Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation 5 Human Ressource og samfundsansvar 6 Pensionsmarkedet og salg 6 Investeringsstrategi og afkast 7 Finansielle og forsikringsmæssige risici 8 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold 9 Forventninger til Revisionsudvalg 10 Påtegninger 11 Ledelsens regnskabspåtegning 11 Den uafhængige revisors påtegning 12 Årsregnskab 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 17 Balance 18 Egenkapitalopgørelse 20 Noter 21 Selskabsoplysninger Skandia Livsforsikring A A/S Kay Fiskers Plads København S Hjemmeside: Telefon: Telefax: CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1/1 31/12 Hjemstedskommune: København Ekstern revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé Frederiksberg Ejer Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 2 af 32

3 Hoved- og nøgletal t.kr Præmier Forsikringsydelser investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkeforsikring Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (N1) % 7,7 6,6-0,1-0,1 Afkast efter pensionsafkastskat (N2) % 6,7 5,6-0,1-0,1 Omkostnings- og resultatnøgletal Omkostningsprocent af præmier (N3) % 33,1 33,2 31,6 27,8 Omkostningsprocent af hensættelser (N4) % 1,0 1,2 1,1 1,0 Omkostninger pr. forsikret (N5) kr Omkostningsresultat (N6) % -0,53-0,68-0,66-0,65 Forsikringsrisikoresultat (N7) % -0,13 1,73 0,05-0,07 Konsolideringsnøgletal Bonusgrad (N8) % 0,0 0,0 0,0 0,0 Ejerkapitalgrad (N10) % 14,6 12,1 8,0 7,1 Overdækningsgrad (N11) % 8,0 5,9 2,6 1,7 Solvensdækning (N12) % Forrentningsnøgletal Egenkapital forrentning før skat (N13) % 20,0-23,9-52,7-26,4 Egenkapital forrentning efter skat (N14) % 15,1-18,0-39,6-19,0 Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser før skat (N15) % 4,0 5,2-8,7-7,8 Forrentning af ansvarlig lånekapital (N17) % 5,8 7,2 5,8 5,5 Nøgletallene N9, N16, N18 og N19 er udeladt idet nøgletallene ikke er relevante for selskabet. Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 3 af 32

4 Ledelsesberetning Skandia Livsforsikring A A/S 2009 Fra omverdenen er Skandia Livsforsikring A A/S (Skandia Liv) påvirket af vendingen på de finansielle markeder i marts 2009, hvor stigende globale aktiekurser samt indsnævring af kreditspænd har bevirket et meget tilfredsstillende afkast. Skandia Liv har en konservativ investeringsstrategi med afdækning af selskabets forpligtigelser, men har i løbet af 2009 forøget sin aktieandel for at drage fordel af de stigende aktiekurser. Resultatmæssigt har 2009 dermed været et tilfredsstillende år. Udvikling af nye IT systemer til understøttelse af administrationen er en af de væsentlige interne begivenheder for Skandia Liv. Udvikling af administrationssystemer sker i samarbejde med de øvrige Skandia selskaber. Resultatoversigt Investeringsafkast på 7,7 pct. før pensionsafkastskat Forsikringsteknisk resultat på 43,1 mio. kr. Resultat efter skat på 50,5 mio. kr. Årets resultat Skandia Livs resultat før skat udgør 66,9 mio. kr. mod -53,6 mio. kr. i Efter skat udgør resultatet 50,5 mio. kr. mod -40,4 mio. kr. i Resultatet er dekomponeret i nedenstående tabel. Result i TDKK Renteresultat Risikoresultat Omkostningsresultat Resultat af afgiven forretning Skat Årets resultat Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Kommentarer til resultat I 2009 er bruttopræmierne på 87,1 mio. kr. mod 107,8 mio. kr. i Bruttopræmierne er faldet med 19 pct., hvilket er på niveau med vores forventninger. Udbetalte ydelser udgør 276,9 mio. kr. i 2009, hvilket er et fald på 7,9 pct. i forhold til 2008 og skyldes hovedsageligt et fald i tilbagekøb. Renteresultatet beskriver forholdet mellem investeringsafkast og depotrente tildelt kunderne samt styrkelser til at imødekomme de garantier, selskabet har udstedt. For 2009 er der et overskud på 86,9 mio. kr., der væsentligst kan tilskrives stigninger på aktiemarkederne. Investeringsafkast for regnskabsåret inklusiv relaterede omkostninger udgør 250,6 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til det realiserede for Investeringsafkastet er meget tilfredsstillende set i lyset af den generelle markedsudvikling. Investeringsafkastet i henhold til nøgletal (N1) udgør 7,7 pct. før pensionsafkastskat. Selskabet har ikke givet bonus i Omkostningsresultatet beskriver forholdet mellem de omkostningsbidrag, vi får fra kunderne, og de omkostninger, vi afholder internt i Skandia Liv. Resultatet er negativt med 19,9 mio. kr. som forventet, da bestanden er i afløb. Overskuddet i 2008 på 8,3 mio. kr. er et udtryk for en engangspåvirkning fra markedsværdiregulering af de indregnede administrationsomkostninger. Korrigeret for denne engangspåvirkning Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 4 af 32

5 Ledelsesberetning har det omkostningsbidrag, som Skandia Liv har modtaget fra den faldende kundeportefølje, ikke været tilstrækkeligt til at dække Skandia Livs administrative omkostninger Risikoresultatet beskriver forholdet mellem præmier, ydelser og ændring i hensættelser på risikoprodukter. I 2009 er resultatet negativt med 21,2 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med det positive resultat på 33,4 mio. kr. i 2008 Resultat af afgiven forretning beskriver, hvordan genforsikringen af forsikringsrisikoen har udviklet sig. I 2009 har Skandia Liv realiseret et overskud på 21,0 mio. kr. mod et underskud på 2,3 mio. kr. i Den primære årsag til det forbedrede resultat af afgiven forretning er en engangseffekt på ca. 17 mio. kr. Kommentarer til balance Balancen faldt fra 4 101,3 mio. kr. ultimo 2008 til 4 057,1 mio. kr. ultimo Livsforsikringshensættelserne udgør 3 564,8 mio. kr. ultimo 2009 mod 3 578,0 mio. kr. ultimo Egenkapitalen udgør 359,0 mio. kr. ultimo 2009 mod 308,5 mio. kr. ultimo Egenkapitalen i 2009 er påvirket af årets resultat på 50,5 mio. kr. Basiskapitalen udgør 395,9 mio. kr. og det nødvendige kapitalkrav (solvensdækningen) andrager 164,9 mio. kr., hvilket svarer til en solvensdækning (N12) på 240 %. Skandia koncernen og organisation Skandia koncernen Skandia Liv er et 100 pct. ejet datterselskab af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) som er ejet af Skandia Insurance Company Ltd. (publ). Skandia Insurance Company Ltd. er en del af Old Mutual plc. Old Mutual er en af verdens store kapitalforvaltere og forvaltede ved udgangen af 2009 aktiver for 285 mia.. Koncernen tilbyder en bred vifte af finansielle services i fire geografiske hovedområder: Europa, Sydafrika, Asien og USA. Organisatorisk er Skandia Danmark en del af Skandia Nordic, som er en division under Old Mutuals Long Term Savings Division. Koncernen har fem kerneværdier, der danner rygraden i alle forretningerne rundt om i hele verden. Værdierne udtrykker koncernens adfærd og måde at drive virksomhed på: Integrity Respect Accountability Pushing beyond boundaries Passion Skandia Nordics vision går igennem alle aktiviteter for forretningerne i Norge, Sverige og Danmark. Visionen er at have pensionsmarkedets mest tilfredse kunder. For at nå dette mål, har Skandia Nordic vedtaget 4 overordnede strategiske fokusområder: En fælles varemærkestrategi Én organisation Stærke finansielle præstationer Én kultur Skandia Danmark har to overordnede forretningsområder: Firmapensioner opsparing til alderdom og sikring ved sygdom og død Sundhedsforsikringer effektiv behandling og forebyggelse af sygdomme Strategisk er der desuden lagt vægt på et aktivt samfundsengagement og at kommunikere åbent og aktivt om Skandias CSR arbejde. Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 5 af 32

6 Ledelsesberetning Administrationsfællesskab for Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og Lifeline (filial) Skandia A/S Administrationsfællesskabet for Skandia Livsforsikring A A/S og søsterselskaberne Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og Lifeline (filial) har eksisteret siden 1. januar Administrationsfællesskabet Skandia A/S er for 50 procents vedkommende ejet af Skandia Insurance Company Ltd. (publ), mens de øvrige 50 procent er ejet af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Skandia A/S er således den funktionelle organisation, hvor Skandias pensions- og sundhedsaktiviteter i Danmark er samlet under brandet "Skandia". Human Ressource og samfundsansvar Ultimo 2009 udgjorde antallet af medarbejdere i Skandia A/S 172 svarende til 167,3 fuldtidsansatte. Det er et fald på ca. 4 pct. i forhold til ultimo Faldet skyldes bl.a. en række ubesatte stillinger samt en tilpasning af ressourcerne til aktivitetsniveauet. Skandia har et bonusprogram, som gælder for dele af ledergruppen samt for direktionen og chefgruppen. Bonusprogrammet er markedskonformt og udgør op til fire måneders løn, som afregnes kontant. Derudover er der et aktieoptionsprogram, hvor direktionen får tildelt aktieoptioner, udstedt og betalt af Old Mutual plc., der er bundet i en periode på tre år. En tredjedel af direktionens samlede bonusprogram er bundet i aktieoptionsprogrammet. Igen i 2009 har Skandia arbejdet med Corporate Social Responsibility (CSR). Gennem projektet Ideer for Livet Ambassadører har medarbejderne mulighed for at udføre frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. Ca. 45 procent af Skandias medarbejdere er Ideer for Livet Ambassadører. Tilbuddet er en del af Skandias generelle arbejde med ansvarlighed. Et arbejde, som blandt andet drives gennem Ideer for Livet Fonden. Ideer For Livet Fonden har eksisteret i 11 år og har til formål at yde økonomisk støtte til projekter, der gavner børn og unge. I 2009 var Skandia desuden medforfatter på en ny national strategi for Socialt Iværksætteri. Det er muligt at søge mere information om Skandias arbejde med social ansvarlighed på Pensionsmarkedet og salg 2009 bød på en positiv udvikling oven på et meget turbulent og usikkert Den finansielle krise har imidlertid ikke sluppet taget helt i den danske pensionsbranche, og det har blandt andet hæmmet mobiliteten i markedet. Skandia Liv er lukket for tilgang af nye kunder, og derved forventer vi en beskeden negativ vækst i bruttopræmierne. Regeringen og brancheorganisationen Forsikring og Pension vedtog i efteråret 2008 den såkaldte stabilitetspakke, der påvirkede branchen på to områder. Det første var en let ændret diskonteringsrente til opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser, hvilket reelt betød en kapitalmæssig lettelse for en del af pensionsbranchen. Ændringen havde effekt for Skandia Liv, idet de forsikringsmæssige hensættelser blev reduceret. Det andet område var et krav fra regeringen om bonusmæssig mådeholdenhed i Dermed skulle det sikres, at branchen fik mulighed for at konsolidere sig økonomisk efter et hårdt Stabilitetspakken blev i efteråret 2009 forlænget med et år. Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 6 af 32

7 Ledelsesberetning Investeringsstrategi og afkast Den finansielle nedtur ramte økonomien for fuld styrke i efteråret 2008 og fortsatte ind i 2009, hvor den økonomiske afmatning indtraf. De mest markante fald på de globale aktiemarkeder siden 1930 erne var en realitet og frygten for en total nedsmeltning på finansmarkederne fik regeringer og centralbanker til at reagere prompte med massive støttepakker. I begyndelsen af marts 2009, hvor aktiemarkederne var på deres lavpunkt, begyndte støttepakkerne gradvist at medvirke til en stabilisering af finansmarkederne. Med ekseptionelt lave renter samt en tro på at depressionen kun ville udmønte sig i en recession, oplevede så godt som alle risikofyldte aktiver store kursstigninger. I 2009 steg de globale aktiemarkeder (MSCI World i danske kroner) med godt 26 procentpoint. Kreditspændene er indsnævret, fra 15 procentpoint ved årets start til 6 procentpoint ultimo året, hvilket gav kreditobligationer afkast på mellem 20 og 60 procentpoint. Også statsog realkreditrenterne så en faldende tendens over året. Realkreditrenterne faldt dog væsentlig mere end statsrenterne via en massiv indsnævring i realkreditspændene generelt. Finanstilsynets diskonteringssats før PAL faldt med godt 0,2 procentpoint. Fig. 1 Udvikling i Finanstilsynets diskonteringssats og udvikling i MSCI Verdens aktieindeks Investeringspolitik og depotrenter i Skandia Liv Formueforvaltningen og den overordnede aktivallokering i Skandia Liv sker efter retningslinjer fastlagt af bestyrelsen. Skandia Liv placerer investeringerne i eksterne fonde hos en række af verdens førende kapitalforvaltere. Skandia Liv har stor fokus på udvælgelse af de bedste forvaltere inden for hver aktivklasse. Og som del af Old Mutual, der er en af verdens førende formueforvaltere, har Skandia gode muligheder for at indgå forvaltningsaftaler på meget konkurrencedygtige vilkår. Skandia Livs investeringspolitik er kendetegnet ved høj likviditet, effektiv spredning af investeringerne, styring af valuta- og kreditrisici samt tilpasning til forsikringsforpligtelserne. Skandia Liv har høje rentegarantiforpligtigelser, og dette medfører, at investeringspolitikken er konservativ med en forholdsvis stor overvægt af obligationer. Depotrenten for Skandia Liv var i 2009 uændret fastsat til 4,5 pct. p.a. Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 7 af 32

8 Ledelsesberetning Porteføljefordeling Der investeres målrettet efter stabilt afkast under hensyntagen til selskabets forpligtelser. Skandias langsigtede mål for aktivfordeling i Skandia Liv er 80 pct. stats- og realkreditobligationer, 10 pct. aktier og 10 pct. såkaldte alternative investeringer som f.eks. råvarer, hedge fonde, ejendomme og/eller high yield virksomhedsobligationer. Skandia Liv gik ind i 2009 med en markant lavere aktieandel end det strategiske mål på grund af et fortsat negativt syn på risikofyldte aktiver ved årets start. I løbet af foråret, da risikoappetitten kom tilbage i markederne og da depressionen blev afværget, blev aktieandelen øget; fra ca. 3 pct. i marts til godt 8 pct. i juni og til 12,5 pct. ved årets udgang. Den samme strategi blev gennemført for så vidt angår alternative investeringer, som ved årets indgang lå med en andel på 2,5 pct. og ved udgangen af 2009 med 8,6 pct. af de samlede aktiver. Fig. 2 Eksponering af aktiverne i Skandia Liv A Det samlede investeringsafkast inklusiv samtlige afdækninger i Skandia Livsforsikring A A/S endte i 2009 på 8,3 pct. (før PAL). Heraf gav aktierne en gevinst på 33,3 pct. Det var primært overvægten af aktier i nye markeder hhv. managerudvælgelsen der gav dette merafkast (ifht. MSCI World). De traditionelle obligationer, der generelt udgør langt størstedelen af porteføljen, gav også et rigtig fornuftigt afkast på 6,8 pct., primært drevet af indsnævringen i realkreditspændet. De såkaldte alternative investeringer gav anledning til et afkast på hele 42,9 pct. Afdækning af renterisici på selskabets forpligtigelser påvirkede afkastet negativt med -1,8 pct. over året, bl.a. som følge af normaliseringen af rentekurven hhv. faldet i usikkerheden/volatiliteten på de finansielle markeder. Skandia Liv afdækker renterisici ved anvendelse af flere finansielle instrumenter blandt andet swaptioner, rente futures og swaps. Skandias aktive forvaltning af porteføljen med en ved indgangen til året markant lavere aktieandel end det langsigtede mål på 10 pct. bød på udfordringer i forhold til timingen af aktieopkøb. Ikke desto mindre ramte Skandia Liv vendingen på finansmarkederne rigtigt, hvilket udmøntede sig i at det samlede afkast for året kom væsentligt over det tilsvarende afkast for den strategiske aktivallokering. Skandia Liv vil fortsat agere dynamisk i såvel udvælgelsen af de bedste eksterne fonde som i anvendelsen af finansielle instrumenter til afdækning af uønskede risici. Finansielle og forsikringsmæssige risici Finansielle risici Finansielle risici i Skandia Liv knytter sig til usikkerheden på udviklingen i afkastet af de finansielle aktiver og de aftaler, Skandia Liv har indgået med kunderne om afkast. Også i 2009 har der været fokus på afkaststrategien, som beskrevet ovenfor. Skandia Liv anvender finansielle instrumenter (blandt andet swaptioner) til at reducere renterisikoen på passiverne markant i tilfælde af faldende renter, idet gevinster på finansielle instrumenter vil opveje den stigning i passiverne, som et rentefald vil føre til. Regeringen og brancheorganisationen Forsikring & Pension vedtog i efteråret 2008 den såkaldte stabilitetspakke, der påvirkede branchen på to områder. Det første var en let ændret diskonteringsrente til opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser, hvilket reelt betød en kapitalmæssig lettelse for en del af pensionsbranchen. For Skandia Liv betød det en reduktion af de forsikringsmæssige hensættelser på 23,9 mio. kr. Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 8 af 32

9 Ledelsesberetning Det andet område var et krav fra regeringen om bonusmæssig mådeholdenhed i Dermed skulle det sikres, at branchen fik mulighed for at konsolidere sig økonomisk efter et hårdt 2008 Der er løbende fokus på selskabets kapitalforhold, så de til enhver tid er tilpasset forretningen og forpligtelserne. Den overordnede risikostyring i Skandia Liv udføres i overensstemmelse med Finanstilsynets anbefalinger og er forankret i overvågningen af udviklingen i de registrerede aktiver og de dertil hørende forpligtigelser. Skandia Liv har gennem hele 2009 været i grønt lys i Finanstilsynets trafiklysscenarier. Forsikringsmæssige risici Forsikringsrisici i Skandia Liv består af usikkerheden på udviklingen i forsikringsresultatet dvs. indtægterne fratrukket udgifterne vedrørende invalidedækninger, dødsfaldsdækninger og dækning ved kritisk sygdom. Hvis eksempelvis flere kunder end forventet får tilkendt invalidedækning i Skandia Liv, kan det medføre underskud for Skandia Liv på invalidedækningerne. Tilsvarende kan perioden, hvor kunderne modtager pension, afvige fra det forventede. Sidstnævnte forsikringsrisiko er af mindre økonomisk betydning i Skandia Liv. Skandia Livs forventninger til indtægter og udgifter baserer sig på diverse analyser af dødelighed og invaliditet, som opdateres løbende. Skandia Liv har et godt og effektivt genforsikringsprogram sammen med de øvrige Skandia enheder i Danmark. Programmet, der omfatter kunder med store invaliderisikodækninger, er suppleret med en katastrofedækning til brug i tilfælde, hvor flere kunder eksempelvis bliver invalide som følge af samme forsikringsbegivenhed. Skandia Liv overvåger løbende, at der ikke forekommer systematisk omfordeling af midler mellem de forskellige kundegrupper. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold Der er ikke fra balancedagen og frem til underskrivelse af regnskabet indtrådt forhold, der efter ledelsens vurdering forrykker vurderingen af årsregnskabet. Der har ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Forventninger til 2010 Skandia Liv er en afløbsbestand, og derfor forventer vi en faldende præmieindtægt for Kundebestanden bliver alt andet lige ældre, og derfor forventer vi stigende udbetalinger til udløbsydelser. Vi forventer, at kunder vil vælge at tilbagekøbe deres policer for at placere opsparingen i andre produkter som for eksempel Skandia Link. Vores forventninger til resultatet for 2010 er påvirket af selskabets faldende kundebestand, og derved forventer vi et omkostningsresultat, der vil påvirke resultatet negativt. Resultatet for 2010 er endvidere påvirket af afkastene på de finansielle markeder og af resultatet på vores risikoforretning. For at opfylde stabilitetspakkens krav til bonusmådeholdenhed gives der ingen bonus i 2010 i lighed med Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 9 af 32

10 Ledelsesberetning Revisionsudvalg Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S og Skandia Link Livsforsikring A/S har etableret et revisionsudvalg. I udvalget sidder Anna-Carin Söderblom, Lars-Göran Orrevall og Finn Scheibye. Ifølge revisionsudvalgsbekendtgørelsen skal minimum ét medlem af revisionsudvalget være uafhængig af selskaberne og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Bestyrelsen har udpeget Finn Scheibye, der er uafhængig af de tre nævnte Skandia-selskaber, og som i en længere periode har været ansat som økonomi- og regnskabsdirektør i PFA Pension og derigennem har opnået kvalifikationer til at aflægge regnskab i finansielle virksomheder. Revisionsudvalgets primære opgaver er at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, overvåge om Skandia-selskabernes interne kontrolsystem, interne revision og risikostyring fungerer effektivt, overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. og endelig at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed. Der afholdes møder i revisionsudvalget mindst 3 gange årligt efter en fast arbejdsplan og derudover i øvrigt, når dette vurderes at være nødvendigt. Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 10 af 32

11 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for Skandia Livsforsikring A A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af virksomhedens finansielle stilling, samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. april 2010 Direktion Thomas Jensen Bestyrelse Björn Järnhäll (Formand) Lars-Göran Orrevall (Næstformand) Finn Scheibye Anna-Carin Söderblom Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 11 af 32

12 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Skandia Livsforsikring A A/S Vi har revideret årsregnskabet for Skandia Livsforsikring A A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, side Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 21. april 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Dan Jespersen statsaut. revisor Peter Düring Jensen statsaut. revisor Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 12 af 32

13 Anvendt regnskabspraksis Skandia Livsforsikring A A/S er et 100 pct. ejet datterselskab af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), Sverige. Skandia Liv indgår i koncernregnskabet, udarbejdet af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia med hjemsted i Stockholm, Sverige. Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- og afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Regnskabsposter, der er opgjort for egen regning, angives med f.e.r. Valuta Valutakursregulering fremkommer ved, at poster i resultatopgørelsen omregnes til transaktionsdagens kurs, mens balanceposterne i udenlandsk valuta er optaget til valutakurserne pr. 31. december Resultatopgørelsen Præmier Løbende præmier og engangspræmier fra forsikringskontrakter medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Genforsikringsandelen af præmierne fradrages. Investeringsafkast Renter og udbytter m.v. indeholder renter af obligationer, andre værdipapirer, udlån og likvide beholdninger samt udbytte af kapitalandele. Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede gevinster og tab samt valutakursreguleringer på investeringsaktiver. Beløbet oplyses netto i resultatopgørelsen. Renteudgifter indeholder renter af lån og øvrig gæld. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indeholder porteføljemanagement gebyrer til kapitalforvaltere, handelsomkostninger, depotgebyrer samt egne omkostninger til administration af investeringsaktiver. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskatten opgøres ud fra regnskabsårets investeringsafkast. Pensionsafkastskattesatsen udgør 15%. Forsikringsydelser Forsikringsydelser omfatter årets udbetalte ydelser på forsikringskontrakter, reguleret for årets ændring i erstatningshensættelser og efter fradrag for genforsikringens andel. Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser omfatter årets ændring af livsforsikringshensættelserne brutto med fradrag for genforsikringens andel. Ændringen specificeres i noterne på garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripolicer. Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 13 af 32

14 Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger omfatter omkostninger forbundet med at erhverve og forny forsikringsbestanden. Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger. Selskabets administration varetages af Skandia A/S. Omkostninger, der afholdes af dette selskab, er fordelt mellem Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring A/S og Lifeline (filial) ud fra en ABC-omkostningsfordelingsmodel. Modellen tager udgangspunkt i en løbende dynamisk regulering, igennem året, af selskabernes omkostningsandel ud fra nøgleaktiviteter. Overført investeringsafkast Det overførte investeringsafkast består af afkast af de til egenkapitalen allokerede aktiver. Skat Skandia Liv er sambeskattet med en række danske selskaber og filialer, der er ejet af henholdsvist Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) og Skandia Insurance Company Ltd. (publ). Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen. Aktiver Andre finansielle investeringsaktiver Køb og salg af andre finansielle investeringsaktiver indregnes på afregningsdagen til dagsværdi, der som hovedregel svarer til kostprisen. Indtil afregningsdagen indregnes ændringer i dagsværdien af det erhvervede eller solgte aktiv. Finansielle aktiver, der klassificeres på indregningstidspunktet som finansielle aktiver, måles til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen. Når der foreligger et aktivt marked, foretages værdiansættelsen med udgangspunkt i sidst kendte markedspris på balancedagen (Lukkekurs). Når et aktivt marked ikke findes, anvendes almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, eksempelvis i form at diskontering af fremtidige cashflow, sammenligning med tilsvarende instrumenter for hvilke, der findes markedspriser og andre kendte værdiansættelsesmodeller, hvor der anvendes markedsbaserede input. Afledte finansielle instrumenter indgår under posten "Øvrige", hvis dagsværdien er positiv, mens de indgår under posten "Anden gæld", hvis dagsværdien er negativ. Tilgodehavender Tilgodehavender og mellemværender måles til skønnet dagsværdi ved årets slutning, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab. Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter vedrører periodiserede obligationsrenter. Andre periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 14 af 32

15 Passiver Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning måles til dagsværdi og opdeles i balancen i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser. Livsforsikringshensættelser Livsforsikringshensættelser opdeles i garanterede ydelser, bonuspotentialer på fremtidige præmier og på bonuspotentialer på fripoliceydelser. Livsforsikringshensættelser måles som de samlede nettoforpligtelser af de af selskabet indgåede forsikringsaftaler inklusive bonus, der er fordelt til forsikringstagerne. Ved opgørelsen anvendes de bedst mulige skøn over den forrentning, der kan opnås på markedet, over de involverede forsikringsrisici, herunder dødelighed og invaliditetshyppighed, samt over de omkostninger, som forsikringerne gennemsnitligt forventes at kunne administreres for under de vilkår, der er gældende på markedet. Garanterede ydelser Garanterede ydelser måles til nutidsværdien af de ydelser, der er garanteret forsikringstageren, samt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration af forsikringen med fradrag af nutidsværdien af de aftalte fremtidige præmier. Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fremtidige præmier måles til forskellen mellem nutidsværdien af de ydelser, der er garanteret forsikringstageren ved omtegning til fripolice, samt den forventede nutidsværdi af summen af de garanterede ydelser og de fremtidige udgifter til administration af fripolicer. Bonuspotentiale på fripoliceydelser Bonuspotentiale på fripoliceydelser for bestanden af bonusberettigede forsikringer måles til forskellen mellem værdien af retrospektive hensættelser, dvs. det beløb, der svarer til værdien af den del af selskabets samlede aktiver, som selskabet har hensat vedrørende forpligtelser på den enkelte forsikring med fradrag af nutidsværdien af forventet fremtidigt administrationsresultat, og værdien af garanterede fripoliceydelser, dvs. summen af garanterede fripoliceydelser for hver forsikring samt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration af fripolicen. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser i livsforsikring indeholder ubetalte, forfaldne forsikringsydelser og indbefatter et skøn over forsikringsydelser for endnu ikke anmeldte forsikringsbegivenheder vedrørende regnskabsåret. Generelt indregnes erstatningshensættelser uden hensyntagen til rente (diskontering). Dog indregnes erstatningshensættelser aktuarmæssigt inden for enkelte forretningsområder, hvor erstatningerne afvikles over en længere årrække. Gevinst eller tab på afløb af tidligere års erstatningshensættelser indgår i erstatningsudgifterne. Hensættelse til skatter Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balance orienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 15 af 32

16 Genforsikringsdepoter Genforsikringsdepoter indeholder gæld til reassurandører i henhold til de indgåede genforsikringskontrakter. Gæld Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår. Nøgletal Selskabets nøgletal udarbejdes efter reglerne i Finanstilsynets bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers regnskabsaflæggelse. Skandia Liv blev etableret i 2006 og derved findes der ikke nøgletal før Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 16 af 32

17 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Note t.kr Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r. i alt Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r. i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsvirksomheder 0 0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast RESULTAT FØR SKAT Skat Årets resultat Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 17 af 32

18 Balance pr. 31. december Note t.kr AKTIVER Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Udskudt pensionsafkastskat Udskudt skat Andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, I ALT Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 18 af 32

19 Balance pr. 31. december Note t.kr PASSIVER 12 Aktiekapital Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT Ansvarlig lånekapital Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige ydelser Bonuspotentiale på fripolicer Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Udskudte skatteforpligtelser 0 0 HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT 0 0 GENFORSIKRINGSDEPOTER 0 0 Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld GÆLD, I ALT Periodeafgrænsningsposter PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser 19 Koncerninterne transaktioner 20 Oplysninger i medfør af Lov om finansiel virksomhed Koncernregnskab 22 Hoved- og nøgletal 23 Risikoforhold 24 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi 25 Følsomhedsoplysninger 26 Aktiebeholdning procentvis fordelt på brancher og regioner, jf Ledelseshverv Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 19 af 32

20 Egenkapitalopgørelse tkr. Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital 31. december Forøgelse af aktiekapitalen Overført, jf. resultatdisponering Egenkapital 31. december Overført, jf. resultatdisponering Egenkapital 31. december Skandia Livsforsikring A A/S, årsrapport 2009 Side 20 af 32

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere