Årsrapport ÅRSRAPPORT. CVR-nr AKTIESELSKABET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport ÅRSRAPPORT. CVR-nr. 6768 9313 AKTIESELSKABET"

Transkript

1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 AKTIESELSKABET CVR-nr

2 Efter 23 år på posten fik repræsentantskabet på A/S Svendborg Avis ny formand. Fra generalforsamlingen den 3. april på Hotel Svendborg ses den afgående formand Holger Pedersen th., der faldt for aldersgrænsen. Du får en stor og fortjent plads i avisens historie, sagde formanden Erik Larsen bl.a. i sin hyldesttale til Holger Pedersen. Ny formand for repræsentantskabet blev Per Ingemann Nielsen, tv., der her ses sammen med det nyvalgte medlem til repræsentantskabet, gårdejer Niels Høite Hansen. Formanden for A/S Svendborg Avis, gårdejer Erik Larsen, Ringe, var igen i år på talerstolen for at aflægge beretning. Generalforsamlingens dirigent, advokat Henrik Horn Andersen, Svendborg, th. i samtale med formanden Erik Larsen. Tv. selskabets direktion ansvarshavende chefredaktør Jørgen Krebs og adm. direktør Poul Erik Andersen. Fotografer: Michael Bager Hans Sturesson Roland Petersen Katrine Damkjær Jørgen Outzen Tryksag Layout og tryk:

3 Årsrapport 2008 AKTIESELSKABET Ledelsesberetning 2008 side 3 Hovedtal side 9 Koncernoversigt side 11 Anvendt regnskabspraksis side 12 Påtegninger side 13 Resultatopgørelse 1. januar december side 15 Balance 31. december side 16 Egenkapitalopgørelse side 18 Pengestrømsopgørelse side 19 Noter til årsregnskab side 20 A/S Svendborg Avis side 25 Organisation side 26 Generalforsamling: 2. april 2009 kl Hotel Svendborg Centrumpladsen Svendborg 1

4 Kan du huske det? Snakken gik livligt hos medlemmerne af Læsernes Stemme, der traditionen tro var inviteret til præsentation af årets udgave af Sydfyn & Øerne i ord og billeder. Det er fjerde gang Fyns Amts Avis udgiver årbogen, og den er for mange ved at blive et samlerobjekt. Blandt de inviterede til receptionen var også medlemmer af FOA, der havde medbragt de varme røde hænder, som var så karakteristiske i den faglige kamp på sundhedsområdet, som også var en del af Ansvarshavende chefredaktør Jørgen Krebs sagde i sin velkomsttale bl.a., at Fyns Amts Avis kunne man regne med fuldt og helt, når det handlede om at kæmpe for en fortsat akutfunktion på Svendborg Sygehus. Avisens bogstaver og billeder skal præsenteres indbydende for læserne - ikke bare skovles på siderne. Det at formgive avisens indhold kaldes også at designe eller at lay-oute, og her er Fyns Amts Avis blandt de bedste i Danmark. Avisen har gennem de senere år vundet op mod 50 danske og nordiske diplomer i de store design-konkurrencer. Også i 2008 var der gevinst. Fyns Amts Avis scorede et hæders-diplom for en forside med kronprinsparret på besøg i Svendborg og et sølvdiplom for en lørdags-side om at underskrive kontrakter. De fire medarbejdere bag de vindende sider er fra venstre redaktionschef Bente Wiik, grafiker Danny Larsen, pressefotograf Michael Bager og redaktionssekretær Merete Callesen. Avisens designansvarlige er redaktionschef Søren Stidsholt Nielsen. 2

5 Ledelsesberetning 2008 Med virkning fra 1. oktober 2006 etablerede A/S Svendborg Avis og Fyens Stiftstidende A/S partnerselskabet Fynske Medier P/S. Formålet var at styrke det allerede eksisterende samarbejde mellem A/S Svendborg Avis og Fyens Stiftstidende A/S gennem etableringen af en fælles økonomisk stærk virksomhed, som skulle udbygge de to selskabers markedsledende position på Fyn. Ud over at styrke det finansielle grundlag for alle aktiviteter, skulle selskabet også have særlig fokus på fremtidig udvikling. Fynske Medier P/S aktiviteter skulle derved danne et stærkt grundlag til sikring af den fortsatte selvstændige udgivelse af Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende. Udgiverretten til Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende forblev i de respektive udgiverselskaber med egne chefredaktører og redaktionelle medarbejdere, der har ansvaret for udgivelsen af de to dagblade. De to udgiverselskaber har egne distributionsselskaber som 100 procent ejede datterselskaber. Fynske Medier P/S omfatter 13 distriktsblade, 10 lokale vejvisere/telefonbøger, Gul & Gratis såvel printudgave som internetudgave, digitale medier og driver avistrykkeri, bogtrykkeri, avis- og reklamedistribution samt radio. Desuden udfører Fynske Medier P/S salgsog servicefunktioner for de to udgiverselskaber var Fynske Medier P/S andet hele driftsår. Koncernresultat Resultatet udviser et overskud før skat på kr. 5,3 mio. mod et overskud i 2007 på kr. 11,9 mio. Efter skat bliver resultatet et overskud på kr. 3,6 mio. mod et overskud i 2007 på kr. 8,1 mio. Nettoomsætningen udgør kr. 217,4 mio. mod kr. 219,7 mio. i Antallet af beskæftigede i A/S Svendborg Avis ultimo året androg 77 mod 80 i For året er koncernens resultat, set i lyset af uroen på de finansielle markeder, tilfredsstillende, men ligger dog under budgettet for Balancen Soliditetsgraden er ved årets udgang 46,7 procent, mens egenkapitalen er kr. 67,0 mio. Pr. 31. december 2008 udgør balancesummen kr. 143,6 mio., heraf udgør de likvide beholdninger kr. 10,5 mio. Egenkapitalens forrentning er 8,2 procent før skat. A/S Svendborg Avis resultat Resultatet udviser et overskud før skat på kr. 5,3 mio. mod et overskud i 2007 på kr. 11,4 mio. Efter skat bliver overskuddet på kr. 3,6 mio. mod et overskud i 2007 på kr. 8,1 mio. Nettoomsætningen udgør kr. 67,0 mio. mod kr. 69,8 mio. i I forhold til 2007 falder omkostningen til teknisk produktion med 2,3 procent. Dette skyldes mindre forbrug af tryk og papir på grund af faldende oplag og annoncemængder. Distributionsomkostningerne på dagbladet er steget 14,3 procent. Salgsomkostningerne falder med 3 procent. Årsagen er mindre forbrug i bladsalgsaktiviteterne. A/S Svendborg Avis andel af overskuddet i Fynske Medier P/S udgør kr. 7,2 mio. mod kr. 6,9 mio. i I en del af forretningsområderne i Fynske Medier P/S er driftsresultatet på budget eller lidt over, medens andre forretningsområder, primært distriktsblade, boligaviser, bogtrykkerier samt det 40 procent ejede distributionsselskab, ikke indfrier budgettet. Annoncesalget Den totale annoncemængde er i forhold til 2007 faldet med 13 procent. Landsannoncerne er faldet med 46 procent. De lokale tekstsideannoncer er faldet med 10 3

6 Ledelsesberetning 2008 procent, rubrikannoncerne er faldet med 15 procent. Faldet i rubrikannoncerne kan især henføres til manglende stillingsannoncer. Annonceomsætningen og andre indtægter i dagbladet er i forhold til 2007 faldet med kr. 2,6 mio. svarende til 8 procent. Bladsalget En sammenligning af Dansk Oplagskontrols halvårstal for 1. halvår 2008 med 1. halvår 2007 viser, at det samlede danske hverdagsoplag er faldet med ca aviser, svarende til 6,2 procent, medens det samlede søndagsoplag er faldet med ca aviser, svarende til 6,3 procent. Fyns Amts Avis oplag for 1. halvår 2008 blev mod i 2007, svarende til et fald på 0,8 procent. Fyns Amts Avis oplag for 2. halvår 2008 blev mod i 2007, svarende til et fald på 3,6 procent. Oplagsudvikingen for Fyns Amts Avis er i 2. halvår 2008 ikke tilfredsstillende. Den totale bladsalgsomsætning er 0,3 procent under Udvikling og afvikling Den redaktionelle hverdag var i 2008 præget af både udvikling og afvikling - det sidste foranlediget af den økonomiske afmatning, der for alvor satte ind efter sommerferien, og som desværre forstærket er fortsat i det nye år. Der blev alligevel plads til en helt nødvendig udvikling på avisens elektroniske platform. Den nye elektroniske avis, som løbende udvikles under ledelse af avisens nye web-chef er blot 15 måneder gammel og har fået tilført endnu en medarbejder, hvilket betyder, at denne del af den samlede redaktion nu er i stand til langt bredere at følge døgnets nyhedsudvikling. Desuden er det nu muligt i langt højere grad at koordinere nyhedsstrømmnen i forhold til den trykte avis. De mini-undersøgelser, vi selv har lavet, viser klart, at journalistik til nettet og den trykte avis, er to størrelser, der går meget godt i spænd med hinanden. Det viser reelt, at løssalget på dagsavisen bliver en smule større, selv om netavisen har beskæftiget sig med samme sag mange timer før den trykte avis når ud til vore abonnenter. Helt konkret kan netavisens udvikling bedst illustreres med tal, der vidner om en høj grad af stigende trafik. Antallet af unikke brugere var således i februar mod i samme måned Tilsvarende så det ud med antallet af sidevisninger. Tallet for februar 2009 var mod i samme måned Ny teknik Med til udviklingen, selv om det ikke ikke er særligt synligt i de redaktionelle spalter, hører også, at hele redaktionen i de sene forårsmåneder samt i august og september skiftede til ny teknik. De skrivende skiftede platform og et nyt ombrydningsprogram blev hverdag i redaktionssekretariatet. Det var en ganske stor øvelse, som blev løst i fremragende samarbejde mellem vore egne folk og yderst kompetente IT-folk fra Fynske Medier. Det er ikke under ibrugtagning af nye systemer usædvanligt, at der produktionsmæssigt opstår problemer i form af forsinkelser, men det fynske mediesamarbejde viste også her sin duelighed og kompetence. Vi udkom ikke blot hver dag, men det skete uden nævneværdige forsinkelser. Afvikling Tilbage til de indledende bemærkninger om afvikling. Redaktionelt har vi sagt farvel til det såkaldte camperprojekt. 4

7 Ledelsesberetning 2008 Forhistorien er følgende: I 2005 etablerede vi Tættere på-redaktionen, der så verden via EU-midler og fondsstøtte. Projektet fortsatte reelt i 2007 og 2008 i form af tre medarbejdere, der i en camper servicerede lokalområderne. Det havde stor betydning, når det handlede om synlighed, og navnlig i en brydningstid med den nye kommunalreform og de nye kommunegrænser. Redaktionelt ville vi oprindeligt gerne have videreført projektet, som også medførte, at vi fik præsenteret stoftyper, der ikke så hyppigt som ønskeligt, finder vej til avisens spalter. Men den økonomiske afmatning fik den naturlige konsekvens, at det redaktionelle område ved indgangen til det nye år var gennem en sparerunde. Det medførte, at vi stoppede camper-projektet og sagde farvel til to medarbejdere. Status efter et både bekymrende, men også udfordrende år er, at Sydfyn fortsat har landets bedste lokalavis. Det bidrager ikke blot vore egne medarbejdere til, men også det fynske mediesamarbejde. Uden at give køb på lokaldækningen fortæller vi mere fra hele Fyn bl.a. via tillæggene Plus og Business Fyn. Læsertallet ligger stabilt på mellem og , og vi har øget dækningsprocenten i vore kerneområder. Avisen kommer således i mere end hver tredje husstand på Ærø, Langeland og i Svendborg. Det er tal, som ethvert dansk dagblad vil misunde Fyns Amts Avis. Avisklubben Avisklubben på Fyns Amts Avis har to overordnede formål. For det første arbejder klubben for at fastholde og skabe oplevelser for vore trofaste abonnenter, som de ikke kan købe tilsvarende andre steder. Desuden skal det være til priser, som er billigere end for ikkeabonnenter. Avisklubben, der primært beskæftiger sig med en bred palet af rejser og salg af billetter, er inde i en rivende udvikling. Arbejdet blev omstruktueret i juni måned, hvor Avisklubben overtog administrationen af Svendborg Teaterforenings abonnementsordning. Produkttyperne på rejsesiden er primært rejser, vi selv laver i samarbejde med en teknisk arrangør. Desuden en-dages ture, kør-selv-produkter, charter-rejser samt større rejser til fjerne rejsemål. Vi mærker ikke i det regi den økonomiske afmatning. Avisklubben står ved indgangen til det nye år som et markant fyrtårn, når det handler om at fastholde og skabe fordele for abonnenterne på Fyns Amts Avis. Fynske Medier Fynske Medier har i 2008 fortsat tidligere års afsøgning og udvikling af nye medieformer. Såvel trykte som elektroniske. Der er også i 2008 sket investeringer i udviklingen af internetbaserede tjenester. I 2008 investerede Fynske Medier i et helt nyt produktionsudstyr på SvendborgTryk i Svendborg. Investeringen skulle styrke og øge bogtrykkeriets position i et konkurrencepræget marked. For at rumme det nye produktionsudstyr og for at få det mest optimale produktionsflow blev der samtidig investeret i en betydelig udvidelse af produktionsejendommen i Svendborg. Selskabets salgs- og marketingafdeling har fortsat udviklingen af nye annoncetillæg til de to dagblade. I juni måned markerede Fynske Medier og Fyens Stiftstidende Storebælt-broens 10 års jubilæum i et fælles tillæg med tre sjællandske medier. I november måned introduceredes et nyt regionalt tillæg SYDmagasin i samarbejde mellem Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Fynske Medier og JydskeVestkysten i Syddanske Medier. Gul og Gratis-samarbejdet blev yderligere udvidet i 2008 med Sjællandske Medier, Nordvestsjællandske Medier samt de tre østjyske dagblade, Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad samt Midtjyllands Avis. Der blev desuden indgået aftale med 5

8 Fyns Amts Avis klummehold, der dagligt på debatsiden kommenterer stort og småt, mødes en gang om året på avisen, og ved forårsmødet i 2008 startede de med et besøg på avismuseet, hvor Veteranerne - pensionerede medarbejdere fra avisen - viste rundt og fortalte om, hvordan man lavede avis den gang farfar var ung. Bagefter var der politisk samråd med tidligere minister og chefredaktør Hans Engell, der med stor indsigt - og på en underholdende måde - gav en vurdering af rigets tilstand sådan rent politisk. Den finske ambassadør i Danmark Eero Salovaara og fru Liisa gæstede Sydfyn bl.a. sammen med den finske konsul, direktør Carl Aage Jensen, Svendborg i september. Blandt dagens mange arrangementer indgik et besøg på Fyns Amts Avis, hvor ansvarshavende chefredaktør Jørgen Krebs var vært ved en frokost på avisen. Under bladbesøget stiftede Salovaara nærmere bekendtskab med, hvorledes avisen bliver til. På billedet er det redaktionssekretær Kia Nørgaard, der underholder den finske gæst. Et halvt hundrede interesserede valgte en november-aften at lægge turen forbi Fyns Amts Avis. En initiativgruppe har i en periode arbejdet med at sondere mulighederne for at etablere et Hospice Sydfyn. En forening, der skal føre planerne ud i livet, er nu stiftet efter mødet på avisen. Fra borgermødet ses fra venstre mødets dirigent Hans Bach Piekut og Else Bæk Kristensen, begge fra initiativgruppen, socialrådgiver Lisbeth Langkilde, og overlæge Bente Damkier fra det palliative team på Odense Universitetshospital. Stående socialudvalgsformand Ulla Larsen, Svendborg, regionsrådspolitiker Bo Libergren samt Børge Wagner, bestyrelsesformand for Hospice Fyn. 6

9 Ledelsesberetning 2008 Lolland Falster Folkeblad, som havde første udgivelse af Gul og Gratis i januar Afdelingen for Digitale Medier fortsatte aktivitetsudviklingen i 2008, herunder udvikling og drift af internetportaler til flere mediehuse. I september 2008 relanceredes I november måned ophørte samarbejdet med 24timer om udgivelse af den fynske trafikavis 24timerXtra. I december måned lukkede Fynske Medier boligavisen EjendomsAvisen Fyn. I juni måned købte Fynske Medier de resterende 50 procent af anparterne i Radio 3 ApS af Borkfelt Holding ApS. Fremtid For 2009 er der budgetteret med et resultat, som er på niveau med resultatet for Den fortsatte finansielle og økonomiske krise, som startede i 2. halvår 2008, og som er forstærket i de første måneder af 2009 med store annoncetab til følge, gør det vanskeligt at indfri budgettet. Bestyrelsen havde godkendt budgettet med den bemærkning, at ændrede forudsætninger måtte betyde justeringer i den daglige drift. Derfor har bestyrelsen efter indstilling fra den daglige ledelse taget sådanne beslutninger, hvis konsekvenser dog ikke vil indfri budgettet for 2009, men vil sikre et stærkere fundament for året Videnressourcer For koncernen Fyns Amts Avis er det afgørende at have en medarbejderstab med et højt fagligt og uddannelsesmæssigt niveau. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder er fleksibel og kan udføre flere funktioner. Eksternt miljø Gennem fortsatte miljøforbedrende foranstaltninger tilrettelægges produktionen i Fynske Mediers avistrykkeri, således at trykkeriet kan måle sig med de bedste avistrykkerier i Danmark. Miljøpåvirkningerne dokumenteres i et grønt regnskab udført af DMA s miljøafdeling. Der følges dagligt op på makulatur og farveforbrug for at bevare og forbedre det nuværende lave niveau. Bogtrykkeriet SvendborgTryk er certificeret efter den internationale standard for miljøledelse ISO Trykkeriet kan tilbyde at producere tryksager med det nordiske miljømærke Svanen og FSC-mærkede tryksager. Regnskabskommentarer Selskabets hovedaktiviteter Selskabet udgiver dagbladet Fyns Amts Avis. Som følge af det fynske mediesamarbejde er en lang række aktiviteter indskudt i Fynske Medier P/S. A/S Svendborg Avis ejer samtlige aktier i Distributionsselskabet A/S, 97 procent i Den Borgerlige Presse for Faaborg og Omegn samt 31,5 procent af Fynske Medier P/S. Fynske Medier P/S ejer samtlige aktier i Område Avisen Nordfyn A/S, LM Tryk A/S, Lito-Tryk Svendborg A/S, Distriktsbladsselskabet af ApS samt Radio 3 ApS. Desuden ejer selskabet 60 procent af aktierne i Kerteminde Ugeavis K/S, 50 procent af aktierne i Kjerteminde Avis A/S, 51 procent af Portal Fyn ApS samt 40 procent af Tryksagsomdelingen Fyn ApS. Den økonomiske stilling Herom henvises til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter, der efter ledelsens opfattelse indeholder tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af selskabets finansielle stilling pr. 31. december har været præget af den globale finansielle krise, der i efteråret udviklede sig til en økonomisk krise. Det har betydet, at annonceomsætningen i 2. halvår 2008 er faldet markant i forhold til forventningerne. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser, som vil kunne ændre vurderingen af koncernens og A/S Svendborg Avis finansielle stilling. 7

10 At netop Bali blandt Indonesiens mange øer er blevet landets ferieø nummer ét, er der mange forklaringer på. Rammerne er perfekte - klimaet er behageligt med masser af solskinstimer, og man finder et utroligt varieret landskab med rygende blågrønne vulkaner, frodige grønne rismarker, azurblåt hav, eksotiske palmestrande, farvestrålende koralrev, uberørt regnskov, tæt mangrovesump, små hyggelige landsbyer og et frodigt, køligt bjerglandskab og en gæstfri og imødekommende lokalbefolkning. Denne rejse med Bravo Tours er en rejse gennem balinesisk kultur, historie og hverdag, hvor vi besøger nogle af Balis mest interessante templer, udforsker den smukke og frodige ø med høje bjerge, aktive vulkaner, smukke dale og floder, grønne risterrasser og uberørt regnskov. Langs kysten finder vi eksotiske palmestrande og i landdistrikterne små, hyggelige landsbyer. Vi besøger Aga-stammen, ser smukke vandfald, vandrer i vulkankrater, og i Ubud skal vi på en flot cykeltur og ud at opleve lokalbefolkningen på nært hold, inden ferien afsluttes ved Sanurs eksotiske palmestrande. Flyselskab: Singapore Airlines SQ351 / SQ942 / SQ943 / SQ352 Afrejse torsdag den 16. oktober 2008 Ankomst til Singapore fredag den 17. oktober kl Hjemkomst Afrejse fra Bali onsdag Afrejse fra Singapore torsdag Af Jørgen Krebs Hvad med en rask lille efterårsferie i den norske hovedstad Oslo. Det er, hvad Avis- Klubben tilbyder på sin syvende tur i år. Svendborg-kaptajnen Freddy Damgaard står atter på broen og er iøvrigt til rådighed for vore rejsedeltagere, når flagskibet Crown of Scandinavia søndag den 26. oktober stævner ud fra København. Vi er hjemme igen tirsdag den 28. oktober og råder over 52 pladser, der nu sælges efter først-til-mølle-princippet. Denne rejse er den syvende af slagsen indenfor blot syv måneder. Det sker i et samarbejde med Freddy Damgaard og DFDS. Det er en tur til meget billige penge, men på et højt niveau. Stort set al fortæring er betalt sammen med en tre timers guidet sightseeing i Oslo. Dertil kommer helt usædvanlige oplevelser ombord med vinsmagning, rundvisning samt en invitation til at aflægge Freddy Damgaard et visit på broen i forbindelse med den meget smukke Pris indsejling gennem Oslo fjorden. Årsrejseforsikring verden ,- Prisen Busturen fra Svendborg og hjem igen fra København, ophold i udvendige 2-køjes kahytter, fortæring med den første genstand, vinsmagning, sightseeing i Oslo samt oplevelserne ombord kan købes for blot kr. pr. person - ikke abonnenter skal betale kr. Vi har 52 rejser, der alle vil blive solgt efter først til mølle-princippet. Rejserne er til salg fra i dag. Tillæg for enkeltkahyt er 398 kr., og afbestillingsforsikringen er 60 kr. pr. person. Søndag den 26. oktober: Kl Afgang fra Svendborg, Sankt Nicolai Gade 3. Kl Check-in på Crown of Scandinavia i København. HUSK BILLED-ID. Kl Velkomst i Discotek Heaven 11 ved kaptajn Freddy Damgaard. Rundvisning under ledelse af Freddy Damgaard. Kl Velkomstdrink i Columbus Nightclub Kl Den store Dinner Buffet i Restaurant 7 Seas inkl. 1 øl/vand eller 1 glas vin. Resten af aftenen til fri disposition ombord på det luksuriøse skib. Overnatning i udvendig 2-køjes kahyt. Mandag den 27. oktober: Kl Den store morgenbuffet Kl og Besøg på broen hos Freddy Damgaard Kl Ankomst Oslo Kl Afgang fra p-pladsen foran terminalen Kl Guidet sightseeing i Oslo Kl Oslo på egen hånd eller retur til båden Kl Seneste ombordstigning Kl Vinsmagning i vinbaren - fire vine Kl retters menu i Restaurant Blue Riband inkl. 1 øl/vand eller 1 glas vin Aftenen iøvrigt til fri disposition og overnatning i udvendige 2-køjes kahyt Tirsdag den 28. oktober: Kl Den store morgenbuffet Kl Ankomst København Kl Vi returnerer til Svendborg med forventet ankomst kl Vi tror, der bliver rift om disse rejser. Derfor er det en god ide at sikre sig adgang til turen så hurtigt som muligt. På godt gensyn til endnu en spændende tur i Avisklubbens regi. Pris pr. person i udvendig 2-køjes kahyt Abonnenter ,- Ikke abonnenter ,-. Tillæg pr. person Enkeltkahyt...398,- Afbestillingsforsikring...60,- Masser af dejlig musik i Operaen lørdag den 23. februar og fredag den 14. marts 2008 Avisklubben på Fyns Amts Avis er sat i verden for at skaffe vore trofaste abonnenter fordele. Avisklubben beskæftiger sig primært med salg af billetter til en lang række sydfynske kulturbegivenheder samt rejser, der ikke kan købes mage til andre steder. Avisklubben styrkede i årets løb sin position. Klubben har overtaget abonnementsformidlingen af Svendborg Teaterforenings billetportefølje. Også udbuddet af rejser, især lokalt forankret, blev udvidet. Avisklubbens største enkeltsuccesèr i 2008 er fortsat operaturene til København samt et nyt lokalt produkt - de såkaldte Freddy-ture til Oslo, hvor vi i løbet af året har haft over 450 gæster med Svendborgkaptajnen Freddy Damgård og Crown of Scandinavia til Oslo. Hindugudernes ø Bali KUN FÅ PLADSER TLBAGE med AvisKlubben og Bravo Tours fra den 16. oktober 30. oktober 2008 Efterårsferie med Freddy den 26. oktober oktober 2008 FREDDY DAMGAARD er en rigtig Svendborg-dreng med den solide maritime baggrund. Han fik således sin uddannelse på Kogtved Søfartsskole og har de seneste 27 år arbejdet hos DFDS. Gennem årene er han avanceret støt og roligt. I dag er han chefkaptajn på rederiets flagskib M.s. CROWN OF SCANDINAVIA, der sejler mellem København og Oslo. Masser af oplevelser undervejs, når AvisKlubben drager med Svendborg-kaptajnen Freddy Damgaard og Crown of Scandinavia til Oslo. A r r.n r. A Abonnenter ,- Ikke abonnenter ,- Tillæg for enkeltværelse ,- Afbestillingsforsikring ,- Prisen inkluderer pr. person: Bus fra Svendborg - Kastrup lufthavn t/r Ikke inkluderet i prisen: Rejsen gennemføres ved minimum 15 deltagere. Henvendelse: Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg, tlf eller Detaljeret program kan rekvireres Der er allerede udsolgt til Den glade Enke, men Avisklubben råder over 104 billetter, som sælges fra på mandag Af Jørgen Krebs Uopslidelig Der har længe været udsolgt til Franz Lehar fik sit gennembrud i Franz Lehars udødelige operette 1905 med operetten Den glade Den glade Enke i Operaen i Enke, der jo handler om kvinde- København. Men fortvivl ikke. bedåreren Danilos i Paris, hvor han Avisklubben råder over 104 bl.a. bliver sat til af kurtisere den billetter, som sættes til salg fra rige enke Hanna Glawari. Det fø- på mandag. rer mange forvekslinger med sig. Forestillingen er fyldt med kendt Dermed ruller Avisklubbens populære operature videre. Vi skal af- af DRs RadioUnderholdnings- og vellydende musik, som udføres sted til hovedstaden lørdag den Orkes ter. A r r.n r. A februar og fredag den 14. Det er kendte folk fra den danske marts. Til hver Det af detaljerede to forestillinger råder vi over program 52 billetter, ser således som ud: lerne. Grev Danilo spilles af Palle national-opera, der besætter rol- sælges efter først til mølle-princippet, men først fra på mandag kl. er Hanna. I andre roller så kendte Knudsen, mens Elsebeth Dreisig sangere som Bo Kristian Jensen, Signe Asmussen og mange flere. Den klassiske tur Også denne gang er der tale om den klassiske operatur. Det vil sige, at arrangementet både omfatter rundvisning, middag med vin til maden i det imponerende bygningsværk. Som rosinen i pølseenden opføres Den glade Enke, hvortil vi har sikret os de gode B-billetter. Prisen holdes på samme niveau som ved vore mange tidligere arrangementer. Det vil sige kr. for abonnenter, mens ikke abonnenter skal betale kr. Programmet ser således ud: 14.00: Afgang med bus fra Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, Svendborg : Rundvisning i det nye operahus 18.15: Spisning: To retters menu med vin : Den Glade Enke i den imponerende sal Umiddelbart efter forestillingen - ca returneres til Svendborg. Betaling ved tilmelding som er bindende. Henvendelse: Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg, tlf eller Den 23/2 arr.nr. A629 Den 14/3 arr.nr. A630 Pris: Abonnenter 1.395,- Ikke abonnenter 1.695,- Vi sælger billetterne efter først til mølle-princippet fra førstkommende mandag kl enten ved personlig henvendelse i Sankt Nicolai Gade 3 eller på tlf Betaling ved tilmelding som er bindende. Henvendelse: Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg, tlf På det øverste billede overrækker chefsekretær Kirsten Würtzen, th., blomster til operagæst nr Inger Christiansen, Dronningemaen i Svendborg. Til venstre ses Kirsten Larsen, der er nyansat og som primært beskæftiger sig med billetsalg samt Anni Krebs, som hovedsageligt har ansvaret for alle rejserne. 8

11 Hovedtal Koncern /1000 kr Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Årets resultat Finansielle poster Investeringer i materielle anlægsaktiver Balancesum Egenkapital (incl. udbytte for året) Egenkapital andel 54,2% 64,9% 43,8% 44,7% 46,7% Egenkapital forrentning 16,0% 14,4% 9,2% 21,1% 8,2% Udbytte 8% 9% 10% 10% 8% Antal heltids medarbejdere 133* 134* 114* 67* 67* Oplag/2. Halvår * Moderselskab Nettoomsætning /1000 kr Resultat af primær drift /1000 kr Resultat før skat /1000 kr Egenkapital /1000 kr Egenkapital andel /pct. 60% Kontrolleret oplag 2. halvår /stk % % % % % %

12 Typograf Børge Juul Rasmussen kunne i juni måned fejre sit 40 års jubilæum som medarbejder i bladhuset i Sankt Nicolai Gade. Børge Juul Rasmussen valgte ved den lejlighed at gå på efterløn. Ved en intern sammenkomst fik jubilaren overrakt Dronning Margrethes belønningsmedalje ledsaget af et par hvide handsker, der naturligvis blev taget i brug, da jubilaren senere på året var i audiens for at takke majestæten for hæderen. Bestyrelsesmødet i A/S Svendborg Avis i juni måned var ganske utraditionelt. For første gang forlod avisens bestyrelse Svendborg for at holde møde på vej til Ærø. Det skete ombord på coasteren Caroline S. På Ærø blev Danmarks smukkeste lokalredaktion set efter i sømmene, inden borgmester Jørgen Otto Jørgensen tog imod på Rådhuset. Det er sjældent, det lykkes totalt at overraske bestyrelsesformanden for Fynske Medier Ole C. Jørgensen, tidligere administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør på Fyns Amts Avis. Men det lykkkedes en smuk majdag, hvor repræsentanter for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland anført af chefen oberst Keller Nielsen mødte op på formandskontoret i Sankt Nicolai Gade. Formålet var at hædre Ole C. Jørgensen, th., med Hjemmeværnets Fortjensttegn. - Vi takker for din uvurderlige støtte og interesse for det danske forsvar, herunder ikke mindst Hjemmeværnet, sagde oberst Keller Nielsen bl.a. i sin hyldesttale. 10

13 Koncernoversigt Aktieselskabet Svendborg Avis-koncern omfatter moderselskabet Aktieselskabet Svendborg Avis samt følgende virksomheder: Selskabskapital Ejerandel Aktieselskabet Svendborg Avis Fynske Medier P/S + Fynske Medier Holding A/S, Odense / ,5% Distributionsselskabet af A/S, Svendborg % Den Borgerlige Presse for Faaborg og Omegn ApS, Faaborg % Fynske Medier P/S og Fynske Medier Holding A/S udgiver en række trykte og digitale medier tillige med avistrykkeri, bogtrykkeri og avis- og reklamedistribution. Derudover udfører Fynske Medier P/S økonomi-, salgs- og servicefunktioner for A/S Svendborg Avis. Distributionsselskabet af A/S driver distributionsvirksomhed med omdeling af dagbladet Fyns Amts Avis. Den Borgerlige Presse for Faaborg og Omegn ApS er et ejendomsselskab, hvis væsentligste lejer er Aktieselskabet Svendborg Avis. Selskaberne er opført under anlægsaktiver i moderselskabets balance med den forholdsmæssige andel af deres indre værdi pr. 31. december Resultatandelene indregnes i resultatopgørelsen for moderselskabet. 11

14 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Aktieselskabet Svendborg Avis er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg. Distributions- og salgsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets løb samt til årets gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger. Administrations- og fællesomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Skat af ordinært resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Skatteaktiv/udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Udgiverrettigheder og goodwill afskrives over 5 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg, driftsmateriel, inventar samt indretning lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Tekniske anlæg og maskiner år Driftsmateriel og inventar år Software år Indretning lejede lokaler...5 år I købsåret afskrives prorata. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders og associerede virksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Andel i dattervirksomhedernes skat indregnes under skat af ordinært resultat. Koncerninterne avancer indregnes over 5 år. Balancen Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag af urealiserede koncerninterne avancer. Nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Koncerninterne avancer periodiseres og er modregnet i værdien. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele under anlægsaktiver måles til kostpris. Egne aktier Køb og salg af egne aktier føres over egenkapitalen. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til medgående omkostninger af det udførte arbejde. Produktionsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af aconto-faktureringer og forudbetalinger. Egenkapital - Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Provenu ved køb og salg af egne aktier føres over overført overskud. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser moderselskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikkekontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Aktieselskabet Svendborg Avis samt dattervirksomheder, hvori selskabet direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har medbestemmende indflydelse. Ved konsolidering foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser. Fynske Medier P/S er prorata konsolideret med den andel, som selskabet ejer. Minoritetsinteresser I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat indregnes som særskilte poster under resultatopgørelsen. 12

15 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Aktieselskabet Svendborg Avis. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Svendborg, den 12. marts 2009 Direktionen: Bestyrelsen: Jørgen Krebs ansvh. chefredaktør Poul Erik Andersen adm. direktør Erik Larsen Jan Bøttiger Hans Pade Nielsen formand næstformand Erik Ehlers Henrik Halberg Hans Erik Nellegaard Ole Kølster Vivi Rosenlund Inge Heilesen (medarb.rep.) (medarb.rep.) (medarb.rep.) Til aktionærerne i A/S Svendborg Avis Vi har revideret årsrapporten for A/S Svendborg Avis for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel moderselskabet og koncernen samt pengestrømsopgørelse for moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af moderselskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af moderselskabets og koncernens aktiviteter og moderselskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Svendborg, den 12. marts 2009 KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab Carsten Møller statsaut. revisor Peter K. Eilertsen statsaut. revisor 13

16 Fire af de fem nominerede til Den fynske Naturpris Fra venstre Hans Lausten Hansen, Helle Vilhelmsen, Kjeld Meiling og Helle Hjort. Den femte var Toni Reese Næsborg, som ikke var til stede. På talerstolen formanden for priskomiteen Jørgen Eggers. Vært på Naturama, Jacob Salvig, i samtale med Jørgen Lundby. Bagved ses Anders Lykke og Helle Vilhelmsen. To seje naturforkæmpere, Helle Hjort og Christina Åkerman. Forfatter Vagn Lundbye talte til årets prismodtager Helle Vilhelmsen. Politikerne Per Ingemann Nielsen og Holger Pedersen i samtale med souschef på Naturama Hans Ibsen. Helle Vilhelmsen var glad for den hæder, hun blev tildelt for sin lange indsats for at sikre bestanden af sydfynske hasselmus. 14

17 Resultatopgørelse for året Aktieselskabet Svendborg Avis Koncern Noter /1.000 kr. /1.000 kr Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributions- og salgsomkostninger Administrations- og fællesomkostninger Omkostninger i alt Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Resultat i dattervirksomheder m.v Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster netto Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af årets resultat Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat der af bestyrelsen foreslås disponeret således: Udbytte Overført til dattervirksomhedsreserve Overført overskud

18 Balance - Aktiver pr Aktieselskabet Svendborg Avis Koncern 31/ / Noter 31/ / /1.000 kr. /1.000 kr. Anlægsaktiver 7 Immaterielle anlægsaktiver 0 0 Udgiverrettigheder Goodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Leasingaktiver Indretning lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver 9 Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder Værdipapirer og kapitalandele Tilgodehavender associeret virksomhed Deposita Egne kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Selskabsskat Skatteaktiv Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

19 Balance - Passiver pr Aktieselskabet Svendborg Avis Koncern 31/ / Noter 31/ / /1.000 kr. /1.000 kr. Egenkapital Aktiekapital Dattervirksomhedsreserve Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Minoritetsinteresser 0 0 Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser 0 0 Fortjeneste goodwill/ejendomme Hensatte forpligtigelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Finansielt leasede driftsmidler Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld - afdrag Gæld til pengeinstitutter Forudbetalte abonnementer Leverandørgæld Tilknyttede virksomheder Anden gæld Ikke hævet udbytte for tidligere regnskabsår Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld i alt Passiver i alt

20 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Dattervirksomhedsreserve Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Egenkapital i alt Udloddet udbytte Udloddet udbytte fra dattervirksomhed Køb af egne aktier Salg af egne aktier Årets resultat Egenkapital i alt Udloddet udbytte Udloddet udbytte fra dattervirksomhed Køb af egne aktier Salg af egne aktier Årets resultat Egenkapital i alt Selskabskapital A-aktier stk. á kr stk. á kr stk. á kr B-aktier 25 stk. á kr stk. á kr stk. á kr stk. á kr Selskabskapital i alt

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

Årsrapport Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS. CVR-nr / CW. Telefon Telefax

Årsrapport Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS. CVR-nr / CW. Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mølmarksvej 198 Postboks 209 5700 Svendborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS 141330

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere