Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*"

Transkript

1 MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn ERIK BORG, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN, S. K, DM. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Direktør, cand. jur. KNUD OLDENDOW, K, DM. Kaptajn J. KASTRUP OLSEN, R, DM. Direktør SVEND STORM-JØRGENSEN, R 1. Grosserer, generalkonsul VIGTOR B. STRAND*, K. Skibsreder A. E. SØRENSEN, R 1. Overlærer E. GETHER SØRENSEN Kontorchef TAGE G. SØRENSEN*, R. Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet, cand. jur. E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. PERSONALE Museeis leder: Museumsdirektør, dr. phil. HENNING HENNINGSEN Museumsinspektør: Mag. art. fru HANNE POULSEN Museumsassistent: ERIK DANNESBOE Konservator: CHR. NIELSEN Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN Sekretær: Fru JOHNNA HENDRIKSEN Arkivassistent: Fru ELISABETH HENNINGSEN Assistent: Fru KAYA HANSEN Kustoder: SVEN JOHANNESSEN og HANS HENNING JØRGENSEN

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING FOR REGNSKABSÅRET AF STØRRE gaver indgået til museet er der grund til at nævne et manuskript Navigations-Bog indeholdende Brede- og Længde-Regningen... udregnet af Andreas Lorents Floor " (deponeret af civiling. R. Z. Floor, Åbyhøj). Sådanne håndskrevne bøger fra navigationsundervisningen har museet flere af, men denne er af speciel interesse, idet den er skrevet ombord i Krigs-Fange Skibet Bahama, liggende i Gillingsham Bay". Det stammer med andre ord fra den engelske prison" under krigen , hvor ialt dansknorske søfolk sad som krigsfanger. Det fremgår heraf og af en anden, men mindre navigationsbog, skrevet af P. N. Bache, Helsingør, ombord på samme skib i 1813 (i museets eje), at de ældre navigatører gav de unge søfolk undervisning i styrmandskunsten, mens de sad i fangenskab. Floor var født i København 20. okt. 1788, så han har altså været år, da han skrev bogen. Han tog skipperborgerskab i København 1821 og førte i den følgende tid forskellige skibe, bl. a. fregatten Emilie" af København på flere rejser til Vestindien. Samtidig optrådte han som skibsejer førte han udvandrerskibet fregat Stephani" af Hamborg (R. M. Slomans rederi). I sin alderdom boede han i sømandsstiftelsen Bombebøssen. Han døde 1864 af brystbetændelse og blev begravet fra Holmens kirke. På et loft i en gammel klarerergård i Helsingør er fundet en række protokoller fra sundtoldstiden, og heraf har museet modtaget de syv, hvoraf fem stammer fra det russiske konsulat i Helsingør i 'rne. Det drejer sig om kopibøger, fortegnelser over pasvisa, attestationer og certifikater, samt registrering af russiske i realiteten finske - skibe, som betalte øresundstold. I forvejen har museet flere 1 o Årbog 1971

3 146 lignende protokoller. De belyser de komplicerede forhold i forbindelse med klareringen (gave fra arkitekt Mads Drosted). Riggernes og Sejlmagernes Forbund i Helsingør, oprettet 1916, har skænket sin fane til museet, idet forbundet nu som et tidens tegn går ind. Efter anmodning fra museet har fhv. rigger og sejlskibssømand Johan Chr. Lassen udført en køjesæk og tilhørende lås med knobarbejder efter model af sin oprindelige sæk, der endte på havets bund under 1. verdenskrig. Det er en betydningsfuld mangel i museets samlinger, man herved har søgt at råde bod på, og stadig vil en velbrugt køjesæk ligesom sømandens daglige tøj og udrustning være at finde på Søfartsmuseets ønskeseddel. Fra fhv. bådebygger Niels Johs. Christiansen, Hellerup, der 1906 kom i lære hos en søn af den bekendte bådebygger Peter Bjerg i Strandgade i Helsingør, har museet modtaget en god samling skibsog bådebyggerværktøj, hvoraf en del stammer fra Bjergs bådebyggeri, og en del har tilhørt bådebygger Carl Laur. Jacobsen. Endvidere et manuskript, skrevet af Jacobsen: Om den Constructionsmaade, som kaldes Reduction" (1863), vistnok stammende fra undervisningen på konstruktionsskolen på Orlogsværftet, ligesom en medfølgende samling konstruktionstegninger. Jacobsen byggede den første kaproningsbåd i Danmark, Kvik" (I), og hans tegning til denne, samt til et par andre bygninger, har museet også modtaget. Ved køb er erhvervet bl.a. en smuk kinesisk sølvmodel af en djunke, formentlig hjembragt af en sømand i 1800-tallet, og ligeledes en søkikkert, signeret T. Harris & Son, London, samt et engelsk kobberstukket søkort over Jyllands vestkyst ca. 1700, af Mount & Page. I gavelisten anføres de mange givere af museumsgenstande, fotos og bøger. Museet takker for gaverne og udtrykker samtidig sin glæde over den interesse for museets arbejde, som ligger deri. Størsteparten af museets tilvækst er simpelthen gaver, og uden velvilje fra personer med sympati for vort virke kan vi ikke indsamle de ting, som vore efterkommere vil finde det naturligt, at vi opbevarer. Museet takker ligeledes de fonds, firmaer og institutioner, som

4 r 47 Museumsdirektør Knud Klem, malet 1971 af kunstneren Gunner Ditlefsen. Portrættet blev ophængt på Handels- og Søfartsmuseet under komitémødet 29. juni Det er bekostet af museet med støtte af Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner. Fot. Arne Magnussen. Portrait of Knud Klem, director of the Danish Maritime Museum

5 148 i årets løb har støttet det med økonomiske bidrag. Deres navne er opført i en specifikation under regnskabet. Ikke mindst takker vi den række firmaer, som i en treårsperiode har bevilget os et ekstraordinært tilskud. Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner har i lighed med sidste år foræret museet farvepostkort af nogle af de mest populære udstillede genstande, samt fire serier slides å seks stk., ialt 24 forskellige. Disse er til salgs ved museets indgang. Museet har i samarbejde med D/S Øresund ved dettes velvilje deltaget i fremstillingen af den første af en serie kompasplatter i kgl. porcellæn med motiver fra ældre kompasser i vort eje. Museets personale har i foråret 1971 haft travlt med at forberede en særudstilling Fra det gamle Grønland" i anledning af 250-året for Hans Egedes ankomst, til Grønland. Takket være tilskud fra Prinsesse Margrethes og Prins Henriks Bryllupsfond, Ministeriet for Grønland, J. L.-fondet (ved skibsreder Knud Lauritzen) og Kryolitselskabet Øresund A/S lykkedes det museet at anskaffe de nødvendige udstillingsmoduler. Det meste af det viste materiale stammer fra museets egne rige samlinger og er ting, der så godt som aldrig har været fremme, både akvareller fra 1800-tallet, genstande og modeller. Udstillingen blev åbnet af handelsminister Knud Thomsen fredag 4. juni 1971 i nærværelse af Hds. kgl. Højhed Tronfølgeren og andre inviterede gæster. Udstillingen vises til sæsonens slutning i oktober. Den smukke plakat med motiv fra Jakobshavn (fot. Peter Juul) er blevet en stor succes; den er en gave fra Lademanns Forlag. Geodætisk Institut har ved dets leder, prof. dr. phil Einar Andersen, foræret det nyeste kort over Grønland i smuk montering. Hjælp af faglig og praktisk art blev desuden ydet af Arktisk Institut (ved dets leder oberst J. V. Helk), Den kgl. grønlandske Handel, de fhv. oversygeplejersker i Grønland Signe Vest og Inger Preisler, samt C. Wiibroes Bryggeri, Helsingør. Museumsinspektør fru Hanne Poulsen havde hovedansvaret og hovedæren for den smukke og righoldige udstilling, som har vakt almindelig interesse hos museets besøgende.

6 i49 ^» =4* Model i sølv af kinesisk djunke, med små figurer af kinesiske søfolk tallet. Handels- og Søfartsmuseet. Fot. Arne Magnussen. Silver model of a Chinese junk, igth century.

7 150 I april 1970 besøgte Henning Henningsen Ghana for at studere forter og andre minder fra dansk tid. Museet bistår ghanesiske kolleger i arbejdet med at indrette et vestafrikansk museum i Cape Coast Castle (jfr. årbog 1970, 137 «) l ^P*- l 97 var Henningsen af det polske kulturministerium indbudt til en 14 dages studierejse til museer i Polen. Han holdt foredrag i søfartsmuseet i Gdansk. I martsapril 1971 besøgte han en række søfartsmuseer i USA. På Virgin Islands, det gamle Dansk Vestindien, holdt han foredrag om slavehandel m.v. i St. Croix Library Association og en forelæsning på West Indian College, St. Thomas. Der har været udsendelser fra museet i Danmarks Radio, i Radio Flensburg og i Radio Bremen. I sommeren 1970 udgav Københavns universitet en håndbog i maritim etnologi, Sømand, fisker, skib og værft", udarbejdet af den nordiske maritim-etnologiske arbejdsgruppe og bl.a. med bidrag af Knud Klem, Ole Crumlin-Pedersen og Henning Henningsen. Denne bog, der bruges som lærebog, har vakt stor opmærksomhed i udlandet, og for tiden er en engelsk oversættelse af den i trykken under direktøren for National Maritime Museum i Greenwich, Basil Greenhills auspicier. Som led i museets arbejde udadtil har dets personale besvaret talrige skriftlige og mundtlige forespørgsler inden for museets arbejdsområde. Antallet af denslags ekspeditioner, som museet altid, skønt de er meget tidsrøvende, har bestræbt sig på at tjene publikum med, stiger år for år, og det kan ikke nægtes, at de beslaglægger en større og større del af arbejdstiden, så det egentlige daglige museumsarbejde nødtvungent må udskydes. Især i de sidste par år er antallet af forespørgsler om restaurering og oprigning af ældre træskibe, som købes af inden- og udenlandske skibselskere, steget i betydelig grad. Der kommer også stadig flere og flere bestillinger på fotos, opmålinger o. lign. Som. hidtil er der fra museets bibliotek, som efterhånden omfatter ca bind, udlånt en del maritim litteratur. Fhv. oversygeplejerske Inger Preisler, Helsingør, har rakt museet en hjælpende

8 I5 1 hånd ved at arbejde vederlagsfrit en dag om ugen som bibliotekar. Det må understreges at museet gennem inange år har været stærkt underbemandet og derfor må lade meget påtrængende arbejde ligge. Dette gælder bl.a. registrering og katalogisering af bøger, fotos og museumsgenstande. Til nytår 1971 trak museumsdirektør Knud Klem sig tilbage fra museet efter at have ledet det siden julen 1928, altså i 42 år. Museet har i forening med Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner ønsket at. takke direktør Klem for de mange års indsats ved at lade ophænge et portræt af ham, malet af kunstneren Gunner Ditlefsen, i første rum. Ophængningen fandt sted ved komitémødet 29. juni Dir. Klems efterfølger blev Henning Henningsen, der i over 22 år har været museets inspektør. Henningsens efterfølger er mag. art. fru Hanne Poulsen, der ved velvillig imødekommenhed fra statens side kunne tiltræde allerede 1. juni 1970 som inspektør. Fra 1. jan er Erik Dannesboe blevet ansat som. museumsassistent. Museet har i været besøgt af gæster. Antallet har i flere år været nedadgående, men synes nu at være på vej opad igen. GAVELISTE Skibsbilleder, konstruktionstegninger m. rn. Hovmester Sv. Gimsing (f) (gouacher af S/S Cornelia Mærsk" (af H. Graine), S/S Gudrun Mærsk" (samme) og S/S Jelling" (usigneret); maleri af Kr. Hansen: 5-m. bark København"); Helsingør Skibsværft (ca. 30 pakker konstruktionstegn. til skibe bygget på værftet); Helsingør Sømandshjem ved fyrmester Henning Roed (fotos af 4-m. bark Viking" og 5-m. bark København); kapt. Niels Sigurd Johansen (f), Søborg (maleri af F. H. Rumohr 1922: 4-m. sletskonnert Dana"); kapt. K. Mullertz, Auckland, New Zealand (maleri af Carl Bille: fuldskib Neptun"); fru Ellen Bach Nielsen, Hellerup (farvelagt tegning af ubk.: fregat Freia"; blyantstegn. af Ernst Meyer: portræt af skibsreder Hans Puggaard); frk. Ragnhild Olsen., Helsingør (maleri af Carl Baagøe 1890: orlogsfregatten Jylland"); civ.-ing. Peter Fjelrad (gouache af ubk.: S/S Dansborg"). Arkivalier, manuskripter, tryksager Kgl. grønlandske Handel (førstedagskuverter fra Grønland); fhv. skibsinspektør G. J. A. Hansen, Gentofte (gæstebog fra M/S Disko"); arkitekt

9 152 Ejvind Hindborg, Kastrup (breve fra kapt. Hermann Rud. Hemmingsen); forvalter J. P. Jakobsen, Christiansø (papirer fra galease Josefine" af Vejle 1913); kapt. Niels Sigurd Johansen (f), Søborg (div. papirer); Kai Jønsson, Brønshøj (div. dokumenter); kapt. Niels Jørgensen, Snekkersten (linjedåbsattest 1923); Orlogsmuseet (Instructioner for Fyrskibenes Skippere 1863); kapt. S.G.Rasmussen (papirer vedr. kapt. Andr. Carl Rasmussen); Statens sjohistoriska Museum, Stockholm (ældre tryk: bådmandskontrakter fra tailet, forskrifter for bygn. af kanonchalup 1808); fru kapt. T.Sørensen (div. papirer); civ.-ing. Peter Fjelrad (papirer vedr. kapt. Mads Sørensen). Ældre danske besiddelser Kasserer Olaf Fischer-Sørensen ( ) (udskåren kokosnød fra Da. Guinea 1845; portræt i bly af P.J.Fischer); søløjtnant B.F.Jacobsen, Nykøbing S. (maleri af Christiansværn fort, St. Croix); fru Busck Lorentsen (Skriv- og Reyse-Calender 1756, brugt på St. Croix); fru Wanda Monies, Charlottenlund (dagbog fra vestindierejse med orlogsbriggerne St. Thomas" og Aliert" ); major Th. C. von Zeilau (f), Fredericia (udklip, hæfter, kort,, billeder m.v. fra Da. Vestindien; model af Frederiksfort, St. Croix). Diverse Fru Anna Bjørn, Hellerup (miniatureskibskiste); læge V. A. Fenger (skipperske, sølv, mrk. Fenger & Co. in Riga 1827"); Geodætisk Institut (kort over Grønland i 1: ); kapt. Fr. Matzen (f), Sønderborg (fem trækkort for S/S Frigga" ); ing. James Steffensen (f), Hellerup (kinesisk barberkost af bambus, ca. 1850); kapt. Antoni Strzelbicki, Gdynia (broncemedalje for M/S Pilsudski"); fru T.Sørensen (sekstant, mrk. H.E. Holst, København); kontorchef T. Vintergaard (facs. af første danske check, 1857); major Th. C. von Zeilau (f), Fredericia (barometer, brugt af giverens far på Fox"-ekspeditionen til Grønland 1860). Foto gav er Jens Bang, Dragør; red. N. E. Boesgaard, Lyngby; sejlmagerm. P. R. Borch, Helsingør; Burmeister & Wain A/S; slotsbetjent Aage Danielsen, Kronborg; prof. dr. Chr. Degn, Kiel; dir. Sv. Elmquist, Slagelse; Frederikshavn Værft og Tørdok A/S; fhv. hovmester Sv. Gimsing (f); Handelsministeriet; fhv. skibs, inspektør G.S. A.FIansen, Gentofte; Helsingør Skibsværft A/S; H.Hemmingsen, Hvidovre; H. Hertzum-Larsen, Lemvig; søløjtn. B. F. Jacobsen og frue, Nykbg. S.; fhv. forbundsformand Rich. Jensen; kontorchef P. Jægerholt; Kai Jønsson, Brønshøj; oberst E. Weigaard Jørgensen; dir., dr. techn. Erik Kæmpe, Helsingør; sognepræst Knud Langberg, Glostrup; fhv. gen.-sekretær pastor S. Ingstrup Mikkelsen, Holte; Nakskov Skibsværft A/S; toldinspektør A. Nissen, Varde; Odense Staalskibsværft A/S (og Lindøværftet); Orlogsmuseet; reklame-

10 : 53 chef Erling Pade; arkivar Arne Poulsen, Brøndbyvester; C. -H. Gottfr. Schmitt, Wentorf b. Hamburg; afd.-ing. J. Steffensen, Hellerup; toldinspektør Rob. Svalgaard, Thisted; fru T. Sørensen; red. P. Wegmann, Herlev; Aalborg Værft A/S; Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S. Boggaver Sv. Bech, Valby; Carl Bendtsen, Brønshøj; fru Anna Bjørn; boghandler K. Brinch-Fischer, Esbjerg; konservator mag. art.. Arne Emil Christensen, Oslo; fhv. bådebygger N. J. Christiansen, Hellerup; slotsbetjent Aage Danielsen.' Kronborg; Det dansk-franske Dampskibsselskab A/S; museumsdirektør Basil Greenhill, Greenwich; H. Hemmingsen, Hvidovre; gross. Erik Hollesen; forfatteren Yngve Holmgreen, Kristianstad; fhv. forbundsformand Rich. Jensen; kontorchef Holger Jørgensen; arkivar Klaus Kjølsen, Udenrigsministerietoverdyrlæge Sv. Larsen, Skive; Munksgaards Forlag; forfatterinden fru Betty Nilsson, St. Croix; Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo; Orlogsmuseet; dir. civ.-ing. Børge Petersen, Allingsås, Sverige; fhv. klosterforstander E. Sejer Petersen, Helsingør; dr. se. Jorma Pohjanpalo, Helsingfors; museumsinsp. Alan Hjorth Rasmussen, Esbjerg; Ringkøbing kommune; kontorchef A. Rosendahl, Kolding; Statens ^sjohistoriska Museum, Stockholm; Universitetsbiblioteket; major Th. C. von Zeilau (f), Fredericia; red. Sven Tito Achen; civ.-ing. Peter Fjelrad. Hvor adressen i ovennævnte liste ikke er angivet, er hjemstedet København.

11 Hvorledes forøges Handels- o g Søfartsmuseets samling er f Museets samlinger forøges ikke alene gennem indkøb, men tillige i høj grad ved gaver indsendt fra firmaer, navnlig naturligvis fra rederier og handelsforetagender, samt fra privatpersoner. Museets samlinger omfatter: Skibsmodeller og andre modeller, bl. a. skibsmaskiner,. Skibsornamentik, f. eks. gallionsfigurer. Skibsinventar. Skibsbilleder, malerier, akvareller, tegninger. Portrætter af handelens og skibsfartens folk, stik og fotografier. Billeder og genstande fra de gamle danske besiddelser samt Grønland. Nautiske instrumenter og søkort. Skibstømrer- og bådebyggerredskaber, sejlmagersager'. Arkivalier., herunder konstruktionstegninger af ældre og nyere skibe, skibsjournaler, dagbøger, breve, søfartsbøger osv. I det hele taget alt, som har forbindelse med handelens og skibsfartens historie, herunder skibmandsarbejde, skibsbygning, fyr- og vagervæsen, rednings- og bjergningsvæsen, toldvæsen, lodsvæsen, livet ombord og i land osv. Gaver - deposita eller tilbud om salg af genstande, der falder ind under museets interesseområde, modtages med taknemlighed. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 3000 Helsingør - Tlf. (03)

12 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB i. APRIL MARTS 1971 Indtægter Indtægt ved forevisning Statens tilskud... <2 g Private bidrag ifølge specifikation Renter 2_ 6l5 Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter, kort, billedbog, postkort m. v Modtagne bidrag til indretning af kontorlokaler, hvor udgifterne er afholdt Kr Administration og drift: Udgifter Lønninger, honorarer m.m Rengøring 34_ 73 3 Opvarmning ' I500 Kontorhold, indretning af kontorlokaler og diverse Kørsel og transport Assurance, ATP og sygeløn Museets samlinger: Nyerhvervelser og opstillinger Overskud, der overføres til kapitalkonto Kr

13 156 Specifikation af private bidrag i 1970/71 BP Olie-Kompagniet A/S 2.500,00 Danmarks Rederiforening 5.000,00 De Danske Sukkerfabrikker 200 > 0 Den Danske Landmandsbank A/S 2.500,00 A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 2.000,00 Kenneth Fischer 74, 7 Det Forenede Dampskibsselskab A/S 3.000,00 Dampskibsselskabet Hafnia's Fond 200,00 J. C. Hempels Legatfond 1.000,00 Rederiet Holm & Wonsild 500,00 Kjøbenhavns Handelsbank A/S 2.500,00 Rhederi M. Jebsen I00 > 0 Rederiet J. Lauritzen 5-ooo,oo Rederiet A. P. Møller ,00 Dampskibsselskabet Norden A/S 300,00 Dampskibsselskabet Orient 300,00 Privatbanken i Kjøbenhavn A/S 2.500,00 Dampskibsselskabet Progress 1.000,00 Store Nordiske Telegraf-Selskab 200,00 Skibsreder Hans Svenningsen 500,00 Dampskibsselskabet Torm 2.000,00 Kryolitselskabet Øresund A/S 1.000,00 Det Østasiatiske Kompagni A/S 7-5QO,oo Dansk Esso 3-000,00 Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark. ^ 5.000,00 Kr ,07 De efter 1. april 1971 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab.

14 157 STATUSPR. i. APRIL 1971 Samlingen: Aktiver Saldo pr. 1. april Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1970/ Modtagne genstande m.m. i 1970/ Likvide midler: Kassebeholdning Landmandsbanken Udestående fordringer Beholdning af kataloger, farvepostkort og bøger Kr Diverse kreditorer: Passiver Merværdiafgift 77 Omkostninger Modtagne tilskud til specialopgaver, hvortil udgifterne endnu ikke er afholdt Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1970/ Modtagne: genstande m.m. i 1970/ Overskud Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse naed Museets bøger, som vi har revideret. København, den 25. maj 1971 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

15 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedring af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet (tlf. (03) 2i 06 85). - Selskabets girokonto Medlemmernes rettigheder: Gratis adgang tii Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Gratis adgang til Orlogsmuseet i Nikolaj kirke, Kbh. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant illustreret årbog, hvis værdi overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af museet udgivne Søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side), samt ældre årbøger, pr. stk. kr. 4.25, pr. stk. 6.25, pr. stk. kr. 8.75, kr Alle priser inkl. moms. Årbog 1942, 1961 og er udsolgt. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet. Minimums kontingent er: Arsmedlemmer kr. 25. årligt for personer, kr. 150 for institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr. 300, én gang for alle.

16 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER BERETNING FOR Selskabets årlige generalforsamling afholdtes fredag d. 27. august 1971 kl. 16 i Kongens Kammer på Kronborg slot. Ga. 60 medlemmer var fremmødt. Formanden, museumsdirektør Knud Klem, bød velkommen. Til dirigent valgtes overbibliotekar Erik Buch Vestergaard, Helsingør. Formanden indledte sin beretning med at udtale mindeord over selskabets mangeårige bestyrelsesmedlem, borgmester Sigurd Schytz, Helsingør, der var afgået ved døden i januar Selskabets hidtidige formand, afdelingschef j. Worm, Handelsministeriet, havde med udgangen af 1970 nedlagt sit formandskab, og museumsdirektør Klem havde erklæret sig villig tii at overtage formandsposten efter sin fratræden som museets leder pr. 31. dec Fra 1. jan var hans efterfølger Henning Henningsen indtrådt i bestyrelsen som kasserer og sekretær. Formanden omtalte museets besøgstal, der var i jævn stigning (1970/71: ), og nævnte særudstillingen Fra det gamle Grønland" (omtalt i museets årsberetning). Han oplyste endvidere, at det sidste år nævnte initiativ med at udarbejde opgaver inden for museets udstillede materiale til brug for skoleundervisningen nu var resulteret i flere sæt opgaver, samlet i praktiske arbej dsmapper og omhandlende bl. a. emner som vikingetiden, skånemarkedet, kolonihistorie, kinafart og slavehandel, Kronborgs historie m. v. Helsingør Fælleslærerråd havde nedsat et udvalg med dette formål for øje, og overlærerne St. Bering Jacobsen og Flemming Hjorth havde udarbejdet opgaverne. Han rettede en tak tii begge for deres indsats og

17 i6o til Helsingør skolevæsen, som havde ladet materialet mangfoldiggøre og havde foræret museet 50 arbejdsmapper til udlån under skolebesøg. Ved henvendelse til Helsingørs skolevæsen kan interesserede erhverve eksemplarer af mapperne. Selskabet har foruden årbogen, der er den største gave til museet, og som i år udkommer med 30. bind, foræret museet nogle farveprospektkort og slides, som sælges ved museets indgang sammen med de tidligere leverede. Desuden har selskabet bidraget til det af kunstneren Gunner Ditlefsen malede portræt af formanden, der er blevet ophængt i museets første rum (omtalt og afbildet i museets årsberetning). Der er desuden fra museet blevet fremsat et par ønsker om spændende gaver, som der forhåbentlig kan fortælles om næste år. Medlemstallet i selskabet ligger på godt 1400, en lille tilbagegang fra sidste år på 6 medlemmer. Formanden viderebragte et hjertesuk fra kassereren til medlemmerne om straks efter modtagelsen af årbogen at benytte det vedlagte girokort til indbetaling af kontingent, idet det er et stort og tidsrøvende arbejde at rykke dem, der glemmer at betale. Ligeledes opfordres de medlemmer, der flytter, til at meddele adresseforandring, idet det ofte kan være helt umuligt for kontoret at finde frem til den nye adresse. Formanden sluttede med en tak til medlemmerne for deres interesse for selskabet og museet, til annoncører og bidragydere, der yder støtte til årbogen, og til pressen for dens velvillige omtale af museet og selskabets virke. Lærer Ulf Brammer, Helsingør, udtrykte sin glæde over de omtalte skoleopgaver, men ønskede, at museet lod opstille f. eks. daishuse og master, samt gav skolebørn lejlighed til at røre ved genstande, navigationsinstrumenter o. lign. Direktør Henningsen svarede, at en opstilling af interiører stod på museets ønskeseddel. Vi har også noget materiale hertil opmagasineret, men desværre lader det sig foreløbig ikke gøre, først og fremmest da der som bekendt ikke er elektrisk lys på Kronborg, hvilket er vort ubetinget største problem. Først når det engang bliver løst, vil vi kunne udfolde os. Med hensyn til genstande

18 I6I er der ret få på museet, som er så robuste, at de kan tåle at røres ved. Efter at formandens beretning var godkendt, fremlagde kassereren regnskabet (aftrykt på de følgende sider). Driftsregnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr. Af skibsfører Barfoeds legat er kr. disponible ved indkøb af gaver til museet. Regnskabet godkendtes. Af praktiske grunde foreslog bestyrelsen, at bestemmelsen i lovenes 4: Selskabets regnskabsår er kalenderåret, ændredes til: Selskabets regnskabsår er finansåret. Derved ville selskabet følge museet i regnskabsmæssig henseende, hvad der ville være en stor fordel, idet begge regnskaber revideres samtidig. Den foreslåede lovændring vedtoges, men da forsamlingen var for fåtallig, vil det iflg. lovenes 10 være nødvendigt inden for seks uger at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som da vil kunne vedtage ændringen med tre fjerdedele af de fremmødte medlemmers stemmer. På valg til bestyrelsen var direktør N. Hahn-Petersen, fyrdirektør A. Legind og direktør J. M. Barfoed, der alle genvalgtes. 1 stedet for afdøde borgmester Sig. Schytz indvalgtes borgmester Ove Thelin, Helsingør. Som revisorer genvalgtes de statsautoriserede revisorer A. Engell-Nielsen og Eigil Bruhn. Under punktet eventuelt spurgte J. Rambøll, om selskabet muligvis kunne bruge sit overskud til hjælp ved indlæggelse af elektrisk lys på Kronborg. Formanden svarede, at dette ville være et overordentlig bekosteligt anlæg. Principielt ville han heller ikke anbefale, at selskabets formue blev anvendt til dette formål, idet man så ikke havde mulighed for at fortsætte den ønskede gavepolitik. Efter generalforsamlingen serveredes som sædvanligt en lille forfriskning i museet, hvorefter deltagerne fik forevist særudstillingen Fra det gamle Grønland" under ledelse af Hanne Poulsen og Henning Henningsen. Den i beretningen omtalte ekstraordinære generalforsamling fandt sted tirsdag 28. sept i Handelsministeriets mødesal. De fremmødte medlemmer vedtog enstemmigt den foreslåede lovændring, hvorefter selskabets regnskabsår i fremtiden vil være finansåret. 11 Årbog 1971

19 SELSKABET PIANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1970 Kontingenter og bidrag: Indtægter Arsbetalende medlemmer Livsvarige medlemmer Renter af bank, postgiro og obligationer Tilbagekaldt gave til Handels- og Søfartsmuseet Kr Gaver og tilskud til Handels- og Udgifter Søfartsmuseet: Udgivelse af årbog Porto til udsendelsen j- salg af årbøger og særtryk annoncer og tilskud til årbog 1970, I5-4 1 * Gaver til Handels- og Søfartsmuseet Diverse omkostninger: Porto-, fragt m.v Kontorhold 5-I5 6 Revision og regnskabsassistance for i-75 Diverse udgifter Henlæggelse til reservefonden iflg. vedtægternes g Overskud der overføres til kapitalkonto Kr

20 163 STATUS PR. 1. JANUAR 1971 Likvide midler: Kassebeholdning 533 Den Danske Landmandsbank Helsingør, checkkonto Postgiro I Debitorer: Tilgodehavender for annoncer og tilskud til årbog Tilgodehavende moms og papirafgift Obligationer: Kr % Østift. Kreditf. 15. s. 4 å 65% Kr % Østift. Kreditf. 18. s å 68/ Kr % Østift. Kreditf. 16. s. 4 a. å Kr % Københ. Kreditf. 15. s. 1 a. å 64A Passiver Kr Diverse kreditorer 7 2 Mellemregning med Handels- og Søfartsmuseet Vedtagne, endnu ikke ydede gaver: Saldo pr. 1. januar ir tilbagekaldt gave Reservefond: Saldo pr. 1. januar henlagt ifølge driftsregnskab Kapitalkonto: Saldo pr. 1. januar l + overskud ifølge driftsregnskab h kursregulering af obligationer Kr JENS M. BARFOED NIELS HAHN-PETERSEN HENNING HENNINGSEN ERNST VON KAUFFMANN KNUD KLEM AXEL LEGIND Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. København, den 7. juni 1971 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

21 FHV. SKIBSFØRER HARALD LÆSSØE BARFOED'S LEGAT DRIFTSREGNSKAB FOR 1970 Renter og udbytter: Indtægter Bankindestående Obligationer Aktier Udgifter Gave til Handels- og Søfartsmuseet o Depotgebyrer Kurstab ved salg af aktier i- overført fra kursreguleringskonto Overskud, der overføres til gevinst og tabskonto.... Kr

22 165 STATUS PR. 1. JANUAR 1971 Likvide midler: Aktiver Den Danske Landmandsbank, Helsingør, bankbog Værdipapirer: Obligationer til kursværdi pr. 1. marts 1967, resp. købspris i 1970: kr % Jydsk Hypotekf kr % Østift. Kreditf kr % Østift. Kreditf kr % Jydsk. Hypotekf kr % Jydsk Hypotekf kr % Grundej. Hypotekf kr % Grundej. Hypotekf kr ^4 % Husm. Hypotekf kr % Danske Statslån S kr % Østift. Kreditf (kursva;rdi pr. 1. januar 1971 kr ). Aktier: kr. o De Forenede Papirfabriker o Kapitalkonto: Passiver Kr Legat ifølge testamente Kursreguleringskonto 0 Gevinst- og tabskonto: Saldo pr. 1. januar overskud ifølge driftsregnskab Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med legatets bøger, som vi har revideret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bankindestående er afstemt. København, den 7. juni 1971 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor.

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. *vl^ tåspid Fot. Elfelt Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. o 1966 Udgivet af SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER",^OEL5-0 '^va^' HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Ringsted 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

200 meter riffel. Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x10

200 meter riffel. Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x10 200 meter riffel Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x Skydehold tirsdag kl. 000 1 Kim Thorsen Randers x 2 Henrik Sønderstrup Jensen Århus x 3 Dennis Sletting Århus x 4 Michael Møller-Hansen Århus x 5 Claus

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Rekorder opdateret pr. 12. december 2011 Rødt er nye siden d. 4. juli 2011 Rekorder opdateret pr. 12. december 2011 Rødt er nye siden d. 4.

Rekorder opdateret pr. 12. december 2011 Rødt er nye siden d. 4. juli 2011 Rekorder opdateret pr. 12. december 2011 Rødt er nye siden d. 4. Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Annette

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 27. december 2014

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 27. december 2014 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 19. januar 2009 KORTBANE

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 19. januar 2009 KORTBANE DAMER 50 fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 50 fri Mie Refn, 93 0.27.64 26-09-2008 Tåstrup 100 fri Annette Hansen, 84 0.55.30 26-10-2006 100 fri Maja Mattsson, 86 1.00.10 24-11-2001 200 fri Annette

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

DH UDE HERRER 2017 ELITEDIVISIONEN. Grundspilspulje 1 Gentofte. HRT Århus 1900

DH UDE HERRER 2017 ELITEDIVISIONEN. Grundspilspulje 1 Gentofte. HRT Århus 1900 ELITEDIVISIONEN Grundspilspulje 1 Gentofte HRT KB Århus 1900 Grundspilspulje 2 Grundspilspulje 3 Birkerød Fruens Bøge ATK HIK Hillerød Lyngby Skovbakken Vi/So 1. DIVISION VEST 1. DIVISION ØST Pulje 1 Pulje

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse.

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. 23. maj 2017 Til medlemmer af Det grønlandske Selskab Kære Medlem Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. Beretning for

Læs mere

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 31. december 2006 KORTBANE

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 31. december 2006 KORTBANE DAMER 50 fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50 fri Maja Mattsson, 86 0.27.89 21-03-2003 Nærum 100 fri Annette Hansen, 84 0.55.30 26-10-2006 Århus 100 fri Maja Mattsson, 86 1.00.10 24-11-2001

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere