Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelse i international handel og markedsføring"

Transkript

1 Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: /AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2008

3 Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Danmarks Evalueringsinstitut November 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Præsentation af uddannelsen 7 3 Indstilling 9 4 Vurdering af de enkelte kriterier 10

5 1 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af forslag til en ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring (selvstændig overbygning). Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsen. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på denne baggrund om uddannelsen kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at uddannelsen er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Det siger bekendtgørelsen Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. at: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Den faglige vurdering En akkreditering af en uddannelse er en vurdering af om uddannelsen lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Kriterierne er minimumsstandarder, og akkrediteringen resulterer i et udsagn om hvorvidt uddannelsen lever op til kriterierne eller ej. Denne ak- Diplomuddannelse i international handel og markedsføring 5

6 krediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i kriterier for uddannelsers relevans og kvalitet som er fastsat af Undervisningsministeriet, jf. bilag 1 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Handelsskolen København Nords ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan uddannelsen opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud som uddannelsesinstitutionen har fået tilsendt, findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Vejledningen kan læses på EVA s hjemmeside. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder (se afsnittet nedenfor). Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for evaluering af videregående uddannelse. De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som panelet kan foretage deres vurdering på baggrund af. Ekspertpanelet har gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Ekspertpanelet har efterlyst eventuelt materiale som ud fra en formel betragtning blev vurderet at mangle i ansøgningen, og ansøgeren har haft mulighed for at indsende supplerende dokumentation. Ansøgeren har desuden haft mulighed for at kommentere faktuelle fejl i rapporten inden rapportens færdiggørelse. EVA ved Anne Hougaard Thygesen har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Eksterne eksperter Ekspertpanelets medlemmer er: Lars Ravn, MBA i international management, salgschef i Fire Eater A/S Torben Wenneberg, Cand.merc. i international markedsføring, lektor ved Erhvervsakademiet Minerva Lars Stouge, Cand.oecon. og executive MBA, præsident/ceo for Jyske Global Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Ekspertpanelet er sammensat så eksperterne tilsammen har viden om og erfaring med: Samfundsvidenskabelig metode Kortlægning og analyse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Fagområdets arbejdsmarkedsbehov Det pågældende uddannelsesområde Pædagogisk/uddannelsesmæssig viden og erfaring. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Diplomuddannelse i international handel og markedsføring 6

7 2 Præsentation af uddannelsen Ansøger(e): Samarbejdspartnere (uddannelsesinstitutioner): Ansøgt titel, dansk: Ansøgt titel, engelsk: Uddannelsestype: Formål og erhvervssigte: Samlet varighed og ECTS-point: Indhold: Handelsskolen København Nord Århus Købmandsskole, Aalborg Handelsskole (Nordjyllands Erhvervsakademi), TietgenSkolen. Diplom i international handel og markedsføring Bachelor in international sales and marketing management (part time) Erhvervsakademiuddannelse, det økonomiske/merkantile område Formålet med diplomuddannelsen i international handel og markedsføring er at give den studerende en viden og forståelse af praksis, anvendt teori og metode inden for international handel og markedsføring. Den studerende skal inden for dette felt opnå et niveau der kvalificerer til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over relevante problemstillinger samt varetage komplekse opgaver i praksis. Uddannelsen henvender sig til en bred vifte af jobprofiler i danske og internationale virksomheder som knytter sig til virksomhedens samlede markedsindsats med vægt på kunderelationerne og det direkte salg. Disse jobprofiler repræsenterer en progression i forhold til de jobprofiler som de adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser og videregående voksenuddannelser (VVU) henvender sig til. Diplomuddannelsen udgør 60 ECTS-point og tilrettelægges som deltidsuddannelse. Uddannelsen er modulopdelt, og de studerende kan vælge kun at tage dele af uddannelsen. Uddannelsens faglige emner er identiske med indholdet i den nye professionsbacheloruddannelse i international handel og markedsføring, men semesterrapporter og obligatorisk praktik er dog fjernet fra diplomuddannelsen grundet de studerendes sideløbende arbejde i praksis. Modulopbygningen betyder ligeledes at de enkelte emner fremstår med større indbyrdes afgrænsning og uafhængighed. I forhold til den oprindelige ansøgning om udbudsakkreditering er der sket en tilpasning af modulerne mht. indhold så de giver et mere fleksibelt forløb for de studerende. Introduktionsmodul 5 ECTS-po point Modulet i metode og videnskabsteori er et tilbud til studerende som ikke har et tilstrækkeligt kendskab til metode og videnskabsteori, og studerende som ønsker at opdatere deres viden på området. Diplomuddannelse i international handel og markedsføring 7

8 Obligatorisk og konstituerende modul 27 ECTS-point Anbefalet rækkefølge: Modul 1: Kunden som udgangspunkt 9 ECTS-point Modul 2: Branche, konkurrenter og innovation 9 ECTS-point Modul 3: Udvikling af salgsgrundlaget 9 ECTS-point. Valgfrie moduler 18 ECTS-point Modul 4 og 5 Det gennemførende salg og opfølgning 9 ECTS-point Andre moduler, der vil blive udviklet 9 ECTS-point Eksisterende moduler fra andre diplomuddannelser fx diplomleder 9 ECTS-point. Afgangsprojekt 15 ECTS-point Modul 6. En samlet oversigt over modulernes faglige indhold og læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer findes i Handelsskolen København Nords studieordning, og det vil også danne grundlag for TietgenSkolens studieordning. Uddannelsens samlede profil og læringsmål er fortsat identiske med forslaget om en professionsbacheloruddannelse i international handel og markedsføring. I sammenhæng med udarbejdelsen af undervisningsplan og lærervejledning kan der komme mindre justeringer i de enkelte modulers indhold idet de 9 ECTS-point pr. modul som er gældende i det nyudviklede uddannelsesforslag, dog fastholdes. Adgangskrav: Adgangsgivende uddannelser: Markedsføringsøkonomuddannelsen Akademiuddannelsen (VVU) med profil i international handel og markedsføring. Adgangsgivende uddannelser hvor der evt. stilles krav om supplerende fag: Handelsøkonomuddannelsen Serviceøkonomuddannelsen Multimediedesigneruddannelsen Relevante akademiuddannelser (VVU-profiler). Herudover kan følgende være adgangsgivende: Realkompetencevurdering, jf. BEK nr. 8 af 10. januar 2008 om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) på VVU og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne. Diplomuddannelse i international handel og markedsføring 8

9 3 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har modtaget en ansøgning om akkreditering af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring med henblik på en akkrediteringsvurdering. Ansøgningen er indsendt af Handelsskolen København Nord i samarbejde med Århus Købmandsskole, Aalborg Handelsskole og TietgenSkolen. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. På baggrund af ekspertpanelets vurdering indstiller EVA diplomuddannelse i international handel og markedsføring til positiv akkreditering. Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen opfylder alle kriterierne der ligger til grund for akkreditering af nye uddannelser. Ekspertpanelet baserer sin vurdering på følgende overvejelser: Ansøgeren har sandsynliggjort at diplomuddannelsen i international handel og markedsføring er relevant, og at dimittendernes kompetencer er efterspurgt på det relevante arbejdsmarked. Ansøgeren har belyst arbejdsmarkedets behov for uddannelsen gennem en kvantitativ og kvalitativ analyse af erhvervsområderne salg og marketing samt en behovsundersøgelse blandt ledere i salgs-, marketings- og HR-virksomheder. Ansøgeren har desuden redegjort for at uddannelsen adskiller sig fra allerede eksisterende uddannelser ved sit internationale fokus og derved løser en blindgydeproblematik. Ekspertpanelet vurderer at de kompetencebehov der er blevet kortlagt i ovennævnte analyser og undersøgelser, er blevet anvendt i udviklingen af uddannelsen så diplomuddannelsen i international handel og markedsføring er direkte relevant for arbejdsmarkedet. Dette sikrer at uddannelsens tilrettelæggelse kan målrette dimittendernes kompetencer så de kan påtage sig job inden for salg og marketing med et internationalt fokus. Ansøgeren har på tilfredsstillende vis beskrevet og begrundet at målene for læringsudbyttet for uddannelsen er tæt koblet til relevansen af og behovet for uddannelsen, og at målene niveaumæssigt er i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ansøger har således redegjort for hvordan uddannelsen adskiller sig fra de adgangsgivende uddannelser ved en højere grad af kompleksitet og analytisk tænkning. Ligeledes har ansøger redegjort for hvordan de studerende og arbejdsmarkedet vil drage nytte af de studerendes tidligere og sideløbende erhvervserfaring som vil skabe en tæt kontakt til arbejdsmarkedet. Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for at uddannelsens tilrettelæggelse afspejler målene for læringsudbytte og i øvrigt lever op til kriterietekstens krav om bl.a. hensigtsmæssige adgangskrav. Diplomuddannelse i international handel og markedsføring 9

10 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Relevans og efterspørgsel Vurdering Uddannelsen er relevant for direkte anvendelse i erhverv eller profession, og der er behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet og set i forhold til eksisterende uddannelser. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsen har et klart erhvervs- eller professionssigte, herunder skal det fremgå, hvilke aftagergrupper uddannelsen er rettet imod, 2) at der er gennemført en afdækning af det relevante arbejdsmarkeds kompetencebehov, 3) at der i vurderingen af arbejdsmarkedets kompetencebehov er inddraget relevant statistik i det omfang, det forefindes, 4) at der er behov for uddannelsen vurderet i forhold til det eksisterende uddannelsessystem. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer at kriteriet om relevans og efterspørgsel er opfyldt da den samlede redegørelse for kriterium 1 vurderes at være veldokumenteret og viser klare sammenhænge imellem arbejdsmarkedsudvikling og kompetencebehov på det givne arbejdsmarked. Det vurderes positivt at ansøger har udarbejdet en grundig analyse af det relevante arbejdsmarked i forhold til uddannelsen. Ansøger redegør for at der inden for handel, salg og marketing er en generel stigning og internationalisering i Danmark som betyder at der er et øget behov for dimittender med kompetencer til at løfte komplekse opgaver inden for området. Ansøger har anført to typer af mulige jobprofiler som en dimittend vil kunne besidde (key account manager og sales manager) for at konkretisere sammenhængen mellem arbejdsmarkedet og uddannelsens sigte. Til trods for en bred vifte af brancher er det dog tydeligt at ansøger er bevidst om at det netop er handel og markedsføring i et internationalt perspektiv som uddannelsen har fokus på. Det vurderes positivt at ansøger har inddraget relevante aftagere i processen omkring udarbejdningen af uddannelsen, heriblandt repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene, Business Danmark, HK, Lederne og Dansk Indkøbs- og Logistik Forum. Der er foretaget en analyse blandt virksomhedsledere der har været med til at danne grundlaget for indholdet i uddannelsen. Af denne analyse fremgår det også tydeligt at der på arbejdsmarkedet er behov for en diplomuddannelse hvor de studerende dels har flere års relevant erhvervserfaring og dels arbejder sideløbende med studiet. Det vurderes positivt at ansøger har påpeget at der kun er én beslægtet uddannelse (HD). På handelshøjskolernes HD-specialer er det ikke muligt at tilegne sig de samme kompetencer som på en diplomuddannelse i international handel og markedsføring, og der er således påpeget en Diplomuddannelse i international handel og markedsføring 10

11 blindgydeproblematik som denne uddannelse vil kunne løse. Dokumentation: ansøgningens felt samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1.1.1: Udkast til studieordning, september 2008 Bilag 1.2.1: Rapport Studerende, maj 2008, Zapera Bilag 1.2.2: Samlet rapport Ledere, maj 2008, Zapera Bilag 1.2.3: Statistik for nyuddannedes aktivitet på arbejdsmarkedet og i forhold til videreuddannelse Bilag 1.2.4: Omsætning visse erhverv fordelt på Amter Bilag 1.2.5: Uddrag fra Økonomisk Redegørelse, august 2008, Finansministeriet Bilag 1.3.1: Referat af møde med interessenter Bilag 1.4.1: Oversigt over ledighed blandt akademikere, danske sælgere og magistre Bilag 1.4.2: Beskæftigelse inden for Handel og restauration samt den private sektor Bilag 1.5.1: Stigende beskæftigelse i de private serviceerhverv. Arbejdernes Erhvervsråd 2007 Bilag 1.5.2: Økonomiske Tendenser 2008, Mangel på uddannet arbejdskraft i fremtiden, Arbejdernes Erhvervsråd, 2008 Bilag 1.6.1: Oversigt over dimittender inden for området. Supplerende dokumentation for inddragelse af relevante aftagere ift. diplomuddannelsen samt supplerende redegørelse for behovet af uddannelsen på diplomniveau. Diplomuddannelse i international handel og markedsføring 11

12 Kriterium 2. Mål for læringsudbyttet Vurdering Uddannelsens mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens elementer. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at målene for læringsudbyttet for uddannelsen er fastlagt og tæt koblet til relevansen af og behovet for uddannelsen, 2) at målene for uddannelsens læringsudbytte er beskrevet i kvalifikationsrammetermer, og at målene er hensigtsmæssige i forhold til eventuelt beslægtede uddannelser nationalt og internationalt, 3) at læringsmålene for uddannelsens elementer er fastlagt, og elementerne indbyrdes vægtet og prioriteret, så de samlet set lever op til uddannelsens mål for læringsudbyttet. Elementernes vægtning og prioritering kommer bl.a. til udtryk i ECTSfordelingen. 4) at læringsmålene for praktikelementerne i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens øvrige elementer. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer at kriteriet om mål for læringsudbytte er opfyldt da målene for uddannelsen er beskrevet i forhold til kvalifikationsrammen for videregående uddannelse på diplomniveau. Ligeledes er uddannelsens elementer fastlagt og indbyrdes vægtet med fastsættelse af fordelingen af ECTS-point i uddannelsens udkast til en studieordning. Uddannelsen er tilrettelagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 807 af 24. september 2003 for merkantile diplomuddannelser med angivelse af modulernes antal og omfang for at smidiggøre samspillet med øvrige diplomuddannelser inden for det merkantile område. Ansøger har redegjort for progressionen i uddannelsen i forhold til den adgangsgivende markedsføringsøkonomuddannelse og akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, hvilket vurderes positivt da det derved ekspliciteres at uddannelsen adskiller sig fra de primære adgangsgivende uddannelser både indholdsmæssigt, pædagogisk set og niveaumæssigt som forstået ud fra kvalifikationsrammen for videregående uddannelse. Ansøger har også redegjort for uddannelsens internationale element på en måde der overbeviser ekspertpanelet om at dette ikke blot er en forlængelse af en markedsføringsøkonomuddannelse, men at diplomuddannelsen trækker på de studerendes viden fra markedsføringsøkonomuddannelsen som ekspertpanelet mener at være meget vigtigt element i handel med omverdenen. Det vurderes særlig positivt at målene for læringsudbytte som beskrevet i studieordningen stemmer overens med arbejdsmarkedets kompetencebehov som beskrevet under kriterium 1 i ansøgningen. Dokumentation: ansøgningens felt samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1.1.1: Udkast til studieordning, september 2008 Bilag 1.2.2: Samlet rapport Ledere, maj 2008, Zapera. Supplerende dokumentation: Diplomuddannelse i international handel og markedsføring 12

13 Supplerende redegørelse for progressionen i uddannelsen med særlig henblik på hvordan den udskiller sig fra adgangsgivende uddannelser, herunder markedsføringsøkonomuddannelsen, akademiuddannelsen i international handel og markedsføring samt øvrige adgangsgivende uddannelser Supplerende redegørelse for den internationale dimension i uddannelsen, herunder særligt omkring kulturforståelse som en del af uddannelsen Supplerende redegørelse for forskellen mellem uddannelsens indhold som beskrevet i screeningsansøgningen og uddannelsens indhold som beskrevet i studieordningen. Diplomuddannelse i international handel og markedsføring 13

14 Kriterium 3. Tilrettelæggelsen af uddannelsens elementer Vurdering Uddannelsens tilrettelæggelse afspejler mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er fastlagt hensigtsmæssige adgangskrav til uddannelsen, 2) at tilrettelæggelsen af overbygningsuddannelser, som bygger på erhvervsakademiuddannelser, er tilpasset de forudsætninger, som de studerende har fra de forskellige adgangsgivende uddannelser, 3) at praktikelementer i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssigt placeret, 4) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes at der er en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af uddannelsens elementer, herunder adgangskravene, som der er redegjort for. Da diplomuddannelsen i international handel og markedsføring strukturelt bygger videre på markedsføringsøkonomuddannelsen, er denne naturligvis adgangsgivende. Det beskrives også hvorledes handelsøkonom- og serviceøkonomuddannelsen har ligheder med markedsføringsøkonomuddannelsen, og uddannelserne foreslås derfor også som direkte adgangsgivende, hvilket vurderes at være hensigtsmæssigt. Ligeledes er akademiuddannelsen i international handel og markedsføring adgangsgivende. Overbygningen er tilpasset så de studerende vil kunne anvende deres opnåede kompetencer fra de adgangsgivende uddannelser og deres to års erhvervserfaring på en måde der vil sikre at de vil opnå en større analytisk evne med dybere teoretisk og praktisk fundament. Uddannelsens tilrettelæggelse vil være i direkte relation til de adgangsgivende uddannelser, men niveauet vil blive løftet til et mere refleksivt og komplekst niveau. For videregående diplomuddannelser er der ikke krav om at studerende skal have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet. Dokumentation: ansøgningens felt 3.1, 3.2 og 3.4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 3.2.1: Studieordning for markedsføringsøkonomuddannelsen Bilag 3.2.2: Studieordning for serviceøkonomuddannelsen Bilag 3.2.3: Studieordning for handelsøkonomuddannelsen Bilag 3.2.4: Studieordning for AU international handel og markedsføring. Supplerende dokumentation: Supplerende redegørelse for at tydeliggøre hvorvidt markedsføringsøkonom-, handelsøkonom- og serviceøkonomuddannelsen er direkte adgangsgivende Supplerende redegørelse og begrundelse for adgangskrav, herunder bl.a. kravene om erhvervsøkonomi og om to års relevant erhvervserfaring Supplerende redegørelse for hvordan uddannelsen er tilpasset de forskellige forudsætninger som de studerende har fra de forskellige adgangsgivende uddannelser, herunder også erhvervserfaring. Diplomuddannelse i international handel og markedsføring 14

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere