Årsrapport ÅRSRAPPORT. CVR-nr AKTIESELSKABET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport ÅRSRAPPORT. CVR-nr. 6768 9313 AKTIESELSKABET"

Transkript

1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 AKTIESELSKABET CVR-nr

2 Efter 23 år på posten fik repræsentantskabet på A/S Svendborg Avis ny formand. Fra generalforsamlingen den 3. april på Hotel Svendborg ses den afgående formand Holger Pedersen th., der faldt for aldersgrænsen. Du får en stor og fortjent plads i avisens historie, sagde formanden Erik Larsen bl.a. i sin hyldesttale til Holger Pedersen. Ny formand for repræsentantskabet blev Per Ingemann Nielsen, tv., der her ses sammen med det nyvalgte medlem til repræsentantskabet, gårdejer Niels Høite Hansen. Formanden for A/S Svendborg Avis, gårdejer Erik Larsen, Ringe, var igen i år på talerstolen for at aflægge beretning. Generalforsamlingens dirigent, advokat Henrik Horn Andersen, Svendborg, th. i samtale med formanden Erik Larsen. Tv. selskabets direktion ansvarshavende chefredaktør Jørgen Krebs og adm. direktør Poul Erik Andersen. Fotografer: Michael Bager Hans Sturesson Roland Petersen Katrine Damkjær Jørgen Outzen Tryksag Layout og tryk:

3 Årsrapport 2008 AKTIESELSKABET Ledelsesberetning 2008 side 3 Hovedtal side 9 Koncernoversigt side 11 Anvendt regnskabspraksis side 12 Påtegninger side 13 Resultatopgørelse 1. januar december side 15 Balance 31. december side 16 Egenkapitalopgørelse side 18 Pengestrømsopgørelse side 19 Noter til årsregnskab side 20 A/S Svendborg Avis side 25 Organisation side 26 Generalforsamling: 2. april 2009 kl Hotel Svendborg Centrumpladsen Svendborg 1

4 Kan du huske det? Snakken gik livligt hos medlemmerne af Læsernes Stemme, der traditionen tro var inviteret til præsentation af årets udgave af Sydfyn & Øerne i ord og billeder. Det er fjerde gang Fyns Amts Avis udgiver årbogen, og den er for mange ved at blive et samlerobjekt. Blandt de inviterede til receptionen var også medlemmer af FOA, der havde medbragt de varme røde hænder, som var så karakteristiske i den faglige kamp på sundhedsområdet, som også var en del af Ansvarshavende chefredaktør Jørgen Krebs sagde i sin velkomsttale bl.a., at Fyns Amts Avis kunne man regne med fuldt og helt, når det handlede om at kæmpe for en fortsat akutfunktion på Svendborg Sygehus. Avisens bogstaver og billeder skal præsenteres indbydende for læserne - ikke bare skovles på siderne. Det at formgive avisens indhold kaldes også at designe eller at lay-oute, og her er Fyns Amts Avis blandt de bedste i Danmark. Avisen har gennem de senere år vundet op mod 50 danske og nordiske diplomer i de store design-konkurrencer. Også i 2008 var der gevinst. Fyns Amts Avis scorede et hæders-diplom for en forside med kronprinsparret på besøg i Svendborg og et sølvdiplom for en lørdags-side om at underskrive kontrakter. De fire medarbejdere bag de vindende sider er fra venstre redaktionschef Bente Wiik, grafiker Danny Larsen, pressefotograf Michael Bager og redaktionssekretær Merete Callesen. Avisens designansvarlige er redaktionschef Søren Stidsholt Nielsen. 2

5 Ledelsesberetning 2008 Med virkning fra 1. oktober 2006 etablerede A/S Svendborg Avis og Fyens Stiftstidende A/S partnerselskabet Fynske Medier P/S. Formålet var at styrke det allerede eksisterende samarbejde mellem A/S Svendborg Avis og Fyens Stiftstidende A/S gennem etableringen af en fælles økonomisk stærk virksomhed, som skulle udbygge de to selskabers markedsledende position på Fyn. Ud over at styrke det finansielle grundlag for alle aktiviteter, skulle selskabet også have særlig fokus på fremtidig udvikling. Fynske Medier P/S aktiviteter skulle derved danne et stærkt grundlag til sikring af den fortsatte selvstændige udgivelse af Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende. Udgiverretten til Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende forblev i de respektive udgiverselskaber med egne chefredaktører og redaktionelle medarbejdere, der har ansvaret for udgivelsen af de to dagblade. De to udgiverselskaber har egne distributionsselskaber som 100 procent ejede datterselskaber. Fynske Medier P/S omfatter 13 distriktsblade, 10 lokale vejvisere/telefonbøger, Gul & Gratis såvel printudgave som internetudgave, digitale medier og driver avistrykkeri, bogtrykkeri, avis- og reklamedistribution samt radio. Desuden udfører Fynske Medier P/S salgsog servicefunktioner for de to udgiverselskaber var Fynske Medier P/S andet hele driftsår. Koncernresultat Resultatet udviser et overskud før skat på kr. 5,3 mio. mod et overskud i 2007 på kr. 11,9 mio. Efter skat bliver resultatet et overskud på kr. 3,6 mio. mod et overskud i 2007 på kr. 8,1 mio. Nettoomsætningen udgør kr. 217,4 mio. mod kr. 219,7 mio. i Antallet af beskæftigede i A/S Svendborg Avis ultimo året androg 77 mod 80 i For året er koncernens resultat, set i lyset af uroen på de finansielle markeder, tilfredsstillende, men ligger dog under budgettet for Balancen Soliditetsgraden er ved årets udgang 46,7 procent, mens egenkapitalen er kr. 67,0 mio. Pr. 31. december 2008 udgør balancesummen kr. 143,6 mio., heraf udgør de likvide beholdninger kr. 10,5 mio. Egenkapitalens forrentning er 8,2 procent før skat. A/S Svendborg Avis resultat Resultatet udviser et overskud før skat på kr. 5,3 mio. mod et overskud i 2007 på kr. 11,4 mio. Efter skat bliver overskuddet på kr. 3,6 mio. mod et overskud i 2007 på kr. 8,1 mio. Nettoomsætningen udgør kr. 67,0 mio. mod kr. 69,8 mio. i I forhold til 2007 falder omkostningen til teknisk produktion med 2,3 procent. Dette skyldes mindre forbrug af tryk og papir på grund af faldende oplag og annoncemængder. Distributionsomkostningerne på dagbladet er steget 14,3 procent. Salgsomkostningerne falder med 3 procent. Årsagen er mindre forbrug i bladsalgsaktiviteterne. A/S Svendborg Avis andel af overskuddet i Fynske Medier P/S udgør kr. 7,2 mio. mod kr. 6,9 mio. i I en del af forretningsområderne i Fynske Medier P/S er driftsresultatet på budget eller lidt over, medens andre forretningsområder, primært distriktsblade, boligaviser, bogtrykkerier samt det 40 procent ejede distributionsselskab, ikke indfrier budgettet. Annoncesalget Den totale annoncemængde er i forhold til 2007 faldet med 13 procent. Landsannoncerne er faldet med 46 procent. De lokale tekstsideannoncer er faldet med 10 3

6 Ledelsesberetning 2008 procent, rubrikannoncerne er faldet med 15 procent. Faldet i rubrikannoncerne kan især henføres til manglende stillingsannoncer. Annonceomsætningen og andre indtægter i dagbladet er i forhold til 2007 faldet med kr. 2,6 mio. svarende til 8 procent. Bladsalget En sammenligning af Dansk Oplagskontrols halvårstal for 1. halvår 2008 med 1. halvår 2007 viser, at det samlede danske hverdagsoplag er faldet med ca aviser, svarende til 6,2 procent, medens det samlede søndagsoplag er faldet med ca aviser, svarende til 6,3 procent. Fyns Amts Avis oplag for 1. halvår 2008 blev mod i 2007, svarende til et fald på 0,8 procent. Fyns Amts Avis oplag for 2. halvår 2008 blev mod i 2007, svarende til et fald på 3,6 procent. Oplagsudvikingen for Fyns Amts Avis er i 2. halvår 2008 ikke tilfredsstillende. Den totale bladsalgsomsætning er 0,3 procent under Udvikling og afvikling Den redaktionelle hverdag var i 2008 præget af både udvikling og afvikling - det sidste foranlediget af den økonomiske afmatning, der for alvor satte ind efter sommerferien, og som desværre forstærket er fortsat i det nye år. Der blev alligevel plads til en helt nødvendig udvikling på avisens elektroniske platform. Den nye elektroniske avis, som løbende udvikles under ledelse af avisens nye web-chef er blot 15 måneder gammel og har fået tilført endnu en medarbejder, hvilket betyder, at denne del af den samlede redaktion nu er i stand til langt bredere at følge døgnets nyhedsudvikling. Desuden er det nu muligt i langt højere grad at koordinere nyhedsstrømmnen i forhold til den trykte avis. De mini-undersøgelser, vi selv har lavet, viser klart, at journalistik til nettet og den trykte avis, er to størrelser, der går meget godt i spænd med hinanden. Det viser reelt, at løssalget på dagsavisen bliver en smule større, selv om netavisen har beskæftiget sig med samme sag mange timer før den trykte avis når ud til vore abonnenter. Helt konkret kan netavisens udvikling bedst illustreres med tal, der vidner om en høj grad af stigende trafik. Antallet af unikke brugere var således i februar mod i samme måned Tilsvarende så det ud med antallet af sidevisninger. Tallet for februar 2009 var mod i samme måned Ny teknik Med til udviklingen, selv om det ikke ikke er særligt synligt i de redaktionelle spalter, hører også, at hele redaktionen i de sene forårsmåneder samt i august og september skiftede til ny teknik. De skrivende skiftede platform og et nyt ombrydningsprogram blev hverdag i redaktionssekretariatet. Det var en ganske stor øvelse, som blev løst i fremragende samarbejde mellem vore egne folk og yderst kompetente IT-folk fra Fynske Medier. Det er ikke under ibrugtagning af nye systemer usædvanligt, at der produktionsmæssigt opstår problemer i form af forsinkelser, men det fynske mediesamarbejde viste også her sin duelighed og kompetence. Vi udkom ikke blot hver dag, men det skete uden nævneværdige forsinkelser. Afvikling Tilbage til de indledende bemærkninger om afvikling. Redaktionelt har vi sagt farvel til det såkaldte camperprojekt. 4

7 Ledelsesberetning 2008 Forhistorien er følgende: I 2005 etablerede vi Tættere på-redaktionen, der så verden via EU-midler og fondsstøtte. Projektet fortsatte reelt i 2007 og 2008 i form af tre medarbejdere, der i en camper servicerede lokalområderne. Det havde stor betydning, når det handlede om synlighed, og navnlig i en brydningstid med den nye kommunalreform og de nye kommunegrænser. Redaktionelt ville vi oprindeligt gerne have videreført projektet, som også medførte, at vi fik præsenteret stoftyper, der ikke så hyppigt som ønskeligt, finder vej til avisens spalter. Men den økonomiske afmatning fik den naturlige konsekvens, at det redaktionelle område ved indgangen til det nye år var gennem en sparerunde. Det medførte, at vi stoppede camper-projektet og sagde farvel til to medarbejdere. Status efter et både bekymrende, men også udfordrende år er, at Sydfyn fortsat har landets bedste lokalavis. Det bidrager ikke blot vore egne medarbejdere til, men også det fynske mediesamarbejde. Uden at give køb på lokaldækningen fortæller vi mere fra hele Fyn bl.a. via tillæggene Plus og Business Fyn. Læsertallet ligger stabilt på mellem og , og vi har øget dækningsprocenten i vore kerneområder. Avisen kommer således i mere end hver tredje husstand på Ærø, Langeland og i Svendborg. Det er tal, som ethvert dansk dagblad vil misunde Fyns Amts Avis. Avisklubben Avisklubben på Fyns Amts Avis har to overordnede formål. For det første arbejder klubben for at fastholde og skabe oplevelser for vore trofaste abonnenter, som de ikke kan købe tilsvarende andre steder. Desuden skal det være til priser, som er billigere end for ikkeabonnenter. Avisklubben, der primært beskæftiger sig med en bred palet af rejser og salg af billetter, er inde i en rivende udvikling. Arbejdet blev omstruktueret i juni måned, hvor Avisklubben overtog administrationen af Svendborg Teaterforenings abonnementsordning. Produkttyperne på rejsesiden er primært rejser, vi selv laver i samarbejde med en teknisk arrangør. Desuden en-dages ture, kør-selv-produkter, charter-rejser samt større rejser til fjerne rejsemål. Vi mærker ikke i det regi den økonomiske afmatning. Avisklubben står ved indgangen til det nye år som et markant fyrtårn, når det handler om at fastholde og skabe fordele for abonnenterne på Fyns Amts Avis. Fynske Medier Fynske Medier har i 2008 fortsat tidligere års afsøgning og udvikling af nye medieformer. Såvel trykte som elektroniske. Der er også i 2008 sket investeringer i udviklingen af internetbaserede tjenester. I 2008 investerede Fynske Medier i et helt nyt produktionsudstyr på SvendborgTryk i Svendborg. Investeringen skulle styrke og øge bogtrykkeriets position i et konkurrencepræget marked. For at rumme det nye produktionsudstyr og for at få det mest optimale produktionsflow blev der samtidig investeret i en betydelig udvidelse af produktionsejendommen i Svendborg. Selskabets salgs- og marketingafdeling har fortsat udviklingen af nye annoncetillæg til de to dagblade. I juni måned markerede Fynske Medier og Fyens Stiftstidende Storebælt-broens 10 års jubilæum i et fælles tillæg med tre sjællandske medier. I november måned introduceredes et nyt regionalt tillæg SYDmagasin i samarbejde mellem Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Fynske Medier og JydskeVestkysten i Syddanske Medier. Gul og Gratis-samarbejdet blev yderligere udvidet i 2008 med Sjællandske Medier, Nordvestsjællandske Medier samt de tre østjyske dagblade, Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad samt Midtjyllands Avis. Der blev desuden indgået aftale med 5

8 Fyns Amts Avis klummehold, der dagligt på debatsiden kommenterer stort og småt, mødes en gang om året på avisen, og ved forårsmødet i 2008 startede de med et besøg på avismuseet, hvor Veteranerne - pensionerede medarbejdere fra avisen - viste rundt og fortalte om, hvordan man lavede avis den gang farfar var ung. Bagefter var der politisk samråd med tidligere minister og chefredaktør Hans Engell, der med stor indsigt - og på en underholdende måde - gav en vurdering af rigets tilstand sådan rent politisk. Den finske ambassadør i Danmark Eero Salovaara og fru Liisa gæstede Sydfyn bl.a. sammen med den finske konsul, direktør Carl Aage Jensen, Svendborg i september. Blandt dagens mange arrangementer indgik et besøg på Fyns Amts Avis, hvor ansvarshavende chefredaktør Jørgen Krebs var vært ved en frokost på avisen. Under bladbesøget stiftede Salovaara nærmere bekendtskab med, hvorledes avisen bliver til. På billedet er det redaktionssekretær Kia Nørgaard, der underholder den finske gæst. Et halvt hundrede interesserede valgte en november-aften at lægge turen forbi Fyns Amts Avis. En initiativgruppe har i en periode arbejdet med at sondere mulighederne for at etablere et Hospice Sydfyn. En forening, der skal føre planerne ud i livet, er nu stiftet efter mødet på avisen. Fra borgermødet ses fra venstre mødets dirigent Hans Bach Piekut og Else Bæk Kristensen, begge fra initiativgruppen, socialrådgiver Lisbeth Langkilde, og overlæge Bente Damkier fra det palliative team på Odense Universitetshospital. Stående socialudvalgsformand Ulla Larsen, Svendborg, regionsrådspolitiker Bo Libergren samt Børge Wagner, bestyrelsesformand for Hospice Fyn. 6

9 Ledelsesberetning 2008 Lolland Falster Folkeblad, som havde første udgivelse af Gul og Gratis i januar Afdelingen for Digitale Medier fortsatte aktivitetsudviklingen i 2008, herunder udvikling og drift af internetportaler til flere mediehuse. I september 2008 relanceredes I november måned ophørte samarbejdet med 24timer om udgivelse af den fynske trafikavis 24timerXtra. I december måned lukkede Fynske Medier boligavisen EjendomsAvisen Fyn. I juni måned købte Fynske Medier de resterende 50 procent af anparterne i Radio 3 ApS af Borkfelt Holding ApS. Fremtid For 2009 er der budgetteret med et resultat, som er på niveau med resultatet for Den fortsatte finansielle og økonomiske krise, som startede i 2. halvår 2008, og som er forstærket i de første måneder af 2009 med store annoncetab til følge, gør det vanskeligt at indfri budgettet. Bestyrelsen havde godkendt budgettet med den bemærkning, at ændrede forudsætninger måtte betyde justeringer i den daglige drift. Derfor har bestyrelsen efter indstilling fra den daglige ledelse taget sådanne beslutninger, hvis konsekvenser dog ikke vil indfri budgettet for 2009, men vil sikre et stærkere fundament for året Videnressourcer For koncernen Fyns Amts Avis er det afgørende at have en medarbejderstab med et højt fagligt og uddannelsesmæssigt niveau. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder er fleksibel og kan udføre flere funktioner. Eksternt miljø Gennem fortsatte miljøforbedrende foranstaltninger tilrettelægges produktionen i Fynske Mediers avistrykkeri, således at trykkeriet kan måle sig med de bedste avistrykkerier i Danmark. Miljøpåvirkningerne dokumenteres i et grønt regnskab udført af DMA s miljøafdeling. Der følges dagligt op på makulatur og farveforbrug for at bevare og forbedre det nuværende lave niveau. Bogtrykkeriet SvendborgTryk er certificeret efter den internationale standard for miljøledelse ISO Trykkeriet kan tilbyde at producere tryksager med det nordiske miljømærke Svanen og FSC-mærkede tryksager. Regnskabskommentarer Selskabets hovedaktiviteter Selskabet udgiver dagbladet Fyns Amts Avis. Som følge af det fynske mediesamarbejde er en lang række aktiviteter indskudt i Fynske Medier P/S. A/S Svendborg Avis ejer samtlige aktier i Distributionsselskabet A/S, 97 procent i Den Borgerlige Presse for Faaborg og Omegn samt 31,5 procent af Fynske Medier P/S. Fynske Medier P/S ejer samtlige aktier i Område Avisen Nordfyn A/S, LM Tryk A/S, Lito-Tryk Svendborg A/S, Distriktsbladsselskabet af ApS samt Radio 3 ApS. Desuden ejer selskabet 60 procent af aktierne i Kerteminde Ugeavis K/S, 50 procent af aktierne i Kjerteminde Avis A/S, 51 procent af Portal Fyn ApS samt 40 procent af Tryksagsomdelingen Fyn ApS. Den økonomiske stilling Herom henvises til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter, der efter ledelsens opfattelse indeholder tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af selskabets finansielle stilling pr. 31. december har været præget af den globale finansielle krise, der i efteråret udviklede sig til en økonomisk krise. Det har betydet, at annonceomsætningen i 2. halvår 2008 er faldet markant i forhold til forventningerne. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser, som vil kunne ændre vurderingen af koncernens og A/S Svendborg Avis finansielle stilling. 7

10 At netop Bali blandt Indonesiens mange øer er blevet landets ferieø nummer ét, er der mange forklaringer på. Rammerne er perfekte - klimaet er behageligt med masser af solskinstimer, og man finder et utroligt varieret landskab med rygende blågrønne vulkaner, frodige grønne rismarker, azurblåt hav, eksotiske palmestrande, farvestrålende koralrev, uberørt regnskov, tæt mangrovesump, små hyggelige landsbyer og et frodigt, køligt bjerglandskab og en gæstfri og imødekommende lokalbefolkning. Denne rejse med Bravo Tours er en rejse gennem balinesisk kultur, historie og hverdag, hvor vi besøger nogle af Balis mest interessante templer, udforsker den smukke og frodige ø med høje bjerge, aktive vulkaner, smukke dale og floder, grønne risterrasser og uberørt regnskov. Langs kysten finder vi eksotiske palmestrande og i landdistrikterne små, hyggelige landsbyer. Vi besøger Aga-stammen, ser smukke vandfald, vandrer i vulkankrater, og i Ubud skal vi på en flot cykeltur og ud at opleve lokalbefolkningen på nært hold, inden ferien afsluttes ved Sanurs eksotiske palmestrande. Flyselskab: Singapore Airlines SQ351 / SQ942 / SQ943 / SQ352 Afrejse torsdag den 16. oktober 2008 Ankomst til Singapore fredag den 17. oktober kl Hjemkomst Afrejse fra Bali onsdag Afrejse fra Singapore torsdag Af Jørgen Krebs Hvad med en rask lille efterårsferie i den norske hovedstad Oslo. Det er, hvad Avis- Klubben tilbyder på sin syvende tur i år. Svendborg-kaptajnen Freddy Damgaard står atter på broen og er iøvrigt til rådighed for vore rejsedeltagere, når flagskibet Crown of Scandinavia søndag den 26. oktober stævner ud fra København. Vi er hjemme igen tirsdag den 28. oktober og råder over 52 pladser, der nu sælges efter først-til-mølle-princippet. Denne rejse er den syvende af slagsen indenfor blot syv måneder. Det sker i et samarbejde med Freddy Damgaard og DFDS. Det er en tur til meget billige penge, men på et højt niveau. Stort set al fortæring er betalt sammen med en tre timers guidet sightseeing i Oslo. Dertil kommer helt usædvanlige oplevelser ombord med vinsmagning, rundvisning samt en invitation til at aflægge Freddy Damgaard et visit på broen i forbindelse med den meget smukke Pris indsejling gennem Oslo fjorden. Årsrejseforsikring verden ,- Prisen Busturen fra Svendborg og hjem igen fra København, ophold i udvendige 2-køjes kahytter, fortæring med den første genstand, vinsmagning, sightseeing i Oslo samt oplevelserne ombord kan købes for blot kr. pr. person - ikke abonnenter skal betale kr. Vi har 52 rejser, der alle vil blive solgt efter først til mølle-princippet. Rejserne er til salg fra i dag. Tillæg for enkeltkahyt er 398 kr., og afbestillingsforsikringen er 60 kr. pr. person. Søndag den 26. oktober: Kl Afgang fra Svendborg, Sankt Nicolai Gade 3. Kl Check-in på Crown of Scandinavia i København. HUSK BILLED-ID. Kl Velkomst i Discotek Heaven 11 ved kaptajn Freddy Damgaard. Rundvisning under ledelse af Freddy Damgaard. Kl Velkomstdrink i Columbus Nightclub Kl Den store Dinner Buffet i Restaurant 7 Seas inkl. 1 øl/vand eller 1 glas vin. Resten af aftenen til fri disposition ombord på det luksuriøse skib. Overnatning i udvendig 2-køjes kahyt. Mandag den 27. oktober: Kl Den store morgenbuffet Kl og Besøg på broen hos Freddy Damgaard Kl Ankomst Oslo Kl Afgang fra p-pladsen foran terminalen Kl Guidet sightseeing i Oslo Kl Oslo på egen hånd eller retur til båden Kl Seneste ombordstigning Kl Vinsmagning i vinbaren - fire vine Kl retters menu i Restaurant Blue Riband inkl. 1 øl/vand eller 1 glas vin Aftenen iøvrigt til fri disposition og overnatning i udvendige 2-køjes kahyt Tirsdag den 28. oktober: Kl Den store morgenbuffet Kl Ankomst København Kl Vi returnerer til Svendborg med forventet ankomst kl Vi tror, der bliver rift om disse rejser. Derfor er det en god ide at sikre sig adgang til turen så hurtigt som muligt. På godt gensyn til endnu en spændende tur i Avisklubbens regi. Pris pr. person i udvendig 2-køjes kahyt Abonnenter ,- Ikke abonnenter ,-. Tillæg pr. person Enkeltkahyt...398,- Afbestillingsforsikring...60,- Masser af dejlig musik i Operaen lørdag den 23. februar og fredag den 14. marts 2008 Avisklubben på Fyns Amts Avis er sat i verden for at skaffe vore trofaste abonnenter fordele. Avisklubben beskæftiger sig primært med salg af billetter til en lang række sydfynske kulturbegivenheder samt rejser, der ikke kan købes mage til andre steder. Avisklubben styrkede i årets løb sin position. Klubben har overtaget abonnementsformidlingen af Svendborg Teaterforenings billetportefølje. Også udbuddet af rejser, især lokalt forankret, blev udvidet. Avisklubbens største enkeltsuccesèr i 2008 er fortsat operaturene til København samt et nyt lokalt produkt - de såkaldte Freddy-ture til Oslo, hvor vi i løbet af året har haft over 450 gæster med Svendborgkaptajnen Freddy Damgård og Crown of Scandinavia til Oslo. Hindugudernes ø Bali KUN FÅ PLADSER TLBAGE med AvisKlubben og Bravo Tours fra den 16. oktober 30. oktober 2008 Efterårsferie med Freddy den 26. oktober oktober 2008 FREDDY DAMGAARD er en rigtig Svendborg-dreng med den solide maritime baggrund. Han fik således sin uddannelse på Kogtved Søfartsskole og har de seneste 27 år arbejdet hos DFDS. Gennem årene er han avanceret støt og roligt. I dag er han chefkaptajn på rederiets flagskib M.s. CROWN OF SCANDINAVIA, der sejler mellem København og Oslo. Masser af oplevelser undervejs, når AvisKlubben drager med Svendborg-kaptajnen Freddy Damgaard og Crown of Scandinavia til Oslo. A r r.n r. A Abonnenter ,- Ikke abonnenter ,- Tillæg for enkeltværelse ,- Afbestillingsforsikring ,- Prisen inkluderer pr. person: Bus fra Svendborg - Kastrup lufthavn t/r Ikke inkluderet i prisen: Rejsen gennemføres ved minimum 15 deltagere. Henvendelse: Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg, tlf eller Detaljeret program kan rekvireres Der er allerede udsolgt til Den glade Enke, men Avisklubben råder over 104 billetter, som sælges fra på mandag Af Jørgen Krebs Uopslidelig Der har længe været udsolgt til Franz Lehar fik sit gennembrud i Franz Lehars udødelige operette 1905 med operetten Den glade Den glade Enke i Operaen i Enke, der jo handler om kvinde- København. Men fortvivl ikke. bedåreren Danilos i Paris, hvor han Avisklubben råder over 104 bl.a. bliver sat til af kurtisere den billetter, som sættes til salg fra rige enke Hanna Glawari. Det fø- på mandag. rer mange forvekslinger med sig. Forestillingen er fyldt med kendt Dermed ruller Avisklubbens populære operature videre. Vi skal af- af DRs RadioUnderholdnings- og vellydende musik, som udføres sted til hovedstaden lørdag den Orkes ter. A r r.n r. A februar og fredag den 14. Det er kendte folk fra den danske marts. Til hver Det af detaljerede to forestillinger råder vi over program 52 billetter, ser således som ud: lerne. Grev Danilo spilles af Palle national-opera, der besætter rol- sælges efter først til mølle-princippet, men først fra på mandag kl. er Hanna. I andre roller så kendte Knudsen, mens Elsebeth Dreisig sangere som Bo Kristian Jensen, Signe Asmussen og mange flere. Den klassiske tur Også denne gang er der tale om den klassiske operatur. Det vil sige, at arrangementet både omfatter rundvisning, middag med vin til maden i det imponerende bygningsværk. Som rosinen i pølseenden opføres Den glade Enke, hvortil vi har sikret os de gode B-billetter. Prisen holdes på samme niveau som ved vore mange tidligere arrangementer. Det vil sige kr. for abonnenter, mens ikke abonnenter skal betale kr. Programmet ser således ud: 14.00: Afgang med bus fra Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, Svendborg : Rundvisning i det nye operahus 18.15: Spisning: To retters menu med vin : Den Glade Enke i den imponerende sal Umiddelbart efter forestillingen - ca returneres til Svendborg. Betaling ved tilmelding som er bindende. Henvendelse: Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg, tlf eller Den 23/2 arr.nr. A629 Den 14/3 arr.nr. A630 Pris: Abonnenter 1.395,- Ikke abonnenter 1.695,- Vi sælger billetterne efter først til mølle-princippet fra førstkommende mandag kl enten ved personlig henvendelse i Sankt Nicolai Gade 3 eller på tlf Betaling ved tilmelding som er bindende. Henvendelse: Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg, tlf På det øverste billede overrækker chefsekretær Kirsten Würtzen, th., blomster til operagæst nr Inger Christiansen, Dronningemaen i Svendborg. Til venstre ses Kirsten Larsen, der er nyansat og som primært beskæftiger sig med billetsalg samt Anni Krebs, som hovedsageligt har ansvaret for alle rejserne. 8

11 Hovedtal Koncern /1000 kr Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Årets resultat Finansielle poster Investeringer i materielle anlægsaktiver Balancesum Egenkapital (incl. udbytte for året) Egenkapital andel 54,2% 64,9% 43,8% 44,7% 46,7% Egenkapital forrentning 16,0% 14,4% 9,2% 21,1% 8,2% Udbytte 8% 9% 10% 10% 8% Antal heltids medarbejdere 133* 134* 114* 67* 67* Oplag/2. Halvår * Moderselskab Nettoomsætning /1000 kr Resultat af primær drift /1000 kr Resultat før skat /1000 kr Egenkapital /1000 kr Egenkapital andel /pct. 60% Kontrolleret oplag 2. halvår /stk % % % % % %

12 Typograf Børge Juul Rasmussen kunne i juni måned fejre sit 40 års jubilæum som medarbejder i bladhuset i Sankt Nicolai Gade. Børge Juul Rasmussen valgte ved den lejlighed at gå på efterløn. Ved en intern sammenkomst fik jubilaren overrakt Dronning Margrethes belønningsmedalje ledsaget af et par hvide handsker, der naturligvis blev taget i brug, da jubilaren senere på året var i audiens for at takke majestæten for hæderen. Bestyrelsesmødet i A/S Svendborg Avis i juni måned var ganske utraditionelt. For første gang forlod avisens bestyrelse Svendborg for at holde møde på vej til Ærø. Det skete ombord på coasteren Caroline S. På Ærø blev Danmarks smukkeste lokalredaktion set efter i sømmene, inden borgmester Jørgen Otto Jørgensen tog imod på Rådhuset. Det er sjældent, det lykkes totalt at overraske bestyrelsesformanden for Fynske Medier Ole C. Jørgensen, tidligere administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør på Fyns Amts Avis. Men det lykkkedes en smuk majdag, hvor repræsentanter for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland anført af chefen oberst Keller Nielsen mødte op på formandskontoret i Sankt Nicolai Gade. Formålet var at hædre Ole C. Jørgensen, th., med Hjemmeværnets Fortjensttegn. - Vi takker for din uvurderlige støtte og interesse for det danske forsvar, herunder ikke mindst Hjemmeværnet, sagde oberst Keller Nielsen bl.a. i sin hyldesttale. 10

13 Koncernoversigt Aktieselskabet Svendborg Avis-koncern omfatter moderselskabet Aktieselskabet Svendborg Avis samt følgende virksomheder: Selskabskapital Ejerandel Aktieselskabet Svendborg Avis Fynske Medier P/S + Fynske Medier Holding A/S, Odense / ,5% Distributionsselskabet af A/S, Svendborg % Den Borgerlige Presse for Faaborg og Omegn ApS, Faaborg % Fynske Medier P/S og Fynske Medier Holding A/S udgiver en række trykte og digitale medier tillige med avistrykkeri, bogtrykkeri og avis- og reklamedistribution. Derudover udfører Fynske Medier P/S økonomi-, salgs- og servicefunktioner for A/S Svendborg Avis. Distributionsselskabet af A/S driver distributionsvirksomhed med omdeling af dagbladet Fyns Amts Avis. Den Borgerlige Presse for Faaborg og Omegn ApS er et ejendomsselskab, hvis væsentligste lejer er Aktieselskabet Svendborg Avis. Selskaberne er opført under anlægsaktiver i moderselskabets balance med den forholdsmæssige andel af deres indre værdi pr. 31. december Resultatandelene indregnes i resultatopgørelsen for moderselskabet. 11

14 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Aktieselskabet Svendborg Avis er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg. Distributions- og salgsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets løb samt til årets gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger. Administrations- og fællesomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Skat af ordinært resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Skatteaktiv/udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Udgiverrettigheder og goodwill afskrives over 5 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg, driftsmateriel, inventar samt indretning lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Tekniske anlæg og maskiner år Driftsmateriel og inventar år Software år Indretning lejede lokaler...5 år I købsåret afskrives prorata. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders og associerede virksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Andel i dattervirksomhedernes skat indregnes under skat af ordinært resultat. Koncerninterne avancer indregnes over 5 år. Balancen Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag af urealiserede koncerninterne avancer. Nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Koncerninterne avancer periodiseres og er modregnet i værdien. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele under anlægsaktiver måles til kostpris. Egne aktier Køb og salg af egne aktier føres over egenkapitalen. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til medgående omkostninger af det udførte arbejde. Produktionsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af aconto-faktureringer og forudbetalinger. Egenkapital - Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Provenu ved køb og salg af egne aktier føres over overført overskud. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser moderselskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikkekontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Aktieselskabet Svendborg Avis samt dattervirksomheder, hvori selskabet direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har medbestemmende indflydelse. Ved konsolidering foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser. Fynske Medier P/S er prorata konsolideret med den andel, som selskabet ejer. Minoritetsinteresser I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat indregnes som særskilte poster under resultatopgørelsen. 12

15 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Aktieselskabet Svendborg Avis. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Svendborg, den 12. marts 2009 Direktionen: Bestyrelsen: Jørgen Krebs ansvh. chefredaktør Poul Erik Andersen adm. direktør Erik Larsen Jan Bøttiger Hans Pade Nielsen formand næstformand Erik Ehlers Henrik Halberg Hans Erik Nellegaard Ole Kølster Vivi Rosenlund Inge Heilesen (medarb.rep.) (medarb.rep.) (medarb.rep.) Til aktionærerne i A/S Svendborg Avis Vi har revideret årsrapporten for A/S Svendborg Avis for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel moderselskabet og koncernen samt pengestrømsopgørelse for moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af moderselskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af moderselskabets og koncernens aktiviteter og moderselskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Svendborg, den 12. marts 2009 KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab Carsten Møller statsaut. revisor Peter K. Eilertsen statsaut. revisor 13

16 Fire af de fem nominerede til Den fynske Naturpris Fra venstre Hans Lausten Hansen, Helle Vilhelmsen, Kjeld Meiling og Helle Hjort. Den femte var Toni Reese Næsborg, som ikke var til stede. På talerstolen formanden for priskomiteen Jørgen Eggers. Vært på Naturama, Jacob Salvig, i samtale med Jørgen Lundby. Bagved ses Anders Lykke og Helle Vilhelmsen. To seje naturforkæmpere, Helle Hjort og Christina Åkerman. Forfatter Vagn Lundbye talte til årets prismodtager Helle Vilhelmsen. Politikerne Per Ingemann Nielsen og Holger Pedersen i samtale med souschef på Naturama Hans Ibsen. Helle Vilhelmsen var glad for den hæder, hun blev tildelt for sin lange indsats for at sikre bestanden af sydfynske hasselmus. 14

17 Resultatopgørelse for året Aktieselskabet Svendborg Avis Koncern Noter /1.000 kr. /1.000 kr Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributions- og salgsomkostninger Administrations- og fællesomkostninger Omkostninger i alt Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Resultat i dattervirksomheder m.v Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster netto Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af årets resultat Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat der af bestyrelsen foreslås disponeret således: Udbytte Overført til dattervirksomhedsreserve Overført overskud

18 Balance - Aktiver pr Aktieselskabet Svendborg Avis Koncern 31/ / Noter 31/ / /1.000 kr. /1.000 kr. Anlægsaktiver 7 Immaterielle anlægsaktiver 0 0 Udgiverrettigheder Goodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Leasingaktiver Indretning lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver 9 Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder Værdipapirer og kapitalandele Tilgodehavender associeret virksomhed Deposita Egne kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Selskabsskat Skatteaktiv Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

19 Balance - Passiver pr Aktieselskabet Svendborg Avis Koncern 31/ / Noter 31/ / /1.000 kr. /1.000 kr. Egenkapital Aktiekapital Dattervirksomhedsreserve Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Minoritetsinteresser 0 0 Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser 0 0 Fortjeneste goodwill/ejendomme Hensatte forpligtigelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Finansielt leasede driftsmidler Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld - afdrag Gæld til pengeinstitutter Forudbetalte abonnementer Leverandørgæld Tilknyttede virksomheder Anden gæld Ikke hævet udbytte for tidligere regnskabsår Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld i alt Passiver i alt

20 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Dattervirksomhedsreserve Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Egenkapital i alt Udloddet udbytte Udloddet udbytte fra dattervirksomhed Køb af egne aktier Salg af egne aktier Årets resultat Egenkapital i alt Udloddet udbytte Udloddet udbytte fra dattervirksomhed Køb af egne aktier Salg af egne aktier Årets resultat Egenkapital i alt Selskabskapital A-aktier stk. á kr stk. á kr stk. á kr B-aktier 25 stk. á kr stk. á kr stk. á kr stk. á kr Selskabskapital i alt

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere