Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer"

Transkript

1 Indledning Formål og indhold Denne mappe er et hjælpeværktøj for autoværksteder. Mappen indeholder en praktisk om udarbejdelse af lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger samt en række værktøjer til at substituere (erstatte) farlige stoffer og materialer. Mappen er inddelt i to hovedområder: Del 1: Praktisk i at udarbejde nødvendige arbejdspladsbrugsanvisninger Mappen indeholder en praktisk i arbejdet med arbejdspladsbrugsanvisninger og hvordan de udfyldes. Desuden fungerer mappen som en samlemappe for leverandørbrugsanvisninger og tilhørende arbejdspladsbrugsanvisninger. Herved ved medarbejderne til enhver tid, hvor de kan: se en oversigt over stoffer og materialer på værkstedet finde oplysninger om det enkelte stofs eller materiales anvendelse finde oplysninger om belastninger og forholdsregler ved brug og uheld Har virksomheden mange arbejdspladsbrugsanvisninger kan de placeres i selvstændig(e) mappe(r). Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer Ved brug af værktøjerne i mappens anden del kan man på en enkel, systematisk og praktisk måde: opnå driftsbesparelser på kort og langt sigt på værkstederne ved styring af indkøb m.v. rydde grundigt op i de farlige stoffer og materialer substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige eller ufarlige stoffer og materialer bl.a. ved anvendelse af Keminøglen forbedre arbejdsmiljøet og øge sikkerheden på værkstedet Mappen er en del af virksomhedens APV-arbejde og er især rettet mod sikkerhedsorganisationen og arbejdsgiverne. Alle ansatte på autoværkstedet kan imidlertid have stor nytte af mappen.

2 Praktisk Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Hvad er en arbejdspladsbrugsanvisning? Leverandører af farlige stoffer og materialer har pligt til at medsende en letforståelig dansk 16 punkts leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) med informationer om, hvordan der skal arbejdes med stoffet eller materialet på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde. En arbejdspladsbrugsanvisning er en kort anvisning på, hvordan det farlige stof eller materiale anvendes i virksomheden. En arbejdspladsbrugsanvisning indeholder leverandørens anbefalinger, men er tilpasset arbejdsgangen på den enkelte arbejdsplads. Det er i korte træk en beskrivelse af: I: Anvendelsesbegrænsninger II: Forholdsregler ved brug III: Personlig beskyttelse (brug af værnemidler) IV: Forholdsregler ved ulykke, brand og spild Et eksempel på en udfyldt arbejdspladsbrugsanvisning kan ses under faneblad 3 i denne mappe.

3 Praktisk Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger! SÅDAN UDARBEJDES ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER 1. Den udpegede ansvarlige fremskaffer og kontrollerer, at der er korrekte og forståelige leverandørbrugsanvisninger for alle farlige stoffer og materialer, der anvendes på værkstedet. Er der ikke det, skal leverandører eller bilimportører anmodes om at sende korrekte 16 punkts leverandørbrugsanvisninger på dansk. 2. Det anbefales, at leverandører og evt. importører informeres om, at stoffer og materialer, der ikke har en fyldestgørende leverandørbrugsanvisning, ikke vil blive anvendt på værkstedet i fremtiden. 3. De originale leverandørbrugsanvisninger arkiveres efter den inddeling I har valgt til værkstedets liste over farlige stoffer og materialer. Listen placeres under faneblad Gennemlæs leverandørbrugsanvisningen og markér væsentlige afsnit. Arbejdspladsbrugsanvisningerne udarbejdes herefter som et tillæg til leverandørbrugsanvisningen. 5. Er der farlige stoffer og materialer, som ligner hinanden og har ens forholdsregler (f.eks. smøreolier, hydraulikolier og lignende), anbefales det, at disse farlige stoffer og materialer samles på en fælles arbejdspladsbrugsanvisning. 6. Den originale arbejdspladsbrugsanvisning arkiveres og hæftes forrest sammen med den leverandørbrugsanvisning, der hører til. 7. Kopier af leverandørens brugsanvisning og af arbejdspladsbrugsanvisningen placeres i denne mappe under faneblad 6. Mappen placeres på et godt, synligt sted på alle værkstederne, således at den kan anvendes som opslagsværk for de ansatte. Har værkstedet mange arbejdspladsbrugsanvisninger kan de placeres i selvstændig(e) mappe(r). Under faneblad 4 er en mini i, hvordan man udfylder arbejdspladsbrugsanvisninger og et eksempel på en udfyldt arbejdspladsbrugsanvisning. Desuden ligger disse også på cd-rom en sammen med en blank word-udgave af en arbejdspladsbrugsanvisning, som I kan bruge ved udarbejdelsen af nye arbejdspladsbrugsanvisninger. Når I modtager nye eller reviderede leverandørbrugsanvisninger, indsættes eller udskiftes disse i alle relevante mapper. Samtidig vurderes i hvilket omfang arbejdspladsbrugsanvisningen skal revideres. Dog skal der senest efter to år erhverves nye.

4 Praktisk Eksempel på leverandørbrugsanvisning De gule markeringer angiver, hvad der i dette eksempel skrives på arbejdspladsbrugsanvisningen.

5 Eksempel på leverandørbrugsanvisning Praktisk

6 Eksempel på leverandørbrugsanvisning Praktisk

7 Eksempel på leverandørbrugsanvisning Praktisk

8 Eksempel på leverandørbrugsanvisning Praktisk

9 Eksempel på leverandørbrugsanvisning Praktisk

10 Praktisk Eksempel på arbejdspladsbrugsanvisning PRODUKTNAVN Rensevæske FL ANVENDELSESOMRÅDE Rengøring I Anvendelsesbegrænsninger Krav til særlig uddannelse og instruktion Individuelle begrænsninger f.eks. unge under 18 år, gravide, allergi m.v. Særlige krav til lokaler, opbevaring og håndtering Andre anvendelsesbegrænsninger (evt. indhold af kræftfremkaldende stoffer) Hvis ja, angiv de fastsatte regler Gennemgå arbejdsplads- og leverandørbrugsanvisninger. Over 18 år. Allergikere må ikke arbejde med produktet. Opbevares køligt og ventileret samt i max 1 liter beholder. Ingen. II Forholdsregler ved brug Indretning af arbejdssted (ventilation m.v.) Andre forholdsregler/ anden forebyggelse Angiv de fastsatte regler der skal følges Rumventilation og effektiv procesventilation. Opbevares i skab til brandfarlige væsker. Brugte klude i affaldsspand med låg. III Personlig beskyttelse og placering Beskyttelse af lunger og åndedræt Beskyttelse af ansigt, øjne og ører Beskyttelse af hud og hænder Anden personlig beskyttelse Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v. placering samt hvor det kan rekvireres). (se punkt 7 og 8 i leverandørbrugsanvisningen) A2P2-maske eller procesventilation. Værktøjsskab. Rekvireres hos værkfører. Beskyttelsesbriller. I værktøjsskab. Rekvireres hos værkfører. Nitril-beskyttelseshandsker, skift hyppigt. På lageret. Rekvireres hos lageret. Skift tøj ved spild på tøj.

11 Praktisk Eksempel på arbejdspladsbrugsanvisning IV Placering af førstehjælpsudstyr (se punkt 4 i leverandørbrugsanvisningen) Placeret ved lager Forholdsregler ved brand samt placering af udstyr (se punkt 5 i leverandørbrugsanvisningen) Kulsyre. Findes på værkstederne. Forholdsregler ved spild (se punkt 6 i leverandørbrugsanvisningen) Opsamling: Kattegrus. Affaldstype: Absorbtionsmidler. Andre forholdsregler Tag leverandørbrugsanvisningen med til hospital ved ulykker Bortskaffelse (se punkt 13 i leverandørbrugsanvisningen) Beholder er placeret i hjørnet på lageret. Afleveres til vores godkendte affaldstransportør. Skema udfyldt af: Dato: Sikkerhedsrepræsentant H. Hansen

12 Praktisk Mini til arbejdspladsbrugsanvisning Definitioner Henvisning Vejledning til pkt. i lev. til pkt. i lev. Tydelig og forståelig Skriv arbejdspladsbrugsanvisningen på en enkel og kortfattet måde skrift og sprog: - med tydelig skrift eller på tekstbehandling. Produktnavn: 1. Anfør det produktnavn som står på leverandørbrugsanvisningen og emballagen. Hvis der er forskellige produktnavne angives begge navne. Anvendelses-område: 1. Anfør kort den aktuelle anvendelse på pågældende arbejdsplads eller alternativt anføres produkttypen som f.eks. rensevæske, smøreolie. I II III IV Anvendelsesbegrænsninger: Hvis der ikke er nogle anvendelsesbegrænsninger anføres Ingen krav. Krav til særlig Anfør kortfattet krav der er anført i leverandørbrugsanvisningen til uddannelse og uddannelse. Arbejder med styren, epoxyharpikser, isocyanater og kræftinstruktion: fremkaldende stoffer er lovpligtige uddannelser. Anfør evt. også egne fastsatte krav. Instruktion = gennemgang af arbejdspladsbrugsanvisning. Individuelle 15. Kontroller leverandørbrugsanvisningen. Vær særligt opmærksom på begrænsninger: unge under 18 som ikke må arbejde med mange typer kemikalier. Derudover kan der også være specielle forhold omkring gravide eller folk med allergi. Anfør kortfattet disse krav. Særlige krav til 7. Anfør oplysninger fra leverandørbrugsanvisningen omkring opbevaring lokaler, opbevaring og håndtering, herunder f.eks. må ikke blandes med eller og håndtering: opbevares i særlig beholder. Særlige krav til lokaleforhold anføres. Andre anvendelses- 16. Anfør andre relevante anvendelsesbegrænsninger på arbejdspladsen. begrænsninger: Forholdsregler ved brug: Hvis der ikke er forholdsregler ved brug anføres Ingen krav. Indretning af 7. Anfør krav til indretningen af arbejdsstedet fra start til slut i arbejdsarbejdssted: processen, herunder f.eks. krav til procesventilation, rumventilation, afskærmning. Andre forholdsregler - Anfør eventuelle andre forholdsregler. og forebyggelse: Personlig beskyttelse: Anfør hvilke personlige værnemidler der altid skal anvendes. Angiv også placering af de personlige værnemidler. Ved valg af handsketype og/eller åndedrætsværn kan man få hos virksomhedens BST eller hos leverandøren af personlige værnemidler. Førstehjælpsudstyr: 4. Anfør placering af førstehjælpsudstyr og væsentlige forholdsregler. Forholdsregler 5. Angiv den aktuelle brandslukkertype. Anfør endvidere hvor brandslukved brand: ningsudstyret findes og andre væsentlige forholdsregler. Forholdsregler 6. Anfør hvorledes evt. spild opsamles og hvilke beholdere spildet opsamved spild: les i. Evt. anføres forholdsregler for at undgå udslip til kloak, vandløb eller luften. Bortskaffelse: 13. Anfør hvor affaldet afleveres og hvor evt. særlige beholdere er placeret.

13 Praktisk Arbejdspladsbrugsanvisning PRODUKTNAVN ANVENDELSESOMRÅDE I Anvendelsesbegrænsninger Hvis ja, angiv de fastsatte regler Krav til særlig uddannelse og instruktion Individuelle begrænsninger f.eks. unge under 18 år, gravide, allergi m.v. Særlige krav til lokaler, opbevaring og håndtering Andre anvendelsesbegrænsninger (evt. indhold af kræftfremkaldende stoffer) II Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler der skal følges Indretning af arbejdssted (ventilation m.v.) Andre forholdsregler/ anden forebyggelse III Personlig beskyttelse og placering Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 7 og 8 i leverandørbrugsanvisningen) Beskyttelse af lunger og åndedræt Beskyttelse af ansigt, øjne og ører Beskyttelse af hud og hænder Anden personlig beskyttelse

14 Praktisk Arbejdspladsbrugsanvisning IV Placering af førstehjælpsudstyr (se punkt 4 i leverandørbrugsanvisningen) Forholdsregler ved brand samt placering af udstyr (se punkt 5 i leverandørbrugsanvisningen) Forholdsregler ved spild (se punkt 6 i leverandørbrugsanvisningen) Andre forholdsregler Tag leverandørbrugsanvisningen med til hospital ved ulykker Bortskaffelse (se punkt 13 i leverandørbrugsanvisningen) Skema udfyldt af: Dato:

15 Lister og brugsanv. Liste over værkstedets farlige stoffer og materialer Indsæt liste over de farlige stoffer og materialer, der bruges på værkstedet. Listen udarbejder I selv. Inddel evt. listen i grupper efter anvendelse som i eksempelvis Keminøglen.

16 Praktisk Værkstedets leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger Indsæt sammenhæftede kopier af leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisningerne på de farlige stoffer og materialer, der bruges på værkstedet.

17 Værktøj 1 Sådan forberedes og organiseres opgaverne Forberedelse og organisering af opgaverne er afgørende for succesen. Er forberedelserne ikke gjort ordentligt kan der opstå problemer med ansvar og opbakning. Nedenfor er angivet de forhold, som skal på plads i forberedelserne. Arbejdet med udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger og substitution af farlige stoffer og materialer skal planlægges således, at arbejdet kan gennemføres hensigtsmæssigt i forhold til værkstedets normale opgaver. Der skal afsættes den nødvendige tid og ressourcer til opgaverne.! FORBEREDELSER: 1. Arbejdsgiveren skal udpege en overordnet ansvarlig med kompetence til på arbejdsgiverens vegne at stå for indkøb af farlige stoffer og materialer for hele virksomheden (reservedelchef/værkfører). Han skal samarbejde med sikkerhedsorganisationen om planlægning og gennemførelse af de nødvendige opgaver og mål. Er der ikke en sikkerhedsorganisation skal samarbejdet foregå mellem arbejdsgiveren og de ansatte. 2. Den ansvarlige leder og arbejdsgiveren skal informere værkstedernes sikkerhedsorganisation om deres ansvar for det praktiske arbejde med oprydning i de farlige stoffer og materialer, udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger, instruktion m.m. 3. Den ansvarlige leder og arbejdsgiveren skal informere alle ansatte såvel ledere som medarbejdere om, at der gennemføres nogle opgaver for arbejdet med farlige stoffer og materialer.

18 Værktøj 2 Sådan styres indkøb af farlige stoffer og materialer I kan opnå besparelser og sikre jer, at det er de mest miljørigtige stoffer og materialer, der indkøbes, ved en fornuftig styring af indkøbene. Arbejdsgiveren skal udpege en ansvarlig for indkøb. Denne står for alle indkøb af stoffer og materialer og inddrager de relevante personer i vurderingen af produkterne, jf. nedenstående procedure. Desuden er det vigtigt, at der fastsættes krav til leverandørerne af farlige stoffer og materialer (også importører) og at kravene også bliver givet videre til leverandørerne.! PROCEDURE VED INDKØB AF STOFFER OG MATERIALER: 1. Alle henvendelser fra sælgere og repræsentanter af farlige stoffer og materialer henvises til den ansvarlige for indkøb. 2. Inden levering skal leverandøren fremsende en fyldestgørende leverandørbrugsanvisning til værkstedet. 3. Inden levering får værkstedet foretaget en uvildig vurdering af en kvalificeret sagkyndig (f.eks. BST). Der skal vurderes på: arbejdsmiljø (sundhedsskade under arbejdet) ydre miljø (miljøskadelige effekter ude i naturen) vandmiljø (skade på vandorganismer) og olieseparation (effektivitet af separation af olie i olieudskiller) 4. Inden leveringen skal den aktuelle sikkerhedsorganisation eller de medarbejdere, der berøres, inddrages i en samlet vurdering af produktet. Hvis der er spørgsmål om udskiftning af et eksisterende stof eller materiale eller et valg mellem to nye, skal det mest arbejdsmiljøvenlige stof eller materiale vælges. Proceduren for dette ses under værktøj 4: Sådan fravælges og substitueres farlige stoffer og materialer. 5. Punkt 4 kan ikke gennemføres uden at de, der bruger eller skal bruge det farlige stof eller materiale også medvirker/informeres.

19 Værktøj 3 Sådan ryddes der op og sorteres i lageret En oprydning og sortering i lageret skaber overblik over, hvilke farlige stoffer og materialer værkstedet bruger. Desuden vil der næsten altid fremkomme stoffer og materialer, som ikke bruges eller bruges meget sjældent.! ARBEJDSGANG VED OPRYDNING OG SORTERING I LAGERET 1. Den udpegede ansvarlige gennemgår værkstedet med den enkelte kollega og indsamler og fjerner farlige stoffer og materialer, som ikke længere anvendes på værkstedet. 2. Alle skabe og rum i værkstederne og på lageret checkes. 3. De indsamlede farlige stoffer og materialer bortskaffes til godkendt modtager, f.eks. ABAS (Autobranchens Affaldsservice) eller kommunal modtagestation. 4. Farlige stoffer og materialer, som sjældent anvendes, bortskaffes som hovedregel også med det samme. På denne måde skal der udarbejdes færre arbejdspladsbrugsanvisninger. 5. Den ansvarlige leder udarbejder i samarbejde med sikkerhedsorganisationen en liste over de farlige stoffer og materialer, der anvendes for hver afdeling/værksted. Listen inddeles f.eks. efter produkttyper som angivet i eksempelvis Keminøglen (se bilag 1) og den placeres her i mappen under faneblad nr. 5.

20 Værktøj 4 Sådan fravælges og substitueres farlige stoffer og materialer På værkstedets liste over farlige stoffer og materialer (se værktøj 3, punkt 5), kan der være flere stoffer og materialer, der anvendes til samme opgave. I kan med fordel foretage en fravælgelse. Som udgangspunkt bør der kun vælges et stof eller materiale til hver arbejdsopgave. Hvis det samme stof eller materiale anvendes til flere arbejdsopgaver er det naturligvis en fordel. Arbejdsgiveren skal sørge for, at farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen fjernes, erstattes (substitueres) eller begrænses til et minimum. Dette kan ske ved, at sikkerhedsorganisationen eller de berørte medarbejdere, i samarbejde med den ansvarlige for indkøb, inddrages i arbejdet med at udvælge de stoffer og materialer, der skal fjernes, substitueres eller begrænses. De tekniske og anvendelsesmæssige egenskaber skal tages med i den samlede vurdering. Hvis erstatning ikke kan foretages, skal dette på forlangende dokumenteres over for Arbejdstilsynet.! FRAVÆLGELSE OG ERSTATNING MED MINDRE FARLIGE OG UFARLIGE STOFFER OG MATERIALER (SUBSTITUTION) KAN FORETAGES EFTER DENNE PRIORITEREDE LISTE: 1. Vælg produktet med den laveste score i Keminøglen. 2. Vælg produktet med den mindste brand- og sundhedsfare (jf. leverandørens brugsanvisning punkt 15 under faneblad 3). 3. Vælg produktet med det laveste kodenummer (se bilag 1) i henhold til Keminøglen eller leverandørens brugsanvisning punkt Vælg produktet med den bedste håndtering, undgå f.eks. sprayer og aerosoler samt uhensigtsmæssig emballering. 5. Kontakt evt. BST for en undersøgelse af mulighederne for at substituere produktet. 6. Er to eller flere produkter identiske ifølge ovenstående, vælges det mest effektive produkt med de bedste tekniske egenskaber til den aktuelle opgave.

21 Værktøj 5 Instruktion, introduktion og information Værktøjet her opnår først værdi, når medarbejderne véd at det findes og har fået instruktion i, hvordan det anvendes. Det handler om at få budskabet ud. På cd-rom en ligger en PowerPoint-præsentation på tre sider, som kan bruges til formålet. Instruktion Arbejdsgiveren skal sikre, at der bliver gennemført en fyldestgørende instruktion i at arbejde med farlige stoffer og materialer. Det anbefales, at sikkerhedsorganisationen tager sig af opgaven med at instruere kollegaerne. Det anbefales, at instruktionen tager udgangspunkt i de udarbejdede arbejdspladsbrugsanvisninger og at der sker opfølgning en gang årligt. Det er særligt vigtigt, at der gennemføres en god instruktion af lærlinge, ungarbejdere og nye medarbejdere om arbejdet med farlige stoffer og materialer. Introduktion Sikkerhedsorganisationen bør gennemføre en generel introduktion i brugen af autoværkstedets farlige stoffer og materialer samt anvendelsen af arbejdspladsbrugsanvisninger. En generel introduktion kan gennemføres som et informationsmøde med alle relevante ansatte. Introduktionen kan indeholde oplysninger om: Arbejdspladsbrugsanvisninger. Hvor findes de og hvordan bruges de? Faresymboler og kodenumre (MAL-koder) på stoffer og materialer Brug af personlige værnemidler (handsker, åndedrætsværn osv.) Forholdsregler ved brand, ulykker og spild Begrænsninger i anvendelsen af stoffet eller materialet Endvidere bør der foretages en passende introduktion af autoværkstedets fastsatte indkøbspolitik og mål, og hvilke arbejdsopgaver, der vil blive iværksat for arbejdet med farlige stoffer og materialer, samt hvem medarbejderne på værkstedet kan henvende sig til, hvis de skal have hjælp eller er i tvivl. Information Det anbefales at opsætte relevante arbejdspladsbrugsanvisninger i plastfolie og/eller placere denne mappe ved arbejdsstedet/produkterne. Der kan også placeres præcise skilte med selvvalgt tekst.

22 Bilag 1 Keminøglen samt oversigt over kodenumre og faresymboler Keminøglen Keminøglen er en positivliste med produkter, som anvendes i autobranchen. Formålet med Keminøglen er at give autoværkstederne mulighed for at foretage et hurtigt og velkvalificeret valg af stoffer og materialer ud fra sundheds- og miljømæssige hensyn. Produkterne i Keminøglen er vurderet ud fra de kemiske indholdsstoffer i hvert enkelt produkt og er derfor en uvildig og ren faglig vurdering. Keminøglen ajourføres løbende og udkommer jævnligt. Den kan rekvireres hos Arbejdsmiljørådets Servicecenter (ASC). Den opdaterede udgave kan udskrives fra hjemmesiderne: Anvend også Keminøglen til at få viden om de farlige stoffers og materialers anvendelse, herunder brugskoncentrationer, kodenumre m.v.

23 Bilag 1 Keminøglen samt oversigt over kodenumre og faresymboler Oversigt over kodenumre (MAL-koder) Ved et kodenummer for et stof eller materiale forstås en kode bestående af to tal forbundet med en bindestreg. Kodenumre (MAL-koder) angiver hvilke sikkerhedsforanstaltninger man mindst skal tage i anvendelse ved arbejdet for at undgå indånding af dampe fra stoffet eller materialet. Eksempel på kodenummer: 1-3 (1993) Forklaring til kodenumre: Tallet før bindestregen går fra 00 til 5. Tallet angiver, hvilke foranstaltninger man som det mindste skal tage for at undgå indånding af dampe fra produktet. Jo højere tal, jo farligere er stoffet eller materialet, og jo større behov er der for ventilation og åndedrætsværn. Tallet efter bindestregen går fra 1 til 6. Tallet angiver, hvilke foranstaltninger man som det mindste skal tage i anvendelse ved arbejdet for at undgå kontakt med hud og øjne, samt indånding af dråber eller støv fra stoffet eller materialet. Jo højere tal, jo farligere er stoffet eller materialet og jo større behov er der for beskyttelsesforanstaltninger i form af sikkerhedshandsker, forklæde m.v. Man skal så vidt muligt vælge det stof eller materiale med det lavest mulige kodenummer. Er der flere stoffer eller materialer i arbejdsprocessen skal de vurderes samlet, sådan at der tages beskyttelsesforanstaltninger svarende til det farligste stof eller materiale. Kodenummer + årstal for kodenummerbekendtgørelsen (1993) skal anføres skriftligt på: Emballagen (etiket) Leverandørbrugsanvisninger (pkt. 3 eller 15) Der er ikke krav om kodenummer på alle stoffer og materialer i autobranchen. Eksempelvis er der ikke kodenumre på stoffer og materialer, der ikke er klassificeret som farlige. Autolakker, lime og spartelmasse er imidlertid eksempler på produkter som skal have et kodenummer. Tallet i parantes angiver årstal for kodenummerbekendtgørelsen.

24 Bilag 1 Keminøglen samt oversigt over kodenumre og faresymboler Oversigt over faresymboler og betegnelser Der findes faresymboler for både brandfare, sundhedsfare og miljøfare. Nederst på siden ser I en liste over nogle af de faresymboler, der findes. Nogle stoffer og materialer vil kun have ét faresymbol og én farebetegnelse. Andre stoffer og materialer kan have helt op til 3 faresymboler og betegnelser; et for brandfare, et for sundhedsfare og et for miljøfare. Endelig findes der også stoffer og materialer, som ingen faresymboler har. Skemaet viser, hvilke grader af brandfare og sundhedsfare, der findes. Man skal tilstræbe som minimum at vælge de stoffer og materialer, der har den laveste brandfare og laveste sundhedsfare. Brandfare E = Eksplosiv Fx = Yderst brandfarlig F = Meget brandfarlig O = Brandnærende Fare Høj Lav Sundhedsfare Tx = Meget giftig T = Giftig C = Ætsende Xn = Sundhedsskadelig Xi = Lokalirriterende Fare Høj Lav Miljøfare

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer November 2005 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02062003 / JR Erstatter den: 28052002 Anvendelse: Rensning og rengøring af overflader

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger Program APB/SDS Instruktion Unges arbejde Uddannelse Substitution Gifttilladelser Værnemidler Afprøvning af nye kemikalier Omhældning Hygiejne Affaldshåndtering Arbejdspladsbrugsanvisninger Lovgivning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 22-03-2006 Revision: 14-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning for:

Arbejdspladsbrugsanvisning for: En arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde oplysninger om følgende 16 punkter, hvis det teknisk og fagligt muligt. Teksten i kursiv anviser, hvordan arbejdspladsbrugsanvisningen udarbejdes på grundlag

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 04-05-2009 / MPE Line-X Danmark ApS Dalager 4 Anvendelse: Overfladebehandling.

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 26-09-2008 Ide-Ren. ApS Revision: 23-06-2010

Læs mere

Oprettet: 28. juni 2012 Revideret: - Erstatter: - Datablad nr.: Version nr.: 1.0 Printet d. 28. juni Spa Pipe Clean

Oprettet: 28. juni 2012 Revideret: - Erstatter: - Datablad nr.: Version nr.: 1.0 Printet d. 28. juni Spa Pipe Clean Spa Pipe Clean dk 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Spa Pipe Clean NØDTELEFON: Leverandør: Forholdsregler ved Uheld/ Copenhagen Chemicals ApS forgiftning:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Inter-Trade Agro ApS Halsvej 139 Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. At-vejledning C

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. At-vejledning C At-VEJLEDNING Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-vejledning C.0.11-1 November 2005 Opdateret september 2017 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Dagsorden.

Dagsorden. Dagsorden Gennemgang af ny mærkning og skæringsdatoer Demonstration af kemidata. Der udvælges et produkt og ommærkningen gennemgås. Hvilke produkter skal have en APB. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nr.: 938737 BRO-CURE RTU Anvendelse: Anvendes til overfladebehandling af beton. Leverandør: HauCon A/S,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691860 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes til behandling af klinker, teglfliser

Læs mere

Producent/leverandør oplysning Producent/leverandør: Sika Danmark A/S Gade/postbox: Præstemosevej 2-4

Producent/leverandør oplysning Producent/leverandør: Sika Danmark A/S Gade/postbox: Præstemosevej 2-4 Leverandørbrugsanvisning efter dir. 2001/58/EC og At's bekg. 559/2002 Trykkedato: $$Date Side: 1/6 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Oplysninger om produktet Handelsnavn Sika Viscocrete-22

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: TIP TOP TIRE MOUNTING COMPOUND Anvendelse:

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 2001/58/EC

SIKKERHEDSDATABLAD 2001/58/EC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: BKK RENSER 10 liter vare nr. 1000810 Anvendelse: Rens og affedter, metaldunk 10 liter Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-150-3

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-150-3 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 9-2-2002 / LW Anvendelse: Voks polish. Leverandør: Amko Trading ApS Ekenæsvej Postboks 60 2850 Nærum

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EOF (dk)

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EOF (dk) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt: UV Klarlak, 1 L, H01 Flash-3 Vare nr.: 35720 Anvendelse: 1K transparent autolak (UV) PR-Nummer: 1660853 Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 91/155/EØF

Sikkerhedsdatablad ifølge 91/155/EØF side: 1/4 1 Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden Oplysninger om produktet Handelsnavn: OK Sheen Artikelnummer: 317 40212 Stoffets /præparatets anvendelse Plastbehandlingsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

COLOWOOD Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad

COLOWOOD Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn Wood Putty Produkt nummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 16-11-2007 Udarbejdet den: 16-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Varetype: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 17-10-2006 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1, samt AT's bekg. 540/82 og 485/95 (se instruktion i bilag til dir.

Leverandørbrugsanvisning efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1, samt AT's bekg. 540/82 og 485/95 (se instruktion i bilag til dir. Leverandørbrugsanvisning efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1, samt AT's bekg. 540/82 og 485/95 (se instruktion i bilag til dir. 93/112/EØF) Trykkedato: 13.08.2002 Side: 1/6 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 -

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032726 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Renser og polerer alle malede og lakerede overflader:køleskabe,

Læs mere

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Styr på kemikalierne Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Hvem er jeg? Dorte H. Jørgensen 1994: Kemiingeniør 2002: Master i Miljøledelse 2003-: ALECTIA, tidligere Jobliv Danmark A/S 2002-2003: Hvidovre

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 204-617-8-230-391-5

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 204-617-8-230-391-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 657505 Udarbejdet den: 23082002/ LBN Erstatter den: 08032001 Anvendelse: Tyktflydende universallim til små samlinger

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN 8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN HVAD LAVER TEAM AM Nyhedsbreve (månedligt) www.facebook.dk/agrisafety Artikler på LI, landmand.dk, i kvægnyt pressehåndtering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL:

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL: STRØM - STYRING - IT PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE MED EPOXYHARPIKSER OG ISOCYANATER Erhvervsuddannelse STRØM STYRING IT Elektronikfagtekniker Automatiktekniker Produktionsplatformen Rework Service Produktion

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 29-11-2007 Revision: 29-11-2007 / HBN Erstatter den: 13-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015 AU vejledning Arbejde med kræftfremkaldende stoffer 5. januar 2015 INDHOLD Vejledning i risikovurdering og forholdsregler Skema 1: Risikovurdering for arbejde med farlige stoffer og produkter Skema 2:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-149-8 232-489-3 232-490-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-149-8 232-489-3 232-490-9 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 69027 Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Tætningsmasse til tag. Leverandør: Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53 440

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 7. maj 2008

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 7. maj 2008 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produktnavn Magnesiumbånd Produktnummer 860101 Anvendelse Kun til undervisningsbrug og forskning. Firma A/S S. Frederiksen, Ølgod Viaduktvej 35 6870

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Ikke anset som sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende regulativ.

Ikke anset som sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende regulativ. Leverandørbrugsanvisning 1 Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren Identifikation af stoffet eller materialet: Hair Body Hands Identifikation af producent: Scandinavian Amenities A/S Stamholmen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NONNIDAN

SIKKERHEDSDATABLAD NONNIDAN Oprettet: 25. maj 2004 Revisionsto: 24. feb. 2011 erstatter: 20. okt. 2007 Databladsnr.: 1532 Versionsnr: 4 Printto: 15-03-2012 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING GRØN LINIE OPVASK 500 ML EU-BLOMST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: GRØN LINIE OPVASK 500 ML EU-BLOMST Varetype: Opvask Leverandør: NOPA A/S Hvedevej 2-22 8900 Randers

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-01-2002 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Flue Chok Reg. Nr.: 179-149 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : EP-V Gulvmaling PR-nr. : Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Telefon: 75 45 48 28 Fax.: 76 11 50 80 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. Grøn Kobber. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. Grøn Kobber. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : PR-nr. : 1159954 Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12 Nødtelefon

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: 161200 VIDEOJET INK Anvendelse: Produktet

Læs mere