DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE 97 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIE T 7. UDGAVE JANUAR 97 FORHANDLES FRA FARVANDSDIREKTORATET, NAUTISK AFDELING ESPLANADEN KØBENHAVN K.

3 Nærværende udgave er afsluttet d.. december 97, således at der er medtaget skibe, der var registreret senest denne dato. BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S KBHVN.

4 Indholdsfortegnelse. Index. Indledend e bemærkninge r V Key to the list. I. Fortegnels e over kendingssignale r (radiokaldesignaler) for danske skibe.... List of signal letters (radio call signals) of Danish ships. II. Registe r over de søværne t tilhørend e skibe 7 List of Danish warships. III. Registe r over dansk e skibe af 0 tons brutto eller derover med undtagelse af søværnets skibe skibe, hjemmehørende på Færøerne List of Danish ships excluding warships and ships belonging to the Faroe Islands. 9 IV. Registe r over rederiern e for de i afsni t II I optagn e dansk e skibe, rederier for fiskeskibe undtaget List of Danish shipowners contained in section III excluding owners of fishing vessels. 67 Tillæg. Supplement. a. Registe r over skibe, hjemmehørend e på Færøern e 90 List of ships belonging to the Faroe Islands. b. Statistisk e tabelle r vedrørende handelsflådens størrelse m. m 0 Summary of the mercantile marine. Side

5 Indledende bemærkninger til vejledning i benyttelsen af skibslistens registre. Afsnit I. I henhold til sølovens tildeles der ethvert registreret dansk skib (herunder skibe, hjemmehørende pâ Færøerne samt søværnets skibe) et kendingssignal, der tillige tjener som registreringsbstaver. Forsåvidt skibet er forsynet med radiotelegraf eller radiotelefon, er kendingssignalet tillige dets radiokaldesignal. I henhold til bekendtgørelse nr. af. maj 96 består kendingssignalet enten af bstaver eller tal bstaver indenfor de Danmark i henhold til den internationale telekommunikationskonvention forbeholdte serier OUAA-OZZZ, XPAA-XPZZ, PAA-PZ Z QAA-QZZ. Endvidere kan der tildeles skibe, der ikke kan forventes at blive udstyret med radiotelegrafanlæg, kendingssignaler, bestående af bstaver tal indenfor serierne O W 000-O W 999 X P 000-X P I fortegnelsen over kendingssignaler er optaget alle danske skibe, der er forsynet med sådanne signaler, ordnet efter kendingssignalernes alfabetiske numeriske rækkefølge. Fortegnelsen omfatter således såvel registrerede skibe af 0 tons brutto derover som skibe af mellem 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring. I fortegnelsen er endvidere medtaget sådanne ikke-registrerede skibe, som er forsynet med radiotelegraf eller -telefon af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet har erholdt tildelt et radiokaldesignal indenfor ovennævnte grupper*). Disse skibe samt skibe af mellem 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, findes ikke opført i listerne over skibe rederier (afsnit III IV samt tillæggets afsnit a.). For registrerede skibes vedkommende tjener kendingssignalerne, der anføres i et sådant skibs nationalitetsbevis indhugges, almindeligvis i agterkanten af storlugen, til at identificere skibet, idet bstaverne følger skibet, sålænge dette er registreret som dansk. et O X X O er indtil videre forbeholdt til anvendelse som radiokaldesignal ved regeringsudsendelser til samtlige danske skibe, kendingssignalet O Y D R benyttes som transmissionsassistancesignal (kollektivt kaldesignal) til hjælp for skibe, der med bistand af mellemliggende stationer ønsker at opnå forbindelse med stationer, som ligger udenfor deres egen stations rækkevidde. Afsnit II. I dette afsnit er opført søværnets skibe. Registrerede skibe under forsvarsministeriet, herunder i særdeleshed skibe, tilhørende civile institutioner, findes opført under afsnit III IV. Afsnit III. I dette afsnit er optaget alle registrerede danske skibe af 0 tons brutto eller derover, samt registrerede skibe, der har været målt til denne størrelse, selvom de nu er ommålt til under 0 tons. Skibe af mellem 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, er altså ikke optaget i dette afsnit. Skibe, hjemmehørende på Færøerne, er opført i tillægget, afsnit a. Spalte., se bemærkninger ovenfor til afsnit I. Kontrol nr. er den betegnelse, som af statens skibstilsyn er tillagt skibet. Kontrol-nummeret består af et bstav et løbenummer for skibet.**) Bstavet i kontrol-nummeret svarer til følgende kategorier af skibe: A. Klassede passagerskibe. G. Ude dampskibe. B. Ude passagerskibe. H.» motorskibe. C. Klassede dampskibe. J.» sejlskibe med hjælpemaskine. D.» motorskibe. K.» sejlskibe. E.» sejlskibe med hjælpemaskine. M. Lægtere andet materiel uden fremdriv- F.» sejlskibe. ningsmiddel. P. Passagerfartøjer af under 0 tons brutto. *) Visse skibsstationer med ringe sendeeffekt i ikke-registrerede fiskefartøjer af under 0 tons brutto erholder ikke tildelt radiokaldesignal som anført, men benævnes med fartøjets navn, efterfulgt af havnekendingsnummeret. **) Kontrol-nr. tildeles ikke lastskibe af under 0 tons brutto.

6 VI Spalte. Såfremt et skib har ændret navn siden sidste udgave af Skibslisten, fremgår dette af fortegnelsen, side 6. Det anførte er det for skibet valgte jfr. sølovens. Spalte giver oplysning om skibets type, anvendelse, hvoraf det er bygget. Der er anvendt følgende forkortelser: A. = alm (elm.) Kr. = kran. B. = bøg. L. = lærk. Bj. = bjergningsskib. Lf. = lystfartøj. Bjkr. = bjergningskran. Lgt. = lægter, (pram). Bjlgt. = bjergningslægter. Lst. = lastskib. Bgs. = bugserskib. M. = motorskib. D. = dampskib. Oregp. = oregon pine E. = eg. Pa. = skib, der er indrettet til at F. = fyr. Ff. = fiskerfartøj. Fg. = færge. Patr. Fry. = skib, hvis hovedlastrum er Pitchp. indrettet som kølelastrum. S. Fy. = fyrskib. Sdp. GFP. = glasfiberarmeret polyester. SM. Hvalf. = hvalfanger. Stl. Is. = isbryder. T. medtage flere end passagerer. = patruljefartøj. = pitchpine. = sejlskib. = sandpumper. = sejlskib med hjælpemotor. = stål. = teak. J. = jern. Tk. = tankskib. Ud. = uddybningsfartøj. Spalte udviser maskinens (motorens) officielt fastsatte hestekraft. Denne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den»indicerede«hestekraft eller»bremsehestekraften«. Spalte. Forsåvidt angår i udlandet byggede skibe, der først på et senere tidspunkt kommer under dansk flag, kan de til rådighed stående oplysninger om byggeår være mangelfulde. Ved redaktionen er fulgt det princip at medtage de foreliggende oplysninger, forsåvidt disse med rimelighed kan antages at være rigtige. Oplysninger om ombygninger er ikke medtaget under hensyn til usikkerheden ved skønnet over, i hvilke tilfælde der foreligger en ombygning, da der ikke står oplysninger til rådighed for redaktionen til belysning af spørgsmålet om den enkelte ombygnings betydning for skibets værdi. Forsåvidt et skib er t i et anerkendt klassifikationsselskab, er dette anført med et bstav, der angiver vedkommende selskab efter følgende system: A. = American Bureau of Shipping G. = Germanischer Lloyd I. = Registro Italiano Navale L. = Lloyd's Register of Shipping N. = Det norske Veritas V. = Bureau Veritas Spalte 6 7. Rummålet registerton ( = 00 engelske kubikfod) svarer til kubikmeter. Målingens hovedresultat udtrykkes som: a) bruttotonnagen, der omfatter tonnagen af alle lukkede rum i skibet med undtagelse navnlig af dobbeltbundtanke - på visse betingelser rum i skibets øverste mellemdæk over dets øverste dæk, b) nettotonnagen, der fremkommer ved i bruttotonnagen at foretage fradrag for: ) rum for fører mandskab samt rum for navigering skibets drift, ) rum for fremdrivningsmaskineriet. Et skib af»shelterdæk«typen kan måles til to forskellige sæt brutto nettotonnager alt efter, om rummet i øverste mellemdæk (»shelterdækket«) inkluderes i eller holdes udenfor tonnagen. Det har tidligere været en betingelse for, at det øverste mellemdæk kunne fritages for inkludering i tonnagen, at dette dæk har været forsynet med en tonnageluge med midlertidige lukkemidler. Efter. januar 967 vil det øverste mellemdæk kunne fritages for indbefatning i tonnagen, så når tonnagelugen er permanent lukket, eller der ingen tonnageluge findes, forudsat at basislinien for et skibssiden påmærket tonnagemærke ikke er under vand. Hvis der for et skib i spalte 6 7 er angivet bruttotonnager nettotonnager, er skibet forsynet med et målebrev med begge de nævnte sæt tonnager, hvoraf det mindste sæt svarer til, at tonnagemærkets basislinie er over vand.

7 VII Mange skibe af»shelterdæk«typen er fortsat forsynet med målebrev med kun et sæt tonnager, de anførte tonnager for et sådant skib kan derfor svare til, enten at rummet i øverste mellemdæk på tidspunktet for redaktionens afslutning er holdt udenfor tonnageberegningen, eller at rummet på nævnte tidspunkt er medregnet i tonnagen. De to decimaler, hvormed brutto nettotonnagen beregnes af målingsmyndighederne, er ikke medtaget i spalte 6 7. Når der foran tonnagen er anført et»c.«(cirka), er de pågældende tal ikke udtryk for en af danske myndigheder foretaget måling af skibet, idet dette indtil videre sejler på et af en dansk konsul i udlandet udstedt midlertidigt nationalitetsbevis. Spalte angiver skibets rederi dettes. Er en enkeltperson anført som rederi, er denne eneejer af skibet. Partrederier er hvad enten de har særligt navn eller ikke anført som»partrederi«med angivelse af den bestyrende reders navn. Interessentskaber kommanditselskaber er anført med angivelse af evt. navn, eller hvis det ikke har navn som»interessentskab«eller»kommanditselskab«. Endvidere er anført rederiets. Aktieselskaber, foreninger, m.v. er anført med selskabets navn. Tegnet i nen af de foran nævnte spalter angiver, at den pågældende oplysning savnes. Afsnit IV. I dette afsnit er opført rederierne for de i afsnit III anførte skibe med undtagelse af fiskerfartøjer i alfabetisk orden. Under hvert rederi er anført de dette tilhørende skibe undtagen fiskerfartøjer anbragt i alfabetisk orden. Partrederier er anbragt under den bestyrende reders navn, idet hans stilling som sådan er angivet ved ordene:»best. reder«udfor det opførte skib. Er ordene:»best. reder«anbragt udfor et enkelt eller enkelte af flere skibe, angives, at den opførte person er bestyrende reder i partrederi for nævnte skib eller skibe, medens han er eneejer af de øvrige skibe. Navngivne interessentskaber kommanditselskaber er opført alfabetisk under selskabets navn. Ikkenavngivne interessentskaber kommanditselskaber er opført under»interessentskabkommanditselskab«. For selskaber, foreninger andre sammenslutninger herunder interessentskaber kommanditselskaber er anført direktion, korresponderende reder eller evt. bestyrelsesformand. Overalt er anført rederiets, bortset fra partrederier, hvor den bestyrende reders er anført. Tillæg. Afsnit a. Registrets oplysninger hidrører fra politimesteren i Thorshavn, der varetager registreringen af skibe på Færøerne som færøsk særanliggende. Registret omfatter alle registrerede skibe af 0 tons brutto eller derover, hjemmehørende på Færøerne o: med i færøsk havn. Angående forståelsen af de i registrets spalter givne oplysninger henvises til de til afsnit III ovenfor givne forklaringer. Spalte. Betegnelsen»P/f«er forkortelse af»partafelagid«, som er den færøske betegnelse for aktieselskab. Betegnelsen»L/f«er forkortelse af»lutafelag«, som er den færøske betegnelse for interessentskab. Betegnelsen»A. m. b. a.«er forkortelse af»andelsselskab med begrænset ansvar«. Såfremt et skib har ændret navn siden sidste udgave af skibslisten, fremgår dette af fortegnelsen, side 0. Afsnit b. Tabellerne er udfærdiget af Danmarks Statistik.

8

9 I. Fortegnelse over kendingssignaler (radiokalde signaler) for danske skibe*), herunder skibe, tilhørende søværnet, skibe, hjemmehørende på Færøerne. OUAA til OUHJ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUAA OU CM OUEY B N Z G O OUFA D P B E Q C F R D G S E H T F _ I U G J V H K W I L X J M Y K N z L O OUDA Dannebr M P B N H. V. Ravn Q C O R D Sieipner P S E LVG Q Faros T F LVG R U G LVG S V H T W I U X J V Y K W Z L X OUBA M Y B N Z C O OUGA D P B E Q C F R D G S E H T F I U G J V H K W I L X J M Y K SKA N z L SKA O OU EA M SKA P B N Q C O R D Bellona P SKA 6 s E Q SKA 7 T F R SKA U G Flora S V H Triton T Ditte Hastrup W I U X J V Agdlek' Y K W Mallemukken Z L Hvidbjørnen X Maagen OUGA Delfinen M Vædderen Y Agpa B Springeren N Ingolf Z Teisten C O Fylla OUHA Heidi D Henrik Gerner P Peder Skram B Amanda E Spækhuggeren Q Herluf Trolle G Svend Damman n F Tumleren R D Alba G Narhvalen S E Bob H Nordkaperen T F I U G Lindinger Amber J V H Langli K W I Sydfyn L X J Mona Marie *) I fortegnelsen er endvidere optaget radiokaldesignalerne for ikkeregistrerede fartøjer under 0 tons brutto, der er forsynet med radioanlæg.

10 OU til OUPX Skibets navn Skibets navn Skibets navn OU Rita Irena OUKG OUNG Dixi L Hanne Wejse H Anne Lyng D Ken M Rosa Pantos I Søren Larsen E Kleven N Taterak J Lagan F Jan Mayen O Douro Star K Anna-Bendi G Ballen P Faaborg L Kolstrup H Tabita Q Andreas Boye M Ingrid Bro I Ingela R N Anne Kirstine J S Sonja Jensen O Pirigi K Cici Milan T Nordjylland P L Jade U Inga Riis Q Quintus m Lady V Klintland R Abrona N Titan Vivian W Sonja Bewa S Merkur O Galway X Marie Viking T Husavik P Ærø Y Bota U Eva Silvana Q Aage Z Lolland V R Petra OUIA Olga Pantos W S Anker B Bass Rock X Fanø T Kimber Kununguak C Minerva Y Mizpa U D Trippe Z Merc Baltic V Aggersund E Ane Johansen OULA Allesøe W F Sival B Klitjyden X Elinor Petrine Continental Jebsen Annette I Øresund E Smut OUOA Minoris G H Merc G D Tavana Michael Y Z Dania J Orient F Skjelskør B Mette K Henny Bork G Patria G Magenta L Marina H Søren Thode D Tobias Mærsk M Santos I Simba E Albatros N J Chr. Degn F Lysegrund O K Sonjan G Margit P Marie Vest L Calypso H Q Irene M Boye I Trille R Signe Junior N Napoli J Skallingen S Lica Mærsk O Mandalay K Kirsten T Thorsminde P Triane L Suzan-Jøn-Zøe U Pandion Q Athos M Trigla V Windy Luck R Ditte Holmø N Juliane Marie W Frisco S Nr. O Andrea X Dronning Margrethe T Onyx P Lotte Mejdahl II U Q Elsa Tholstrup Y Lars Mikael V Blue Star R Dania Z Høgen W Goliath Gøl S Falcon OUJA Pauline X Svanen T Anna-Ester B Aya Trigon Y Palermo U Løj bjerg C La Mer Z Kronan V Carl Jacob D Per OUMA Laurits Kruse W Nette Theresa E Helene Clausen B Maria-Regina X Gabriel F Marselis C Lilleheden Y Susi Ann G Frithiof D Savik Z Rosa H E OUPA Pandora I Misigssut F Tycho Brahe B Brage J Phyllis G Drot C Betty Fjord K Monaco H Karen Frem D Nippon Reefer L Lugano I Prinsesse Elisabeth E Septimus M Lena Sommer J Bergliot F Aron N Afrika K Esperance G Lotte Ty O Wreth L Adda Strandbo H Rebis P Krista Byskov M Oluf Mærsk I Vendia Q Magda Bruun N Kirselly J Saima Dan R Lizzi Thomsen O Toto K Barracuda S P Ærø-Pilen L T Thilte Rønn Q Kirstine Jensen M Fürst Schwarzburg U Star R Trulle Vanggaard N Octavus V Kr. Heerup S Frode O Bien W Pan T Jens Chr. Nordfisk P Billesborg X Mette Grud U Lucky Star Q Anna Johanne Y Blaabjerg V Aggersborg R Syveren Z Tina Pantos W Rita Mærsk s Uglebjerg OU KA X West Coast T Glenten B Alf. Bertelsen Y Karl Enevold U Vibeke Theilgaard C Lis Grau Z Urd V Magna D E Hercules Scan F OUNA B Blåside Atlantic W X Lumino Jaja

11 OUPY til OUYL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUPY Gleaver Bank OUS U Ane Knak OUVQ Marianne Plet Z Hellas V Barns Ness R Fie Welle OUQA Cecilie W Rubjergklit S Mille B Rockall X T Anette S C Helle Skou Y Frida Dan U Lesley-Ann D Peter Z Molboen V Anita Nellemann E Chr. Roust OUTA Anna W F Else Gitte B Vinga X Martha G Chr. Kynde C Atlantic Skou Y H Netsiden D Lotte Z Hornsrev I Vølund E OUWA Karin J Birgit Thygesen F Kim B Scandyk II K Rønboen G Polar Freezer C Ane Blander L Kolibri H D Dorte Skou M Thingvalla I Aveiro Star E Maarup N Henriette J Randi Dania F O Hvalen K Gaunø G Lalandia P L Vestkysten H Haslach Bewa Q Morthorst M Susan Iversen I Arctic Venture R Rio N Margaret Gord J Monsunen S Søren Madsen O K Jacob NordAls T Satu P Thora Dan L U Veronica Q Anna-Bella M Cecilie Mærsk V R Tonna N Quest W Henny Mona S Elin Rom O Ancona X Palle T Nordglimt P Sandvik Y U Limona Q Unit Scan Z Eduard V Skjoldnæs R Abelone OURA Hammeren W Alfa S B Hannæs X Melingsvaag T Laura C Catrin Y Lis Susanne U Lars Hyldig D Siri II Z Jan V Fursund E Bettina OUUA Rolith W F B Tut X Merian G Avoq C Salta Y Merc Polaris H Kalkas D Brynhild Kirk Z Karen Kirk I E Nissum OUXA Inna J Ole F B Charlottenborg K Cleo G Rositta C Ivan Fugleberg L Singö H Nestor D Margrethe Sandved M Heri I E Karen Svarrer N Karvald J Linda-Marie F Drejø O Renita K Gurli Drewsen G Bodil Knudsen P Finn L H Q Boringia M Dirch Mærsk I Dykkeren R Jens Rand N Petrus J Arne S Navi O Frans Jørn K Sylfiden T Burgundia P Blue Lady L Rosnæs U Jane Kynde Q Helgenæs M Jørgen Sloth V R N Anni Tornby W Emm a S Henry O Margrethe X Christella T Erantis P Y Deget U Oda-Hil Q Tina Buur Z Ituata V Lora R Anne Linda OUSA Batory W Helgoland S Cliff III B Gedovia X Hilda T G Bendy Y Hvalpsund U Tine Annette D Peder Most Z Arroi V Marie E Erna OUVA Bente Houborg W Olga Mærsk F Ann Katrin B Judith Maidorf X Sigandor G Anders Martin C Gert Hansen Y Dyrnæs H Erna D Inger Z Anja I Anne Birthe E Lise-Britt OUYA Merc Selandia J Erna F Ingrid B Viggo Scan K Nordstrand G Jørgen Ole C Knud Sif L Stornoway H Asta D M Loke I C. Molsen E Møn N Tina J Birgitte Brink F Dana Corona O Fuurø K G Kathrine Petersen P Tanja L H Q Havlit M I Helle Wonsild R Maritana N Roshage J Nelly S Bent Barsøe O Astrid Rarberg K Svend Mærsk T Fyrholm P Songvaar L Baltic *

12 OUYM til OVGZ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUYM N O P Q R S T U V W X Y Z OUZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVBA B C D E F G H Mariane Dorthe Ikaros Trein Mærsk Nordlyset Jane Nymann Tove-Annette Porzana Oranje Tonni Vadsager Jørgen Helle Steen Habi Horisont Erria Marstal Akeleje Gratia Toledo Martha Iversen Rørvik Eirene Chr. Tudborg Chita Hanne Junker Anja Käte Sea Star Ruth Lönborg Spurn Jacobine Ingrid Harbo Skejnæs Danbo Hansaline Opus Legind Bjerge OVBI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVGA B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OV DA B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z OV EA B C D Rimfaxe Skinfaxe Daphne Dryaden Havmanden Havfruen Najaden Nymfen Neptun Ran Rota OV E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVFA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z OVGA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z Asvig Mosvig Sandvig Sælvig Ulvsund Aarøsund Aissund Egernsund Grønsund Guldborgsund Omøsund Vilsund Glenten Gribben Høgen Søløven Søridderen Søbjørnen Søhesten Søhunden Søulven Falken MHV 70 MHV 60 MHV 6 MHV MHV 90 Y Y9 MHV MHV 67 MHV 7 MHV MHV 7 MHV 7 MHV 6 MHV 7 MHV 6 MHV 6 MHV 6 MHV MHV

13 OVHA til OVPN Kendings- Skibets navn Kendings- Skibets navn signal signal Skibets navn OVHA MHV 6 OVJW Springeren OVMS B MHV 6 X Ertholm T C Y Lohals U D z Anni Elisabeth V E MHV 66 OVKA W F B X G MHV 7 C Y H MHV 7 D Z I MHV E OVNA Alholm J MHV F B K G Langeland C Ertholm L H D M MHV I E N Svanen J GLM F O Thyra K GLM G P L H Q M I R N MSA J Barsø S O MSA K Drejø T P MSA L Romsø U Q MSA M Samsø V R MSA N Thurø W S O Vejrø X T P Farø Y U Z V Q Læsø R Rømø OVIA Peter Githa W S B Najaden X T C Sailor Y U D Tove Lindinger Z V E Balder OVLA W F Anne Marion B X G Nordic Proctor C Y H Klara Lilleøre D Z I Kirsten Bewa E OVOA Conland J Sperling F B Leon Sif K Ontario G MHV 69 C Kristel L Micky H MHV D Winston Churchill M Færø Bank I MHV 6 E Ulla Dania N Bjarne J F Leise Mærsk O Classensborg K G Løberen P Isabella L H Frida Holm Q Stralsund M I Fjams R Deimos N Falster J Lone Lönborg S O Fyen K Lita Bewa T Hedekær P Møen L Vibeke Vesta V U Viggen Estrid Q Sjælland M Frigga R N Long Forties W Egholm S O Signe Iris X Skawpilot T P Mærsk Fighter Y U Q Kongsnæs Z Fairbreeze V R Laila Mørup OVJA Kirsten Halskov W S Ida Høyer B Nikolaj Sif X T Henrik Sif C Venus Y U Søren Thomsen D Amalienborg Z V Ragnhild E Jens Alb OVMA W Brigit F Gudrun Nordfisk B MHV X Sicato G Laurits Stærke C MHV Y Jane Kidholm H Benny Guldberg D MHV Z Adolf Jensen I Peter Frem E OV PA Agssartut J Ellen Peter F B Tulut K G C L Bounty H D Peder Nees M Else Boel I E Snowman N Alfred Trigon J F Ya O Labrador K G Dorgit P Nadir L H Royal Star VI Q Rikke Steen M I Sea-Bird R Mercandan N J Esther Enevoldsen S Toke O K Mærsk Feeder T Træl P L Sandpilen U Normandiet Q M V Paul Barsøe R N Douvbach

14 OVPO til OVXX 6 Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVPO Anna Sten OV SK Rille Trigon OVVG P Mette Dania L Ann-Tina H Q Moria M Amm y Vanggaard I R ViBo N Kirsten Høy J S Eva Høeg O Loch Ness K T Kinshasa P Tina Käthe L U Cornelia Mærsk Q M V Holger Sif R Dinna Skou N W Kargit Bagenkop S Arkaluk Egede O X Finlandia T Stinne Weber P Y U Q Z V Lone Dania R OVQA Vimos W Skandia S B X Brigit Mærsk T C Auskerry Y Oreaden U D Tugdlik Z North Sea V E Kirsten Krarup OVTA Tisteløn W F Thor Stærke B BP Diana X G Ellen Pedersen C Biscaya Y H Kalø D Klinton Z I Edith E Meldula OVWA J Marie Schmidt F Cimbria B K Rikke G Ole Baunsgaard C L H Cathrine Lönborg D M Ormen I Anette Johannesen E N Anine Nordfisk J Kee Hwa F O Vesthering K Henriette Helleskov G P Likiva L Kis Skou H Q Grete Theresa M Bella Mærsk I R Sigridur N Lyngvig J S Gyda O West Sea K T P Morten Mols L U Erik Helleskov Q Nakuak M V Himmerland R Gitte Dorte N W Disko S Icecap O X Vennebjerg T Lebrian P Y Balder Buur U Skala Q Z Esso Baltica V Dorthea R OVRA Lisbeth Stegmann W Stevnsboen S B Else Lindinger X Ajfos T C Agda Schmidt Y Surrey U D Shell-Fuel Z Gitte Bast V E Knud Danielsen OVUA W F Inger Leif B X G Helle Alb C Lady Sea Y H D Crystal Scan Z I E Danzig OVXA Klapmydsen J Athene F Stardust B Eskimo K Parthenon G Greenland C Dana Sirena L A. T. K. Poulsen H Brodal D Olau Nord M Paul Rosenberg I Lady Valerie E*) Esbjerg (redningsbåd) N Susan Vendelbo J Marianne Hjorth F*) MRB 7 O Louis Mærsk K Lindinger Pearl (redningsbåd) P Susanne Scan L Berit G*) MR B Q Narhvalen M Polyzena (redningsbåd) R Jette Bue N Balco H*) Thyborøn S Lisbeth Bue O Cooler Scan (redningsbåd) T Ambrosia P Titan Scan I*) Skagen Havn U Vadehavet Q Merc Texco (redningsbåd) V Eyvind Sif R Kapeto J Guldager W Hans Hendrik S K X Rikke Lönborg T Tovelil L Lise Nielsen Y U Silvervåg M Digi Z Atrevida V Rathlin N Klap OV SA Annebjerg W Stefanie O Klip B Vikingbank X Kronborg P Preben Arie C Kibrian Y Inge Merete Q Olivia Mærsk D Karen Coast Z Velhelm Egede R South Sea E Glacia OVVA S Scoresby Sund F Mette Mejer B T Skagerak G Jean Enevoldsen C U Skuld H Silpha D V NielsOle I E W Sonja Grønbjerg J Mette Høy F X Bajos Trigon *) Skib af under 0 tons brutto.

15 7 OVXY til OWGL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVXY Inger Kansas OWAU Aarø OWDQ Z Havfruen V Birgit Holst R Sand Kirk OVY A Grethe Steen W Polarmoon S B Merc Orientalis X Kronos T Arsenal C Vestfart Y C. Trillingsgaard U Mærsk Tackler D Brattingsborg Z Ullalis V Britta Jørgensen E Persian Reefer OWBA Feggesund W Bente Stenberg F Tove Lönborg B Beira X Mor-Viana G Hans Peter Elsa C Gedser Y Hanne Marianne H Avatre D Karen Marie Høy Z Helga Bewa I Branly E Karelli Coast OWEA J Marius Boel F Sorte Engel B Dagmar Aaen K Alderney G Anita Dahl C Leda Mærsk L Otel H Neptun D Ulf M Adm. Courbet I Juels grund E Kaperen N Navo J Capricorn F Prima Mærsk O Grethe Dania K Beth G Pavk P Ninet L Apataki H Kristina Coast Q Saralil M Thyholm I Hippapotamus R Per Løkke N Viking J Danmark S Kärnan O Barsø K Eva Tholstrup T Mican P J. P. Nielsen L Dannebr U Silverfjord Q Nordby M Tiki V Nordtramp R Hanne Carsten N W Nico Bro S H. Børsmose O Krista Rud X Imak T Marie Nordfisk P Y Agnethe Holm U Lasiry Q Gudrun Danielsen z V Amorin R Pep Nautic OV ZA Mærsk Server W P. Lind S Else Cat B Liselil X Karla Enevoldsen T Lars-Is C Stevnstrader Y Elly U Diana Lion D Captain Magellan Z Jens Broe V Sara E Regina Mærsk OWCA W Kongsdal F B X West-Point G St. Lawrence C Erika Westh Y Irma H Susanne Kent D L. P. Viking Z I Capio E Anna Madsen OWFA Piscator J Reykjanes F Dryaden B Antoinette K Rosa Mærsk G Jybean C Judy L Richard Mærsk H Guanjenka D Edith Buch M Romø Mærsk I Jette Marie E Bente Irene N Travemünde J F Mester O Else Smedegaard K Holmi G Dorte Peter P Roy Mærsk L Singapore H Dolphin Q Robert Mærsk M Spitsbergen I Birgitte Bruun R N Coral J S Vestjyden O K Ulo T P Nordic L Birkær U Ramona Q Ella Smith M Erna Mariane V R Idany N Starsea W Argus S Palnatoke O Syrodde X T Jens Peder P Pamela Y U Søster Q Z V Volmer R Miami OWAA Inger Sand W Hammershus S Eline B Merete Banke X Kvik T Astarte C Sinne Nordfisk Y Chastine Mærsk U Anni Nielsen D Stella Nordfisk Z Jesper V Harboøre E Rotna OWDA Grindal W A. E. S. F Bente Steen B AnneLotte X Ejner G Go-Go C Girdle Ness Y Caledonia H Amigo D Sanna z Libanon I Kenitha E OWGA Kingston Nexø J Planet F Nico B Casanova K Winni Dorthe G Ditte Hansen C Susanne Tholstrup L Vesta Fjord H Mom D Inger Margrethe M LisHanne I Tokido E Mollyhawk N Ziba J Bo F Mor-Setubal O Lisbet Tholstrup K Bell G Busuanga P LisanHil L Roxy H Atlas Scan Q Sylvia M Kong Olav V I Johanne Elise R Silja N Tyr J Ann S Luna Mærsk O Hanne Raunholdt K Yukon T Søren Roed P Janga L Ulla

16 OWGM til OWOY Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWGM Elna OWJI OWME Hermann N Savana J Niels Peter F Lissy Bjerregaard O K Helle G P Bente L Esther Knudsen H Lisse Ruby Q Keld M Lindinger Coral I R Else Junior N Fylla J Hvarre Bank S Galadriel O K T Island P Kirsten Bengtsen L Valle Kruse U Norco Q Peterna M V Emanuel R Ruth Madsen N Akvila W Lexa Mærsk S Mini Nordfisk O Telank X T Gert Nielsen P Ulla-Vita Y Lea U Charnella Q Meliza Høy Z Winston V Saskia R OWHA Thomas Jensen W Aula S Tamari B Sabina X Margrethe Høyer T Silverland C C. F. Jensen Y Hvidfisken U Bacardi D Tove Bonde Z Bona Gratia V Ayland E Else Marie Ejsing OWKA Wi-To Lion W F Leo B Sonja Egholm X G C Sancho Panza Y Jørgen Strandby H Stainless Trader D Anemone Z Søulken I Lidove E Strandholm OWNA J Bjørn F B Jessie-Heidi K G Aldebaran C Prosperity L Bikea H Fulvia D Westeraa M Merc Maris I Mette Coast E Teneriffa N Mermaid J F Cap Villano O Gudrun Kansas K Else Rud G P Lone-Jette L Henriette Mærsk H Ulina Q Mercanaut M I R Hansine III N Santa Maria J Helle-Ingrid S Hans Sme' O Hanne Gasberg K Maude Wonsild T Vestboen P Havmaagen L Helene Mærsk U Q Meretha M Christian Berg V R N Luzy W Sorgenfri S Anne Søbye O Esbjerg X Pobie-Bank T Haabet P Jensine Y Evelyn U Q Costas Z Volo V Nanorssuak R Frank- Maiken OWI A Lathyrus W Iput S Johnny Bødker B Helle-Dorthe X Tine Bach T Jytte Thatt C Brinchborg Y Helvig U Balka D Falken Z Sevillan Reefer V Ørnen E Ærøsund OWLA Hanne Falck W Inge-Grethe F Falken B Helga Dan X Malou G Wivi Bewa C Elly Rønn Y Mainland H Søløven D Kis Z Jørna I Falken E OWOA Rigel J Bodil Dammann F Jens Mærsk B Total Joy K Clara Mærsk G Rex C Marykeda L Kirsten Sandvad H Jytte Dania D Casuarina M Jette Bettina I Astoria E N Aslaug J Conny Lønbjerg F Hanne Martin O Bodil Riis K Fuga G Jona P Birgitte Lönborg L Verona H William Jørgensen Q Hukewi M Heimdal I Karen Helene R Prres N Peter Theilgaard J Jylland S Ane Marie Grenius O Ulla Viola K Kunda T Hage P Martine L Kjeldbjerg U Q Esso Stockholm M Ingelil V Peleus R Helene N W Fortuna S Svitzer O Vendsyssel X T Silbjerg P Bente Dania Y Basalt U Nautik Q Hans Christian Z Cassiopeia V Helge Andersen OWJA Thela W Blus R Vibeke B Frem X Slusen S Leithe Senior C Dagmar Mærsk Y T _ D Laura Mærsk Z Berit-Laila U Suhenki E Olga Boel OWMA Hera V Rexona F Søren Nyborg B Susanne-Klaus W Grethe Coast G Ditte Skou C Sonja Joan X Montana H Diana Skou D Hanne Bork Y Else Damgaard

17 9 OWOZ til OWXM Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWOZ Karen Rønn OWRV Birgithe Heinrich OWUR Suma OWPA Silvano W Siloam S Nordcaperen B Inger Skou X Thala Dan T C Karoline Svane Y Ulla Grau U Ventefjord D Dorte Z Janne-Malene V Kirsten Schack E Svendborg OWSA Tine Tholstrup W Miki Højbjerg F B Jane Jørgensen X G C Rodney Y Henning Brink H Sylvana D Grethe Peter Z H. Mathiasen I Aquanaut E Marie OWVA J Hervig F B Aglantha K Argus G John Madsen C L Kirstine H Birgit Rønn D M Mars I Birte Brink E Delta Dan N J F Danmark O Atlanta K Jens-Is G Stevnsnæs P Hammer Bakke L Olan H Susanne Baun Q Magleby Mærsk M Sisimiut I Margot R Gitte Henning N Martha J Scavenius S Gaia O K Dorte-Jøn-Zøe T Kema P Kirsten Jepsen L Elmos U Ene Q Leif Stærke M V Jette R Jonna Kongerslev N W S Thyland O P. M. Kjøbmand X Käte T Torben Smed P Ida Clausen Y Sprø U Mette Kynde Q Lola Z Kentala V R Anette Frølund OWQA Rumby W Kamina S Mersey Nord B Otto Priess X Vestvind T Dorte Woller C Mentor Y Mary U Græsholm D Pacific Proctor Z C. A. Rønn V Alvilde E Vesterby OWTA Niels Hjørnet W Stella Maris F Lis B Søblomsten X Trend G Chrestence C Taars Y H Mette Christensen D Ole Kynde Z Havfugl I Zarepta E Atlas OWWA Milton Annebeth Vibeke Lönborg J Pansy F B Helle-Birgitte K Hanne Jette G Åse Troldborg C L H Niels Erik D P. Jerup M Regitze Møgelvang I E Niels Kirk N Jedi Lundholm J Midway F Marianne Bødker O Scaw Proctor K Jan-Ole G Apollo P Elben L H Roman Reefer Q Laust Rud M Wiota I Helle Dorrit R Anders Nees N Makivije J Ruth S Slettestrand O Pep Sea K Signe Tholstrup T Greif P Haabet L Kajama U Fiskenes Q Hartvig Mærsk M S. G. Tholstrup V Vagn Berg R Connie Dam N Kondor W S M. Røntved O Inger Bast X Birte Steen T Isefjord P Ritalil Y Marion U Prinsesse Margrethe Q Piscator Z Sampo V Merc Groenlandia R Kurt Ivan OWRA Maagen W Karen Møller S Mona B Bremer Anwalt X Hering T Nielan C Paula Holm Y Moa U Helios D Magda Z Jens T. V Hjarnø E Frigga Buur OWUA W Ibæk F Birthe B X Kaluna G Puk C Nanny Y Ostbank H Lillian Mygind D Susanne Frank Z Else I Themis E Boma OWXA Jenbo J Hunter F Klipo B Sortside K Penilen G Grethe C Else Priva L Hanne Tholstrup H Kivi D Agnete M Maran Atha I Hjorten E Ruth Kryger N Captain Scott J Lisbeth F Venitofte O Lykke K Northern G Malene P Jane Kristine L H Bjarnov Q Charlotte S. M Anna Elise I R Noralil N Henny J S Trine Kyed O Martha K Rosvig T Orion P Nordboen L Brovig U Merc Aequator Q M Jegens Pacific Skou Karen Wonsild

18 OWX N til OXG A 0 Kendings- Skibets navn Kendings- Skibets navn signal signal Skibets navn OWXN Ryvingen OXAJ Pollux OXDF Holmsland O Elin S. K Kimik G P Marie Mærsk L Polarstjernen H Daniel Q M Bliksø I Elite R Mette-Antony N Valdemar J Pappabank S Benbola O Svea Viking K Danmark T P Breum L Kirsten Skou V U Sinkbæk Coba Q Whitehaven M R Vega N Lisbon Star W Putte Pan S Alma Ruby O Texel X Adda T Egin P Gerth Kristian Y Törnö U Marina Coast Q Jeppe Jensen Z K. Heiselberg V Sea Pearl R OWYA Ebba Pedersen W John Thode S Skawboen B Vesterhavet X Vera T S. A. Gudmand C I. A. Strande Y Simmelholm U Garm D Tomm y Jensen z V Elsi Muff E Skibladner II OXBA Tuna Glipper W F Annie Kirk B Tenzing X Skagklit G Svendborgsund C Zion Y H Jette Bovbjerg D Damaris z Domino I Deneb E H. P. Brink OXEA Hanne Hansen J Karen Danica F Merci B Dagny Skou K Posolan G*) W. A. Graah C Rollo L Stanley H Knud Mærsk D Ray M I Vesterø E Rainbow N Stella J Solon F Jette Pihl O K Mingo G Emmaus P Stella Polaris L Sara Nees H Susanne Hjelm Q Kommandøren M Bellis I Mimer R Silja Dan N Poul Frank J Thronder s Ann Betty O Silver Pit K Mads Peder T Lødver P Karl Thygesen II L Hans Jonas U Helletina Q Birthe Høy M Oke V Kirsten Hanserak R van Dyke N Kastrup W Klondyke S Skiron O Vera Bager X Bore II T P Rall Y Else Vrist U M. H. Beyer Q Chr. Engbjerg Z Susanne Bo V Lone Pedersen R Anna Margrethe OWZA Ditte W Duo S Aldian B Elly Frem X W. Klitgaard T Anne Lea C Svend Iver Y Pia Vanggaard U Christen Harbo D Sundeved Z Shepard V E Gitte OXCA Janto W Dorte Steen F Mona Lis B Klitrosen X Vera Lau G Petrea Lilleøre C Cremona Y Mira H Sundia D Grusa Z C. Hjørnet I Bulbjerg E Jens Kristian OXFA Hanne Skou J Nordsjælland F Tinto Mara B Bunker Esso K Ternen G C Lantana L Baunholm H Caliba D Hans Starbæk M Stinne Peter I Manila E N. Chr. Christensen N Peter Mærsk J Nilaus F Tutte O Sølve K Musholm G Nordholm P N. P. Jensen L Marianne Dancoast H Ujuat Q Nova Scotia M Alice Bewa I Flyvefisken R Dybet N Merc Enterprice J Svengulf Mærsk S Nore O K Tejsten T Steffen Møller P Knud Dammann L Shanty U Jesper Clausen Q H. I. Sonne M Stephan V Robinia R Cyanea N Oksø W Anette Berlau S Jytte Skou O Centauri X Alice Tor m T P Morten Y Gunhild Tor m U Kinna Dan Q Skjold z Hanne Mary V Torino R S. L. 6. OXAA Laila W Betty Nordgas S Karmor B Prinsesse Benedikte X T Hans Mærsk C Susanne Dania Y Gemali U Vesta D Dorit Skou Z Vinkel V Normark E Milano OXDA Kabelfisken W Nina Andersen F Brundlund B Ourø X Mette-Frank G C Y Gertrud H Nordia-N. D Olivia Winther Z Ilse Clausen I Trañk E*) Floto OXGA Elisabeth ) Skib af under 0 tons brutto.

19 OXGB til OXON Skibets navn Skibets navn Skibets navn OXGB O X I W Line Bay OXLS Sjælland C Nauja X Hulda Mærsk T Gitte Høy D Nordsøen Y Allan G U Ægir E Mette Hansen Z Mercantine V Anne Mette F Lindinger Gold OXJA Askø W Ingrid Holm G Gitte Friis B Otanny X Mytilus H Karna C Y BoErik I Gorm D Rotby Z Dan Thomas J E Inger Kirstine OXMA K Anne Bravo F Christian Mærsk B Fyn L Agnes Margrethe G Mignon C MorSines M Thurø H J. P. Gregersen D Aranya N Michael værksteds I Sitka E Stainless Carrier pram I J Betty Nielsen F Europa O Store Ole K Monty G Frigg P L Ameland H Ercato Q Arctic Pilot M Indiana I Langholm R N Nukik J Jane S Nyborg O Gunlan K Merc Jutlandia T P Merc Mariner L Lisboa U Q Bredgrund M Østre Færge V Bådteatret R N Sct. Knud W S Basra O Ole Nielsen X T Laura Dam P Karen Nordfisk Y Arrebo U Johanne Dan Q Susanne Kris Z V Caspar R Karl Johan OXHA Birthe Jørgensen W Eknaren S HalsEgense B Gerdi X Grethe Just T Mallemukken G Jette Kristine Y Starlight U Very D Susanne Z Dagmar Skou V Morena E Watchet Star OXKA Hebe W Rikke Susanne F Sinai B Susanne Høy X Peter Bak G Arkona C Evelyn Mærsk Y Avance H Jenki D Juelsminde Z Bressay I Disken E OXNA Lindy Grønkjær J Agnethe Sandgreen F Aggerbo B Ibiza K Kenic G Randaros C HansIs L F.B. BO H Malik D Rugholm M F.B. IB I Mercantas E Rita Nielsen N F.B. OD J LilGit F O Shetland K Mette Polaris G Ida P F.B. RA L B P Nette H Marie Steen Q M Lindinger Emerald I Ellen Dorte R N Gea Sander J Bodil Maria S Heimdal O Tonni Knudsen K Poul Joan T F.B. AL P Ulvedal L P. Hundebøll U F.B. RØ Q No. M Christian Rønn V Gudrun Mærsk R Strømegg N Ritano W s Korsør O Catrine K. X Hannibal T Christa P Polar Scan Y Jarl U Odin Q Eva Nordfisk Z Bente Brinch V R Søholm OXIA Plagen W Oudewater S Vaadhøj B Inga Berg X Presseren T Helle Jørn C Holger Y BirgitteMaria U Betina Højer D Pondus Z V H. N. Rasmussen E Lotus OXLA Rømø W Vibeke Nielsen F B Juanita X Esso Aalborg G Mackenzie C Delfia Y Chilean Reefer H Ida Maria D Lacerta Z Pandalus I Udbyhøj E Lønstrup OXOA Saxtorph J F. B. 0 F Grethe Thygesen B Ann Lise Tholstrup K Estelle Mærsk G Adi C Stenbideren L Jette Wonsild H Christina Østbirk D Dan Viking M Horsens III I Westerland E Forsøget N J Sif F Nordklit O Frøsang K Michael George G Dormy P Katrine Dancoast L Decimus H Ilik Q Tove Holm M Thor I Crescent R Jørn P. N Thor J Peder Ott S Isbjørn O Hela K Laila Virino T P DortheElisabeth L U Ulla Barsøe Q Anita M Marianne Tholstrup V S. L. 6 R F. B.Oiltrans N Meonia

20 O X OO til OXXB Skibets navn Skibets navn Skibets navn O X O O P Q R S T U V W X Y Z OXPA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXQA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z OXRA B G D E F G H I J Anmarthi Ikiut Sunrise Jomi Johanne Jensen Frida Harbo Lindinger Diamond Kirsten Coba Soraya Thomas Mærsk Kresten Morsing Grethe Bruun Benli Zippora Ingolf Becky II Cindy Nordlyset Herta Mærsk Omega Cementpilen Lindholm Lene Thorsen Geiser Sejs Grethe Larsen Merete Lau Helder Lone Wonsild Britta Holm Skarreklit Kamm a Irene Ib Ulrik Nordfisk Brison Th. Petersen Ulla Bech Johanne Rud Ivan Broe Grenen DonnaMargrethe Birthe Ras Søkongen Dux Danlise Kai Nielsen Løvenørn Gøte Roland Norderney Elna Rønn Carl Hansia Hertha Sylt Aage Ulla Jensen Jette Ty Goliath Steen Bødker Nonka Merc Asia Bani Kisser NordTex Susanne Klitgaard A. C. Krarup Sano Erna Høy Tit Rafaella OXRK L M N O P Q R s T U V W X Y Z OXSA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R s T U V W X Y Z OXUA B C D E F Ariel Relay Otwi Asa Hjortboen Storedal Benny Lilleøre Grete Skou Dan Anegen Ajda Flamingo Jan Erik Tindur Eva Sif Paloma Knud Petersen Villa Laibot Nancy Berlinga Vestholm Grane Priska Haakæda Kirula Vibeke Madsen Aase Høj Lene Lillian Mayflower Emm a Sophie Manîtsok Annette Zaar Chimera Storebjørn Bibi Lone Margrethe Eriksen Esso Danmark Grolien Lilla Dan Bodil Skare Forsythia Kirsten Aa Gamm a Dan Belinda Jo Bakken Linda Clausen Marianne Stausholm Jens Væver Diane Chris Peter Anker Kjølpen Carlton Ena West EstherMarie Lissi Ane Upernavik Karen Juhl Stevnsland Tenax Olympos Mary Rønn Cherie Dronning Ingrid Poul Egede Vivian Iversen K. J. V. Steenstrup Arlil OXUG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXVA B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXWA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXXA B Alice Høy Marie Skou Romsø Anna Winkel Peter Faber Alouette Lonni Nielsen Danna Nordfisk Starfish Bodil Jacobsen Sigrid S. Karen Bravo Svea Svend Sif Gotland Else Stevns Marit Mærsk Edith Ebsen Henrik Deichmann Heavy Scan Mombak Starholm Erik Boye Zoar Eir Althea Pluto Twea Ivy Taru Dumos Oda Sinaloa Ella Marie Betona Egenæs Ida Baagø Gremorelis Kraka Olsen Kyrie Hanne Dancoast Nordfarer Blaavandshuk Michigan Frigo Scan Femøsund L'amie IV Samka Torshammer Mette Kirstine Esso Århus Anders Holm Lars Mærsk Samantha Mols Dakota Amazone Karen Marie Kræ River Graadyb Ilka Sørine Tholstrup Jens Jensen Hille Frellsen Lone Borg Joela

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 HOLDKONKURRENCEN HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 16 01:04:08 10 00:06:25 Lemvig Triathlon Klub 1 42 01:00:27 9 00:06:43 Chemists with solutions 2 23

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Højgård Kirsten 85,1367419738 Team Cheesecake Joan 85,2140077821

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok :

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok : Matcher ------- 1 : Mariager Fjord Ok - Aarhus 1900 Orientering : 76-114 2 : Mariager Fjord Ok - Aalborg Ok : 67-118 3 : Mariager Fjord Ok - Viborg Ok : 82-62 4 : Aarhus 1900 Orientering - Aalborg Ok :

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989. D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.------ 1989 Katrine Nielsen 1990 Tanja Boen Knudsen 1990 Kamilla

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Damer 1 Randi Kryger Pedersen Game On 182 224 246 249 202 175 258 207 1743 55 25 2 Trine Suadicani BK Sisu 229 212 222 185 165 212 205 181 1611 45 30 3 Pernille Hyldekrog Pin-crackers 183 185 212 195 181

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole)

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole) Viborg Kredsen Resultater DAMER 1 Mette Lynge Andersen BK Viborg 183 197 241 139 198 222 1180 150 1330 2 Helle Skriver Johansen Fight 180 153 187 186 201 205 1112 192 1304 3 Marianne Jakobsen Lucky 204

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Resultatliste - Karup gevær -og luftgeværstævne 2016

Resultatliste - Karup gevær -og luftgeværstævne 2016 Side 1 af 8 16:06:31 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Karup gevær -og luftgeværstævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 113022 Andreas Tanderup 06-020 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening 200/17

Læs mere

Familien Knudsen fra Rærup

Familien Knudsen fra Rærup Familien Knudsen fra Rærup Christen Emil Knudsen 26/10 1889 10/3 1960 Pouline Thordal (Christensen) 22/8 1896 20/3 1971 Sidst ajourført 17. januar 2016. Rettelser og tilføjelser til Knud Hegnet tlf. 5951

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Resultatliste - Spjaldløbet

Resultatliste - Spjaldløbet Resultatliste - Spjaldløbet 3,5 km Kvinder 0-9 år 1 7 Alberte Thomsen 7 Grønbjerg friskole 00.25.40 2 8 Mie Juelsgaard 7 Grønbjerg friskole 00.28.39 3 79 Frida Mikkelsen 2 Superrbrugsen, Spjald 00.29.13

Læs mere