DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE 97 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIE T 7. UDGAVE JANUAR 97 FORHANDLES FRA FARVANDSDIREKTORATET, NAUTISK AFDELING ESPLANADEN KØBENHAVN K.

3 Nærværende udgave er afsluttet d.. december 97, således at der er medtaget skibe, der var registreret senest denne dato. BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S KBHVN.

4 Indholdsfortegnelse. Index. Indledend e bemærkninge r V Key to the list. I. Fortegnels e over kendingssignale r (radiokaldesignaler) for danske skibe.... List of signal letters (radio call signals) of Danish ships. II. Registe r over de søværne t tilhørend e skibe 7 List of Danish warships. III. Registe r over dansk e skibe af 0 tons brutto eller derover med undtagelse af søværnets skibe skibe, hjemmehørende på Færøerne List of Danish ships excluding warships and ships belonging to the Faroe Islands. 9 IV. Registe r over rederiern e for de i afsni t II I optagn e dansk e skibe, rederier for fiskeskibe undtaget List of Danish shipowners contained in section III excluding owners of fishing vessels. 67 Tillæg. Supplement. a. Registe r over skibe, hjemmehørend e på Færøern e 90 List of ships belonging to the Faroe Islands. b. Statistisk e tabelle r vedrørende handelsflådens størrelse m. m 0 Summary of the mercantile marine. Side

5 Indledende bemærkninger til vejledning i benyttelsen af skibslistens registre. Afsnit I. I henhold til sølovens tildeles der ethvert registreret dansk skib (herunder skibe, hjemmehørende pâ Færøerne samt søværnets skibe) et kendingssignal, der tillige tjener som registreringsbstaver. Forsåvidt skibet er forsynet med radiotelegraf eller radiotelefon, er kendingssignalet tillige dets radiokaldesignal. I henhold til bekendtgørelse nr. af. maj 96 består kendingssignalet enten af bstaver eller tal bstaver indenfor de Danmark i henhold til den internationale telekommunikationskonvention forbeholdte serier OUAA-OZZZ, XPAA-XPZZ, PAA-PZ Z QAA-QZZ. Endvidere kan der tildeles skibe, der ikke kan forventes at blive udstyret med radiotelegrafanlæg, kendingssignaler, bestående af bstaver tal indenfor serierne O W 000-O W 999 X P 000-X P I fortegnelsen over kendingssignaler er optaget alle danske skibe, der er forsynet med sådanne signaler, ordnet efter kendingssignalernes alfabetiske numeriske rækkefølge. Fortegnelsen omfatter således såvel registrerede skibe af 0 tons brutto derover som skibe af mellem 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring. I fortegnelsen er endvidere medtaget sådanne ikke-registrerede skibe, som er forsynet med radiotelegraf eller -telefon af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet har erholdt tildelt et radiokaldesignal indenfor ovennævnte grupper*). Disse skibe samt skibe af mellem 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, findes ikke opført i listerne over skibe rederier (afsnit III IV samt tillæggets afsnit a.). For registrerede skibes vedkommende tjener kendingssignalerne, der anføres i et sådant skibs nationalitetsbevis indhugges, almindeligvis i agterkanten af storlugen, til at identificere skibet, idet bstaverne følger skibet, sålænge dette er registreret som dansk. et O X X O er indtil videre forbeholdt til anvendelse som radiokaldesignal ved regeringsudsendelser til samtlige danske skibe, kendingssignalet O Y D R benyttes som transmissionsassistancesignal (kollektivt kaldesignal) til hjælp for skibe, der med bistand af mellemliggende stationer ønsker at opnå forbindelse med stationer, som ligger udenfor deres egen stations rækkevidde. Afsnit II. I dette afsnit er opført søværnets skibe. Registrerede skibe under forsvarsministeriet, herunder i særdeleshed skibe, tilhørende civile institutioner, findes opført under afsnit III IV. Afsnit III. I dette afsnit er optaget alle registrerede danske skibe af 0 tons brutto eller derover, samt registrerede skibe, der har været målt til denne størrelse, selvom de nu er ommålt til under 0 tons. Skibe af mellem 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, er altså ikke optaget i dette afsnit. Skibe, hjemmehørende på Færøerne, er opført i tillægget, afsnit a. Spalte., se bemærkninger ovenfor til afsnit I. Kontrol nr. er den betegnelse, som af statens skibstilsyn er tillagt skibet. Kontrol-nummeret består af et bstav et løbenummer for skibet.**) Bstavet i kontrol-nummeret svarer til følgende kategorier af skibe: A. Klassede passagerskibe. G. Ude dampskibe. B. Ude passagerskibe. H.» motorskibe. C. Klassede dampskibe. J.» sejlskibe med hjælpemaskine. D.» motorskibe. K.» sejlskibe. E.» sejlskibe med hjælpemaskine. M. Lægtere andet materiel uden fremdriv- F.» sejlskibe. ningsmiddel. P. Passagerfartøjer af under 0 tons brutto. *) Visse skibsstationer med ringe sendeeffekt i ikke-registrerede fiskefartøjer af under 0 tons brutto erholder ikke tildelt radiokaldesignal som anført, men benævnes med fartøjets navn, efterfulgt af havnekendingsnummeret. **) Kontrol-nr. tildeles ikke lastskibe af under 0 tons brutto.

6 VI Spalte. Såfremt et skib har ændret navn siden sidste udgave af Skibslisten, fremgår dette af fortegnelsen, side 6. Det anførte er det for skibet valgte jfr. sølovens. Spalte giver oplysning om skibets type, anvendelse, hvoraf det er bygget. Der er anvendt følgende forkortelser: A. = alm (elm.) Kr. = kran. B. = bøg. L. = lærk. Bj. = bjergningsskib. Lf. = lystfartøj. Bjkr. = bjergningskran. Lgt. = lægter, (pram). Bjlgt. = bjergningslægter. Lst. = lastskib. Bgs. = bugserskib. M. = motorskib. D. = dampskib. Oregp. = oregon pine E. = eg. Pa. = skib, der er indrettet til at F. = fyr. Ff. = fiskerfartøj. Fg. = færge. Patr. Fry. = skib, hvis hovedlastrum er Pitchp. indrettet som kølelastrum. S. Fy. = fyrskib. Sdp. GFP. = glasfiberarmeret polyester. SM. Hvalf. = hvalfanger. Stl. Is. = isbryder. T. medtage flere end passagerer. = patruljefartøj. = pitchpine. = sejlskib. = sandpumper. = sejlskib med hjælpemotor. = stål. = teak. J. = jern. Tk. = tankskib. Ud. = uddybningsfartøj. Spalte udviser maskinens (motorens) officielt fastsatte hestekraft. Denne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den»indicerede«hestekraft eller»bremsehestekraften«. Spalte. Forsåvidt angår i udlandet byggede skibe, der først på et senere tidspunkt kommer under dansk flag, kan de til rådighed stående oplysninger om byggeår være mangelfulde. Ved redaktionen er fulgt det princip at medtage de foreliggende oplysninger, forsåvidt disse med rimelighed kan antages at være rigtige. Oplysninger om ombygninger er ikke medtaget under hensyn til usikkerheden ved skønnet over, i hvilke tilfælde der foreligger en ombygning, da der ikke står oplysninger til rådighed for redaktionen til belysning af spørgsmålet om den enkelte ombygnings betydning for skibets værdi. Forsåvidt et skib er t i et anerkendt klassifikationsselskab, er dette anført med et bstav, der angiver vedkommende selskab efter følgende system: A. = American Bureau of Shipping G. = Germanischer Lloyd I. = Registro Italiano Navale L. = Lloyd's Register of Shipping N. = Det norske Veritas V. = Bureau Veritas Spalte 6 7. Rummålet registerton ( = 00 engelske kubikfod) svarer til kubikmeter. Målingens hovedresultat udtrykkes som: a) bruttotonnagen, der omfatter tonnagen af alle lukkede rum i skibet med undtagelse navnlig af dobbeltbundtanke - på visse betingelser rum i skibets øverste mellemdæk over dets øverste dæk, b) nettotonnagen, der fremkommer ved i bruttotonnagen at foretage fradrag for: ) rum for fører mandskab samt rum for navigering skibets drift, ) rum for fremdrivningsmaskineriet. Et skib af»shelterdæk«typen kan måles til to forskellige sæt brutto nettotonnager alt efter, om rummet i øverste mellemdæk (»shelterdækket«) inkluderes i eller holdes udenfor tonnagen. Det har tidligere været en betingelse for, at det øverste mellemdæk kunne fritages for inkludering i tonnagen, at dette dæk har været forsynet med en tonnageluge med midlertidige lukkemidler. Efter. januar 967 vil det øverste mellemdæk kunne fritages for indbefatning i tonnagen, så når tonnagelugen er permanent lukket, eller der ingen tonnageluge findes, forudsat at basislinien for et skibssiden påmærket tonnagemærke ikke er under vand. Hvis der for et skib i spalte 6 7 er angivet bruttotonnager nettotonnager, er skibet forsynet med et målebrev med begge de nævnte sæt tonnager, hvoraf det mindste sæt svarer til, at tonnagemærkets basislinie er over vand.

7 VII Mange skibe af»shelterdæk«typen er fortsat forsynet med målebrev med kun et sæt tonnager, de anførte tonnager for et sådant skib kan derfor svare til, enten at rummet i øverste mellemdæk på tidspunktet for redaktionens afslutning er holdt udenfor tonnageberegningen, eller at rummet på nævnte tidspunkt er medregnet i tonnagen. De to decimaler, hvormed brutto nettotonnagen beregnes af målingsmyndighederne, er ikke medtaget i spalte 6 7. Når der foran tonnagen er anført et»c.«(cirka), er de pågældende tal ikke udtryk for en af danske myndigheder foretaget måling af skibet, idet dette indtil videre sejler på et af en dansk konsul i udlandet udstedt midlertidigt nationalitetsbevis. Spalte angiver skibets rederi dettes. Er en enkeltperson anført som rederi, er denne eneejer af skibet. Partrederier er hvad enten de har særligt navn eller ikke anført som»partrederi«med angivelse af den bestyrende reders navn. Interessentskaber kommanditselskaber er anført med angivelse af evt. navn, eller hvis det ikke har navn som»interessentskab«eller»kommanditselskab«. Endvidere er anført rederiets. Aktieselskaber, foreninger, m.v. er anført med selskabets navn. Tegnet i nen af de foran nævnte spalter angiver, at den pågældende oplysning savnes. Afsnit IV. I dette afsnit er opført rederierne for de i afsnit III anførte skibe med undtagelse af fiskerfartøjer i alfabetisk orden. Under hvert rederi er anført de dette tilhørende skibe undtagen fiskerfartøjer anbragt i alfabetisk orden. Partrederier er anbragt under den bestyrende reders navn, idet hans stilling som sådan er angivet ved ordene:»best. reder«udfor det opførte skib. Er ordene:»best. reder«anbragt udfor et enkelt eller enkelte af flere skibe, angives, at den opførte person er bestyrende reder i partrederi for nævnte skib eller skibe, medens han er eneejer af de øvrige skibe. Navngivne interessentskaber kommanditselskaber er opført alfabetisk under selskabets navn. Ikkenavngivne interessentskaber kommanditselskaber er opført under»interessentskabkommanditselskab«. For selskaber, foreninger andre sammenslutninger herunder interessentskaber kommanditselskaber er anført direktion, korresponderende reder eller evt. bestyrelsesformand. Overalt er anført rederiets, bortset fra partrederier, hvor den bestyrende reders er anført. Tillæg. Afsnit a. Registrets oplysninger hidrører fra politimesteren i Thorshavn, der varetager registreringen af skibe på Færøerne som færøsk særanliggende. Registret omfatter alle registrerede skibe af 0 tons brutto eller derover, hjemmehørende på Færøerne o: med i færøsk havn. Angående forståelsen af de i registrets spalter givne oplysninger henvises til de til afsnit III ovenfor givne forklaringer. Spalte. Betegnelsen»P/f«er forkortelse af»partafelagid«, som er den færøske betegnelse for aktieselskab. Betegnelsen»L/f«er forkortelse af»lutafelag«, som er den færøske betegnelse for interessentskab. Betegnelsen»A. m. b. a.«er forkortelse af»andelsselskab med begrænset ansvar«. Såfremt et skib har ændret navn siden sidste udgave af skibslisten, fremgår dette af fortegnelsen, side 0. Afsnit b. Tabellerne er udfærdiget af Danmarks Statistik.

8

9 I. Fortegnelse over kendingssignaler (radiokalde signaler) for danske skibe*), herunder skibe, tilhørende søværnet, skibe, hjemmehørende på Færøerne. OUAA til OUHJ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUAA OU CM OUEY B N Z G O OUFA D P B E Q C F R D G S E H T F _ I U G J V H K W I L X J M Y K N z L O OUDA Dannebr M P B N H. V. Ravn Q C O R D Sieipner P S E LVG Q Faros T F LVG R U G LVG S V H T W I U X J V Y K W Z L X OUBA M Y B N Z C O OUGA D P B E Q C F R D G S E H T F I U G J V H K W I L X J M Y K SKA N z L SKA O OU EA M SKA P B N Q C O R D Bellona P SKA 6 s E Q SKA 7 T F R SKA U G Flora S V H Triton T Ditte Hastrup W I U X J V Agdlek' Y K W Mallemukken Z L Hvidbjørnen X Maagen OUGA Delfinen M Vædderen Y Agpa B Springeren N Ingolf Z Teisten C O Fylla OUHA Heidi D Henrik Gerner P Peder Skram B Amanda E Spækhuggeren Q Herluf Trolle G Svend Damman n F Tumleren R D Alba G Narhvalen S E Bob H Nordkaperen T F I U G Lindinger Amber J V H Langli K W I Sydfyn L X J Mona Marie *) I fortegnelsen er endvidere optaget radiokaldesignalerne for ikkeregistrerede fartøjer under 0 tons brutto, der er forsynet med radioanlæg.

10 OU til OUPX Skibets navn Skibets navn Skibets navn OU Rita Irena OUKG OUNG Dixi L Hanne Wejse H Anne Lyng D Ken M Rosa Pantos I Søren Larsen E Kleven N Taterak J Lagan F Jan Mayen O Douro Star K Anna-Bendi G Ballen P Faaborg L Kolstrup H Tabita Q Andreas Boye M Ingrid Bro I Ingela R N Anne Kirstine J S Sonja Jensen O Pirigi K Cici Milan T Nordjylland P L Jade U Inga Riis Q Quintus m Lady V Klintland R Abrona N Titan Vivian W Sonja Bewa S Merkur O Galway X Marie Viking T Husavik P Ærø Y Bota U Eva Silvana Q Aage Z Lolland V R Petra OUIA Olga Pantos W S Anker B Bass Rock X Fanø T Kimber Kununguak C Minerva Y Mizpa U D Trippe Z Merc Baltic V Aggersund E Ane Johansen OULA Allesøe W F Sival B Klitjyden X Elinor Petrine Continental Jebsen Annette I Øresund E Smut OUOA Minoris G H Merc G D Tavana Michael Y Z Dania J Orient F Skjelskør B Mette K Henny Bork G Patria G Magenta L Marina H Søren Thode D Tobias Mærsk M Santos I Simba E Albatros N J Chr. Degn F Lysegrund O K Sonjan G Margit P Marie Vest L Calypso H Q Irene M Boye I Trille R Signe Junior N Napoli J Skallingen S Lica Mærsk O Mandalay K Kirsten T Thorsminde P Triane L Suzan-Jøn-Zøe U Pandion Q Athos M Trigla V Windy Luck R Ditte Holmø N Juliane Marie W Frisco S Nr. O Andrea X Dronning Margrethe T Onyx P Lotte Mejdahl II U Q Elsa Tholstrup Y Lars Mikael V Blue Star R Dania Z Høgen W Goliath Gøl S Falcon OUJA Pauline X Svanen T Anna-Ester B Aya Trigon Y Palermo U Løj bjerg C La Mer Z Kronan V Carl Jacob D Per OUMA Laurits Kruse W Nette Theresa E Helene Clausen B Maria-Regina X Gabriel F Marselis C Lilleheden Y Susi Ann G Frithiof D Savik Z Rosa H E OUPA Pandora I Misigssut F Tycho Brahe B Brage J Phyllis G Drot C Betty Fjord K Monaco H Karen Frem D Nippon Reefer L Lugano I Prinsesse Elisabeth E Septimus M Lena Sommer J Bergliot F Aron N Afrika K Esperance G Lotte Ty O Wreth L Adda Strandbo H Rebis P Krista Byskov M Oluf Mærsk I Vendia Q Magda Bruun N Kirselly J Saima Dan R Lizzi Thomsen O Toto K Barracuda S P Ærø-Pilen L T Thilte Rønn Q Kirstine Jensen M Fürst Schwarzburg U Star R Trulle Vanggaard N Octavus V Kr. Heerup S Frode O Bien W Pan T Jens Chr. Nordfisk P Billesborg X Mette Grud U Lucky Star Q Anna Johanne Y Blaabjerg V Aggersborg R Syveren Z Tina Pantos W Rita Mærsk s Uglebjerg OU KA X West Coast T Glenten B Alf. Bertelsen Y Karl Enevold U Vibeke Theilgaard C Lis Grau Z Urd V Magna D E Hercules Scan F OUNA B Blåside Atlantic W X Lumino Jaja

11 OUPY til OUYL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUPY Gleaver Bank OUS U Ane Knak OUVQ Marianne Plet Z Hellas V Barns Ness R Fie Welle OUQA Cecilie W Rubjergklit S Mille B Rockall X T Anette S C Helle Skou Y Frida Dan U Lesley-Ann D Peter Z Molboen V Anita Nellemann E Chr. Roust OUTA Anna W F Else Gitte B Vinga X Martha G Chr. Kynde C Atlantic Skou Y H Netsiden D Lotte Z Hornsrev I Vølund E OUWA Karin J Birgit Thygesen F Kim B Scandyk II K Rønboen G Polar Freezer C Ane Blander L Kolibri H D Dorte Skou M Thingvalla I Aveiro Star E Maarup N Henriette J Randi Dania F O Hvalen K Gaunø G Lalandia P L Vestkysten H Haslach Bewa Q Morthorst M Susan Iversen I Arctic Venture R Rio N Margaret Gord J Monsunen S Søren Madsen O K Jacob NordAls T Satu P Thora Dan L U Veronica Q Anna-Bella M Cecilie Mærsk V R Tonna N Quest W Henny Mona S Elin Rom O Ancona X Palle T Nordglimt P Sandvik Y U Limona Q Unit Scan Z Eduard V Skjoldnæs R Abelone OURA Hammeren W Alfa S B Hannæs X Melingsvaag T Laura C Catrin Y Lis Susanne U Lars Hyldig D Siri II Z Jan V Fursund E Bettina OUUA Rolith W F B Tut X Merian G Avoq C Salta Y Merc Polaris H Kalkas D Brynhild Kirk Z Karen Kirk I E Nissum OUXA Inna J Ole F B Charlottenborg K Cleo G Rositta C Ivan Fugleberg L Singö H Nestor D Margrethe Sandved M Heri I E Karen Svarrer N Karvald J Linda-Marie F Drejø O Renita K Gurli Drewsen G Bodil Knudsen P Finn L H Q Boringia M Dirch Mærsk I Dykkeren R Jens Rand N Petrus J Arne S Navi O Frans Jørn K Sylfiden T Burgundia P Blue Lady L Rosnæs U Jane Kynde Q Helgenæs M Jørgen Sloth V R N Anni Tornby W Emm a S Henry O Margrethe X Christella T Erantis P Y Deget U Oda-Hil Q Tina Buur Z Ituata V Lora R Anne Linda OUSA Batory W Helgoland S Cliff III B Gedovia X Hilda T G Bendy Y Hvalpsund U Tine Annette D Peder Most Z Arroi V Marie E Erna OUVA Bente Houborg W Olga Mærsk F Ann Katrin B Judith Maidorf X Sigandor G Anders Martin C Gert Hansen Y Dyrnæs H Erna D Inger Z Anja I Anne Birthe E Lise-Britt OUYA Merc Selandia J Erna F Ingrid B Viggo Scan K Nordstrand G Jørgen Ole C Knud Sif L Stornoway H Asta D M Loke I C. Molsen E Møn N Tina J Birgitte Brink F Dana Corona O Fuurø K G Kathrine Petersen P Tanja L H Q Havlit M I Helle Wonsild R Maritana N Roshage J Nelly S Bent Barsøe O Astrid Rarberg K Svend Mærsk T Fyrholm P Songvaar L Baltic *

12 OUYM til OVGZ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUYM N O P Q R S T U V W X Y Z OUZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVBA B C D E F G H Mariane Dorthe Ikaros Trein Mærsk Nordlyset Jane Nymann Tove-Annette Porzana Oranje Tonni Vadsager Jørgen Helle Steen Habi Horisont Erria Marstal Akeleje Gratia Toledo Martha Iversen Rørvik Eirene Chr. Tudborg Chita Hanne Junker Anja Käte Sea Star Ruth Lönborg Spurn Jacobine Ingrid Harbo Skejnæs Danbo Hansaline Opus Legind Bjerge OVBI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVGA B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OV DA B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z OV EA B C D Rimfaxe Skinfaxe Daphne Dryaden Havmanden Havfruen Najaden Nymfen Neptun Ran Rota OV E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVFA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z OVGA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z Asvig Mosvig Sandvig Sælvig Ulvsund Aarøsund Aissund Egernsund Grønsund Guldborgsund Omøsund Vilsund Glenten Gribben Høgen Søløven Søridderen Søbjørnen Søhesten Søhunden Søulven Falken MHV 70 MHV 60 MHV 6 MHV MHV 90 Y Y9 MHV MHV 67 MHV 7 MHV MHV 7 MHV 7 MHV 6 MHV 7 MHV 6 MHV 6 MHV 6 MHV MHV

13 OVHA til OVPN Kendings- Skibets navn Kendings- Skibets navn signal signal Skibets navn OVHA MHV 6 OVJW Springeren OVMS B MHV 6 X Ertholm T C Y Lohals U D z Anni Elisabeth V E MHV 66 OVKA W F B X G MHV 7 C Y H MHV 7 D Z I MHV E OVNA Alholm J MHV F B K G Langeland C Ertholm L H D M MHV I E N Svanen J GLM F O Thyra K GLM G P L H Q M I R N MSA J Barsø S O MSA K Drejø T P MSA L Romsø U Q MSA M Samsø V R MSA N Thurø W S O Vejrø X T P Farø Y U Z V Q Læsø R Rømø OVIA Peter Githa W S B Najaden X T C Sailor Y U D Tove Lindinger Z V E Balder OVLA W F Anne Marion B X G Nordic Proctor C Y H Klara Lilleøre D Z I Kirsten Bewa E OVOA Conland J Sperling F B Leon Sif K Ontario G MHV 69 C Kristel L Micky H MHV D Winston Churchill M Færø Bank I MHV 6 E Ulla Dania N Bjarne J F Leise Mærsk O Classensborg K G Løberen P Isabella L H Frida Holm Q Stralsund M I Fjams R Deimos N Falster J Lone Lönborg S O Fyen K Lita Bewa T Hedekær P Møen L Vibeke Vesta V U Viggen Estrid Q Sjælland M Frigga R N Long Forties W Egholm S O Signe Iris X Skawpilot T P Mærsk Fighter Y U Q Kongsnæs Z Fairbreeze V R Laila Mørup OVJA Kirsten Halskov W S Ida Høyer B Nikolaj Sif X T Henrik Sif C Venus Y U Søren Thomsen D Amalienborg Z V Ragnhild E Jens Alb OVMA W Brigit F Gudrun Nordfisk B MHV X Sicato G Laurits Stærke C MHV Y Jane Kidholm H Benny Guldberg D MHV Z Adolf Jensen I Peter Frem E OV PA Agssartut J Ellen Peter F B Tulut K G C L Bounty H D Peder Nees M Else Boel I E Snowman N Alfred Trigon J F Ya O Labrador K G Dorgit P Nadir L H Royal Star VI Q Rikke Steen M I Sea-Bird R Mercandan N J Esther Enevoldsen S Toke O K Mærsk Feeder T Træl P L Sandpilen U Normandiet Q M V Paul Barsøe R N Douvbach

14 OVPO til OVXX 6 Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVPO Anna Sten OV SK Rille Trigon OVVG P Mette Dania L Ann-Tina H Q Moria M Amm y Vanggaard I R ViBo N Kirsten Høy J S Eva Høeg O Loch Ness K T Kinshasa P Tina Käthe L U Cornelia Mærsk Q M V Holger Sif R Dinna Skou N W Kargit Bagenkop S Arkaluk Egede O X Finlandia T Stinne Weber P Y U Q Z V Lone Dania R OVQA Vimos W Skandia S B X Brigit Mærsk T C Auskerry Y Oreaden U D Tugdlik Z North Sea V E Kirsten Krarup OVTA Tisteløn W F Thor Stærke B BP Diana X G Ellen Pedersen C Biscaya Y H Kalø D Klinton Z I Edith E Meldula OVWA J Marie Schmidt F Cimbria B K Rikke G Ole Baunsgaard C L H Cathrine Lönborg D M Ormen I Anette Johannesen E N Anine Nordfisk J Kee Hwa F O Vesthering K Henriette Helleskov G P Likiva L Kis Skou H Q Grete Theresa M Bella Mærsk I R Sigridur N Lyngvig J S Gyda O West Sea K T P Morten Mols L U Erik Helleskov Q Nakuak M V Himmerland R Gitte Dorte N W Disko S Icecap O X Vennebjerg T Lebrian P Y Balder Buur U Skala Q Z Esso Baltica V Dorthea R OVRA Lisbeth Stegmann W Stevnsboen S B Else Lindinger X Ajfos T C Agda Schmidt Y Surrey U D Shell-Fuel Z Gitte Bast V E Knud Danielsen OVUA W F Inger Leif B X G Helle Alb C Lady Sea Y H D Crystal Scan Z I E Danzig OVXA Klapmydsen J Athene F Stardust B Eskimo K Parthenon G Greenland C Dana Sirena L A. T. K. Poulsen H Brodal D Olau Nord M Paul Rosenberg I Lady Valerie E*) Esbjerg (redningsbåd) N Susan Vendelbo J Marianne Hjorth F*) MRB 7 O Louis Mærsk K Lindinger Pearl (redningsbåd) P Susanne Scan L Berit G*) MR B Q Narhvalen M Polyzena (redningsbåd) R Jette Bue N Balco H*) Thyborøn S Lisbeth Bue O Cooler Scan (redningsbåd) T Ambrosia P Titan Scan I*) Skagen Havn U Vadehavet Q Merc Texco (redningsbåd) V Eyvind Sif R Kapeto J Guldager W Hans Hendrik S K X Rikke Lönborg T Tovelil L Lise Nielsen Y U Silvervåg M Digi Z Atrevida V Rathlin N Klap OV SA Annebjerg W Stefanie O Klip B Vikingbank X Kronborg P Preben Arie C Kibrian Y Inge Merete Q Olivia Mærsk D Karen Coast Z Velhelm Egede R South Sea E Glacia OVVA S Scoresby Sund F Mette Mejer B T Skagerak G Jean Enevoldsen C U Skuld H Silpha D V NielsOle I E W Sonja Grønbjerg J Mette Høy F X Bajos Trigon *) Skib af under 0 tons brutto.

15 7 OVXY til OWGL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVXY Inger Kansas OWAU Aarø OWDQ Z Havfruen V Birgit Holst R Sand Kirk OVY A Grethe Steen W Polarmoon S B Merc Orientalis X Kronos T Arsenal C Vestfart Y C. Trillingsgaard U Mærsk Tackler D Brattingsborg Z Ullalis V Britta Jørgensen E Persian Reefer OWBA Feggesund W Bente Stenberg F Tove Lönborg B Beira X Mor-Viana G Hans Peter Elsa C Gedser Y Hanne Marianne H Avatre D Karen Marie Høy Z Helga Bewa I Branly E Karelli Coast OWEA J Marius Boel F Sorte Engel B Dagmar Aaen K Alderney G Anita Dahl C Leda Mærsk L Otel H Neptun D Ulf M Adm. Courbet I Juels grund E Kaperen N Navo J Capricorn F Prima Mærsk O Grethe Dania K Beth G Pavk P Ninet L Apataki H Kristina Coast Q Saralil M Thyholm I Hippapotamus R Per Løkke N Viking J Danmark S Kärnan O Barsø K Eva Tholstrup T Mican P J. P. Nielsen L Dannebr U Silverfjord Q Nordby M Tiki V Nordtramp R Hanne Carsten N W Nico Bro S H. Børsmose O Krista Rud X Imak T Marie Nordfisk P Y Agnethe Holm U Lasiry Q Gudrun Danielsen z V Amorin R Pep Nautic OV ZA Mærsk Server W P. Lind S Else Cat B Liselil X Karla Enevoldsen T Lars-Is C Stevnstrader Y Elly U Diana Lion D Captain Magellan Z Jens Broe V Sara E Regina Mærsk OWCA W Kongsdal F B X West-Point G St. Lawrence C Erika Westh Y Irma H Susanne Kent D L. P. Viking Z I Capio E Anna Madsen OWFA Piscator J Reykjanes F Dryaden B Antoinette K Rosa Mærsk G Jybean C Judy L Richard Mærsk H Guanjenka D Edith Buch M Romø Mærsk I Jette Marie E Bente Irene N Travemünde J F Mester O Else Smedegaard K Holmi G Dorte Peter P Roy Mærsk L Singapore H Dolphin Q Robert Mærsk M Spitsbergen I Birgitte Bruun R N Coral J S Vestjyden O K Ulo T P Nordic L Birkær U Ramona Q Ella Smith M Erna Mariane V R Idany N Starsea W Argus S Palnatoke O Syrodde X T Jens Peder P Pamela Y U Søster Q Z V Volmer R Miami OWAA Inger Sand W Hammershus S Eline B Merete Banke X Kvik T Astarte C Sinne Nordfisk Y Chastine Mærsk U Anni Nielsen D Stella Nordfisk Z Jesper V Harboøre E Rotna OWDA Grindal W A. E. S. F Bente Steen B AnneLotte X Ejner G Go-Go C Girdle Ness Y Caledonia H Amigo D Sanna z Libanon I Kenitha E OWGA Kingston Nexø J Planet F Nico B Casanova K Winni Dorthe G Ditte Hansen C Susanne Tholstrup L Vesta Fjord H Mom D Inger Margrethe M LisHanne I Tokido E Mollyhawk N Ziba J Bo F Mor-Setubal O Lisbet Tholstrup K Bell G Busuanga P LisanHil L Roxy H Atlas Scan Q Sylvia M Kong Olav V I Johanne Elise R Silja N Tyr J Ann S Luna Mærsk O Hanne Raunholdt K Yukon T Søren Roed P Janga L Ulla

16 OWGM til OWOY Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWGM Elna OWJI OWME Hermann N Savana J Niels Peter F Lissy Bjerregaard O K Helle G P Bente L Esther Knudsen H Lisse Ruby Q Keld M Lindinger Coral I R Else Junior N Fylla J Hvarre Bank S Galadriel O K T Island P Kirsten Bengtsen L Valle Kruse U Norco Q Peterna M V Emanuel R Ruth Madsen N Akvila W Lexa Mærsk S Mini Nordfisk O Telank X T Gert Nielsen P Ulla-Vita Y Lea U Charnella Q Meliza Høy Z Winston V Saskia R OWHA Thomas Jensen W Aula S Tamari B Sabina X Margrethe Høyer T Silverland C C. F. Jensen Y Hvidfisken U Bacardi D Tove Bonde Z Bona Gratia V Ayland E Else Marie Ejsing OWKA Wi-To Lion W F Leo B Sonja Egholm X G C Sancho Panza Y Jørgen Strandby H Stainless Trader D Anemone Z Søulken I Lidove E Strandholm OWNA J Bjørn F B Jessie-Heidi K G Aldebaran C Prosperity L Bikea H Fulvia D Westeraa M Merc Maris I Mette Coast E Teneriffa N Mermaid J F Cap Villano O Gudrun Kansas K Else Rud G P Lone-Jette L Henriette Mærsk H Ulina Q Mercanaut M I R Hansine III N Santa Maria J Helle-Ingrid S Hans Sme' O Hanne Gasberg K Maude Wonsild T Vestboen P Havmaagen L Helene Mærsk U Q Meretha M Christian Berg V R N Luzy W Sorgenfri S Anne Søbye O Esbjerg X Pobie-Bank T Haabet P Jensine Y Evelyn U Q Costas Z Volo V Nanorssuak R Frank- Maiken OWI A Lathyrus W Iput S Johnny Bødker B Helle-Dorthe X Tine Bach T Jytte Thatt C Brinchborg Y Helvig U Balka D Falken Z Sevillan Reefer V Ørnen E Ærøsund OWLA Hanne Falck W Inge-Grethe F Falken B Helga Dan X Malou G Wivi Bewa C Elly Rønn Y Mainland H Søløven D Kis Z Jørna I Falken E OWOA Rigel J Bodil Dammann F Jens Mærsk B Total Joy K Clara Mærsk G Rex C Marykeda L Kirsten Sandvad H Jytte Dania D Casuarina M Jette Bettina I Astoria E N Aslaug J Conny Lønbjerg F Hanne Martin O Bodil Riis K Fuga G Jona P Birgitte Lönborg L Verona H William Jørgensen Q Hukewi M Heimdal I Karen Helene R Prres N Peter Theilgaard J Jylland S Ane Marie Grenius O Ulla Viola K Kunda T Hage P Martine L Kjeldbjerg U Q Esso Stockholm M Ingelil V Peleus R Helene N W Fortuna S Svitzer O Vendsyssel X T Silbjerg P Bente Dania Y Basalt U Nautik Q Hans Christian Z Cassiopeia V Helge Andersen OWJA Thela W Blus R Vibeke B Frem X Slusen S Leithe Senior C Dagmar Mærsk Y T _ D Laura Mærsk Z Berit-Laila U Suhenki E Olga Boel OWMA Hera V Rexona F Søren Nyborg B Susanne-Klaus W Grethe Coast G Ditte Skou C Sonja Joan X Montana H Diana Skou D Hanne Bork Y Else Damgaard

17 9 OWOZ til OWXM Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWOZ Karen Rønn OWRV Birgithe Heinrich OWUR Suma OWPA Silvano W Siloam S Nordcaperen B Inger Skou X Thala Dan T C Karoline Svane Y Ulla Grau U Ventefjord D Dorte Z Janne-Malene V Kirsten Schack E Svendborg OWSA Tine Tholstrup W Miki Højbjerg F B Jane Jørgensen X G C Rodney Y Henning Brink H Sylvana D Grethe Peter Z H. Mathiasen I Aquanaut E Marie OWVA J Hervig F B Aglantha K Argus G John Madsen C L Kirstine H Birgit Rønn D M Mars I Birte Brink E Delta Dan N J F Danmark O Atlanta K Jens-Is G Stevnsnæs P Hammer Bakke L Olan H Susanne Baun Q Magleby Mærsk M Sisimiut I Margot R Gitte Henning N Martha J Scavenius S Gaia O K Dorte-Jøn-Zøe T Kema P Kirsten Jepsen L Elmos U Ene Q Leif Stærke M V Jette R Jonna Kongerslev N W S Thyland O P. M. Kjøbmand X Käte T Torben Smed P Ida Clausen Y Sprø U Mette Kynde Q Lola Z Kentala V R Anette Frølund OWQA Rumby W Kamina S Mersey Nord B Otto Priess X Vestvind T Dorte Woller C Mentor Y Mary U Græsholm D Pacific Proctor Z C. A. Rønn V Alvilde E Vesterby OWTA Niels Hjørnet W Stella Maris F Lis B Søblomsten X Trend G Chrestence C Taars Y H Mette Christensen D Ole Kynde Z Havfugl I Zarepta E Atlas OWWA Milton Annebeth Vibeke Lönborg J Pansy F B Helle-Birgitte K Hanne Jette G Åse Troldborg C L H Niels Erik D P. Jerup M Regitze Møgelvang I E Niels Kirk N Jedi Lundholm J Midway F Marianne Bødker O Scaw Proctor K Jan-Ole G Apollo P Elben L H Roman Reefer Q Laust Rud M Wiota I Helle Dorrit R Anders Nees N Makivije J Ruth S Slettestrand O Pep Sea K Signe Tholstrup T Greif P Haabet L Kajama U Fiskenes Q Hartvig Mærsk M S. G. Tholstrup V Vagn Berg R Connie Dam N Kondor W S M. Røntved O Inger Bast X Birte Steen T Isefjord P Ritalil Y Marion U Prinsesse Margrethe Q Piscator Z Sampo V Merc Groenlandia R Kurt Ivan OWRA Maagen W Karen Møller S Mona B Bremer Anwalt X Hering T Nielan C Paula Holm Y Moa U Helios D Magda Z Jens T. V Hjarnø E Frigga Buur OWUA W Ibæk F Birthe B X Kaluna G Puk C Nanny Y Ostbank H Lillian Mygind D Susanne Frank Z Else I Themis E Boma OWXA Jenbo J Hunter F Klipo B Sortside K Penilen G Grethe C Else Priva L Hanne Tholstrup H Kivi D Agnete M Maran Atha I Hjorten E Ruth Kryger N Captain Scott J Lisbeth F Venitofte O Lykke K Northern G Malene P Jane Kristine L H Bjarnov Q Charlotte S. M Anna Elise I R Noralil N Henny J S Trine Kyed O Martha K Rosvig T Orion P Nordboen L Brovig U Merc Aequator Q M Jegens Pacific Skou Karen Wonsild

18 OWX N til OXG A 0 Kendings- Skibets navn Kendings- Skibets navn signal signal Skibets navn OWXN Ryvingen OXAJ Pollux OXDF Holmsland O Elin S. K Kimik G P Marie Mærsk L Polarstjernen H Daniel Q M Bliksø I Elite R Mette-Antony N Valdemar J Pappabank S Benbola O Svea Viking K Danmark T P Breum L Kirsten Skou V U Sinkbæk Coba Q Whitehaven M R Vega N Lisbon Star W Putte Pan S Alma Ruby O Texel X Adda T Egin P Gerth Kristian Y Törnö U Marina Coast Q Jeppe Jensen Z K. Heiselberg V Sea Pearl R OWYA Ebba Pedersen W John Thode S Skawboen B Vesterhavet X Vera T S. A. Gudmand C I. A. Strande Y Simmelholm U Garm D Tomm y Jensen z V Elsi Muff E Skibladner II OXBA Tuna Glipper W F Annie Kirk B Tenzing X Skagklit G Svendborgsund C Zion Y H Jette Bovbjerg D Damaris z Domino I Deneb E H. P. Brink OXEA Hanne Hansen J Karen Danica F Merci B Dagny Skou K Posolan G*) W. A. Graah C Rollo L Stanley H Knud Mærsk D Ray M I Vesterø E Rainbow N Stella J Solon F Jette Pihl O K Mingo G Emmaus P Stella Polaris L Sara Nees H Susanne Hjelm Q Kommandøren M Bellis I Mimer R Silja Dan N Poul Frank J Thronder s Ann Betty O Silver Pit K Mads Peder T Lødver P Karl Thygesen II L Hans Jonas U Helletina Q Birthe Høy M Oke V Kirsten Hanserak R van Dyke N Kastrup W Klondyke S Skiron O Vera Bager X Bore II T P Rall Y Else Vrist U M. H. Beyer Q Chr. Engbjerg Z Susanne Bo V Lone Pedersen R Anna Margrethe OWZA Ditte W Duo S Aldian B Elly Frem X W. Klitgaard T Anne Lea C Svend Iver Y Pia Vanggaard U Christen Harbo D Sundeved Z Shepard V E Gitte OXCA Janto W Dorte Steen F Mona Lis B Klitrosen X Vera Lau G Petrea Lilleøre C Cremona Y Mira H Sundia D Grusa Z C. Hjørnet I Bulbjerg E Jens Kristian OXFA Hanne Skou J Nordsjælland F Tinto Mara B Bunker Esso K Ternen G C Lantana L Baunholm H Caliba D Hans Starbæk M Stinne Peter I Manila E N. Chr. Christensen N Peter Mærsk J Nilaus F Tutte O Sølve K Musholm G Nordholm P N. P. Jensen L Marianne Dancoast H Ujuat Q Nova Scotia M Alice Bewa I Flyvefisken R Dybet N Merc Enterprice J Svengulf Mærsk S Nore O K Tejsten T Steffen Møller P Knud Dammann L Shanty U Jesper Clausen Q H. I. Sonne M Stephan V Robinia R Cyanea N Oksø W Anette Berlau S Jytte Skou O Centauri X Alice Tor m T P Morten Y Gunhild Tor m U Kinna Dan Q Skjold z Hanne Mary V Torino R S. L. 6. OXAA Laila W Betty Nordgas S Karmor B Prinsesse Benedikte X T Hans Mærsk C Susanne Dania Y Gemali U Vesta D Dorit Skou Z Vinkel V Normark E Milano OXDA Kabelfisken W Nina Andersen F Brundlund B Ourø X Mette-Frank G C Y Gertrud H Nordia-N. D Olivia Winther Z Ilse Clausen I Trañk E*) Floto OXGA Elisabeth ) Skib af under 0 tons brutto.

19 OXGB til OXON Skibets navn Skibets navn Skibets navn OXGB O X I W Line Bay OXLS Sjælland C Nauja X Hulda Mærsk T Gitte Høy D Nordsøen Y Allan G U Ægir E Mette Hansen Z Mercantine V Anne Mette F Lindinger Gold OXJA Askø W Ingrid Holm G Gitte Friis B Otanny X Mytilus H Karna C Y BoErik I Gorm D Rotby Z Dan Thomas J E Inger Kirstine OXMA K Anne Bravo F Christian Mærsk B Fyn L Agnes Margrethe G Mignon C MorSines M Thurø H J. P. Gregersen D Aranya N Michael værksteds I Sitka E Stainless Carrier pram I J Betty Nielsen F Europa O Store Ole K Monty G Frigg P L Ameland H Ercato Q Arctic Pilot M Indiana I Langholm R N Nukik J Jane S Nyborg O Gunlan K Merc Jutlandia T P Merc Mariner L Lisboa U Q Bredgrund M Østre Færge V Bådteatret R N Sct. Knud W S Basra O Ole Nielsen X T Laura Dam P Karen Nordfisk Y Arrebo U Johanne Dan Q Susanne Kris Z V Caspar R Karl Johan OXHA Birthe Jørgensen W Eknaren S HalsEgense B Gerdi X Grethe Just T Mallemukken G Jette Kristine Y Starlight U Very D Susanne Z Dagmar Skou V Morena E Watchet Star OXKA Hebe W Rikke Susanne F Sinai B Susanne Høy X Peter Bak G Arkona C Evelyn Mærsk Y Avance H Jenki D Juelsminde Z Bressay I Disken E OXNA Lindy Grønkjær J Agnethe Sandgreen F Aggerbo B Ibiza K Kenic G Randaros C HansIs L F.B. BO H Malik D Rugholm M F.B. IB I Mercantas E Rita Nielsen N F.B. OD J LilGit F O Shetland K Mette Polaris G Ida P F.B. RA L B P Nette H Marie Steen Q M Lindinger Emerald I Ellen Dorte R N Gea Sander J Bodil Maria S Heimdal O Tonni Knudsen K Poul Joan T F.B. AL P Ulvedal L P. Hundebøll U F.B. RØ Q No. M Christian Rønn V Gudrun Mærsk R Strømegg N Ritano W s Korsør O Catrine K. X Hannibal T Christa P Polar Scan Y Jarl U Odin Q Eva Nordfisk Z Bente Brinch V R Søholm OXIA Plagen W Oudewater S Vaadhøj B Inga Berg X Presseren T Helle Jørn C Holger Y BirgitteMaria U Betina Højer D Pondus Z V H. N. Rasmussen E Lotus OXLA Rømø W Vibeke Nielsen F B Juanita X Esso Aalborg G Mackenzie C Delfia Y Chilean Reefer H Ida Maria D Lacerta Z Pandalus I Udbyhøj E Lønstrup OXOA Saxtorph J F. B. 0 F Grethe Thygesen B Ann Lise Tholstrup K Estelle Mærsk G Adi C Stenbideren L Jette Wonsild H Christina Østbirk D Dan Viking M Horsens III I Westerland E Forsøget N J Sif F Nordklit O Frøsang K Michael George G Dormy P Katrine Dancoast L Decimus H Ilik Q Tove Holm M Thor I Crescent R Jørn P. N Thor J Peder Ott S Isbjørn O Hela K Laila Virino T P DortheElisabeth L U Ulla Barsøe Q Anita M Marianne Tholstrup V S. L. 6 R F. B.Oiltrans N Meonia

20 O X OO til OXXB Skibets navn Skibets navn Skibets navn O X O O P Q R S T U V W X Y Z OXPA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXQA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z OXRA B G D E F G H I J Anmarthi Ikiut Sunrise Jomi Johanne Jensen Frida Harbo Lindinger Diamond Kirsten Coba Soraya Thomas Mærsk Kresten Morsing Grethe Bruun Benli Zippora Ingolf Becky II Cindy Nordlyset Herta Mærsk Omega Cementpilen Lindholm Lene Thorsen Geiser Sejs Grethe Larsen Merete Lau Helder Lone Wonsild Britta Holm Skarreklit Kamm a Irene Ib Ulrik Nordfisk Brison Th. Petersen Ulla Bech Johanne Rud Ivan Broe Grenen DonnaMargrethe Birthe Ras Søkongen Dux Danlise Kai Nielsen Løvenørn Gøte Roland Norderney Elna Rønn Carl Hansia Hertha Sylt Aage Ulla Jensen Jette Ty Goliath Steen Bødker Nonka Merc Asia Bani Kisser NordTex Susanne Klitgaard A. C. Krarup Sano Erna Høy Tit Rafaella OXRK L M N O P Q R s T U V W X Y Z OXSA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R s T U V W X Y Z OXUA B C D E F Ariel Relay Otwi Asa Hjortboen Storedal Benny Lilleøre Grete Skou Dan Anegen Ajda Flamingo Jan Erik Tindur Eva Sif Paloma Knud Petersen Villa Laibot Nancy Berlinga Vestholm Grane Priska Haakæda Kirula Vibeke Madsen Aase Høj Lene Lillian Mayflower Emm a Sophie Manîtsok Annette Zaar Chimera Storebjørn Bibi Lone Margrethe Eriksen Esso Danmark Grolien Lilla Dan Bodil Skare Forsythia Kirsten Aa Gamm a Dan Belinda Jo Bakken Linda Clausen Marianne Stausholm Jens Væver Diane Chris Peter Anker Kjølpen Carlton Ena West EstherMarie Lissi Ane Upernavik Karen Juhl Stevnsland Tenax Olympos Mary Rønn Cherie Dronning Ingrid Poul Egede Vivian Iversen K. J. V. Steenstrup Arlil OXUG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXVA B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXWA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXXA B Alice Høy Marie Skou Romsø Anna Winkel Peter Faber Alouette Lonni Nielsen Danna Nordfisk Starfish Bodil Jacobsen Sigrid S. Karen Bravo Svea Svend Sif Gotland Else Stevns Marit Mærsk Edith Ebsen Henrik Deichmann Heavy Scan Mombak Starholm Erik Boye Zoar Eir Althea Pluto Twea Ivy Taru Dumos Oda Sinaloa Ella Marie Betona Egenæs Ida Baagø Gremorelis Kraka Olsen Kyrie Hanne Dancoast Nordfarer Blaavandshuk Michigan Frigo Scan Femøsund L'amie IV Samka Torshammer Mette Kirstine Esso Århus Anders Holm Lars Mærsk Samantha Mols Dakota Amazone Karen Marie Kræ River Graadyb Ilka Sørine Tholstrup Jens Jensen Hille Frellsen Lone Borg Joela

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE ANDEN DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER TREDIE OFFICIEL

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Persontype (Beskrivelse) Person (Fornavn) Person (Efternavn) Distrikt (Distriktnavn)

Persontype (Beskrivelse) Person (Fornavn) Person (Efternavn) Distrikt (Distriktnavn) Indsamlingsleder Asta Gyldenkærne Skoven,Frederikss Indsamlingsleder Birthe Oue Hansen Vebbestrup,Mariag, Rold,Mariagerfjor, Ar Indsamlingsleder Lissy Wittendahl Sørig,Hjørring Indsamlingsleder Hans Kristian

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

DM mellem 2014 ma 25-08-2014 11:11 Resultater OE2003 Stephan Krämer 2008. Pl Stnr Navn År Klub Tid

DM mellem 2014 ma 25-08-2014 11:11 Resultater OE2003 Stephan Krämer 2008. Pl Stnr Navn År Klub Tid Side 1 D-10 (9) 2.8 km 0 Hm 12 K 1 205 Theresa Skouboe 10 Horsens OK 15:54 2 200 Sigrid Høyer Staugaard 10 FIF Hillerød Orientering 17:05 3 204 Amanda modler Hedemann 10 Faaborg OK 18:47 4 203 Silje Halberg

Læs mere

Bornholms Tidendes Grand Prix 2015 - Samlet stilling

Bornholms Tidendes Grand Prix 2015 - Samlet stilling Bornholms Tidendes Grand Prix 2015 - Samlet stilling Nr. Navn & Klub / By Fødselsår Tællende løb Point Mænd: 1. Jacob Seerup Kirkeby, Nyvest 2000 (7) 303 2. Mogens Lund, Viking 1987 (6) 292 3. Mads Bak

Læs mere

jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89

jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89 jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89 Ringsted, april1988 Ny firmaadresse. Det er nu -6 år, - 8 atletikstadions

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER:

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: J E l Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. Omslagsbillede: Philip Høpner.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. Omslagsbillede: Philip Høpner. H e r l u f s h o l m S k o l e J u n i 2 0 1 2 Leder Det bliver en spændende sommer og efterår vi går i møde på Herlufsholm Skole, til et længe ventet og ønsket projekt kan vi den 25.juni tage det første

Læs mere

Resultatliste: Kvindeløbet 2008

Resultatliste: Kvindeløbet 2008 1 00:19:06 Pernille Berså AGF Atletik 2 00:20:04 Tina Thomsen SMT's seje Miss'er 3 00:20:22 Merle Lorentsen SMT's seje Miss'er 4 00:20:56 Berit Melgaard Kibæk Motion 5 00:21:16 Patricia Lyng Bon'A Parte

Læs mere

Resultatliste. Klausie-løbet. 14 May 2008 Page 1 of 7

Resultatliste. Klausie-løbet. 14 May 2008 Page 1 of 7 Resultatliste Klausie-løbet 2008 14 May 2008 Page 1 of 7 10 Km Tid Nr Navn Post By Ald. MK Forening k 00:43:54 2E+03 Trine Andersen 7500 Holstebro 21 K 00:47:09 2E+03 Lena Bilberg 6950 Ringkøbing 17 K

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012 DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED Corporate Social Responsibility 2012 INDHOLD 3 MP STATEMENT 4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST 5 CSR-ORGANISATION 6 NYE KOMPETENCER 7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET 8 TALENTUDVIKLING

Læs mere

file://c:\documents and Settings\Lena\Skrivebord\resultat lang.html

file://c:\documents and Settings\Lena\Skrivebord\resultat lang.html Page 1 of 13 SM-Lang sø 14:02 Resultater Oprettet af OE2003 Stephan Krämer 2008 Pl Stnr Navn År Klub Tid Begynder (2) 3.5 km 14 K 1 158538 Lærke Ravnholt Jensen 08 OK Roskilde 39:12 2 161391 Mads Christian

Læs mere

RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM

RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM 2009/2010 Elevhåndbog 2009 / 2010 I N F O R M A T I O N Ringkjøbing Handelsskole Vasevej 20 6950 Ringkøbing Telefon 97 32 02 00 Redaktion: Else Kirkegaard, maj

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Stor- og forbundsmestre

Stor- og forbundsmestre 3* Stormester 1 Steen Møller... 4061 2* Stormester 2 Stig Werdelin... 3867 3 Jens Auken... 3752 4 Peter Schaltz... 3472 5 Johs Hulgaard... 3193 6 Lars Blakset... 2976 7 Dennis Koch-Palmund... 2662 8 Knud-Aage

Læs mere

DAF 1999 i tal. Erik Laursen (EL) Walther Gasbjerg. Arden Bogtrykkeri AJS FORSIDE: RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: REDIGERING & LAY-OUT: TRYK:

DAF 1999 i tal. Erik Laursen (EL) Walther Gasbjerg. Arden Bogtrykkeri AJS FORSIDE: RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: REDIGERING & LAY-OUT: TRYK: DAF 1999 i tal FORSIDE: Wilson Kipketer, SPARTA var igen i 1999 tilbage i den rolle, han havde i 1997. Kun 1 nederlag i 13 "finaler'' blev det til. Det blev også til jackpot i "IAAF's Golden League Meetings",

Læs mere

KMD IRONMAN Copenhagen 2013 DM resultater

KMD IRONMAN Copenhagen 2013 DM resultater Individual: Kvinder 18-39 år 1 98 Signe Nyby Fitness dk - TRI 56:36 14:53 2 3:00 1 5:32:05 32.52 24 2:17 3 3:22:44 4:48 1 9:56:40 2 75 Cecilie Mathorne Fitness dk - TRI 59:17 15:36 3 3:25 3 5:13:24 34.46

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne Dimitterede 1980 Alice Iversen 1980 sa Annemette B gekvist 1980 sa Annette Reimann Nielsen 1980 sa Birgitte J rgensen 1980 sa Birgitte Ude J rgensen 1980 sa Dorte Randrup Bhuto 1980 sa Elisabeth S rensen

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

9788741255064 INNOVATION Catharina Juul Kristensen, Gyldendal Søren Voxted Akademisk epub

9788741255064 INNOVATION Catharina Juul Kristensen, Gyldendal Søren Voxted Akademisk epub Liste oprettet: 30-04-2013 16:44:23 Identifier Titel Forfattere Forlag FilType 9788771182149 Lynspeciale Mette Bjørn Bogforlaget Frydenlund epub A/S 9788778878939 Den inkluderende skole Rasmus Alenkær

Læs mere

Den 30. november 2010. Region Sjælland. Borgertopmøde om klima - hvordan styrker vi klimaindsatsen i Region Sjælland?

Den 30. november 2010. Region Sjælland. Borgertopmøde om klima - hvordan styrker vi klimaindsatsen i Region Sjælland? www.regionsjaelland.dk/borgertopmoede2010 Den 30. november 2010 Region Sjælland Borgertopmøde om klima - hvordan styrker vi klimaindsatsen i Region Sjælland? Lørdag den 30. oktober 2010 kl. 10.00 17.00

Læs mere

banenr. 27 // FREDAG 21. SEPTEMBER 2012 // KL. 18.30 // PRIS: 20 KR. program

banenr. 27 // FREDAG 21. SEPTEMBER 2012 // KL. 18.30 // PRIS: 20 KR. program banenr. // FREDAG 1. SEPTEMBER 01 // KL. 18.0 // PRIS: 0 KR. Onsdag program den. februar 011 Pris 0 kr. // BANE 0 JVB-AARHUS.DK ATAK s Fødselsdagsløb 01 - amatørkuskenes store dag AARHUS 1 Velkomst To

Læs mere