SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010. Soudaseal 222 LM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010. Soudaseal 222 LM"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: Produktnavn : Registreringsnummer REACH : Kan ikke anvendes (blanding) Produkttype REACH : Blanding 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: Relevante identificerede anvendelser Tætningsprodukt Anvendelser, der frarådes Ingen kendte, anvendelser, der frarådes 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: Leverandør af sikkerhedsdatabladet SOUDAL N.V. Everdongenlaan B-2300 Turnhout Tel: Fax: Producenten af produktet SOUDAL N.V. Everdongenlaan B-2300 Turnhout Tel: Fax: Nødtelefon: 24/24 t : (BIG) (Telefonisk rådgivning: engelsk, fransk, tysk, nederlandsk) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen: Klassificering i henhold til Forordning EF nr. 1272/2008 Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/ Klassificering i henhold til Direktiv 67/548/EØF-1999/45/EF Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Direktiv(er) 67/548/EØF og/eller 1999/45/EF 2.2 Mærkningselementer: Etikettering i henhold til Forordning EF nr. 1272/2008 (CLP) Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 Etikettering i henhold til Direktiv 67/548/EØF-1999/45/EF (DSD/DPD) Ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktiv 67/548/EØF og/eller Direktiv 1999/45/EF 2.3 Andre farer: CLP Indeholder spor af et (muligt) frugtbarhedsskadende stof Indeholder spor af et (muligt) teratogent stof DSD/DPD Indeholder spor af et (muligt) frugtbarhedsskadende stof Udarbejdet af: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel Udstedelsesdato: BIG vzw Revideringsårsag: 15.1 Revideringsnummer: 0201 Produktnummer: / da-DK

2 Indeholder spor af et (muligt) teratogent stof PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stoffer: Kan ikke anvendes 3.2 Blandinger: Navn (REACH registreringsnummer) CAS Nr. EF Nr. Konc. (C) Klassificering efter DSD/DPD Klassificering efter CLP Note Bemærkning ( - ) (1) Fuld ordlyd af de R- og H-sætninger: se punkt PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 0.1%<C<2.5% Xi; R36 N; R51-53 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: Generelt: Hvis man føler sig utilpas, kontakt læge. Indånding: Flyt forulykkede ud i frisk luft. Ved åndedrætsproblemer: rådfør læge/medicinsk tjeneste. Kontakt med hud: Skyl umiddelbart med meget vand. Sæbe kan anvendes. Forulykkede bringes til læge hvis irritation fortsætter. Kontakt med øjne: Skyl med vand. Forulykkede bringes til øjenlæge hvis irritation fortsætter. Indtagelse: Skyld munden med vand. Ved ildebefindende: rådfør læge/medicinsk tjeneste. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Akutte symptomer Indånding: Ingen kendte bivirkninger. Kontakt med hud: EFTER LANGVARIG EKSPONERING/KONTAKT: Tør hud. Revnet hud. Kontakt med øjne: Ingen kendte bivirkninger. Indtagelse: Ingen kendte bivirkninger Forsinkede symptomer Ingen kendte bivirkninger. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: Hvis det er relevant og tilgængeligt, vil det blive listet nedenfor. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler: Egnede slukningsmidler: Polyvalent skum. ABC pulver. Kuldioxyd Uegnede slukningsmidler: Ingen kendte, uegnede brandslukningsmidler. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Ved forbrænding: dannes CO, CO2 og små mængder af salpeterholdige dampe, hydrogenchlorid, svovloxider. 5.3 Anvisninger for brandmandskab: Vejledning: Særlige brandslukningsanvisninger er ikke påkrævet Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet: Handsker. Beskyttelsesdragt. Ved brand/varme: trykluft/iltapparat. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld (1) Bestanddel Revideringsnummer: 0201 Produktnummer: / 11

3 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Ingen åben ild Personlige værnemidler for ikke-indsatspersonel Se overskrift Personlige værnemidler for indsatspersonel Handsker. Beskyttelsesdragt. Særligt arbejdstøj Se overskrift Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Saml det fritkommende produkt. Tag passende forholdsregler for at undgå spredning i miljø. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Spildt væske puttes i tætsluttende beholdere. Forurenede overflader renses med sæbeopløsning. Efter arbejdet renses tøj og materiale. 6.4 Henvisning til andre punkter: Se overskrift 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse. 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering: Hold adskilt fra åben ild/varme. Normal hygiejne følges. Hold forpakningen godt lukket. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Krav til sikker opbevaring: Opbevares tørt. Opbevar ved rumtemperatur. Følg de retslige normer. Maks. opbevaringstid: 1 år Opbevares adskilt fra: Varmekilder Egnet emballeringsmateriale: Syntetisk materiale Uegnet emballeringsmateriale: Utilstrækkelige data 7.3 Særlige anvendelser: Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Se fabrikantens oplysninger. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre: Erhversrelateret eksponering a) Grænseer for erhvervsmæssig eksponering Hvis grænseer er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder. b) Nationale biologiske grænseer Hvis grænseer er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder Prøvetagningsmetoder Produktnavn Test Nummer Gældende grænseer ved tilsigtet brug af stoffet eller blandingen Hvis grænseer er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder DNEL/PNEC-er Arbejdstagere Effektniveau (DNEL/DMEL) Type Værdi Bemærkning DNEL Akutte systemiske virkninger, indånding 2 mg/kg bw/dag Akutte systemiske virkninger, dermal 5.6 mg/m³ Langsigtede systemiske virkninger, dermal 2 mg/kg bw/dag Langsigtede systemiske virkninger, indånding 5.6 mg/m³ Almindelige befolkning Revideringsnummer: 0201 Produktnummer: / 11

4 Effektniveau (DNEL/DMEL) Type Værdi Bemærkning DNEL Akutte systemiske virkninger, dermal 1 mg/kg bw/dag Akutte systemiske virkninger, indånding 1.4 mg/m³ Akutte systemiske virkninger, oral 1 mg/kg bw/dag Langsigtede systemiske virkninger, dermal 1 mg/kg bw/dag Langsigtede systemiske virkninger, indånding 1.4 mg/m³ Langsigtede systemiske virkninger, oral 1 mg/kg bw/dag PNEC Rum Værdi Bemærkning Sødt vand mg/l Havvand mg/l Aqua (intermitterende frigivelser) mg/l STP 1 mg/l Sødt vand sediment 8.02 mg/kg sediment dw Sødt vand mg/kg sediment dw Jord 1.6 mg/kg jord dw Control banding Hvis det er relevant og tilgængeligt, vil det blive listet nedenfor. 8.2 Eksponeringskontrol: Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Hold adskilt fra åben ild/varme. Udfør arbejde under åben himmel/under udluftningsanordning/ under ventilering eller med åndedrætsbeskyttelse Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler Normal hygiejne følges. Hold forpakningen godt lukket. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. a) Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation: brug åndedrætsværn. b) Beskyttelse af hænder: Handsker. c) Beskyttelse af øjne: Beskyttelsesbriller. d) Beskyttelse af hud: Beskyttelsestøj Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Se overskrift 6.2, 6.3 og 13 PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: Fysisk form Pasta Lugt Lugttærskel Farve Partikelstørrelse Eksplosionsgrænser Antændelighed Log Kow- Dynamisk viskositet Kinematisk viskositet Smeltepunkt Kogepunkt Flammepunkt Fordampningshastighed Damptryk Relativ dampmassefylde Opløselighed Karakteristisk lugt Variabel farve, afhængig af sammensætning Svær brændbar Kan ikke anvendes (blanding) vand ; ikke opløselig organisk opløsningsmiddel ; opløselig Revideringsnummer: 0201 Produktnummer: / 11

5 Relativ massefylde 1.6 Nedbrydelsestemperatur Selvantændelsestemperatur Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber ph Fysiske farer Ingen fysisk fareklasse 9.2 Andre oplysninger: Overfladespænding Absolut vægtfylde PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet: Ved ophedning: øget risiko for brand Kemisk stabilitet: Stabil under normale omstændigheder Risiko for farlige reaktioner: Utilstrækkelige data Forhold, der skal undgås: Hold adskilt fra åben ild/varme Materialer, der skal undgås: Utilstrækkelige data. Ingen kemisk gruppe er forbundet med eksplosionsfarlige egenskaber Ingen kemisk gruppe er forbundet med oxiderende egenskaber 1600 kg/m³ 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Ved forbrænding: dannes CO, CO2 og små mængder af salpeterholdige dampe, hydrogenchlorid, svovloxider. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger: Testresultater Akut toksicitet Eksponeringsvej Parameter Metode Værdi Eksponeringstid Art Slægt Bestemmelse af Oral LD50 Samme som OECD mg/kg bw 4 t Rotte Mand/kvinde Eksperimentel Dermal LD50 Samme som OECD 402 Indånding LC50 (aerosol) Lav akut toksicitet ad dermal vej Lav akut toksicitet ad oral vej Lav akut toksicitet ved indånding Korrosion/irritation Samme som OECD 403 > 3170 mg/kg bw 24 t Rotte Mand/kvinde Eksperimentel 0.5 mg/l luft 4 uger (daglig, 5 dage/uge) Rotte Mand/kvinde Eksperimentel Eksponeringsvej Resultat Metode Eksponeringstid Tidspunkt Art Bestemmelse af Øje Meget irriterende OECD t 1; 24; 48; 72; 168 timer Kanin Eksperimentel Hud Ikke irriterende OECD t 24, 48, 72 timer Kanin Eksperimentel Revideringsnummer: 0201 Produktnummer: / 11

6 Ikke klassificeret som irriterende for huden Ikke klassificeret som irriterende for øjnene Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Eksponeringsvej Resultat Metode Eksponeringstid Observationstid Art Slægt Bestemmelse af Hud Ikke sensibiliserende Ikke sensibiliserende for huden Specifik målorgantoksicitet OECD timer Marsvin Mand/kvinde Eksperimentel Eksponeringsvej Parameter Metode Værdi Organ Effekt Eksponeringstid Art Slægt Bestemmelse af Oral NOAEL Samme som OECD 408 Oral LOAEL Samme som OECD 408 Lav subkronisk toksicitet ad oral vej Kimcellemutagenicitet (in vitro) <29 mg/kg bw/dag 29 mg/kg bw/dag Ingen effekt 13 uge(r) Rotte Hun Eksperimentel Vægtreduktion 13 uge(r) Rotte Hun Eksperimentel Resultat Metode Teststof Effekt Bestemmelse af Negativ med OECD 476 Lungefibroblaster i kinesisk Eksperimentel metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering hamster Negativ med OECD 473 Humane lymfocytter Eksperimentel metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering Samme som OECD 471 Bakterier (S.typhimurium) Eksperimentel Mutagenecitet (in vivo) Kræftfremkaldende egenskaber Reproduktionstoksicitet Parameter Metode Værdi Eksponerings Art Slægt Effekt Organ Bestemmelse af tid Udviklingstoksicitet NOAEL (P/F1) OECD mg/kg bw/dag CMR Ikke klassificeret for reproduktionstoksicitet eller udviklingstoksicitet Ikke klassificeret for mutagen eller genotoksisk toksicitet Rotte Mand/kvinde Vægtændring er Eksperimentel Revideringsnummer: 0201 Produktnummer: / 11

7 Ikke klassificeret for karcinogenicitet Toksicitet - andre virkninger Kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering Ingen kendte bivirkninger Andre oplysninger PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet: Parameter Metode Værdi Varighed Art Testdesign Fersk- /saltvand Akut toksicitet for fisk LC mg/l 96 t Brachydanio rerio Bestemmelse af Akut toksicitet for hvirvelløse dyr LC50 OECD mg/l 96 t Lepomis macroshirus Gennemstrø mningssyste m Sødt vand Eksperimentel LC50 OECD mg/l 96 t Oryzias latipes Semistatisk Sødt vand Eksperimentel EC50 OECD mg/l 24 t Daphnia magna LC50 OECD mg/l 48 t Daphnia magna Semistatisk Sødt vand Eksperimentel Toksicitet alger og andre vandplanter NOEC OECD mg/l 48 t Daphnia magna Semistatisk Sødt vand Eksperimentel EC50 OECD mg/l 72 t Pseudokirchneriel Statisk system Sødt vand Eksperimentel la subcapitata NOEC OECD mg/l 72 t Pseudokirchneriel Statisk system Sødt vand Eksperimentel la subcapitata EC50 NOEC EU-metode C.3 EU-metode C mg/l 72 t Desmodesmus subspicatus <1.23 mg/l 72 t Desmodesmus subspicatus Statisk system Sødt vand Eksperimentel Statisk system Sødt vand Eksperimentel Langtidstoksicitet for hvirvelløse EC50 OECD mg/l 21 dag(e) Daphnia magna Semistatisk Sødt vand Eksperimentel vanddyr EC50 OECD mg/l 21 dag(e) Daphnia magna Semistatisk Sødt vand Eksperimentel Toksicitet for mikroorganismer i vand NOEC OECD mg/l 21 dag(e) Daphnia magna Semistatisk Sødt vand Eksperimentel LOEC OECD mg/l 21 dag(e) Daphnia magna Semistatisk Sødt vand Eksperimentel IC50 OECD 209 >100 mg/l 3 t Aktivt slam Statisk system Sødt vand Eksperimentel Klassificeringen af blandingen er baseret på de relevante indholdsstoffer i blandingen Inden data over økotoksicitet 12.2 Persistens og nedbrydelighed: Revideringsnummer: 0201 Produktnummer: / 11

8 Biologisk nedbrydelighed i vand Metode Værdi Varighed Bestemmelse af OECD 301E 29 % 28 dag(e) Eksperimentel OECD 301B % 28 dag(e) Eksperimentel Fotolyse i luft (DT50 luft) Metode Værdi Konc. OH-radikaler Bestemmelse af SRC AOP v t molekyle/cm³ Beregnet Indeholder svært nedbrydelig(e) komponent(er) 12.3 Bioakkumuleringspotentiale: Log Kow- Metode Bemærkning Værdi Temperatur Bestemmelse af Kan ikke anvendes (blanding) Log Kow- Metode Bemærkning Værdi Temperatur Bestemmelse af 0.35 Ingen tilgængelige testdata for kompoent(er) 12.4 Mobilitet i jord: (log) Koc Parameter Metode Værdi Bestemmelse af Koc OECD 106 >=780<=16000 Eksperimentel log Koc OECD 106 >=2.89<=4.2 Eksperimentel Volatilitet (Henrys lovkonstant H) Værdi Metode Temperatur Bemærkning Bestemmelse af 0 Pa.m³/mol SRC HENRYWIN v C Beregnet Ingen tilgængelige (test)data for mobilitet af indholdsstoffer i blandingen 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering: På grund af utilstrækkelige data kan der ikke angives, om komponenten/komponenterne opfylder kriterierne for PBT og vpvb iht. bilag XIII af Forordning (EF) nr. 1907/ Andre negative virkninger: Ozonnedbrydende potentiale (ONP) Ikke klassificeret som farlig for ozonlaget (Forordning (EF) nr. 1272/2008 og 1005/2009) Ozonnedbrydende potentiale (ONP) Ikke klassificeret som farlig for ozonlaget (Forordning (EF) nr. 1272/2008 og 1005/2009) Grundvand Grundvands-forurenende PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse Metoder til affaldsbehandling: Forskrifter vedrørende affald Affaldskode (Direktiv 2008/98/EF, beslutning 2000/0532/EF) (Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under ). Afhængigt af type industri og produktionsproces, kan andre EURALkoder også være gældende. Kan betragtes som ikke-farligt affald efter Direktiv 2008/98/EF Metoder til bortskaffelse Affald fjernes i henhold til lokale og/eller nationale forskrifter. Send til anerkendt behandlingsanlæg. Må ikke udledes til miljøet uden overvågning Pakning/beholder Revideringsnummer: 0201 Produktnummer: / 11

9 Affaldskode emballage (Direktiv 2008/98/EF) (Plastemballage). PUNKT 14: Transportoplysninger Vej (ADR) 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 14.3 Transportfareklasse(r): Farenummer Klasse Klassifikationskode 14.4 Emballagegruppe: Pakkegruppe Faresedler 14.5 Miljøfarer: Mærket for miljøfarlige stoffer 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Særlige bestemmelser Begrænsede mængder Jernbane (RID) 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 14.3 Transportfareklasse(r): Farenummer Klasse Klassifikationskode 14.4 Emballagegruppe: Pakkegruppe Faresedler 14.5 Miljøfarer: Mærket for miljøfarlige stoffer 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Særlige bestemmelser Begrænsede mængder Indre vandveje (ADN) 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 14.3 Transportfareklasse(r): Klasse Klassifikationskode 14.4 Emballagegruppe: Pakkegruppe Faresedler 14.5 Miljøfarer: Mærket for miljøfarlige stoffer 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Særlige bestemmelser Begrænsede mængder Sø (IMDG) 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 14.3 Transportfareklasse(r): Klasse 14.4 Emballagegruppe: Pakkegruppe Ikke undergivet nej Ikke undergivet nej Ikke undergivet nej Ikke undergivet Revideringsnummer: 0201 Produktnummer: / 11

10 Faresedler 14.5 Miljøfarer: Marine forureningskilde - Mærket for miljøfarlige stoffer nej 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Særlige bestemmelser Begrænsede mængder 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: Bilag II til MARPOL 73/78 Luft (ICAO-TI/IATA-DGR) 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 14.3 Transportfareklasse(r): Klasse 14.4 Emballagegruppe: Pakkegruppe Faresedler 14.5 Miljøfarer: Mærket for miljøfarlige stoffer 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Særlige bestemmelser Passager- og godstransport: begrænsede mængder: Maks. nettoantal pr. pakke Ikke undergivet nej PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: EU-lovgivning: Flygtig organisk forbindelse (VOC) 2 % National lovgivning - Danmark MAL-kode Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger Fuld ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2 og 3: R36 Irriterer øjnene R48/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse R38 Irriterer huden R10 Brandfarlig R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden R46 Kan forårsage arvelige genetiske skader R60 Kan skade forplantningsevnen R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R48/20/21/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse R41 Risiko for alvorlige øjenskade R20 Farlig ved indånding R61 Kan skade barnet under graviditeten R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand R52 Skadelig for organismer, der lever i vand R51 Giftig for organismer, der lever i vand R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Fuld ordlyd af eventuelle H-sætninger angivet under punkt 2 og 3: H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (*) = INTERNE SELSKABSKLASSIFIKATIONER AF BIG PBT-substanser = persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer Revideringsnummer: 0201 Produktnummer: / 11

11 DSD DPD CLP (EU-GHS) Dangerous Substance Directive - Direktiv om Farlige Stoffer Dangerous Preparation Directive - Direktiv om Farlige Præparater Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System i Europa) Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er opstillet på basis af de oplysninger og prøver, BIG har modtaget. Databladet er udarbejdet efter bedste formåen og i overensstemmelse med den tilgængelige viden på daværende tidspunkt. Sikkerhedsdatabladet er udelukkende en retningslinje for sikker håndtering, anvendelse, forbrug, opbevaring, transport og bortskaffelse af de under punkt 1 angivne stoffer/præparater/blandinger. Der udarbejdes med mellemrum nye sikkerhedsdatablade. Kun den seneste udgave må anvendes. Ældre udgaver skal tilintetgøres. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet på sikkerhedsdatabladet, gælder oplysningerne ikke for stofferne/præparaterne/blandingerne i renere form, blandet med andre stoffer eller i processer. Sikkerhedsdatabladet er ikke en kvalitetsspecifikation for de pågældende stoffer/præparater/blandinger. Overholdelsen af anvisningerne på dette sikkerhedsdatablad fritager ikke brugeren for pligten til at træffe alle de forholdsregler, som den sunde fornuft samt forskrifterne og anbefalingerne på området dikterer, eller som er nødvendige og/eller nyttige på baggrund af de konkrete anvendelsesforhold. BIG garanterer ikke for, at de anførte oplysninger er korrekte eller fuldstændige, og kan ikke holdes ansvarlig for ændringer foretaget af tredjemand. Brugen af dette sikkerhedsdatablad er begrænset til EU, Schweiz, Island, Norge og Liechtenstein. Al brug uden for disse områder sker på egen risiko. Brugen af dette sikkerhedsdatablad er underlagt de licensbetingelser og ansvarsbegrænsende betingelser, der er fastsat i din BIG-licensaftale eller, såfremt denne ikke er fyldestgørende, BIG's generelle betingelser. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til dette datablad er BIG's ejendom, og distribution og reproduktion er begrænset. Se nærmere oplysninger i den nævnte aftale/de nævnte betingelser. Revideringsnummer: 0201 Produktnummer: / 11

: Repair Express Cement Scan

: Repair Express Cement Scan SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010 Dette produkt kræver intet sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 31 af REACH. Dette sikkerhedsdatablad er

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010. Vapourseal

SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010. Vapourseal SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: Produktnavn

Læs mere

: Firecryl FR. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

: Firecryl FR. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010 Dette produkt kræver intet sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 31 af REACH. Dette sikkerhedsdatablad er

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010. : Fix All Classic

SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010. : Fix All Classic SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

: Soudal Akryl. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

: Soudal Akryl. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010 Dette produkt kræver intet sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 31 af REACH. Dette sikkerhedsdatablad er

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010. Trælim D3

SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010. Trælim D3 SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Silirub+ S8000

SIKKERHEDSDATABLAD. Silirub+ S8000 SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II Silirub+ S8000 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudaseal 225 LM

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudaseal 225 LM SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010. Silirub+ S7000

SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010. Silirub+ S7000 SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: Produktnavn

Læs mere

: Fix All Turbo. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

: Fix All Turbo. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006, ændret ved Forordning (EF) nr 453/2010 Dette produkt kræver intet sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 31 af REACH. Dette sikkerhedsdatablad er

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Produktsikkerhedsinformationsblad. : EPS Heat Shrinkable Polymeric Products

Produktsikkerhedsinformationsblad. : EPS Heat Shrinkable Polymeric Products Produktsikkerhedsinformationsblad Efter kravene i Artikel 32 i Forordning (EF) nr 1907/2006 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Firesilicone B1

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Firesilicone B1 SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 4101 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Kemi I/S - Bækgårdsvej Borup - Telefon Fax

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Kemi I/S - Bækgårdsvej Borup - Telefon Fax SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 16/12/2014 Revision: 04/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08062015 Erstatter: 19112014 Version: 0101/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flokningsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

: FLYDENDE SAMMENSÆTNING TIL TIPP-EX ECOLUTIONS KORREKTURVÆSKE

: FLYDENDE SAMMENSÆTNING TIL TIPP-EX ECOLUTIONS KORREKTURVÆSKE FLYDENDE SAMMENSÆTNING TIL TIPP-EX ECOLUTIONS Dato: 13/11/2012 Erstatter: 07/11/2008 : Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Limstænger til limpistoler. Udstedelsesdato: 25-01-2013 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Limstænger til limpistoler. Udstedelsesdato: 25-01-2013 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 25-01-2013 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Limstænger til limpistoler

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 28/08/2012 Erstatter: 12/12/2006 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 58-12

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 58-12 Loxeal 58-12 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 58-12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 08.05.2013 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Loxeal

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010. : Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger.

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010. : Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger. Udarbejdet den: 03/09/2012 : Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode : 894 : KENOSTART

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter:

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter: 1.1 Produktidentifikator NO LITHURIN SEAL Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere