren om, hvem der var ansvarlig for de pågældende rejser. Fondens bestyrelse besluttede derfor at bistå kunderne ved at udbetale erstatning i regi Dream Hunting. Kundernes krav beløb sig til ca. t.kr. 600, og fonden krævede derfor den af Torkild Lund stillede garanti stor t.kr. 500 udbetalt. På denne baggrund anlagde Torkild Lund i april 2010 sag mod fonden med påstand om betaling af beløbet t.kr Vulkanudbruddet på Island I april måned 2010 forårsagede en islandsk vulkan en askesky, som lammede luftrummet over det meste af Europa i næsten en uge. Dette påvirkede mange flyselskaber og rejsebureauer meget alvorligt, idet rejsekunder på destinationer rundt om i hele verden ikke kunne flyves hjem, og kunder, som skulle have været på ferie, ikke kunne komme af sted. Mange rejseudbydere blev derfor påført øgede udgifter til indkvartering m.v. af strandede rejsekunder, omsætningstab på rejsekunder, der ikke kom af sted og tab på forudbetalinger til underleverandører, som ikke kunne udnyttes, og der kan derfor desværre være både flyselskaber og rejsebureauer, som må indstille virksomheden og indgive konkursbegæring, hvilket kan påføre fonden alvorlige tab.

18 Rejsegarantifonden 16 Ledelsesberetning Økonomisk oversigt Nedenstående skematiske oversigt viser fondens bruttoerstatningsudbetalinger og modtagne bidrag samt garantier mv. for : t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Udbetalte erstatninger (11.270) (16.351) (11.067) (6.777) (10.969) Dækket via garantistillelser Dækket via hensættelser Dækket via refusioner Hensat til erstatninger mv. netto (1.006) (10.229) (26) (1.165) (375) Udgift til erstatninger (280) (20.975) (9.076) (2.835) (6.869) Modtaget dividende mv Erstatninger dækket af fonden 455 (16.911) (9.011) (2.797) (6.749) Administrationsbidrag Formueopbyggende bidrag Administration (11.008) (9.584) (9.302) (8.981) (8.494) Diverse indtægter Finansielle indtægter, netto Årets resultat (16.911) (9.011) (2.797) (4.922) Egenkapital ultimo Grundkapital Inflationssikring 2,1% 3,7% 1,9% 2,0% 2,0% Garantiandel i % af udgift vedrørende årets konkurser 68,1% 21,0% 8,5% 65,4% 31,1% Antal registrerede rejsearrangører Antal konkurser/lukninger/ betalingsstandsninger

19 Rejsegarantifonden 17 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt danske regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en privat, selvejende institution. Årsrapporten er aflagt efter samme principper som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Bidrag Fonden indtægtsfører administrationsbidrag fra arrangører svarende til forskellen mellem fondens driftsomkostninger (personaleomkostninger, andre eksterne omkostninger og afskrivninger) og afkastet af fondens formue samt diverse indtægter. Formueopbyggende bidrag indtægtsføres efter arrangørens faktureringstidspunkt. Erstatninger Erstatninger udgiftsføres på grundlag af faktiske erstatningsudbetalinger, ligesom der foretages hensættelser til kendte forventede erstatningsbetalinger vedrørende de i regnskabsåret indtrufne konkurser mv. Personaleomkostninger mv. Personaleomkostninger omfatter honorar til bestyrelse samt løn, gager og sociale omkostninger, pensioner mv. til fondens personale. Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, kontorhold mv.

20 Rejsegarantifonden 18 Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger, indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursafkast samt handelsomkostninger mv. vedrørende værdipapirer. Realiserede og urealiserede kursafkast indregnes i resultatopgørelsen efter FIFO-princippet. Urealiserede kursafkast indeholder tilbageførsel af tidligere års kursreguleringer for værdipapirer, der er solgt eller udtrukket i året. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver med en anskaffelsessum under kr. udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret og større anskaffelser afskrives over den driftsøkonomiske levetid dog maximalt over 5 år. Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 5 år. Værdipapirer Værdipapirer, som omfatter børsnoterede obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Udtrukne obligationer optages til pari. FIFO-Princippet anvendes ved indregning af realiserede og urealiserede kursgevinster og tab på værdipapirbeholdningen. Tilgodehavender Tilgodehavender medtages efter en individuel vurdering til den værdi, hvortil de forventes at ville indgå. Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender omfatter primært restopkrævning af bidrag samt garantier. Periodeafgrænsningsposter (aktiver) Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Hensat til erstatninger Hensat til erstatninger omfatter forventede omkostninger til erstatninger i forbindelse med rejsearrangørers konkurs/lukning. Leverandører af varer og tjenesteydelser Leverandører og tjenesteydelser omfatter gæld til leverandører i forbindelse med fondens drift. Forpligtelserne måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Anden gæld Anden gæld består primært af gæld til rejsearrangørerne og ferieløn. Gælden måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

21 Rejsegarantifonden 19 Resultatopgørelse for Note kr. t.kr. Administrationsbidrag Formueopbyggende bidrag Diverse indtægter Erstatninger m.v (16.911) (9.083) Personaleomkostninger 4 ( ) (7.021) Andre eksterne omkostninger ( ) (2.250) Afskrivninger 7 (76.898) (207) Tab på debitorer ( ) (105) Resultat før finansielle poster (18.666) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 6 (88.494) (320) Resultat af finansielle poster Årets resultat (16.911) Resultatet kan specificeres således: Formueopbyggende bidrag Årets resultat excl. formueopbyggende bidrag (16.911) Resultatdisponering Overført til egenkapital (16.911)

22 Rejsegarantifonden 20 Balance pr Note kr. t.kr. Driftsmidler og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Værdipapirer Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Periodiserede renter Tilgodehavender i boer Andre tilgodehavender Formueopbyggende bidrag Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

23 Rejsegarantifonden 21 Balance pr Note kr. t.kr. Egenkapital Egenkapital Hensættelser Hensatte forpligtelser Leverandørgæld Gæld til rejsearrangørerne Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 11

24 Rejsegarantifonden 22 Noter kr. t.kr. 1. Administrationsbidrag Administrationsbidrag opkrævet a conto Administrationsbidrag efterregulering ( ) (1.647) Bidrag vedrørende tidligere år Årets bidrag Diverse indtægter Gebyrindtægter ankenævnene Diverse indtægter Salg af anlægsaktiver Refusion - flytning Refusion af lønsumsafgift Diverse indtægter i alt Erstatninger m.v. Udbetalte erstatninger vedrørende årets konkurser mv Heraf dækket via: Garantistillelser ( ) (5.579) Årets erstatningsudbetalinger, netto Hensat til erstatninger vedrørende årets konkurser mv Udgift til erstatninger vedrørende årets konkurser Regulering vedrørende tidligere års konkurser ( ) 16 Hensat vedrørende tidligere år Årets udgifter til erstatninger Garantistillelse vedrørende tidligere år ( ) 0 Modtaget dividende ( ) (4.064) Refusioner vedrørende tidligere års konkurser (3.440) 0 Årets erstatninger i alt, netto ( )

25 Rejsegarantifonden 23 Noter kr. t.kr. 4. Personaleomkostninger Honorar til bestyrelse i Rejsegarantifonden Honorar til ankenævnene Løn og gager Pensioner og andre sociale omkostninger Ansvarsforsikringer mv Andre personaleomkostninger Dagpengerefusion, barsel 0 (122) Heraf samlet verderlag til: Direktion og bestyrelse Fonden har i 2009 i gennemsnit beskæftiget 9 fuldtidsmedarbejdere og 2 deltidsmedarbejdere (2008: 8 fuldtidsmedarbejdere og 2 deltidsmedarbejdere) kr. t.kr. 5. Finansielle indtægter Renter af fondsbeholdning Renter af bankindestående m.v Morarenter fra rejsearrangører Realiseret kursindtægt, netto Urealiseret kursindtægt, netto Finansielle omkostninger Forvaltningsgebyr Kurtage ved fondshandel Provision og gebyrer Realiseret kurstab, netto Urealiseret kurstab, netto

26 Rejsegarantifonden 24 Noter kr. t.kr. 7. Materielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang ( ) (184) Kostpris Afskrivninger ( ) (205) Årets afskrivninger (76.898) (90) Tilbageførsel ved afgang Afskrivninger (77.415) (111) Regnskabsmæssig værdi kr. t.kr. 8. Værdipapirer Regnskabsmæssige værdi pr Nettoinvesteringer ( ) (13.257) Kursregulering (203) Regnskabsmæssig værdi Egenkapital Egenkapital Årets resultat, jf. resultatdisponering (16.911) Egenkapital

27 Rejsegarantifonden 25 Noter kr. t.kr. 10. Hensættelser Aktiv Rejser A/S - konkurs Øster Lindet Rejser ApS og Thinggaard Rejser ApS - konkurs Diana Jagt- og Fiskerejser A/S - konkurs Dream Hunting v/torkild Lund - konkurs Eurospeed v/p. Sønderbæk - konkurs Østeuropa Rejser v/joanna Krogsgaard - konkurs Hensættelser Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser a) Huslejeforpligtelse Huslejeforpligtelse vedrørende Røjelskær 11, 3. sal udgør 710 t.kr. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side indtil 31. marts b) Indeståelser Rejsegarantifonden har givet tilsagn om indeståelse for omkostninger i forbindelsen med undersøgelser og retssager i konkursboer for op til i alt 816 t.kr.

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18 Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 12

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 16

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 16

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18. Årsrapport 2006

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18. Årsrapport 2006 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2006 Rejsegarantifonden Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere