VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE"

Transkript

1 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle ,2610 Rødovre Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen, der er en del af matrikel nr. 9 dy og 9v Rødovre By, Rødovre, beliggende Valhøjs Alle , 2610 Rødovre. Medlemmer 3 Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Dette medlem kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3, stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager foreningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig Original! juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side l af19

2 27.apriI2011 og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbolig til sig og sin husstand. Ved at flytte ind forstås, andelshaveren tager boligen i brug som helårsbolig for sig og sin husstand. Ingen andelshaver må benytte mere end en bolig i foreningen og er forpligtiget til at bebo boligen, med mindre andelshaveren er midlertidig fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Indskud og ejerandel 4 Andelsboligforeningens boligenheder udgør følgende Boligtype A (95 m 2 ) Boligtype B (95 m 2 ) Boligtype C (107 m 2 ) Dkr Dkr Dkr Indskuddet betales kontant. Dertil tillægges forholdsmæssige udgifter i henhold til tegningstilbuddet. Hæftelse Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtigelser vedrørende foreningen, jf. dog stk. 2. For de lån i realkreditinstitutter, pengeinstitutter og anden finansiering, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne - Original/juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side 2 af 19

3 27.apri12011 uanset stk. 1 - personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Et fratrædende medlem eller hans bo hæfter for den solidariske forpligtelse efter stk.1 og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Andel 6 Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til de i 4 anførte indskud. Medlemmerne kan pantsætte deres andel i foreningens formue, ligesom andelen kan gøres til genstand for kreditor- og/eller retsforfølgning (arrest, eksekution m.m.). Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a. Der kan ikke gives transport i eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtag og kvittere for afregningen af et sådant tilgodehavende. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 13-19, jf. dog stk. 4. Ved tvangssalg sker overdragelsen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, dog under iagttagelse af de ændringer som følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 b For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. Boligaftale 7 Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager an- Original/juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Sidc3af19

4 27.apri12011 det, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Boligafgift 8 Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen. Det indbyrdes forhold mel-lem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes, så-ledes at fordelingen sker i samme forhold som andelshavernes andel i foreningens formue, jfr. 6, stk. 1. Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling af leje. 9 Vedligeholdelse AI vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger og bortset fra udskiftning af yderdøre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdel og tilbehør til lejligheden, såsom f.eks. udskiftning af gulve, køkkenborde, hårdehvidvarer m.v. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse af boligen, som skyldes slid og ælde. AI vedligeholdelse af bygningen udvendig samt carporte påhviler andelsboligforeningen. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler for, hvorledes den udvendige vedligeholdelse af bygningerne og andelshavernes indvendige vedligeholdelse samt vedligeholdelse af fællesarealer skal foretages. Såfremt andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens Original! juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side4afl9

5 27.apri12011 udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel jf. 21. Forandringer 10 Andelshaverne er berettiget til at foretage mindre forandringer i boligen. Enhver forandring skal - inden den bringes i udførelse - anmeldes for bestyrelsen. Større forandringer, herunder ændringer af bygning, skillevægge m.v. skal godkendes af bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse. Andelshaverne er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om omforandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesser. Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. Fremleje 11 En andelshaver må hverken helt eller delvist overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han/hun er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3. En andelshaver er berettiget til at fremleje eller - låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidig fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende Original! juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side 5 af 19

6 27. april 2011 for en begrænset periode på normalt 2 år. Deslige kan fremleje tillades ved fraflytning eller dødsfald, såfremt lejligheden er sat beviseligt til salg hos ejendomsmægler. Fremleje kan ske i en begrænset periode på normalt to år. Det er til enhver tid andelshaverens pligt at holde bestyrelsen ajour med salgsprocessen. Såfremt et salg ophører i lejeperioden, betragtes betingelserne for fremleje ikke længere at være opfyldt, hvorfor lejeaftalen automatisk opsiges til udgangen af den efterfølgende måned. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Bestyrelsen kan godkende fremleje eller - lån af enkelte værelser når følgende betingelser er opfyldt: e Andelsejer skal sende ansøgning om fremleje til bestyrelsen og administrator senest 30 dage før fremleje start, til den første i en måned. e Andelsejer skal have opfyldt samtlige forpligtelser overfor andelsforeningen forud for og frem til tidspunktet for fremleje. e Når lejer, skønnes at kunne indtræde i det daglige ansvar, der er ved at indtræde som beboer i andelsboligforeningen, kan lejekontrakt udarbejdes. e Lejekontrakt skal godkendes af bestyrelsen. e Fremleje kan godkendes for en tidsbegrænset periode på normalt 2 år. e Lejers depositum fastsættes til 3 måneders boligbidrag. e Såfremt den pågældende lejer ikke overholder bestyrelsens retningslinjer for benyttelsen af andelsbolig foreningens lejligheder, kan ejeren af andelen pålægges at sikre, at disse krav opfyldes. e Ejeren af andelsbeviset er til enhver tid fuldt ansvarlig for opfyldelse af samtlige forpligtelser og rettigheder overfor andelsboligforeningen. Husorden 12 Generalforsamlingen kan til enhver tid - bindende for alle medlemmer - fastsætte regler for husorden og husdyrhold. Original/juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side 6 af 19

7 27.april 2011 Overdragelse 13 Ønsker en andelshaver at fraflytte en bolig, er vedkommende berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i 13, 2. afsnit, til en anden, der bebor eller samtidig med overdrageren flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: A. Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig eller en person, der er beslægtet med andelshaveren i lige op- og nedstigende linie, eller til en person der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen. B. Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne bolig overlades til den fraflyttede andelshaver. C. Andre personer, der er indtegnet på venteliste hos bestyrelsen efter indstilling fra en andelshaver. Hver andelshaver eller flere andelshavere, der i fællesskab ejer 1 andel, er kun berettiget til at have 1 person indstillet på ventelisten. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte, en at de indtegnede 1 gang årligt skal bekræfte deres ønsker om at stå på ventelisten, idet de ellers kan slettes. Hvis nogen på grund af manglende bekræftelse, skal den indstillende andelshaver orienteres skriftligt. D. Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. Original/juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 201 I Side 7 al'19

8 27.april 2011 Pris 14 Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende alle eventuelle øvrige aftaler efter 14. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier: A. Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat af den seneste årlige generalforsamling med tillæg af den prisstigning, som generalforsamlingen har godkendt for tiden indtil næste generalforsamling. Andelenes pris og prisstigning fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. Andelshaveren er uanset den af generalforsamlingen fastsatte pris, berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt. B. Værdien af egentlige forbedringer, jfr. 10, ansættes til dokumenteret anskaffelsespris, som afskrives med 10 % p.a. af anskaffelsesprisen, således at forstå, at forbedringer efter 10 år ikke har nogen økonomisk salgsværdi. Såfremt andelshaveren under byggeriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale, har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer, så som køkken, skabe, fliser m.v. opgøres og afskrives det særskilt betalte vederlag som ovenfor anført. C. Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen fastsættes som den dokumenterede anskaffelsespris med fradrag af 10 % p.a. af anskaffelsesprisen, således at forstå at det pågældende inventar ikke har nogen økonomisk salgsværdi efter 10 år. Original/juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side 8 af 19

9 27.apriI2011 D. Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld, kan beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil. E. Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig, overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Køber skal indtilovertagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. F. Fastsættelsen af prisen for forbedring, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse, udarbejdet og dokumenteret af den fraflyttende andelshaver. Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand vurderes disse ved syn og skøn foretaget af arkitekt udpeget af andelsboligforeningernes fællesrepræsentation. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel for andelshaveren og bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet. Fremgangsmåde 15 Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal køberen have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelt pristillæg eller - nedslag for vedligeholdelsesstand. Køber skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med lov om boligfællesskabers bestemmelser om prisfastsættelse og om straf. Original/juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side 9 a1'19

10 27.apriI2011 Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes som en standardformular. Overdragelsessummen indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender, herunder ved indfrielse af eventuelt garanteret lån i henhold til tidligere gældende 16, udbetaler resten af provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr for bestyrelsens arbejde i forbindelse med overdragelsen. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til panteller udlægshavere og ved tvangssalg eller - auktion. Overdragelsessummen skal indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Ved afregning er foreningen berettiget til at anvende provenuet til indfrielse af et eventuelt garanteret lån, således at garantien kan frigives. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overdragelsen. Snarest muligt efter køberens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælger, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Original/juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side 10 af 19

11 27.april20ll Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i afsnit 3-5, skal afregnes senest 3 uger efter overdragelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra køberen. Garanti for lån: 16 I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i 210m eksklusion. Fraflytning 17 Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i Dødsfald 18 I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret først til personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder, og dernæst personer, der var beslægtede med den afdøde andelshaver i lige op- og nedstigende linie, samt personer, som af den afdøde andelshaver overfor be- Original/juni 2004, ændret 2005, 2008, 20 IO og senest ændret ved GF 2011 Side 11 af 19

12 27.apri12011 styrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen, ligesom pris og vilkår for overtagelsen skal godkendes. Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3 måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter regler i 15. Samlivsophævelse: 19 Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller og registrerede partnere er den af parterne, der efter deres egen eller myndigheders bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelsen af boligen. Reglen i 1. afsnit finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, og såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen. Opsigelse 20 Andelshaverne kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i om overførsel af andelen. Eksklusion: 21 Såfremt et medlem ikke betaler et eventuel resterende indskud eller kommer i restance med boligafgift eller andre ydelser, som skal erlægges sammen med denne, eller ydelser som foreningen hæfter for eller groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre med- Original! juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side 12afl9

13 27.april 20 Il lemmer, eller i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen, eller såfremt et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter Lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan det pågældende medlem ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen. Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet eller, hvor den tidligere andelshaver har mistet indstillingsretten efter 17,18 og 21 eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen skal bestyrelsen respektere den i 13 punkt B og C nævnte rækkefølge. Bestyrelsen afgør frit, hvem der skal overtage boligen, såfremt der ikke indstilles kandidater. 23 Generalforsamling: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag 6. Valg af bestyrelse 7. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. Original! juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side 13 ar19

14 27.apri12011 Indkaldelse m.v.: 24 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller en myndig nærstående, der bebor boligen sammen med andelshaverne. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Enhver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller en myndig nærstående, der bebor boligen sammen med andelshaveren, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt. Flertal: 25 Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis en 1/5 af foreningens medlemmer er mødt. Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgifterne, eller om iværksættelse af forbed- Original/juni 2004, ændret 2005, 2008, og senest ændret ved GF 2011 Side 14 af 19

15 27.apri12011 ringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 25 %, eller om henlæggelse af sådanne arbejder med et beløb, der overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, men er mindst 1/4 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling og på denne generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages med mindst 3/4 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Ændring af vedtægternes 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer, overfor hvem andelshaverne hæfter solidarisk. Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige medlemmer. Er der ikke mindst % af samtlige medlemmer til stede på generalforsamlingen, men er der flertal på mindst % af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 3/4 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Dirigent m.v. 26 Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Bestyrelsen skal sørge for, at der skrives protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede, skal tilstilles andelshaverne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelse: 27 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 28 Original/juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side 15 af 19

16 27.april 2011 Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen består af 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen - med valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år. Generalforsamlingen vælger desuden 1-3 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen. Såfremt 2 eller flere kandidater ved en afstemning om valg til bestyrelse eiler som suppleant opnår lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning mellem de pågældende. Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige nærstående, såfremt de bebor en bolig sammen med en andelshaver. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 person fra hver husstand. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og bestyrelsesmedlem. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i hans sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Møder: 29 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt vedkommende eller en person, som vedkommende er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresse i sagens afgørelse. Original/juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side 16 ar 19

17 27.apri1201l Bestyrelsen sørger for, at der bliver skrevet protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af hele bestyrelsen. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. Tegningsret: 30 Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Administration: 31 Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver til at afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser. Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i nærværende paragraf 3-5, finder da anvendelse. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos kassere n skal foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut, på hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til den nævnte konto. Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføring, opkrævning af boligafgift, varetagelse af lønregnskab og udbetaling af faste betalinger, til et pengeinstitut eller en revisor. I det omfang en sådan overladeise ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en kasserer, der er ansvarlig for ovennævnte ting. Original/juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side 17afl9

18 27.april 2011 Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanligvis ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsregnskabet. Regnskab: 32 Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med og regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og administrator, hvis en sådan er valgt. Regnskabsåret er fra til I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til de priser og prisstigninger på andelen, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden, indtil næste årlige generalforsamling, jfr. 14. Forslaget anføres som note i regnskabet. Som note til regnskabet oplyses summen af de garantier, der er givet efter den tidligere gældende 16. Når summen af garantierne ikke overstiger kr. O, bortfalder denne pligt. Hvert år medtages i resultatopgørelsen et beløb til henlæggelse i en fond som en særlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer, fornyelser eller andet som generalforsamlingen måtte træffe beslutning om. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdien. Revision 33 Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Original! juni 2004, ændret 2005, 2008, 2010 og senest ændret ved GF 2011 Side 18 af 19

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER VED TOFTEN ANDELSBOLIGFORENINGEN MUNKEBO. for

VEDTÆGTER VED TOFTEN ANDELSBOLIGFORENINGEN MUNKEBO. for VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN VED TOFTEN MUNKEBO INDHOLDSFORTEGNELSE: S 1 Navn og hjemsted S 2 Formål S 3 Medlemmer S 4 Indskud S 5 Hæftelse S 6 Andel S 7 Boligaftale S 8 Boligafgift S 9 Vedligeholdelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3.

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3. Foreningens navn og hjemsted: VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $r. Forenin gens navn er Andelsboli gforeningen Turegården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere