Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2017) 297 final 2017/0127 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF DA DA

2 BEGRUNDELSE Traditionel rom fra regionerne i den yderste periferi har siden 1923 været omfattet af en særlig punktafgiftsordning på det franske marked i Europa. Dette afspejler en langsigtet strategi for afgiftsmæssig begunstigelse, som beror på den kendsgerning, at verdensmarkedet for rom bortset fra årene med en exceptionelt stor vækst udviser en relativ jævn vækstrate (+/- 3,2 %), og på den omstændighed, at de mængder, der er omfattet af denne særlige afgiftsordning, tilpasses denne vækstrate for på lang sigt at sikre konkurrencedygtigheden for produktionen af sukkerrør, sukker og rom i de franske regioner i den yderste periferi. Siden etableringen af det indre marked og harmoniseringen af punktafgifterne i Europa er denne særlige punktafgiftsordning med Den Europæiske Unions samtykke blevet videreført. Det nugældende system og bemyndigelsen til videreførelsen blev indført ved beslutning 2002/166/EF af 18. februar 2002 om bemyndigelse af Frankrig til at forlænge gyldighedsperioden for anvendelsen af en reduceret punktafgiftssats på "traditionel" rom fremstillet i dets oversøiske departementer 1 for at tage hensyn til revisionen af den fælles markedsordning for sukkersektoren i 2001 og afviklingen af toldbeskyttelsen for alkoholholdige drikkevarer i I beslutning 2002/166/EF blev det ligeledes fastslået, at de foranstaltninger, der allerede var truffet på fællesskabsplan og nationalt plan for at forbedre konkurrenceevnen for sektoren for sukkerrør, sukker og rom i de oversøiske departementer, imidlertid ikke i sig selv altid var tilstrækkelige til at bringe konkurrenceevnen op på et niveau, der giver Frankrig mulighed at ændre afgiften på traditionel rom, der er fremstillet i landets oversøiske departementer. I beslutning 2002/166/EF begrænsedes anvendelsen af en reduceret punktafgiftssats til et årligt kontingent på hl ren alkohol, som svarede til den traditionelle handel, der har været registreret i de sidste år inden beslutningens vedtagelse, og dermed blev vækstraten ikke taget i betragtning. For beslutning 2002/166/EF blev det lagt til grund, at for at skabe et klima med retlig sikkerhed for de erhvervsdrivende i sektorerne for sukkerrør, sukker og rom og i lyset af afskrivningsperioden for udstyr og bygninger ville et fast årligt kontingent på hl for en periode på syv år fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2009 være tilstrækkelig I praksis havde Rådet allerede ændret beslutning 2002/166/EF ved beslutning 2007/659/EF 2 af 9. oktober 2007, hvorved der med tilbagevirkende kraft var indført et årligt kontingent på hl ren alkohol, som fandt anvendelse fra den 1. januar 2007 til den 31. december I betragtning 9 i beslutning 2007/659/EF anføres det yderligere, at det således kun er takket være markedet i Frankrigs europæiske område, hvor rom fra de oversøiske departementer er genstand for en specifik afgiftsordning, som har gjort det muligt delvis at kompensere for de højere kostpriser, at romindustrien i de oversøiske departementer har kunnet overleve. 1 2 Rådets beslutning 2002/166/EF af 18. februar 2002 om bemyndigelse af Frankrig til at forlænge gyldighedsperioden for anvendelsen af en reduceret punktafgiftssats på "traditionel" rom fremstillet i dets oversøiske departementer (EFT L [55] af [ ], s. [33]). Rådets beslutning 2007/659/EF af 9. oktober 2007 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret punktafgiftssats på "traditionel" rom fremstillet i dets oversøiske departementer og om ophævelse af beslutning 2002/166/EF (EUT L 270 af , s. 12). DA 2 DA

3 Ved Rådets afgørelse nr. 896/2011/EU 3 af 19. december 2011 ændredes beslutning 2007/659/EF, idet anvendelsesperioden for kontingentet på hl blev forkortet med to år indtil den 31. december 2010, og der indførtes for perioden fra 1. januar 2011 og 31. december 2013 et årligt kontingent på hl ren alkohol. I betragtning 5 i Rådets afgørelse nr. 896/2011/EU af 19. december 2011 anførte Rådet, at det kontingent, der kunne være omfattet af en punktafgift, der var lavere end den fulde afgiftssats, ville muliggøre en årlig stigning på 3,2 % og i visse år med stor vækst på 4,3 %. Det siger sig selv, at dette ikke er en afgørelse, som indebærer en fremtidig juridisk forpligtelse for Rådet og Kommissionen. Det skal dog fastholdes, at disse vækstrater i de sidste 25 år har været de forhold, som har været økonomisk set mest stabile, og som har været tættest på den økonomiske virkelighed: " Da konkurrenceevnen for traditionel rom fra de oversøiske departementer bør styrkes på Frankrigs europæiske marked for at bevare produktionen inden for sektorerne for sukkerrør, sukker og rom i disse departementer, er det nødvendigt at revidere de mængder traditionel rom fra de oversøiske departementer, som må afsættes på dette marked med en reduceret afgiftssats. Kontingentet på HRA årligt, som er fastlagt i beslutning 2007/659/EF, bør derfor forhøjes til HRA, herunder kontingentet for 2011 for at sikre kontinuiteten, idet der tages hensyn til den forventede forhøjelse for det år. Forhøjelsen muliggør en årlig stigning i mængden af rom, der bliver bragt i omsætning, på 4,3 %, dvs. en lidt større stigning end de 3,2 % i perioden " Med afgørelse nr. 189/2014/EU 4 ophæves og erstattes afgørelse nr. 896/2011/EU, og der fastlægges et årligt kontingent på for perioden fra 1. januar 2010 til 31. december Det kontingent, der er fastlagt ved afgørelse nr. 189/2014/EU, afspejler ikke fuldt ud de i afgørelse nr. 896/2011/EU anslåede vækstrater. Derudover har fastlæggelsen af et årligt kontingent på hl ren alkohol (HRA) for en tiårsperiode ført til et tiltagende misforhold mellem de vækstrater, der blev anslået af Rådet i 2011, og de disponible kontingenter. År Forventet vækstrate Behov ved årets slutning, jf. den forventede vækstrate (hl ren alkohol) Disponibel t kontingent (hl ren alkohol) Beslutning/af gørelse EF/EU % / ,2 % / Rådets afgørelse nr. 896/2011/EU af 19. december 2011 om ændring af beslutning 2007/659/EF for så vidt angår anvendelsesperioden og det årlige kontingent, der kan pålægges en reduceret punktafgiftssats (EUT L 345 af , s. 18). Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF (EUT L [59] af [ ], s. [1]). DA 3 DA

4 2004 3,2 % / ,2 % / ,2 % / ,2 % ,2 % ,2 % ,2 % ,3 % ,3 % ,3 % / / / / / / / / / / / ,2 % / ,2 % / ,2 % / ,2 % / ,2 % / ,2 % /2014 DA 4 DA

5 2020 3,2 % /2014 Det har ført til, at producenterne af traditionel rom ikke har haft tilstrækkelig adgang til markedet i Frankrigs europæiske område. Med de forventede vækstrater havde det været muligt med et kontingent på hl ren alkohol indtil udgangen af 2016, mens kontingentet var begrænset til hl ren alkohol Derfor er forhøjelsen med tilbagevirkende kraft af kontingentet for 2016 til hl ren alkohol en efterfølgende afhjælpning, der har til formål at tilpasse kontingentet til de vækstrater, som Rådet allerede havde anslået. At det haster med forhøjelsen er tydeligt: kontingentet på hl ren alkohol for 2016 blev allerede opbrugt før udgangen af 2016, og uden en forhøjelse med tilbagevirkende kraft af dette kontingent med virkning fra den 1. januar 2016 vil producenterne påføres omfattende tab, som sandsynligvis er uoprettelige. Forretningsforbindelserne mellem romproducenterne og de store detailforretninger i Frankrig er baseret på årlige kontrakter, hvori der indgås forpligtelser med hensyn til leverede mængder, købspris og eventuelle rabatter og tilbud. Overskridelsen af kontingentet indebærer en efterfølgende forhøjelse af afgiften for de mængder, hvormed kontingentet overskrides, samtidig med at producenterne ved årets start, når kontrakterne indgås, ikke kan forudse, om kontingentet bliver overskredet og i givet fald med hvilken mængde. Eftersom købsprisen blev fastsat ved årets start på grundlag af den reducerede afgiftssats, er den forhøjelse af afgiftssatsen, der følger af overskridelsen af kontingentet før årets udgang, en risiko, som romproducenterne påføres. Denne risiko blev til virkelighed i Hvis kontingentet ikke forhøjes med tilbagevirkende kraft, påføres romproducenterne omfattende tab for de mængder, der overstiger kontingentet. Hertil kommer, at hvis kontingentet ikke forhøjes, vil det svække forretningsstrategierne for romproducenterne i de franske regioner i den yderste periferi for 2017, eftersom de, hvis de ikke har mulighed for at planlægge efter, hvornår kontingentet for 2017 udløber, vil blive nødt til at afstå fra at udbyde deres rom i tilbudsmånederne ved årets udgang. At det haster med forhøjelsen forstærkes af den økonomiske kontekst: eksporten til Den Europæiske Union af traditionel rom fra Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion er gået tilbage. Fra 2005 til 2011 steg eksporten til Den Europæiske Union af sstraditionel rom fra disse regioner fra hl ren alkohol i 2005 til hl ren alkohol i Fra 2012 var der et kraftigt fald i eksporten: til hl ren alkohol i 2012 efterfulgt af en mindre stigning i 2013 ( hl ren alkohol), en nedgang i 2014 ( hl ren alkohol) efterfulgt af en mindre stigning i 2015 ( hl ren alkohol). Denne markante nedgang kan i vid udstrækning henføres til det kraftige fald i eksporten til Den Europæiske Union af traditionel rom fra Réunion, som blandt disse regioner i den yderste periferi er den største producent af traditionel rom. Mellem 2005 og 2011 steg eksporten af traditionel rom fra Réunion fra hl ren alkohol i 2005 til hl ren alkohol i Fra 2012 faldt denne eksport kraftigt til hl ren alkohol i 2012, efterfulgt af en mindre stigning i 2013 ( hl ren alkohol) og derefter til hl ren alkohol i 2014 og hl ren alkohol i Faldet i sendingerne af traditionel rom fra regionerne i den yderste periferi til det europæiske kontinent kan i stor udstrækning henføres til tabet af markedsandele for "let" rom i Tyskland til fordel for producenter fra tredjelande. I 2008 udgjorde salget til Tyskland af let rom fra nævnte regioner i den yderste periferi hl ren alkohol. I 2014 udgjorde salget hl ren alkohol og i hl ren alkohol. DA 5 DA

6 På nuværende tidspunkt kan det ikke udelukkes, at misforholdet mellem de kontingenter, der svarer til den vækstrate, der blev anslået af Kommissionen og Rådet, og de kontingenter, der reelt er givet bemyndigelse til, havde en indvirkning på denne udvikling. Der vil blive gennemført en analyse inden for rammerne af den kommende revision af afgørelse nr. 189/2014/EU. Det skal også bemærkes, at i Frankrig er forbruget af rom fra tredjelande, herunder rom fra AVS-landene (Afrika, Vestindien og Stillehavet), meget større end forbruget af rom fra Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion. Således var det samlede forbrug i Frankrig af rom med oprindelse i tredjelande på hl ren alkohol i 2013, hvorefter det steg til hl ren alkohol i 2014 og til hl ren alkohol i Mængden af traditionel rom fra nævnte regioner i den yderste periferi, som overgik til forbrug i Frankrig, er i denne periode steget mindre: til hl ren alkohol i 2013, hl ren alkohol i 2014 og hl ren alkohol i I en uafhængig økonomisk analyse, der blev gennemført af Kommissionens tjenestegrene og afsluttet i juli 2016, konkluderedes det, at importen i Frankrig af traditionel rom med oprindelse i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion kun tegnede sig for en mindre del af det samlede forbrug af alkohol i Frankrig (mellem 1 og 2 %), og det er derfor ikke sandsynligt, at anvendelsen af en reduceret afgift for rom vil føre til konkurrenceforvridninger på markedet for rom i Frankrig. Under disse omstændigheder er det endnu mindre sandsynligt, at den pågældende import vil have en effekt på det indre markeds funktion. 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Forslagets begrundelse og formål Den 22. september 2016 anmodede de franske myndigheder Kommissionen om at udarbejde et udkast til teknisk tilpasning af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014, hvorved det årlige kontingent forhøjes fra hl ren alkohol til hl ren alkohol. Anmodningen var ledsaget af en rapport med en udførlig redegørelse for den foreliggende tilpasning. Sammenhæng med de gældende regler på samme område Dette initiativ er i overensstemmelse med de prioriteter, der er fastlagt i de politiske retningslinjer, som er fastlagt i artikel 349 i Lissabontraktaten. I samme artikel anerkendes det, at den strukturelle sociale og økonomiske situation for regionerne i den yderste periferi, som Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion tilhører, forværres af deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling. Derfor fastsættes det i artikel 349, at Rådet på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa- Parlamentet vedtager særlige foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen af traktaterne i de pågældende regioner, herunder fælles politikker. Formålet med forhøjelsen af kontingentet er at skabe og opretholde arbejdspladser, økonomisk vækst og investeringer i sektoren for sukkerrør og rom. Med denne forhøjelse udvides det indre marked og dermed gives større markedsadgang for de erhvervsdrivende, der er etableret i nævnte regioner i den yderste periferi, samtidig med at kompenseres for ulemper som følge af deres geografiske og økonomiske situation. DA 6 DA

7 Ud over tilpasningen af kontingentet bør Kommissionen med henblik på den fremtidige behandling af kontingenter og deres berettigelse basere sig på de analyser, der fremlægges af Frankrig senest den 31. juli 2017 i forbindelse med den midtvejsrevision, der henvises til i afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar Sammenhæng med Unionens politik på andre områder I medfør af artikel 349, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (Lissabontraktaten) vedtager Rådet sine foranstaltninger under hensyn til de særlige karakteristika og begrænsninger i forbindelse med regionerne i den yderste periferi uden at underminere EU-rettens, herunder det indre markeds og de fælles politikkers, integritet og sammenhæng. Afgørelse nr. 189/2014/EU og de parametre, der ligger til grund herfor, anses for at være på linje med Unionens øvrige politikker. Forhøjelsen af kontingentet er en tilpasning med tilbagevirkende kraft og af mindre omfang, hvorved kontingentet forhøjes til et niveau, der svarer til de årlige vækstrater, som Rådet allerede havde anslået. De øvrige faktorer i afgørelse nr. 189/2014/EU forbliver uændrede. Under disse omstændigheder kan forhøjelsen af det årlige kontingent fra hl ren alkohol til hl ren alkohol ikke få indvirkning på sammenhængen mellem afgørelse nr. 189/2014/EU og Unionens øvrige politikker. 2. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET Retsgrundlag Artikel 349 i Lissabontraktaten Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence) Rådet har enekompetence til på grundlag af artikel 349 i TEUF at vedtage særlige foranstaltninger henblik på at tilpasse anvendelsen af traktaterne, herunder de fælles politikker, i regionerne i den yderste periferi på grund af de vedvarende ugunstige vilkår, der påvirker disse regioners sociale og økonomiske situation. Forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Proportionalitetsprincippet I medfør af proportionalitetsprincippet må indholdet og formen af Unionens handling ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene i traktaterne. Kontingentet på hl svarer til den forventede vækstrate og til den mængde, der fremkommer ved anvendelsen af denne vækstrate for udgangen af Inden for den retlige ramme for afgørelse nr. 189/2014/EU er den eneste måde at opnå forhøjelsen af kontingentet med virkning fra den 1. januar 2016 for at øge det til det niveau, der svarer til vækstraten på 3,2 %, at ændre den nugældende afgørelse med tilbagevirkende kraft. Hverken indholdet eller formen af handlingen går videre end nødvendigt for at opnå målene i artikel 349 i TEUF. Valg af retsakt Jf. punktet "Proportionalitetsprincippet". DA 7 DA

8 3. RESULTATERNE AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning 1. Det fremgår af artikel 349, første afsnit, i TEUF, jf. Domstolens fortolkning heraf i de forenede sager C-132/14 C-136/14, at de "særlige foranstaltninger", som den omhandler, vedtages "for at tage hensyn til" den "strukturelle sociale og økonomiske situation" i regionerne i den yderste periferi, der "forværres" af en række forhold, "som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling". De nævnte forhold præsenteres i artikel 349, stk. 1, TEUF som forhold, der forværrer den strukturelle sociale og økonomiske situation i regionerne i den yderste periferi, og som Rådet i henhold til artikel 349, stk. 3, TEUF skal tage i betragtning, når det vedtager de særlige foranstaltninger (DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 15. december 2015 i de forenede sager C-132/14 C-136/14, præmis 67 og 68). I ovennævnte perspektiv som beskrevet af Domstolen og af nedennævnte grunde er Kommissionen af den opfattelse, at den presserende forhøjelse med tilbagevirkende kraft af det kontingent, der kan komme i betragtning til en reduceret punktafgift, fra hl ren alkohol til hl ren alkohol, er den eneste hensigtsmæssige foranstaltning: - producenterne af traditionel rom har ikke haft tilstrækkelig adgang til markedet i Frankrigs europæiske område. Den forventede vækstrate svarede til et kontingent på hl ren alkohol ved udgangen af Derfor er forhøjelsen med tilbagevirkende kraft af kontingentet for 2016 til hl ren alkohol udelukkende en indhentning af efterslæbet med det formål at forhøje kontingentet til det niveau, der allerede var anslået af Kommissionen og Rådet; - de økonomiske rammer er allerede beskrevet og fastlagt af Kommissionen og Rådet - en hurtig forhøjelse med tilbagevirkende kraft er nødvendig for at undgå, at producenterne påføres umiddelbar og sandsynligvis uoprettelig skade - tallene fra Eurostat afspejler en klar nedgang i eksporten af traditionel rom, der er fremstillet i disse regioner i den yderste periferi, til Den Europæiske Union - tallene afspejler tab af markedsandele for denne traditionelle rom i andre af Unionens medlemsstater til fordel for tredjelandes producenter - importen af rom fra andre tredjelande som overgår til forbrug i Frankrigs europæiske område udviser en meget bedre udvikling - de øvrige faktorer i afgørelse nr. 189/2014/EU forbliver uændrede. 2. Der er tale om en tilpasningsforanstaltning med begrænsede økonomiske konsekvenser, som for nærværende ikke berettiger de omkostninger, som en konsekvensanalyse indebærer. I det foreliggende tilfælde er forhøjelsen af kontingentet med tilbagevirkende kraft med virkning fra den 1. januar 2016 den eneste mulighed for at sikre, at "traditionel rom" fra disse regioner i den yderste periferi fortsat er konkurrencedygtig på Unionens marked. DA 8 DA

9 Det konkluderedes endvidere i en uafhængig økonomisk undersøgelse, der blev gennemført af Kommissionens tjenestegrene og afsluttet i juli med det sigte at vurdere, hvorvidt direktiv 92/83/EØF fortsat er tidssvarende, at importen til Frankrig af traditionel rom fra Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion kun vedrører en mindre andel af det totale alkoholforbrug i Frankrig, og derfor forventes anvendelsen af en reduceret afgiftssats ikke at medføre en forvridning af konkurrencen på markedet for rom i Frankrig. Under disse omstændigheder er det endnu mindre sandsynligt, at denne import skulle kunne påvirke det indre markeds funktionsmåde. Disse konklusioner er blevet offentliggjort og alle de berørte parter er blevet hørt. Selvom denne undersøgelse ikke konkret var rettet mod forhøjelsen af kontingentet for traditionel rom fra Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion, der er omfattet af en reduceret afgiftssats i Frankrigs europæiske område, kan Kommissionen imidlertid konstatere, at ingen af de mere end 750 høringssvar, der indkom og blev verificeret inden for rammerne af denne høring, indeholder argumenter eller anden information, der berettiger yderligere analyser 6. Høring af interesserede parter Se ovennævnte punkt. Ud over den umiddelbare tilpasning af kontingentet bør Kommissionen støtte sig på de analyser, der fremlægges af Frankrig senest den 31. juli 2017 i forbindelse med den midtvejsrevision, der er henvist til i afgørelse nr. 89/2014/EU af 20. februar I forbindelse med denne revision vil alle berørte parter på ny blive hørt. Ekspertbistand Se "Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning" Målrettet regulering og forenkling Ikke relevant. Grundlæggende rettigheder Ikke relevant. 4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Forslaget har ingen budgetmæssige virkninger. 5 6 Side 28 i rapporten og bilag 7, side EEC%20on%20the%20harmonisation%20of%20the%20structures%20of%20excise%20duties%20on% 20alcohol%20and%20alcoholic%20beverages.pdf %20Open%20public%20consultation%20summary%20report.pdf DA 9 DA

10 2017/0127 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 349, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 7, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 8, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 9, efter en særlig lovgivningsprocedure og ud fra følgende betragtninger: (1) I medfør af artikel 1 i Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU 10 fik Frankrig bemyndigelse til at forlænge anvendelsen på Frankrigs europæiske område af en punktafgiftssats, der er lavere end den fulde afgiftssats på alkohol, der er fastsat i artikel 3 i Rådets direktiv 92/84/EØF 11, og af en sats for afgiften benævnt "cotisation sur les boissons alcooliques" (VSS), der er lavere end den fulde afgiftssats, der er fastat i den franske nationale lovgivning, på "traditionel" rom, der er fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion. (2) I henhold til artikel 3 i nævnte afgørelse er de reducerede satser for punktafgiften og VSS-afgiften for denne "traditionelle" rom begrænset til et årligt kontingent på hl ren alkohol. (3) Den 22. september 2016 anmodede de franske myndigheder Kommissionen om at udarbejde et udkast til teknisk tilpasning, som forhøjer det årlige kontingent på hl ren alkohol til hl ren alkohol. Anmodningen var ledsaget af en rapport med en sammenfatning af de oplysninger, som berettigede den tilpasning, der blev anmodet om. Producenterne af traditionel rom har ikke haft tilstrækkelig adgang EUT C af, s.. Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF (EUT L 59 af , s. 1). Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (EFT L 316 af , s. 29). DA 10 DA

11 til markedet i Frankrigs europæiske område i Ifølge de anslåede vækstrater var der behov for et kontingent på hl ren alkohol, og denne mængde blev opnået i slutningen af Det årlige kontingent på hl ren alkohol bør derfor forhøjes til hl ren alkohol. De foranstaltninger, der blev givet bemyndigelse til ved Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU, vil blive fulgt af en indgående analyse og revision af hele systemet. Denne analyse tager hensyn til den rapport, som Frankrig skal forelægge i henhold til afgørelse nr. 189/2014/EU. (4) Kontingentet på hl ren alkohol for 2016 var allerede opbrugt inden udgangen af 2016, og hvis ikke kontingentet forhøjes med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2016 vil producenterne blive påført omfattende og sandsynligvis uoprettelig skade. Forretningsforbindelserne mellem producenterne af rom og de store detailforretninger i Frankrig er baseret på årlige kontrakter, hvori der indgås forpligtelser med hensyn til leverede mængder, købspris og eventuelle rabatter og tilbud. Overskridelsen af kontingentet indebærer en efterfølgende forhøjelse af afgiften for de mængder, hvormed kontingentet overskrides, samtidig med at producenterne ved årets start, når kontrakterne indgås, ikke kan forudse, om kontingentet bliver overskredet og i givet fald med hvilken mængde. Uden en forhøjelse af kontingentet med tilbagevirkende kraft vil producenterne af rom blive påført omfattende tab for de mængder, hvormed kontingentet overskrides. Det er derfor nødvendigt at give bemyndigelse til at forhøje kontingentet med tilbagevirkende kraft med virkning fra den 1. januar (5) De øvrige faktorer i afgørelse nr. 189/2014/EU forbliver uændrede, og i en uafhængig økonomisk undersøgelse, der blev gennemført af Kommissionens tjenestegrene og afsluttet i juli 2016 blev det bekræftet, at importen til Frankrig af traditionel rom fra Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion kun vedrører en mindre andel af det totale forbrug af alkohol i Frankrig. Derfor forventes anvendelsen af en reduceret afgiftssats ikke at medføre en forvridning af konkurrencen på markedet for rom i Frankrig og dermed heller ikke på det indre marked. (6) Denne afgørelse gælder med forbehold af en eventuel anvendelse af artikel 107 og 108 TEUF. (7) Afgørelse nr. 189/2014/EU bør ændres i overensstemmelse hermed. VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 1. Artikel 3, stk. 1, i afgørelse nr. 189/2014/EU affattes således: "1. De reducerede satser for punktafgiften og VSS-afgiften, der er nævnt i artikel 1, og som gælder for den rom, der er nævnt i artikel 2, anvendes på et årligt kontingent på hl ren alkohol indtil den 31. december Mellem den 1. januar 2016 og den 31. december 2020 anvendes den på et årligt kontingent på hl en alkohol." DA 11 DA

12 Artikel 2 Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den. På Rådets vegne Formand DA 12 DA

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 2. oktober 2001 FORELØBIG 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.11.2013 COM(2013) 839 final 2013/0413 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.6.2007 KOM(2007) 318 endelig 2007/0131 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2009 KOM(2009) 259 endelig 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at anvende reducerede

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76%(6/871,1* (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76%(6/871,1* (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.07.2001 KOM(2001) 442 endelig 2001/0169 (CNS) Forslag til 5c'(76%(6/871,1* RPEHP\QGLJHOVHDI3RUWXJDOWLODWDQYHQGHHQUHGXFHUHWSXQNWDIJLIWVVDWVLGHQ

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2007/0273(CNS) 12.2.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere