1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES"

Transkript

1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 2255 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES ANBEFALET ANVENDELSE: Motorolie. ANVENDELSER DER FRARÅDES: Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end de angivne uden at have konsulteret en ekspert NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET LEVERANDØR: PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. Via Santena Villastellone (Torino) Tel: Fax : KOMPETENT PERSON FOR DATASIKKERHED AF PRODUKT: Oplysninger om overholdelse af lovgivning 1.4. NØDTELEFON Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN Forordning (EF) n. 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2 Forårsager alvorlig øjenirritation. Aquatic Chronic Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 3 FYSISK-KEMISKE SKADELIGE VIRKNINGER FOR BÅDE PERSONER OG MILJØ: S. 1 af 13

2 Ingen anden fare 2.2. MÆRKNINGSELEMENTER Forordning (EF) n. 1272/2008 (CLP) Piktogrammer og Signal Word Advarsel KODE H319 H412 BESKRIVELSE Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. KODE BESKRIVELSE P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+ P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i Ingredient(er) med ukendt akut toksicitet: None SÆRLIGE FORSKRIFTER IFØLGE BILAG XVII AF REACH OG EFTERFØLGENDE TILFØJELSER: Ingen 2.3. ANDRE FARER No PBT Ingredients are present PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.1. STOFFER 3.2. BLANDINGER Højt raffinerede mineralolier og/eller syntetiske olier, additiver. Farlige stoffer i henhold til CLP-forordningen og tilhørende klassificering: MÆNGDE NAVN ID-NR. KLASSIFIKATION REGISTRERINGSN UMMER % Zinc dialkyl dithiophosphate CAS: EC: % Phenol, 4-dodecyl- CAS: EC: Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315; Repr. 2, H361f; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 S. 2 af 13

3 % Not dangerous oils R-sætninger, H-sætninger og liste over forkortelser: se afsnit 16. H400; Aquatic Chronic 1, H410 PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER VED INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning, for at undgå risikoen for aspiration af luftvejene. Skyl munden grundigt med vand. Søg straks læge. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl grundigt med rigeligt vand i mindst 10 minutter mens øjenlågene holdes åbne. Fjern kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Søg lægehjælp i tilfælde af udvikling af og vedvarende smerter og rødme. I tilfælde af kontakt med varmt produkt, skylles der grundigt med rigeligt vand for at sprede varmen. Søg straks lægehjælp til at vurdere tilstanden af øjnene og så den korrekte behandling kan administreres. VED KONTAKT MED HUD: Fjern forurenet tøj og sko og skyl grundigt med vand og sæbe. VED INDÅNDING: Bring den forulykkede ud i frisk luft og søg læge, hvis nødvendigt VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE Se afsnit 11. Øjenirritation Øjenskader 4.3. ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKKELIG LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG Se afsnit 4.1. Ved ulykke eller ildebefindende, søges straks læge (hvis det er muligt fremvises brugervejledning eller sikkerhedsskema). PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. SLUKNINGSMIDLER Dette produkt har ingen særlig brandrisiko. I tilfælde af brand anvendes skum, kuldioxid, tørt kemisk pulver og vandtåge. Afkøl beholdere med vand så de ikke blive involveret i brand for at undgå deres mulige eksplosion. Undgå vandstråler med højt tryk. Brug kun kraftige vandstråler til at køle overflader ned som er udsat for ild. EGNEDE ILDSLUKKERE: Vand. Kuldioxid (CO2). ILDSLUKKERE, DER IKKE MÅ ANVEDES AF SIKKERHEDSÅRSAGER: S. 3 af 13

4 ILDSLUKKERE, DER IKKE MÅ ANVEDES AF SIKKERHEDSÅRSAGER: 5.2. SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGEN Undgå indånding af forbrændingsrøg: brand kan danne skadelige stoffer. Indånd ikke røg fra eksplosions- eller forbrændingsgas. Brand frembringer tung røg ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB Benyt velegnede beskyttelsesmasker. Vand, der er benyttet til brandslukningen, skal opsamles separat. Må ikke hældes i kloaksystemet. Hvis det af sikkerhedsmæssige årsager er forsvarligt, flyttes ubeskadigede beholdere fra det umidelbare fareområde. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER Undgå indtagelse af produktet. Undgå kontakt med hud og øjne ved at bære passende beskyttelsesbeklædning. Undgå at indånde dampe og aerosoler. Overflader som produktet er spildt på, kan blive glatte. Benyt personbeskyttelsesudstyr. Konsultér beskyttelsesråd i pkt. 7 og MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Undgå nedtrængning i terrænet/undergrunden. Undgå at materialet strømmer til overfladevand eller i kloaksytemet. Opbevar det inficerede vand fra afvaskning og sørg for sikker bortskafning. Ved gasudslip eller indtræningning i vandsystemet, grundvand eller kloakken skal de lokale myndigheder informeres METODER OG UDSTYR TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING Undgå åben flamme og/eller gnister i nærheden af udslippet og deraf afledt affald. Der må ikke ryges. I tilfælde af et stort spild, inddæm, absorber og skovl op i egnede beholdere for bortskaffelse. Opsaml mindre mængder spild med absorberende materiale. Put beskidt materiale i egnet beholder. Bortskaf dette spild i overensstemmelse med lokale eller nationale regler HENVISNING TIL ANDRE PUNKTER Se tillige afsnit 8 og 13 PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING S. 4 af 13

5 Undgå indtagelse. Undgå hyppig og langvarig hudkontakt og øjenkontakt. Sørg for tilstrækkelig ventilation til at undgå tåge eller aerosol. Der må ikke ryges eller bruges åbne flammer; undgå kontakt med gnister eller andre antændelseskilder. Arbejd ikke i nærheden af åben beholder for at undgå høj koncentration af dampe. Der må ikke spises eller drikkes under brug BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUEL UFORENELIGHED Opbevar under tag i den originale tætlukkede emballage og væk fra varme og antændelseskilder. Må ikke opbevares i det fri. Sørg for korrekt ventilation af lokaler og kontrol af mulige lækager. Hold væk fra flammer eller gnister, og undgå en ophobning af statisk elektricitet. Opbevares utilgængeligt for børn og væk fra mad og drikke SÆRLIGE ANVENDELSER Der henvises til anvendelser som opført i afsnit 1.2. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. KONTROLPARAMETRE OEL: olietåger - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m3 - TLV/STEL: 10 mg/m3 Der foreligger ingen oplysninger 8.2. EKSPONERINGSKONTROL TEKNISKE FORHOLDSREGLER: Undgå produktion og udbredelse af tåge og aerosol ved hjælp af lokal ventilation/udluftning eller andre påkrævede sikkerhedsforanstaltninger. Tag alle nødvendige forholdsregler i brug for at undgå immissioner af produktet i miljøet (f.eks, blæsersystem, slamfang,...). BESKYTTELSE AF ØJNENE: Kemiske beskyttelsesbriller og ansigtsskærm i tilfælde af oliestænk. BESKYTTELSE AF HUDEN: Bær passende beskyttelsesbeklædning (For yderligere information henvises til CEN-EN 14605); skift det straks ud i tilfælde af en stor forurening og vask det før efterfølgende brug. Ésszerű személyi higiéniára kell törekedni. BESKYTTELSE AF HÆNDERNE: Brug egnede handsker (dvs. neopren, nitril). Handsker skal udskiftes når de viser tegn på slid. Typen af handsker samt deres brug skal besluttes fra arbejdsgiverens side under hensyntagen til arbejdet og for at tage hensyn til DPI lovgivningen og handskeproducentens anbefalinger. Bær kun handsker med rene hænder. ÅNDEDRÆTSVÆRN: Ingen påkrævet under normale anvendelsesforhold. Brug godkendt gasmaske med organisk dampfilterpatron, hvis de anbefalede eksponeringsgrænser er overskredet. FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF EKSPONERING AF MILJØET: Der henvises til de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og også til afsnit 6.2, 6.3, 7.2, 12 og 13. S. 5 af 13

6 PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER CHEMICAL-PHYSICAL PROPERTY VALUE METHOD FYSISK TILSTAND FLYDENDE UDSEENDE OG FARVE VISKØST LUGT IKKE RELEVANT LUGTGRÆNSE IKKE RELEVANT PH SMELTE/FRYSEPUNKT INITIAL KOGEPUNKT OG 300 C (572 F) ( ASTM D1120 ) KOGEINTERVAL FLAMMEPUNKT 210 C (410 F) ( ASTM D92 ) FORDAMPNINGSHASTIGHED ØVRE/NEDRE GRÆNSE FOR ANTÆNDELIGHED ELLER EKSPLOSION DAMPDENSITET DAMPTRYK DENSITET G/CM3 ( ASTM D4052 ) VANDOPLØSELIGHED UOPLØSELIGT OPLØSELIGHED I OLIE FORDELINGSKOEFFICIENT (N-ÆTANOL/VAND) TEMPERATUR FOR SELVANTÆNDELSE TEMPERATUR FOR NEDBRYDNING KINEMATIC VISCOSITY AT 14.3 CST ASTM D C KINEMATIC VISCOSITY AT 40 C EKSPLOSIVE EGENSKABER OXIDERENDE EGENSKABER ANTÆNDELIGHED FOR FASTE PARTIKLER/GAS 9.2. ANDRE OPLYSNINGER CHEMICAL-PHYSICAL PROPERTY KARAKTERISTISKE EGENSKABER FOR STOFGRUPPER VALUE METHOD S. 6 af 13

7 BLANDBARHED LEDEEVNE PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET REAKTIVITET Læs omhyggeligt alle oplysninger der er givet i andre afsnit af punkt KEMISK STABILITET Produktet er stabilt under normalt brug RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER Forventes ikke under normale anvendelsesforhold FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS Dette produkt skal opbevares langt fra varmekilder. Undgå under alle omstændigheder at udsætte produktet for temperaturer over flammepunktet MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS Stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER Oxider af kulstof, forbindelser af svovl, fosfor, kvælstof og hydrogensulfid. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER HUDKONTAKT: Langvarig eller gentagen hudkontakt kan undertiden forårsage irritationer og hudlidelser. ØJNKONTAKT: Produktet er en irritant. INDÅNDING: Indånding af tåger og dampe dannet ved opvarmning kan medføre irritation af luftvejene. INDTAGELSE: Forventes ikke at forårsage skade hvis slugt ved et uheld i små doser, men indtagelse af store mængder kan forårsage mave-tarm-effekter. S. 7 af 13

8 kan forårsage mave-tarm-effekter. KRÆFTFREMKALDENDE EGENSKABER: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. MUTAGENICITET: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. REPRODUKTIONSTOXICITET: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER TOKSICITET Miljøoplysninger og toksikologiske oplysninger: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dette produkt er ikke klassificeret som farligt for miljøet. List of Eco-Toxicological properties of the product Der foreligger ingen oplysninger PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED Data om produktets biologiske nedbrydelighed er ikke tilgængeligt BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE Ikke til rådighed MOBILITET I JORD Fordi spredning i miljøet kan resultere i forurening af miljøet (jord, undergrund, overfladevand og grundvand), bør det ikke udledes i miljøet RESULTATER AF PBT- OG VPVB-VURDERING Ikke til rådighed. No PBT Ingredients are present ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER Ingen kendt effekt. S. 8 af 13

9 PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE METODER TIL AFFALDSBEHANDLING Undgå forurening af jord, dræn og overfladevand. Må ikke udledes i kloaker, tunneller eller vandløb. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale eller nationale forordninger via en autoriseret affaldsordning. Den brugte produkt skal betragtes som et særligt affald, der skal klassificeres i henhold til direktiv 2008/98/EF om affald og relateret lovgivning. Opsaml så vidt muligt. Overhold de gældende lokale og nationale bestemmelser. PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER UN-NUMMER N/A UN-FORSENDELSESBETEGNELSE (UN PROPER SHIPPING NAME) ADR-Teknisk varebetegnelse: N/A IATA-Teknisk navn: N/A IMDG-Teknisk navn: N/A TRANSPORTFAREKLASSE(R) ADR - Klasse: N/A IATA-Klasse: N/A IMDG-Klasse: N/A EMBALLAGEGRUPPE ADR-Emballagegruppe: N/A IATA-Emballagegruppe: N/A IMDG-Emballagegruppe: N/A MILJØFARER Mængde af giftige indholdsstoffer: 0.00 Mængde af meget giftige indholdsstoffer: 0.00 Marineforurener: Nej Miljøforurener: Nej SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR BRUGEREN Vej og Jernbane (ADR-RID): ADR-Etiket: N/A ADR - Fareidentifikationsnummer: N/A S. 9 af 13

10 Luft (IATA): ADR - Fareidentifikationsnummer: N/A ADR-Særlige bestemmelser: N/A ADR Tunnel Restriction Code: N/A IATA-Passagerfly: N/A IATA-Fragtfly: N/A IATA-Etiket: N/A IATA-Sub risiko: N/A IATA-Erg (Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektroniske Kommunikationsnet og -tjenester): N / A IATA-Særlige bestemmelser: N/A Hav (IMDG): IMDG-Stuvningskode: N/A IMDG-Stuvningsnote: N/A IMDG-Sub risiko: N/A IMDG-Særlige bestemmelser: N/A IMDG-Side: N/A IMDG-Etiket: N/A IMDG - EMS-nr: N/A IMDG - MFAG-tabelnr.: N/A BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL BILAG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN MED HENSYN TIL SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ Forordning (EF) nr. 1272/2008, med alle de nationale og europæiske relaterede lovgivninger - angående klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - og efter tilpasninger til tekniske og videnskabelige fremskridt. Forordning (EF) nr. 790/2009 som ændrer, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger Direktiv 1999/45/EF og alle følgende opdateringer, sammen med sine nationale gennemførelser, om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater Forordning (EF) nr. 1907/2006, med alle nationale og europæiske relaterede lovgivninger - om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) Forordning (EU) nr. 453/2010 som ændrer forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) Direktiver 89/391/EF, 89/654/EF, 89/655/EF, 89/656/EF, 90/269/EF, 90/270/EF, 90/394/EF, 90/679/EF og alle følgende opdateringer, sammen med sine nationale realiseringer, om forbedring af arbejdernes sikkerhed og sundhed Direktiver 98/24/EF og alle følgende opdateringer sammen med sine nationale tilpasninger vedrørende beskyttelse af arbejdernes sikkerhed og sundhed mod kemiske risici S. 10 af 13

11 Direktiver 98/24/EF og alle følgende opdateringer sammen med sine nationale tilpasninger vedrørende beskyttelse af arbejdernes sikkerhed og sundhed mod kemiske risici Direktiv 1991/156/EF og alle følgende opdateringer, sammen med den nationale affaldslovgivning EF-direktiver og national lovgivning vedrørende miljøbeskyttelse (luft, vand og jord) Forordning 648/2004/EF om vaske- og rengøringsmidler Direktiv 2003/105/EF som ændrer Rådets direktiv 96/82/EF, sammen med sine nationale tilpasninger, om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Forordning (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) Forordning (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) Forordning (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) Forordning (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) Forordning (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) DISPOSITIONER OM DIREKTIVERNE 82/501/CE, 96/82/CE(SEVESO BIS), 2003/15/CE(SEVESO TER): TYSK FAREKLASSE FOR VAND. RESTRIKTIONER I FORHOLD TIL PRODUKTET ELLER DE INDEHOLDTE STOFFER IFØLGE BILAG XVII FORORDNING (EC) 1907/2006 (REACH) OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER: Begrænsninger i forbindelse med produktet: Ingen BEGRÆNSNINGER I FORBINDELSE MED DE INDEHOLDTE STOFFER: FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER - COV = Ingen KEMIKALIESIKKERHEDSVURDERING KEMISK SIKKERHEDSVURDERING Dette produkt indeholder stoffer, for hvilke kemiske sikkerhedsvurderinger endnu ikke er tilgængelige. PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Ark opfylder kriterierne i bilag I til forordning (EU) nr. 453/2010 samt forordning (EF) nr. 1272/2008 og direktiv 99/45/EF og efterfølgende justeringer. Dette dokument er blevet udarbejdet af en kvalificeret og veluddannet tekniker med kendskab til materiale- og sikkerhedsdatablade. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end anbefalet uden først at søge rådgivning fra den tekniske afdeling. Dette datablad annullerer og erstatter alle foregående udgaver. Dette produkt skal opbevares, håndteres og anvendes i overensstemmelse med korrekt industriel praksis og i overensstemmelse med gældende lov. Oplysningerne indeholdt heri er baseret på vor nuværende viden og har til formål at beskrive vore produkter ud fra sikkerhedskrav. Det bør derfor ikke betragtes som nogen garanti for specifikke egenskaber. Gengivelse af overskrift 3, R-sætninger og H-sætninger: KODE H315 BESKRIVELSE Forårsager hudirritation. S. 11 af 13

12 H318 H319 H361f H400 H410 H411 H412 Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan skade forplantningsevnen. Meget giftig for vandlevende organismer. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Fortegnelse over forkortelser og akronymer der anvendes i sikkerhedsdatabladet: ACGIH: Amerikansk Organisation af Arbejdsmiljø-Professionelle ADR: Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej. AND: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ATE: Vurdering af akut toksitet BCF: Biologisk koncentrationsfaktor BEI: Biologisk belastningsindeks BOD: Biokemisk iltforbrug CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling af the American Chemical Society). CAV: Giftinformationscentral CE: Det Europæiske Fællesskab CLP: Klassificering, mærkning, emballering. CMR: Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske COD: Kemisk iltforbrug COV: Flygtige organiske forbindelser CSA: Kemikaliesikkerhedsvurdering CSR: Kemikaliesikkerhedsrapport DMEL: Afledt minimal effekt niveau DNEL: Afledt No Effect Level. DPD: Direktivet om farlige præparater (Præparatdirektivet) DSD: Direktivet om farlige stoffer EC50: Halv maksimal effektiv koncentration ECHA: Det Europæiske Kemikalieagentur EINECS: Europæsik fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer. ES: Eksponeringsscenarie GefStoffVO: Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland. GHS: Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier. IARC: Internationale Agentur for Kræftforskning IATA: Den internationale lufttransport-sammenslutning. IATA-DGR: Farligt gods forordning med "International Air Transport Association" (IATA). IC50: Halv maksimal inhiberende koncentration ICAO: International Luftfartsorganisation. ICAO-TI: Tekniske instruktioner af "International Civil Aviation Organization" (ICAO). IMDG: Internationale maritime kode for farligt gods. INCI: International nomenklatur for kosmetiske indholdsstoffer. IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care KAFH: keep away from heat KSt: Eksplosionskoefficient. S. 12 af 13

13 KSt: Eksplosionskoefficient. LC50: Dødelig koncentration, for 50 procent af testpopulationen. LD50: Dødelig dose, for 50 procent af testpopulationen. LDLo: Letal dose lav : Ikke anvendelig N/A: Ikke anvendelig N/D: Ikke definderet / Ikke tilgængelig NA: Foreligger ikke NIOSH: Nationalinstitut for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen NOAEL: Intet observeret bivirkningsniveau OSHA: Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig PGK: Packaging Instruction PNEC: Forudsagt Ingen Effekt koncentration PSG: Passagerer RID: Reglementet for International transport af Farligt gods med jernbane. STEL: Kortvarig eksponeringsgrænse. STOT: Specifik målorgantoksicitet. TLV: Grænseværdien. TWATLV: Grænseværdi for den tidsvægtede gennemsnit 8 timer dagligt (ACGIH Standard). vpvb: Meget persistent og meget bioakkumulerende. WGK: Tysk fareklasse for vand. S. 13 af 13

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 2208 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 309D Registreringsnummer 46651222 46651223 1.2.

Læs mere

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 2234 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE

Læs mere

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES PUNKT 1:IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 1032 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE

Læs mere

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 1832 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE

Læs mere

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sid. 1 di 7 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION VAREBETEGNELSE: HNS 2001 PRODUKTKODE: 2733 ANVENDELSE ELLER BESKRIVELSE: Friktionskoefficientmodifikator. FIRMAIDENTIFICERING: PETRONAS

Læs mere

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 1820 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE

Læs mere

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 1828 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 2695 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

ANVENDELSE, DER FRARÅDES Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end de angivne uden at have konsulteret en ekspert.

ANVENDELSE, DER FRARÅDES Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end de angivne uden at have konsulteret en ekspert. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: PRODUKTKODE: 4144 1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT

Læs mere

ANVENDELSE, DER FRARÅDES Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end de angivne uden at have konsulteret en ekspert.

ANVENDELSE, DER FRARÅDES Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end de angivne uden at have konsulteret en ekspert. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: PRODUKTKODE: 1030 1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 2251 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

ANVENDELSE, DER FRARÅDES Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end de angivne uden at have konsulteret en ekspert.

ANVENDELSE, DER FRARÅDES Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end de angivne uden at have konsulteret en ekspert. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: PRODUKTKODE: 1031 1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT

Læs mere

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hybran Bio 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 2738 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

TUTELA GREASE ZEROZERO

TUTELA GREASE ZEROZERO 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: PRODUKTKODE: 1506 1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT

Læs mere

TUTELA TRANSMISSION STARFLUID 7S

TUTELA TRANSMISSION STARFLUID 7S 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: PRODUKTKODE: 2293 1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES PUNKT 1:IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 2687 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sid. 1 di 8 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION VAREBETEGNELSE: AKROS GREASE-T2 PRODUKTKODE: 2199 ANVENDELSE ELLER BESKRIVELSE: Specifikt smørefedt til hjulnav og til almindelig smøring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Nova Sikkerhedsdatablad

Nova Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Nova 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 3564296 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 2296 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 16/12/2014 Revision: 04/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Ambergrease exl Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

2-Takt Duo SIKKERHEDSDATABLAD

2-Takt Duo SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2-Takt Duo 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad BLUE BRILLIANT

Sikkerhedsdatablad BLUE BRILLIANT Sikkerhedsdatablad af 2/11/2016, revision 3 Denne version annullerer og erstatter enhver tidligere version PUNKT 1:Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 99037944,99037945,99037946,99037947,99037948,99042895,99037949,99037950

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES PUNKT 1:IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFIKATION AF BLANDING: HANDELSNAVN: Artikelnummer: 2757 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 27.05.2015 Revision: 27.05.2015

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 27.05.2015 Revision: 27.05.2015 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere