Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*"

Transkript

1 MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn ERIK BORG, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN, S. K, DM. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Direktør, cand. jur. KNUD OLDENDOW, K, DM. Kaptajn J. KASTRUP OLSEN, R, DM. Direktør SVEND STORM-JØRGENSEN, R 1. Grosserer, generalkonsul VIGTOR B. STRAND*, K. Skibsreder A. E. SØRENSEN, R 1. Overlærer E. GETHER SØRENSEN Kontorchef TAGE G. SØRENSEN*, R. Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet, cand. jur. E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. PERSONALE Museeis leder: Museumsdirektør, dr. phil. HENNING HENNINGSEN Museumsinspektør: Mag. art. fru HANNE POULSEN Museumsassistent: ERIK DANNESBOE Konservator: CHR. NIELSEN Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN Sekretær: Fru JOHNNA HENDRIKSEN Arkivassistent: Fru ELISABETH HENNINGSEN Assistent: Fru KAYA HANSEN Kustoder: SVEN JOHANNESSEN og HANS HENNING JØRGENSEN

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING FOR REGNSKABSÅRET AF STØRRE gaver indgået til museet er der grund til at nævne et manuskript Navigations-Bog indeholdende Brede- og Længde-Regningen... udregnet af Andreas Lorents Floor " (deponeret af civiling. R. Z. Floor, Åbyhøj). Sådanne håndskrevne bøger fra navigationsundervisningen har museet flere af, men denne er af speciel interesse, idet den er skrevet ombord i Krigs-Fange Skibet Bahama, liggende i Gillingsham Bay". Det stammer med andre ord fra den engelske prison" under krigen , hvor ialt dansknorske søfolk sad som krigsfanger. Det fremgår heraf og af en anden, men mindre navigationsbog, skrevet af P. N. Bache, Helsingør, ombord på samme skib i 1813 (i museets eje), at de ældre navigatører gav de unge søfolk undervisning i styrmandskunsten, mens de sad i fangenskab. Floor var født i København 20. okt. 1788, så han har altså været år, da han skrev bogen. Han tog skipperborgerskab i København 1821 og førte i den følgende tid forskellige skibe, bl. a. fregatten Emilie" af København på flere rejser til Vestindien. Samtidig optrådte han som skibsejer førte han udvandrerskibet fregat Stephani" af Hamborg (R. M. Slomans rederi). I sin alderdom boede han i sømandsstiftelsen Bombebøssen. Han døde 1864 af brystbetændelse og blev begravet fra Holmens kirke. På et loft i en gammel klarerergård i Helsingør er fundet en række protokoller fra sundtoldstiden, og heraf har museet modtaget de syv, hvoraf fem stammer fra det russiske konsulat i Helsingør i 'rne. Det drejer sig om kopibøger, fortegnelser over pasvisa, attestationer og certifikater, samt registrering af russiske i realiteten finske - skibe, som betalte øresundstold. I forvejen har museet flere 1 o Årbog 1971

3 146 lignende protokoller. De belyser de komplicerede forhold i forbindelse med klareringen (gave fra arkitekt Mads Drosted). Riggernes og Sejlmagernes Forbund i Helsingør, oprettet 1916, har skænket sin fane til museet, idet forbundet nu som et tidens tegn går ind. Efter anmodning fra museet har fhv. rigger og sejlskibssømand Johan Chr. Lassen udført en køjesæk og tilhørende lås med knobarbejder efter model af sin oprindelige sæk, der endte på havets bund under 1. verdenskrig. Det er en betydningsfuld mangel i museets samlinger, man herved har søgt at råde bod på, og stadig vil en velbrugt køjesæk ligesom sømandens daglige tøj og udrustning være at finde på Søfartsmuseets ønskeseddel. Fra fhv. bådebygger Niels Johs. Christiansen, Hellerup, der 1906 kom i lære hos en søn af den bekendte bådebygger Peter Bjerg i Strandgade i Helsingør, har museet modtaget en god samling skibsog bådebyggerværktøj, hvoraf en del stammer fra Bjergs bådebyggeri, og en del har tilhørt bådebygger Carl Laur. Jacobsen. Endvidere et manuskript, skrevet af Jacobsen: Om den Constructionsmaade, som kaldes Reduction" (1863), vistnok stammende fra undervisningen på konstruktionsskolen på Orlogsværftet, ligesom en medfølgende samling konstruktionstegninger. Jacobsen byggede den første kaproningsbåd i Danmark, Kvik" (I), og hans tegning til denne, samt til et par andre bygninger, har museet også modtaget. Ved køb er erhvervet bl.a. en smuk kinesisk sølvmodel af en djunke, formentlig hjembragt af en sømand i 1800-tallet, og ligeledes en søkikkert, signeret T. Harris & Son, London, samt et engelsk kobberstukket søkort over Jyllands vestkyst ca. 1700, af Mount & Page. I gavelisten anføres de mange givere af museumsgenstande, fotos og bøger. Museet takker for gaverne og udtrykker samtidig sin glæde over den interesse for museets arbejde, som ligger deri. Størsteparten af museets tilvækst er simpelthen gaver, og uden velvilje fra personer med sympati for vort virke kan vi ikke indsamle de ting, som vore efterkommere vil finde det naturligt, at vi opbevarer. Museet takker ligeledes de fonds, firmaer og institutioner, som

4 r 47 Museumsdirektør Knud Klem, malet 1971 af kunstneren Gunner Ditlefsen. Portrættet blev ophængt på Handels- og Søfartsmuseet under komitémødet 29. juni Det er bekostet af museet med støtte af Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner. Fot. Arne Magnussen. Portrait of Knud Klem, director of the Danish Maritime Museum

5 148 i årets løb har støttet det med økonomiske bidrag. Deres navne er opført i en specifikation under regnskabet. Ikke mindst takker vi den række firmaer, som i en treårsperiode har bevilget os et ekstraordinært tilskud. Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner har i lighed med sidste år foræret museet farvepostkort af nogle af de mest populære udstillede genstande, samt fire serier slides å seks stk., ialt 24 forskellige. Disse er til salgs ved museets indgang. Museet har i samarbejde med D/S Øresund ved dettes velvilje deltaget i fremstillingen af den første af en serie kompasplatter i kgl. porcellæn med motiver fra ældre kompasser i vort eje. Museets personale har i foråret 1971 haft travlt med at forberede en særudstilling Fra det gamle Grønland" i anledning af 250-året for Hans Egedes ankomst, til Grønland. Takket være tilskud fra Prinsesse Margrethes og Prins Henriks Bryllupsfond, Ministeriet for Grønland, J. L.-fondet (ved skibsreder Knud Lauritzen) og Kryolitselskabet Øresund A/S lykkedes det museet at anskaffe de nødvendige udstillingsmoduler. Det meste af det viste materiale stammer fra museets egne rige samlinger og er ting, der så godt som aldrig har været fremme, både akvareller fra 1800-tallet, genstande og modeller. Udstillingen blev åbnet af handelsminister Knud Thomsen fredag 4. juni 1971 i nærværelse af Hds. kgl. Højhed Tronfølgeren og andre inviterede gæster. Udstillingen vises til sæsonens slutning i oktober. Den smukke plakat med motiv fra Jakobshavn (fot. Peter Juul) er blevet en stor succes; den er en gave fra Lademanns Forlag. Geodætisk Institut har ved dets leder, prof. dr. phil Einar Andersen, foræret det nyeste kort over Grønland i smuk montering. Hjælp af faglig og praktisk art blev desuden ydet af Arktisk Institut (ved dets leder oberst J. V. Helk), Den kgl. grønlandske Handel, de fhv. oversygeplejersker i Grønland Signe Vest og Inger Preisler, samt C. Wiibroes Bryggeri, Helsingør. Museumsinspektør fru Hanne Poulsen havde hovedansvaret og hovedæren for den smukke og righoldige udstilling, som har vakt almindelig interesse hos museets besøgende.

6 i49 ^» =4* Model i sølv af kinesisk djunke, med små figurer af kinesiske søfolk tallet. Handels- og Søfartsmuseet. Fot. Arne Magnussen. Silver model of a Chinese junk, igth century.

7 150 I april 1970 besøgte Henning Henningsen Ghana for at studere forter og andre minder fra dansk tid. Museet bistår ghanesiske kolleger i arbejdet med at indrette et vestafrikansk museum i Cape Coast Castle (jfr. årbog 1970, 137 «) l ^P*- l 97 var Henningsen af det polske kulturministerium indbudt til en 14 dages studierejse til museer i Polen. Han holdt foredrag i søfartsmuseet i Gdansk. I martsapril 1971 besøgte han en række søfartsmuseer i USA. På Virgin Islands, det gamle Dansk Vestindien, holdt han foredrag om slavehandel m.v. i St. Croix Library Association og en forelæsning på West Indian College, St. Thomas. Der har været udsendelser fra museet i Danmarks Radio, i Radio Flensburg og i Radio Bremen. I sommeren 1970 udgav Københavns universitet en håndbog i maritim etnologi, Sømand, fisker, skib og værft", udarbejdet af den nordiske maritim-etnologiske arbejdsgruppe og bl.a. med bidrag af Knud Klem, Ole Crumlin-Pedersen og Henning Henningsen. Denne bog, der bruges som lærebog, har vakt stor opmærksomhed i udlandet, og for tiden er en engelsk oversættelse af den i trykken under direktøren for National Maritime Museum i Greenwich, Basil Greenhills auspicier. Som led i museets arbejde udadtil har dets personale besvaret talrige skriftlige og mundtlige forespørgsler inden for museets arbejdsområde. Antallet af denslags ekspeditioner, som museet altid, skønt de er meget tidsrøvende, har bestræbt sig på at tjene publikum med, stiger år for år, og det kan ikke nægtes, at de beslaglægger en større og større del af arbejdstiden, så det egentlige daglige museumsarbejde nødtvungent må udskydes. Især i de sidste par år er antallet af forespørgsler om restaurering og oprigning af ældre træskibe, som købes af inden- og udenlandske skibselskere, steget i betydelig grad. Der kommer også stadig flere og flere bestillinger på fotos, opmålinger o. lign. Som. hidtil er der fra museets bibliotek, som efterhånden omfatter ca bind, udlånt en del maritim litteratur. Fhv. oversygeplejerske Inger Preisler, Helsingør, har rakt museet en hjælpende

8 I5 1 hånd ved at arbejde vederlagsfrit en dag om ugen som bibliotekar. Det må understreges at museet gennem inange år har været stærkt underbemandet og derfor må lade meget påtrængende arbejde ligge. Dette gælder bl.a. registrering og katalogisering af bøger, fotos og museumsgenstande. Til nytår 1971 trak museumsdirektør Knud Klem sig tilbage fra museet efter at have ledet det siden julen 1928, altså i 42 år. Museet har i forening med Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner ønsket at. takke direktør Klem for de mange års indsats ved at lade ophænge et portræt af ham, malet af kunstneren Gunner Ditlefsen, i første rum. Ophængningen fandt sted ved komitémødet 29. juni Dir. Klems efterfølger blev Henning Henningsen, der i over 22 år har været museets inspektør. Henningsens efterfølger er mag. art. fru Hanne Poulsen, der ved velvillig imødekommenhed fra statens side kunne tiltræde allerede 1. juni 1970 som inspektør. Fra 1. jan er Erik Dannesboe blevet ansat som. museumsassistent. Museet har i været besøgt af gæster. Antallet har i flere år været nedadgående, men synes nu at være på vej opad igen. GAVELISTE Skibsbilleder, konstruktionstegninger m. rn. Hovmester Sv. Gimsing (f) (gouacher af S/S Cornelia Mærsk" (af H. Graine), S/S Gudrun Mærsk" (samme) og S/S Jelling" (usigneret); maleri af Kr. Hansen: 5-m. bark København"); Helsingør Skibsværft (ca. 30 pakker konstruktionstegn. til skibe bygget på værftet); Helsingør Sømandshjem ved fyrmester Henning Roed (fotos af 4-m. bark Viking" og 5-m. bark København); kapt. Niels Sigurd Johansen (f), Søborg (maleri af F. H. Rumohr 1922: 4-m. sletskonnert Dana"); kapt. K. Mullertz, Auckland, New Zealand (maleri af Carl Bille: fuldskib Neptun"); fru Ellen Bach Nielsen, Hellerup (farvelagt tegning af ubk.: fregat Freia"; blyantstegn. af Ernst Meyer: portræt af skibsreder Hans Puggaard); frk. Ragnhild Olsen., Helsingør (maleri af Carl Baagøe 1890: orlogsfregatten Jylland"); civ.-ing. Peter Fjelrad (gouache af ubk.: S/S Dansborg"). Arkivalier, manuskripter, tryksager Kgl. grønlandske Handel (førstedagskuverter fra Grønland); fhv. skibsinspektør G. J. A. Hansen, Gentofte (gæstebog fra M/S Disko"); arkitekt

9 152 Ejvind Hindborg, Kastrup (breve fra kapt. Hermann Rud. Hemmingsen); forvalter J. P. Jakobsen, Christiansø (papirer fra galease Josefine" af Vejle 1913); kapt. Niels Sigurd Johansen (f), Søborg (div. papirer); Kai Jønsson, Brønshøj (div. dokumenter); kapt. Niels Jørgensen, Snekkersten (linjedåbsattest 1923); Orlogsmuseet (Instructioner for Fyrskibenes Skippere 1863); kapt. S.G.Rasmussen (papirer vedr. kapt. Andr. Carl Rasmussen); Statens sjohistoriska Museum, Stockholm (ældre tryk: bådmandskontrakter fra tailet, forskrifter for bygn. af kanonchalup 1808); fru kapt. T.Sørensen (div. papirer); civ.-ing. Peter Fjelrad (papirer vedr. kapt. Mads Sørensen). Ældre danske besiddelser Kasserer Olaf Fischer-Sørensen ( ) (udskåren kokosnød fra Da. Guinea 1845; portræt i bly af P.J.Fischer); søløjtnant B.F.Jacobsen, Nykøbing S. (maleri af Christiansværn fort, St. Croix); fru Busck Lorentsen (Skriv- og Reyse-Calender 1756, brugt på St. Croix); fru Wanda Monies, Charlottenlund (dagbog fra vestindierejse med orlogsbriggerne St. Thomas" og Aliert" ); major Th. C. von Zeilau (f), Fredericia (udklip, hæfter, kort,, billeder m.v. fra Da. Vestindien; model af Frederiksfort, St. Croix). Diverse Fru Anna Bjørn, Hellerup (miniatureskibskiste); læge V. A. Fenger (skipperske, sølv, mrk. Fenger & Co. in Riga 1827"); Geodætisk Institut (kort over Grønland i 1: ); kapt. Fr. Matzen (f), Sønderborg (fem trækkort for S/S Frigga" ); ing. James Steffensen (f), Hellerup (kinesisk barberkost af bambus, ca. 1850); kapt. Antoni Strzelbicki, Gdynia (broncemedalje for M/S Pilsudski"); fru T.Sørensen (sekstant, mrk. H.E. Holst, København); kontorchef T. Vintergaard (facs. af første danske check, 1857); major Th. C. von Zeilau (f), Fredericia (barometer, brugt af giverens far på Fox"-ekspeditionen til Grønland 1860). Foto gav er Jens Bang, Dragør; red. N. E. Boesgaard, Lyngby; sejlmagerm. P. R. Borch, Helsingør; Burmeister & Wain A/S; slotsbetjent Aage Danielsen, Kronborg; prof. dr. Chr. Degn, Kiel; dir. Sv. Elmquist, Slagelse; Frederikshavn Værft og Tørdok A/S; fhv. hovmester Sv. Gimsing (f); Handelsministeriet; fhv. skibs, inspektør G.S. A.FIansen, Gentofte; Helsingør Skibsværft A/S; H.Hemmingsen, Hvidovre; H. Hertzum-Larsen, Lemvig; søløjtn. B. F. Jacobsen og frue, Nykbg. S.; fhv. forbundsformand Rich. Jensen; kontorchef P. Jægerholt; Kai Jønsson, Brønshøj; oberst E. Weigaard Jørgensen; dir., dr. techn. Erik Kæmpe, Helsingør; sognepræst Knud Langberg, Glostrup; fhv. gen.-sekretær pastor S. Ingstrup Mikkelsen, Holte; Nakskov Skibsværft A/S; toldinspektør A. Nissen, Varde; Odense Staalskibsværft A/S (og Lindøværftet); Orlogsmuseet; reklame-

10 : 53 chef Erling Pade; arkivar Arne Poulsen, Brøndbyvester; C. -H. Gottfr. Schmitt, Wentorf b. Hamburg; afd.-ing. J. Steffensen, Hellerup; toldinspektør Rob. Svalgaard, Thisted; fru T. Sørensen; red. P. Wegmann, Herlev; Aalborg Værft A/S; Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S. Boggaver Sv. Bech, Valby; Carl Bendtsen, Brønshøj; fru Anna Bjørn; boghandler K. Brinch-Fischer, Esbjerg; konservator mag. art.. Arne Emil Christensen, Oslo; fhv. bådebygger N. J. Christiansen, Hellerup; slotsbetjent Aage Danielsen.' Kronborg; Det dansk-franske Dampskibsselskab A/S; museumsdirektør Basil Greenhill, Greenwich; H. Hemmingsen, Hvidovre; gross. Erik Hollesen; forfatteren Yngve Holmgreen, Kristianstad; fhv. forbundsformand Rich. Jensen; kontorchef Holger Jørgensen; arkivar Klaus Kjølsen, Udenrigsministerietoverdyrlæge Sv. Larsen, Skive; Munksgaards Forlag; forfatterinden fru Betty Nilsson, St. Croix; Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo; Orlogsmuseet; dir. civ.-ing. Børge Petersen, Allingsås, Sverige; fhv. klosterforstander E. Sejer Petersen, Helsingør; dr. se. Jorma Pohjanpalo, Helsingfors; museumsinsp. Alan Hjorth Rasmussen, Esbjerg; Ringkøbing kommune; kontorchef A. Rosendahl, Kolding; Statens ^sjohistoriska Museum, Stockholm; Universitetsbiblioteket; major Th. C. von Zeilau (f), Fredericia; red. Sven Tito Achen; civ.-ing. Peter Fjelrad. Hvor adressen i ovennævnte liste ikke er angivet, er hjemstedet København.

11 Hvorledes forøges Handels- o g Søfartsmuseets samling er f Museets samlinger forøges ikke alene gennem indkøb, men tillige i høj grad ved gaver indsendt fra firmaer, navnlig naturligvis fra rederier og handelsforetagender, samt fra privatpersoner. Museets samlinger omfatter: Skibsmodeller og andre modeller, bl. a. skibsmaskiner,. Skibsornamentik, f. eks. gallionsfigurer. Skibsinventar. Skibsbilleder, malerier, akvareller, tegninger. Portrætter af handelens og skibsfartens folk, stik og fotografier. Billeder og genstande fra de gamle danske besiddelser samt Grønland. Nautiske instrumenter og søkort. Skibstømrer- og bådebyggerredskaber, sejlmagersager'. Arkivalier., herunder konstruktionstegninger af ældre og nyere skibe, skibsjournaler, dagbøger, breve, søfartsbøger osv. I det hele taget alt, som har forbindelse med handelens og skibsfartens historie, herunder skibmandsarbejde, skibsbygning, fyr- og vagervæsen, rednings- og bjergningsvæsen, toldvæsen, lodsvæsen, livet ombord og i land osv. Gaver - deposita eller tilbud om salg af genstande, der falder ind under museets interesseområde, modtages med taknemlighed. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 3000 Helsingør - Tlf. (03)

12 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB i. APRIL MARTS 1971 Indtægter Indtægt ved forevisning Statens tilskud... <2 g Private bidrag ifølge specifikation Renter 2_ 6l5 Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter, kort, billedbog, postkort m. v Modtagne bidrag til indretning af kontorlokaler, hvor udgifterne er afholdt Kr Administration og drift: Udgifter Lønninger, honorarer m.m Rengøring 34_ 73 3 Opvarmning ' I500 Kontorhold, indretning af kontorlokaler og diverse Kørsel og transport Assurance, ATP og sygeløn Museets samlinger: Nyerhvervelser og opstillinger Overskud, der overføres til kapitalkonto Kr

13 156 Specifikation af private bidrag i 1970/71 BP Olie-Kompagniet A/S 2.500,00 Danmarks Rederiforening 5.000,00 De Danske Sukkerfabrikker 200 > 0 Den Danske Landmandsbank A/S 2.500,00 A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 2.000,00 Kenneth Fischer 74, 7 Det Forenede Dampskibsselskab A/S 3.000,00 Dampskibsselskabet Hafnia's Fond 200,00 J. C. Hempels Legatfond 1.000,00 Rederiet Holm & Wonsild 500,00 Kjøbenhavns Handelsbank A/S 2.500,00 Rhederi M. Jebsen I00 > 0 Rederiet J. Lauritzen 5-ooo,oo Rederiet A. P. Møller ,00 Dampskibsselskabet Norden A/S 300,00 Dampskibsselskabet Orient 300,00 Privatbanken i Kjøbenhavn A/S 2.500,00 Dampskibsselskabet Progress 1.000,00 Store Nordiske Telegraf-Selskab 200,00 Skibsreder Hans Svenningsen 500,00 Dampskibsselskabet Torm 2.000,00 Kryolitselskabet Øresund A/S 1.000,00 Det Østasiatiske Kompagni A/S 7-5QO,oo Dansk Esso 3-000,00 Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark. ^ 5.000,00 Kr ,07 De efter 1. april 1971 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab.

14 157 STATUSPR. i. APRIL 1971 Samlingen: Aktiver Saldo pr. 1. april Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1970/ Modtagne genstande m.m. i 1970/ Likvide midler: Kassebeholdning Landmandsbanken Udestående fordringer Beholdning af kataloger, farvepostkort og bøger Kr Diverse kreditorer: Passiver Merværdiafgift 77 Omkostninger Modtagne tilskud til specialopgaver, hvortil udgifterne endnu ikke er afholdt Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1970/ Modtagne: genstande m.m. i 1970/ Overskud Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse naed Museets bøger, som vi har revideret. København, den 25. maj 1971 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

15 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedring af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet (tlf. (03) 2i 06 85). - Selskabets girokonto Medlemmernes rettigheder: Gratis adgang tii Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Gratis adgang til Orlogsmuseet i Nikolaj kirke, Kbh. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant illustreret årbog, hvis værdi overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af museet udgivne Søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side), samt ældre årbøger, pr. stk. kr. 4.25, pr. stk. 6.25, pr. stk. kr. 8.75, kr Alle priser inkl. moms. Årbog 1942, 1961 og er udsolgt. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet. Minimums kontingent er: Arsmedlemmer kr. 25. årligt for personer, kr. 150 for institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr. 300, én gang for alle.

16 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER BERETNING FOR Selskabets årlige generalforsamling afholdtes fredag d. 27. august 1971 kl. 16 i Kongens Kammer på Kronborg slot. Ga. 60 medlemmer var fremmødt. Formanden, museumsdirektør Knud Klem, bød velkommen. Til dirigent valgtes overbibliotekar Erik Buch Vestergaard, Helsingør. Formanden indledte sin beretning med at udtale mindeord over selskabets mangeårige bestyrelsesmedlem, borgmester Sigurd Schytz, Helsingør, der var afgået ved døden i januar Selskabets hidtidige formand, afdelingschef j. Worm, Handelsministeriet, havde med udgangen af 1970 nedlagt sit formandskab, og museumsdirektør Klem havde erklæret sig villig tii at overtage formandsposten efter sin fratræden som museets leder pr. 31. dec Fra 1. jan var hans efterfølger Henning Henningsen indtrådt i bestyrelsen som kasserer og sekretær. Formanden omtalte museets besøgstal, der var i jævn stigning (1970/71: ), og nævnte særudstillingen Fra det gamle Grønland" (omtalt i museets årsberetning). Han oplyste endvidere, at det sidste år nævnte initiativ med at udarbejde opgaver inden for museets udstillede materiale til brug for skoleundervisningen nu var resulteret i flere sæt opgaver, samlet i praktiske arbej dsmapper og omhandlende bl. a. emner som vikingetiden, skånemarkedet, kolonihistorie, kinafart og slavehandel, Kronborgs historie m. v. Helsingør Fælleslærerråd havde nedsat et udvalg med dette formål for øje, og overlærerne St. Bering Jacobsen og Flemming Hjorth havde udarbejdet opgaverne. Han rettede en tak tii begge for deres indsats og

17 i6o til Helsingør skolevæsen, som havde ladet materialet mangfoldiggøre og havde foræret museet 50 arbejdsmapper til udlån under skolebesøg. Ved henvendelse til Helsingørs skolevæsen kan interesserede erhverve eksemplarer af mapperne. Selskabet har foruden årbogen, der er den største gave til museet, og som i år udkommer med 30. bind, foræret museet nogle farveprospektkort og slides, som sælges ved museets indgang sammen med de tidligere leverede. Desuden har selskabet bidraget til det af kunstneren Gunner Ditlefsen malede portræt af formanden, der er blevet ophængt i museets første rum (omtalt og afbildet i museets årsberetning). Der er desuden fra museet blevet fremsat et par ønsker om spændende gaver, som der forhåbentlig kan fortælles om næste år. Medlemstallet i selskabet ligger på godt 1400, en lille tilbagegang fra sidste år på 6 medlemmer. Formanden viderebragte et hjertesuk fra kassereren til medlemmerne om straks efter modtagelsen af årbogen at benytte det vedlagte girokort til indbetaling af kontingent, idet det er et stort og tidsrøvende arbejde at rykke dem, der glemmer at betale. Ligeledes opfordres de medlemmer, der flytter, til at meddele adresseforandring, idet det ofte kan være helt umuligt for kontoret at finde frem til den nye adresse. Formanden sluttede med en tak til medlemmerne for deres interesse for selskabet og museet, til annoncører og bidragydere, der yder støtte til årbogen, og til pressen for dens velvillige omtale af museet og selskabets virke. Lærer Ulf Brammer, Helsingør, udtrykte sin glæde over de omtalte skoleopgaver, men ønskede, at museet lod opstille f. eks. daishuse og master, samt gav skolebørn lejlighed til at røre ved genstande, navigationsinstrumenter o. lign. Direktør Henningsen svarede, at en opstilling af interiører stod på museets ønskeseddel. Vi har også noget materiale hertil opmagasineret, men desværre lader det sig foreløbig ikke gøre, først og fremmest da der som bekendt ikke er elektrisk lys på Kronborg, hvilket er vort ubetinget største problem. Først når det engang bliver løst, vil vi kunne udfolde os. Med hensyn til genstande

18 I6I er der ret få på museet, som er så robuste, at de kan tåle at røres ved. Efter at formandens beretning var godkendt, fremlagde kassereren regnskabet (aftrykt på de følgende sider). Driftsregnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr. Af skibsfører Barfoeds legat er kr. disponible ved indkøb af gaver til museet. Regnskabet godkendtes. Af praktiske grunde foreslog bestyrelsen, at bestemmelsen i lovenes 4: Selskabets regnskabsår er kalenderåret, ændredes til: Selskabets regnskabsår er finansåret. Derved ville selskabet følge museet i regnskabsmæssig henseende, hvad der ville være en stor fordel, idet begge regnskaber revideres samtidig. Den foreslåede lovændring vedtoges, men da forsamlingen var for fåtallig, vil det iflg. lovenes 10 være nødvendigt inden for seks uger at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som da vil kunne vedtage ændringen med tre fjerdedele af de fremmødte medlemmers stemmer. På valg til bestyrelsen var direktør N. Hahn-Petersen, fyrdirektør A. Legind og direktør J. M. Barfoed, der alle genvalgtes. 1 stedet for afdøde borgmester Sig. Schytz indvalgtes borgmester Ove Thelin, Helsingør. Som revisorer genvalgtes de statsautoriserede revisorer A. Engell-Nielsen og Eigil Bruhn. Under punktet eventuelt spurgte J. Rambøll, om selskabet muligvis kunne bruge sit overskud til hjælp ved indlæggelse af elektrisk lys på Kronborg. Formanden svarede, at dette ville være et overordentlig bekosteligt anlæg. Principielt ville han heller ikke anbefale, at selskabets formue blev anvendt til dette formål, idet man så ikke havde mulighed for at fortsætte den ønskede gavepolitik. Efter generalforsamlingen serveredes som sædvanligt en lille forfriskning i museet, hvorefter deltagerne fik forevist særudstillingen Fra det gamle Grønland" under ledelse af Hanne Poulsen og Henning Henningsen. Den i beretningen omtalte ekstraordinære generalforsamling fandt sted tirsdag 28. sept i Handelsministeriets mødesal. De fremmødte medlemmer vedtog enstemmigt den foreslåede lovændring, hvorefter selskabets regnskabsår i fremtiden vil være finansåret. 11 Årbog 1971

19 SELSKABET PIANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1970 Kontingenter og bidrag: Indtægter Arsbetalende medlemmer Livsvarige medlemmer Renter af bank, postgiro og obligationer Tilbagekaldt gave til Handels- og Søfartsmuseet Kr Gaver og tilskud til Handels- og Udgifter Søfartsmuseet: Udgivelse af årbog Porto til udsendelsen j- salg af årbøger og særtryk annoncer og tilskud til årbog 1970, I5-4 1 * Gaver til Handels- og Søfartsmuseet Diverse omkostninger: Porto-, fragt m.v Kontorhold 5-I5 6 Revision og regnskabsassistance for i-75 Diverse udgifter Henlæggelse til reservefonden iflg. vedtægternes g Overskud der overføres til kapitalkonto Kr

20 163 STATUS PR. 1. JANUAR 1971 Likvide midler: Kassebeholdning 533 Den Danske Landmandsbank Helsingør, checkkonto Postgiro I Debitorer: Tilgodehavender for annoncer og tilskud til årbog Tilgodehavende moms og papirafgift Obligationer: Kr % Østift. Kreditf. 15. s. 4 å 65% Kr % Østift. Kreditf. 18. s å 68/ Kr % Østift. Kreditf. 16. s. 4 a. å Kr % Københ. Kreditf. 15. s. 1 a. å 64A Passiver Kr Diverse kreditorer 7 2 Mellemregning med Handels- og Søfartsmuseet Vedtagne, endnu ikke ydede gaver: Saldo pr. 1. januar ir tilbagekaldt gave Reservefond: Saldo pr. 1. januar henlagt ifølge driftsregnskab Kapitalkonto: Saldo pr. 1. januar l + overskud ifølge driftsregnskab h kursregulering af obligationer Kr JENS M. BARFOED NIELS HAHN-PETERSEN HENNING HENNINGSEN ERNST VON KAUFFMANN KNUD KLEM AXEL LEGIND Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. København, den 7. juni 1971 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

21 FHV. SKIBSFØRER HARALD LÆSSØE BARFOED'S LEGAT DRIFTSREGNSKAB FOR 1970 Renter og udbytter: Indtægter Bankindestående Obligationer Aktier Udgifter Gave til Handels- og Søfartsmuseet o Depotgebyrer Kurstab ved salg af aktier i- overført fra kursreguleringskonto Overskud, der overføres til gevinst og tabskonto.... Kr

22 165 STATUS PR. 1. JANUAR 1971 Likvide midler: Aktiver Den Danske Landmandsbank, Helsingør, bankbog Værdipapirer: Obligationer til kursværdi pr. 1. marts 1967, resp. købspris i 1970: kr % Jydsk Hypotekf kr % Østift. Kreditf kr % Østift. Kreditf kr % Jydsk. Hypotekf kr % Jydsk Hypotekf kr % Grundej. Hypotekf kr % Grundej. Hypotekf kr ^4 % Husm. Hypotekf kr % Danske Statslån S kr % Østift. Kreditf (kursva;rdi pr. 1. januar 1971 kr ). Aktier: kr. o De Forenede Papirfabriker o Kapitalkonto: Passiver Kr Legat ifølge testamente Kursreguleringskonto 0 Gevinst- og tabskonto: Saldo pr. 1. januar overskud ifølge driftsregnskab Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med legatets bøger, som vi har revideret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bankindestående er afstemt. København, den 7. juni 1971 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet.

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. J 77 Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. 1806 udsendtes i London et farvelagt akvatintastik af J. Hill efter G. Webster, forestillende det danske

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1.

Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen J.nr. 11690-LR-RAS Advokat Lars Rasmussen. Udkast af den 13. august 2007. Karsten Thygesen Jens Peter Henriksen Kaj Møller Nielsen Grethe Laursen Holger Svanberg Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Lars Rasmussen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Kommandørkaptajn ERIK BORG, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere