Notat. Undersøgelse om den faktiske tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelsen. - en sammenfatning af resultater. Baggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Undersøgelse om den faktiske tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelsen. - en sammenfatning af resultater. Baggrund"

Transkript

1 Undersøgelse om den faktiske tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelsen i landets kommuner - en sammenfatning af resultater Dato: 5. december 2014 Sagsbehandler Katrine Gunnersø Søndergaard/ Eva Stilov Baggrund I forlængelse af drøftelser på bispesamrådet den 27. maj 2014 besluttede kirkeministeren i slutningen af september 2014 at iværksætte en undersøgelse af den faktiske tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelsen i landets kommuner. Biskopperne har i den forbindelse bistået ministeren med at indsamle oplysninger hos provsterne i stiftet. Ministeren bad i sin anmodning til biskopperne om, at undersøgelsen skulle beskrive følgende emner: Hvor mange lektioner afholdes der i alt. Hvornår på dagen er konfirmationsforberedelsen placeret. Er de ugentlige lektioner placeret på samme tidspunkt hele året, eller er disse placeret forskelligt fra uge til uge. Afholdes der internat (konfirmandlejr) som en del af konfirmationsforberedelsen. I så fald bedes det oplyst, hvor mange af lektionerne der afholdes som internat, og hvor mange der afholdes som ordinær konfirmationsforberedelse. Hvilke lokaler foregår undervisningen i. o Sognets konfirmandstue. o En konfirmandstue i et andet sogn; fx det sogn hvor skolen ligger. o Andre lokaler (angiv hvilke). Endelig anmodede ministeren om, at det i forbindelse med besvarelsen blev angivet, hvorvidt tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen er ændret som en direkte følge af den nye skolereform, herunder en beskrivelse af hvorledes ændringerne kommer til udtryk. Sammenfatning af undersøgelsens resultat På baggrund af indholdet af de indkomne besvarelser skal ministeriet fremhæve følgende tendenser i undersøgelsen: I flere provstier fremgår det, at antallet af lektioner er mindre end minimumstimetallet i den kgl. anordning. Det er imidlertid ikke muligt at se, om antallet af lektioner de pågældende steder skal kombineres med, at et antal timer afholdes som internat. Biskopperne bør være opmærksomme på dette som en del af deres tilsyn. Det vurderes ud fra de angivne oplysninger, at der er en gennemgående tendens til, at tidspunktet for konfirmationsforberedelsen er flyttet. Det

2 fremgår således flere steder af besvarelserne, at morgentimer er blevet erstattet med eftermiddagstimer. Side 2 Imidlertid kan det kun relativt få steder med sikkerhed konstateres, at hele konfirmationsforberedelsen består af eftermiddagstimer, der strækker sig til et tidspunkt, der ligger uden for rammerne for normal skoletid. Mange steder i sammenfatningerne angives eftermiddagstimer som tidspunktet for konfirmationsforberedelsen, men der gives ikke oplysninger om det eksakte klokkeslæt for disse timer. Derfor er det uklart, om disse lektioner, eller noget af lektionerne, ligger inden eller uden for rammerne for normal skoletid. Det fremgår endvidere, at der i flere provstier er en tendens til, at der ud over timerne morgen og eftermiddag, også afholdes aften- og weekendforberedelse. Det fremgår imidlertid ikke klart af besvarelserne, hvorvidt en del af denne forberedelse skal betragtes som særlige arrangementer eller internat, der har en særlig pædagogisk begrundelse. Der er grund til at følge udviklingen i omfanget af aften- og weekendtimer tæt. Det skal i den forbindelse anføres, at der, for så vidt angår de fleste af de provstier, hvor der afholdes aften- og weekendforberedelse, ikke oplyses, hvorvidt dette er et nyt tiltag efter skolereformens ikrafttrædelse. 1 Trukket lidt skarpere op bør man særlig være opmærksom på den udbredte brug af aften- og weekendtimer til større dele af konfirmationsforberedelsen særligt i København og Helsingør stifter. Det skal bemærkes, at undersøgelsen ikke omfatter oplysninger om placeringen af andre arrangementer (fx ældreklub m.v.) i sognet, der kan have indflydelse på, hvorvidt konfirmationsforberedelsen kan afholdes inden for rammerne af normal skoletid. Herudover kan det i øvrigt bemærkes, at kun enkelte provstier har oplyst, at transport har indflydelse på tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen dette til trods for, at langt hovedparten af provstierne angiver, at konfirmationsforberedelsen afholdes i sognets lokaler. Samtidig må det konstateres, at størstedelen af provstierne har oplyst, at den nye skolereform har medført ændringer i tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen, og at dette primært afspejles i mindre fleksibilitet i forhold til muligheden for placering af forberedelsen. Det skal i forhold til ændringer i tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen i øvrigt bemærkes, at disse ændringer ikke nødvendigvis er foretaget under pres, men derimod kan være udtryk for, at ændringerne er sket i fuld enighed 1 Der er i forbindelse med anordning af 24. september 2014 om børnekonfirmandundervisning og konfirmation indført øget mulighed for anvendelse af internatophold. Anordningen er dog først trådt i kraft 1. oktober 2014 og har derfor ikke spillet ind ved tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen i skoleåret 2014/2015.

3 mellem provster (præster) og de enkelte skoler eller kommunen. Endvidere kan anvendelse af eftermiddagstimer mv. være udtryk for et bevidst valg i nogle provstier (sogne). 2 Dette belyses ikke i undersøgelsen. Side 3 På baggrund af undersøgelsens form vurderer ministeriet i øvrigt, at oplysningerne ikke er egnet til en egentlig statistik over forholdene for den faktiske tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelsen i provstierne, men derimod kan anvendes som en indikator for, at den nye skolereform i større eller mindre grad har haft betydning for konfirmationsforberedelsens tilrettelæggelse. 3 Ministeriet vurderer endelig på baggrund af undersøgelsen, at der er grund til at følge tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen, herunder bør man især være opmærksom på om forberedelsen de facto placeres uden for rammerne af normal skoletid. Ministeriet har derfor bedt Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) om at inddrage resultatet af denne undersøgelse i den landsdækkende statistiske undersøgelse, som FUV er ved at foretage, jf. umiddelbart nedenfor. Resultatet af undersøgelsen Overordnet fremgangsmåde Ministeriet har modtaget svar fra samtlige biskopper. Svarene fra provstierne i det enkelt stift er sammenfattet i skematisk form af stiftet, og det er således denne systematik for det enkelte stift, der som udgangspunkt ligger til grund for ministeriets beskrivelse af resultaterne i dette notat. Det bemærkes i denne forbindelse, at enkelte stifter tillige har indsendt det indkomne materiale fra provstierne. Ministeriet har ikke rekvireret metadata fra de øvrige stifter. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har orienteret ministeriet om, at man er ved at lave en statistisk undersøgelse af konfirmationstilrettelæggelsen på landsplan. De enkelte besvarelser (stiftsvis opdeling og beskrivelse af resultater) I det følgende foretages en opsummering af de indkomne skematiske oplysninger fra stifterne i overordnede beskrivende vendinger. Det bemærkes, at undersøgelsen er foretaget på provstiniveau. Det fremgår ikke af sammenfatningerne fra stifterne, hvor mange af provstiernes sogne, der har besvaret undersøgelsen, hvorfor undersøgelsen alene skal ses som et overordnet overblik over tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen. 2 Det kan variere om lokalaftalerne indgås på provsti- eller sogneniveau. 3 Efter iværksættelsen af ministerens undersøgelse har ministeren modtaget en henvendelse fra Folkekirken Konfirmandcenter vedrørende tiden for konfirmationsforberedelsen i kommunerne. Folkekirkens Konfirmandcenter anfører, at skolereformen har haft indflydelse på tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen. Det nævnes blandt andet, at forberedelsen flere steder er flyttet til et senere tidspunkt på dagen.

4 I det følgende vil ministeriet til illustration fremhæve enkelte eksempler fra de provstier, hvor der ses markante variationer eller ændringer, som ministeriet har vurderet, at det vil være relevant at fremhæve i sammenfatningen af undersøgelsen. Side 4 Det bemærkes, at det i forbindelse med bearbejdningen af det indsendte materiale visse steder har været nødvendigt at fravige den oprindelige systematik af hensyn til læsevenligheden og mulighed for sammenligning af de modtagne svar. Københavns Stift Der er i alt 9 provstier i Københavns Stift. I den modtagne sammenfatning fra Københavns Stift er samtlige provstier repræsenteret. Det fremgår af sammenfatningen, at antallet af lektioner for konfirmationsforberedelsen varierer meget i de enkelte provstier. De angivne variationer svarer til et gennemsnit på 45 til 64 lektioner. De største intervaller findes i Amagerland Provsti, hvor antallet varierer fra 24 til 66 lektioner samt Valby-Vanløse Provsti, hvor antallet varierer fra 48 til 80 lektioner. Vedr. Amagerland Provsti fremgår det af sammenfatningen, at der hen over efterår, vinter og forår endvidere afholdes fire til seks hele forberedelsesdage med i alt tyve timer. I forhold til, om de ugentlige lektioner er placeret på samme tidspunkt hele året, eller om disse er placeret forskelligt fra uge til uge, fremgår det af sammenfatningen, at forberedelsen altovervejende er placeret på samme tidspunkt hver uge. Det oplyses, at der flere steder i Københavns Stift gøres brug af internat (konfirmandlejer). Ud fra oplysningerne i sammenfatningen kan det udledes, at internat nogle steder anvendes som supplement de ugentlige timer andre steder fremstår det som om, at internatet er inkluderet i det anførte antal lektioner. I forhold til spørgsmålet om hvilke lokaler, der benyttes til afholdelse af konfirmationsforberedelse, fremgår det af sammenfatningen, at sognenes lokaler benyttes i alle tilfælde. I Københavns Stift er tidspunktet for konfirmationsforberedelsen primært placeret senere på eftermiddagen. Nogle steder er konfirmationsforberedelsen placeret i et tidsrum uden for normal skoletid. Således angiver Amagerbro Provsti, Amagerland Provsti, Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Vor Frue-Vesterbro Provsti, Frederiksberg Provsti, Valby-Vanløse Provsti og Bornholm Provsti, at konfirmationsforberedelsen i nogle sogne er placeret efter kl evt. kombineret med timer i weekenden - dermed ligger uden for normal skoletid. Eksempelvis nævnes det, at forberedelsen visse steder i Valby-Vanløse Provsti som følge af skolereformen er flyttet fra tirsdag eftermiddag til tirsdag aften fra kl til

5 Endvidere angives det, at der i Vor Frue-Vesterbro Provsti er et enkelt sogn, hvor hele forberedelsen foregår i weekenden. Side 5 Samtlige provstier i Københavns Stift har angivet, at de har oplevet ændring i tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen som følge af den nye skolereform. De fleste steder er konfirmationsforberedelsen blevet flyttet til et senere tidspunkt på dagen i forhold til tidligere. Eksempelvis nævnes, at weekendtimer er et nyt initiativ i Vor Frue-Vesterbro Provsti og Frederiksberg Provsti som følge af skolereformen. Helsingør Stift Der er i alt 13 provstier i Helsingør Stift. I den modtagne sammenfatning fra stiftet er samtlige provstier repræsenteret. Det fremgår af sammenfatningen, at der er mindre variationer i antallet af lektioner i de enkelte provstier. De angivne variationer svarer til et gennemsnit på 43,5 til 57 lektioner. De ugentlige lektioner er som udgangspunkt placeret på samme tidspunkt hele året i provstierne. Glostrup Provsti har imidlertid angivet, at placeringen varierer fra sogn til sogn. I Hillerød Provsti er der med nogle af skolerne lavet en aftale om en todelt løsning med halv morgen halv eftermiddagstimer, samt nogle steder halve og hele dage med konfirmationsforberedelse. Det oplyses, at der flere steder i provstierne afholdes internat i form af konfirmandweekendture med overnatning. I forhold til hvilke lokaler, der bruges til konfirmationsforberedelse, fremgår det af sammenfatningen, at sognenes lokaler benyttes i hovedparten af provstierne. I Helsingør Domprovsti angives det, at skolerne i særlige tilfælde kan stille lokaler til rådighed. Det fremgår endvidere af sammenfatningen, at tidspunktet for konfirmationsforberedelsen varierer i de enkelte provstier mellem morgen og eftermiddag. Flere provstier har ikke angivet et klokkeslæt for lektionerne, men har alene anført henholdsvis formiddag eller eftermiddag. Det kan således være vanskeligt at konstatere, om eftermiddagslektionerne er placeret inden eller uden for normal skoletid. Dog er det for Gladsaxe-Herlev Provsti oplyst, at forberedelsen som hovedregel er placeret fra kl til16.45/17.00, men at senere tidspunkter som kl til og kl til også forekommer. 4 Desuden fremgår det, at der i nogle sogne i Høje Taastrup Provsti er konfirmationsforberedelse frem til kl I Rødovre-Hvidovre Provsti afholdes konfirmationsforberedelse uden for normal skoletid i flere sogne heraf i et sogn frem til kl Det skal her bemærkes, at det i sammenfatningen fra stiftet anføres, at der i Gladsaxe- Herlev Provsti er en større del af konfirmanderne (28 %), der er tilmeldt privatskoler, og som derfor ikke følger retningslinjerne i lovgivningen.

6 Det kan således i hvert fald for disse tre provstier konstateres, at der foregår forberedelse uden for rammerne af normal skoletid. Side 6 En del provstier har efter det oplyste oplevet ændringer i tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen som følge af den nye skolereform. Flere steder er lektionerne således flyttet til et senere tidspunkt på dagen. Samtidig angiver Helsingør Domprovsti, Høje Taastrup Provsti, Rudersdal Provsti og Rødovre- Hvidovre Provsti, at skolereformen kun har medført ændringer i nogle sogne. Roskilde Stift Der er i alt 12 provstier i Roskilde Stift. I den modtagne sammenfatning fra stiftet fremgår det, at alle provstier har besvaret undersøgelsen, hvoraf to provstier dog har angivet meget sparsomme oplysninger. Det fremgår af sammenfatningen, at der er mindre variationer i antallet af lektioner i de enkelte provstier. Det bør dog nævnes, at Næstved Provsti har et interval på 30 til 96 lektioner. Det fremgår dog, at der i Næstved Provsti også afholdes temaaftner samt forberedelse lørdage og hele søndage, dog uden at det specifikt angives, hvorvidt dette er et supplement til de ugentlige lektioner. De angivne variationer for hele Roskilde Stift svarer til et gennemsnit på 41 til 63 lektioner. Det følger endvidere af sammenfatningen, at forberedelsen i nogle provstier er placeret på samme tidspunkt hele året, og at konfirmationsforberedelsen i andre provstier er placeret på forskellige tidspunkter hen over året. I Roskilde Stift afholdes der enkelte steder internat i form af konfirmandlejer. I forhold til hvilke lokaler der bruges til konfirmationsforberedelse, fremgår det af sammenfatningen, at sognenes lokaler benyttes i hovedparten af provstierne. I Lejre Provsti, Slagelse-Skælskør Provsti samt Næstved Provsti er det anført, at der også afholdes konfirmationsforberedelse på skoler. De fleste af provstierne i Roskilde Stift, der har besvaret undersøgelsen fyldestgørende, har oplyst, at konfirmationsforberedelsen de fleste steder finder sted som morgen- og/eller eftermiddagstimer, som de fleste steder slutter inden kl I flere provstier er der enkelte sogne, hvor der afholdes forberedelse til sidst på eftermiddagen eller om aftenen, hvilket er uden for tidspunktet for normal skoletid. Forberedelsen i skoletiden er i flere provstier kombineret med weekendtimer. Hertil kan det endvidere anføres, at hovedparten af provstierne har oplyst, at der er sket en ændring i tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen som følge af den nye skolereform, hvoraf flere har angivet, at weekendtimer er et nyt tiltag efter, den nye skolereform er trådt i kraft.

7 Lolland-Falsters Stift Der er i alt 4 provstier i Lolland-Falsters Stift. I den modtagne sammenfatning fra stiftet fremgår det, at alle provstier har besvaret undersøgelsen. Side 7 De angivne variationer for forberedelsen svarer til et gennemsnit på 46 til 57 lektioner. I et enkelt provsti er timerne fordelt med morgentimer i 2/3 af forløbet og eftermiddagstimer i 1/3 af provstiet. I de øvrige tre provstier ligger timerne på samme tidspunkt hele året. Få sogne i de fire provstier benytter sig af afholdelse af internat som en del af konfirmationsforberedelsen. I alle provstier foregår konfirmationsforberedelsen i kirkens lokaler. Det er oplyst, at konfirmationsforberedelsen i Lolland-Falsters Stift fordeler sig over såvel morgen- som eftermiddagstimer, dog således, at det seneste angivne tidspunkt for konfirmationsforberedelsens afslutning er kl Hertil kan det nævnes, at Lolland Østre Provsti har angivet, at forberedelsen alene foregår i morgentimerne. Der foregår således, efter det oplyste, ikke konfirmationsforberedelse uden for normal skoletid. I Lolland-Falsters Stift er det kun nogle sogne, der har anført, at tilrettelæggelsen af forberedelsen er blevet ændret som direkte følge af den nye skolereform. Falster Provsti har anført, at de skabte rammer er tilfredsstillende, mens det for Lolland Vestre Provsti er anført, at der generelt har været udvist en stor forståelse og imødekommelse fra skolernes side. Fyens Stift Der er i alt 11 provstier i Fyens Stift. Stiftet har indsendt svar fra 11 provstier. Det fremgår ikke klart af sammenfatningen fra Fyens Stift, hvor mange lektioner konfirmationsforberedelsen fordeler sig på. Fyens Stift har endvidere ikke oplyst, om der i stiftet afholdes internat som en del af konfirmationsforberedelsen. Ikke alle provstier har svaret på spørgsmålet om, hvilke lokaler konfirmationsforberedelsen afholdes i. Således har Bogense Provsti, Assens Provsti og Odense Sankt Knuds Provsti som de eneste provstier oplyst, at forberedelsen foregår på forskellige skoler. Konfirmationsforberedelsen ligger som alt overvejende hovedregel inden for normal skoletid med en blanding af morgen- og eftermiddagstimer evt. kombineret med hele eller halve hverdage. Dog har eksempelvis Langeland-Ærø Provsti angivet, at forberedelsen på Langeland i 20 uger afvikles med 2 morgenlektioner, mens resten af lektionerne er placeret om lørdagen. I Svendborg Provsti afholdes ca. 48 lektioner inden for skoletiden, mens resten af konfirmationsforberedelsen afholdes uden for skoletiden.

8 Det bemærkes i øvrigt, at Odense Sankt Knuds Provsti har anført, at der i forbindelse med evalueringen har været flest positive tilbagemeldinger på eftermiddagstimerne. Side 8 Fyens Stift har i deres sammenfatning ikke oplyst, om tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen er ændret som direkte følge af den nye skolereform. Ministeriet skal bemærke, at Fyens Stift som supplement til sammenfatningen tillige har vedlagt nogle aftaler samt oplysninger om aftaler mellem skolerne og kirken vedrørende konfirmationsforberedelsen for Det skal i den forbindelse bemærkes, at der af disse som udgangspunkt ikke kan udledes svar på de af ministeren stillede spørgsmål. Aalborg Stift Der er i alt 14 provstier i Aalborg Stift. Samtlige provstier indgår i sammenfatningen. Det fremgår af sammenfatningen, at der er mindre variationer i antallet af lektioner i de enkelte provstier. Det bør dog nævnes, at Aalborg Nordre Provsti har et interval på 56 til 80 lektioner, at Aalborg Østre Provsti varierer fra 48 til 70 lektioner, og at Brønderslev Provsti varierer fra 36 til 63 lektioner. De angivne variationer svarer til et gennemsnit på 48 til 68 lektioner. Af de angivne svar fra provstierne kan det udledes, at der i de enkelte sogne i provstierne er store variationer i, hvordan de ugentlige lektioner er placeret i løbet af året. De fleste provstier har således forberedelsen opdelt i perioder, hvor der skiftes mellem morgen- og eftermiddagstimer og evt. hele dage fra periode til periode. I de fleste provstier afholdes internat som en del af forberedelsen. Kun i Jammerbugt Provsti, Sydthy Provsti og Morsø Provsti er det oplyst, at internat ikke er en del af konfirmationsforberedelsen. Med undtagelse af Rebild Provsti, der har anført, at der afholdes fælles timer på skolen, er det af de øvrige provstier oplyst, at kirkens lokaler benyttes til konfirmationsforberedelse. Med hensyn til hvornår på dagen konfirmationsforberedelsen er placeret, er det kun Rebild Provsti, der har angivet et klokkeslæt for forberedelsen der anføres kl til De øvrige provstier i Aalborg Stift har anført, at der anvendes morgen- og/eller eftermiddagstimer og evt. hele/halve dage. Fem provstier har herudover oplyst, at der også anvendes aftentimer der er konkret tale om: Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Østre Provsti, Hadsund Provsti, Brønderslev Provsti og Sydthy Provsti. Konfirmationsforberedelsen i disse fem provstier er til dels placeret uden for rammerne af normal skoletid. I forhold til, hvorvidt tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen er ændret som følge af skolereformen har tolv provstier svaret bekræftende på spørgsmålet. Som begrundelse anføres typisk, at tidspunkterne for undervisningen i skolerne er ændret. For flere provstier har dette konkret betydet, at

9 placeringen af konfirmationsforberedelsen, der tidligere kun har ligget i morgentimerne, nu også ligger på andre tidspunkter af dagen. Side 9 Viborg Stift Der er i alt 11 provstier i Viborg Stift. I sammenfatningen fra stiftet er samtlige provstier repræsenteret. Det fremgår af sammenfatningen, at der er mindre variationer i antallet af lektioner i de enkelte provstier. De angivne variationer svarer til et gennemsnit på 50,5 til 57 lektioner. I forhold til om de ugentlige lektioner er placeret på samme tidspunkt hele året, eller om disse er placeret forskelligt fra uge til uge, kan det anføres, at de fleste provstier har angivet, at de ugentlige lektioner har samme placering (morgen eller eftermiddag) hele året evt. kombineret med hele og halve dage. Vesthimmerlands Provsti samt Ikast-Brande Provsti har begge angivet, at konfirmationsforberedelsen nogle steder i provstiet er placeret på samme tidspunkt, hvorimod placeringen andre steder er vekslende hen over året. Alle provstier i Viborg Stift har oplyst, at ét eller flere sogne i provstiet gør brug af internat som en del af konfirmationsforberedelsen. Det fremgår af sammenfatningen, at konfirmationsforberedelsen i alle provstier i stiftet foregår i sognets lokaler. Herning Søndre Provsti har dog endvidere anført, at der enkelte steder i landsogne foregår konfirmationsforberedelse på skolen. Med hensyn til hvornår på dagen konfirmationsforberedelsen er placeret, har provstier angivet, at der benyttes morgen- og/eller eftermiddagstimer evt. kombineret med hele eller halve dage. Vesthimmerlands Provsti anfører dog, at der i et enkelt sogn altid er konfirmationsforberedelse om aftenen, og at der et andet sted foregår forberedelse om lørdagen. For så vidt angår de provstier, der har anført klokkeslæt for eftermiddagstimerne, skal det bemærkes, at tidspunktet for konfirmationsforberedelsens ophør ingen steder er anført som senere end kl Ud fra de angivne oplysninger kan det således kun med sikkerhed fastslås, at der foregår konfirmationsforberedelse uden for rammerne af normal skoletid i enkelte sogne Vesthimmerlands Provsti. Samtlige provstier har angivet, at der er sket ændringer i tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen som følge af den nye folkeskolereform. Viborg Østre Provsti angiver hertil, at morgentimer ikke længere er en mulighed det samme gælder nogle sogne i Ikast-Brande Provsti. Skive Provsti anfører, at der er et godt samarbejde, men at lange forløb uden konfirmationsforberedelse ikke er optimalt. Viborg Domprovsti har anført, at der er en meget god forhandling mellem præsterne og kommunen, dog kan det samtidig konstateres, at der har været væ-

10 sentlige ændringer i forhold til den gamle ordning med morgentimer, som nu er erstattet af kombinationstimer fordelt over dagen. 5 Side 10 Århus Stift Samtlige 14 provstier i Århus Stift er repræsenteret i sammenfatningen fra stiftet. Det fremgår af sammenfatningen, at der er variationer i antallet af lektioner i de enkelte provstier. Den største variation forekommer i Horsens Provsti, hvor antallet af lektioner er angivet som 44 til 80. De angivne variationer svarer til et gennemsnit på 48 til 67,5 lektioner. Otte provstier har angivet, at de ugentlige lektioner i nogle sogne er placeret forskelligt fra uge til uge eller skiftende i perioder over året. Med undtagelse af Odder Provsti og Skanderborg Provsti har alle provstier anført, at der afholdes internat i en eller anden form som en del af forberedelsen. Som udgangspunkt afholdes al konfirmationsforberedelse i provstierne i kirkens lokaler, dog har Silkeborg Provsti anført, at der i få sogne i provstiet endvidere afholdes nogle timer på skolerne. Endvidere har Horsens Provsti og Syddjurs Provsti oplyst, at specialhold får konfirmationsforberedelse på skolerne. Det fremgår af sammenfatningen fra stiftet, at der i mange provstier forekommer morgen- og/eller eftermiddagstimer evt. kombineret med hele og halve dage. Ud fra de oplyste klokkeslæt i sammenfatningen, kan det konstateres, at eftermiddagstimerne ingen steder slutter senere end kl , og denne del af konfirmationsforberedelsen er således lige på grænsen af normal skoletid. På den anden side oplyses det, at tre provstier (Odder Provsti, Horsens Provsti og Randers Søndre Provsti) også benytter aftentimer. Det fremgår endvidere, at Skanderborg Provsti, Odder Provsti, Horsens Provsti og Randers Søndre Provsti tillige benytter sig af weekendtimer. For enkelte sogne i Horsens Provsti og Randers Søndre Provsti har weekendtimerne form af internat. Det kan således konstateres, at der i disse fire provstier til dels foregår konfirmationsforberedelse uden for rammerne for normal skoletid. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen er ændret som følge af skolereformen, skal det bemærkes, at to provstier ikke har besvaret dette. 5 Domprovsten foreslår i forlængelse af kommentarerne, at Kirkeministeriet foretager en lignende undersøgelse efter gennemførelsen af konfirmationerne i foråret 2015.

11 Det bemærkes endvidere, at Odder Provsti til trods for angivelsen af, at provstiet benytter sig af aften- og weekendtimer tillige har anført, at de ikke har oplevet ændringer som følge af skolereformen. De fleste af de øvrige provstier har anført, at der er sket flytning af forberedelsestimerne, som følge af reformen. Side 11 Favrskov Provsti har oplyst, at der uanset ændringerne i tilrettelæggelsen er en stor forståelse mellem præster og skoleledere. Ribe Stift Der er i alt 8 provstier i Ribe Stift. Stiftet har indsendt svar fra samtlige 8 provstier. Det bemærkes indledningsvis, at oversigterne for de enkelte provstier i Ribe Stift i sammenfatningen er forskelligartede, hvorfor der ikke kan dannes et nøjagtigt billede af antallet af lektioner for stiftet som helhed. Dette gør sig også gældende vedrørende svarene på de øvrige spørgsmål i undersøgelsen, hvor det ses, at der for nogle provstier ikke er svaret på alle stillede spørgsmål. Ribe Stift anfører i forbindelse med sammenfatningen, at der i stiftet tegner sig et billede af, at nogle provstier er omfattet af rammeaftaler, som er indgået mellem provsten og kommunen, hvor der dog kan være lokale variationer. Stiftet angiver, at aftalerne groft sagt kan inddeles i tre kategorier; 1) morgentimer før jul, eftermiddagstimer efter jul, 2) morgentimer fra uge 43 og frem og 3) morgentimer fra november og frem. Malt Provsti, Grene Provsti, Skjern Provsti, Varde Provsti, Skads Provsti og Ribe Domprovsti er omfattet af én af aftalerne. Det kan herved konstateres, at ingen af disse provstier umiddelbart har konfirmationsforberedelse uden for normal skoletid, hvilket tillige bekræftes af, at ingen af de eksakt angivne klokkeslæt for forberedelsens ophør er angivet til et tidspunkt uden for normal skoletid. Herudover anføres det, at der er to afvigelser. Ringkøbing Provsti er ikke omfattet af en rammeaftale, og præsterne aftaler selv forløbet med den lokale skole. Forberedelsen afholdes som morgen- og/eller eftermiddagstimer evt. kombineret med hele eller halve dage. Et enkelt sted starter undervisningen kl. 7.25, hvilket er uden for den normale skoledag. For så vidt angår Tønder bemærkes, at forberedelsen her er fordelt på 3 hele skoledage (fredage), mens resten af forberedelsen foregår uden for skoletiden. Brug af hele dage har fundet sted siden 2011 efter ønske fra præsterne. I forhold til afholdelse af internat som en del af konfirmationsforberedelsen, fremgår det af de indkomne oplysninger, at nogle sogne i de enkelte provstier benytter sig af konfirmandlejre. Det anføres, at der som udgangspunkt afholdes konfirmationsforberedelse i kirkens lokaler i samtlige provstier, dog er der enkelte sogne i provstierne, hvor skolens lokaler benyttes. Herudover anfører Malt Provsti, at et enkelt sogn lejer lokaler i en ungdomsklub.

12 Det fremgår af sammenfatning, at kun Tønder Provsti har kommenteret på spørgsmålet om, hvorvidt den nye folkeskolereform har haft indflydelse på tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen. Side 12 Tønder Provsti anfører blandt andet, at en reduktion fra 6-7 fredage til 3 fredage skyldes reformen, men at det i Tønder Provsti forventes, at rammen udvides igen. Det anføres dog tillige, at fredagene lokalt suppleres med alt fra supplerende eftermiddags enkelttimer til lørdage, søndage, weekender, aftener og længerevarende udlandsrejser, men at dette for hovedparten udgør et frugtbart eksperimentarium for undervisningsformer og metoder i provstiet. Til stor og udtalt glæde for mange præster såvel som konfirmander og forældre. Haderslev Stift Samtlige 7 provstier i Haderslev Stift er repræsenteret i sammenfatningen fra stiftet. Haderslev Stift har til sammenfatningen ikke oplyst, hvor mange lektioner der afholdes. Det er af seks provstier anført, at de ugentlige lektioner overvejende er placeret på samme tidspunkt hele året. Samtidig har Haderslev Domprovsti angivet, at dette kun gælder nogle sogne i provstiet. Alle provstier har anført, at der i flere sogne afholdes enten internat eller temadage som led i konfirmationsforberedelsen. Udover kirkens lokaler oplyses det, at de forskellige sogne også anvender klasselokaler, plejehjem, missionshus og forsamlingshus til afholdelse af konfirmationsforberedelse. Forberedelsen afholdes som morgen- og/eller eftermiddagstimer evt. kombineret med hele dage. I Haderslev, Aabenraa, Kolding, Vejle og Hedensted provstier nævnes, at noget af forberedelsen er placeret på andet tidspunkt. Hvorvidt dette dækker forberedelsestimer om aftenen fremgår ikke. Der er ikke angivet eksakte klokkeslæt for konfirmationsforberedelsen. Det fremgår af sammenfatningen, at langt hovedparten af sognene i provstierne har anført, at de har oplevet ændringer i tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen som følge af skolereformen. Det anføres herunder, at det er opfattelsen, at mange morgentimer er flyttet til om eftermiddagen.

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Notat. Spørgsmål nr. B E til mundtlig besvarelse i samråd i KIU onsdag den 14. januar 2015

Notat. Spørgsmål nr. B E til mundtlig besvarelse i samråd i KIU onsdag den 14. januar 2015 Kirkeudvalget 2014-15 KIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Notat Spørgsmål nr. B E til mundtlig besvarelse i samråd i KIU onsdag den 14. januar 2015 Der er tale om et fælles samråd med undervisningsministeren.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere