TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, GRUS OG STEN GÆLDENDE TIL DEN 24. AUGUST 2027

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, GRUS OG STEN GÆLDENDE TIL DEN 24. AUGUST 2027"

Transkript

1 Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden Hedehusene CVR nr.: Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Michael Hjort Andersen Direkte tlf.: Dato: 24. august 2017 Sagsnr.: 16/39462 TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, GRUS OG STEN GÆLDENDE TIL DEN 24. AUGUST 2027 På del af matr.nr 18a Almind by, Almind i Kolding Kommune

2 Indholdsfortegnelse Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer... 2 Sagens baggrund... 2 Ejerforhold... 2 Før tilladelsen tages i brug... 2 Vilkår for tilladelse til råstofindvinding... 4 Efterbehandlingsvilkår Generelle bestemmelser Sikkerhedsstillelse Tinglysning Tilsyn Screeningsafgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering Ansøgningsprocessen Ansøgning udtalelser og tilladelser (stjernehøring) Partshøring Høring af Kolding Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår Klagevejledning Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Graveplan Bilag 3 Efterbehandlingsplan Bilag 4 - Overkørselstilladelse Bilag 5 Støjvolde på hver etape Bilag 6 Retningsliner for højspændingsmaster i råstofgrave Bilag 7 Screenings skema til afgørelse om krav om miljøvurdering Bilag 8 Udtalelse fra Museum Sønderjylland

3 Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes op til m³ sand, grus og sten årligt på 14 ha af matr. nr. 18a Almind By, Almind i Kolding Kommune ind til 24. august Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens 7 stk. 1, og den er betinget af vilkårene på de følgende sider. Sagens baggrund Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om en tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 18a Almind By, Almind i Kolding Kommune. Det ansøgte areal er beliggende umiddelbart øst for Almind, syd for Møsvråvej. I 2004 gav Vejle Amt tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på den matr.nr. 18a Almind By, Almind i Kolding Kommune. Den blev imidlertid ikke udnyttet, hvorfor den blev annulleret i Der er nu igen blevet ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 18a Almind By, Almind i Kolding Kommune. Det ansøgte areal er på 14 ha., og anvendes pt til skovbrug. Der vil blive gravet ind til 18 meter under terræn, men ikke under grundvandsspejl, og der forventes en årlig indvinding på op til m 3. Arealet vil blive efterbehandlet til naturområde. Råstofindvindingen påbegyndes i den nordlige del af arealet og fortsætter som vist i bilag 2 med et åbent graveområde på højst 8 ha, og der vil ske en løbende reetablering af området i takt med, at gravearbejdet skrider frem. I forbindelse med råstofindvindingen er der ansøgt om tilladelse til etablering af en ny overkørsel til Møsvråvej ved Kolding Kommune. Det ansøgte areal ligger indenfor de udpegede graveområder i Region Syddanmarks råstofplan 2016 med undtagelse af et mindre område i den vestlige del af det ansøgte areal. Dette område er derfor taget ud af tilladelsens areal. Ejerforhold Ifølge tingbogen står Ole Byskov, Møsvråvej 2, 6051 Almind som ejer af matrikel nr. 18a Almind by, Almind Før tilladelsen tages i brug Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang. Arbejdet med at rømme overjord og indvinde må ikke påbegyndes, før følgende forudsætninger er opfyldt: Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder er udtømt. Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af graveområdet, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af et dokument udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region Syddanmark. 2

4 Afgrænsning for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning må ikke fjernes i indvindingsperioden, og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget, fx med betonringe. Vejadgang skal være etableret og være i overensstemmelse med overkørselstilladelsen fra Kolding Kommune. Bilag 4. Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat. 3

5 Vilkår for tilladelse til råstofindvinding Drift 1. Tilladelsen er gældende indtil 24. august 2027, hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 2. Der må årligt indvindes op til m 3 sand, grus og sten. 3. Råstofgravens driftstider er: a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg: på hverdage. b. Udlevering og læsning skal også ske i tidsrummet: på hverdage. c. I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra de generelle åbningstider. Dette må kun ske med accept af Region Syddanmark. 4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen angivne maskiner; 1 stk. gummiged, transportbånd, 1 stk. powerscreen, 1 stk. knuser og 1 stk. blandeanlæg. Afvigelser herfra kan kun ske efter aftale med Region Syddanmark. 5. Etableringen af støjvolde mv. sker i en med Region Syddanmark nærmere aftalt periode på 14 dage. Naboerne informeres om denne etablering mindst en uge forinden Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssituationen ikke overstige følgende målte/beregnede værdier: Dage Tidsrum Støjniveau ved nærmeste nabobebyggelse i det åbne land. Støjniveau ved boligområde for åben og lav boligbebyggelse (området vest for råstofgraven). Mandag fredag db (A) 45 db (A) Mandag fredag Lørdag Søn- og helligdage db (A) 40 db (A) Mandag fredag Lørdag Søn- og helligdage Andre tidspunkter db (A) 35 db (A) Lukket Lukket 4

6 Det maksimale støjniveau må i alle dage i tiden fra kl til kl ikke overstige 55 db (A) målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse og 50 db (A) ved boligområdet vest for indvindingsområdet. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 3 db (A) og for mobile kilder højst 5 db (A). Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må, på råstofgravens areal, ikke holde med motoren i gang, med mindre læsning gør det påkrævet. 7. Der må kun anvendes knuser i tidsrummet 8 13 mandag fredag. 8. Der må ikke opstå støv og lys gener uden for råstofgravens areal. Konstateres støv og ls gener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne. 9. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer. 10. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn er indvinder forpligtet til at udbedre skaderne med mindre andet er aftalt med lodsejer og godkendt af Region Syddanmark. 11. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 8 ha. Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt, dog undtaget områder, som anvendes til interne veje, lager og produktionsanlæg. 12. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 2. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 13. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen. 5

7 14. Personalet skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til en hver tid gældende grave- og efterbehandlingsplan. Afstandskrav og jordvolde 15. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe. Afsætning kan ske etapevis og markeringen skal være til stede inden gravning i aktuel etape påbegyndes. 16. Der skal etableres jordvolde etapevis, jf. oversigtskort med støjvolde på hver etape på bilag 5 og figur 1 nedenfor. Jordvoldene etableres for at mindske støjgener fra råstofgraven. 1,5 x Højde Højde 4 m 3 meter Skel Figur 1, Skitse for etablering af en jordvold a. Jordvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra vej- eller naboskel. b. Jordvoldens hældning må ikke udgøre en risiko for nedskridning. c. Jordvolden skal have en højde på 4 meter, med undtagelse af den nordlige vold mod Møsvråvej. d. Den nordlige jordvold mod Møsvråvej skal som udgangspunkt have en højde på 2 meter, men kan efter aftale med Region Syddanmark reguleres. e. Jordvoldene skal efter etablering blive liggende i hele indvindingsperioden, og jordvoldene må ikke fjernes uden accept fra Region Syddanmark. Dog må jordvolden mellem etape 3 og 4 fjernes, når jordvolden vest for etape 4 etableres. 17. Der må der ikke graves nærmere end 3 meter fra offentlig og privat vej, naboskel og hegn 6

8 med mindre andet er aftalt med lodsejer og godkendt af Region Syddanmark. Der må efter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:2, jf. figur 2 nedenfor. 2 x Gravedybde Figur 2, Skitse for afstandskrav til offentlig og privat vej, naboskel og hegn. Gravedybde 3 meter Skel 18. Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger. Der må efter de 25 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1, Graves der stejlere end vilkår 17 skal afstanden til skel tillægges 1 x gravedybden, jf. figur 3 1 x Gravedybde 3 meter Skel Gravedybde Figur 3, Principskitse for gravning nær skel/vej, hvis der graves stejlere end vilkår Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af at krav til skråningsanlæg ikke overskrides. 7

9 Vej og trafik 21. Indkørsel til råstofgraven må kun ske jf. overkørselstilladelse på bilag Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand fra adgangsvejen ud på offentlig vej. 23. Adgangsvejen skal renholdes. 24. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde. Højspændingsmaster 25. Retningslinjer for højspændingsmaster placeret på råstofindvindingsområde, se bilag 6 og figur 4, skal overholdes. Herunder at der ikke må graves nærmere end 4 meter fra mastefundamentet, og anlægget herfra ikke må være stejlere end 45 grader, svarende til 1: Det skal til enhver tid være muligt for en liftvogn at kunne køre hen til masten. Figur 4, Skitse fra retningslinjer for højspændingsmaster placeret på råstofindvindingsområde. 8

10 Forureningsforebyggelse 27. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 28. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske i henhold til de gældende regler. 29. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre selvkørende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet. Olieskift, vask med videre skal her finde sted på et godkendt, befæstet areal. Det samme gælder så vidt muligt for service og reparation. 30. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn. 31. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp. 32. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares forsvarligt uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen. 33. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Kolding Kommunes Regulativ for affald. 34. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund i grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening f.eks. ved hegning. 35. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. 9

11 Efterbehandlingsvilkår 36. Efterbehandlingen skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 3. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 37. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til råstofgravens drift er praktisk muligt. 38. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 39. Indvindingsområdet skal efterbehandles til naturområde. 40. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares. 41. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en del af efterbehandlingsarbejdet. 42. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen. 43. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens 11, indtræder efterbehandlingsforpligtigelsen omgående. 44. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. 45. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de tinglyste vilkår blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 10

12 Generelle bestemmelser Følgende gælder i øvrigt efter loven: Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest tre år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt. Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Museum Sønderjylland. Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet. I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at underrette Region Syddanmark. Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt, jf. Jordforureningslovens 52. Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS inden tre måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens 28, stk. 1. Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr af 21. december 2005 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige naboretlige regler. Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen påhviler vedkommende, der udnytter tilladelsen, efter de almindelige erstatningsregler. 11

13 Sikkerhedsstillelse Nymølle Stenindustrier A/S skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. nr. 18a Almind By, Almind i Kolding Kommune på kr indeks 103,37 (4. kvartal 2016). Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris for natur på kr. pr (åbent) hektar (8 ha). Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug. Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 8 ha og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende. Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal. Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. Tinglysning Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal efter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens 10, stk. 6 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender Regionen en regning for udlagt tinglysningsgebyr. Tilsyn Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes, jf. Råstoflovens 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. Råstoflovens 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 12

14 Screeningsafgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering Det ansøgte projekt er omfattet af VVM-lovens bilag 2, pkt. 2a. Region Syddanmark har derfor gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. lovens 21. Region Syddanmarks screening er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 7. Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom. Begrundelse for afgørelsen Region Syddanmark har gennemført en screening af ansøgningen, og har på baggrund af screeningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (vurdering af virkningerne på miljøet) før der kan meddeles tilladelse til indvindingen på matr. nr. 18a Almind By, Almind i Kolding Kommune, jf. VVM-lovens 16. Råstofindvinding er omfattet af bilag 2, pkt. 2a i VVM-loven. Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, jf. VVM lovens bilag 6, herunder: projektets dimensioner, den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt, påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres), påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet. kumulative effekter Det ansøgte areal ligger indenfor både områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland for drikkevand, samt delvist indenfor nitratfølsomt område. Råstofindvinding forventes ikke at forurene mere end almindeligt landbrug. Anvendelsen af det ansøgte areal vil blive ændret, da man for tiden dyrker jorden som skovbrug. Planen er at man lægger arealet ud som natur efter endt indvinding. Derfor vurderes indvindingen samlet set ikke at påvirke det omkringliggende miljø væsentligt, og der vil ikke ske skader på miljøet som skal undersøges nærmere. Der vil forekomme støjpåvirkning fra råstofindvindingen i dagtimerne. Støjpåvirkningen vurderes blandt andet gennem støjberegninger at kunne overholde de vejledende støjgrænser for de nærmeste boliger i åbent land og boligområdet mod vest, og vil i øvrigt blive reguleret gennem indvindingstilladelsen. Transporten med råstoffer fra arealet vil påvirke beboere langs Møsvråvej. Frem til 1. januar 2018 vil der også være transportaktiviteter fra eksisterende råstofgrav på Møsvråvej. Der vil dog således kun være tale om en kort periode, og derfor vurderes denne påvirkning ikke at være væsentlig. Påvirkningerne vurderes hverken enkeltvist eller kumulativt at være væsentlige. 13

15 Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der imødegår de konkrete påvirkninger, som råstofindvindingen medfører. Da projektet ikke i sig selv eller i kumulation med udnyttede eller uudnyttede råstoftilladelser, planer mm ikke har nogen væsentlig negativ effekt på miljøet vurderes det, at der i forbindelse med råstofindvindingen ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Ansøgningsprocessen Ansøgning udtalelser og tilladelser (stjernehøring) Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til borgere, Kolding Kommune, Museum Sønderjylland, Alminde vandværk, Strandhuse-Nr. Bjert Vandværk, matriklens ejer og ansøger. Indkomne stjernehøringssvar med Region Syddanmarks bemærkninger: Fra borger på Gl. Landevej 3, 6051 Almind, spørges der ind til beregninger på støj, samt evt. tung trafik på Gl. landevej. Region Syddanmarks bemærkninger: Der forelå på svartidspunktet ikke støjberegninger for projektet. Sådanne beregninger er efterfølgende blevet foretaget. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, er der samtidig øgede krav til områder som boligarealet ved Gl. landevej. Det er der taget højde for i tilladelsen ved etablering af støjvolde og krav om driftstider. Fra Kolding Kommune: Trafik: Ansøger er i dialog med Trafikafdelingen vedrørende den mest hensigtsmæssige placering af vejadgangen til råstofindvindingsområdet. Vejadgangen forventes placeret omtrentligt, som beskrevet af ansøger. Grundvand: Det søgte graveområde og matriklen ligger: - Inden for områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD). - Inden for et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). - Indsatsområde med hensyn til nitrat (ION). - Inden for indvindingsopland til Almind Vandværk, Bøgebjerg Vandværk og Strandhuse Vandværker. - Ingen drikkevandsindvinding inden for 300 meter afstand fra matriklen. Kolding Kommune vurderer, ud fra de geologiske / hydrogeologiske forhold, at der er en god naturlig beskyttelse med ler under den søgte forekomst af sand og grus. Råstofindvinding udgør dermed ikke en stor risiko for den dybere grundvandsmagasin som vandværkerne herunder Almind Vandværk indvinder fra. Kolding Kommune anbefaler dog at området efterbehandles til natur formål, da brug af nitrat og pe- 14

16 sticider ifm. landbrugsdrift vil medføre større risiko for forurening af grundvandet. Region Syddanmarks bemærkninger: Der vil blive efterbehandlet til naturformål. Natur: Området er undersøgt for: Beskyttet natur Fredninger Beskyttede diger Fortidsminder Der er på den pågældende matrikel ikke natur beskyttet mod tilstandsændringer af naturbeskyttelseslovens 3. Der er uden for området enkelte beskyttede vandhuller/søer, men disse vurderes ikke at blive påvirket af graveaktiviteterne. Matriklen eller dens nære omgivelser er ikke fredede. I det sydlige matrikelskel (mod matrikel 7a) ligger et dige beskyttet af Museumslovens 29a. Diget har en betydelig længe ca. 400 m og der er tale om et gammelt autentisk dige, som er med på målebordsblade fra både 1930-erne og 1880-erne. Vores umiddelbare vurdering er, at diget er bevaringsværdigt, så der kan antagelig ikke kunne dispenseres fra museumsloven til fjernelse af diget. Det betyder, at der i gravetilladelsen skal indføjes vilkår om, at digets tilstand ikke må ændres, og at der bør holdes så tilstrækkelig afstand til diget under indvinding af råstoffer, at diget ikke skrider ned eller lignende. Hvis Regionen i den konkrete sag ønsker at søge om dispensation fra museumslovens 29a til at ændre diget, er det Kolding Kommune, der er dispensationsmyndighed. Der er på matriklen ikke fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer. Region Syddanmarks bemærkninger: Man vil ikke komme nærmere diget end ca. 80 meter (se oversigtskort på bilag 1). Ifølge ansøger er der ingen råstofinteresse i den sydligste del af matrikel nr. 18a. Sammenfatning fra Museum Sønderjylland (se hele udtalelsen i bilag 8): Området er delt op i et område som er forundersøgt, og et som ikke er: I den forundersøgte del er der påvist 4 arkæologiske områder med væsentlige jordfaste fortidsminder. Disse fortidsminder er beskyttede af Museumlovens 27 og skal udgraves før de ødelægges ved jordarbejdet. I den ikke forundersøgte del vurderes det, at der findes væsentlige jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af Museumlovens 27. De skal udgraves før de berøres af jordarbejdet. Museum Sønderjylland anbefaler en forundersøgelse af den ikke-forundersøgte del for at afgrænse omfanget af de jordfaste fortidsminder. Region Syddanmark har ikke undersøgt om der findes forsyningsledninger i området. Det påhviler derfor indvinder at indhente de fornødne ledningsoplysninger og samtidig kontakte ledningsejerne. 15

17 I øvrigt. Ifølge ansøgningen var projektet beskrevet til at skulle omfatte hele matrikel 18a. Men efterfølgende har ansøger rettet området til, således at den kun dækker området, som ligger i Råstofplan Samtidig er den sydligste del af matriklen udtaget på grund af manglende råstofinteresse. Der blev afholdt borgermøde den 31. januar 2017, hvor ansøger fremlagde sit projekt, og der blev svaret på spørgsmål. På grund af de større støjkrav i boligområdet vest for det ansøgte område end ved det åbne land, indretter man driftstiderne således at man ikke starter aktiviteter før kl. 7 om morgenen, og kun anvender knuser fra 8 13, i de perioder den skal anvendes. Partshøring Region Syddanmark har foretaget partshøring i medfør af Forvaltningslovens 19, stk. 1. Formålet med høringen er at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Høringen forløb i perioden 4. juli 2017 til 1. august Kolding Kommune bad om udsættelse ind til 18. august, hvilket blev imødekommet og der er indkommet følgende høringssvar. Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger Navn, adresse Møsvråvej 22 Overkørselstilladelse Da tilladelsen fra Kolding Kommune til etablering af ny overkørsel til Møsvråvej ikke er vedlagt udkastet kan der ikke kommenteres på dette, men hermed vores bekymring - Da udgravning umiddelbart nord for området stadig er aktiv og først forventes afsluttet med udgangen af 2017 vil det skabe en øget usikkerhed for trafikken og især for den bløde trafik når der med ca. 80 meters afstand vil være 2 udkørsler i en periode - Der går rygter om at der er givet tilladelse til at flytte jord fra den nye grusgrav på Møsvråvej til den eksisterende. Dette ville i givet fald resultere i endnu en overkørsel af Møsvråvej, dvs. 4 overkørsler i alt indenfor 80 meter. Dette vil givetvis forgå med store maskiner og i et område hvor der er meget dårlig oversigtsforholde. - I bilag 7 Screeningsskema er der under spørgsmålet om der er andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet nævnt at der på matrikler mellem 1 og 1,5 km øst sydøst, foreligger to ansøgninger på hen- Overkørselstilladelse Da der stadig sagsbehandles på overkørselstilladelsen, er dette høringssvar også sendt til Kolding Kommune, som er myndighed på vejadgangen. Projekterne øst for dette ansøgte område ligger nu indenfor Råstofplanområde. Selv om de er med i planen, er de stadig under sagsbehandling og den kumulative effekt bør derfor vurderes i deres sagsgang. På nuværende tidspunkt kan Regionen ikke vurdere 16

18 holdsvis 24 og 29 ha. som ligger udenfor råstofplan 2016 området. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke aktuelt at betragte dem som havende indflydelse på de kumulative forhold. Da der er indsendt ansøgning om gravetilladelse på den ene af matriklerne og at den anden givetvis også kommer inden for en kort tidspunkt, mener vi at er yderst vigtig at tage dette med i vurderingen af trafikken. Selv om man har gode hensigter med afvikling af den ene af udgravningen gennem industriområdet vil der være en øget trafik ad Møsvråvej og især efter åbning af udgravning ved Møsvrågård. - Foruden er der i bilag 7 svaret nej til at anlæggets forventes at udgøre en særlig risiko for uheld. Alt trafik med tung trafik på offentlig vil udgøre en særlig risiko for uheld. Summa summarum, tilladelsen vil give en øget risiko for trafikfarlige situationer og uheld på Møsvråvej. Vi mener at Kommunen skal indlede en dialog med naboerne om løsninger, det er trods alt dem som færdes der til daglig. Møsvråvej bærer betegnelsen farlig skolevej, og vi skal sørge for at især de bløde trafikanter beskyttes, det er primært børn og unge som cykler til skole og ungdomsuddannelser. Støjvold - Vi undrer os over beslutningen om ikke at lave støjvold i det sidste stykke af matriklen mod nordøst, hvad er baggrunden for dette? om de pågældende ansøgninger får tilladelse eller afslag. Denne vurdering er nu taget med i screeningsbilaget til afgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering. Der er ikke særlig risiko for uheld på det ansøgte område i forbindelse med råstofindvinding. Kolding Kommune er trafikmyndighed, hvorfor dette høringssvar er videresendt dertil. Støjvolden skal også dække dette nordøstlige stykke. Det rettes til i bilaget. Høring af Kolding Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Kolding Kommune omkring fastsættelse af vilkår om efterbehandling i perioden 4. juli 2017 til den 18. august 2017, efter anmodning om udsættelse af svarfrist, i medfør af Råstoflovens 10a, og der er indkommet følgende høringssvar. Kolding Kommune har følgende bemærkninger til udkast til tilladelse om indvinding på matr.nr. 18a Almind By, Almind: Naturteamet har tidligere givet høringssvar til råstofplanen om det pågældende område. Vores høringssvar er indarbejdet i gravetilladelsen. Vi har ikke yderligere bemærkninger til beskyttet natur, eller fredet dige. Området efterbehandles til natur. Efterbehandlingsplanen synes dog relativt mangelfuld: 17

19 Hvilken naturtype ønskes på området; lysåben græsland, skov, næringsfattig natur eller noget helt fjerde? Hvordan fremmes den valgte naturtype? Bliver rømmet råjord og muld genanvendt, eller bliver det ikke genanvendt. Hvis muldjorden ikke lægges på arealet efter endt råstofudnyttelsen, kan det være med til at fremme en næringsagtig natur. I Kolding Kommune er der kun få nærringsfattige naturtyper, og lysåben natur er også en mangelvare. Bliver der efterladt/etableret søer i området? Lavvandede søer kunne støtte områdets bestand af løvfrøer og andre padder. Såfremt området tilplantes helt eller delvist, vælges der da naturligt, hjemmehørende arter? Hvad med den fremtidige anvendelse af arealet - er det til jagt, rekreation, offentligt tilgængeligt med stier, eller? Region Syddanmark s kommentarer Arealet efterbehandles til natur uden sø, da der ikke er givet tilladelse til indvinding under grundvandsspejl. Planen for den eksakte udformning af arealet udformes gennem løbende dialog mellem ejer, indvinder, Region og Kommune. Indvinder informerer at det bliver en blanding af græs, tilplantning og næringsfattig natur. Råjorden vil blive udlagt i randzonerne, og midt på arealet vil der ikke komme råjord. Hvis kommunen ønsker det, kan der etableres områder uden muld. Der vil blive valgt naturligt, hjemmehørende arter og planen for anvendelse af arealet efterfølgende er jagt og naturformål. Klagevejledning Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på eller Der logges på eller som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 22. september kl Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 18

20 Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev. Med venlig hilsen Michael Hjort Andersen Geolog Kopi til: Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene, Museum Sønderjylland, Almindvand, Strandhuse-Nr. Bjert Vandværk, Kolding Kommune, ved Irene Samsøe Figen, Trefor, ved Kulturarvsstyrelsen, Naturstyrelsen, Dansk Botanisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, SKAT, Ole Byskov, Møsvråvej 2, 6051 Almind Søren Lund, Rødmosevej 15, 6051 Almind Kristian Jacobsen, Møsvråvej 12, 6051 Almind Søren Prüsse Nielsen og Inge Lise Christiansen, Møsvråvej 22, 6051 Almind Sten Asmus Schmidt, Møsvråvej 29, 6051 Almind Sussi Grøtner Larsen og Jens Juhl Larsen, Møsvråvej 17, 6051 Almind Ole Christian Andersen, Hulskovvej 70, 6000 Kolding Jan Juhl Birkkjær Pedersen, Møsvråvej 5, 6051 Almind Poul Thybo Møller og Anni Gaarde Weinbrandt, Møsvråvej 3, 6051 Almind Erland Ølholm Jensen, Møsvråvej 1, 6051 Almind Elly Rørbæk Petersen, Gl. Landevej 1, 6051 Almind Hans Bent Holmquist Rytter, Gl. Landevej 3, 6051 Almind Regner Petersen, Gl. Landevej 5, 6051 Almind Anzelika Mortensen, Gl. Landevej 7, 6051 Almind Dorit Bay Bloch, Gl. Landevej 9, 6051 Almind Allan og Gitte Slothuus Hasling, Gl. Landevej 11, 6051 Almind 19

21 Esther Astrup Hansen, Gl. Landevej 13, 6051 Almind John Lykke Hansen, Gl. Landevej 2, 6051 Almind Grethe Godtfredsen, Gl. Landevej 4, 6051 Almind Mikkel Løbner Kjær og Mette Snoghøj Mathiesen, Gl. Landevej 6, 6051 Almind Jesper og Jeanette Lykke Nederby Mathiesen, Gl. Landevej 8, 6051 Almind Anne Sofia Gürtler Göransson, Gl. Landevej 10, 6051 Almind Bilag 1. Oversigtskort 2. Graveplan 3. Efterbehandlingsplan 4. Overkørselstilladelse (Bliver givet særskilt af Kolding Kommune) 5. Støjvolde på hver etape 6. Retningsliner for højspændingsmaster i råstofgrave 7. Screenings skema til afgørelse om krav om miljøvurdering 8. Udtalelse fra Museum Sønderjylland 20

22 Bilag 1 Oversigtskort Kort 1, Oversigtskort 21

23 Bilag 2 Graveplan Kort 2, Graveplan 22

24 Bilag 3 Efterbehandlingsplan Kort 3, Luftfoto efter afsluttet råstofindvinding Kort 4, Kurveplan efter afsluttet råstofindvinding. 23

25 Bilag 4 - Overkørselstilladelse 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 Bilag 5 Støjvolde på hver etape Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Signaturforklaring 29

31 Bilag 6 Retningsliner for højspændingsmaster i råstofgrave 30

32 Bilag 7 Screenings skema til afgørelse om krav om miljøvurdering Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Projektets placering og arealbehov i ha Projektet, Erhvervsmæssig råstofindvinding ved Møsvråvej 2, 6051 Almind, omfatter en årlig indvinding af til m 3 sand, grus og sten på et 14 ha stort areal over 10 år. Der skal ikke indvindes under grundvandsspejl. Arealet skal efterbehandles til natur. Arbejdstiden i råstofgraven er ansøgt til at være 6-18 i hverdagene og 7-14 på lørdage. Materiel i råstofgraven: 1 gummiged, powerscreen, knuser, transportbånd og blandeanlæg. Del af matrikelnummer 18a Almind By, Almind i Kolding Kommune. Indkørsel fra Møsvråvej. Arealbehovet er 14 ha. Oversigtskort Projektets behov for råstoffer type og mængde i anlægs- og driftsfasen Projektets behov for vand kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen Ingen behov. Der vil ikke være behov for vand under anlægsfasen. Men under driftsfasen er der behov for ca. 300 m 3 til støvdæmpning. Vandet hentes fra en godkendt boring på matr.nr. 4r Almind By, Almind, umiddelbart nord for det aktuelle ansøgningsområde. 31

33 Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen Årligt 200 L olieprodukter der afhentes af Avista Oliegenbrug Oliefiltre. Der er samletank til spildevand fra skurvogn. Kriterie Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger Er der andre ejere end bygherre? Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold) Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet Ole Byskov, Møsvråvej 2, 6051 Almind. Lodsejer har underskrevet ansøgningsskemaet. Umiddelbart nord for det ansøgte område, kun adskilt af møsvråvej, ligger en aktiv råstofgrav på 6,1 ha. Den forventes dog afsluttet med udgangen af Samlet set vurderes den øvrige råstofindvinding sammen med de eksisterende forhold at påføre kumulative effekter i form af støj, trafik og støv. Påvirkningen vil komme i dagtimerne og påvirkningen vil ophøre efter endt indvinding. Der vil i forbindelse med tilladelse til råstofindvinding blive fastsat vilkår til støj og støv. Råstofindvindingen vil påvirke landskabet, såvel under som efter indvinding. Regionen vurderer de kumulative effekter som ikke væsentlige. På matrikler mellem 1 og 1,5 km øst sydøst, foreligger to ansøgninger på henholdsvis 24 og 29 ha. Disse projekter ligger nu indenfor Råstofplanområde 2016, og er stadig under sagsbehandling. Den kumulative effekt bør derfor vurderes i deres sagsgang. På nuværende tidspunkt kan Regionen ikke vurdere om de pågældende ansøgninger får tilladelse eller afslag. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger? Støj reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejl. nr. 5/1984. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj? Støjrapport er udarbejdet. Såfremt det viser sig, at grænseværdier for støj ikke kan overholdes kan bygherren efterfølgende pålægges at foretage støjreducerende tiltag af myndigheden, herunder f.eks. krav om etablering af støjvolde og skærme omkring støjende materiel. 32

34 Vil anlægget give anledning til vibrationsgener? Vil anlægget give anledning til støvgener? Kørsel med tunge maskiner vil lokalt give vibrationer. Der er dog tale om en lokal påvirkning, og det vurderes at anlægget ikke vil give anledning til vibrationsgener. Det kan ikke afvises i tørre perioder. Derfor fastsættes der vilkår i tilladelsen, om støvbekæmpelse ved fx vanding af interne veje og lagerbunker. Vil anlægget give anledning til lugtgener? Vil anlægget give anledning til lysgener? Det kan ikke afvises i mørke perioder. Der vil blive stillet vilkår i tilladelsen om at det skal dæmpes hvis gener af denne type opstår. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld? Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening? Det forventes, at luftforurening i forbindelse med råstofindvindingen og transport med råstofferne vil kunne holdes indenfor vejledende grænseværdier for luftforurening. Spredningsforholdene i området vurderes at være gode. Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)? Der vil blive stillet vilkår i tilladelsen om hvordan tankning og oliehåndtering skal foregå. Området forventes efterbehandlet til natur. Projektets placering Kriterie Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse? Arealet anvendes i dag til landsbrugsformål. Når indvindingen er afsluttet efterbehandles arealet til natur. Arealerne er i Region Syddanmarks Råstofplan 2016 udlagt som graveområde for råstoffer. Det må således forventes, at der skal indvindes råstoffer på arealet Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området? Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen? 33

35 Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner? Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer? Der er tale om råstofindvinding Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand? Det søgte graveområde og matriklen ligger: - Inden for områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD). - Inden for et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). - Indsatsområde med hensyn til nitrat (ION). - Inden for indvindingsopland til Almind Vandværk, Bøgebjerg Vandværk og Strandhuse Vandværker. - Ingen drikkevandsindvinding inden for 300 meter afstand fra matriklen. Der skal ikke indvindes råstoffer under grundvandsspejl. Erfaringsmæssigt udgør råstofindvinding kun en begrænset risiko for forurening af grundvandet. Der vil desuden i forbindelse med tilladelsen blive fastsat vilkår mht. håndtering af drivmidler og maskiner. Desuden må tilførsel af jord ikke kunne påvirke grundvandsressourcen. Det vurderes derfor, at anlægget ikke vil udgør en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand. Kolding Kommune vurderer at der er en god naturlig beskyttelse med ler under den søgte forekomst af sand og grus. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder? Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Forudsætter projektet rydning af skov? Arealet er beplantet med træer i forbindelse med skovbrug. Dvs. rydningen er i forvejen planlagt. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker? Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet? 34

36 Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt? Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)? Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? 100 meter nordvest for det ansøgte område ligger en beskyttet sø. Da der ikke skal graves under grundvandsspejl forventes der ikke at være påvirkning herpå. Det nærmeste Natura 2000-område er Højen bæk, som ligger ca. 11 km. Nord for det ansøgte område. Der forventes ingen påvirkning af denne. Der er ikke registreret eller kendskab til bilag IV arter i råstofgraven eller i umiddelbar nærhed. Forventes området at rumme danske rødlistearter? Der er ikke registreret rødlistearter i råstofgraven i nærheden af råstofgraven. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet? Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet? Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet? Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet? Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område? Projektet placeres som nabo til et boligområde med ca. 15 husstande. Der stilles vilkår om skærpede støjvilkår ifølge Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejl. nr. 5/1984. Men det vurderes ikke at projektet placeres i tæt befolket område. Kan projektet påvirke historiske landskabstræk? Matriklen eller dens nære omgivelser er ikke fredede. Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk? Matriklen eller dens nære omgivelser er ikke fredede. Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk? Det ansøgte områdes etape 1-3 er forundersøgt. Her er der påvist 4 arkæologiske områder med væsentlige jordfaste fortidsminder, en gravhøj, to bopladser og et område med kulturlag. De er beskyttede og skal udgraves inden indvinding påbegyndes. Etape 4 er endnu ikke forundersøgt. Her er der allerede registreret to væsentlige fortidsminder, to gravhøje. Denne del skal forundersøges og de væsentlige fundne emner udgraves, inden de berøres af jordarbejdet. 35

37 Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk? Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk? Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen Det ansøgte areal omfatter 14 ha. Desuden forventes der, at være en miljøpåvirkning langs det strækningsanlæg, hvor transport med råstoffer foregår personer. Kriterie Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning? Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis? De identificerede påvirkninger forventes ikke, at være væsentlige enkeltvis. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet? De identificerede påvirkninger forventes ikke, at være væsentlige samlet. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen? Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande? Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen? Hvis indvindingen påbegyndes vil miljøpåvirkningen med sikkerhed forekomme. Desuden ligger det ansøgte område i råstofplan 2016 området. Derfor er det overvejende sandsynligt at indvinding i området vil finde sted. 36

38 Er påvirkningen af miljøet varig? Er påvirkningen af miljøet hyppig? Er påvirkningen af miljøet reversibel? Påvirkning af landskab og geologi er varig, mens støv, støj og trafikale påvirkninger ikke er. Påvirkningen er hyppig, da man i en tilladelsesperiode dagligt indvinder og transporterer. Påvirkning på landskab og geologi er ikke reversibel, da råstoffet fjernes fra området. Påvirkningen fra driften er reversibel, idet den vil være fjernet når indvindingen ophører. Er der andre kumulative forhold? Der er baggrundstrafik i området. Der er ingen øvrige kumulative effekter. Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne? Konklusion Ja Nej Bemærkninger Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport? Det ansøgte areal ligger indenfor både områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland for drikkevand, samt delvist indenfor nitratfølsomt område. Råstofindvinding forventes ikke at forurene mere end almindeligt landbrug. Anvendelsen af det ansøgte areal vil blive ændret, da man for tiden dyrker jorden som skovbrug. Planen er at man lægger arealet ud som natur efter endt indvinding. Derfor vurderes indvindingen samlet set ikke at påvirke det omkringliggende miljø væsentligt, og der vil ikke ske skader på miljøet som skal undersøges nærmere. Der vil forekomme støjpåvirkning fra råstofindvindingen i dagtimerne. Støjpåvirkningen vurderes blandt andet gennem støjberegninger at kunne overholde de vejledende støjgrænser for de nærmeste boliger i åbent land og boligområdet mod vest, og vil i øvrigt blive reguleret gennem indvindingstilladelsen. Transporten med råstoffer fra arealet vil påvirke beboere langs Møsvråvej. Frem til 1. januar 2018 vil der også være transportaktiviteter fra eksisterende råstofgrav på Møsvråvej. Der vil dog således kun være tale om en kort periode, og derfor vurderes denne påvirkning ikke at være væsentlig. Påvirkningerne vurderes hverken enkeltvist eller kumulativt at være væ- 37

39 sentlige. Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der imødegår de konkrete påvirkninger, som råstofindvindingen medfører. Da projektet ikke i sig selv eller i kumulation med udnyttede eller uudnyttede råstoftilladelser, planer mm ikke har nogen væsentlig negativ effekt på miljøet vurderes det, at der i forbindelse med rå-stofindvindingen ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Dato: 24. august 2017 Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen 38

40 Bilag 8 Udtalelse fra Museum Sønderjylland 39

41 40

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF STEN, GRUS OG SAND GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2019

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF STEN, GRUS OG SAND GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2019 Henning Have A/S Engvej 13a 6600 Vejen Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 8. juli 2016 Sagsnr.: 15/32812 TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ansøgers oplysninger Anmeldelse modtaget dato: 19-01-2015 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af en vandforsyningsboring

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

VVM-Myndighed. Basisoplysninger

VVM-Myndighed. Basisoplysninger VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Søværnets grundskole i Auderødlejren havde en tilhørende mindre havn ved Arresø. I landsplandirektivet for genanvendelse af Auderødlejren fremgår det,

Læs mere

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej VVM-screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba.

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba. Vand Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Vandforsyningen Brovst og Omegn amba V/ Flemming Frost

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Natur og Miljø, Gentofte Kommune GEO-2015-01355 Basis oplysninger

Læs mere

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: In-situ afværgeanlæg overfor benzinforurening i det sekundære grundvand, jf.

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Fløng Vandværk a.m.b.a. Ansøgning om etablering af ny boring.

Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Fløng Vandværk a.m.b.a. Ansøgning om etablering af ny boring. Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ansøgning om etablering af undersøgelsesboring Navn og adresse på bygherre Fløng

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag? Screening efter VVM-reglerne VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre 3 varmeboringer på Hans Ruths Vej 16, 9990

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Bilag 4: Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding af rødbrændende

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk Andebølle og Omegns Vandværk 221 Andebøllevej 5492 Vissenbjerg Att: Knud-Erik Poulsen 21-12-2017 Sags id: 17/23479 Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A VVM Myndighed Solcelleanlæg Skovgårdvej 5, del af matr. 13a, Styding, Hammelev Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger fra ansøger Ansøgers oplysninger Haderslev Kommune Projekt

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding og forarbejdning

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Pølundvej 5, Jerslev - miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring

Læs mere

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Bilag 2 VVM Myndighed Basis oplysninger VVM-screening af Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Brønderslev Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010).

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010). Margrete og Jens Drustrup Thomsen Hedevejen 15 Vester Hjermitslev 9700 Brønderslev Drustrup_thomsen@yahoo.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af et vertikalt jordvarmeanlæg. Anlægget består af jordvarmeslanger

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund BILAG 1 Screeningsnotat VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, har d. 15. april 2015 modtaget anmeldelse,

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Bilag 2 VVM Screening 9. juni 2016

Bilag 2 VVM Screening 9. juni 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt ved tilladelse til etablering af 5 boringer og vandindvinding til ren- og prøvepumpning samt tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Greve Vandværk ansøgt Greve Kommune

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Assens Kommune Tekst Opførelse af ekstra udsugningsafkast

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Dok. nr

Dok. nr Dok. nr. 340-2015-24129 VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse

Læs mere

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw Sags nr. 2013/0011625 Navn og adresse på bygherre Bygherrens kontaktperson og tlf. Lars

Læs mere

Erhvervsmæssig råstofindvinding Langgade 100L, 9490 Pandrup, matr.nr. 17l Den sydlige Del, Jetsmark og 29g Den mellemste Del, Jetsmark

Erhvervsmæssig råstofindvinding Langgade 100L, 9490 Pandrup, matr.nr. 17l Den sydlige Del, Jetsmark og 29g Den mellemste Del, Jetsmark Bilag A Skema til brug for screening af råstofansøgning (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Jammerbugt Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på ansøger Ansøgers kontaktperson,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af 2 boringer til

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Etablering af promenade og jolleplads

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med jordfordeling i Lundby Krat - Tiendemarken

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med jordfordeling i Lundby Krat - Tiendemarken #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Miljø Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 07-04-2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med jordfordeling i Lundby

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45)

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) NST-130-00310 Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Spejderlejren 2017 finder af sted på Kær Vestermark. Lejren vil betyde en kraftig stigning i trafikken

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere