FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur Revisionspåtegning 09 Hovedtal og nøgletal 10 Ledelsesberetning 12 VORES PEJLEMÆRKER Kvalitet 14 Kunderne 15 Nærhed 16 Foregangsvirksomhed 17 FAGOMRÅDER Økonomi og Kunder 18 El 20 Varme 22 Vand 24 Spildevand 26 Affald 28 ØKONOMI Regnskabspraksis 30 Årsregnskab 32 Noter til regnskabet 38 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej Helsingør Telefon: REVISOR ADVOKAT BANK PricewaterhouseCoopers Horten Nordea Strandvejen 44 Philip Heymans Allé 7 Slotsgade 44 CVR: Hellerup 2900 Hellerup 3400 Hillerød

3 03 A/S Hornbæk 09 Saunte Ålsgårde 04 Skibstrup 13 Hellebæk EL & Administration EL & Administration 01 Varme: Fjernvarmen 02 Havreholm Borsholm Horserød 05 Helsingør Flisanlæg 03 Vand: Krogebakke Vandværk 04 Plejelt Nygård Hellebæk Vandværk 05 Helsingør Vandtårn 06 Langesø Tikøb Gurre Snekkersten Vandværk 07 Espergærde Vandværk 08 Spildevand: Nordkystens Rens 09 Nyrup Snekkersten Helsingør Rens 10 Sydkystens Rens 11 Spildevandsteam 12 Kvistgård 11 Espergærde Affald: Skibstrup Affaldscenter 13 Forsyning Helsingør A/S så dagens lys i Vi er derfor et nyt selskab, men med en lang historie i Helsingør Kommune. Vi leverer el, varme og vand, og vi sørger for, at spildevand og affald kommer godt væk. Vores mål er at levere ydelser af høj kvalitet og være en foregangsvirksomhed, der har fokus på miljø og innovation. A/S Omsætning 438 mio. kr. 413 mio. kr. Resultat -22 mio. kr. -19 mio. kr. Forsyning Helsingør er etableret, fordi Folketinget i 2009 vedtog en vandsektorlov, der betød, at vand og spildevand skulle skilles ud fra de kommunale myndighedsopgaver. Byrådet i Helsingør Kommune besluttede i den forbindelse, at el, varme og affald også skulle med over i det nye selskab, så forsyningsområderne fremover drives samlet. Vi er ejet af Helsingør Kommune, og derfor er vi det lokale forsyningsselskab med stor nærhed til kommunens borgere. Balancesum 2,8 mia. kr. 2,3 mia. kr. Egenkapital 2,4 mia. kr. 2,0 mia. kr. Det negative resultat efter skat skyldes hovedsageligt underdækninger på varmeområdet. Underdækningerne vil blive opkrævet i de kommende år. Underdækningen er hovedsageligt opstået pga. kraftigt stigende brændselspriser. Forsyning Helsingør har ca. 140 medarbejdere, der servicerer Helsingørs erhvervsliv og institutioner samt de godt og vel borgere.

4 04 FORORD ET NYT SELSKAB med fokus på kunderne Det er nu et år siden, at Forsyning Helsingør så dagens lys. Folketinget havde bestemt, at forsyning af vand og håndtering af spildevand skulle udskilles fra de kommunale myndighedsopgaver. Byrådet i Helsingør besluttede på den baggrund at ytte de tre andre forsyningsområder el, varme og affald med over i det nye selskab. På den måde blev alle forsyningsaktiviteter i Helsingør Kommune samlet under én hat i en ny multiforsyningsvirksomhed. Stærke rammer og god synergi De fem forsyningsområder underbygger vigtige dele af samfundets infrastruktur, og som følge heraf er de underlagt regulering fra myndighedernes side. Samtidig skal de fem områder både virke på forretningsmæssige vilkår og efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor det handler om at investere langsigtet for at skabe en sund økonomi og samtidig levere høj kvalitet til en god pris for kunderne. De fem områder har mange fællestræk, og byrådet vurderede derfor, at man kunne skabe de stærkeste rammer for et nyt selskab ved at danne et stort fælles selskab. Forsyning Helsingør har ikke klassiske myndighedsopgaver, men skal alene levere ydelser på de fem forsyningsområder. Det giver et klart fokus, bedre muligheder for økonomistyring og gode muligheder for synergi på tværs har naturligvis været præget af, at Forsyning Helsingør skulle etableres som en ny organisation. Det har både handlet om at få organisationen og de fysiske rammer på plads og om at få etableret en række fælles løsninger, så vi med tiden kan høste stordriftsfordele. Samtidig med etableringen af den nye organisation har vi haft stort fokus på driften, så alle kunder har fået leveret de ydelser, som de skulle have. Vi er også fortsat med de nødvendige og planlagte anlægsaktiviteter. Et aktiv for Helsingør Det står helt centralt, at forsyningsområderne også i fremtiden skal drives økonomisk effektivt. Derudover har bestyrelsen fastlagt re centrale pejlemærker for vores arbejde: Kvalitet med fokus på forsyningssikkerheden Service med fokus på vores kunder Nærhed med fokus på det lokale og familieskabet med kommunen Foregangsvirksomhed med fokus på miljø og innovation. Den økonomiske bundlinje er en selvfølge. Vi skal drives effektivt, og vi skal hvile i os selv til gavn for vores kunder. Selskabets værdier skal bevares og udvikles med respekt for både bundlinje og priser. en man kan sige, at vi har ere bundlinjer. Forsyning Helsingør sørger nemlig for en god del af infrastrukturen til det moderne samfund i Helsingør Kommune. Forsyning er både en vare, som skal leveres, og et miljøproblem, som skal løses. Det ser vi f.eks., når spildevandet skal renses, affaldet skal bortskaffes, og når varmen skal produceres med mindst mulig CO ² -udledning. Vigtige samfundsopgaver Forsyning Helsingør skal som en naturlig del af sit arbejde løfte vigtige samfundsopgaver. På elområdet er der fortsat monopol for selve elnettet, mens der er frit marked for køb af selve strømmen. Vi arbejder hele tiden på at indkøbe el så fordelagtigt som muligt til glæde for vores forbrugere. Vi arbejder på en fortsat udbygning af fjernvarme, fordi det giver mindre miljøbelastning og er billigere end olie og gas. På vandområdet drejer det sig f.eks. om at sikre værdierne både grundvandet som ressource og de tekniske anlæg. Inden for spildevand arbejder vi på at imødekomme krav om rensningsgrad og at øge kapaciteten, så der kommer færrest mulige overløb til åer og havet.

5 05 Adm. direktør Jacob Brønnum til venstre og bestyrelsesformand Per Christensen til højre. Endelig skal vi hele tiden udvikle os på affaldsområdet, så vi i fællesskab med vores kunder sorterer affaldet optimalt og nyttiggør ressourcerne og energiindholdet i affaldet. Det giver både bedre økonomi og bedre miljø. Det ser vi frem til samtidig med, at vi glæder os over, at vi er kommet godt og driftssikkert gennem vores første år. Det kan der læses mere om i denne årsrapport. Forsyning Helsingør er en virksomhed med mange vigtige opgaver og mange muligheder, som der skal arbejdes videre med de kommende år. Per Christensen Bestyrelsesformand Jacob Brønnum Adm. direktør

6 06 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Per Christensen Bestyrelsesformand, medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Jørgen Lysemose Næstformand, medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Hans Andersen Medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Per Slot Medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Sten Kallenbach Medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Christian H. Hansen Montør, medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Dennis Knudsen Driftsmester, medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Peter Kjær Madsen Affaldschef, medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Direktion Jacob Brønnum Adm. direktør

7 07 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2010 for Forsyning Helsingør A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, den nansielle stilling samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver koncernens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Helsingør, den 12. april 2011 Per Christensen Bestyrelsesformand, medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Hans Andersen Medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Sten Kallenbach lenb Medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Dennis Knudsen Driftsmester, medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Jacob Brønnum Adm. direktør Jørgen Lysemose Næstformand, medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Per Slot Medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Christian H. Hansen Montør, medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Peter rkjær Madsen Affaldschef, medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj Dirigent Johannes Hecht-Nielsen Borgmester

8 08 Selskabsstruktur Forsyning Helsingørs aktiviteter er udskilt i en række selvstændige aktieselskaber. Forsyning Helsingør er ejet 100 pct. af Helsingør Kommune selskabet drives privatretligt efter selskabsloven og årsregnskabsloven. Herudover er Forsyning Helsingør som hidtil underlagt forsyningslovene inden for el, varme, vand, spildevand og affald. Forsyning Helsingør omfatter selskaberne: Forsyning Helsingør Elnet A/S ejer Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Elservice A/S 100 pct. Alle Forsyning Helsingørs medarbejdere er ansat i Forsyning Helsingør A/S, der fungerer som serviceselskab for resten af koncernen. Serviceselskabet har indgået kontrakt med de øvrige selskaber i koncernen om at udføre opgaver inden for drift, vedligehold og administration. Per Christensen er bestyrelsesformand i alle selskaber. Jacob Brønnum er adm. direktør i alle selskaber. Forsyning Helsingør Elnet A/S Forsyning Helsingør Varme A/S Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Spildevand A/S Forsyning Helsingør Affald A/S. Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør Elnet A/S Forsyning Helsingør Varme A/S Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Spildevand A/S Forsyning Helsingør Affald A/S Forsyning Helsingør Elhandel A/S Forsyning Helsingør Elservice A/S

9 09 Revisionspåtegning Til aktionæren i Forsyning Helsingør A/S Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for Forsyning Helsingør A/S for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet og koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet og koncernregnskabet a ægges efter årsregnskabsloven. Ledelsesberetningen, der ikke er omfattet af revisionen, a ægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og a ægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og a ægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og koncernregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og a æggelse af et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og nansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet. Hellerup, den 12. april 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Timmermann Statsautoriseret revisor Michael Bak Statsautoriseret revisor

10 10 Hovedtal og nøgletal Hovedtal TDKK TDKK Resultat Nettoomsætning Resultat før nansielle poster Resultat af nansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i procent Bruttomargin 0,0 4,7 Overskudsgrad -6,0-4,4 Afkastningsgrad -0,9-0,8 Soliditetsgrad 84,8 84,6 Forrentning af egenkapital -1,00-0,9 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til de nitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

11 11

12 12 Ledelsesberetning Årsrapporten for Forsyning Helsingør A/S er a agt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten er udarbejdet, så den giver et samlet billede af økonomien og aktiviteterne i hele koncernen. Forsyning Helsingør A/S er etableret som en multiforsyningsvirksomhed ejet 100 pct. af Helsingør Kommune. Koncernen leverer ydelser inden for de fem områder el, varme, vand, spildevand og affald. Årets resultat og investeringer Den samlede omsætning for Forsyning Helsingør var 438 mio. kr. i 2010, mens omsætningen i 2009 var på 413 mio. kr. Væksten skyldes primært øget aktivitetsniveau og stigende råvarepriser. Årets resultat er et underskud på 22 mio. kr. efter skat. Underskuddet skyldes hovedsageligt, at priserne på fossile brændsler har været stigende i et omfang, som selskabet ikke havde taget højde for ved takstfastlæggelsen. Dette er en afvigelse i forhold til budgettet, og beløbet bliver hentet ind via taksterne i den kommende periode. Egenkapitalen er steget fra 2 mia. kr. til 2,4 mia. kr. Stigningen i egenkapitalen skyldes hovedsageligt nye regler for værdifastsættelse af anlægsværdier inden for vand og spildevand. Ledelsen anser på denne baggrund resultatet for tilfredsstillende. Samlet er der i koncernen investeret i nye anlægsaktiver for i alt 158,8 mio. kr. i Dette sikrer, at koncernens aktiver løbende udbygges og renoveres primært aktiver inden for produktions- og distributionsanlæg. Resultater på de fem forsyningsområder El (Elnet, Elhandel og Elservice) Resultatet for 2010 viser et underskud på 2,8 mio. kr., og egenkapitalen udgør herefter 62,9 mio. kr. pr. 31. december Selskabet har i 2010 investeret 7,3 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Resultatet for 2010 er påvirket af en nedskrivning af den resterende underdækning fra tidligere regnskabsår ( ) med i alt 4,1 mio. kr., da vi ikke har ønsket at udnytte og dermed opkræve denne underdækning. Derved har elforbrugerne i Helsingør Kommune samlet set fået en indirekte rabat på ca. 9 mio. kr., idet Elnet fra den første reguleringsperiode fra 2000 til 2004 har haft mulighed for at opkræve yderligere 9 mio. kr. Varme Resultatet for 2010 viser et underskud på 17,7 mio. kr., og egenkapitalen udgør herefter 61,5 mio. kr. pr. 31. december Selskabet har i 2010 investeret 63,6 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Resultatet er påvirket af de generelt stigende omkostninger til køb af brændsel, som vil blive indregnet i varmepriserne i årene fremover. Vand Resultatet for 2010 viser et underskud på 1,5 mio. kr., og egenkapitalen udgør herefter 623,8 mio. kr. pr. 31. december Selskabet har i 2010 investeret 19,4 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Resultatet er påvirket af de ekstra afskrivninger, som opskrivningen på 409 mio. kr. af de materielle anlægsaktiver har medført. Spildevand Resultatet for 2010 viser et underskud på 4,9 mio. kr., og egenkapitalen udgør herefter 1.581,9 mio. kr. pr. 31. december Selskabet har i 2010 investeret 62,1 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Resultatet er påvirket af de ekstra afskrivninger, som opskrivningen på 62 mio. kr. af de materielle anlægsaktiver har medført. Affald Resultatet for 2010 udgør et overskud på 3,3 mio. kr., og egenkapitalen udgør herefter 33,2 mio. kr. pr. 31. december Analyse af risici Forretningsmæssig risiko Koncernens resultat er påvirket af den pris, der betales til DONG inden for El, samt HNG og Vattenfall inden for Varme. Herudover er der indgået samarbejde med Nordforbrænding I/S om levering af varme. Samtlige medarbejdere i koncernen er ansat i Forsyning Helsingør A/S, som forestår aktiviteterne for datterselskaberne. Aktiviteterne for datterselskaberne er under-

13 13 Gns. priser for hvert af de fem områder for en almindelig familie - gennemsnitlig husstand i parcelhus på 140 m 2 (inkl. moms og afgifter) Vand: 2.621,55 kr. Spildevand: 4.859,40 kr. Fjernvarme: ,00 kr. El: 7.280,00 kr. Affald: 2.541,00 kr. Pris for en husstand total: ,95 kr. lagt offentlig regulering, og der deltages derfor aktivt i relevante branchegrupper, ligesom der er dialog med de regulerende myndigheder. Driftsrisiko Operationel risiko håndteres gennem investeringsplanlægning og tilstandsbaseret vedligeholdelse, vagtordninger, beredskabsplaner, procedurebeskrivelser og forsikringer. Rente- og kreditrisici Eksisterende lån i Helsingør Varme A/S hos Helsingør Kommune forventes afklaret i Herudover er koncernen ikke påvirket af væsentlige rente- eller kreditrisici. Miljørisiko Koncernens drift omfatter anlæg, hvis drift forudsætter anvendelse af f.eks. olie og andre produkter, som i skadessituationer kan medføre miljøforurening. Koncernens vedligeholdelses- og tilsynsrutiner for de pågældende anlæg forebygger i væsentligt omfang eventuelle miljøskader, hvorfor risici herfor anses for værende minimale. Særligt fokus i har særligt været præget af: Etablering af selskabet på alle fronter økonomisk, organisatorisk, administrativt, fysisk og kulturelt. Lancering af Forsyning Helsingør over for kunder og samarbejdspartnere blandt andet med ny hjemmeside samt navn og gra sk pro l. Fastholdelse af en høj forsyningssikkerhed med 24-7 service, mens selskabet har været under etablering. Fortsat kabellægning af elluftledninger for at styrke forsyningssikkerheden og minimere ledningstab. Fortsat udbygning af fjernvarmenettet og transmissionssystemet samt fornyelse af produktionskapaciteten herunder en mere effektiv og billigere produktion i spidsbelastede perioder. Implementering af den nye vandsektorlov med etablering af reguleringsmæssige åbningsbalancer og overgang til prislofter både på vandområdet og spildevandsområdet. Fornyelse af ledningsnet for vand til minimering af vandspild og fortsat udbygning af sektioneringen til bedre styring, regulering og overvågning af vanddistributionen. Nykloakering af sommerhusområde i Hornbæk, betydelige investeringer i renovering af ledningsnet samt etablering af bassiner til håndtering af regnvand og overløb af spildevand. Højt aktivitetsniveau med håndtering af erhvervsaffaldsgebyr. Forventninger til 2011 I 2011 fortsættes arbejdet med at udvikle Forsyning Helsingør, ligesom der fortsat vil være stort fokus på at sikre høj forsyningssikkerhed. For 2011 forventes den samlede omsætning for koncernen at blive ca. 462 mio. kr. med et forventet resultat før skat på ca. 9 mio. kr. Investeringsomfanget forventes at udgøre ca. 200 mio. kr., så værdierne fortsat sikres og udvikles. Efterfølgende begivenheder Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt andre forhold, der kan forrykke vurderingen af årsrapporten for 2010.

14 14 KVALITET med fokus på forsyningssikkerheden For Forsyning Helsingør er den vigtigste kvalitetsparameter, at kunderne oplever stor forsyningssikkerhed. og mest miljøvenlige energimix. I 2010 har vi primært benyttet os af gas, is og affaldsforbrænding. Forsyning Helsingør har også i 2010 sikret høj forsyningssikkerhed, og døgnberedskabet har klaret de forsyningssvigt, der har været. Der har ikke været længerevarende udfald. El og varme Markedet for elsalg er frit, men ikke for eldistribution. Forsyning Helsingør leverer derfor til de kunder, som vælger at bruge selskabet. Vi har fokus på forsyningssikkerheden og på at sikre kunderne gode priser. Priserne på el følges hele tiden og de opdateres og justeres som konsekvens heraf re gange om året. Forsyning Helsingør står også for gadebelysningen i Helsingør By. Her har vi i 2010 arbejdet på at udskifte armaturer og lægge luftkabler i jorden. Det fører til bedre og billigere lys og til endnu større driftssikkerhed. Fjernvarme er ikke en energiform, men en moderne infrastruktur, som distribuerer varme, der er fremstillet med forskellige brændselskilder. Kvalitet handler både om forsyningssikkerhed og om at anvende det billigste Vand og spildevand I Helsingør Kommune er grundvandet af høj kvalitet, og det skal det blive ved med at være. Derfor arbejder vi efter målsætningerne i kommunens Vandforsyningsplan, der bl.a. betyder, at der løbende renoveres vandledninger. I 2010 har vi også arbejdet videre med etableringen af en ny kildeplads ved Nyrup Hegn. Spildevand skal væk fra kunden og renses miljømæssigt tilfredsstillende. Spildevandsanlægget skal have den rette dimensionering, og vi arbejder hele tiden på at begrænse antallet af situationer, hvor der bliver overløb på grund af for voldsom regn. Affald Affaldet skal fjernes til tiden, og dernæst skal det håndteres så miljømæssigt fornuftigt som muligt. Sammen med vores kunder sikrer vi god sortering af affaldet har været et godt år, hvor høje priser på affald til genbrug har betydet, at økonomi og miljø er gået hånd i hånd.

15 15 SERVICE med fokus på vores kunder Vi skal levere service på højt niveau. I praksis betyder det, at det er godt, hvis forbrugerne ikke mærker meget til os tingene fungerer bare. Hvis forbrugerne af den ene eller anden grund får brug os, skal vi være klar med hurtig, venlig og kompetent hjælp. Forsyning Helsingør yder mange forskellige former for service. F.eks. hjælper vi kunden, der overvejer at skifte til fjernvarme, kunden, der har spørgsmål til regningen, og kunden, der gerne vil spare på vandet. Hjælp døgnet rundt Forsyning Helsingør har en vagtordning, så man kan komme i kontakt med os døgnet rundt alle årets dage. For at gøre det lettere for vores kunder har vi i 2010 etableret selskabet med én indgang (Haderslevvej 25 i Helsingør), én hjemmeside (www.fh.dk) og ét telefonnummer ( ). Tidligere havde forsyningsområderne fem hjemmesider og fem telefonnumre. På vej mod samlet afregning Sammen med vores kunder arbejder vi på at udvikle nye løsninger. Løsninger, der både giver bedre service, bedre miljø og bedre økonomi. I 2010 har vi arbejdet på at installere de kundesystemer, der vil gøre det muligt at lave fælles regninger for de fem forsyningsområder. Nu sendes der opkrævninger for hvert forsyningsområde, men det er planen, at vi i 2012 vil kunne gå over til at sende én samlet regning for de fem områder. Det betyder ikke, at kunderne nødvendigvis kun skal have én regning om året. Det vil fortsat være muligt at betale ere gange, så udgifterne fordeles hen over året. I 2011 er der planlagt nærmere information om dette, og forskellige kundegrupper vil også blive inddraget.

16 16 NÆRHED med fokus på det lokale og familieskabet med kommunen Forsyning Helsingør er det lokale selskab med stort kendskab og stor nærhed til hele kommunen. Vores medarbejdere kender kommunen og vil gerne være med til at gøre Helsingør til et godt sted at bo og drive virksomhed. Når der er nedbrud på den ene eller den anden måde, hjælper Forsyning Helsingør hurtigst muligt med at udbedre skaden. Vi ved, at vores arbejde har store konsekvenser for, hvordan familierne og virksomhederne trives og for miljøtilstanden i hele kommunen. En lokal partner Vi har et godt samarbejde med Helsingør Kommune, de lokale virksomheder og organisationer. Vi er med i lokale arrangementer og begivenheder. Det giver os mulighed for at have kontakt med vores kunder og for at lade os inspirere af, hvad der er vigtigt for kunderne og i samfundet i øvrigt. I 2010 deltog Forsyning Helsingør bl.a. i Helsingør Messen, og vi er med i projekter, der kan bidrage til kommunens udvikling. Eksempelvis var vi i 2010 engageret i etableringen af det nye Kulturværft. Forsyning Helsingør stiller også undervisningsmateriale til rådighed for skolerne i kommunen, og i 2010 besøgte mange skoleklasser Forsyning Helsingør for at få viden om miljø og forsyning.

17 17 FOREGANGS VIRKSOMHED med fokus på miljø og innovation Forsyning Helsingør skal sikre rent drikkevand i vandhanerne, forbedre kvaliteten af badevandet og bidrage til, at vandmiljøet i det hele taget har det godt. Vi skal også sikre miljørigtig indsamling og behandling af affaldet samt miljøvenlig el og varme. Vores aktiviteter har både store konsekvenser for, hvordan den enkelte familie trives og for miljøtilstanden i hele kommunen. Derfor har vi en forpligtelse til at tage hensyn til miljøet, når vi producerer, transporterer, renoverer eller køber ind vi skal feje for egen dør. Forsøg med kompost i 2010 Vi deltager i forskellige projekter for at være med til at skabe en mere grøn fremtid. F.eks. har vi i 2010 arbejdet på at omlægge komposteringen, så den bliver forbedret. Udbygning af fjernvarmeforsyningen og omstilling til renere CO ² -neutrale brændselsformer er andre eksempler på, hvordan vi arbejder på at sikre en grønnere fremtid. Vi giver også miljøinformation til borgere og virksomheder, ligesom vi arbejder med egentlig energirådgivning og energibesparelser på både varme og el. De gode kredsløb Tingene hænger sammen sådan er det også for en del af vores aktiviteter. På vand- og spildevandssiden er det eksempelvis sådan, at jo mindre vand vores kunder bruger, jo mindre spildevand har vi, der skal renses. Når der bruges mindre vand, og der bliver mindre spildevand, så bruger vi også mindre energi. Når slammet fra spildevandsrensningen rådner, produceres der gas, som vi kan bruge til at fremstille el. På den måde reducerer vi mængden af affald fra spildevandsrensningen, og vi reducerer brugen af fossile brændsler til fremstilling af el. Meget af vores affald kan bruges igen, og langt det meste af det, der ikke kan genanvendes, forbrændes, så der fremstilles el og fjernvarme. På den måde bruger vi mindre kul og andre fossile brændsler, når der skal bruges strøm og opvarmes boliger.

18 18 Vi håndterer økonomien og servicerer kunderne gennem én fælles indgang med ét telefonnummer og én hjemmeside. Telefon: indgang blev etableret i 2010 ØKONOMI OG KUNDER Fundamentet til den fremtidige kundeservice Forsyning Helsingør består af de fem forsyningsområder og et tværgående område med ansvar for økonomi og kunder har særligt for de administrative funktioner været et udviklingsår. Forsyning Helsingør samlede det meste af administrationen under én ledelse i afdelingen Økonomi og Kunder. Dette har vi gjort for at skabe synergi til fordel for vores kunder. Afdelingen består nu af tre enheder: Økonomi, Kundeservice og IT. På vej mod e service På økonomisiden har vi overført alle regnskaber og budgetter fra kommunal bogføring til årsregnskabsloven. Det betyder, at vi er gået fra fem forskellige kommunale systemer til ét fælles årsregnskabsbaseret system. På kundeservicesiden har vi skullet ytte en del af forbrugsafgifterne ud af ejendomsskattesystemet over i et selvstændigt opkrævningssystem. Målet er, at der skal være én a æsning og samlet afregning for de fem områder. I 2010 blev fundamentet til den fremtidige kundeservice lagt herunder nye ydelser og muligheder for fremtidig e-service.

19 19 En milliard årligt I dag sender afdelingen regninger til vores kunder. På sigt kan dette reduceres. Ikke fordi Forsyning Helsingør får færre kunder, men fordi det vil være muligt at opkræve færre gange. Kundeservice håndterer regninger og opkrævninger for alle forsyningsområderne, og der løber godt 1 mia. kr. gennem kasserne. Dog er en del af dette beløb moms og afgifter, som vi sender videre til staten er det første rigtige år for Forsyning Helsingør. Vi har etableret nye platforme både inden for økonomi, kunde, IT og personale. Det er gået godt takket være en stor indsats fra medarbejderne. Vi har nu fået skabt platformene til en ny fremtid for hele Forsyning Helsingør vi leverer jo både service til vores kunder og til koncernens fem forsyningsområder. På IT-siden har vi har haft fokus på at skabe en fremtidig platform. Platformen indeholder blandt andet et nyt og helt uafhængigt system. Vi har desuden fået ny hjemmeside og nyt sags- og dokumenthåndteringssystem. Kim Asker Larsen, Økonomi- og kundechef

20 20 Vi leverer hvert år 120 mio. kwh til vores kunder i Helsingør by. Vi leverer halvdelen af den strøm, der bruges i Helsingør Kommune til både boliger, industri, handel og gadebelysning. EL Et frit marked for el Forsyning Helsingør ejer elnettet i forsyningsområdet. Både private kunder og erhvervskunder kan dog selv vælge, om det skal være Forsyning Helsingør eller en anden, der leverer selve strømmen. Her er der frit valg for kunden. I 2010 har der blandt andet været fokus på etableringen af et internt overvågningsprogram, så vi kan dokumentere over for Energitilsynet, at vi arbejder på konkurrencemæssige vilkår. Målet er, at kunderne skal have lave priser og høj driftssikkerhed. Fjernaflæsning - let og præcis aflæsning Vi har i 2010 skiftet målere, og vi arbejder på at få systemet fuldt op at køre. De nye målere kan fjerna æses, hvilket vil være en fordel for vores kunder. De vil slippe for at skulle a æse, og opkrævningen vil blive betydelig mere præcis. Bedre forsyningssikkerhed De seneste år har vi i Danmark oplevet kraftige storme, som har betydet, at master er væltet, og at luftledninger 2010 har været et godt driftsår med en meget luftledning ned og med det store antal målerudskiftninger, som vi har gennemført, er vi nu EL A/S NØGLETAL I TUSIND KR Omsætning Resultat Jørgen Aalund Søholm, Elchef Balancesum Egenkapital

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12 Boba ApS c/o Natkompagniet, Skolegade 23, 8000 Aarhus C CVR-nr. 33 97 12 65 Årsrapport for 2011/12 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Forsyning Helsingør Elhandel A/S CVR-nr. 36 05 78 31 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14 apoere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BMI Innovation ApS Metalgangen 15 2690 Karlslunde (CVR-nr. 25 48 71 76) Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 30 94 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /12 2014 Niels Jørgen Villesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Compfitt Global Net A/S CVR-nr

Compfitt Global Net A/S CVR-nr Compfitt Global Net A/S CVR-nr. 33 25 30 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2015. Knud Herman Hermansen

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere