Begreber i årsrapporten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begreber i årsrapporten"

Transkript

1 vedrørende Begreber i årsrapporten En hjælp til forståelse af nye og gamle begreber

2 Vi lever i et samfund, hvor omskifteligheden og udviklingen bliver mere og mere tydelig. Den nye årsregnskabslov fra 2002 afløser en lov fra 1981, så her kan man ikke påstå, at udviklingen er gået specielt stærkt. Til gengæld medfører spændet på de 20 år mellem de to love, at mange begreber og betegnelser er skiftet ud. Derved kan springet for nogle synes stort. Det er vor opfattelse, at udskiftningen af enkelte af begreberne er mere begrundet i trang til fornyelse end i behov for udvikling og forbedring. Dansk regnskabsaflæggelse bliver mere og mere internationalt præget. Et fælles begrebsapparat kan såvel nationalt som internationalt være en fordel for regnskabslæserne. Derfor anvender vi i stort omfang de nye begreber, når vi hjælper vore kunder med at opstille og beskrive årsregnskabet og dettes enkelte poster. Vi har følt, at en forklaring på de nye begreber (og for den sags skyld også nogle af de bestående...) på mere traditionelt dansk kunne være en fordel. Derfor har vi udarbejdet den efterfølgende lille beskrivelse af begreberne før og nu til brug for vore kunder, regnskabsbrugere som eksempelvis pengeinstitutter samt andre interesserede regnskabslæsere. Vi håber, beskrivelsen vil være til nytte og glæde. Begreber fremhævet med fed og kursiv er henvisninger til andre beskrevne begreber. 2

3 Amortiseret kostpris Dette er en metode til værdiansættelse af finansielle aktiver (for eksempel en obligationsbeholdning) og finansielle gældsposter (for eksempel et pantebrev i en ejendom). Formålet med metoden er at udligne udsving i aktivets eller passivets kursværdi hen over løbetiden. Dette sker ved at anvende kursværdi for obligationsbeholdningen eller pantebrevet i de nævnte eksempler, der medfører en form for effektiv rentesats over hele løbetiden. Aktivet eller gælden vil det enkelte år således ikke være bogført i overensstemmelse med statusdagens kurs, men til en kurs, der medfører en nogenlunde effektiv rente over aktivets eller gældens løbetid. Konsekvensen er, at kurstab eller kursgevinster fordeles over løbetiden og indregnes i resultatopgørelsen som renter. Købes en obligation med 30 års løbetid til kurs 80, vil denne obligation hvert år blive medtaget i regnskabet til en kurs, der med nogenlunde lige store spring nærmer sig kurs 100 over de 30 år. Er obligationen ved udgangen af det 3. år efter købet noteret på børsen til kurs 70 eller kurs 90, påvirker dette ikke den værdi, obligationen indregnes med i regnskabet. Associeret virksomhed (Tidligere betegnelse: Associeret virksomhed) Begrebet afspejler den indflydelse, en virksomhed har på en anden virksomhed gennem ejerskab og ledelse af den anden virksomhed. Ejer en virksomhed 20% eller mere af egenkapitalen (der i årsregnskabsloven er defineret som stemmerettighederne) i den anden virksomhed, defineres denne anden virksomhed som udgangspunkt som associeret. Ejer aktieselskabet A 22% af aktierne i aktieselskab B, er aktieselskab B et associeret selskab i aktieselskabs A s regnskab. Er indflydelsen over 50%, er der tale om en dattervirksomhed. Balanceorienteret gældsmetode (Tidligere betegnelse: Balanceorienteret gældsmetode) Begrebet anvendes ved omtalen af den afsatte udskudte skat i årsregnskabet. Der er ikke noget nyt i begrebet, der blot ikke har været nævnt i større omfang tidligere. Udskudt skat fremkommer efter den balanceorienterede gældsmetode ved, at den regnskabsmæssige værdi og den valgte skattemæssige værdi af et aktiv eller et passiv ikke er den samme på regnskabstidspunktet. Herudover betyder metoden, at den udskudte skat altid er beregnet med den aktuelle selskabsskatteprocent. Dagsværdi (Tidligere betegnelse: Handelsværdi) Dagsværdi anvendes ved værdiansættelse af aktiver og passiver i balancen. Værdiansættes eksempelvis en vare til dagsværdi er det udtryk for den pris, den pågældende vare kan handles til mellem uafhængige parter. For 1 kg ost er mejeriets dagsværdi den pris, en almindelig ostegrosserer vil betale for 1 kg ost. Dattervirksomhed (Tidligere betegnelse: Dattervirksomhed) Har en virksomhed bestemmende indflydelse på en anden virksomhed, er den anden virksomhed en dattervirksomhed. Ejer aktieselskabet A 75% af aktierne (defineret som stemmerettighederne) i aktieselskab B, er aktieselskab B en dattervirksomhed i aktieselskab A, hvor A betegnes som en modervirksomhed. Indflydelsen kan stamme fra såvel procenten af ejerskab som fra den reelle indflydelse. Normalt anses en besiddelse af mere end 50% af aktierne (stemmerettighederne) som definitionen på et moder-datterforhold. 3

4 Equity-metoden (Tidligere betegnelse: Equity-metoden) Metoden betegnes også indre værdis metode og anvendes ved værdiansættelse af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder. Ejer aktieselskab A eksempelvis 75% af aktierne i aktieselskab B og værdiansætter disse aktier efter equity-metoden, vil den bogførte værdi i A være 75% af B s egenkapital. Ejer A hele B, vil den bogførte værdi være lig med B s egenkapital. Herudover medfører metoden, at aktieselskab A i sin resultatopgørelse medtager en andel af aktieselskab B s resultat svarende til ejerandelen i B. Eventualaktiver Fremtidige begivenheder er afgørende for, om et eventualaktiv bliver til et aktiv i normal forstand. Har en virksomhed eksempelvis anlagt en retssag mod en anden virksomhed vedrørende erstatning for krænkelse af en patentrettighed, kan det forventede udbytte af retssagen oplyses i regnskabet som et eventualaktiv. Dette kræver, at chancerne for at vinde retssagen vurderes som rimelige. Normalt vil værdiansættelsen af eventualaktiver være præget af en vis forsigtighed. Eventualforpligtelser (Tidligere betegnelse: Eventualforpligtelser) I modsætning til begrebet hensatte forpligtelser er der her ikke tale om forpligtelser, der er gjort gældende eller er afgjort ved regnskabsafslutningen. Eventualforpligtelser kan være kautions- og garantiforpligtelser, retssager og voldgiftssager. Finansiel leasing (Tidligere betegnelse: Finansiel leasing) Finansiel leasing er karakteriseret ved, at alle væsentlige risici og brugsrettigheder knyttet til et aktiv er overført til leasingtager, uanset at den juridiske ejendomsret fortsat tilkommer leasinggiver. Finansielt leasede aktiver skal indregnes som aktiver i balancen og afskrives som om aktiverne tilhørte virksomheden. Næsten alle leasingkontrakter vedrører finansiel leasing. Enkelte leasingkontrakter kan betragtes som operationel leasing, der ikke medfører indregning af det leasede aktiv i balancen, men blot løbende udgiftsføring af leasingydelser. Afgørelsen af om der foreligger finansiel eller operationel leasing beror på en fortolkning af den enkelte leasingkontrakt. Finansielle forpligtelser (Tidligere betegnelse: Gæld) Finansielle forpligtelser er et overordnet begreb, der omfatter stort set alle former for gældsforpligtelser bortset fra skatteforpligtelser og periodeafgrænsningsposter (modtagne indtægter, der vedrører efterfølgende regnskabsperioder). Finansielle instrumenter er også omfattet. Finansiel stilling (Tidligere betegnelse: Økonomisk stilling) Når det skal være muligt at bedømme virksomhedens finansielle stilling på baggrund af oplysningerne i årsrapporten, skal der indgå tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, likviditet og soliditet. Genanskaffelsesværdi (Tidligere betegnelse: Genanskaffelsesværdi) Genanskaffelsesværdien for et aktiv er den pris, der skal betales for at anskaffe et tilsvarende aktiv på statusdagen. Har virksomheden eksempelvis købt en råvare i november for 100 kr., og prisen på denne råvare på statusdagen er faldet til 50 kr. hos leverandøren, er genanskaffelsesværdien 50 kr. Genindvindingsværdi (Tidligere betegnelse: Nytteværdi) Genindvindingsværdien for et aktiv er den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdien fratrukket 4

5 forventede salgsomkostninger. Hvis der eksisterer et velfungerende marked for et aktiv, vil genindvindingsværdien ofte ikke være væsentligt højere end salgsværdien med fradrag af salgsomkostningerne. Begrebet må betragtes som relativt teoretisk og vil formentlig kun sjældent blive anvendt ved omtalen af et aktivs værdiansættelse. Gældsforpligtelser (Tidligere betegnelse: Gæld) For gældsforpligtelser gælder i almindelighed, at skyldneren kender fordringshavers navn (identitet), fordringens nøjagtige størrelse og dens forfaldstidspunkt. Gældsforpligtelser er derfor blot et andet ord for gæld - der sprogligt kan snerpe hen ad dobbeltkonfekt. Hensatte forpligtelser (Tidligere betegnelse: Hensættelser) Forpligtelser, hvor størrelse eller forfaldstidspunkt er ubekendt, og som vedrører regnskabsåret eller tidligere regnskabsår. Gæld kan ikke medtages i denne regnskabspost, der typisk omfatter udskudte skatter, hvor forfaldstidspunktet er ukendt. Høj grad af sikkerhed (Tidligere betegnelse: Begrundet overbevisning) Begrebet optræder kun i revisionspåtegningen og dækker ikke over en ændring i revisionsarbejdet. Revision kan ikke give fuld sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Begrebet er indført som følge af, at danske statsautoriserede revisorer har vedtaget at anvende en internationalt anerkendt terminologi på revisionsområdet. Indre værdis metode (Tidligere betegnelse: Indre værdis metode) Der henvises til omtale af equity-metoden. Indregning (Tidligere betegnelse: Optagelse/medtagelse) Ved indregning forstås, at en virksomheds aktiver og forpligtelser, indtægter og omkostninger medtages i de relevante regnskabsposter i årsregnskabet. At et beløb eller en post er indregnet betyder således blot, at beløbet eller posten er medtaget. Indtægtskriterium (Tidligere betegnelse: Indtægtskriterium) Årsregnskabsloven rummer to metoder, hvorefter indtægter kan indregnes/medtages. Faktureringsmetoden (salgsmetoden) og produktionsmetoden. Faktureringsmetoden betyder, at salget tages med i regnskabet, når det faktureres. Tidspunktet hænger oftest sammen med leveringen af den solgte vare og er eksempelvis naturlig i detailhandelen. Produktionsmetoden anvendes ved længerevarende leverancer, der sker både før og efter statusdagen. Udgør leverancen en Storebæltsbro, vil produktionsmetoden blive anvendt. Efter denne metode medtages indtægterne i regnskabet i den takt, hvormed broen færdiggøres. Er man på statusdagen 50% færdig med broen, vil 50% af den forventede salgspris for broen alt andet lige være medtaget i årsregnskabet for indeværende (og eventuelt foregående) periode(r). Kapitalværdi (Tidligere betegnelse: Kapitalværdi/nutidsværdi) For et aktiv er kapitalværdien den tilbagediskonterede værdi af fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet vil indbringe ved fortsat benyttelse i virksomheden. For en forpligtelse er kapitalværdien den tilbagediskonterede værdi af fremtidige nettoudbetalinger, der skal betales i forpligtelsens restlevetid. Begrebet anvendes oftest i forbindelse med beregning af hele virksomhedens handelsværdi og vil formentlig sjældent blive omtalt i den løbende regnskabsaflæggelse. Koncernregnskab (Tidligere betegnelse: Koncernregnskab) Et koncernregnskab er en sammenlægning af regnskabet for en modervirksomhed og alle dens 5

6 andele i dattervirksomheder. Regnskabet for disse virksomheder tilsammen giver et billede af koncernen som én samlet virksomhed. Derfor er det nødvendigt at fjerne alle interne mellemregninger, al intern samhandel og alle fortjenester ved intern samhandel mellem de virksomheder, der indgår i koncernregnskabet. Kostpris (Tidligere betegnelse: Kostpris) For et aktiv er kostprisen den pris, der er givet for aktivet, med tillæg af direkte omkostninger så som fragt af varen fra leverandøren hjem til virksomheden. Begrebet ses ofte anvendt i forbindelse med en virksomheds varelager. Teoretisk kan man tale om kostprisen for en forpligtelse (eventualforpligtelse, gældsforpligtelse eller hensat forpligtelse) svarende til det beløb, man modtog for at påtage sig forpligtelsen (et låneprovenu) eller det beløb, der forventes betalt for at udligne forpligtelsen. Ledelsesberetning (Tidligere betegnelse: Årsberetning) Alle virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal som en del af årsrapporten udarbejde en ledelsesberetning. Kravene til indholdet afhænger af virksomhedens regnskabsklasse. En ledelsesberetning kan blandt andet indeholde en beskrivelse af virksomhedens forhold i det forløbne regnskabsår, en vurdering af den øjeblikkelige situation samt af fremtidsudsigterne for virksomheden. Ledelsespåtegning (Tidligere betegnelse: Ledelsens regnskabspåtegning) I ledelsespåtegningen skal ledelsens medlemmer positivt erklære, at de anser årsrapporten aflagt i overensstemmelse med lovgivningen. Der har ikke tidligere været krav om en erklæring, men blot krav om, at ledelsen underskrev årsregnskabet. Dette ændrer ikke ved ledelsens ansvar for årsrapporten. Modervirksomhed (Tidligere betegnelse: Moderselskab) Et selskab, der har bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder, eksempelvis via besiddelse af flertallet af stemmerettigheder i dattervirksomhederne. Som udgangspunkt vil der normalt være tale om en modervirksomhed, hvis et selskab ejer mere end 50% af aktierne (defineret som stemmerettighederne) i et andet selskab. Monetære poster Monetære poster er de aktiver og gældsforpligtelser, der umiddelbart kan afregnes med fastlagte beløb. Eksempelvis er likvide beholdninger (bankindeståender) en oplagt monetær post. Varedebitorer er en monetær post, idet beløbet kan forventes at indgå i form af likvide midler. Bankgæld og varekreditorer er tilsvarende betegnet som monetære poster. I modsætning hertil er poster, der ikke umiddelbart kan veksles til et bestemt beløb. Eksempler er varebeholdninger, materielle anlægsaktiver og periodeafgrænsningsposter. Måling (Tidligere betegnelse: Værdiansættelse) Måling er et nyt ord for fastsættelse af den værdi, hvormed virksomhedens enkelte aktiver og forpligtelser indregnes i årsrapportens enkelte regnskabsposter. Det må forventes, at det gamle begreb værdiansættelse vil blive anvendt synonymt med måling i en længere periode. Der er ikke forskel på de to begrebers indhold. Nettorealisationsværdi (Tidligere betegnelse: Nettorealisationsværdi) For et aktiv er nettorealisationsværdien summen af de fremtidige nettoindbetalinger, aktivet forventes 6

7 at indbringe som led i normal drift. For en forpligtelse er nettorealisationsværdien summen af de fremtidige nettoudbetalinger, der skal ydes i forpligtelsens levetid. Begrebet har eksempelvis betydning ved værdiansættele af varebeholdninger. Nærtstående parter (Tidligere betegnelse: Nærtstående personer) Nærtstående parter vil typisk være personer eller virksomheder, som har mulighed for at gennemtvinge beslutninger (bestemmende indflydelse), eller som har betydelig indflydelse på de driftsmæssige eller finansielle beslutninger i virksomheden. Der vil fremover være krav om særdeles detaljerede oplysninger om eksempelvis handel med nærtstående parter. Pengestrømsopgørelse (Tidligere betegnelse: Finansieringsanalyse) En pengestrømsopgørelse viser omfanget af indbetalinger og udbetalinger i et regnskabsår. Endvidere giver pengestrømsopgørelsen et overblik over de forhold, der henholdsvis har frigjort og lagt beslag på likviditet i virksomheden. Pengestrømsopgørelsen kan været et nyttigt analyseredskab. Regnskabsklasse Virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven, inddeles i regnskabsklasse A-D. Indplacering i regnskabsklasse afhænger primært af virksomhedens størrelse. Der er forskellige krav til årsrapportens indhold i de enkelte regnskabsklasser. Salgsværdi Den værdi et aktiv (henholdsvis en forpligtelse) har på balancedagen under forudsætning af, at aktivet skal realiseres (eller forpligtelsen skal indfries) på balancedagen. Supplerende beretninger (Tidligere betegnelse: Etiske regnskaber, videnregnskaber og lignende) Disse beretninger omfatter forhold, der ikke er af finansiel karakter, men giver viden om virksomheden. Supplerende beretninger kan være videnregnskaber, miljørapporteringer og lignende. Tilknyttede virksomheder (Tidligere betegnelse: Tilknyttede virksomheder) En virksomheds dattervirksomhed, dens modervirksomhed og denne modervirksomheds øvrige dattervirksomheder. Sagt på en anden måde: Alle de virksomheder, der indgår i koncernen. Virksomhedskapital (Tidligere betegnelse: Selskabskapital) Den egenkapital, virksomhedsdeltagerne (typisk aktionærer/anpartshavere) har indskudt i virksomheden. For særlige virksomhedstyper vil virksomhedskapital være defineret på anden måde. Årsrapport (Tidligere betegnelse: Årsregnskab) Ordet årsrapport rækker videre end blot årsregnskab. En årsrapport omfatter selv årsregnskabet (resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og lignende), ledelsesberetning, eventuelle supplerende beretninger samt såvel ledelsespåtegning som revisionspåtegning. En årsrapport vil således altid omfatte et årsregnskab som ét af sine elementer. I indeværende omtale af begreber er ordet årsregnskab anvendt, når begrebet går direkte på regnskabsdelen i den samlede årsrapport. 7

8 Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret revisionsaktieselskab, København Busch-Sørensen, Statsautoriserede revisorer, Århus - Skanderborg Gunni Pedersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Haugbyrd, Faurum & Andersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Frederiksberg Kresten Foged, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer, Holstebro - Struer Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer AS, Randers - Hammel - Hadsund - Hadsten - Mørke Lund Thomsen & Partnere, Statsautoriserede revisorer, København H. Martinsen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Vejle - Kolding - Grindsted - Varde - Vejen - Esbjerg Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande - Galten - Herning - Ikast - Jelling - Ringkøbing - Silkeborg Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Lemvig - Thyborøn Revision Syd, Statsautoriserede revisorer, Nykøbing F Revisorsamvirket af 1975, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Herlev RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde - Holbæk SønderbroHus I/S, Statsautoriserede revisorer, Horsens Sønderjyllands Revisionskontor, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa - Padborg Ullits & Winther, Statsautoriserede revisorer, Viborg Hjemmeside: Hjemmeside: Redaktion: Jens Skovby Thomas Bjerrehus Redaktion: Jens Tryk: Skovby (ansv.) og Thomas Silkeborg Bjerrehus Bogtrykkeri A/S Redaktionen er afsluttet Redaktionen er afsluttet i 15. januar januar Vi tager forbehold for fejl Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af og mangler vort referat af lovgivning med mere, og lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forud- vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedgående konsultation vedrørende de omhandlede rørende de omhandlede emner. emner. Eftertryk af uddrag af materialet med kildeangivelse Eftertryk af uddrag af materialet med kildeangivelse tilladt. tilladt. RevisorGruppen Danmark RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af uafhæn- er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede gige, statsautoriserede revisionsfirmaer. revisionsfirmaer.

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer...

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere