Årsrapport // Chosen by 120 Nordic banks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks"

Transkript

1 Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks

2 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning 23 Vision At levere en positiv bankoplevelse til vores kunder og deres brugere til en konkurrencedygtig pris Den uafhængige revisors erklæringer 24 Koncernregnskab 25 Anvendt regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse 31 Balance 32 Egenkapitalopgørelse 33 To provide our customers and their clients with a great banking experience at a competitive price Pengestrømsopgørelse 34 Noter 34

3 Om SDC // SDC Årsrapport 2014 // 3 Om SDC SDC er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 120 pengeinstitutter på tværs af de nordiske grænser. Som tværnordisk partner og leverandør af fælles nordiske løsninger kan SDC realisere de stordriftsfordele, der kan præsteres af et samlet nordisk marked. Det er afgørende for pengeinstitutternes konkurrenceevne og i sidste ende for deres fortsatte selvstændighed. Færøerne 4 pengeinstitutter Norge 82 pengeinstitutter 125 pengeinstitutter 3,1 mio. kunder i SDC-pengeinstitutterne 7,8 mio. konti i SDC-pengeinstitutterne Danmark 35 pengeinstitutter Sverige 4 pengeinstitutter Eksisterende markeder Danmark, Færøerne, Norge og Sverige Potentielle markeder Island, Finland

4 4 // SDC Årsrapport 2014 // Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger SDC Borupvang 1A 2750 Ballerup Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 2. april 1993 Hjemsted: Ballerup Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Adm. direktør Klaus Skjødt, Sparekassen Kronjylland (formand) Konserndirektør Tom Høiberg, Eika Gruppen AS (næstformand) Adm. direktør John Christiansen, Lån & Spar Bank A/S (næstformand) Vice VD Hans Nelfelt, Sparbanken Syd Adm. direktør Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel Adm. direktør Suni Schwartz Jacobsen, Eik Banki P/F Administrativ konsulent Bettina Lau, medarbejdervalgt Systemudvikler Kim Rosenberg Hansen, medarbejdervalgt Forretningsområdechef Ole Kyhnæb, medarbejdervalgt Projektleder Lars Ravn, medarbejdervalgt Direktion Jesper Scharff (adm. direktør) Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 11. maj 2015.

5 Hoved- og nøgletal for koncernen // SDC Årsrapport 2014 // 5 Hoved- og nøgletal for koncernen t.kr Nettoomsætning Resultat af primær drift før nedskrivninger Hovedtal Nettoomsætning Ændring i omsætning i pct. 8,1 0,3-4,7 0,2 12,6 Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat mio. kr mio. kr Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Årets investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Årets pengestrøm Nøgletal Afkast af den investerede kapital (%) Overskudsgrad (%) Egenkapitalens forrentning (%) Egenkapitalandel (%) Indre værdi pr. aktie 523,2 535,9 474,4 477,8 362,2 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Kønsfordeling mænd/kvinder (%) - / - - / - 66 / / / 36 Nøgletal Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad Afkast af den investerede kapital Egenkapitalforrentning Egenkapitalandel Indre værdi pr. aktie Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Ordinært resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Egenkapital ultimo, ekskl. minoriteter Antal aktier ultimo, ekskl. egne aktier

6 6 // SDC Årsrapport 2014 // Koncernstruktur Koncernstruktur Skandinavisk Data Center A/S (herefter SDC) er moderselskab i koncernen. Koncernens hovedaktiviteter omfatter udvikling, vedligehold samt fællesindkøb af it-systemer og relaterede ydelser til mere end 120 pengeinstitutter i Norden. Som en del af selskabets kerneleverancer indgår ligeledes it-driftsydelser. Disse ydelser er outsourcet til JN Data. SDC Sweden AB Helsingborg 90% ejet datterselskab It-udvikling SDC Ballerup Full Service it-leverandør DataKomm A/S Herlev 100% ejet datterselskab It-udvikling Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Ballerup 100% ejet datterselskab SDC Hovedaktivitet: It-services Geografi: Danmark (Ballerup) CVR-nr.: Kommentar: Moderselskab It-services SDC Sweden AB Hovedaktivitet: It-drift, systemforvaltning & -udvikling Geografi: Sverige (Helsingborg) CVR-nr.: Kommentar: Overtaget 90 % med virkning pr. 1. december 2013 DataKomm A/S Hovedaktivitet: It-udvikling Geografi: Danmark (Herlev) CVR-nr.: Kommentar: Overtaget 100 % 5. september 2013 før 51 % Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Hovedaktivitet: Ejendomsudlejning til SDC og eksterne Geografi: Danmark (Ballerup) CVR-nr.: Ud over ovenstående selskaber har koncernen registreret en filial i Norge, SDC Norway AS. Denne filial, der for nuværende ingen aktivitet har, er registreret i Enhetsregisteret med Organisasjonsnr

7 1.0 Forandringsrejsen fortsætter // SDC Årsrapport 2014 // 7 Ledelsesberetning SDC // Forandringsrejsen fortsætter SDC fortsatte i 2014 den forandringsrejse, som blev i gangsat i Målet for denne rejse er at udvikle organisationen i en retning af øget professionalisme og internationalisering og som konsekvens heraf øget kommercialisering. Denne rejse betyder, at SDC i højere grad end tidligere sætter kunden i fokus og er mere kommercielle i vores tilgang til kunderne og markedet. Den nye tilgang til markedet afspejles i en ny intern organisering af SDC til understøttelse af vækststrategien for det nordiske marked. Herudover komplementeres paletten af it-ydelser med ydelser rettet mod implementering og integration af pengeinstitutternes it-løsninger. Hermed understøtter SDC pengeinstitutterne i deres bestræbelser på at sikre størst muligt forretningsmæssigt udbytte af deres it-investeringer og størst mulig understøttelse af automatisering i forhold til vores kunder og vores kunders betjening af deres kunder. Ny styringsmodel for prioritering af udviklingsaktiviteter Kunderne har i 2014 oplevet en række synlige tegn på den ændrede strategi, bl.a. i forbindelse med at SDC i 2014 har implementeret en ny styringsmodel for prioritering af udviklingsaktiviteterne i regi af SDC. Den nye model er kendetegnet ved, at SDC tager mere ansvar og støtter op omkring de enkelte forretningsområder bl.a. igennem en række nye forretningsansvarlige, som proaktivt følger udviklingen inden for deres respektive forretningsområder. Derved kan de i tæt dialog med kunderne medvirke til prioritering af udviklingsaktiviteterne. Kunderne har også oplevet et større fokus og øget kontakt med SDC gennem Således er såvel SDC s salgs- og leveranceorganisation i løbende kontakt med kunderne, men også hele SDC s ledelse deltager aktivt i dette arbejde og er løbende ude ved kunderne. Øget kundetilgang På kundesiden skruede SDC allerede i 2013 op for ambitionsniveauet med en ny og skærpet profil for at tiltrække kunder på tværs af Norden til virksomhedens fællesnordiske bankløsninger. Resultatet af dette arbejde ses bl.a. i en voksende kundetilgang og afledt heraf stigende omsætning. Et eksempel på denne kundetilgang er bl.a. Storebrand Bank, som planmæssigt gik i drift på SDC i oktober måned, mens Cultura Bank og Skandiabanken blev sat i drift i 1. kvartal Tilgangen af nye nordiske banker har fortsat den positive trend i Pengeinstitutter som Spare banken Sandnes, Verdibanken, Bluestep m.fl. var med til yderligere at cementere SDC s nordiske position på området for finans-it i Højere driftsstabilitet og 24/7 løsning På it-siden begyndte effekten af SDC s platformsskifte i 2013 for alvor at bidrage positivt driftsøkonomisk. Driftsstabiliteten øges fortsat, og SDC er den eneste nordiske leverandør, der reelt tilbyder 24 timers drift af sine bankløsninger. Platformsskiftet er samtidig en forudsætning for fremadrettet at kunne anvende de nyeste teknologier og værktøjer i kundebetjeningen uden at driftsomkostningerne vil stige signifikant. Dette er medvirkende til, at SDC også i fremtiden vil kunne fastholde markedets laveste enhedspriser. SDC fortsatte i 2014 ny- og videreudvikling af sin systemportefølje, hvor den fællesnordiske andel af udviklingen udgjorde 71 %. Udviklingen er affødt dels af lov- og sektorkrav dels af pengeinstitutternes forretningsmæssige behov med fokus på procesoptimering i pengeinstitutterne og på selvbetjeningsplatformen.

8 8 // SDC Årsrapport 2014 // 2.0 Væsentlige begivenheder i SDC-koncernen i // Væsentlige begivenheder i SDC-koncernen i 2014 November Saxo Privatbank og SDC fuldfører integration af bankens handelsplatform med SDC s systemer. Indebærer bl.a., at der via SDC s netbank kan tilbydes adgang til Saxo Trader Go. Marts Digital kommunikation med kunderne styrkes ved implementering af e-breve i netbanken. Maj SDC lancerer ny generation Mobilbank til Android og ios. Juli SDC-pengeinstitutterne kan som de første i sektoren skifte til ny NemID i deres netbanker. September Norske Cultura Bank og deres samarbejdspartner Personellservice Trøndelag indgår aftale om at konvertere til SDC i foråret Cultura Bank indtræder samtidig som aktionær i SDC. November Sandnes Sparebank i Norge indgår via Eika Gruppen aftale om at benytte SDC som fremtidig it-leverandør. Konvertering planlægges gennemført i Sandnes Sparebank bliver største sparebank i Eika Gruppen. Februar April August Oktober December Pengeinstitutternes primære arbejdsværktøj i det daglige, Medarbejderportalen, udbygges med avanceret kundeoverblik. Februar Sparbanken Øresund overtages af Swedbank. Som konsekvens heraf opsiger banken senere på året samarbejdet med SDC. Ny samarbejdsmodel for fællesudvikling implementeres. Nøgleordene er forenkling, øget produktivitet og tværnordisk fokus. Norske Verdibanken indgår aftale om at konvertere til SDC i foråret Norske Storebrand Bank indkonverteres i SDC. Storebrand Bank er en del af Storebrand koncernen. Oktober I samarbejde med KMD lancerer SDC løsningen Doc2mail-plus, der giver mulighed for at digitalisere bank-producerede dokumenter. Oktober Med SDC som leverandør af it-løsningen kan Eikabankerne som de første i Norge tilbyde deres kunder straksbetalinger via mobiltelefonen, SnapCash. December SDC indgår aftale om levering af portalløsninger, infrastruktur mv. til svenske BlueStep bank. Aftalen indgås via SDC s datterselskab SDC Sweden AB Spar Nord Bank opsiger sit samarbejde med SDC. Udmeldelse sker i henhold til SDC s vedtægter. Banken forventes udkonverteret i 2016.

9 3.0 Kunder og marked // SDC Årsrapport 2014 // // Kunder og marked Vækst i Norden SDC s marked er pengeinstitutter i Norden. I dette marked omfattede SDC s kundekreds ved udgangen af 2014 mere end 120 mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige og på Færøerne. Størstedelen af kunderne er samtidig aktionærer i SDC. SDC s kunder varierer størrelsesmæssigt. SDC s største kunde tegnede sig således i 2014 for 18,1 % af SDC s omsætning, hvorimod SDC s mindste aktionærkunde repræsenterer 0,02 % af selskabets samlede omsætning. En række initiativer mod specielt det norske, men også det svenske marked, er konsolideret i en fokuseret markedsstrategi med dertil hørende tilpasning af SDC s forretningsmodel og aftalevilkår til en mere kommerciel vinkel. Med baggrund heri er der igen i 2014 indgået aftale med flere banker om at skifte til SDC som fremtidig it-leverandør. Det er SDC s ambition og mål at udbygge sit marked kraftigt over de kommende år. Ekspansionen vil blive gennemført både i de lande, hvor SDC allerede er til stede, og i øvrige lande inden for Norden. Den finansielle sektor er en af de mest digitaliserede brancher, og it bliver en stadig mere central parameter for pengeinstitutternes konkurrenceevne. Pengeinstitutternes mulighed for at imødekomme kundebehov og lovkrav og for at udvikle forretningen er betinget af, at den nødvendige it-understøttelse er til rådighed til en fornuftig pris. Samtidig er der hos pengeinstitutterne et ønske om medejerskab og medindflydelse på it-leverancen, for at dette i et mangeårigt perspektiv bedst sikrer deres selvstændighed. sverige etrade 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår

10 10 // SDC Årsrapport 2014 // 3.0 Kunder og marked Fordeling af fælles systemudvikling i SDC 2014 hed for at realisere stordriftsfordele i den skala, som et samlet nordisk marked kan opbyde. Det er afgørende for, at priserne kan drives ned til et niveau, hvor mindre og mellemstore pengeinstitutter kan vedblive at konkurrere med de største spillere på bankmarkedet. Markedspotentialet er stort, og interessen for SDC er høj i alle de nordiske lande. Fundamentet med et moderne kernesystem og en fleksibel integrationsplatform, kombineret med et stærkt fokus på fælles løsninger til fælles behov, tiltaler de fleste pengeinstitutter i de nordiske lande. Tværnordisk 71,0 % Landespecifikt 29,0 % Unik position og stort markedspotentiale SDC står i dette marked i en unik position med mulighed for betydelig mervækst på markedet. SDC er på nuværende tidspunkt eneste full-service leverandør på det nordiske marked, som kan levere på tværs af landegrænserne i Norden, og er hermed også eneste it-partner, som har mulig- Hertil kommer, at SDC s solide forankring i markedet understøtter en langvarig relation på it-siden. For et pengeinstitut er skift af it-partner ikke blot behæftet med betydelige omkostninger. Med den tætte binding mellem it og forretning er valg af it-partner også et forretningsstrategisk valg for pengeinstituttet. Sikkerhed for et stabilt samarbejde med en langtidsholdbar it-partner er derfor af stor betydning. SDC s brede kundebase på mere end 120 pengeinstitutter og spredningen af SDC s kunder på tværs af de nordiske lande sikrer SDC en meget stor robusthed over for forskydninger i sektoren og markedet. To banker valgte i 2014 at opsige deres samarbejde med SDC. Det drejer sig om Spar Nord Bank, som efter planen overgår til en anden datacentral i 2016, og Sparbanken Øresund, som er blevet overtaget af Swedbank. Opsigelserne er sket i henhold til SDC s vedtægter. Der er indgået aftale med Spar Nord Bank omkring bankens udtrædelse og det relaterede tilbagekøb af aktier, som forventes at ske i Spar Nord Banks udtræden har ingen påvirkning på årsregnskaberne for 2014 og 2015.

11 Tværnordiske fællesløsninger, nytænkning og effektiv teknologianvendelse er med til at holde it-omkostningen nede for det enkelte SDC-pengeinstitut. Trods en stigning i forbruget på næsten 50% over de seneste 6 år er pengeinstitutternes betaling til drift stort set uændret. Det svarer til, et fald på 30% i enhedspriserne for drift. Indeks Transaktionsmængder Bankernes betaling Enhedspris

12 12 // SDC Årsrapport 2014 // 4.0 SDC s løsninger 4.0 // SDC s løsninger Udvidet systemportefølje til lavest mulig omkostning SDC har igen i 2014 gennemført en betydelig ny- og videreudvikling af sin systemportefølje. Det er sket både gennem fællesudvikling for alle eller størsteparten af SDC s kunder og gennem individuelle projekter, hvor SDC på bestilling fra kunder foretager justering eller udbygning af det fælles systemfundament tilpasset specifikke forretnings- eller compliancebehov hos den enkelte kunde. De forretningsmæssige behov for systemer er i vid udstrækning de samme på tværs af de enkelte SDC-pengeinstitutter herunder også på tværs af Norden. Det samme gælder de lov- og sektorkrav, der stilles til den finansielle branche, da de fleste af disse opstår som fælleseuropæiske krav. Hovedparten af SDC s systemer kan derfor udvikles som fællessystemer til brug for mange eller alle pengeinstitutter. Herved sikres pengeinstitutterne adgang til en omfattende systemportefølje til lavest mulig omkostning pr. pengeinstitut. Ved fællesnordisk udvikling i SDC er det enkelte pengeinstituts betaling pr. udviklingstime kun 2,49 kr. pr kunder. 71 % af SDC s udvikling har i 2014 været fællesnordisk (69 % i 2013) og har omfattet såvel forretningsrettet udvikling som udvikling til imødekommelse af lov- og sektorkrav. Effektivisering og digitalisering fører til øget konkurrenceevne hos SDC s kunder På forretningssiden har systemudviklingen været koncentreret om effektivisering og digitalisering af pengeinstitutternes arbejdsgange og styrkelse af grundlaget for kunderådgivningen. Dertil kommer fokusering på selvbetjeningsløsninger og løsninger på mobilområdet med løbende udbygning af brugergrænseflader og funktionalitet. Som eksempel på sidstnævnte har SDC i samarbejde med den norske Eika Gruppen bl.a. lanceret regningsbetaling og SnapCash i den norske mobilbank i Disse tiltag er alle med til at nedbringe pengeinstitutternes samlede produktionsomkostninger og forbedre pengeinstitutternes kundetilfredshed og er dermed med til at forbedre deres konkurrenceevne. Fleksible løsninger, der kan tilpasses den enkelte Fællesskabet omkring SDC og anvendelsen af fælles systemløsninger indebærer ikke krav om forretningsmæssig standardisering. Fleksibiliteten i SDC s systemportefølje og -arkitektur giver vide muligheder for, at det enkelte pengeinstitut kan profilere sig individuelt. Systemernes fleksible og komponentbaserede opbygning sikrer, at hvert enkelt pengeinstitut kan modellere funktioner og data samt præsentationen af disse, så de passer til pengeinstituttets individuelle behov og profil. En åben og standardiseret systemstruktur sikrer desuden, at pengeinstitutterne selv kan supplere SDC s systemer og systemudvikling med tredjepartssystemer og egenudvikling. Det giver de enkelte pengeinstitutter og grupper af pengeinstitutter unikke muligheder for at skræddersy en it-platform, der er optimalt tilpasset pengeinstituttets forretningsmæssige behov og relationer og som kombinerer fordelene ved stordrift og fællesløsninger med individuel valgfrihed. Som eksempel på dette har Saxo Privatbank i 2014 integreret Saxo s traderplatform med SDC s standard-netbank. Det indebærer, at ikke blot Saxo Privatbank selv, men også øvrige SDC-pengeinstitutter har mulighed for at tilbyde deres netbank-kunder at handle værdipapirer på 36 forskellige børser i hele verden i realtid.

13 4.0 SDC s løsninger // SDC Årsrapport 2014 // 13 En fleksibel modulopbygget systemportefølje med åbne standardiserede grænseflader sikrer det enkelte pengeinstitut mulighed for at skræddersy sin it-platform til egen forretningsprofil. Herved kombineres fordelene ved stordrift og fællesløsninger med individuel valgfrihed. Basis i løsningen er et moderne tværnordisk Corebank-system, hvorpå der tilføjes forretnings applikationer og services fra SDC, fra 3. parts leverandør eller fra pengeinstituttet selv. Eget software Løsningsmodeller Eget software Model 1 3. parts software Core Banking Service (CBS) National infrastruktur 3. parts software En høj grad af egne og eksterne applikationer, som integreres med SDC Corebank Kundens valg SDC Corebank Sprog Lovgivning Dansk DK Norsk NO Svensk SE Valuta ISK NOK DKK Type af bank Netbank Nationalbank Nordic bank Card 3. parts integration A B C D ebank Dagligbank Forretningsområderne Betalingsformidling Udland SDC app. SDC app. Model 2 3. parts software Core Banking Service (CBS) National infrastruktur Ekstern leverandør Nogen grad af egne og eksterne applikationer, som integreres med SDC Corebank og applikationer Færøsk FO EUR E F Investering Regnskab og rapportering SDC app. SDC app. Model 3 SDC app. SDC app. Fuld brug af SDC Corebank og applikationer Risikostyring Core Banking Service (CBS) Forretningsstyring National infrastruktur

14 14 // SDC Årsrapport 2014 // 5.0 SDC s forventninger til virksomhedens økonomiske udvikling i de kommende år 5.0 // Forventninger til SDC s vækst de kommende år SDC vurderer løbende sit udviklingspotentiale og har afledt af dette i efteråret lavet en række scenarier for udviklingen i forretningen efter udtrædelse af såvel Spar Nord Bank og Sparbanken Øresund. Disse fremskrivninger er udarbejdet i Q og fremgår af grafen over forventningen til omsætningsudviklingen i perioden frem til SDC vil, selv efter udtrædelse af Spar Nord Bank og Sparbanken Øresund være i stand til, som minimum, at fastholde en omsætning svarende til niveauet i Dette forhold illustreres ligeledes af, at SDC s omsætningsvækst alene i 2014 stort set svarer til den omsætning, som forsvinder i forbindelse med Spar Nord Banks udtrædelse. Det er således selskabets forventning, også i de kommende år, at kunne fastholde en pæn vækst i omsætning og konkurrencedygtige priser. Omsætning mio. kr Realiseret Optimistisk Sandsynligt Konservativt Realiseret Realiseret Realiseret Estimat Estimat Estimat Estimat

15 6.0 SDC s ressourcer // SDC Årsrapport 2014 // // SDC s ressourcer SDC er en it-servicevirksomhed, og selskabets medarbejdere er nøglen til succes. Derfor er det SDC s politik at fastholde og tiltrække markedets mest kompetente medarbejdere. Dette sker ved at sikre gode arbejdsforhold, som sikrer bedst muligt engagement og performance for de enkelte medarbejdere. SDC-koncernen havde ultimo december ansatte (FTE). Det gennemsnitlige antal medarbejdere for året var på 555 (FTE). Antal medarbejdere samt relaterede nøgletal er specificeret i nedenstående tabel. Som det fremgår af tabellen, har SDCkoncernen haft en nettotilvækst på 72 medarbejdere (14 %). Væksten i antallet af medarbejdere er primært sket i SDC, mens antallet af medarbejdere i datterselskaberne stort set har været uændret. Ultimo 2014 var fordelingen af medarbejdere på selskaber i SDC-koncernen 542 medarbejdere, hjemmehørende i moderselskabet, svarende til 93 % af det samlede antal medarbejdere, mens SDC Sweden AB med 23 medarbejdere repræsenterede 4 % af medarbejderne og Datakomm med 19 medarbejdere 3 %. 6.1 // HR SDC har også i løbet af 2014 øget indsatsen på HR-området, dels i lyset af den øgede medarbejdertilgang, dels i lyset af det større fokus på kommercialisering og professionalisering af forretningen, som kræver større opmærksomhed på medarbejdernes kompetencer og adfærd. For at understøtte selskabets udvikling og vækst samt for at sikre en medarbejderstab, som til alle tider er i stand til og motiveret for at drive SDC frem mod de strategiske mål, arbejder SDC med blik på et højt kvalitetsniveau, fra behovet for ressourcer bliver identificeret, til medarbejderens livscyklus i virksomheden slutter. På ansættelsessiden har vi i 2014 implementeret et rekrutteringssystem, som hjælper os til hurtigt og effektivt at håndtere rekrutteringsprocessen samt giver de ansættende ledere mulighed for at følge tæt med i processen. Vi har øget fokus på onboarding-aktiviteterne, således at der nu er et fælles, 2-dages intensivt onboardingprogram ud over det detaljerede introduktionsprogram, som medarbejderen får i afdelingen. Dette øger sandsynligheden for, at vi får integreret de mange nye medarbejdere på rette måde og hurtigt, så alle bliver i stand til at levere på kvalificeret niveau inden for en kort periode og dermed kan bidrage til vores kunders opgaveløsning. For at vi kontinuerligt kan sikre vedligehold og opgradering af vores medarbejderes kompetencer, arbejder vi med medarbejderudvikling og adfærdsmåling. I 2014 introduceredes en endnu stærkere proces for målsætning og målopfyldelse i relation til medarbejderudviklingssamtaler, hvor der sættes mål for året (SDC, faglige og personlige mål), evalueres og laves udviklingsplaner. Disse mål genbesøges i løbet af året for at sikre vedholdende fokus på kvalitet i leverancer og konstant forventningsafstemning samt vurdering af den enkelte medarbejder. Vi er derudover i løbet af 2014 overgået fra virksomhedsoverenskomst til standardoverenskomst. Dette skifte medfører en øget fleksibilitet for virksomheden og bidrager til, at SDC kan operere i en mere markedskonform situation. Vi har yderligere professionaliseret diverse HR-relaterede it-systemer for at bringe HR-processerne op på et højere effektivitetsniveau og samtidig muliggøre en større grad af understøttelse af vore ledere.

16 16 // SDC Årsrapport 2014 // 6.0 SDC s ressourcer Væksten i SDC s ressourcer i perioden kan primært henføres til datterselskaberne DataKomm A/S og SDC Sweden AB, som blev etableret gennem opkøb i slutningen af I moderselskabet, SDC A/S, erstattes eksterne konsulenter med fastansatte medarbejdere. Det er led i en bevidst strategi bl.a. med det formål at fastholde viden i virksomheden Bestyrelsens sammensætning 2014 Direktionen og den øverste ledelses sammensætning SDC s ressourcer Antal Offshore ressourcer 224 Eksterne konsulenter 46 Ansatte i datterselskaber 45 Offshore ressourcer 174 Eksterne konsulenter 45 Ansatte i datterselskaber 63 Offshore ressourcer 114 Eksterne konsulenter % 0 % 100 % 0 % Afdelingsledelsens sammensætning 70 % 30 % 80 % 20 % Medarbejdernes sammensætning SDC ansatte 466 SDC ansatte 540 SDC ansatte % 25 % 64 % 36 % % 18 % 66 % 34 %

17 7.0 Samfundsansvar (CSR) // SDC Årsrapport 2014 // // Samfundsansvar (CSR) SDC har p.t. ikke en specifik politik for samfundsansvar, men anser sig som en aktiv del af samfundet. En velfungerende finansiel infrastruktur er en forudsætning for et velfungerende samfund. Som leverandør af it-løsninger til mere end 120 pengeinstitutter i Norden ser SDC det som en af sine væsentligste opgaver at udvikle og drive løsninger, der: sikrer pengeinstitutterne og deres itsystemer mod hackere og hackerangreb understøtter sikker og smidig gennemførelse af finansielle transaktioner i bred forstand lever op til de til enhver tid gældende lovkrav i de lande, SDC leverer til understøtter moderne, effektiv bankdrift Dette sikrer SDC gennem et struktureret hierarki af procedurer, der sammen med sikkerheds- og compliancemæssige foranstaltninger indgår som en integreret del af aktiviteter hos såvel SDC selv, som hos SDC s leverandører. Procedurer mv. revideres løbende og danner grundlag for aktiv overvågning af, opfølgning på og kontinuerlig effektivisering af aktiviteter. 7.1 // It-audit Overordnet styrer SDC it-miljøerne med udgangspunkt i en risikostyringsproces baseret på ISO Med særlig fokus på datasikkerhed auditeres SDC s produkter og processer af intern systemrevision, ligesom SDC løbende auditeres af Finanstilsynet. SDC har en veletableret it-sikkerhedspolitik, som sikrer effektiv kontrol af adgange for medarbejdere og eksterne personer til SDC s lokaler og data, begrænser ulemper ved driftsforstyrrelser og sikrer data med hensyn til fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed. Det er ved interne og eksterne kontroller i 2014 verificeret, at SDC s aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med gældende procedurer og politikker og lever op til gældende lovkrav, og det har ikke givet anledning til bemærkninger. SDC har endvidere i 2014 fået fornyet sin PCI DSS-certificering.

18 18 // SDC Årsrapport 2014 // 7.0 Samfundsansvar (CSR) 7.2 // Klimapåvirkning kwh/medarbejder kwh/medarbejder SDC ser sig selv som en miljømæssig ansvarlig virksomhed. Da SDC arbejder med it-udvikling som hovedaktivitet, ligger miljø- og klimapåvirkningen primært i forhold til bygnings- og kontordrift. Det er SDC s mål er at reducere sit energiforbrug mest muligt gennem fokusering på miljøog klimavenlige løsninger. Reduktion af selskabets energiforbrug sker gennem en række konkrete indsatser: kwh/medarbejder Energiforbrug Gennem en række tiltag har SDC skabt en positiv udvikling mod stadigt lavere energiforbrug (korrigeret for it-drift, der er outsourcet til JN Data i 2012). Siden 2011 har SDC således formået at reducere elforbruget pr. medarbejder med 30 % ned til 943 kwh pr. år. Målet for 2017 er at sænke dette niveau med yderligere 15 % i forhold til 2014-benchmark, hvilket vil bringe det gennemsnitlige energiforbrug ned på 800 kwh. pa. pr. medarbejder i 2017, hvilket vurderes som værende godt. Drift af kontorbygninger I perioden pågår et energioptimerings- og renoveringsprojekt i forhold til SDC s ældste bygninger. I 2014 blev 2.500m² ud af 4.500m² renoveret, og projektet forventes færdiggjort i Q Projektet har fokus på såvel den direkte energibesparelse ved valg af belysning og andre strømforbrugende enheder samt forskellige isoleringstiltag, og på den indirekte besparelse vælges primært materialer, der kan fremstilles med lav miljøbelastning. I 2014 gennemførte SDC et selvstændigt delprojekt i renoveringsprojektet vedrørende udskiftning af opvarmning af SDC s bygninger i Ballerup fra gasfyrede kedler til fjernvarme. Dette giver en besparelse på 200 ton CO2 om året fremadrettet svarende til en forholdsmæssig besparelse på mere end 40 %. It-drift SDC s it-driftsaktiviteter varetages af underleverandøren, JN Data A/S. JN Data har fokus på at reducere virksomhedens miljømæssige påvirkning og har igangsat strømbesparende tiltag, såsom frikøling, cubeteknologi og servervirtualisering, som giver mulighed for kapacitetsstigning uden en tilsvarende stigning i strømforbruget. SDC søger ligeledes i videst muligt omfang at genbruge hardware. Hvor dette ikke er muligt, bortskaffes udstyret via miljøcertificeret partner. Transport For at reducere miljøbelastning affødt af rejseaktivitet anvender SDC, hvor muligt, video- og telekonference til fjernmøder. Derudover implementerer SDC MS LYNC for at forbedre mulighederne for chat, webmøder og videokonference såvel med kunderne/brugerne som i forhold til selskabets forskellige lokationer, nationalt som internationalt. Endelig har SDC valgt at erstatte sine puljebiler med elbiler for at begrænse sit miljømæssige fodaftryk kwh/medarbejder kwh/medarbejder Håndtering af affald SDC implementerede i primo 2014 smartprint overalt i virksomheden. Denne løsning har, som forventet, reduceret papirforbruget hos SDC med op mod 5 %, og den deraf afledte miljøbelastning kwh/medarbejder kwh/medarbejder Madaffald fra SDC s kantiner genanvendes på biogasanlæg, hvor det efter forarbejdning anvendes til energiudnyttelse.

19 7.0 Samfundsansvar (CSR) // SDC Årsrapport 2014 // // Måltal og redegørelse kønssammensætningen hos SDC På øverste ledelsesniveau er der i SDC ultimo % kvinder og 70 % mænd, I forhold til antallet af afdelingsledere i SDC udgør kvinderne p.t. 25 % af dette ledelsesniveau. Nedenstående tabel viser kønsfordelingen på de forskellige niveauer i virksomheden i hhv og Kønsfordelingen blandt koncernens medarbejdere er næsten uændret i forhold til tidligere år 64 % (66 % i 2013) mænd og 36 % kvinder (34 % i 2013). SDC finder, at denne kønsfordeling er tilfredsstillende, branchen taget i betragtning. Kønsfordelingen på lederniveau er 75 % mænd og 25 % kvinder. I selskabets bestyrelse er alle aktionærvalgte repræsentanter i dag mænd, dette skal ses i lyset af den ledelsesmæssige kønsfordeling i direktionerne hos SDC s aktionærer. Det er bestyrelsens målsætning inden udgangen af 2018 at søge at opnå en repræsentation af det underrepræsenterede køn på 25 %, men den praktiske gennemførelse heraf afhænger af sammensætning og intern ansvarsfordeling i direktionerne hos SDC s aktionærer. Det er selskabets politik, at lederstillinger skal besættes med de bedst egnede kandidater uanset køn. I forbindelse med rekruttering og forfremmelse til lederstillinger søger selskabet at sikre, at der er mindst en af hvert køn blandt de sidste tre kandidater. 7.4 // Medarbejdere Medarbejderne er et af SDC s største aktiver. Derfor har SDC fokus på at sikre, at medarbejderne trives, har et godt arbejdsmiljø, og besidder de rette kompetencer til at levere optimal service til kunderne. SDC er en it-leverandør, som er tæt integreret med den finansielle sektor. Med udgangspunkt i de for sektoren gældende aftaler og normer tilstræber vi at skabe FTE ultimo Mænd Kvinder Mænd Kvinder Bestyrelse 100 % 0 % 100 % 0 % Direktion 100 % 0 % 100 % 0 % Øverste ledelse 70 % 30 % 80 % 20 % Afdelingsledelse 75 % 25 % 82 % 18 % Medarbejdere i alt 64 % 36 % 66 % 34 % et arbejdsmiljø og en kultur, der tiltrækker og fastholder dygtige og engagerede medarbejdere, som fremmer ansvarlighed og professionalisme og som medvirker til nytænkning og udvikling til gavn for SDC s kunder, SDC og medarbejderne selv. Vi ser medarbejdernes liv i og uden for SDC som forbundne størrelser med gensidig afsmitning. Derfor lægger vi vægt på en gensidig fleksibilitet og respekt i arbejdsrelationen, som både understøtter SDC s og den enkelte medarbejders situation og behov. Som en projektorganisation er vi opmærksomme på spidsbelastning i forbindelse med projektgennemførelsen. Vi udvikler derfor løbende værktøjer, som støtter projektorganisationen i at fordele og styre tids- og ressourceforbrug, så vi minimerer mer- og overarbejde mest muligt. Som it-servicevirksomhed er viden et centralt element, derfor lægger vi stor vægt på kompetence- og performanceudvikling af medarbejderne. Alle medarbejdere har en årlig medarbejderudviklingssamtale, hvor mål, performance og uddannelsesbehov fastlægges. SDC benytter off- og nearshore arbejdskraft i hhv. Indien, Polen og Ukraine. Dette sker alle steder gennem ansvarlige og internationalt anerkendte samarbejdspartnere, der sikrer gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø. SDC følger løbende op på, at samarbejdspartnerne efterlever deres forpligtelser. Internt er SDC A/S pr. 1. oktober 2014 overgået fra en lokal virksomhedsoverenskomst til Finansforbundets standardoverenskomst for sektoren, hvilket sikrer medarbejderne i SDC A/S velordnede og markedskonforme løn- og arbejdsvilkår i forhold til det danske arbejdsmarked. De svenske medarbejderes arbejdsforhold er sikret via overenskomster med BAO og Saco. Trivsel og godt arbejdsmiljø er en integreret del af SDC s kultur og processer. Som opfølgning på dette har SDC senest ultimo 2013 gennemført en APV (arbejdspladsvurdering). Undersøgelsen udmærker sig bl.a. ved en høj besvarelsesprocent, >70, samt en samlet score på arbejdsmiljøet på 5,6 (fysisk som psykisk). Måling sker på en skala fra 1 (dårligst) til 7 (bedst). Resultatet af målingen på hovedkategorier var fra 4,7 til 5,9. SDC finder denne score tilfredsstillende og forventer at gennemføre en lignen de måling ultimo Der vil ligeledes fra 2015 blive gennemført årlige medarbejdertilfredshedsmålinger i hele koncernen samt relaterede 360 graders ledervurderinger af alle ledere. 7.5 // Menneskerettigheder SDC har ikke beskrevet en formel politik for menneskerettigheder, fordi selskabets aktiviteter i al væsentlighed er i lande, hvor lovgivningen tager højde for respekt for menneskerettigheder.

20 20 // SDC Årsrapport 2014 // 8.0 Regnskabsberetningen 8.0 // Regnskabsberetningen 8.1 // Omsætningen Omsætningen i SDC-koncernen er i perioden opgjort til mio. DKK (1.267 mio. DKK i 2013). Den markante stigning i omsætningen på 13 % skyldes bl.a. helårseffekten af etableringen af SDC Sweden AB ultimo 2013, der har betydet en vækst i den svenske omsætning på mere end 40 % YOY. Årets vækst i omsætning er primært hentet uden for det danske marked. Således er omsætningen i forhold til de øvrige nordiske lande steget fra at udgøre 40 % i 2013 til at udgøre 43 % af den samlede omsætning i 2014, Dette skal ses i sammenhæng med, at den samlede koncernomsætning er vokset med 13 %. Største stigning på et enkelt marked er Sverige, hvor omsætningen isoleret set er steget med mere end 60 mio. DKK. i 2014, dette forhold skyldes dog primært etableringen af SDC AB ultimo Koncernens omsætning for Koncernens omsætning fordelt på geografi for mio. kr. 58% Danmark 22% Norge 17% Sverige 4% Færøerne mio. kr. 60% Danmark 24% Norge 12% 4% Sverige Færøerne mio. kr. 67% Danmark 22% Norge 7% 4% Sverige Færøerne % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Væksten fortsætter // SDC Årsrapport 2014 // 4. // Væksten fortsætter. 43% af SDC s omsætning i 2014 stammer fra kunder uden for Danmark

Væksten fortsætter // SDC Årsrapport 2014 // 4. // Væksten fortsætter. 43% af SDC s omsætning i 2014 stammer fra kunder uden for Danmark hosen by 10 s er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 10 på tværs af de nordiske grænser. Som løsninger kan realisere de stordriftsfordele, der

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere