Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010"

Transkript

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse PODOCUR EXTRA 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Produktanvendelser VÆSKE MED KARAKTER AF SYRE DESINFEKTION TIL KLOVBÆRENDE DYR HJÆLPER TIL SUNDE KLOVE 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 1.4. Nødtelefon Identifikation af virksomheden HYPRED SKANDINAVIEN A/S ASSENSVEJ MIDDELFART Tel : Fax : e_mail : Al information vedrørende dette sikkerhedsdatablad, kontakt da venligst : Nødtelefon nummer Hotline (døgnet rundt - året rundt) : (+) Adgangskode: Bispebjerg Hospitals Giftinformation TLF : PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering ifølge Forordning 1272/2008/EF: Blandingen svarer til klassificeringskriterierne ifølge (EU) Forordning nr. 1272/ /15 -

2 Akut giftighed Kategori 4 (oral) Akut giftighed Kategori 4 (indånding) Irriterer huden Kategori 2 Alvorlige øjenskader Kategori 1 Sensibiliserende for vejrtrækningsorganer Kategori 1 Sensibiliserende for huden Kategori 1 Specifik giftighed for visse organer unik udsættelse Kategori 3 Akut giftighed for vandmiljøet Kategori 1 H302: Farlig ved indtagelse. H332: Farlig ved indånding. H315: Forårsager hudirritation. H318: Forårsager alvorlig øjenskade. H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. H335: Kan forårsage irritation af luftvejene. H400: Meget giftig for vandlevende organismer. Kronisk giftighed for vandmiljøet Kategori 2 H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Klassificering ifølge Forordning 1999/45/EF: Blandingen svarer til klassificeringskriterierne ifølge Direktiv 1999/45/EF. N : MILJØFARLIG, Xn : SUNDHEDSSKADELIG R20/22 : Farlig ved indånding og ved indtagelse. R37/38 : Irriterer åndedætsorganerne og huden. R41 : Risiko for alvorlig øjenskade. R42/43 : Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. R50/53 : Meget giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Mærkningselementer Mærkning ifølge Forordning (CE) nr. 1272/2008: Farepiktogrammer : Signalord : Fare Faresætning(er) : H302: Farlig ved indtagelse. H315: Forårsager hudirritation. H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. -2/15 -

3 H318: Forårsager alvorlig øjenskade. H332: Farlig ved indånding. H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. H335: Kan forårsage irritation af luftvejene. H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Sikkerhedssætninger : P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P260: Indand ikke tage/damp/spray. P273: Undgå udledning til miljøet. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse P285: Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. P302 + P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P304+P340:VEDINDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P333 + P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P342 + P311: Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P362 + P364: Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. P391: Udslip opsamles. P501: Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter Andre farer Ingen supplerende oplysninger er tilgængelige. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Ikke relevant, da der drejer sig om en blanding Blandinger Blandingens kemiske natur : VÆSKE MED KARAKTER AF SYRE -3/15 -

4 Stoffer CAS nummer EINECS nummer REACH registreringsnr. Klassificering ifølge 67/548/EØF eller 1999/45/EF Klassificering ifølge Forordning 1272/2008/EF Type 5% <= Heksaedrisk zinksulfat < 15% N Xn, R22 R41 R50/53 Acute Tox. 4 (oral) H302 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 1 H410 Aquatic Acute 1 H400 M Factor (Acute) 1 M Factor (Chronic) 1 (1) 5% <= Alkohol C12-C14, ethoxyleret, sulfat, natriumsalte < 15% Xi, R38 R41 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 (1) 5% <= Kobbersulfat 5h20 < 15% N Xn, R22 R36/38 R50/53 Acute Tox. 4 (oral) H302 Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 M Factor (Acute) 10 (1) 2% <= Glutaraldehyd < 10% Aktivt biocidholdigt stof, anset som allerede registreret N T, R23/25 R34 R42/43 R50 Acute Tox. 3 (oral) H301 Acute Tox. 2 (inhalation) H330 Skin Corr. 1B H314 Resp. Sens. 1 H334 STOT SE 3 H335 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 M Factor (Acute) 1 (1) (2) 1% <= 2-phenylphenol < 5% Aktivt biocidholdigt stof, anset som allerede registreret N Xi, R36/37/38 R50 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400 M Factor (Acute) 1 1% <= Aluminiumssulfat 14H20 < 5% Xi, R41 Eye Dam. 1 H318 (1) (1) Type (1) : Stof klassificeret som farligt for sundheden og/eller miljøet (2) : Stof med begrænset eksponering ved arbejdsplads. Stof anset som en yderst foruroligende ansøger i godkendelsesproceduren: (3) : Stof anset som PBT (persistent, bioakkumulerende og toksisk) (4) : Stof anset som VPVB (meget persistent og meget bioakkumulerende) (5) : Stof anset som cancerogent stof af kategori 1A (6) : Stof anset som cancerogent stof af kategori 1B (7) : Stof anset som mutagent stof af kategori 1A (8) : Stof anset som mutagent stof af kategori 1B (9) : Stof anset som stof med reprotoksisk effekt af kategori 1A (10) : Stof anset som stof med reprotoksisk effekt af kategori 1B (11) : Stof anset som stof med hormonforstyrrende effekt Fuldstændig tekst til R-, S- og EUS-sætninger: se afsnit 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger -4/15 -

5 Generelle indikationer: Tag straks forurenet beklædning og sko af. Vask det, før det bruges igen. I tilfælde af ildebefindende skal man søge læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til lægen. I tilfælde af indånding : Bringes ud i frisk luft. Benyt mund til mund om nødvendt og tilkald øjeblikkelig lægehjælp. I tilfælde af kontakt med huden : Tilsmudset tøj tages straks af. Vask med rigeligt sæbe og vand. Hvis der opstår tegn på irritation, konsulter en hudspecialist. I tilfælde af kontakt med øjnene : Skyl øjeblikkelig med en let stråle vand i mindst 15 min med åbne øjne. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I tilfælde af indtagelse : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Indlægges på hospital Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Hudkontakt : Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kontakt med øjnene : Forårsager alvorlig øjenskade. Ved indtalse : Farlig ved indtagelse. Indåndning : Farlig ved indånding. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandlinger : Symptomatisk behandling PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler : Forstøvet vand. Skum, pulver og kuldioxid. -5/15 -

6 Uegnede slukningsmidler : Ingen kendte så vidt vi ved Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen PODOCUR EXTRA er uantændelig. Imidlertid kan forbrændingen frembringe dannelse af carbonmonoxid og carbondioxid Anvisninger for brandmandskab Bær et uafhængigt åndedrætsudstyr og beskyttelseskedeldragt. Opsaml forurenet slukningsvand separat, udled det ikke i kloaksystemet. Afkøl de udsatte beholdere med vand. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel : Evakuer unødvendigt personale eller personale uden personlige værnemidler For indsatspersonel : Evakuer personalet til sikre steder. Hold personalet i afstand fra spildstedet/lægkagen og mod vindretningen. Brug individuelle værnemidler Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Indgriben begrænset til kvalificeret personale. Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne. Fjern så hurtigt som muligt alle uforenelige materialer Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Begrænset spild : Pumpes op i en hjælpebeholder. Stort spild : Kom aldrig udspredt og opsamlet produkt tilbage i den originale emballage med henblik på genbrug. Opbevares i passende beholdere, der er korrekt afmærket og lukket, til eliminering. Måles op, tæmmes med et neutralt absorberende middel og pumpes i en hjælpebeholder Henvisning til andre punkter Beskyttelseskravene, som er nævnt under sektion 8, skal overholdes. For eliminering henvises til afsnit 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering -6/15 -

7 Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden, øjnene og beklædning. Undgå indånding af aerosol. Det er forbudt at spise, ryge eller drikke i arbejdszonen. Undgå sprøjt under brugen. Må ikke blandes med stærke baser og syrer. Bland ikke med stærkt oxiderende midler. Arbejd i et godt ventileret miljø Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Lager : Må ikke opbevares under frysepunktet. Skal opbevares i original emballage. Opbevares et rent, ventileret og køligt sted, langt fra varmekilder og stærkt lys. Holdes på afstand fra uforligelige stoffer (jfr. kap 10). Emballagen skal holdes lukket Emballerings - eller flaskematerialer : Der anbefales polyethylen med høj vægt fylde Særlige anvendelser PODOCUR EXTRA anvendes som biocid. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for eksponering : Stof Land Type Værdi Enhed Kommentarer Kilde Glutaraldehyd DNK OEL 8h 0,2 ppm Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser 0,8 mg/m³ Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser OEL på kort sigt 0,2 ppm Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser 0,8 mg/m³ Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser 8.2. Eksponeringskontrol Ifølge krav fra Direktivet 98/24/EF er det pålagt arbejdsgiveren af stille foranstaltninger til risikostyring til rådighed. Hvis de tvungne reglementerede værdigrænser eller vejlednende er blevet defineret for stofferne i afsnit 8.1, skal arbejdsgiveren ifølge evalueringsresultatet af stoffets kemiske risiko iværksætte en kontrol af grænseværdierne for den erhvervsmæssige eksponering for at bekræfte overholdelsen af disse værdier Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Sørg for passende ventilation Anvend de nødvendige tekniske foranstaltninger for at overholde grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering. -7/15 -

8 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler : Beskyttelse af øjne/ansigtet : Brug sikkerhedsbriller eller ansigtsbeskyttelse i overensstemmelse med standard EN 166. Beskyttelse af hænder : Brug godkendte EN374 handsker, resistente mod kemiske produkter. Eksempler på foretrukne stoffer til tætte handsker: Butylgummi. Nitril. Beskyttelse af huden : Bær beskyttende støvler og klæder med kemisk modstandsdygtighed. Åndedrætsværn : Ingen under normale brugsbetingelser. Farer ved opvarmning : Ikke anvendelig Hygiejniske foranstaltninger : Nødbruser og øjenfontæner tæt på arbejdsstedet. Efter hvert brug skal det individuelle beskyttelses udstyr vaskes systematisk Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet : Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber -8/15 -

9 Udseende Lettere opaliserende væske Farve Blå Lugt Aldehyd Lugttærskel Ikke disponibelt Ren ph : 2,4±0,3 ph ved 10/L 3,9±0,5 Frysepunkt : Ikke disponibelt Begyndelseskogepunkt Flammepunkt Ikke anvendelig Fordampningshastighed: Ikke disponibelt Antændelighed Ikke anvendelig Damptryk Ikke disponibelt Dampmassefylde Ikke disponibelt Massefylde 1,19±0,01 g/cm³ Relativ massefylde 1,19±0,01 Opløselighed i vand Ikke disponibelt Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ikke anvendelig Selvantændelsestemperatur Ikke anvendelig Dekomponeringstemperatur Ikke disponibelt Viskositet Ikke disponibelt Eksplosive egenskaber Ikke anvendelig Oxiderende egenskaber Ikke anvendelig 9.2. Andre oplysninger Ingen supplerende oplysninger. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen under normale brugsbetingelser Kemisk stabilitet Stables under anbefalede forhold for opbevaring og håndtering Risiko for farlige reaktioner Undgå kontakt med stærkt oxiderende stoffer, stærke baser og syrer Forhold, der skal undgås Lagring under frysepunkt. Lys, varme Materialer, der skal undgås Stærke syrer. Stærke baser. Stærke oxidationsmidler. -9/15 -

10 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter De termiske forbrændingsprodukter kan omfatte carbonmonoxid og carbondioxid. Ovennævnte data er givet for fremstillingen af produktet i koncentreret form. Anvendelsen af præparatet i opløst tilstand skal udføres i henhold til de i specifikations bladet givne forskrifter samt den tekniske rådgivers anvisninger. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Data angående stofferne: Akut toksicitet Heksaedrisk zinksulfat ( 98 % ) : LD 50 - oral rotte 862 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Kobbersulfat 5h20 ( 96% ) : LD 50 - oral rotte mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Heksaedrisk zinksulfat : LD 50 - dermal rotte > mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Glutaraldehyd ( 50% ) : LC 50 - indånding - 4h rotte 0,28 mg/l. - aerosol - Leverandør af sikkerhedsdatablade Glutaraldehyd ( 50% ) : LD 50 - oral rotte 158 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Glutaraldehyd ( 50% ) : LD 50 - dermal kanin > mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade 2-phenylphenol ( 100% ) : LD 50 - oral rotte mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Hudætsning/-irritation Glutaraldehyd : Hudkontakt. Ætsende. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Kobbersulfat 5h20 ( 96% ) : Hudkontakt. Irriterende - Leverandør af sikkerhedsdatablade 2-phenylphenol ( 100% ) : Hudirritation. Irriterende - Leverandør af sikkerhedsdatablade Alvorlig øjenskade/øjenirritation Glutaraldehyd : Kontakt med øjnene :. Ætsende. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Kobbersulfat 5h20 ( 96% ) : Kontakt med øjnene :. Irritation i øjnene - Leverandør af sikkerhedsdatablade Heksaedrisk zinksulfat : Irritation i øjnene. Risiko for alvorlige skader på øjnene - Leverandør af sikkerhedsdatablade Aluminiumssulfat 14H20 : Kontakt med øjnene :. Alvorlige skader på øjnene - Leverandør af sikkerhedsdatablade 2-phenylphenol ( 100% ) : Irritation i øjnene. Irriterende - Leverandør af sikkerhedsdatablade Sensibilisering Glutaraldehyd : Overfølsomhed ved indånding. Foråsager følsomhed - Leverandør af sikkerhedsdatablade Glutaraldehyd : Overfølsomhed ved hudkontakt mennesker. Kan fremkalde en allergisk reaktion - Leverandør af sikkerhedsdatablade Heksaedrisk zinksulfat : Overfølsomhed ved hudkontakt. Ikke sensibiliserende - Leverandør af sikkerhedsdatablade Aluminiumssulfat 14H20 : Sensibilisering. Ikke sensibiliserende - Leverandør af sikkerhedsdatablade Reproduktionstoksicitet Glutaraldehyd : Misdannelses lære Forsøgsdyr. Ikke misdannende - Leverandør af sikkerhedsdatablade Enkel STOT-eksponering Glutaraldehyd :. Kan forårsage irritation af luftvejene. - Leverandør af sikkerhedsdatablade 2-phenylphenol ( 100% ) : Irritation af åndedræts systemet. Irriterende - Leverandør af sikkerhedsdatablade Data angående blandingen : Akut toksicitet. Ikke fastlagt -10/15 -

11 Hudætsning/-irritation Hudirritation. Blandingen anses som irriterende for huden ifølge Forordning 1272/2008/EF. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Ætsende for øjnene. Fremkalder alvorlige øjenskader ifølge kriterierne i Forordning 1272/2008/EF. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Overfølsomhed ved hudkontakt. Blandingen anses som sensibiliserende for huden ifølge Forordning 1272/2008/EF. Respiratorisk sensibilisering. Blandingen anses som sensibiliserende for vejrtrækningsorganer ifølge Forordning 1272/2008/EF. Kimcellemutagenicitet. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt. kræftfremkaldende egenskaber. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt. Reproduktionstoksicitet. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt. Enkel STOT-eksponering Irritation af åndedræts systemet. Kan forårsage irritation af luftvejene. Gentagne STOT-eksponeringer. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt. Aspirationsfare. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede : Hudkontakt : Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kontakt med øjnene : Forårsager alvorlig øjenskade. Ved indtalse : Farlig ved indtagelse. Indåndning : Farlig ved indånding. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. PUNKT 12: Miljøoplysninger à Toksicitet - Persistens og nedbrydelighed - Bioakkumuleringspotentiale - Mobilitet i jord Data angående stofferne: Akut toksicitet Glutaraldehyd : LC 50-48h dafnier (Daphnia magna) 0,69 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Kobbersulfat 5h20 : EC 50-48h skaldyr 0,024 mg/l. - Giver resultat for den tørre form - Leverandør af sikkerhedsdatablade Kobbersulfat 5h20 : LC 50-48h fisk (Bluegill) 0,6 mg/l. - Giver resultat for den tørre form - Leverandør af sikkerhedsdatablade Glutaraldehyd : LC 50-96h fisk (Pimephales promelas) 10,8 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Glutaraldehyd : EC 50-72h alger 2,64 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade -11/15 -

12 Kobbersulfat 5h20 : LC 50-96h fisk (Truite arc en ciel) 0,1 mg/l. - Giver resultat for den tørre form - Leverandør af sikkerhedsdatablade Heksaedrisk zinksulfat : EC 50-48h dafnier (Ceriodaphnia dubia) < ph7-1,7 mg/l. - Udtrykt i Zn - Leverandør af sikkerhedsdatablade Kobbersulfat 5h20 : LC 50-96h Guldfisk 0,1 mg/l. - Giver resultat for den tørre form - Leverandør af sikkerhedsdatablade Heksaedrisk zinksulfat : EC 50-72h alger (Selenastrum capricornutum) > ph7-0,56 mg/l. - Udtrykt i Zn - Leverandør af sikkerhedsdatablade 2-phenylphenol ( 100% ) : EC 50-48h dafnier 2,7 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade 2-phenylphenol ( 100% ) : EC 50-72h alger 1,35 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade 2-phenylphenol ( 100% ) : LC 50-96h fisk 4 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade KRONISK GIFTIG Glutaraldehyd : NOEC - 72h alger 0,025 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Heksaedrisk zinksulfat : NOEC alger 0,04 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Nedbrydelighed Glutaraldehyd : 28dage (OCDE 301A): 83 %. Nedbrydes let biologisk. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Heksaedrisk zinksulfat : Biologisk nedbrydelighed. Vanskeligt biologisk nedbrydeligt - Leverandør af sikkerhedsdatablade 2-phenylphenol ( 100% ) : Biologisk nedbrydelighed. Nedbrydes let biologisk. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Bioakkumulering Glutaraldehyd : log Pow - 0,333. Ikke bioakkumulerende - Leverandør af sikkerhedsdatablade Heksaedrisk zinksulfat :. Ikke sandsynligt - Leverandør af sikkerhedsdatablade Data angående blandingen : Akut toksicitet fisk. Ikke fastlagt dafnier. Ikke fastlagt alger. Ikke fastlagt KRONISK GIFTIG. Ingen disponible data. Nedbrydelighed. Ingen disponible data. Bioakkumulering. Ingen disponible data. Bevægelighed. Ingen disponible data. Afslutning: Blandingen anses som farlig for miljøet ifølge Forordning 1272/2008/EF Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Blandingen indeholder ikke stoffer, der er vurderet som værende et PBT- eller vpvb-stof Andre negative virkninger Ingen supplerende oplysninger er tilgængelige. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse -12/15 -

13 13.1. Metoder til affaldsbehandling Behandling af blanding: Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne. Overhold Direktivet 2008/98/EU af 19/11/2008 angående affald samt forordningen 2000/532/EF (sidst revideret af forordningen 2001/119/EF), som etablerer listen over affald, der anses som farligt, og som derfor skal indleveres til godkendte centre. Emballage behandling. Emballagen skylles rigeligt med vand, og spildevandet behandles som affald. Overhold Direktivet 2008/98/EU af 19/11/2008 angående affald samt forordningen 2000/532/EF (sidst revideret af forordningen 2001/119/EF), som etablerer listen over affald, der anses som farligt, og som derfor skal indleveres til godkendte centre. PUNKT 14: Transportoplysninger TRANSPORT PÅ LANDJORDEN : Rail/Route (RID/ADR) UN-nr : 3082 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : MILJØFARLIG V ÆKE, NOS (Kobbersulfat 5h20+Heksaedrisk zinksulfat) Klasse : 9 Emballage gruppe : III Farekode : 90 Etikette : 9 Tunnel-kode : E Fare for miljøet : ja (Kobbersulfat 5h20 + Heksaedrisk zinksulfat) Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen oplysninger. SØ TRANSPORT : IMDG UN-nr :3082 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : MILJØFARLIG V ÆKE, NOS (Kobbersulfat 5h20+Heksaedrisk zinksulfat) Klasse : 9 Emballage gruppe : III Forurener vandmiljøet : ja (Kobbersulfat 5h20 + Heksaedrisk zinksulfat) Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen oplysninger. EMS Formular : F-A, S-F -13/15 -

14 Der henvises til bestemmelserne i IMDG angående separation af fysiske materialer. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden : Omfatter ikke PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Bestemmelser angående farer forbundet med større ulykker : Direktiv 96/82/EF ændret af Direktiv SEVESO 2 (2003/15/EF) Bestemmelser forbundet med klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger : Forordning 1272/2008/EF ændret, Direktiv 1999/45/EF ændret Bestemmelser for affald : Direktiv 2008/98/EØF af 19/11/2008 angående affald. Beslutning 2000/532/CE ændret, som etablerer listen over affald, der anses som farligt. Beskyttelse af arbejderne : Direktiv 98/24/EF af 07/04/1998 angående beskyttelse af arbejdernes sundhed og sikkerhed mod farer forbundet med kemiske stoffer på arbejdsstedet. Forordning 850/2004 EF angående persistente organiske forureningsstoffer og ændringer til Direktivet 79/117/EØF : Omfatter ikke Forordning 2037/2000/EF angående stoffer som nedbryder ozinlaget : Omfatter ikke Forordning (EF) nr. 648/2204 : Omfatter ikke Kemikaliesikkerhedsvurdering nej PUNKT 16: Andre oplysninger Dette blad fuldender den tekniske brugsanvisning, men erstatter den ikke. Oplysningerne som bladet indeholder er baseret på kendskabet angående det pågældende produkt på datoen for opdatering, og de gives i god tro. Brugerens opmærksomhed henledes i øvrigt på de eventuelle risici, der måtte opstå, når produktet anvendes til anden brug end den, det er beregnet til. Bladet dispenserer under ingen omstændigheder brugeren fra at kende og anvende alle regulerende tekster for sin aktivitet. Det er brugerens eget ansvar at kende forsigtighedsreglerne for brug af produktet. Den nævnte samling af reglementerede forsigtighedsregler har som formål at hjælpe modtageren i at opfylde forpligtelserne, som denne er pålagt under brug af et produkt. -14/15 -

15 Denne opremsning er ikke udtømmende. Den fritager ikke brugeren fra at sikre sig, at der er andre forpligtelser pålagt i andre tekster end dem, der nævnes her, og som handler om opbevaring og brug af produktet, som brugeren alene er ansvarlig for. Afsnit der er ændret i forhold til tidligere version : Omarbejdelse af sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med Forordning (EU) 453/2010. Liste over R-sætninger, der er reviderede i afsnit 2 og 3 : R20/22 : Farlig ved indånding og ved indtagelse. R22 : Farlig ved indtagelse. R23/25 : Giftig ved indånding og ved indtagelse. R34 : Ætsningsfare. R36/37/38 : Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. R36/38 : Irriterer øjnene og huden. R37/38 : Irriterer åndedætsorganerne og huden. R38 : Irreterer huden. R41 : Risiko for alvorlig øjenskade. R42/43 : Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. R50 : Meget giftig for vandlevende organismer. R50/53 : Meget giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Liste over H-sætninger, der er reviderede i afsnit 2 og 3 : H301 : Giftig ved indtagelse. H302 : Farlig ved indtagelse. H314 : Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H315 : Forårsager hudirritation. H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 : Forårsager alvorlig øjenskade. H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation. H330 : Livsfarlig ved indånding. H334 : Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. H335 : Kan forårsage irritation af luftvejene. H400 : Meget giftig for vandlevende organismer. H410 : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H411 : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Oprindelse for de til udfærdigelsen af dette datablad anvendte hoved data : Leverandør af sikkerhedsdatablade Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser Udviklingshistorie: Annulerer og erstatter den tidligere version /15 -

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse Sani-Bed 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse HYPRACID 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse DESILIIN KLOV EXTRA Produktanvendelser VÆSKE MED KARAKTER AF SYRE DESINFEKTION TIL

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse HYPRA FC 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse D 5 IODINE 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF 2015/830

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF 2015/830 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse PODOCUR EXTRA 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse DEPTIL OX Produktanvendelser FLYDENDE SYRE LEVNEDSMIDDELINDUSTRI DESINFEKTION 1.2.

Læs mere

1/6 PRÆSENTATION OG TEKST I OVERENSTEMMELSE MED 93/112/EU DIREKTIVET VERSION 1.2 HANDELSBETEGNELSE

1/6 PRÆSENTATION OG TEKST I OVERENSTEMMELSE MED 93/112/EU DIREKTIVET VERSION 1.2 HANDELSBETEGNELSE VERSION 1.2 OPDATERET DATO : 13/12/2001 1 IDENTIFIKATION HANDELSBETEGNELSE DESILIIN KLOV ANVENDELSES OMRÅDE DESINFEKTION TIL KLOVBÆRENDE DYR HJÆLPER TIL SUNDE KLOVE LEVERANDØR LINDS AS Blüchersvej 3-7480

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse SPRAYMADINE C Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden VÆSKE MED KARAKTER AF SYRE YVERHYGIEJNE EFTER MALKNING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse HYPRED CLEAN 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse PERFO GRIF Produktanvendelser FLYDENDE SYRE Baktericid desinficeringmiddel til børster

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse DERMISAN Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden ph-neutral VÆSKE HÅNDHYGIEJNE AF MALKEREN VASK BLØDGØRING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse NATIDINE SUN Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden YVERHYGIEJNE TIL PLEJE AF PATTERNE Efter malkning Indeholder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse HYPROCLOR ED 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse ph-plus Stofnavn: Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse DEPTIL MYCOCIDE S 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08062015 Erstatter: 19112014 Version: 0101/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flokningsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 23-04-2012 Erstatter: 10-03-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Convection Clean PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse DEPTAL MCL 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-09-2015 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: PRO Køkken & bad 25 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere