FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur Revisionspåtegning 09 Hovedtal og nøgletal 10 Ledelsesberetning 12 VORES PEJLEMÆRKER Kvalitet 14 Kunderne 15 Nærhed 16 Foregangsvirksomhed 17 FAGOMRÅDER Økonomi og Kunder 18 El 20 Varme 22 Vand 24 Spildevand 26 Affald 28 ØKONOMI Regnskabspraksis 30 Årsregnskab 32 Noter til regnskabet 38 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej Helsingør Telefon: REVISOR ADVOKAT BANK PricewaterhouseCoopers Horten Nordea Strandvejen 44 Philip Heymans Allé 7 Slotsgade 44 CVR: Hellerup 2900 Hellerup 3400 Hillerød

3 03 A/S Hornbæk 09 Saunte Ålsgårde 04 Skibstrup 13 Hellebæk EL & Administration EL & Administration 01 Varme: Fjernvarmen 02 Havreholm Borsholm Horserød 05 Helsingør Flisanlæg 03 Vand: Krogebakke Vandværk 04 Plejelt Nygård Hellebæk Vandværk 05 Helsingør Vandtårn 06 Langesø Tikøb Gurre Snekkersten Vandværk 07 Espergærde Vandværk 08 Spildevand: Nordkystens Rens 09 Nyrup Snekkersten Helsingør Rens 10 Sydkystens Rens 11 Spildevandsteam 12 Kvistgård 11 Espergærde Affald: Skibstrup Affaldscenter 13 Forsyning Helsingør A/S så dagens lys i Vi er derfor et nyt selskab, men med en lang historie i Helsingør Kommune. Vi leverer el, varme og vand, og vi sørger for, at spildevand og affald kommer godt væk. Vores mål er at levere ydelser af høj kvalitet og være en foregangsvirksomhed, der har fokus på miljø og innovation. A/S Omsætning 438 mio. kr. 413 mio. kr. Resultat -22 mio. kr. -19 mio. kr. Forsyning Helsingør er etableret, fordi Folketinget i 2009 vedtog en vandsektorlov, der betød, at vand og spildevand skulle skilles ud fra de kommunale myndighedsopgaver. Byrådet i Helsingør Kommune besluttede i den forbindelse, at el, varme og affald også skulle med over i det nye selskab, så forsyningsområderne fremover drives samlet. Vi er ejet af Helsingør Kommune, og derfor er vi det lokale forsyningsselskab med stor nærhed til kommunens borgere. Balancesum 2,8 mia. kr. 2,3 mia. kr. Egenkapital 2,4 mia. kr. 2,0 mia. kr. Det negative resultat efter skat skyldes hovedsageligt underdækninger på varmeområdet. Underdækningerne vil blive opkrævet i de kommende år. Underdækningen er hovedsageligt opstået pga. kraftigt stigende brændselspriser. Forsyning Helsingør har ca. 140 medarbejdere, der servicerer Helsingørs erhvervsliv og institutioner samt de godt og vel borgere.

4 04 FORORD ET NYT SELSKAB med fokus på kunderne Det er nu et år siden, at Forsyning Helsingør så dagens lys. Folketinget havde bestemt, at forsyning af vand og håndtering af spildevand skulle udskilles fra de kommunale myndighedsopgaver. Byrådet i Helsingør besluttede på den baggrund at ytte de tre andre forsyningsområder el, varme og affald med over i det nye selskab. På den måde blev alle forsyningsaktiviteter i Helsingør Kommune samlet under én hat i en ny multiforsyningsvirksomhed. Stærke rammer og god synergi De fem forsyningsområder underbygger vigtige dele af samfundets infrastruktur, og som følge heraf er de underlagt regulering fra myndighedernes side. Samtidig skal de fem områder både virke på forretningsmæssige vilkår og efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor det handler om at investere langsigtet for at skabe en sund økonomi og samtidig levere høj kvalitet til en god pris for kunderne. De fem områder har mange fællestræk, og byrådet vurderede derfor, at man kunne skabe de stærkeste rammer for et nyt selskab ved at danne et stort fælles selskab. Forsyning Helsingør har ikke klassiske myndighedsopgaver, men skal alene levere ydelser på de fem forsyningsområder. Det giver et klart fokus, bedre muligheder for økonomistyring og gode muligheder for synergi på tværs har naturligvis været præget af, at Forsyning Helsingør skulle etableres som en ny organisation. Det har både handlet om at få organisationen og de fysiske rammer på plads og om at få etableret en række fælles løsninger, så vi med tiden kan høste stordriftsfordele. Samtidig med etableringen af den nye organisation har vi haft stort fokus på driften, så alle kunder har fået leveret de ydelser, som de skulle have. Vi er også fortsat med de nødvendige og planlagte anlægsaktiviteter. Et aktiv for Helsingør Det står helt centralt, at forsyningsområderne også i fremtiden skal drives økonomisk effektivt. Derudover har bestyrelsen fastlagt re centrale pejlemærker for vores arbejde: Kvalitet med fokus på forsyningssikkerheden Service med fokus på vores kunder Nærhed med fokus på det lokale og familieskabet med kommunen Foregangsvirksomhed med fokus på miljø og innovation. Den økonomiske bundlinje er en selvfølge. Vi skal drives effektivt, og vi skal hvile i os selv til gavn for vores kunder. Selskabets værdier skal bevares og udvikles med respekt for både bundlinje og priser. en man kan sige, at vi har ere bundlinjer. Forsyning Helsingør sørger nemlig for en god del af infrastrukturen til det moderne samfund i Helsingør Kommune. Forsyning er både en vare, som skal leveres, og et miljøproblem, som skal løses. Det ser vi f.eks., når spildevandet skal renses, affaldet skal bortskaffes, og når varmen skal produceres med mindst mulig CO ² -udledning. Vigtige samfundsopgaver Forsyning Helsingør skal som en naturlig del af sit arbejde løfte vigtige samfundsopgaver. På elområdet er der fortsat monopol for selve elnettet, mens der er frit marked for køb af selve strømmen. Vi arbejder hele tiden på at indkøbe el så fordelagtigt som muligt til glæde for vores forbrugere. Vi arbejder på en fortsat udbygning af fjernvarme, fordi det giver mindre miljøbelastning og er billigere end olie og gas. På vandområdet drejer det sig f.eks. om at sikre værdierne både grundvandet som ressource og de tekniske anlæg. Inden for spildevand arbejder vi på at imødekomme krav om rensningsgrad og at øge kapaciteten, så der kommer færrest mulige overløb til åer og havet.

5 05 Adm. direktør Jacob Brønnum til venstre og bestyrelsesformand Per Christensen til højre. Endelig skal vi hele tiden udvikle os på affaldsområdet, så vi i fællesskab med vores kunder sorterer affaldet optimalt og nyttiggør ressourcerne og energiindholdet i affaldet. Det giver både bedre økonomi og bedre miljø. Det ser vi frem til samtidig med, at vi glæder os over, at vi er kommet godt og driftssikkert gennem vores første år. Det kan der læses mere om i denne årsrapport. Forsyning Helsingør er en virksomhed med mange vigtige opgaver og mange muligheder, som der skal arbejdes videre med de kommende år. Per Christensen Bestyrelsesformand Jacob Brønnum Adm. direktør

6 06 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Per Christensen Bestyrelsesformand, medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Jørgen Lysemose Næstformand, medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Hans Andersen Medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Per Slot Medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Sten Kallenbach Medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Christian H. Hansen Montør, medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Dennis Knudsen Driftsmester, medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Peter Kjær Madsen Affaldschef, medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Direktion Jacob Brønnum Adm. direktør

7 07 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2010 for Forsyning Helsingør A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, den nansielle stilling samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver koncernens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Helsingør, den 12. april 2011 Per Christensen Bestyrelsesformand, medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Hans Andersen Medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Sten Kallenbach lenb Medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Dennis Knudsen Driftsmester, medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Jacob Brønnum Adm. direktør Jørgen Lysemose Næstformand, medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Per Slot Medlem af Helsingør Kommunes Byråd. Christian H. Hansen Montør, medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Peter rkjær Madsen Affaldschef, medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj Dirigent Johannes Hecht-Nielsen Borgmester

8 08 Selskabsstruktur Forsyning Helsingørs aktiviteter er udskilt i en række selvstændige aktieselskaber. Forsyning Helsingør er ejet 100 pct. af Helsingør Kommune selskabet drives privatretligt efter selskabsloven og årsregnskabsloven. Herudover er Forsyning Helsingør som hidtil underlagt forsyningslovene inden for el, varme, vand, spildevand og affald. Forsyning Helsingør omfatter selskaberne: Forsyning Helsingør Elnet A/S ejer Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Elservice A/S 100 pct. Alle Forsyning Helsingørs medarbejdere er ansat i Forsyning Helsingør A/S, der fungerer som serviceselskab for resten af koncernen. Serviceselskabet har indgået kontrakt med de øvrige selskaber i koncernen om at udføre opgaver inden for drift, vedligehold og administration. Per Christensen er bestyrelsesformand i alle selskaber. Jacob Brønnum er adm. direktør i alle selskaber. Forsyning Helsingør Elnet A/S Forsyning Helsingør Varme A/S Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Spildevand A/S Forsyning Helsingør Affald A/S. Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør Elnet A/S Forsyning Helsingør Varme A/S Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Spildevand A/S Forsyning Helsingør Affald A/S Forsyning Helsingør Elhandel A/S Forsyning Helsingør Elservice A/S

9 09 Revisionspåtegning Til aktionæren i Forsyning Helsingør A/S Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for Forsyning Helsingør A/S for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet og koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet og koncernregnskabet a ægges efter årsregnskabsloven. Ledelsesberetningen, der ikke er omfattet af revisionen, a ægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og a ægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og a ægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og koncernregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og a æggelse af et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og nansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet. Hellerup, den 12. april 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Timmermann Statsautoriseret revisor Michael Bak Statsautoriseret revisor

10 10 Hovedtal og nøgletal Hovedtal TDKK TDKK Resultat Nettoomsætning Resultat før nansielle poster Resultat af nansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i procent Bruttomargin 0,0 4,7 Overskudsgrad -6,0-4,4 Afkastningsgrad -0,9-0,8 Soliditetsgrad 84,8 84,6 Forrentning af egenkapital -1,00-0,9 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til de nitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

11 11

12 12 Ledelsesberetning Årsrapporten for Forsyning Helsingør A/S er a agt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten er udarbejdet, så den giver et samlet billede af økonomien og aktiviteterne i hele koncernen. Forsyning Helsingør A/S er etableret som en multiforsyningsvirksomhed ejet 100 pct. af Helsingør Kommune. Koncernen leverer ydelser inden for de fem områder el, varme, vand, spildevand og affald. Årets resultat og investeringer Den samlede omsætning for Forsyning Helsingør var 438 mio. kr. i 2010, mens omsætningen i 2009 var på 413 mio. kr. Væksten skyldes primært øget aktivitetsniveau og stigende råvarepriser. Årets resultat er et underskud på 22 mio. kr. efter skat. Underskuddet skyldes hovedsageligt, at priserne på fossile brændsler har været stigende i et omfang, som selskabet ikke havde taget højde for ved takstfastlæggelsen. Dette er en afvigelse i forhold til budgettet, og beløbet bliver hentet ind via taksterne i den kommende periode. Egenkapitalen er steget fra 2 mia. kr. til 2,4 mia. kr. Stigningen i egenkapitalen skyldes hovedsageligt nye regler for værdifastsættelse af anlægsværdier inden for vand og spildevand. Ledelsen anser på denne baggrund resultatet for tilfredsstillende. Samlet er der i koncernen investeret i nye anlægsaktiver for i alt 158,8 mio. kr. i Dette sikrer, at koncernens aktiver løbende udbygges og renoveres primært aktiver inden for produktions- og distributionsanlæg. Resultater på de fem forsyningsområder El (Elnet, Elhandel og Elservice) Resultatet for 2010 viser et underskud på 2,8 mio. kr., og egenkapitalen udgør herefter 62,9 mio. kr. pr. 31. december Selskabet har i 2010 investeret 7,3 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Resultatet for 2010 er påvirket af en nedskrivning af den resterende underdækning fra tidligere regnskabsår ( ) med i alt 4,1 mio. kr., da vi ikke har ønsket at udnytte og dermed opkræve denne underdækning. Derved har elforbrugerne i Helsingør Kommune samlet set fået en indirekte rabat på ca. 9 mio. kr., idet Elnet fra den første reguleringsperiode fra 2000 til 2004 har haft mulighed for at opkræve yderligere 9 mio. kr. Varme Resultatet for 2010 viser et underskud på 17,7 mio. kr., og egenkapitalen udgør herefter 61,5 mio. kr. pr. 31. december Selskabet har i 2010 investeret 63,6 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Resultatet er påvirket af de generelt stigende omkostninger til køb af brændsel, som vil blive indregnet i varmepriserne i årene fremover. Vand Resultatet for 2010 viser et underskud på 1,5 mio. kr., og egenkapitalen udgør herefter 623,8 mio. kr. pr. 31. december Selskabet har i 2010 investeret 19,4 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Resultatet er påvirket af de ekstra afskrivninger, som opskrivningen på 409 mio. kr. af de materielle anlægsaktiver har medført. Spildevand Resultatet for 2010 viser et underskud på 4,9 mio. kr., og egenkapitalen udgør herefter 1.581,9 mio. kr. pr. 31. december Selskabet har i 2010 investeret 62,1 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Resultatet er påvirket af de ekstra afskrivninger, som opskrivningen på 62 mio. kr. af de materielle anlægsaktiver har medført. Affald Resultatet for 2010 udgør et overskud på 3,3 mio. kr., og egenkapitalen udgør herefter 33,2 mio. kr. pr. 31. december Analyse af risici Forretningsmæssig risiko Koncernens resultat er påvirket af den pris, der betales til DONG inden for El, samt HNG og Vattenfall inden for Varme. Herudover er der indgået samarbejde med Nordforbrænding I/S om levering af varme. Samtlige medarbejdere i koncernen er ansat i Forsyning Helsingør A/S, som forestår aktiviteterne for datterselskaberne. Aktiviteterne for datterselskaberne er under-

13 13 Gns. priser for hvert af de fem områder for en almindelig familie - gennemsnitlig husstand i parcelhus på 140 m 2 (inkl. moms og afgifter) Vand: 2.621,55 kr. Spildevand: 4.859,40 kr. Fjernvarme: ,00 kr. El: 7.280,00 kr. Affald: 2.541,00 kr. Pris for en husstand total: ,95 kr. lagt offentlig regulering, og der deltages derfor aktivt i relevante branchegrupper, ligesom der er dialog med de regulerende myndigheder. Driftsrisiko Operationel risiko håndteres gennem investeringsplanlægning og tilstandsbaseret vedligeholdelse, vagtordninger, beredskabsplaner, procedurebeskrivelser og forsikringer. Rente- og kreditrisici Eksisterende lån i Helsingør Varme A/S hos Helsingør Kommune forventes afklaret i Herudover er koncernen ikke påvirket af væsentlige rente- eller kreditrisici. Miljørisiko Koncernens drift omfatter anlæg, hvis drift forudsætter anvendelse af f.eks. olie og andre produkter, som i skadessituationer kan medføre miljøforurening. Koncernens vedligeholdelses- og tilsynsrutiner for de pågældende anlæg forebygger i væsentligt omfang eventuelle miljøskader, hvorfor risici herfor anses for værende minimale. Særligt fokus i har særligt været præget af: Etablering af selskabet på alle fronter økonomisk, organisatorisk, administrativt, fysisk og kulturelt. Lancering af Forsyning Helsingør over for kunder og samarbejdspartnere blandt andet med ny hjemmeside samt navn og gra sk pro l. Fastholdelse af en høj forsyningssikkerhed med 24-7 service, mens selskabet har været under etablering. Fortsat kabellægning af elluftledninger for at styrke forsyningssikkerheden og minimere ledningstab. Fortsat udbygning af fjernvarmenettet og transmissionssystemet samt fornyelse af produktionskapaciteten herunder en mere effektiv og billigere produktion i spidsbelastede perioder. Implementering af den nye vandsektorlov med etablering af reguleringsmæssige åbningsbalancer og overgang til prislofter både på vandområdet og spildevandsområdet. Fornyelse af ledningsnet for vand til minimering af vandspild og fortsat udbygning af sektioneringen til bedre styring, regulering og overvågning af vanddistributionen. Nykloakering af sommerhusområde i Hornbæk, betydelige investeringer i renovering af ledningsnet samt etablering af bassiner til håndtering af regnvand og overløb af spildevand. Højt aktivitetsniveau med håndtering af erhvervsaffaldsgebyr. Forventninger til 2011 I 2011 fortsættes arbejdet med at udvikle Forsyning Helsingør, ligesom der fortsat vil være stort fokus på at sikre høj forsyningssikkerhed. For 2011 forventes den samlede omsætning for koncernen at blive ca. 462 mio. kr. med et forventet resultat før skat på ca. 9 mio. kr. Investeringsomfanget forventes at udgøre ca. 200 mio. kr., så værdierne fortsat sikres og udvikles. Efterfølgende begivenheder Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt andre forhold, der kan forrykke vurderingen af årsrapporten for 2010.

14 14 KVALITET med fokus på forsyningssikkerheden For Forsyning Helsingør er den vigtigste kvalitetsparameter, at kunderne oplever stor forsyningssikkerhed. og mest miljøvenlige energimix. I 2010 har vi primært benyttet os af gas, is og affaldsforbrænding. Forsyning Helsingør har også i 2010 sikret høj forsyningssikkerhed, og døgnberedskabet har klaret de forsyningssvigt, der har været. Der har ikke været længerevarende udfald. El og varme Markedet for elsalg er frit, men ikke for eldistribution. Forsyning Helsingør leverer derfor til de kunder, som vælger at bruge selskabet. Vi har fokus på forsyningssikkerheden og på at sikre kunderne gode priser. Priserne på el følges hele tiden og de opdateres og justeres som konsekvens heraf re gange om året. Forsyning Helsingør står også for gadebelysningen i Helsingør By. Her har vi i 2010 arbejdet på at udskifte armaturer og lægge luftkabler i jorden. Det fører til bedre og billigere lys og til endnu større driftssikkerhed. Fjernvarme er ikke en energiform, men en moderne infrastruktur, som distribuerer varme, der er fremstillet med forskellige brændselskilder. Kvalitet handler både om forsyningssikkerhed og om at anvende det billigste Vand og spildevand I Helsingør Kommune er grundvandet af høj kvalitet, og det skal det blive ved med at være. Derfor arbejder vi efter målsætningerne i kommunens Vandforsyningsplan, der bl.a. betyder, at der løbende renoveres vandledninger. I 2010 har vi også arbejdet videre med etableringen af en ny kildeplads ved Nyrup Hegn. Spildevand skal væk fra kunden og renses miljømæssigt tilfredsstillende. Spildevandsanlægget skal have den rette dimensionering, og vi arbejder hele tiden på at begrænse antallet af situationer, hvor der bliver overløb på grund af for voldsom regn. Affald Affaldet skal fjernes til tiden, og dernæst skal det håndteres så miljømæssigt fornuftigt som muligt. Sammen med vores kunder sikrer vi god sortering af affaldet har været et godt år, hvor høje priser på affald til genbrug har betydet, at økonomi og miljø er gået hånd i hånd.

15 15 SERVICE med fokus på vores kunder Vi skal levere service på højt niveau. I praksis betyder det, at det er godt, hvis forbrugerne ikke mærker meget til os tingene fungerer bare. Hvis forbrugerne af den ene eller anden grund får brug os, skal vi være klar med hurtig, venlig og kompetent hjælp. Forsyning Helsingør yder mange forskellige former for service. F.eks. hjælper vi kunden, der overvejer at skifte til fjernvarme, kunden, der har spørgsmål til regningen, og kunden, der gerne vil spare på vandet. Hjælp døgnet rundt Forsyning Helsingør har en vagtordning, så man kan komme i kontakt med os døgnet rundt alle årets dage. For at gøre det lettere for vores kunder har vi i 2010 etableret selskabet med én indgang (Haderslevvej 25 i Helsingør), én hjemmeside (www.fh.dk) og ét telefonnummer ( ). Tidligere havde forsyningsområderne fem hjemmesider og fem telefonnumre. På vej mod samlet afregning Sammen med vores kunder arbejder vi på at udvikle nye løsninger. Løsninger, der både giver bedre service, bedre miljø og bedre økonomi. I 2010 har vi arbejdet på at installere de kundesystemer, der vil gøre det muligt at lave fælles regninger for de fem forsyningsområder. Nu sendes der opkrævninger for hvert forsyningsområde, men det er planen, at vi i 2012 vil kunne gå over til at sende én samlet regning for de fem områder. Det betyder ikke, at kunderne nødvendigvis kun skal have én regning om året. Det vil fortsat være muligt at betale ere gange, så udgifterne fordeles hen over året. I 2011 er der planlagt nærmere information om dette, og forskellige kundegrupper vil også blive inddraget.

16 16 NÆRHED med fokus på det lokale og familieskabet med kommunen Forsyning Helsingør er det lokale selskab med stort kendskab og stor nærhed til hele kommunen. Vores medarbejdere kender kommunen og vil gerne være med til at gøre Helsingør til et godt sted at bo og drive virksomhed. Når der er nedbrud på den ene eller den anden måde, hjælper Forsyning Helsingør hurtigst muligt med at udbedre skaden. Vi ved, at vores arbejde har store konsekvenser for, hvordan familierne og virksomhederne trives og for miljøtilstanden i hele kommunen. En lokal partner Vi har et godt samarbejde med Helsingør Kommune, de lokale virksomheder og organisationer. Vi er med i lokale arrangementer og begivenheder. Det giver os mulighed for at have kontakt med vores kunder og for at lade os inspirere af, hvad der er vigtigt for kunderne og i samfundet i øvrigt. I 2010 deltog Forsyning Helsingør bl.a. i Helsingør Messen, og vi er med i projekter, der kan bidrage til kommunens udvikling. Eksempelvis var vi i 2010 engageret i etableringen af det nye Kulturværft. Forsyning Helsingør stiller også undervisningsmateriale til rådighed for skolerne i kommunen, og i 2010 besøgte mange skoleklasser Forsyning Helsingør for at få viden om miljø og forsyning.

17 17 FOREGANGS VIRKSOMHED med fokus på miljø og innovation Forsyning Helsingør skal sikre rent drikkevand i vandhanerne, forbedre kvaliteten af badevandet og bidrage til, at vandmiljøet i det hele taget har det godt. Vi skal også sikre miljørigtig indsamling og behandling af affaldet samt miljøvenlig el og varme. Vores aktiviteter har både store konsekvenser for, hvordan den enkelte familie trives og for miljøtilstanden i hele kommunen. Derfor har vi en forpligtelse til at tage hensyn til miljøet, når vi producerer, transporterer, renoverer eller køber ind vi skal feje for egen dør. Forsøg med kompost i 2010 Vi deltager i forskellige projekter for at være med til at skabe en mere grøn fremtid. F.eks. har vi i 2010 arbejdet på at omlægge komposteringen, så den bliver forbedret. Udbygning af fjernvarmeforsyningen og omstilling til renere CO ² -neutrale brændselsformer er andre eksempler på, hvordan vi arbejder på at sikre en grønnere fremtid. Vi giver også miljøinformation til borgere og virksomheder, ligesom vi arbejder med egentlig energirådgivning og energibesparelser på både varme og el. De gode kredsløb Tingene hænger sammen sådan er det også for en del af vores aktiviteter. På vand- og spildevandssiden er det eksempelvis sådan, at jo mindre vand vores kunder bruger, jo mindre spildevand har vi, der skal renses. Når der bruges mindre vand, og der bliver mindre spildevand, så bruger vi også mindre energi. Når slammet fra spildevandsrensningen rådner, produceres der gas, som vi kan bruge til at fremstille el. På den måde reducerer vi mængden af affald fra spildevandsrensningen, og vi reducerer brugen af fossile brændsler til fremstilling af el. Meget af vores affald kan bruges igen, og langt det meste af det, der ikke kan genanvendes, forbrændes, så der fremstilles el og fjernvarme. På den måde bruger vi mindre kul og andre fossile brændsler, når der skal bruges strøm og opvarmes boliger.

18 18 Vi håndterer økonomien og servicerer kunderne gennem én fælles indgang med ét telefonnummer og én hjemmeside. Telefon: indgang blev etableret i 2010 ØKONOMI OG KUNDER Fundamentet til den fremtidige kundeservice Forsyning Helsingør består af de fem forsyningsområder og et tværgående område med ansvar for økonomi og kunder har særligt for de administrative funktioner været et udviklingsår. Forsyning Helsingør samlede det meste af administrationen under én ledelse i afdelingen Økonomi og Kunder. Dette har vi gjort for at skabe synergi til fordel for vores kunder. Afdelingen består nu af tre enheder: Økonomi, Kundeservice og IT. På vej mod e service På økonomisiden har vi overført alle regnskaber og budgetter fra kommunal bogføring til årsregnskabsloven. Det betyder, at vi er gået fra fem forskellige kommunale systemer til ét fælles årsregnskabsbaseret system. På kundeservicesiden har vi skullet ytte en del af forbrugsafgifterne ud af ejendomsskattesystemet over i et selvstændigt opkrævningssystem. Målet er, at der skal være én a æsning og samlet afregning for de fem områder. I 2010 blev fundamentet til den fremtidige kundeservice lagt herunder nye ydelser og muligheder for fremtidig e-service.

19 19 En milliard årligt I dag sender afdelingen regninger til vores kunder. På sigt kan dette reduceres. Ikke fordi Forsyning Helsingør får færre kunder, men fordi det vil være muligt at opkræve færre gange. Kundeservice håndterer regninger og opkrævninger for alle forsyningsområderne, og der løber godt 1 mia. kr. gennem kasserne. Dog er en del af dette beløb moms og afgifter, som vi sender videre til staten er det første rigtige år for Forsyning Helsingør. Vi har etableret nye platforme både inden for økonomi, kunde, IT og personale. Det er gået godt takket være en stor indsats fra medarbejderne. Vi har nu fået skabt platformene til en ny fremtid for hele Forsyning Helsingør vi leverer jo både service til vores kunder og til koncernens fem forsyningsområder. På IT-siden har vi har haft fokus på at skabe en fremtidig platform. Platformen indeholder blandt andet et nyt og helt uafhængigt system. Vi har desuden fået ny hjemmeside og nyt sags- og dokumenthåndteringssystem. Kim Asker Larsen, Økonomi- og kundechef

20 20 Vi leverer hvert år 120 mio. kwh til vores kunder i Helsingør by. Vi leverer halvdelen af den strøm, der bruges i Helsingør Kommune til både boliger, industri, handel og gadebelysning. EL Et frit marked for el Forsyning Helsingør ejer elnettet i forsyningsområdet. Både private kunder og erhvervskunder kan dog selv vælge, om det skal være Forsyning Helsingør eller en anden, der leverer selve strømmen. Her er der frit valg for kunden. I 2010 har der blandt andet været fokus på etableringen af et internt overvågningsprogram, så vi kan dokumentere over for Energitilsynet, at vi arbejder på konkurrencemæssige vilkår. Målet er, at kunderne skal have lave priser og høj driftssikkerhed. Fjernaflæsning - let og præcis aflæsning Vi har i 2010 skiftet målere, og vi arbejder på at få systemet fuldt op at køre. De nye målere kan fjerna æses, hvilket vil være en fordel for vores kunder. De vil slippe for at skulle a æse, og opkrævningen vil blive betydelig mere præcis. Bedre forsyningssikkerhed De seneste år har vi i Danmark oplevet kraftige storme, som har betydet, at master er væltet, og at luftledninger 2010 har været et godt driftsår med en meget luftledning ned og med det store antal målerudskiftninger, som vi har gennemført, er vi nu EL A/S NØGLETAL I TUSIND KR Omsætning Resultat Jørgen Aalund Søholm, Elchef Balancesum Egenkapital

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

pwc Ringsted Spildevand Årsrapport for 2012 CVR-nr. 3115 20 62

pwc Ringsted Spildevand Årsrapport for 2012 CVR-nr. 3115 20 62 Ringsted Spildevand Årsrapport for 2012 A/S CVR-nr. 3115 20 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt ps selskabets ordinære generalforsamling den lø/q- 13 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2014. Egedal Fjernvarme A/S

Årsrapport for 2014. Egedal Fjernvarme A/S Årsrapport for 2014 Egedal Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger... 3 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Selskabsoplysninger... 6 Beretning... 7 Hovedtal... 8 Resultatopgørelse...

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere