Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse"

Transkript

1 Erhvervsjuridisk Tidsskrift Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse Politiske risici indtager en fremtrædende rolle i trusselsbilledet mod virksomheders investeringer i udlandet - ikke mindst i de såkaldte Emerging Markets. Dette kombineret med den stedfundne stigning i omfanget af investeringer i udlandet gør styring af politiske risici til et stadig mere relevant emne for virksomheder, der opererer internationalt. Et element i en sådan risikostyring er de foreliggende investeringsbeskyttelsestraktater. Den helt grundlæggende betingelse for beskyttelse i henhold til disse traktater er, at der skal foreligge en investering. I de 47 danske BITs, som er i kraft, findes der 14 forskellige sproglige definitioner af begrebet investering. Ikke alle forskelle er signifikante, og flertallet af disse traktater må - uanset forskelligt ordvalg i definitionen - vurderes som reelt indeholdende identiske definitioner. Men nogle traktater - også med betydende samhandelspartnere - frembyder væsentlige forskelle, som danske virksomheder bør kende til og overveje i tilknytning til en beslutning om investering i de pågældende lande. Forfatteren analyserer i denne artikel investeringsbegrebet såvel generelt som specifikt i relation til de foreliggende danske investeringsbeskyttelsestraktater. Der inddrages i analysen ganske en række - også nye - afgørelser på området Af advokat Niels Schiersing, NORDIA Advokatfirma, København 1.0 Indledning Som følge af liberaliseringen af de internationale kapitalbevægelser, der har fundet sted på mange markeder udenfor Europa siden 1980'erne, og som tog yderligere fart op gennem 1990'erne, ikke mindst i lyset af kommunismens sammenbrud i Østeuropa, er virksomheders investeringer i udlandet steget voldsomt. Dette gælder også for danske virksomheder. Baggrunden for disse øgede investeringer er mangfoldige, men overordnet kan man vel sige, at de fortrinsvis er drevet af investorernes ønske om at maksimere afkastet og sikre en langsigtet strategisk placering på markeder med gunstige(re) vilkår for produktion og afsætning. Ligeså har investorers ønsker om vertikal og horisontal integration spillet en ikke ubetydelig rolle i investeringsmønsteret. Investeringer i udlandet opdeles traditionelt i såkaldte Foreign Direct Investments (FDI) og såkaldte Portfolio Investments (PI). FDI defineres som langsigtede investeringer i udlandet, hvor investor udøver en aktiv indflydelse på driften af investeringen,(1) og hvor PI afgrænses negativt som investeringer, der ikke er FDI; typisk investeringer i værdipapirer noteret på en udenlandsk børs og lignende.(2) I begrebet investeringer i udlandet indgår - hvad enten der er tale om FDI eller PI - som fælles komponent, at der skal være tale om, at en investor fra et land ( hjemstat ) foretager en investering i et andet land ( værtsstat ). 2.0 Udenlandske investeringer og risikostyring 2.1 Risici ved investeringer i udlandet Risiko defineres som sandsynligheden for at en hændelse vil resultere i et målbart tab. Risiko er nærmere funktionen af sandsynligheden for og virkningen af en given hændelse; vurderingen af en given risiko må derfor ske på baggrund af en bedømmelse af dels sandsynligheden for den konkrete hændelses indtræden, dels den antagelige virkning af hændelsen. Blandt de forskellige typer af risici ved international handel og investering kan for det første nævnes de egentlige forretningsmæssige risici, herunder risikoen for, at et produkt eller en tjenesteydelse ikke slår an på et marked eller på et senere tidspunkt udkonkurreres af et andet produkt eller tjenesteydelse. Endvidere kan nævnes risikoen for, at en aftager af produktet eller tjenesteydelsen i udlandet ikke kan - eller vil - betale herfor. Dernæst kan nævnes politisk risiko som en faktor af varierende betydning for investeringens risikoprofil. Der kan ikke generisk gives en præcis og universel definition af begrebet politisk risiko. Dette skyldes blandt andet, at begrebet har - eller gives - et forskelligt indhold alt efter omstændighederne.(3) Ved politiske risici forstås dog helt overordnet risici knyttet til en forretningsmæssig aktivitet, herunder dennes profitabilitet, som følge af politisk betingede forhold snarere end konkurrence- og markedsmæssige omstændigheder. I henseende til politiske risici vedrørende værtsstaten er der typisk tale om risiko for ændringer i investeringens drift og profitabilitet som følge af den af værtslandet førte politik/administration m.v., hvilken påvirker investeringens eksistens og/eller investors ejerskab, påvirker investeringens løbende drift, påvirker muligheden for overførsel af løbende afkast fra investeringen eller påvirker investors hjemtagelse af surrogater for investeringen, så som afståelsessummer, likvidationsprovenu m.v. Sandsynligheden for og/eller virkningen af en sådan hændelse er forskellig alt efter det land, hvori den forretningsmæssige aktivitet foregår, men en vurdering af de politiske risici bør altid være en del af den risikostyring, som virksomheder bør foretage såvel før større forretningsmæssige aktiviteter påbegyndes som i den pågældende aktivitets løbetid. Tilstedeværelsen af politiske risici anses i en ganske ny undersøgelse for den væsentligste barriere for virksomheders investeringer i såkaldte Emerging Markets,(4) herunder en større barriere end mulighed for finansiering af investeringen og manglende makro-økonomisk stabilitet. 2.2 Styring af risici Analytisk kan risikostyring deles op tre sekventielle faser, nemlig identifikation, vurdering og håndtering af risici, hvilket også gælder politiske risici. Indholdet af de to første faser er begrebsmæssigt selvforklarende og skal ikke omtales nærmere i denne artikel. Den sidste fase, altså selve håndteringen af de politiske risici, kan opdeles i to kategorier, betegnet tilpasning respektive påvirkning, hvilken opdeling knytter an til selve risikodefinitionen, jf. 2.1 ovenfor. I relation til investeringer i udlandet kan tilpasning beskrives som virksomhedens forsøg på at foretage investeringerne på en sådan måde, at virkningen af den politiske risiko mindskes. Typeeksempler for sådan tilpasning er dels forsikringsmæssig afdækning af politiske risici samt Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 risikodeling. Sidstnævnte indebærer tilknytning af medinvestorer, etablering af joint ventures og lignende. Også den valgte finansieringsstruktur kan være båret af en tilpasningsstrategi. Herudover kan risikostyring ske ved påvirkning, hvor fokus haves på at mindske sandsynligheden for, at de politiske risici bliver en realitet. Dette kan ved udenlandske investeringer eksempelvis ske ved etablering af lokale stærke alliancer i værtslandet eller ved den valgte finansieringsstruktur, ligesom der i visse tilfælde er mulighed for at strukturere investeringen på en sådan måde, at de politiske risici reduceres.(5) I visse tilfælde vil rent aftalemæssige bestemmelser kunne tjene til såvel forebyggelse mod politiske risici som til at afbøde virkningen heraf.(6) Folkeretten - der nok af mange stadig betragtes som en for erhvervslivet lidet praktisk juridisk disciplin - indeholder særdeles relevante regler i relation til politiske risici, og virksomheder, der investerer i udlandet, har da også i stigende omfang har fået øjnene op for de muligheder, som den folkeretlige beskyttelse frembyder i så henseende. I henseende til risikostyring kan sådanne folkeretlige bestemmelser placeres i grænseområdet mellem tilpasning og påvirkning, idet bestemmelserne kan tjene begge formål - altså dels reducere sandsynligheden for, dels begrænse virkningen af politiske risicis aktualisering. Bestemmelserne herom findes helt overvejende i de såkaldte investeringsbeskyttelsestraktater. Investeringsbeskyttelsestraktater er traktater i folkeretlig forstand, det vil sige skriftlige, internationale aftaler mellem stater reguleret af folkeretten.(7) Investeringsbeskyttelsestraktater findes dels som multilaterale traktater (typisk omfattende en geografisk region eller omfattende en bestemt sektor), dels som bilaterale investeringsbeskyttelsestraktater (forkortet til BITs), hvor to lande gensidigt forpligter sig til visse handlinger/undladelser overfor investorer fra den anden part. Der findes på verdensplan mere end BITs, som er i kraft. Danmark har i skrivende stund underskrevet 59 BITs, hvoraf 47 er ratificeret og i kraft. Beskyttelsen af investor/investeringen i en investeringsbeskyttelsestraktat er typisk toleddet, idet den for det første indeholder en materiel beskyttelse i form af en række gensidige påbud, respektive forbud, til traktatparterne om, at den traktatpart (værtsstaten), som i sit territorium modtager en investering fra en investor med status af hjemmehørende i den anden traktatpart (hjemstaten), skal behandle disse investorer på en måde, der ikke afviger fra visse opregnede normer. For det andet gives en processuel beskyttelse, idet den udenlandske investor kan få spørgsmål vedrørende overtrædelse af bestemmelserne i investeringsbeskyttelsestraktaten og konsekvenserne heraf bedømt ved voldgift direkte mellem investor og værtsstaten uden hjemstatens mellemkomst og uden at være tvunget til at anlægge sag ved værtsstatens domstole.(8) Investeringsbeskyttelsestraktater indeholder således bl.a. det karakteristikum, at de beskytter en part, som ikke er aftalepart i forhold til selve traktaten, nemlig en privat investor fra den ene stat (hjemstaten), som har foretaget en investering i den anden stat (værtsstaten).(9) 3.0 Fortolkning af investeringsbeskyttelsestraktater: 3.1 Fortolkningsregler En fortolkning af investeringsbeskyttelsestraktater finder sted i overensstemmelse med de folkeretlige regler herom. Den grundlæggende fortolkningsregel er indeholdt i VCLT artikel 31, stk.1, som er sålydende: A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. I VCLT lægges stor vægt på en sædvanlig ( ordinary ) forståelse af formuleringen i traktaten i den givne sammenhæng ( context ) og traktatens hensigt ( object ) og traktatens formål ( purpose ), jf. art 31, stk.1, medmindre det godtgøres, at traktatparterne tillagde en bestemt vending et givet indhold, jf. stk. 4. Traktatparternes hensigt antages at have fundet udtryk i traktatteksten, og der er således ikke som udgangspunkt grundlag for at foretage et studium af traktatens forarbejder, medmindre traktatens tekst er uklar, eller at resultatet af fortolkningen er ikke giver mening eller må forekomme eller urimeligt, jf. VCLT artikel 32. Dette er træffende udtrykt af Brownlie,(10) der udtaler:(11) What matters is the intention of the parties expressed in the text which is the best indicator of the most recent common intention of the parties. 3.2 Voldgiftspraksis Som nævnt indeholder langt de fleste investeringsbeskyttelsestraktater en bestemmelse, hvorefter værtsstatens hævdede krænkelser af sine forpligtelser overfor investor kan påberåbes direkte under en voldgiftssag mod værtsstaten. De voldgiftsafgørelser, der afsiges i sager om investeringsbeskyttelsestraktater, offentliggøres i vidt omfang og er en vigtig retskilde indenfor dette område. Dog må man holde sig for øje, at der ikke indenfor folkeretten eksisterer såkaldt stare decisis, altså en lære om bindende præjudikater. Et voldgiftstribunal er ikke i sin analyse af et begreb eller bestemmelse m.v. bundet af en tilsvarende bedømmelse foretaget af et tidligere tribunal, ligesom voldgiftstribunalet ikke på nogen måde binder et senere tribunal i dennes analyse. Dog kan der på visse områder spores en tendens hen imod jurisprudence constante, altså en fælles forståelse af visse centrale begreber indenfor investeringsbeskyttelsestraktaterne. Dette er af tribunalet i Bayindir mod Pakistan,(12) udtrykt således:(13) The Tribunal is not bound by previous decisions of ICSID tribunals. At the same time, it is of the opinion that it should pay due regard to earlier decisions of such tribunals. The Tribunal is further of the view that, unless there are compelling reasons to the contrary, it ought to follow solutions established in a series of consistent cases, comparable to the case at hand, but subject of course to the specifics of a given treaty and of the circumstances of the actual case. By doing so, it will meet its duty to seek to contribute to the harmonious development of investment law and thereby to meet the legitimate expectations of the community of States and investors towards certainty of the rule of law. En væsentligt mere tilbageholdende indstilling til voldgiftspraksis kan spores i Romak mod Uzbekistan,(14) uanset at kendelsen på dette punkt ret beset selv tilkendegiver, at den lægger sig op ad Bayindirkendelsen. Her udtalte tribunalet.(15) With respect to arbitral awards, this Arbitral Tribunal considers that it is not bound to follow or to cite previous arbitral decisions as authority for its reasoning or conclusions. Even presuming that relevant principles could be distilled from prior arbitral awards (which has proven difficult with respect of many of the decisions cited by the Parties in these proceedings), they cannot be deemed to constitute the expression of a general consensus of the international community, and much less a formal source of international law. Arbitral awards remain mere sources of inspiration, comfort or reference to arbitrators. 4.0 Investeringsbegrebet 4.1 Generel begrebsfastlæggelse Det, der beskyttes i investeringsbeskyttelsestraktater, er investeringer. For at opnå beskyttelse i henhold til en sådan traktat skal der med andre Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 ord helt grundliggende være tale om, at der er foretaget en økonomisk disposition, der konstituerer en investering i traktatens forstand. Den generelle begrebsfastlæggelse er ikke ganske enkel, og der er heller ikke enighed om indholdet heraf. Dette kan skyldes, at der i virkeligheden ikke kan gives en entydig definition, men at der må tages stilling til begrebsdannelsen i hvert enkelt konkret tilfælde på baggrund af en fortolkning af den foreliggende investeringsbeskyttelsestraktat. De foreliggende investeringsbeskyttelsestraktater kan inddeles i 2 hovedvarianter. Den første variant indeholder en udtømmende opregning af de økonomiske dispositioner, som kan konstituere en investering i den pågældende traktats forstand. Som et eksempel herpå kan nævnes den multilaterale North American Free Trade Agreement (NAFTA), der omfatter USA, Canada og Mexico. NAFTA indeholder i kapitel 11 regler om investeringsbeskyttelse, og selve investeringsbegrebet er udtømmende fastlagt i Art Den anden variant indeholder en chapeau med en - mere eller mindre præcis og udførlig - definition af investeringsbegrebet og derudover en ikke-udtømmende liste over eksempler herpå. Denne anden variant er den hyppigst anvendte, og samtlige danske BITs betjener sig af denne variant. Den danske model-bit artikel 1(1) har herom følgende indhold: 1. The term investment means every kind of assets invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include in particular, but not exclusively: a) tangible and intangible, movable and immovable property, as well as any other rights such as leases, mortgages, liens, pledges, privileges, guarantees and any other similar property rights, b) a company, shares, stocks or other forms of participation in a company, bonds and claims of a company, c) returns reinvested, claims to money and claims to performance pursuant to contracts having an economic value, d) industrial and intellectual property rights, including copyrights, patents, trade names, technology, trademarks, goodwill, know-how and any other similar rights, e) concessions or other rights conferred by law or under contract, including concessions to search for, extract or exploit natural resources. En investering er således defineret som alle former for aktiver investeret i værtslandet af en investor, og der er derpå givet en række eksempler på, hvad der kan udgøre en sådan investering. Man vil se, at der efter ordlyden er tale om en overordentligt vidtrækkende eksemplifikation omfattende ejendomsret og andre tinglige rettigheder til aktiver i værtsstaten (litra a), ejendomsret til kapitalandele og andre rettigheder til et selskab i værtsstaten (litra b), fordringsrettigheder vedrørende såvel penge- som realydelser mod debitorer i værtsstaten (litra c), forskellige immaterielle rettigheder i værtsstaten (litra a, d og e). Umiddelbart kan det synes vanskeligt at forestille sig en økonomisk aktivitet, som ikke rent sprogligt umiddelbart skulle kunne subsumeres under et eller flere af de opregnede litra (a) - (e). Imidlertid er det antaget, at begrebet investering i sig selv indeholder visse implicitte kvalificerende led, uanset der ikke kan siges at foreligge fuldstændig enighed om det præcise indhold heraf. Rationalet herfor er - for så vidt angår den anden variant - fremført af tribunalet i Romak mod Uzbekistan,(16) der anførte:(17) (T)he categories of investments enumerated in the BIT are not exhaustive, and do not constitute an all-encompassing definition of investment. Both Parties agree that this is the case. Therefore, there may well exist categories different from those mentioned in the list which, nevertheless, could properly be considered investments protected under the BIT. Accordingly, there must be a benchmark against which to assess those non-listed assets or categories of assets in order to determine whether they constitute an investment within the meaning of [the BIT]. The term investment has a meaning in itself that cannot be ignored when considering the list contained in the BIT. Den præcise indhold af dette benchmark varierer fra sag til sag i lyset af formuleringen af den enkelte investeringsbeskyttelsestraktat, men visse generelle kriterier har - i større eller mindre grad - vundet indpas i retsanvendelsen, ikke mindst i tilknytning til en fortolkning af begrebet investering i ICSID-konventionen.(18) De fleste investeringsbeskyttelsestraktater på verdensplan opererer med International Centre for Settlement of Investment Disputes ( ICSID ) under Verdensbanken som et muligt forum for løsning af investeringstvister mellem udenlandske investorer og værtsstater. De tvister, som ICSID behandler, er i henhold til ICSID-konventionens art 25 (1) følgende: The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. Som det vil ses, er der ikke i ICSID-konventionen indeholdt en definition af investeringsbegrebet eller foretaget en udtømmende eller blot opregning af nogle (typiske) elementer i en investering. Det første udkast til ICSID-konventionen indeholdt i art. 30 følgende definition af begrebet investering:(19) [A]ny contribution of money or other assets of economic value for an indefinite period, or, if the period be defined, for not less than five years. Som man kan se, var der her tale om, at definitionen indeholdt to elementer, nemlig for det første krav om tilførsel af penge eller værdier og for det andet en vis varighed. Denne definition kunne ikke opnå tilslutning blandt deltagerne i det forberedende arbejde, idet nogle deltagere fandt, at der manglede komponenter som profit, risiko og værtstatens udvikling i definitionen, mens andre på den anden side fandt, at definitionen var for restriktiv. Efter yderligere drøftelser endte konventionen i sin endelige udformning med ikke at have en definition af begrebet investering, idet det i vidt omfang blev overladt til de enkelte lande at fastlægge det præcise begrebsindhold i deres investeringsbeskyttelsestraktater.(20) 4.2 Salini-kriterierne og andre komponenter Forskellige tribunaler har identificeret visse komponenter, som i større eller mindre grad - og i forskellige kombinationer og i forening med hinanden - indgår heri: 1. Contribution - en tilførsel af aktiver til værtslandet 2. Substantial commitment - en vis størrelse af den omhandlede tilførsel af aktiver eller andet 3. Risk - tilstedeværelsen af en vis risiko ved den omhandlede tilførsel af aktiver 4. Profit and return - et vist (tilbagevendende) afkast af den omhandlede tilførsel af aktiver 5. Duration - en vis varighed af den skete aktivtilførsel 6. Significance for host State - aktivtilførslens betydning for værtslandets udvikling Disse 6 komponenter vil blive gennemgået nedenfor under Den første sag, der udtalte sig om en sådan generel begrebsfastlæggelse var Fedax mod Venezuela,(21) som vedrørte gældsbreve ( pro- Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 missory notes ) med værtsstaten som debitor, idet tribunalet om investeringsbegrebet bl.a. udtalte:(22) The basic features of an investment have been described as involving a certain duration, a certain regularity of profit and return, assumption of risk, a substantial commitment and a significance for the host State's development. Her anvendtes således 5 (eller 6) komponenter, nemlig 2, 3, 4, 5 og 6, idet komponent 1 nok kan siges at være til stede som det mindre i det mere i forhold til komponent 2, substantial commitment. Den oftest citerede sag i henseende til opregning af de relevante komponenter er Salini mod Marokko,(23) der omhandlede et italiensk konsortiums kontrakt om opførelsen af en motorvej i Marokko. Her tilkendegav tribunalet:(24) (I)nvestment infers: contribution, a certain duration of the performance of the contract and a participation in the risks of the risks of the transaction... (O)ne may add the contribution to the economic development of the host State as an additional condition. Tribunalet anførte dog videre: In reality these elements may be interdependent. Thus, the risk of the transaction may depend on the contributions and duration of the performance of the contract. As a result these criteria should be assessed globally even, for the sake of reasoning, the Tribunal will consider them individually here. Dette tribunal tilsluttede sig således anvendelsen af komponent 1, 3, 4 og 6, idet tribunalet ikke anvendte substantial commitment eller den tilbagevendende karakter af afkastet som et selvstændigt kriterium. Anvendelsen af disse komponenter kaldes undertiden Salini-testen eller Salini-kriterierne. Denne definition har vundet en vis tilslutning og er således i nyere kendelser anvendt som blueprint for, om der forelå en investering, jf. således Saipem mod Bangladesh(25), Bayindir mod Pakistan(26) og Toto mod Libanon.(27) I Toto mod Libanon(28) tilsluttede tribunalet sig anvendelsen af de fire kriterier fra Salini mod Marokko,(29) idet tribunalet dog omskrev disse en smule og anførte.(30) These four criteria, sometimes called the Salini test, comprise a) duration, b) a contribution on the part of the investor, c) a contribution to the development of the host state, and d) some risk taking. Ikke alle tribunaler har tilsluttet sig de af tribunalet i Salini mod Marokko udpegede kriterier. Her kan bl.a. henvises til LESI-Dipenta mod Algeriet,(31) hvor tribunalet udtalte:(32) [...] it seems that, in conformity with the objectives of the Convention, for a contract to be deemed an investment it must fulfill the following three conditions; a) the contracting party has made a contribution in the country in question, b) this contribution must extend over a certain period of time, and c) it must entail some risk for the contracting party. However, it does not seem necessary to establish that the contract addresses economic development of the country, a condition that is in any case difficult to establish and is implicitly covered by the three conditions adopted herein I samme retning er tribunalet i Victor Casado m.fl. mod Chile,(33) hvor tribunalet anførte følgende:(34) The requirement of a contribution to the development of the host State, which is difficult to establish, appears to allude to the merits of the dispute rather than to the Centre's jurisdiction. An investment may or may not prove to be useful to the host State without losing its status as such. It is true that the preamble of the ICSID Convention makes reference to the contribution to the economic development of the host State. This reference is nevertheless presented as a consequence, and not a condition, of the investment: by protecting investments, the Convention foments the development of the host State. That does not mean that the development of the host State is a constitutive element of the notion of investment. I et obiter dictum udtalte tribunalet i MCI Power mod Ecuador(35) følgende:(36) The Tribunal states that the requirements that were taken into account in some arbitral precedents for purposes of denoting the existence of an investment protected by a treaty (such as the duration and risk of the alleged investment) must be considered as mere examples and not necessarily as elements that are required for its existence. I Biwater mod Tanzania(37) havde tribunalet følgende indledning til sin bedømmelse af, om der i den konkrete sag forelå en Investering :(38) In the Tribunal's view, there is no basis for a rote, or overly strict, application of the five Salini criteria in every case. These criteria are not fixed or mandatory as a matter of law. Given that the [ICSID)]-Convention was not drafted with a strict, objective, definition of investment, it is doubtful that arbitral tribunals sitting in individual cases should impose one such definition which would be applicable in all cases and for all purposes. I en anden nyere kendelse udtalte tribunalet i Romak mod Uzbekistan(39) følgende om investeringsbegrebet:(40) The ordinary meaning of the term investments is the commitment of funds or other assets with the purpose to receive a profit, or return, from that commitment of capital. The term asset means property of any kind. Her er der alene eksplicit tale om at anvende komponent nr. 1 og 4. Den amerikanske model-bit art 1 har følgende ikke-udtømmende opregning (min fremhævelse): investment means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: a) an enterprise; b) shares, stock, and other forms of equity participation in an enterprise; c) bonds, debentures, other debt instruments and loans; d) futures, options, and other derivatives e) turnkey, construction, management, production, concession, revenue-sharing, and other similar contracts; f) intellectual property rights g) licenses, authorisations, permits, and similar rights conferred pursuant to applicable domestic law; and h) other tangible or intangible, movable or immovable property, and related property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges Definitionen i bestemmelsens chapeau indeholder således komponent 1, 3 og 4 ovenfor, men tilkendegiver samtidig, at disse karakteristika ikke er udtømmende. Videre er det interessant at notere sig, at betingelserne ikke (alle) er kumulative, jf. anvendelsen af ordet or. Om dette or alene knytter sig til de to sidste komponenter eller til alle tre komponenter afdækkes ikke umiddelbart af det sproglige indhold og den grammatikalske opstilling af bestemmelsen. Efter min opfattelse er det nærmeste man kan komme en mere universel generisk definition af investeringsbegrebet alene, at der skal foreligge en tilførsel for egen regning af aktiver i en eller anden form kombineret med en vis risiko. De øvrige kriterier kan eller skal anvendes i grænse- eller tvivlstilfælde, eller såfremt en fortolkning af den relevante investeringsbeskyt- Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 telsestraktat i overensstemmelse med VCLT art 31 støtter en anvendelse af disse. Hvor der kan være tvivl om der har fundet en aktivtilførsel sted, som f.eks. ved større anlægsarbejder i fremmed regning, kan man som hjælpekriterier inddrage komponenter som størrelsen samt varigheden af de kontraktlige forpligtelser, der påhviler investor og den af en kombination af disse komponenter eksisterende økonomiske risiko for investor. Således kan man adskille de ikke omfattede tilfælde af handelsaktivitet fra de omfattede. Det skal bemærkes, at der ikke er grund til at anse indholdet af det generelle investeringsbegreb for at være forskelligt alt efter, om der i den pågældende BIT er mulighed for voldgift ved ICSID eller ej. Dels er der ingen reale grunde, der taler for en anderledes bedømmelse af den generelle begrebsfastlæggelse baseret på en forum mulighed, dels indeholder investeringsbeskyttelsestraktater typisk mulighed for investor til at vælge et blandt flere voldgiftsinstitutioner eller ad hoc voldgift for en tvist. At den pågældende investeringsbeskyttelsestraktat under sådanne omstændigheder materielt skulle ændre indhold baseret på investors valg af forum for tvisteløsning er uantageligt. Ovenstående må ikke overskygge, at sondringen mellem valg af ICSID og andre voldgiftsmuligheder kan få betydning, dersom den pågældende investeringsbeskyttelsestraktat går længere end begrebet investering dækker i ICSID-konventionen. I sådanne tilfælde må et tribunal nedsat i henhold til ICSID-konventionen nemlig afvise jurisdiktion, mens dette ikke er tilfældet for andre voldgiftsinstitutter, der ikke i deres regler har en sådan afgrænsning af egen kompetence. Efter disse bemærkninger om det generelle investeringsbegreb og de mulige komponenter heri, skal jeg herefter anføre følgende i relation til de opregnede 6 komponenter og særlig disse komponenters relation til de danske BITs: 5.0 Om de mulige komponenter i investeringsbegrebet 5.1 Contribution - tilførsel af aktiver Den helt grundlæggende betingelse for at der skal foreligge en investering er som nævnt, at investor har tilført værtsstaten aktiver ( contribution ). Der er for så vidt ingen begrænsning i, hvilke aktiver der kan tilføres, så længe disse har en økonomisk værdi. Karakteren af aktiverne i investors økonomi er efter min opfattelse principielt uden betydning. Således kan ikke bare anlægsaktiver, men også omsætningsaktiver efter omstændighederne udgøre en investering. Man kan her tænke sig investering i en fast ejendom med henblik på, og i tillid til, at denne kan videresælges med fortjeneste, hvorved aktivet jo definitorisk har karakter af et omsætningsaktiv. En sådan investering må ganske klart opfylde kriteriet for at være beskyttet af en investeringsbeskyttelsestraktat. Også udlån kan udgøre en investering Fedax mod Venezuela,(41) hvor investeringen udgjordes af gældsbreve ( promissory notes ) med Venezuela som debitor og Anderson mfl. mod Costa Rica,(42) hvor der var tale om udlån til en i værtslandet hjemmehørende person. Her anførte tribunalet:(43) On the basis of these definitions, one can say that a Claimant's deposit of funds resulting in an obligation of Enrique Villalobos to pay interest and principal was an asset since it constituted a thing of value owned by that Claimant. As a result of transferring their funds to Villalobos, the Claimants obtained a promise from Enrique Villalobos to repay the principal amount under certain conditions and further to pay the Claimants a specific amount of interest each month. That asset, embodied in an agreement with Villalobos, promised them a specific return each month according to a pre-determined interest rate and the right to the repayment of their principal deposit upon stated conditions including notice. In fact, many of the Claimants received and withdrew periodic payments of funds from their accounts with the Villalobos brothers. That being so, it is clear to the Tribunal that the obligations of Enrique Villalobos to the Claimants as a result of their deposit of funds constituted assets owned by the Claimants within the meaning of the Canada-Costa Rica BIT. I den pågældende sag blev jurisdiktion afvist med henvisning til, at der ikke forelå en beskyttet investering, da denne ikke var foretaget i overensstemmelse med værtslandets lovgivning, da debitor ikke havde ret til at modtage de indskud fra investorerne, der konstituerede lånet. En række voldgiftssager har befattet sig med problemstillingen, hvorvidt der i en given situation er tilført aktiver til værtslandet. Der er bred enighed om, at der som udgangspunkt ikke er beskyttelse for almindelig kommerciel handelsaktivitet over landegrænserne, og flere sager har omhandlet netop sondringen mellem handel og investering.(44) Sagen Joy Mining mod Egypten(45)omfattede førstnævntes salg af specielt udstyr til en fosfatmine for et betydeligt beløb. Som følge af hævdede mangler ved udstyret, nægtede køber, der var en egyptisk statslig enhed, at frigive nogle af Joy Mining stillede garantier. Værtslandet modsatte sig jurisdiktion med henvisning til, at der var tale om et almindeligt salg af udstyr på FOB vilkår. Her anførte tribunalet:(46) First, the Tribunal notes that the scope of the Contract is to replace and procure.. mining equipment, this being an element of normal sales contracts. Second, admittedly the Contract involves a number of additional activities mentioned above, such as engineering and design, production and stocking of spare parts and maintenance tools and incidental services such as supervision of installation, inspection, testing and commissioning, training and technical assistance. This is certainly a special feature of contracts relating to the supply of complex equipment. But it does not transform the Contract into an investment, any more than the procurement of highly sophisticated railway or aircraft equipment would, despite the fact that such equipment would require additional activities such as engineering and design, spare parts and incidental services. Videre udtaltes:(47) The Tribunal is also mindful that if a distinction is not drawn between ordinary sales contracts, even if complex, and an investment, the result would be that any sales or procurement contract involving a State agency would qualify as an investment. International contracts are today a central feature of international trade [..]. Yet, those contracts are not investment contracts, except in exceptional circumstances, and are to be kept separate and distinct for the sake of a stable legal order. En noget mere nuanceret holdning er - i en sag udenfor ICSID-konventionen og dermed dennes art 25 - indtaget af tribunalet i Romak mod Uzbekistan,(48) hvor det mere generelt anføres:(49) However, we are of the view that contracting States are free to deem any kind of asset or economic transaction to constitute an investment as subject to treaty protection. Contracting States can even go as far as stipulating that a pure one-off sales contract constitutes an investment, even if such a transaction would not normally be covered by the ordinary meaning of the term investment. However, in such cases, the wording of the instrument in question must leave no room for doubt that the intention of the contracting States was to accord to the term investment an extraordinary and counterintuitive meaning. Sagen omhandlede en kontrakt om levering af hvede til Uzbekistan. Da tribunalet ikke fandt grundlag for en fravigelse af det almindelige investeringsbegreb til også at omfatte almindelig handelsvirksomhed, udtalte tribunalet videre:(50) The only possible contribution established in the evidentiary record is the actual transfer of title over the 40, tons of wheat, the delivery of which has never been contested. However, as noted above, Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 5

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Har revisionen til formål at opdage besvigelser?

Har revisionen til formål at opdage besvigelser? Har revisionen til formål at opdage besvigelser? Peter Havskov Christensen Handelshøjskole Syd Det erhvervsøkonomiske Institut Engstien 1 6000 Kolding E-mail: phc@ko.hhs.dk Homepage: http://www.hhs.dk/~phc/

Læs mere

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur.

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur. Ejendomme LIGE ADGANG juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser VVS Frisør Forsikrin BANK Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS juridisk analyse af kvinders og mænds adgang

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet 1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Konkurrencestyrelsen: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Indholdsfortegnelse Executive Summary

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Peter Arnt Nielsen. Lovvalg ved erstatning uden for kontrakt

Peter Arnt Nielsen. Lovvalg ved erstatning uden for kontrakt Peter Arnt Nielsen Lovvalg ved erstatning uden for kontrakt Lovvalg ved erstatning uden for kontrakt Af adjunkt Peter Arnt Nielsen, Danmark 1. Lovvalg ved erstatning uden for kontrakt Ved deliktstatuttet

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Kandidatafhandling Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Forfattere: Mikkel Bredmose Henrik Stephansen Vejleder: Lars Kiertzner Revisors uafhængighed - med særlig fokus på selvrevision Handelshøjskolen

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Danmarks værnetingsregler & ren online handlen uden for E.U. på internationale computer netværk 1

Danmarks værnetingsregler & ren online handlen uden for E.U. på internationale computer netværk 1 www.geocities.com/hssph/dk_verneting.pdf Danmarks værnetingsregler & ren online handlen uden for E.U. på internationale computer netværk 1 2004 Henrik Spang-Hanssen 2 Denne artikel omhandler spørgsmålet

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Miljøprojekt Nr. 617 2001 Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Lone Gjørret, Dorthe Nedermark, Mette Juul og Claus Kieketerp KPMG C. Jespersen Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD Sagsnr. 23168-1 NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger

Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger Af: Allan Bjergene Christensen Vejleder: John Engsig Indholdsfortegnelse 1. Forord...5 2. Resume / Summary...6 3. Indledning...9 3.1. Problemformulering...10 3.2. Afgrænsning...10 3.3. Metodevalg...11

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland BRIEF Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland Af Kenneth Øhlenschlæger Buhl, orlagskaptajn, ph.d. Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. FORSVARSAKADEMIETS

Læs mere

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen UDARBEJDET AF: Christopher Ulrich Pedersen

Læs mere

Revision af logningsreglerne

Revision af logningsreglerne 1. Executive summary Siden ikrafttrædelsen af de såkaldte logningsregler i 2007, har det været omdiskuteret, om forpligtelsen til at lagre en række persondata går for vidt i forhold til bl.a. privatlivets

Læs mere