FIH Holding A/S. Halvårsrapport 1. januar 30. juni CVR. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIH Holding A/S. Halvårsrapport 1. januar 30. juni 2015. CVR. nr. 32 93 78 53"

Transkript

1 FIH Holding A/S Halvårsrapport 1. januar 30. juni CVR. nr

2 FIH Holding A/S halvårsrapport 1. januar til 30. juni Indhold Indhold... 2 Hoved- og nøgletal FIH Holding Koncernen... 3 Ledelsesberetning... 4 Hovedaktivitet... 4 Resultat for første halvår... 4 Forventninger til resten af... 4 Generelle risicii... 4 Usikkerhed ved indregning og måling... 4 Transaktioner med nærtstående parter... 4 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning... 4 Øvrigt... 4 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab for første halvår... 6 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse første halvår... 6 Balance... 7 Egenkapitalopgørelse - FIH Holding Koncernen... 8 Egenkapitalopgørelse - FIH Holding A/S... 8 Noter... 9 Oplysning om moder- og dattervirksomheder Selskabsoplysninger Side 2

3 FIH Holding A/S halvårsrapport 1. januar til 30. juni Hoved- og nøgletal FIH Holding Koncernen (mio. kr.) 1. Halvår 1. Halvår Året RESULTATOPGØRELSEN Netto rente- og gebyrindtægter 56,8 763, ,4 Kursreguleringer 181,5-284,6-315,9 Andre driftsindtægter 29,8 35,5 113,3 Resultat af finansielle poster 268,1 514,6 863,8 Udgifter til personale og administration 124,4 219,9 393,9 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 0,4 1,4 2,1 Andre driftsudgifter 11,5 42,4 118,4 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -2,9 75,7 167,1 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 2,3-36,6-49,2 Resultat før skat 137,0 138,6 133,1 Skat 20,7 40,6 103,5 Årets resultat efter skat 116,3 98,0 29,6 UDVALGTE BALANCEPOSTER Udlån Egenkapital Aktiver i alt Side 3

4 FIH Holding A/S halvårsrapport 1. januar til 30. juni Ledelsesberetning HOVEDAKTIVITET Selskabets primære formål er at være finansielt holdingselskab for FIH Erhvervsbank A/S. RESULTAT FOR FØRSTE HALVÅR Resultat før skat for FIH Holding koncernen udgør 137,0 mio. kr. mod et resultat før skat på 138,6 mio. kr. efter første halvår. Efter skat udgør periodens resultat 116,3 mio. kr. Resultatet er i al væsentlighed en konsekvens af resultatet i det 100% ejede datterselskab, FIH Erhvervsbank A/S, og dennes døtre. Der henvises til halvårsrapporten for FIH Erhvervsbank A/S for yderligere informationer. FORVENTNINGER TIL RESTEN AF Den fremadrettede økonomiske udvikling i FIH Holding A/S afhænger af udviklingen i FIH Erhvervsbank koncernen, hvorfor der henvises til halvårsrapporten for for FIH Erhvervsbank A/S for yderligere beskrivelse. GENERELLE RISICI Drifts-, finansielle-, rente- og kreditrisici i FIH Holding A/S afhænger af udviklingen i FIH Erhvervsbank koncernen, hvorfor der henvises til halvårsrapporten for for FIH Erhvervsbank A/S. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Udarbejdelsen af halvårsrapporten medfører brug af kvalificerede regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af koncernens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. Der henvises endvidere til halvårsrapporten for for FIH Erhvervsbank A/S for en yderligere beskrivelse af usikkerheder ved indregning og måling. TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER Der har i perioden ikke været væsentlige transaktioner med nærtstående parter. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS AFSLUTNING Der er ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens afslutning, der påvirker det økonomiske resultat. ØVRIGT Ved indregning og måling af visse aktiver og forpligtelser er der anvendt skøn, hvorved værdiansættelsen kan være usikker. Disse skøn foretages af bankens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. De væsentligste skøn vedrører koncernens nedskrivningsbehov på udlån og hensættelser til tab på garantier, værdiansættelse af unoterede aktier samt opgørelse af dagsværdier af finansielle instrumenter. Nedskrivningsbehovet, herunder hensættelser til tab på garantier, er fortsat væsentligt påvirket af de økonomiske konjunkturer i den kommende tid. Der foreligger herudover ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i halvårsrapporten. FIH s koncernregnskabspraksis er ændret fra International Financial Reporting Standards (IFRS) til lov om finansiel virksomhed. Ændringen er sket som følge af at FIH fra og med ultimo marts ikke længere har udstedte børsnoterede obligationer, og derved ikke længere er underlagt samme oplysningsforpligtelser. Ændringen har ikke haft nogen talmæssig effekt på koncernregnskabet, hverken på egenkapitalen, balancesummen, den finansielle stilling eller på resultatet af koncernens aktiviteter. Efter ændringen er både moder- og koncernregnskabet aflagt efter lov om finansiel virksomhed. Side 4

5 FIH Holding A/S halvårsrapport 1. januar til 30. juni Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og aflagt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni for FIH Holding A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at koncernhalvårsregnskabet og halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 30. juni. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. København, 27. august. DIREKTION Henrik Sjøgreen Direktør Palle Nordahl Direktør BESTYRELSE Henrik Gade Jepsen Formand Christian Dyvig Jens Henriksson Allan Polack Side 5

6 Halvårsrapport for første halvår Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse første halvår FIH Holding Koncernen FIH Holding A/S (mio. kr.) RESULTATOPGØRELSE Note Året Renteindtægter 3 101,2 198,2 331,3 0,0 0,0 0,0 Renteudgifter 4 96,0 188,5 326,7 0,0 0,2 0,2 Netto renteindtægter 5,2 9,7 4,6 0,0-0,2-0,2 Udbytte af aktier mv. 6,3 658,1 905,7 0,0 0,0 0,0 Gebyrer og provisionsindtægter 46,5 97,3 160,0 0,0 0,0 0,0 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 1,2 1,4 3,9 0,0 0,0 0,0 Netto rente- og gebyrindtægter 56,8 763, ,4 0,0-0,2-0,2 Kursreguleringer 5 181,5-284,6-315,9 0,0 0,0 0,0 Andre driftsindtægter 29,8 35,5 113,3 0,0 0,0 0,0 Udgifter til personale og administration 124,4 219,9 393,9 0,3 1,3 1,2 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 0,4 1,4 2,1 0,0 0,0 0,0 Andre driftsudgifter 11,5 42,4 118,4 0,0 27,0 93,0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 6-2,9 75,7 167,1 0,0 0,0 0,0 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 2,3-36,6-49,2 116,6 126,1 123,7 Resultat før skat 137,0 138,6 133,1 116,3 97,6 29,3 Skat 20,7 40,6 103,5 0,0-0,4-0,3 Periodens resultat efter skat 116,3 98,0 29,6 116,3 98,0 29,6 Året TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat 116,3 98,0 29,6 116,3 98,0 29,6 Anden totalindkomst Poster, der ikke kan overføres til resultatopgørelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skat heraf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poster, der efterfølgende kan overføres til resultatopgørelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skat heraf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalindkomst, i alt 116,3 98,0 29,6 116,3 98,0 29,6 Note 1: Anvendt regnskabspraksis Note 2: Væsentlige skøn FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår Side 6

7 Balance FIH Holding Koncernen FIH Holding A/S (mio. kr.) Note 30.jun. 31. dec. 30. jun. 30.jun. 31. dec. 30. jun. AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 714,0 302,0 211,9 0,0 0,0 0,0 Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 168,8 806,5 688,6 0,0 0,0 0,0 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 1.146, ,0 817,0 0,0 0,0 0,0 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris , , ,2 0,0 0,0 0,0 Obligationer til dagsværdi 2.825, , ,3 0,0 0,0 0,0 Aktier mv. 39,0 78,1 275,4 0,0 0,0 0,0 Kapitalandele i associerede virksomheder 13,7 13,3 26,1 0,0 0,0 0,0 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder , , ,4 Immaterielle aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grunde og bygninger: - Investeringsejendomme 582,3 650,2 663,5 0,0 0,0 0,0 - Domicilejendomme 2,1 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 Øvrige materielle aktiver 3,1 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 Aktuelle skatteaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udskudte skatteaktiver 102,8 102,8 120,6 1,4 1,4 2,0 Aktiver i midlertidig besiddelse 27,2 29,4 59,7 0,0 0,0 0,0 Aktiver bestemt for salg 0,0 0, ,8 0,0 0,0 0,0 Andre aktiver 704, , ,0 0,0 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter 10,5 14,6 17,7 0,0 0,0 0,0 Aktiver, i alt , , , , , ,4 PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 1, , ,6 27,3 27,0 27,6 Indlån og anden gæld 5.524, , ,2 0,0 0,0 0,0 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 7 0,0 37,5 431,2 0,0 0,0 0,0 Aktuelle skatteforpligtelser 19,4 38,7 37,7 0,0 0,0 0,0 Forpligtelser bestemt for salg 0,0 0,0 749,0 0,0 0,0 0,0 Andre passiver 177, , ,2 0,1 0,1 0,2 Periodeafgrænsningsposter 3,2 2,9 2,6 0,0 0,0 0,0 Gæld, i alt 5.725, , ,5 27,4 27,1 27,8 Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lign. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelser til tab på garantier 6 43,3 38,7 100,3 0,0 0,0 0,0 Øvrige hensatte forpligtelser 118,0 123,0 71,6 93,0 93,0 27,0 Hensatte forpligtelser, i alt 161,3 161,7 171,9 93,0 93,0 27,0 Efterstillede kapitalindskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital 5.736, , , , , ,6 Passiver, i alt , , , , , ,4 IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser 8 687,0 749, ,8 0,0 0,0 0,0 Andre forpligtende aftaler 8 301,0 195,5 791,4 0,0 0,0 0,0 Ikke-balanceførte poster, i alt 988,0 945, ,2 0,0 0,0 0,0 FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår side 7

8 Egenkapitalopgørelse - FIH Holding Koncernen Egenkapitalspecifikation (mio. kr.) Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse, ejendom Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital , ,9 1, , ,6 Periodens resultat og totalindkomst ,0 98,0 Udloddet udbytte for regnskabsperioden Egenkapital , ,9 1, , ,6 Periodens resultat og totalindkomst ,4-68,4 Udloddet udbytte for regnskabsperioden Egenkapital , ,9 1, , ,2 Periodens resultat og totalindkomst ,3 116,3 Udloddet udbytte for regnskabsperioden Egenkapital , ,9 1, , ,5 Egenkapitalopgørelse - FIH Holding A/S Egenkapitalspecifikation (mio. kr.) Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskriv-ning efter indre værdis metode Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital , , , , ,6 Periodens resultat og totalindkomst ,1-28,1 98,0 Udloddet udbytte for perioden Egenkapital , , , , ,6 Periodens resultat og totalindkomst ,4-66,0-68,4 Udloddet udbytte for regnskabsperioden Egenkapital , , , , ,2 Periodens resultat og totalindkomst ,6-0,3 116,3 Udloddet udbytte for regnskabsperioden Egenkapital , , , , ,5 FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår side 8

9 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Halvårsrapporten for moderselskabet, og koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til årsrapporten for, da instituttet ikke længere aflægger koncernregnskab efter IAS 34 men efter regnskabsbekendtgørelsen. Den anvendte regnskabspraksis er derfor præsenteret i sin fulde form. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter FIH Holding A/S og de dattervirksomheder, som kontrolleres af FIH Holding A/S. FIH Holding A/S anses for at have kontrol, når det direkte eller indirekte besidder mere end 50 procent af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet er udarbejdet ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af koncerninterne indtægts- og udgiftsposter, gevinster og tab, interne aktiebesiddelser samt mellemværender, og ikke balanceførte forpligtelser og garantier. Datterselskabsregnskaberne der indgår i konsolideringen er omarbejdet, så de indregnes i overensstemmelse med FIH koncernens regnskabspraksis. Omregning af fremmed valuta Koncernregnskabet præsenteres i danske kroner, hvilket er moderselskabet FIH Holding A/S funktionelle valuta. Transaktioner i anden valuta end koncernens funktionelle valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og passiver i fremmed valuta samt ikke-monetære aktiver og forpligtelser, der omvurderes til dagsværdi, omregnes til balancedagens kurs. Samtlige valutakursreguleringer indregnes over resultatopgørelsen. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, der ikke omvurderes til dagsværdi, omregnes på transaktionstidspunktet til transaktionsdagens kurs. Modregning FIH koncernen modregner tilgodehavender og forpligtelser, så snart der er en juridisk ret til modregning af de indregnede beløb og når parterne har til hensigt at nettomodregne eller realisere aktivet og indfri forpligtelsen samtidig. FIH koncernen har indgået master netting aftaler med finansielle modparter (betalingsnetting) vedrørende koncernens derivatforretninger. Fem af disse aftaler opfylder betingelserne for modregning. De øvrige aftaler opfylder ikke modregningsbetingelserne, da retten til nettoafregning er betinget af fremtidige forhold som misligholdelse, konkurs eller lignende. BALANCE Generelt om indregning og måling Aktiverne indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde FIH, at aktivernes værdi kan måles pålideligt, samt at aktiverne er under FIH s kontrol. Forpligtelser indregnes i balancen, når FIH som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå FIH, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. FIH har valgt at overgå til at værdiansætte derivatporteføljen ud fra kreditjusterede diskonteringskurver. Finansielle instrumenter indregnes på handelstidspunktet. Indregningen af finansielle aktiver og forpligtelser foretages første gang på handelsdagen og ophører på handelsdagen, når retten til at modtage/afgive pengestrømme fra det finansielle aktiv eller passiv er udløbet, eller hvis den er overdraget, og koncernen også i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi, der som udgangspunkt er baseret på noterede markedspriser. I det omfang, der er tale om ikke-noterede instrumenter, opgøres dagsværdien efter almindelig anerkendte principper, der bygger på markedsbaserede parametre. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver, henholdsvis andre passiver. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker måles ved første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår Side 9

10 Gældsbeviser der kan refinansieres i centralbanker Gældsbeviser der kan refinansieres i centralbanker måles ved første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter, tidsindskud i centralbanker, samt reverseforretninger, dvs. køb af værdipapirer, hvor der samtidig træffes aftale om tilbagesalg på et senere tidspunkt, og hvor modparten er et kreditinstitut eller centralbank. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker måles ved første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån indeholder bankudlån og finansielle leasingaktiver. Udlån måles ved første indregning til dagsværdi med fradrag af stiftelsesprovision mv. Efterfølgende måles de til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Ændringen mellem den indregnede værdi og den amortiserede værdi indregnes under renteindtægter. Nedskrivninger foretages på individuelt og gruppevist vurderede udlån. Individuelt vurderede udlån: FIH foretager en individuel gennemgang af alle signifikante udlån samt en større, kvalificeret stikprøve af øvrige udlån med henblik på en vurdering af, om en eller flere begivenheder er indtruffet, som har medført en værdiforringelse af udlånet, og FIH dermed ikke længere forventer at få den fulde regnskabsmæssige værdi af lånet tilbagebetalt. Såfremt der er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse af udlånet, foretages nedskrivning svarende til forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af udlånet og nutidsværdien af forventede fremtidige ydelser, provenu fra sikkerheder samt eventuel dividende. De fremtidige forventede betalinger på individuelt nedskrevne lån opstilles med baggrund i en konkret vurdering af den enkelte virksomheds økonomiske situation samt de sikkerheder mv., der er stillet for lånet. For individuelt vurderede udlån anses den objektive indikation for værdiforringelse at være indtruffet i tilfælde af en eller flere af følgende begivenheder: Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter. FIH har ydet låntager lempelser i vilkårene, som ikke ville have været overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomiske problemer. Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller bliver underlagt anden økonomisk rekonstruktion. Gruppevist vurderede udlån: Gruppevist vurderede udlån omfatter alle udlån, bortset fra udlån der er nedskrevet efter en individuel vurdering. Gruppevis vurdering skal foretages på grupper af udlån, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. FIH foretager gruppevise nedskrivninger på udlån efter en ratingmodell med udgangspunkt i bankens ratingsystem. Ratingmodellen er kendetegnet ved, at den gruppevise nedskrivning kan henføres til udlåns bevægelser til dårligere ratingklasser og dermed forværrede betalingsstrømme. Hver rating kategori fra1 til 11 udgør således en klasse. Modellen for gruppevise nedskrivninger er baseret på ændring i PD (probability of default) og LGD (loss given default), hvor den aktuelle bogførte værdi af gruppen af udlån holdes op mod de forventede tilbagediskonterede cashflows. Såfremt værdien af de forventede tilbagediskonterede cashflows er lavere end regnskabsværdien, nedskrives differencen. FIH anvender bruttoprincippet for gruppevise nedskrivninger. De forventede fremtidige betalinger på de gruppevist nedskrevne udlån opstilles på baggrund af den historiske tabsfaktor. Hvor der i modellen for gruppevise nedskrivninger anvendes begreber og tal fra Basel II komplekset, er disse reguleret, så de bliver IFRS anvendelige. Der er således reguleret fra expected loss til incurred loss. Opgørelsen af gruppevise nedskrivninger indeholder ikke noget IBNR-element (incurred but not recorded), hvilket vurderes at svare til retningslinjerne udmeldt fra Finanstilsynet. Nedskrivninger på udlån føres på en særskilt nedskrivningskonto, som modregnes under udlån. I resultatopgørelsen indregnes periodens nedskrivninger under Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Udlån afskrives, når de sædvanlige inddrivelsesprocedurer er gennemført, og tabet ud fra en individuel vurdering kan opgøres pålideligt. For udlån, hvor afskrivning er uundgåelig, men hvor det endelige tab endnu ikke kendes, foretages en foreløbig afskrivning svarende til det tab, der kan opgøres pålideligt. FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår Side 10

11 Udlån til dagsværdi I forbindelse med transaktionen med Finansiel Stabilitet er der indregnet et underskudsabsorberende udlån til FS Property Finance A/S. De forventede fremtidige pengestrømme fra dette udlån vil variere med ændringer i dagsværdien af den indbyggede tabsgaranti. Som følge heraf måles udlånet til dagsværdi via dagsværdioptionen. Målingen til dagsværdi er baseret på en tilbagediskontering af den forventede finansielle udvikling i FS Property Finance A/S. Obligationer til dagsværdi Obligationer og pantebreve, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. Hvis markedet for en eller flere obligationer eller pantebreve er illikvidt, eller hvis der ikke findes en offentligt anerkendt pris, fastsætter instituttet dagsværdien ved brug af anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til andre tilsvarende instrumenter, analyser af tilbagediskonterede pengestrømme samt andre modeller baseret på observerbare markedsdata. Aktier Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien for aktier, der handles på aktive markeder, opgøres efter lukkekursen på balancedagen. Dagsværdien for unoterede og illikvide aktier tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler o.lign. eller alternativt kapitalværdiberegninger. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter aktier og andre andele af egenkapitalen i virksomheder, hvor koncernen besidder mindst 20 procent og højst 50 procent af stemmerne og samtidig udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle beslutninger. Ved investeringer tilrettelagt gennem holdningsstrukturer foretages vurdering af den betydende indflydelse i forhold til den virksomhed, der ultimativt erhverves. Ved første indregning måles kapitalandele i associerede virksomheder til kostpris. Efterfølgende måles kapitalandele i associerede virksomheder efter indre værdis metode. Den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat, korrigeret for eventuelle goodwillnedskrivninger og urealiserede interne avancer og tab, indgår i posten Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter aktier eller andre dele af egenkapitalen i virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 50 procent af stemmerettighederne, eller på anden måde udøver bestemmende indflydelse. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles ved første indregning til kostpris og måles efterfølgende efter indre værdis metode. Den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat, korrigeret for eventuelle goodwillnedskrivninger og urealiserede interne avancer og tab, indgår i posten resultat af kapitalinteresser i associerede og tilknyttede virksomheder. Immaterielle aktiver Goodwill Goodwill ved virksomhedsovertagelser indregnes og måles ved første indregning som forskelsværdien mellem kostprisen og dagsværdien af de overtagne nettoaktiver på overtagelsestidspunktet. Goodwill afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse nedskrives goodwillen til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen. Investeringsejendomme Investeringsejendomme omfatter ejendomme, som FIH ejer, og som er udlejet under operationelle leasingaftaler. Ved første indregning måles investeringsejendomme til kostpris. Efterfølgende måles de til dagsværdi. Dagsværdien af investeringsejendomme fastsættes med udgangspunkt i en tilbagediskontering af forventede kontraktlige fremtidige pengestrømme tillagt ejendommens forventede dagsværdi ved pengestrømmenes ophør. Der foretages løbende en vurdering af lejeres bonitet, og såfremt der sker en forringelse af lejeres betalingsevne, reguleres dagsværdien i overensstemmelse hermed. Med henblik på en vurdering af ejendommenes forventede dagsværdi ved pengestrømmenes ophør indhentes løbende vurderinger fra eksterne vurderingsmænd til en konkret vurdering af ejendommenes værdi baseret på ejendommenes beliggenhed, ejendomstype og anvendelsesmuligheder samt indretning og vedligeholdelsesstand. Ændringer i dagsværdien indregnes under kursreguleringer, mens modtagne leasingydelser indregnes under andre driftsindtægter. FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår Side 11

12 Øvrige materielle anlægsaktiver inklusive domicilejendomme Øvrige materielle anlægsaktiver består af driftsmidler, domicilejendomme og biler og indregnes til kostprisen inklusive omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Øvrige materielle anlægsaktiver måles efterfølgende til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger. Der afskrives lineært over aktivernes forventede levetid, dog maksimalt 4 år. Enkeltaktiver med uvæsentlig værdi samt it-programmer afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Domicilejendomme er ejendomme, der anvendes til koncernens eget brug. Domicilejendomme indregnes til kostpris inklusive forbedringsudgifter og måles efterfølgende til omvurderet værdi, svarende til dagsværdien på balancedagen. Aktiver i midlertidig besiddelse Aktiver i midlertidig besiddelse består hovedsagligt at ejendomme som FIH har overtaget i forbindelse med tvangsinddrivelse af udlånsengagementer, og som forventes afhændet indenfor 12 måneder. Aktiver i midlertidig besiddelse måles til dagsværdi med fradrag af forventede salgsomkostninger. Der foretages ikke afskrivninger på aktiver i midlertidig besiddelse. Værdireguleringer af midlertidigt overtagne aktiver foretages over resultatopgørelsesposten Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Andre aktiver Andre aktiver omfatter bl.a. tilgodehavende renter og provision, uafviklede handler samt den positive dagsværdi af afledte finansielle instrumenter. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnes og måles til kostpris. Periodeafgrænsningsposter under aktiver består hovedsagligt af forudbetalt løn, personalerelaterede poster og forudbetalte gebyrer. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til kreditinstitutter omfatter gæld til andre kreditinstitutter og centralbanker, samt repoforretninger. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker måles ved første indregning til dagsværdi, og efterfølgende måling foretages til amortiseret kostpris. Indlån og anden gæld Indlån og anden gæld omfatter gæld til private og virksomheder, som ikke er kreditinstitutter. Indlån og anden gæld måles ved første indregning til dagsværdi, og efterfølgende måling foretages til amortiseret kostpris. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Udstedte obligationer til amortiseret kostpris omfatter koncernens udstedte obligationer. Udstedte obligationer indregnes til dagsværdi fratrukket transaktionsomkostninger ved udstedelsen og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Andre passiver Andre passiver indeholder skyldige renter, gebyrer og provisioner, uafviklede handler samt den negative dagsværdi af afledte finansielle instrumenter. Periodeafgrænsningsposter, passiver Periodeafgrænsningsposter indregnes og måles til kostpris. Periodeafgrænsningsposter under passiver består hovedsageligt af forudbetalte renter. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensatte forpligtelser indregnes til ledelsens bedste skøn over det beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries. Ved måling af hensatte forpligtelser foretages en tilbagediskontering af de omkostninger, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen. Der anvendes en diskonteringsfaktor, der reflekterer markedets generelle renteniveau med tillæg af de konkrete risici, som skønnes at være på en hensatte forpligtelse. Aktuel og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen med et beløb opgjort som beregnet skat af periodens skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår Side 12

13 Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Hensættelser til tab på garantier Der hensættes til tab på garantier, når der er en objektiv indikation på, at kunden ikke er i stand til at dække de forpligtelser, der er i form af garantien. Hensættelsen til tab på garantier måles dog ikke lavere end den provision, som er modtaget fra garantien periodiseret over garantiperioden. Egenkapital Aktiekapital Aktiekapital klassificeres som egenkapital, når der ikke er nogen forpligtelse til at overføre kontanter eller andre aktiver. Opskrivningshenlæggelser Opskrivningshenlæggelser vedrører opskrivning af materielle aktiver med fradrag af udskudt skat på opskrivningen. Reserven opløses, når aktiverne sælges eller udgår. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter værdireguleringer af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede og associerede virksomheder. Ikke-balanceførte poster Posten omfatter afgivne garantier og indeståelser, uigenkaldelige tilsagn om at yde kredit og lignende forpligtelser, der ikke indregnes i balancen. Garantier måles til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til tab. Hensættelser til tab indregnes under nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. i resultatopgørelsen samt under hensættelser til tab på garantier i balancen. RESULTATOPGØRELSE Renter Renteindtægter og -udgifter vedrørende rentebærende finansielle instrumenter til amortiseret kostpris indregnes i resultatopgørelsen efter den effektive rentes metode baseret på kostprisen for det finansielle instrument. Renter inkluderer amortisering af gebyrer og provisioner, der er en integreret del af et finansielt instruments effektive afkast, og amortisering af en eventuel yderligere forskel mellem kostpris og indfrielseskurs. Renteindtægter og -udgifter omfatter tillige renter på dagsværdisatte finansielle instrumenter. Renteindtægter på udlån, som er fuldt eller delvis nedskrevet, indtægtsføres med et beløb svarende til den effektive rente af det nedskrevne udlån. Udbytte af aktier mv. Udbytte fra investeringer i kapitalandele indregnes, når der er erhvervet endelig ret til udbyttet. Dette vil typisk sige på tidspunktet for generalforsamlingens godkendelse af udlodningen fra det pågældende selskab. Dette gælder dog ikke for kapitalandele i associerede virksomheder, der måles efter indre værdis metode, hvor modtagne udbytter modregnes i værdireguleringen. Modtagne og afgivne gebyrer Gebyrer og provisioner, der er led i den løbende ydelse, indregnes over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Kursreguleringer Kursreguleringer indeholder urealiserede og realiserede kursreguleringer fra dagsværdireguleringer på obligationer, aktier, finansielle instrumenter og sikrede udlån og funding, samt valutakursregulering på disse og øvrige finansielle instrumenter. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter, herunder leasingydelser fra operationelle leasingkontrakter samt gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver, samt avancer i forbindelse med afhændelse af aktiviteter. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter omfatter bidrag til Indskydergarantifonden. FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår Side 13

14 Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til FIH s personale. Forpligtelser til fratrædelsesgodtgørelser o.l. indregnes løbende under hensyntagen til den forventede sandsynlighed for medarbejdernes fratræden før ydelsestidspunktet. Skat Skat af periodens resultat, som består af periodens aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til periodens resultat, og direkte på egenkapitalen med den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Herudover indregnes skat vedrørende tidligere år i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til resultatposter, og på egenkapitalen for den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen FIH Holding A/S er sambeskattet med de danske koncernforbundne virksomheder. Skatteeffekten af sambeskatningen med dattervirksomhederne fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår Side 14

15 Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån, værdiansættelse af det underskudsabsorberende lån, hensættelser til tab på garantier, opgørelse af dagsværdier for finansielle instrumenter, opgørelse af dagsværdi på unoterede aktier, og værdiansættelsen af udskudte skatteaktiver. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Herudover er FIH påvirket af risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske resultater kan afvige fra de oprindelige skøn. De foretagne regnskabsmæssige skøn vurderes løbende og justeres i takt med, at der foreligger nye oplysninger. I de tilfælde hvor det er muligt at efterprøve de regnskabsmæssige skøn mod andres skøn, gøres dette, f.eks. ved sammenligning af markedsværdier, spreads mv. modtaget fra modparter og andre eksterne parter. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Fastlæggelse af OIV og opgørelsen af individuelle samt gruppevise nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er forbundet med betydelige skøn i forbindelse med kvantificeringen af risikoen for, at debitorerne ikke er i stand til at honorere sine fremtidige forpligtelser helt eller delvist. I de tilfælde hvor det vurderes, at debitorerne ikke vil være i stand til at opfylde sine fremtidige forpligtelser, er opgørelsen af de fremtidige faktiske betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder, dividender mv., underlagt usikkerhed og beror i væsentlig grad på skøn. Værdiansættelse af det underskudsabsorberende lån Opgørelsen af dagsværdien på det underskudsabsorberende lån til FS Property Finance A/S er baseret på forventninger til udviklingen i selskabets resultater, og dermed forbundet med væsentlige skøn, herunder af nedskrivninger på udlån. Hensættelser til tab på garantier Opgørelsen af hensættelser til tab på garantier er forbundet med usikkerhed i vurdering af risikoen for, at garantien vil blive aktuel, og hvilken økonomisk effekt dette vil få. Opgørelsen af dagsværdien for finansielle instrumenter I opgørelsen af dagsværdien for finansielle instrumenter, som ikke handles på et aktivt marked, er beregningen forbundet med skøn. Dagsværdierne opgøres på baggrund af anerkendte værdiansættelsesmodeller samt inputvariabler i form af rentekurver, volatilitetskurver og spreads mv. Værdiansættelsesmodellerne diskonterer fremtidige pengestrømme og værdiansætter eventuelle optionselementer. Disse modeller er behæftet med en vis modelrisiko. Unoterede aktier De unoterede aktier værdiansættes primært med baggrund i to metoder. Den ene er ved brug af prisindikationer fra eksterne kilder, der vurderes at have en pålidelig viden om værdien af aktierne. Den anden metode er generelt anerkendte værdiansættelsesmodeller, der bygger på regnskabsdata, forventninger til fremtiden (budgetter) og multipler. Udskudte skatteaktiver Uudnyttede skattemæssige underskud i koncernen vil blive udnyttet i takt med, at selskaberne i sambeskatningen opnår skattemæssige overskud. De aktiverede underskud forventes udnyttet inden for en overskuelig årrække. Fremførbare skattemæssige underskud der ikke forventes udnyttet indenfor 3-5 år er ikke indregnet. Indregningen af et udskudt skatteaktiv forudsætter derfor ledelsens vurdering af sandsynlighed og størrelse af fremtidige overskud i selskaberne i sambeskatningen. FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår Side 15

16 FIH Holding Koncernen FIH Holding A/S (mio. kr.) Note 3 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og Året centralbanker -1,1 1,6 1,4 0,0 0,0 0,0 Udlån og andre tilgodehavender 112,6 281,3 457,9 0,0 0,0 0,0 Obligationer 76,7 101,0 215,5 0,0 0,0 0,0 Valutakontrakter 1,2 8,3 13,3 0,0 0,0 0,0 Rentekontrakter -88,8-194,1-357,3 0,0 0,0 0,0 Øvrige renteindtægter 0,6 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 Renteindtægter, i alt 101,2 198,2 331,3 0,0 0,0 0,0 Året Note 4 Renteudgifter Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0,2 1,8 2,5 0,0 0,1 0,2 Repoforretninger med kreditinstitutter og centralbanker 0,0 0,3 1,1 0,0 0,0 0,0 Indlån og anden gæld 95,3 175,4 309,0 0,0 0,0 0,0 Udstedte obligationer 0,5 10,6 12,0 0,0 0,0 0,0 Efterstillede kapitalindskud 0,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 Øvrige renteudgifter 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 Renteudgifter, i alt 96,0 188,5 326,7 0,0 0,1 0,2 Note 5 Kursreguleringer af: Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi 115,2 3,2-0,2 0,0 0,0 0,0 Obligationer -3,3-7,9-114,5 0,0 0,0 0,0 Investeringsejendomme -17,3-18,5-36,2 0,0 0,0 0,0 Aktier 5,1-470,3-651,1 0,0 0,0 0,0 Underskudsabsorberende lån 118,0-17,8 171,2 0,0 0,0 0,0 Valuta -13,9-4,6-6,0 0,0 0,0 0,0 Afledte finansielle instrumenter* -30,3 150,7 248,4 0,0 0,0 0,0 Udstedte obligationer 8,0 82,2 77,2 0,0 0,0 0,0 Øvrige forpligtelser 0,0-1,6-4,7 0,0 0,0 0,0 Kursreguleringer i alt 181,5-284,6-315,9 0,0 0,0 0,0 * Heraf udgør nedskrivninger på kundederivater en indtægt på 2,5 mio. kr. efter det første halvår i (første halvår : -1,9 mio. kr.). FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår side 16

17 FIH Holding Koncernen FIH Holding A/S (mio. kr.) Note 6 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.: Udlån, individuelle nedskrivninger Året Nedskrivninger, primo 1.638, , ,5 0,0 0,0 0,0 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 70,4 179,5 173,8 0,0 0,0 0,0 Nedskrivninger i perioden 475,9 379,1 508,6 0,0 0,0 0,0 Konstateret tab 236,6 151,5 200,9 0,0 0,0 0,0 Individuelle nedskrivninger ultimo 1.807, , ,4 0,0 0,0 0,0 Udlån, gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo 29,2 95,5 95,5 0,0 0,0 0,0 Periodens bevægelse 30,8-52,9-66,3 0,0 0,0 0,0 Gruppevise nedskrivninger ultimo 60,0 42,6 29,2 0,0 42,6 29,2 Udlån, nedskrivninger i alt Nedskrivninger, primo 1.667, , ,0 0,0 0,0 0,0 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 70,4 179,5 173,8 0,0 0,0 0,0 Nedskrivninger i perioden 506,7 326,2 442,3 0,0 0,0 0,0 Konstateret tab 236,6 151,5 200,9 0,0 0,0 0,0 Nedskrivninger i alt ultimo 1.867, , ,6 0,0 0,0 0,0 Summen af udlån, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelsen før nedskrivning 4.509, , ,0 0,0 0,0 0,0 Summen af udlån, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelsen efter nedskrivning 2.568, , ,6 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede nedskrivninger på udlån i procent af udlån ultimo perioden 22,8% 27,8% 21,5% 0,0% 0,0% 0,0% Året Nedskrivninger på udlån i procent af udlån ultimo perioden 0,0% 1,7% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% Konstaterede tab, netto, i procent af nedskrivningssaldo primo perioden 14,2% 6,1% 12,6% 0,0% 0,0% 0,0% Hensættelser til tab på garantier Hensættelser til tab på garantier, primo 38,7 111,8 111,8 0,0 0,0 0,0 Hensat i perioden 11,6 21,4 26,9 0,0 0,0 0,0 Hensættelser anvendt i perioden 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Tilbageførsel af ubenyttede hensættelser 7,0 12,9 80,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelser til tab på garantier, ultimo 43,3 100,3 38,7 0,0 0,0 0,0 (mio. kr.) Note 7 Udstedte obligationer: Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 30. jun. 31. dec. 30. jun. 30. jun. 31. dec. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris, primo 37, , ,5 0,0 0,0 0,0 Tilbagekøb 0,0 394,0 428,1 0,0 0,0 0,0 Indfrielser 38,3 609,2 186,5 0,0 0,0 0,0 Kursreguleringer 0,8-7,8-2,7 0,0 0,0 0,0 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris, ultimo 0,0 37,5 431,2 0,0 0,0 0,0 30. jun. FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår side 17

18 FIH Holding Koncernen FIH Holding A/S (mio. kr.) Note 8 Ikke-balanceførte poster 30. jun. 31. dec. 30. jun. 30. jun. 31. dec. Eventualforpligtelser 93,9 102,9 110,4 0,0 0,0 0,0 Tabsgarantier for realkreditudlån 523,5 560,1 991,2 0,0 0,0 0,0 Øvrige eventualforpligtelser 69,6 86,8 38,2 0,0 0,0 0,0 Eventualforpligtelser i alt 687,0 749, ,8 0,0 0,0 0,0 Andre forpligtende aftaler Uigenkaldelige kredittilsagn 236,3 126,3 710,5 0,0 0,0 0,0 Øvrige forpligtelser 64,7 69,2 80,8 0,0 0,0 0,0 Andre forpligtende aftaler i alt 301,0 195,5 791,4 0,0 0,0 0,0 30. jun. Øvrige eventualforpligtelser Øvrige eventualforpligtelser består blandt andet af en række leasing- og outsourcingaftaler. FIH Holding koncernens forretningsomfang implicerer, at koncernen er part i diverse retssager. De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig betydning på koncernens økonomiske stilling. Aktiver stillet som sikkerhed FIH Holding koncernen har deponeret obligationer hos Danmarks Nationalbank i forbindelse med clearing og afvikling med videre for i alt mio. kr. (ultimo : mio. kr.). I forbindelse med repoforretninger, det vil sige salg af værdipapirer, hvor der samtidig træffes aftale om tilbagekøb på et senere tidspunkt, forbliver værdipapirerne i balancen, og det modtagne beløb indregnes som gæld til kreditinstitutter. Værdipapirer i repoforretninger behandles som aktiver stillet som sikkerhed for forpligtelser. Sådanne værdipapirer udgør 250 mio. kr. (ultimo : mio. kr.). Herudover har FIH i forbindelse med CSA-aftalen og CCP clearing stillet kontanter og obligationer til sikkerhed for engagementer for i alt -109 mio. kr. (ultimo : mio. kr.). FIH har herudover ingen pantsætninger, sikkerhedsstillelser eller lignende. Andre eventualforpligtelser Udover der underskudsabsorberende lån har FIH Holding A/S overfor FS Property Finance A/S garenteret eventuelle tab, der måtte overstige det underskudsabsorberende lån. FIH Holding koncernens halvårsrapport for første halvår side 18

19 Oplysning om moder- og dattervirksomheder FIH Holding A/S har registreret følgende ejere: Navn (procent) Ejerandel Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 48,8 50,0 PF I A/S 48,8 50,0 Direktion og ledende medarbejdere i FIH Erhvervsbank A/S Stemmerettigheder 2,4 0,0 I alt 100,0 100,0 * PF I A/S er holding selskab for PFA Pensions, Folksam ömsesidig livsförsikring/folksam ömsesidig sakförsäkrings og C.P. Dyvigs ejerskab af FIH Holding A/S. Der ligger andre holdingselskaber i PF I A/S, men overordnet er aktie- og stemmeandelen fordelt på henholdsvis 40 procent til PFA Pension, 40 procent til Folksam ömsesidig livsförsikring/folksam ömsesidig sakför-säkring og 20 procent til Cruise I A/S, som er C.P. Dyvigs holdingselskab for ejerskabet af FIH Holding A/S. FIH Holding A/S, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø er moderselskab for FIH Erhvervsbank A/S, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø. I FIH Holding Koncernen indgår følgende dattervirksomheder: (mio. kr.) Aktivitet Aktiver Egenkapital Ejerandel* Forpligtelser Omsætning Resultat Dattervirksomheder, der konsolideres: FIH Erhvervsbank A/S FIH Leasing og Finans A/S, København Finansierings- og investeringsvirksomhed 100% , , ,3 30,1 116,6 Leasing- og finansieringsvirksomhed 100% 0,9 0,8 0,1 0,0-0,1 FIH PARTNERS A/S, København Corporate Finance 100% 52,6 44,6 8,0 21,1-2,3 *Der er samme ejerandel og stemmeandel i datterselskaberne. FIH koncernens halvårsrapport for første halvår side 19

20 Selskabsoplysninger Selskab FIH Holding A/S Sundkrogsgade København Ø Danmark CVR nr Hjemstedskommune København Telefon Fax Internetadresse Bestyrelse Henrik Gade Jepsen, formand Jens Henriksson Allan Polack Christian Dyvig Direktion Henrik Sjøgreen, adm. direktør Palle Nordahl, direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S FIH koncernens halvårsrapport for første halvår side 20

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens halvårsrapport for første halvår 2015 27. august 2015

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens halvårsrapport for første halvår 2015 27. august 2015 CVR-NR. 17029312 FIH Koncernens halvårsrapport for første halvår 27. august Resume FIH har opnået et positivt resultat i første halvår på 137,3 mio. kr. før skat (første halvår : 117,3 mio. kr.). FIH har

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Arnberg Holding ApS. Søndre Led Kalvehave. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013

Arnberg Holding ApS. Søndre Led Kalvehave. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013 aooere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Arnberg Holding ApS Søndre Led 2 4771 Kalvehave (CVR-nr. 26 07 33 24) Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

C. STORGAARD HOLDING APS

C. STORGAARD HOLDING APS Tlf: 96 14 27 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab skive@bdo.dk Slotsgade 3 www.bdo.dk DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 C. STORGAARD HOLDING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr CJ Holding II ApS CVR-nr. 35 24 19 22 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/08 2014 Torben Jørgensen Dirigent CJ Holding II ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

Andrews Invest ApS Smedeholm 12, 2730 Herlev CVR-nr

Andrews Invest ApS Smedeholm 12, 2730 Herlev CVR-nr Smedeholm 12, 2730 Herlev CVR-nr. 31 93 62 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.09.16 Andrew John O'Brien Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Gluboinc Holding ApS Højmarken 8, Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. juli juni 2016

Gluboinc Holding ApS Højmarken 8, Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. juli juni 2016 Højmarken 8, 1. 8600 Silkeborg CVR-nr: 34 88 46 92 ÅRSRAPPORT 1. juli 2015-30. juni 2016 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2016 Dirigent Morten Juul Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

N.P. Louis-Hansen ApS. Årsrapport for 2015/16

N.P. Louis-Hansen ApS. Årsrapport for 2015/16 N.P. Louis-Hansen ApS Gl. Strandvej 22B, 2990 Nivå Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 73 10 32 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere