SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Registreringsnummer Synonymer Delnummer Udstedelsesdato Versionsnummer 01 LPS HardCoat Ingen. M028, M005, M055 02juli Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Et korrosionshæmmende middel, der er beregnet til at fortrænge vand og trænge ind, så det danner en barriere mod fugt, luft, syrer, alkaliske dampe og andre korroderende elementer på metaldele. Anvendelser, der frarådes Ingen kendte. 1.. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør navn ITW Spraytec Nordic Adresse Priorsvej 6 By 8600 Silkeborg Land Danmark Tel: In Case of Emergency Producent Virksomhedens navn LPS Laboratories, a division of Illinois Tool Works, Inc. Adresse 4647 Hugh Howell Rd., tucker, GA 0084 (U.S.A.) Website PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Blandingen er blevet vurderet og/eller testet for fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, og følgende klassificering gælder. Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF med senere ændringer Klassificering R10, Xn;R65, Xi;R6/8, R467 Den fulde ordlyd af alle Rsætninger findes under punkt 16. Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer Fysiske skadevirkninger Brændbare væsker Sundhedsmæssige skadevirkninger Ætsning og irritation for huden Alvorlig skade/irritation for øjne Hudoverfølsomhed Specifik organtoksicitet ved en enkelt eksponering Inhaleringsfare Fareresumé Fysiske skadevirkninger Sundhedsmæssige skadevirkninger Miljøfarer Brandfarlig. Kategori Kategori 2 Kategori 2 Kategori 1B Kategori narkotisk virkning Kategori 1 H226 Brandfarlig væske og damp. H15 Forårsager hudirritation. H19 Forårsager alvorlig øjenirritation. H17 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H6 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H04 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Erhvervsmæssig eksponering for stoffet eller blandingen kan forårsage uønskede sundhedsmæssige virkninger. Ikke klassificeret for miljøfarer. M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

2 Specifikke farer Vigtigste symptomer 2.2. Mærkningselementer Brandfarlig. Undgå at indånde gas, røg, eller damp. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Irriterer øjnene og huden. Kan forårsage sensibilisering ved kontakt med huden. Betændelse i huden. Udslæt. Symptomerne kan omfatte svie, tåreflod, rødme, hævelse og sløret syn. Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning. Hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan fremkalde rødme og svie. Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer Indeholder: Calciumsulfonat, Destillater petroleum hydrogenbehandlede tunge, ylether, Distillates Petroleum Hydrotreated Light,, Vaseline Farepiktogrammer Signalord Faresætninger H226 H04 H15 H17 H19 H6 Sikkerhedssætninger Forebyggelse P210 P2 P240 P241 P242 P24 P261 P264 P271 P272 P280 Reaktion P70 + P78 P01 + P10 P0 + P61 + P5 P04 + P40 P05 + P51 + P8 P12 P21 P1 P + P1 P7 + P1 P62 Opbevaring P25 P40 + P2 P405 Bortskaffelse P501 Yderligere oplysninger på etiketten Fare Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations/lysudstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå indånding af tåge eller damp. Vask dig grundigt efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Ved brand: Anvend egnede midler til brandslukning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Særlig behandling (se på denne etiket). Fremkald IKKE opkastning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Opbevares køligt. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. Ingen. 2.. Andre farer Ingen kendte. PUNKT : Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer.2. Blandinger M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

3 Almen information Kemisk navn % CASnummer REACH Registreringsnummer Indeksnummer Noter Distillates Petroleum Hydrotreated Light Klassificering: DSD: CLP: Xn;R Flam. Liq. ;H226, Asp. Tox. 1;H04, Skin Irrit. 2;H15, STOT SE ;H6 almindelig Stoddardsolvent Klassificering: DSD: Xn;R P CLP: Flam. Liq. ;H226, Asp. Tox. 1;H04 P Destillater petroleum hydrogenbehandlede tunge Klassificering: DSD: CLP: L Carc. 1B;H50 L Vaseline 5 10 Klassificering: DSD: CLP: X N Carc. 1B;H50 N Calciumsulfonat 1 5 Klassificering: DSD: CLP: T;R2 Skin Sens. 1B;H ylether # Klassificering: DSD: CLP: Eye Irrit. 2;H19 CLP: Forordning nr. 1272/2008. DSD: Direktiv 67/548/EØF. M:Mfaktor vpvb: meget persistent og meget bioakkumulerende stof PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk stof #: Der er EUgrænseværdi(er) for dette stof.. Note L: This component has been tested by Supplier. According to Supplier, the component complies with the criteria of Note L in Annex I of 67/548/EEC, and is exempt from a classification of T; R45. (Contains less than % DMSO) Note N: The classification as a carcinogen need not apply if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen. Note P: The classification as a carcinogen or mutagen need not apply if it can be shown that the substance contains less than 0,1 % w/w benzene (EINECS No ). Bemærkninger vedrørende sammensætning PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger Almen information Den fulde ordlyd af alle R og Hsætninger findes under punkt 16. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge ( vis etiketten, hvis muligt). Lægepersonalet skal være opmærksom på de anvendte materialer og tage de nødvendige forholdsregler af hensyn til egen beskyttelse Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Anvend ikke mundtilmund metoden, hvis den tilskadekomne har indåndet stoffet. Brug kunstigt åndedræt ved hjælp af en lommemaske udstyret med envejs ventil eller andet passende åndedrætsudstyr. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli2014 / 15

4 Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med rigeligt vand i mindst 15 minutter, mens forurenet tøj og sko fjernes. Søg læge ved vedvarende irritation. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis det er nemt, fjernes kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende irritation. Kontakt øjeblikkeligt en læge eller en forgiftningsklinik. Opkastning må kun fremkaldes efter vejledning fra sundhedspersonale. Indgiv aldrig noget til en bevidstløs person gennem munden. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Lokalirriterende virkninger. Symptomerne kan omfatte svie, tåreflod, rødme, hævelse og sløret syn. Affedtning af huden. Udslæt. Symptomer på overeksponering, kan omfatte kortåndethed, døsighed, hovedpine, forvirring, nedsat koordinationsevne, synsforstyrrelser og opkastning og er reversible, hvis eksponeringen standses. Foretag almindelig støtteforanstaltninger og behandl symptomatisk. PUNKT 5: Brandbekæmpelse Generelle brandfarer 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brandfarlig væske og damp. Alkoholbestandigt skum. Forstøvet vand. Vandtåge. Tørkemikaliepulver. Tørkemikalier. Carbondioxid (CO2). Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden. Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Dampe kan brede sig over store afstande til en antændelseskilde og forårsage stikflammer. Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. 5.. Anvisninger for brandmandskab Særlige beskyttelsesmidler Ved brand skal der anvendes uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt. for brandmandskab Særlige brandbekæmpelsesforanst altninger Specifikke fremgangsmåder PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld I tilfælde af brand og/eller eksplosion: Undgå indånding af røg. Flyt beholderne bort fra brandstedet, hvis dette kan ske uden risiko. Emballager, der udsættes for varme, nedkøles med vand og fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden risiko. Benyt almindelige brandslukningsprocedurer og tag risikoen ved andre involverede materialer i betragtning Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikkeindsatspersonnel Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage. Fjern alle antændelseskilder (rygning, udladninger, gnister og flammer i umiddelbar nærhed). Bær passende beskyttelsesudstyr og beklædning under rengøring. Undgå inhalation af dampe eller tåger. Berør ikke beskadigede beholdere og spildt materiale uden at være iført egnet beskyttelsesdragt. Udluft lukkede og små rum før adgang. Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes. Brug personlig beskyttelse anbefalet i Afsnit 8 af sikkerhedsdatabladet. For indsatspersonnel 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltning er 6.. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Hold al ikke nødvendigt personale væk. Bær passende beskyttelsesudstyr og beklædning under rengøring. Brug personlig beskyttelse anbefalet i Afsnit 8 af sikkerhedsdatabladet. Undgå udledning til miljøet. Ved større udslip til afløb/vandmiljø underrettes lokale myndigheder. Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Undgå forurening af vand. Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø. Fjern alle antændelseskilder (rygning, udladninger, gnister og flammer i umiddelbar nærhed). Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Hold brændbare materialer (træ, papir, olie osv.) borte fra spildt materiale. Store spild: Stop stofstrømmen, hvis dette er risikofrit. Inddæm det spildte stof hvor dette er muligt. Brug et ubrændbart materiale som vermiculit, sand eller jord til at opsuge produktet og opbevar det i en beholder, indtil det skal kasseres. Påsprøjt vand for at begrænse dampudviklingen og sprede dampskyernes vinddrift. Undgå at materialet kommer i vandløb, kloakker, kældre eller ind på tillukkede områder. Spul området med vand efter opsamling af spildt materiale. Lille spild: Absorber med jord, sand eller andet ikkeantændeligt materiale og overfør til beholderne for senere bortskaffelse. Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld). Rengør overfladen omhyggeligt for at fjerne resterne efter forureningen Henvisning til andre punkter Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere. Brug personlig beskyttelse anbefalet i Afsnit 8 af sikkerhedsdatabladet. Se punkt 1 vedr. bortskaffelse. M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

5 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 7.. Særlige anvendelser Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Må ikke håndteres, opbevares eller åbnes i nærheden af åben ild, varmekilder eller antændelseskilder. Beskyt materialet imod direkte sollys. Der må ikke ryges under brugen. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Alt eludstyr til håndtering af produktet skal være jordforbundet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Undgå indånding af tåge eller damp. Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Undgå vedvarende eksponering. Må kun bruges på steder med god ventilation. Anvend egnede personlige værnemidler. Vask hænderne grundigt efter brug. Følg anvisningerne for god kemikaliehygiejne. Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares under lås. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Undgå opbygning af elektrostatisk ladning ved brug af almindelig afledning og jordforbindelsesteknik. Opbevares i tætlukket originalemballage. Opbevares på et køligt og tørt sted uden direkte sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares væk fra uforligelige materialer (se afsnit 10 i sikkerhedsdatabladet). PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Østrig. MAKliste, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001 Loft MAK Belgien. Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser. 614 mg/m 07 mg/m 5 mg/m Bulgarien. OEL Forordning nr. 1 om beskyttelse af arbejdstagere mod risiko for eksponering for kemikalier på arbejdspladsen Croatia. Dangerous Substance Exposure Limit Values in the Workplace (ELVs), Annexes 1 and 2, Narodne Novine, 1/09 MAC Czech Republic. OELs. Government Decree 61 Danmark. Grænseværdier for eksponering. Loft 270 mg/m 550 mg/m 09 mg/m 145 mg/m 25 ppm M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

6 Estonia. OELs. Occupational Exposure Limits of Hazardous Substances. (Annex of Regulation No. 29 of 18 September 2001) Finland. Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 600 mg/m 10 mg/m Frankrig. Grænseværdier (VLEP) for erhvervsmæssig eksponering for kemikalier i Frankrig, INRS ED 984 VME Tyskland. DFG MAKliste (vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (OEL)). Kommissionen for undersøgelse af sundhedsfarer i forbindelse med kemiske forbindelser på arbejdspladsen (DFG) Distillates Petroleum Hydrotreated Light (CAS ) Germany. TRGS 900, Limit Values in the Ambient Air at the Workplace AGW 10 mg/m 140 mg/m 20 ppm 10 mg/m Grækenland. Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (dekret nr. 90/1999 med ændringer) Hungary. OELs. Joint Decree on Chemical Safety of Workplaces 600 mg/m 900 mg/m mg/m 720 mg/m 125 ppm M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

7 Island. Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (OEL). Forordning nr. 154/1999 om erhvervsmæssige eksponeringsgrænser Irland. Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser 145 mg/m 25 ppm Italy. Occupational Exposure Limits 57 mg/m Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements 450 mg/m 75 ppm Malta. OELs. Occupational Exposure Limit Values (L.N of Occupational Health and Safety Authority Act (CAP. 424), Schedules I and V) Netherlands. OELs (binding) Norway. Administrative Norms for Contaminants in the Workplace Poland. MACs. Minister of Labour and Social Policy Regarding Maximum Allowable Concentrations and Intensities in Working Environment 240 mg/m 480 mg/m M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

8 Portugal. OELs. DecreeLaw n. 290/2001 (Journal of the Republic 1 Series A, n.266) Portugal. VLE. Norm vedrørende erhvervsmæssig eksponering for kemiske stoffer (NP 1796) 1 Romania. OELs. Protection of workers from exposure to chemical agents at the workplace 18 ppm 500 mg/m ppm 700 mg/m 1000 mg/m Slovakiet. OEL Forordning nr. 00/2007 vedrørende beskyttelse af helbredet under arbejde med kemikalier 600 mg/m Slovenien. Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (OEL). Forordninger vedrørende beskyttelse af arbejdstagere mod risici som følge af eksponering for kemikalier på arbejdspladsen (bekendtgørelse fra den slovenske republik) Spain. Occupational Exposure Limits Sweden. Occupational Exposure Limit Values Schweiz. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz 450 mg/m 75 ppm M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

9 Schweiz. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz Storbritannien. EH40 erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (WEL) EU. Vejledende eksponeringsgrænser i direktiv 91/22/EØF, 2000/9/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU Biologiske grænseværdier Anbefalede målemetoder DNELværdi (derived noeffect level) PNECkoncentrationer (beregnede nuleffekt koncentrationer) Der findes ingen biologiske grænseværdier for indholdsstoffet/indholdsstofferne. Følg gængse overvågningsprocedurer. Retningslinier for eksponering Eksponeringsgrænser (EU): Hudbetegnelse 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Kan blive absorberet gennem huden Der skal være god almen ventilation (normalt 10 luftskift pr. time). Ventilationsraten skal tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal der anvendes lukkede systemer, lokal udsugning eller andre tekniske foranstaltninger for at holde de luftbårne koncentrationer under de anbefalede grænseværdier. Hvis der ikke er fastsat grænseværdier, skal de luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt niveau. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler Almen information Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Beskyttelse af øjne/ansigt Beskyttelse af hud Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller beskyttelsesbriller). Øjenvaskfontæne til skylning af øjnene anbefales. Beskyttelse af hænder Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker. Andet Undgå kontakt med huden Brug passende kemiskbestandigt tøj. Åndedrætsværn Farer ved opvarmning Hygiejniske foranstaltninger Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn. Ikke relevant. PUNKT 9: Fysiskkemiske egenskaber Sørg altid for god personlig hygiejne. Vask hænder, før der spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask rutinemæssigt arbejdstøj for at få fjernet forurenende stoffer. Inddæm spild og begræns udslip og overhold gældende regler for udledning til luften. Miljøchefen skal underrettes om alle større udslip Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Lugt Tilstandsform Tilstandsform Farve Lugttærskel phværdi Viskøs. Væske. Væske. Væske. Mørkebrun. Kirsebær Ikke etableret Ikke relevant M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

10 Smeltepunkt/frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Ikke etableret 160 C (20 F) 42,0 C (107,6 F) Tag, lukket digel 0,2 BuAc Øvre/nedre antændelses eller eksplosionsgrænser Antændelsesgrænse Ikke etableret nedre (%) Antændelsesgrænse øvre (%) Ikke etableret Damptryk 2,6 mm 20 C Dampmassefylde 4,8 (Luft = 1) Relativ massefylde Opløselighed Opløselighed (vand) Opløselighed (anden) Fordelingskoefficient (noktanol/vand) Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Not soluble in cold water Ikke etableret > 20 C (> 446 F) Ikke etableret Viskositet < 20,5 40 C Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2. Andre oplysninger Procent flygtighed % Massefylde 0,87 20 C VOC (Vægt%) PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Stærkt oxiderende stoffer. 51,4 % excluding compounds exempted by U.S. EPA Kemisk stabilitet Materialet er stabilt under normale betingelser Risiko for farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold Forhold, der skal undgås Undgå varme, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Undgå temperaturer, der overstiger flammepunktet. Kontakt med uforenelige materialer Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Stærkt oxiderende stoffer. Kulilter. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Almen information Erhvervsmæssig eksponering til stoffet eller blandingen kan forårsage bivirkninger. Information om de sandsynlige eksponeringsveje Indtagelse Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Symptomer Oplysninger om toksikologiske virkninger Dampe virker sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sensibilisering ved kontakt med huden. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Symptomerne kan omfatte svie, tåreflod, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe virker sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Narkose. Adfærdsændringer. Nedsat motorfunktion. Akut toksicitet Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Narkotiske virkninger Kan forårsage allergisk hudreaktion. M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

11 Calciumsulfonat (CAS ) Akut Dermal Indånding LC50 Mundtlig Art Kanin Destillater petroleum hydrogenbehandlede tunge (CAS ) Akut Dermal Indånding LC50 Mundtlig Kanin Akut Dermal Indånding LC50 Mundtlig Kanin Hund Distillates Petroleum Hydrotreated Light (CAS ) Akut Dermal Indånding LC50 Mundtlig Vaseline (CAS ) Akut Dermal Mundtlig Ætsning og irritation for huden Alvorlig skade/irritation for øjne Luftvejsoverfølsomhed Hudoverfølsomhed Kimcellemutagenicitet Kanin Kat Kanin Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Testresultater > 1,9 mg/l > 2,5 mg/l 10 ml/kg 9,5 g/kg > mg/kg > 20 ml/kg > 275 ppm 7,5 ml/kg > 5000 mg/kg 5,4 ml/kg > 6,4 mg/l > 0,1 mg/l > 5000 mg/kg > 5000 mg/kg Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Der er ingen tilgængelige data, der indikerer at produktet eller nogen tilstedeværende bestanddele i højere koncentrationer end 0,1% er mutagene eller gentoksiske. M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

12 Karcinogenicitet Reproduktionstoksicitet Specifik organtoksicitet ved en enkelt eksponering Specifik organtoksicitet ved gentagne eksponeringer Inhaleringsfare Oplysninger om indholdsstoffer i en blanding eller oplysninger om selve blandingen Andre oplysninger Dette produkt anses af IARC, ACGIH, NTP og OSHA ikke for at være kræftfremkaldende. Dette produkt forventes ikke at have virkninger på reproduktion eller udvikling. Narkotiske virkninger Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Ingen oplysninger tilgængelige. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt. Det udelukker dog ikke muligheden for, at store eller hyppige udslip kan forårsage skadelig eller ødelæggende virkning på miljøet. Art Distillates Petroleum Hydrotreated Light (CAS ) Akvatisk Fisk Persistens og nedbrydelighed 12.. Bioakkumuleringspotentiale LC50 Ikke naturlig bionedbrydelig. Der foreligger ingen data. Regnbueørred, donaldson ørred (Onchorhyncus mykiss) Fordelingskoefficient (noctanol/vand) (log Kow),16 7,15 Biokoncentrationsfaktor (BKF) Mobilitet i jord Readily absorbed into soil Resultater af PBT og vpvbvurdering Ikke kendt Andre negative virkninger Ingen kendte. PUNKT 1: Forhold vedrørende bortskaffelse 1.1. Metoder til affaldsbehandling Resterende affald Forurenet emballage Europæisk affaldskode Bortskaffelsesmetoder / information Særlige foranstaltninger PUNKT 14: Transportoplysninger ADR UNnummer UN Belægningsopløsning UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 14.. Transportfareklasse(r) Class Underordnet risiko Label(s) ADR farenr. Y Testresultater 2,9 mg/l, 96 timer Bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Tomme beholdere og indre beholdere kan tilbageholde produktrester. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (se: anvisninger vedrørende bortskaffelse). Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Da tomme beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne på etiketterne stadig følges, når beholderen er tømt. Affaldskoderne skal fastsættes i overensstemmelse mellem bruger, producent og affaldsbortskaffelsesfirma. Opsamles med henblik på genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere til godkendt modtagestation. Tillad ikke dette stof at løbe ud i kloakker/vandforsyninger. Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. Bortskaffes i henhold til alle gældende regler. M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

13 Tunnelrestriktionskode D/E Emballagegruppe III Miljøfarer Ingen, nej Særlige Læs sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og nødprocedurer før håndtering. forsigtighedsregler for brugeren RID UNnummer UN Belægningsopløsning UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 14.. Transportfareklasse(r) Class Underordnet risiko Label(s) Emballagegruppe III Miljøfarer Ingen, nej Særlige Læs sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og nødprocedurer før håndtering. forsigtighedsregler for brugeren ADN UNnummer UN Belægningsopløsning UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 14.. Transportfareklasse(r) Class Underordnet risiko Label(s) Emballagegruppe III Miljøfarer Ingen, nej Særlige Læs sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og nødprocedurer før håndtering. forsigtighedsregler for brugeren IATA UN number UN UN proper shipping Coating solution name 14.. Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Packing group III Environmental hazards No ERG Code L Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Other information Passenger and cargo Allowed. aircraft Cargo aircraft only Allowed. IMDG UN number UN UN proper shipping COATING SOLUTION name 14.. Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Packing group III Environmental hazards Marine pollutant No EmS FE, SE Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

14 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 7/78 og IBCkoden ADN; ADR; IATA; IMDG; RID Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport for dette stof/denne blanding. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU regulativer Forordning (EF) Nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Bilag I Forordning (EF) Nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Bilag II Forordning (EF) Nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte, Bilag I med ændringer Forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag I, Del 1 med ændringer Forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag I, Del 2 med ændringer Forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag I, Del med ændringer Forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag V med ændringer Forordning (EF) Nr. 166/2006 Bilag II Register over udledning og overførsel af forurenende stoffer Forordning (EF) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(1) Kandidatliste, som publiceret af ECHA Tilladelser Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, bilag XIV om stoffer der er underlagt godkendelse, med senere ændringer Anvendelsesbegræsninger Forordning (EF) Nr. 1907/2006, REACH Bilag XVII Stoffer underlagt begrænsninger vedrørende markedsføring og anvendelse med ændringer Direktiv 2004/7/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener Destillater petroleum hydrogenbehandlede tunge (CAS ) Vaseline (CAS ) Direktiv 92/85/EØF om sikkerhed og sundhed for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer Destillater petroleum hydrogenbehandlede tunge (CAS ) Vaseline (CAS ) Andre EUbestemmelser Direktiv 96/82/EF (Seveso II) om kontol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser Destillater petroleum hydrogenbehandlede tunge (CAS ) Distillates Petroleum Hydrotreated Light (CAS ) Vaseline (CAS ) M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

15 Direktiv 94//EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen Destillater petroleum hydrogenbehandlede tunge (CAS ) Vaseline (CAS ) Andre reguleringer Nationale reguleringer Kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16: Andre oplysninger Liste over forkortelser Referencer Information om den vurderingsmetode, der er anvendt til klassificering af blandingen Fuldstændig ordlyd af alle Rsætninger, faresætninger og/eller sikkerhedssætninger i punkt 2 til 15 Oplysninger om revision Oplysninger om uddannelse Ansvarsfraskrivelse Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EUdirektiver eller respektive nationale love. Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med kravene i Bestemmelse (EF) Nr. 1907/2006 Unge under 18 år må ifølge EUdirektiv 94//EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen ikke arbejde med produktet. Følg de nationale regler for arbejde med kemiske stoffer. Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering. Klassificering med hensyn til helbreds og miljømæssige farer er udledt af en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvis disse er tilgængelige. R10 Brandfarlig. R2 Giftig ved indånding. R6/8 Irriterer øjnene og huden. R4 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. H226 Brandfarlig væske og damp. H04 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H15 Forårsager hudirritation. H17 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H19 Forårsager alvorlig øjenirritation. H6 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H50 Kan fremkalde kræft. Ingen. Følg træningsanvisningerne ved håndtering af dette materiale. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ifølge vores bedste viden, oplysninger og tro på datoen for dets offentliggørelse. De givne oplysninger er kun tiltænkt som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikt betegnede materiale og gælder ikke nødvendigvis for sådant materiale anvendt i kombination med et andet materiale eller i en proces, medmindre dette er angivet i teksten. M028, M005, M055 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 02juli / 15

SIKKERHEDSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET))

SIKKERHEDSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET)) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Udstedelsesdato Versionsnummer 1,0 Revisionsdato

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Navnet på stoffet Identifikationsnummer Synonymer Udstedelsesdato Iron pieces 7439-89-6

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 04-marts-2015

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 04-marts-2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. - Ingen. M00222, M02128, M00205, M00255 11-september-2014

SIKKERHEDSDATABLAD. - Ingen. M00222, M02128, M00205, M00255 11-september-2014 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn REACH - Registreringsnummer KaVo QUATTROoil 2135

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Registreringsnummer - Synonymer Produkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glycerol-standard - alle koncentrationer

SIKKERHEDSDATABLAD. Glycerol-standard - alle koncentrationer SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse Glycerolstandard alle koncentrationer Registreringsnummer

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET))

SIKKERHEDSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET)) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Udstedelsesdato Versionsnummer 1,0 Revisionsdato

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. - Ingen. M00122, M01128, M00105, M00155 01-oktober-2014

SIKKERHEDSDATABLAD. - Ingen. M00122, M01128, M00105, M00155 01-oktober-2014 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter:

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter: 1.1 Produktidentifikator NO LITHURIN SEAL Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke klassificeret for fysiske farer. Ikke klassificeret for sundhedsmæssige farer.

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke klassificeret for fysiske farer. Ikke klassificeret for sundhedsmæssige farer. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 23-04-2012 Erstatter: 10-03-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Convection Clean PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 17-05-2013 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: BorSupport 150F 1.2.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Registreringsnummer Synonymer LPS PF Solvent

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 09122016 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Krympeplader Produktnr.: 79090,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 27-04-2012 Erstatter: 28-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Røgovnsvask PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Cleaner B365

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Cleaner B365 Revision 29.09.2011 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 105373 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Florafree Alcogel

SIKKERHEDSDATABLAD Florafree Alcogel 5/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD Florafree Alcogel PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 22-04-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: Under anmeldelse

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 22-04-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: Under anmeldelse Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 22042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Under anmeldelse Handelsnavn: Jordvarme/Solvarmeglycol

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 01-12-2011 Erstatter: 29-08-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Afløbsrens 12 Relevante

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 26-02-2015 SDS version: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: -

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 26-02-2015 SDS version: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: - Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26022015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Helium komprimeret Produktnr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267-1 Køkkenbordsoliegel

Sikkerhedsdatablad. 267-1 Køkkenbordsoliegel Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 14022012 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 2671 Køkkenbordsoliegel 12 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Materion Advanced Chemicals Inc. 407 N. 13th Street 1316 W. St. Paul Avenue Milwaukee, WI 53233 US Milwaukee

SIKKERHEDSDATABLAD. Materion Advanced Chemicals Inc. 407 N. 13th Street 1316 W. St. Paul Avenue Milwaukee, WI 53233 US Milwaukee SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse Synonymer Udstedelsesdato Version nummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E Break-Free CLP-E Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 18.12.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free SMX

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free SMX Break-Free SMX Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free SMX SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. - Ingen. M05528, M05501, M05505, M05555 17-juni-2014

SIKKERHEDSDATABLAD. - Ingen. M05528, M05501, M05505, M05555 17-juni-2014 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-10-2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Repa Quick 20 PR-nummer:

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 08032012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere