Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX 2400 Kbh. NV Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 10. og 24. maj Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 7. juni Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 5. maj 2010 med S-tog linje F mod Fuglebakken station. Klagerens klippekort var efter det oplyste, stemplet kl og var gyldigt i 1½ time. Ifølge kortet, skal sidste påstigning ske inden udløbet af gyldighedsperioden. Da klageren var steget på S-tog linje F efter dette tidspunkt, blev hun ved kontrol af sin rejsehjemmel pålagt en kontrolafgift kl Det er på kontrolafgiften anført, at navn og cpr-nr. er udfyldt af den ene S-togsrevisor efter politi ID, og der er tilføjet følgende: Denne person blev fuldstændig vanvittig på Flintholm st. og kaldte os for svin og ville ikke blive på stationen til politiet kom. Vedhæftede A38 er navnet på en vagtmand, der hjalp til under episoden. Klageren skrev herefter den 10. og 24. maj 2010 blandt andet følgende til DSB Kundecenter: Lige inden Flintholm st. station på rejsen mellem Glostrup st. og Fuglebakken st., kommer kontrollørerne ind i vognen. De billetterer ned igennem og jeg opdager dem da de står ved mig, da jeg var i gang med at lave lektier. Jeg viser dem min billet: 2 klip á to zoner med en gyldighed på 1,5 time. Klippene er stemplet

2 ind som 17:15, og jeg bliver overrasket da de konstaterer udløbet ca.10 min. tidligere. Jeg forklarer med et smil at jeg er lidt omtumlet efter en behandling ved Glostrup Fysioterapi og tilbyder naturligvis at stemple ved Flintholm st.. Det lyder som om at, det er i orden med dem og vi står af i stilhed. Da vi står på spor 11 på Flintholm st. tager jeg mit klippekort frem for at stemple det. Her tager kontrollør (nr. 15) det ud af hånden på mig med udsagnet: Du har taget noget fra mig, så er det da vidst mest rimeligt jeg tager noget fra dig, er det ik??! imens han tager et hårdt greb om armen på mig. Jeg siger i rolig tone, at han ikke har ret til at holde fast i armen på mig, og han skal give mig mit klippekort tilbage så det kan blive stemplet. Dette er han i mellemtiden ikke interesseret i og han holder fast. Kontrollør med tjeneste nummer: 221 kommer til bagfra og tager et solidt greb om halsen på mig. Dette får mig naturligvis til at skrige op og råbe efter hjælp fra politiet. Ikke nok med det slæber de mig med ind i et glasfaceret venteværelse på perronen, hvor Nr. 15 holder døren mens Nr. 221 skubber mig ned i asfalten, stadig holdende omkring min hals. Jeg bliver skrækslagen og hyperventilerer voldsomt. Jeg kommer på benene inde i buret og bliver klemt op i mod ruden, stadig uvidende omkring deres hensigter med overfaldet. De lukker mig pludselig ud uden at sige noget til mig, stadig med et fast tag i mine arme. De øvrige S-togsrejsende der har overværet det voldsomme optrin står og ser til, mens en civil metromedarbejder ankommer, tilsyneladende med assistance til kontrollør Nr. 15 og 221. Han siger, at han vil anholde mig, og viser mig et par håndjern. Jeg svarer meget rystet, at det har han ikke ret til, og at jeg vil snakke med politiet. Politiet ankommer et par minutter efter, om de er blevet tilkaldt af rystede tilskuere eller af kontrollørerne ved jeg ikke. De fører kontrollørerne væk og jeg afgiver herefter forklaring på bedste vis, trods smerter i dele af kroppen og rystelserne efter en så voldsom oplevelse. De opfordrer mig på det kraftigste til at anmelde de to kontrollører på stationen, og tilføjer at jeg burde skrive en formel klage til DSB omkring deres videre virke som kontrollører ved DSB S-tog. På intet tidspunkt under hændelsesforløbet greb jeg selv til vold og nægtede på intet tidspunkt at betale en ny billet. Efter denne højst uheldige episode har jeg været ved egen læge for at få et overblik over skaderne der er sket på min krop. Ydermere har jeg som følger af denne oplevelse angst ved at bevæge mig omkring Flintholm st., i frygt for at møde jeres to ansatte kontrollører igen. På opfordring fra de fremmødte politibetjente har jeg afgivet forklaring på politistationen og de står klar til at iværksætte en undersøgelse på min befordring. Det er naturligvis forudsat at vi ikke kommer til enighed i sagen. Jeg tager det som en selvfølge at I tilbagetrækker kontrolafgiften. DSB Kundecenter svarede den 31. maj blandt andet følgende:

3 Klageren skrev derpå: DSB Kundecenter besvarede henvendelsen således: DSB S-tog har efterfølgende oplyst, at politiet kom til stede i forbindelse med identifikationen af klageren og at en vagtmand assisterede S-togsrevisorerne. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og at klage over adfærden i forbindelse med kontrollen. Til støtte herfor har hun gjort gældende, at DSB ikke i svaret af 31. maj har forholdt sig til det primære klagepunkt over den overdrevne magtanvendelse, der blev udvist i situationen, at det som beskrevet i henvendelsen til DSB først er efter den voldsomme magtanvendelse (med bl.a. halsgreb bagfra) at hun gik i panik og blev helt vanvittig, idet hun lider af alvorlige smerter og traumer efter en piskesmældslæsion forårsaget af en trafikulykke. Hun tåler således meget

4 dårligt fysisk påvirkning i nakke-skulder regionen, fx i form af fastholdelse og var lige kommet fra fysioterapibehandling af sit piskesmæld. Hun troede, at der var opnået enighed om, at hun kunne stige ud på Flintholm og stemple, hvilket åbenbart var en misforståelse, idet den ene togrevisor konfiskerede hendes klippekort. Men da klippekortet var hendes personlige ejendom, som togrevisoren ingen hjemmel havde til at fratage hende. En kontrolafgift kan jo bare udstedes uanset hvor mange gange, hun måtte have klippet. Voldsanvendelsen var helt og aldeles på DSBs side. Taget sagens alvor i betragtning og at hun ikke var i ond tro, og på intet tidspunkt nægtede at betale en ny billet, burde situationen være tacklet med en konduite, som man kunne forvente, at de pågældende revisorer måtte være i besiddelse af. At tre voksne mænd lægger en ung pige på asfalten bibeholdende et halsgreb, som udløser hyperventilation hos vedkommende, er i den grad en skræmmesituation og helt ude af proportion. DSBs oplysning om, at hun ikke ville blive til politiet kom, og at de først ankom efter, at hun havde forladt stationen, er ukorrekt. Og det til trods for, at hun har påpeget det i sit seneste brev og bedt DSB forholde sig til det eller evt. efterprøve oplysningen hos Politiet. DSBs undladelse heraf må betragtes som en indrømmelse af, at der er opgivet urigtige oplysninger fra deres side under sagens behandling. Hun anså faktisk politiets ankomst som sin redning og dermed forhindrede, at situationen ikke udviklede sig til yderligere fysisk og psykisk forulempelse af hende. Faktisk så det ud som om togrevisorerne ikke var helt stolte ved deres voldsomme kontrolforretning, da politiet ankom, samt at hun ikke har reageret på DSB S-togs henvendelse om et møde om sagen, da hun havde store betænkeligheder ved et sådant møde uden en bisidder. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til det af klageren anførte gjort gældende, at passagerer, der træffes i S-toget uden gyldig billet eller kort, får udstedt en kontrolafgift på 750 kroner. Klageren har oplyst, at hun havde stemplet et 2-zoners klippekort to gange kl. 17:15, hvilket ikke var gældende i kontrolsituationen kl. 19:00. Passagerer som rejser med bus, tog og metro selv er ansvarlig for at være i besiddelse af gyldig billet eller kort. Er man ikke det, må man acceptere at skulle betale en kontrolafgift. Denne grundregel er en forudsætning for det selvbetjeningssystem der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsområdet. Ifølge S-togsrevisorerne blev klageren i kontrolsituationen fuldstændig vanvittig på Flintholm st. og kaldte os [S-togsrevisorerne] for svin. At situationen udviklede sig som den gjorde, og at klageren oplevede det så dramatisk, er DSB S- tog selvfølgelig kede af, men som det er oplyst af DSB Kundecenter i svarbrev af 31. maj 2010, ville situationen højst sandsynligt være blevet undgået, hvis klageren i første omgang blot havde taget imod kontrolafgiften. At DSB S-tog efter klagen til ankenævnet har været i telefonisk kontakt med klageren for at arrangere et møde. Det blev aftalt, at klageren skulle ringe tilbage for at aftale et tidspunkt, hvilket dog ikke er sket.

5 Udgangspunktet for DSB S-togs oprindelige afgørelse er sket på følgende grundlag: at klageren ikke havde gyldig billet eller kort S-togsrevisorernes udsagn om, at klageren var meget ophidset at politiet måtte tilkaldes at en vagtmand fandt det nødvendigt at assistere S-togsrevisorerne. Det var DSB S-togs opfattelse, at klageren kunne have undgået at sagen udviklede sig, hvis hun blot havde forevist legitimation. Denne vurdering er ikke en bekræftelse af, at medarbejderne har benyttet halsgreb m.v. S-togsrevisorerne har beskrevet deres oplevelse af situationen. Det har ikke været muligt at få en detaljeret beskrivelse af, hvordan S-togsrevisorerne valgte at tilbageholde klageren. Men S-togsrevisorerne afviser at skulle have anvendt unødvendig magt. Personalet er uddannet i sådanne situationer, og vil som hovedregel vælge at stille sig i vejen for personer, der søger at bortfjerne sig, inden politiet ankommer. Det er korrekt, at politiet var på stedet. De var tilkaldt af S-togsrevisorerne, sådan som det normalt sker, når en kunde, der har rejst uden gyldig billet, nægter at legitimere sig. Oplysning om at politiet skulle have opfordret kunden til at klage over episoden, har DSB S-tog ikke kendskab til. Politiet har ikke kritiseret S-togsrevisorernes håndtering af sagen, hverken i situationen eller ved efterfølgende henvendelse til DSB S-togs ledelse. På denne baggrund kan DSB S-tog ikke betvivle S-togrevisorernes forklaring om, at det var klagerens egen ophidselse, der fik skabt den uheldige situation. BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Vedrørende selve kontrolafgiften: 6 i den dagældende lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, som er det oprindelige lovgrundlag for opkrævning af kontrolafgifter, havde følgende ordlyd: 6. Selskabet fastsætter takster og billetteringssystem for rejser med bus og tog, der alene foretages inden for hovedstadsområdet. Stk. 2. Selskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig billet eller kort. Afgift og gebyr kan inddrives ved udpantning. Stk. 3. Selskabet kan fastsætte regler om pligt for rejsende, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, til på forlangende at forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår at takst- og billetteringssystemet for S-banerne er indført for at give passagererne mulighed for hurtig adgang til perroner og tog uden sinkende billetkontrol især i myldretid og for at spare væsentlige personaleudgifter, som i modsat fald måtte dækkes gennem øgede billetpriser eller øget skattetilsvar.

6 I henhold til 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006 udstedt i medfør af lovbekendtgørelse om jernbaner 23 fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. Det fremgår af indklagedes forretningsbetingelser, at rejsende ved rejsens begyndelse skal være i besiddelse af gyldig billet eller kort, der gælder til hele rejsen og selv skal kontrollere, at stemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) er korrekt. Passagerer, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. Ankenævnet lægger til grund, at klagerens 2-zoners-klippekort var stemplet 2 gange kl , hvilket medfører, at sidste omstigning kan ske inden for 1 ½ time. Kontrollen af klagerens rejsehjemmel blev registreret til kl , men har formentlig fundet sted på et lidt tidligere tidspunkt, og DSB S-tog nævner selv tidspunktet kl Uanset om kontrollen foregik kl eller kl , var klageren ikke steget på S-tog linje F før kl , hvor sidste omstigning skulle have fundet sted, for at kortet var gyldigt. Det kan derfor lægges til grund, at klageren i kontrolsituationen ikke foreviste et gyldigt kort, og kontrolafgiften er derfor pålagt med rette. Vedrørende den udviste adfærd: Ankenævnet lægger til grund, at to S-togsrevisorer, en vagtmand og politiet var til stede under forløbet, idet dette er bekræftet af begge parter under denne klagesags behandling. Herudover har det ikke været muligt at få en redegørelse fra DSB S-tog om, på hvilken måde de tilbageholdte klageren. Ankenævnet bemærker, at det på baggrund af klagerens første henvendelse den 10. maj 2010 om en kontrol, der fandt sted den 5. maj 2010, er kritisabelt, at DSB Kundecenter ikke indhentede en udtalelse fra de implicerede medarbejdere om forløbet af kontrollen. Ankenævnet bemærker, at det på baggrund af det relativt korte tidsinterval på tidspunktet for modtagelsen af klagen måtte være muligt for de implicerede medarbejdere fortsat at huske detaljer om forløbet. Ankenævnet forstår klagerens oplysning om hendes henvendelse til politiet således, at politiet på nuværende tidspunkt ikke har iværksat en nærmere undersøgelse af sagen. Henset hertil og til det anførte på kontrolafgiften om, at klageren blev fuldstændig vanvittig, finder ankenævnet ikke at kunne lægge til grund, at kontrollen forløb fuldstændig som beskrevet af klageren. På grund af bevistvivl, kan ankenævnet derfor ikke behandle denne del af klagen. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: DSB S-tog er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters 15.

7 Da klageren ikke har fået medhold denne del af i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 6. december Tine Vuust Nævnsformand

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0411 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op Årsberetning 2013 Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op til kravene om uafhængighed, grundighed

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere