DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE 97 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIE T 7. UDGAVE JANUAR 97 FORHANDLES FRA FARVANDSDIREKTORATET, NAUTISK AFDELING ESPLANADEN KØBENHAVN K.

3 Nærværende udgave er afsluttet d.. december 97, således at der er medtaget skibe, der var registreret senest denne dato. BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S KBHVN.

4 Indholdsfortegnelse. Index. Indledend e bemærkninge r V Key to the list. I. Fortegnels e over kendingssignale r (radiokaldesignaler) for danske skibe.... List of signal letters (radio call signals) of Danish ships. II. Registe r over de søværne t tilhørend e skibe 7 List of Danish warships. III. Registe r over dansk e skibe af 0 tons brutto eller derover med undtagelse af søværnets skibe skibe, hjemmehørende på Færøerne List of Danish ships excluding warships and ships belonging to the Faroe Islands. 9 IV. Registe r over rederiern e for de i afsni t II I optagn e dansk e skibe, rederier for fiskeskibe undtaget List of Danish shipowners contained in section III excluding owners of fishing vessels. 67 Tillæg. Supplement. a. Registe r over skibe, hjemmehørend e på Færøern e 90 List of ships belonging to the Faroe Islands. b. Statistisk e tabelle r vedrørende handelsflådens størrelse m. m 0 Summary of the mercantile marine. Side

5 Indledende bemærkninger til vejledning i benyttelsen af skibslistens registre. Afsnit I. I henhold til sølovens tildeles der ethvert registreret dansk skib (herunder skibe, hjemmehørende pâ Færøerne samt søværnets skibe) et kendingssignal, der tillige tjener som registreringsbstaver. Forsåvidt skibet er forsynet med radiotelegraf eller radiotelefon, er kendingssignalet tillige dets radiokaldesignal. I henhold til bekendtgørelse nr. af. maj 96 består kendingssignalet enten af bstaver eller tal bstaver indenfor de Danmark i henhold til den internationale telekommunikationskonvention forbeholdte serier OUAA-OZZZ, XPAA-XPZZ, PAA-PZ Z QAA-QZZ. Endvidere kan der tildeles skibe, der ikke kan forventes at blive udstyret med radiotelegrafanlæg, kendingssignaler, bestående af bstaver tal indenfor serierne O W 000-O W 999 X P 000-X P I fortegnelsen over kendingssignaler er optaget alle danske skibe, der er forsynet med sådanne signaler, ordnet efter kendingssignalernes alfabetiske numeriske rækkefølge. Fortegnelsen omfatter således såvel registrerede skibe af 0 tons brutto derover som skibe af mellem 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring. I fortegnelsen er endvidere medtaget sådanne ikke-registrerede skibe, som er forsynet med radiotelegraf eller -telefon af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet har erholdt tildelt et radiokaldesignal indenfor ovennævnte grupper*). Disse skibe samt skibe af mellem 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, findes ikke opført i listerne over skibe rederier (afsnit III IV samt tillæggets afsnit a.). For registrerede skibes vedkommende tjener kendingssignalerne, der anføres i et sådant skibs nationalitetsbevis indhugges, almindeligvis i agterkanten af storlugen, til at identificere skibet, idet bstaverne følger skibet, sålænge dette er registreret som dansk. et O X X O er indtil videre forbeholdt til anvendelse som radiokaldesignal ved regeringsudsendelser til samtlige danske skibe, kendingssignalet O Y D R benyttes som transmissionsassistancesignal (kollektivt kaldesignal) til hjælp for skibe, der med bistand af mellemliggende stationer ønsker at opnå forbindelse med stationer, som ligger udenfor deres egen stations rækkevidde. Afsnit II. I dette afsnit er opført søværnets skibe. Registrerede skibe under forsvarsministeriet, herunder i særdeleshed skibe, tilhørende civile institutioner, findes opført under afsnit III IV. Afsnit III. I dette afsnit er optaget alle registrerede danske skibe af 0 tons brutto eller derover, samt registrerede skibe, der har været målt til denne størrelse, selvom de nu er ommålt til under 0 tons. Skibe af mellem 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, er altså ikke optaget i dette afsnit. Skibe, hjemmehørende på Færøerne, er opført i tillægget, afsnit a. Spalte., se bemærkninger ovenfor til afsnit I. Kontrol nr. er den betegnelse, som af statens skibstilsyn er tillagt skibet. Kontrol-nummeret består af et bstav et løbenummer for skibet.**) Bstavet i kontrol-nummeret svarer til følgende kategorier af skibe: A. Klassede passagerskibe. G. Ude dampskibe. B. Ude passagerskibe. H.» motorskibe. C. Klassede dampskibe. J.» sejlskibe med hjælpemaskine. D.» motorskibe. K.» sejlskibe. E.» sejlskibe med hjælpemaskine. M. Lægtere andet materiel uden fremdriv- F.» sejlskibe. ningsmiddel. P. Passagerfartøjer af under 0 tons brutto. *) Visse skibsstationer med ringe sendeeffekt i ikke-registrerede fiskefartøjer af under 0 tons brutto erholder ikke tildelt radiokaldesignal som anført, men benævnes med fartøjets navn, efterfulgt af havnekendingsnummeret. **) Kontrol-nr. tildeles ikke lastskibe af under 0 tons brutto.

6 VI Spalte. Såfremt et skib har ændret navn siden sidste udgave af Skibslisten, fremgår dette af fortegnelsen, side 6. Det anførte er det for skibet valgte jfr. sølovens. Spalte giver oplysning om skibets type, anvendelse, hvoraf det er bygget. Der er anvendt følgende forkortelser: A. = alm (elm.) Kr. = kran. B. = bøg. L. = lærk. Bj. = bjergningsskib. Lf. = lystfartøj. Bjkr. = bjergningskran. Lgt. = lægter, (pram). Bjlgt. = bjergningslægter. Lst. = lastskib. Bgs. = bugserskib. M. = motorskib. D. = dampskib. Oregp. = oregon pine E. = eg. Pa. = skib, der er indrettet til at F. = fyr. Ff. = fiskerfartøj. Fg. = færge. Patr. Fry. = skib, hvis hovedlastrum er Pitchp. indrettet som kølelastrum. S. Fy. = fyrskib. Sdp. GFP. = glasfiberarmeret polyester. SM. Hvalf. = hvalfanger. Stl. Is. = isbryder. T. medtage flere end passagerer. = patruljefartøj. = pitchpine. = sejlskib. = sandpumper. = sejlskib med hjælpemotor. = stål. = teak. J. = jern. Tk. = tankskib. Ud. = uddybningsfartøj. Spalte udviser maskinens (motorens) officielt fastsatte hestekraft. Denne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den»indicerede«hestekraft eller»bremsehestekraften«. Spalte. Forsåvidt angår i udlandet byggede skibe, der først på et senere tidspunkt kommer under dansk flag, kan de til rådighed stående oplysninger om byggeår være mangelfulde. Ved redaktionen er fulgt det princip at medtage de foreliggende oplysninger, forsåvidt disse med rimelighed kan antages at være rigtige. Oplysninger om ombygninger er ikke medtaget under hensyn til usikkerheden ved skønnet over, i hvilke tilfælde der foreligger en ombygning, da der ikke står oplysninger til rådighed for redaktionen til belysning af spørgsmålet om den enkelte ombygnings betydning for skibets værdi. Forsåvidt et skib er t i et anerkendt klassifikationsselskab, er dette anført med et bstav, der angiver vedkommende selskab efter følgende system: A. = American Bureau of Shipping G. = Germanischer Lloyd I. = Registro Italiano Navale L. = Lloyd's Register of Shipping N. = Det norske Veritas V. = Bureau Veritas Spalte 6 7. Rummålet registerton ( = 00 engelske kubikfod) svarer til kubikmeter. Målingens hovedresultat udtrykkes som: a) bruttotonnagen, der omfatter tonnagen af alle lukkede rum i skibet med undtagelse navnlig af dobbeltbundtanke - på visse betingelser rum i skibets øverste mellemdæk over dets øverste dæk, b) nettotonnagen, der fremkommer ved i bruttotonnagen at foretage fradrag for: ) rum for fører mandskab samt rum for navigering skibets drift, ) rum for fremdrivningsmaskineriet. Et skib af»shelterdæk«typen kan måles til to forskellige sæt brutto nettotonnager alt efter, om rummet i øverste mellemdæk (»shelterdækket«) inkluderes i eller holdes udenfor tonnagen. Det har tidligere været en betingelse for, at det øverste mellemdæk kunne fritages for inkludering i tonnagen, at dette dæk har været forsynet med en tonnageluge med midlertidige lukkemidler. Efter. januar 967 vil det øverste mellemdæk kunne fritages for indbefatning i tonnagen, så når tonnagelugen er permanent lukket, eller der ingen tonnageluge findes, forudsat at basislinien for et skibssiden påmærket tonnagemærke ikke er under vand. Hvis der for et skib i spalte 6 7 er angivet bruttotonnager nettotonnager, er skibet forsynet med et målebrev med begge de nævnte sæt tonnager, hvoraf det mindste sæt svarer til, at tonnagemærkets basislinie er over vand.

7 VII Mange skibe af»shelterdæk«typen er fortsat forsynet med målebrev med kun et sæt tonnager, de anførte tonnager for et sådant skib kan derfor svare til, enten at rummet i øverste mellemdæk på tidspunktet for redaktionens afslutning er holdt udenfor tonnageberegningen, eller at rummet på nævnte tidspunkt er medregnet i tonnagen. De to decimaler, hvormed brutto nettotonnagen beregnes af målingsmyndighederne, er ikke medtaget i spalte 6 7. Når der foran tonnagen er anført et»c.«(cirka), er de pågældende tal ikke udtryk for en af danske myndigheder foretaget måling af skibet, idet dette indtil videre sejler på et af en dansk konsul i udlandet udstedt midlertidigt nationalitetsbevis. Spalte angiver skibets rederi dettes. Er en enkeltperson anført som rederi, er denne eneejer af skibet. Partrederier er hvad enten de har særligt navn eller ikke anført som»partrederi«med angivelse af den bestyrende reders navn. Interessentskaber kommanditselskaber er anført med angivelse af evt. navn, eller hvis det ikke har navn som»interessentskab«eller»kommanditselskab«. Endvidere er anført rederiets. Aktieselskaber, foreninger, m.v. er anført med selskabets navn. Tegnet i nen af de foran nævnte spalter angiver, at den pågældende oplysning savnes. Afsnit IV. I dette afsnit er opført rederierne for de i afsnit III anførte skibe med undtagelse af fiskerfartøjer i alfabetisk orden. Under hvert rederi er anført de dette tilhørende skibe undtagen fiskerfartøjer anbragt i alfabetisk orden. Partrederier er anbragt under den bestyrende reders navn, idet hans stilling som sådan er angivet ved ordene:»best. reder«udfor det opførte skib. Er ordene:»best. reder«anbragt udfor et enkelt eller enkelte af flere skibe, angives, at den opførte person er bestyrende reder i partrederi for nævnte skib eller skibe, medens han er eneejer af de øvrige skibe. Navngivne interessentskaber kommanditselskaber er opført alfabetisk under selskabets navn. Ikkenavngivne interessentskaber kommanditselskaber er opført under»interessentskabkommanditselskab«. For selskaber, foreninger andre sammenslutninger herunder interessentskaber kommanditselskaber er anført direktion, korresponderende reder eller evt. bestyrelsesformand. Overalt er anført rederiets, bortset fra partrederier, hvor den bestyrende reders er anført. Tillæg. Afsnit a. Registrets oplysninger hidrører fra politimesteren i Thorshavn, der varetager registreringen af skibe på Færøerne som færøsk særanliggende. Registret omfatter alle registrerede skibe af 0 tons brutto eller derover, hjemmehørende på Færøerne o: med i færøsk havn. Angående forståelsen af de i registrets spalter givne oplysninger henvises til de til afsnit III ovenfor givne forklaringer. Spalte. Betegnelsen»P/f«er forkortelse af»partafelagid«, som er den færøske betegnelse for aktieselskab. Betegnelsen»L/f«er forkortelse af»lutafelag«, som er den færøske betegnelse for interessentskab. Betegnelsen»A. m. b. a.«er forkortelse af»andelsselskab med begrænset ansvar«. Såfremt et skib har ændret navn siden sidste udgave af skibslisten, fremgår dette af fortegnelsen, side 0. Afsnit b. Tabellerne er udfærdiget af Danmarks Statistik.

8

9 I. Fortegnelse over kendingssignaler (radiokalde signaler) for danske skibe*), herunder skibe, tilhørende søværnet, skibe, hjemmehørende på Færøerne. OUAA til OUHJ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUAA OU CM OUEY B N Z G O OUFA D P B E Q C F R D G S E H T F _ I U G J V H K W I L X J M Y K N z L O OUDA Dannebr M P B N H. V. Ravn Q C O R D Sieipner P S E LVG Q Faros T F LVG R U G LVG S V H T W I U X J V Y K W Z L X OUBA M Y B N Z C O OUGA D P B E Q C F R D G S E H T F I U G J V H K W I L X J M Y K SKA N z L SKA O OU EA M SKA P B N Q C O R D Bellona P SKA 6 s E Q SKA 7 T F R SKA U G Flora S V H Triton T Ditte Hastrup W I U X J V Agdlek' Y K W Mallemukken Z L Hvidbjørnen X Maagen OUGA Delfinen M Vædderen Y Agpa B Springeren N Ingolf Z Teisten C O Fylla OUHA Heidi D Henrik Gerner P Peder Skram B Amanda E Spækhuggeren Q Herluf Trolle G Svend Damman n F Tumleren R D Alba G Narhvalen S E Bob H Nordkaperen T F I U G Lindinger Amber J V H Langli K W I Sydfyn L X J Mona Marie *) I fortegnelsen er endvidere optaget radiokaldesignalerne for ikkeregistrerede fartøjer under 0 tons brutto, der er forsynet med radioanlæg.

10 OU til OUPX Skibets navn Skibets navn Skibets navn OU Rita Irena OUKG OUNG Dixi L Hanne Wejse H Anne Lyng D Ken M Rosa Pantos I Søren Larsen E Kleven N Taterak J Lagan F Jan Mayen O Douro Star K Anna-Bendi G Ballen P Faaborg L Kolstrup H Tabita Q Andreas Boye M Ingrid Bro I Ingela R N Anne Kirstine J S Sonja Jensen O Pirigi K Cici Milan T Nordjylland P L Jade U Inga Riis Q Quintus m Lady V Klintland R Abrona N Titan Vivian W Sonja Bewa S Merkur O Galway X Marie Viking T Husavik P Ærø Y Bota U Eva Silvana Q Aage Z Lolland V R Petra OUIA Olga Pantos W S Anker B Bass Rock X Fanø T Kimber Kununguak C Minerva Y Mizpa U D Trippe Z Merc Baltic V Aggersund E Ane Johansen OULA Allesøe W F Sival B Klitjyden X Elinor Petrine Continental Jebsen Annette I Øresund E Smut OUOA Minoris G H Merc G D Tavana Michael Y Z Dania J Orient F Skjelskør B Mette K Henny Bork G Patria G Magenta L Marina H Søren Thode D Tobias Mærsk M Santos I Simba E Albatros N J Chr. Degn F Lysegrund O K Sonjan G Margit P Marie Vest L Calypso H Q Irene M Boye I Trille R Signe Junior N Napoli J Skallingen S Lica Mærsk O Mandalay K Kirsten T Thorsminde P Triane L Suzan-Jøn-Zøe U Pandion Q Athos M Trigla V Windy Luck R Ditte Holmø N Juliane Marie W Frisco S Nr. O Andrea X Dronning Margrethe T Onyx P Lotte Mejdahl II U Q Elsa Tholstrup Y Lars Mikael V Blue Star R Dania Z Høgen W Goliath Gøl S Falcon OUJA Pauline X Svanen T Anna-Ester B Aya Trigon Y Palermo U Løj bjerg C La Mer Z Kronan V Carl Jacob D Per OUMA Laurits Kruse W Nette Theresa E Helene Clausen B Maria-Regina X Gabriel F Marselis C Lilleheden Y Susi Ann G Frithiof D Savik Z Rosa H E OUPA Pandora I Misigssut F Tycho Brahe B Brage J Phyllis G Drot C Betty Fjord K Monaco H Karen Frem D Nippon Reefer L Lugano I Prinsesse Elisabeth E Septimus M Lena Sommer J Bergliot F Aron N Afrika K Esperance G Lotte Ty O Wreth L Adda Strandbo H Rebis P Krista Byskov M Oluf Mærsk I Vendia Q Magda Bruun N Kirselly J Saima Dan R Lizzi Thomsen O Toto K Barracuda S P Ærø-Pilen L T Thilte Rønn Q Kirstine Jensen M Fürst Schwarzburg U Star R Trulle Vanggaard N Octavus V Kr. Heerup S Frode O Bien W Pan T Jens Chr. Nordfisk P Billesborg X Mette Grud U Lucky Star Q Anna Johanne Y Blaabjerg V Aggersborg R Syveren Z Tina Pantos W Rita Mærsk s Uglebjerg OU KA X West Coast T Glenten B Alf. Bertelsen Y Karl Enevold U Vibeke Theilgaard C Lis Grau Z Urd V Magna D E Hercules Scan F OUNA B Blåside Atlantic W X Lumino Jaja

11 OUPY til OUYL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUPY Gleaver Bank OUS U Ane Knak OUVQ Marianne Plet Z Hellas V Barns Ness R Fie Welle OUQA Cecilie W Rubjergklit S Mille B Rockall X T Anette S C Helle Skou Y Frida Dan U Lesley-Ann D Peter Z Molboen V Anita Nellemann E Chr. Roust OUTA Anna W F Else Gitte B Vinga X Martha G Chr. Kynde C Atlantic Skou Y H Netsiden D Lotte Z Hornsrev I Vølund E OUWA Karin J Birgit Thygesen F Kim B Scandyk II K Rønboen G Polar Freezer C Ane Blander L Kolibri H D Dorte Skou M Thingvalla I Aveiro Star E Maarup N Henriette J Randi Dania F O Hvalen K Gaunø G Lalandia P L Vestkysten H Haslach Bewa Q Morthorst M Susan Iversen I Arctic Venture R Rio N Margaret Gord J Monsunen S Søren Madsen O K Jacob NordAls T Satu P Thora Dan L U Veronica Q Anna-Bella M Cecilie Mærsk V R Tonna N Quest W Henny Mona S Elin Rom O Ancona X Palle T Nordglimt P Sandvik Y U Limona Q Unit Scan Z Eduard V Skjoldnæs R Abelone OURA Hammeren W Alfa S B Hannæs X Melingsvaag T Laura C Catrin Y Lis Susanne U Lars Hyldig D Siri II Z Jan V Fursund E Bettina OUUA Rolith W F B Tut X Merian G Avoq C Salta Y Merc Polaris H Kalkas D Brynhild Kirk Z Karen Kirk I E Nissum OUXA Inna J Ole F B Charlottenborg K Cleo G Rositta C Ivan Fugleberg L Singö H Nestor D Margrethe Sandved M Heri I E Karen Svarrer N Karvald J Linda-Marie F Drejø O Renita K Gurli Drewsen G Bodil Knudsen P Finn L H Q Boringia M Dirch Mærsk I Dykkeren R Jens Rand N Petrus J Arne S Navi O Frans Jørn K Sylfiden T Burgundia P Blue Lady L Rosnæs U Jane Kynde Q Helgenæs M Jørgen Sloth V R N Anni Tornby W Emm a S Henry O Margrethe X Christella T Erantis P Y Deget U Oda-Hil Q Tina Buur Z Ituata V Lora R Anne Linda OUSA Batory W Helgoland S Cliff III B Gedovia X Hilda T G Bendy Y Hvalpsund U Tine Annette D Peder Most Z Arroi V Marie E Erna OUVA Bente Houborg W Olga Mærsk F Ann Katrin B Judith Maidorf X Sigandor G Anders Martin C Gert Hansen Y Dyrnæs H Erna D Inger Z Anja I Anne Birthe E Lise-Britt OUYA Merc Selandia J Erna F Ingrid B Viggo Scan K Nordstrand G Jørgen Ole C Knud Sif L Stornoway H Asta D M Loke I C. Molsen E Møn N Tina J Birgitte Brink F Dana Corona O Fuurø K G Kathrine Petersen P Tanja L H Q Havlit M I Helle Wonsild R Maritana N Roshage J Nelly S Bent Barsøe O Astrid Rarberg K Svend Mærsk T Fyrholm P Songvaar L Baltic *

12 OUYM til OVGZ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUYM N O P Q R S T U V W X Y Z OUZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVBA B C D E F G H Mariane Dorthe Ikaros Trein Mærsk Nordlyset Jane Nymann Tove-Annette Porzana Oranje Tonni Vadsager Jørgen Helle Steen Habi Horisont Erria Marstal Akeleje Gratia Toledo Martha Iversen Rørvik Eirene Chr. Tudborg Chita Hanne Junker Anja Käte Sea Star Ruth Lönborg Spurn Jacobine Ingrid Harbo Skejnæs Danbo Hansaline Opus Legind Bjerge OVBI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVGA B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OV DA B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z OV EA B C D Rimfaxe Skinfaxe Daphne Dryaden Havmanden Havfruen Najaden Nymfen Neptun Ran Rota OV E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVFA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z OVGA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z Asvig Mosvig Sandvig Sælvig Ulvsund Aarøsund Aissund Egernsund Grønsund Guldborgsund Omøsund Vilsund Glenten Gribben Høgen Søløven Søridderen Søbjørnen Søhesten Søhunden Søulven Falken MHV 70 MHV 60 MHV 6 MHV MHV 90 Y Y9 MHV MHV 67 MHV 7 MHV MHV 7 MHV 7 MHV 6 MHV 7 MHV 6 MHV 6 MHV 6 MHV MHV

13 OVHA til OVPN Kendings- Skibets navn Kendings- Skibets navn signal signal Skibets navn OVHA MHV 6 OVJW Springeren OVMS B MHV 6 X Ertholm T C Y Lohals U D z Anni Elisabeth V E MHV 66 OVKA W F B X G MHV 7 C Y H MHV 7 D Z I MHV E OVNA Alholm J MHV F B K G Langeland C Ertholm L H D M MHV I E N Svanen J GLM F O Thyra K GLM G P L H Q M I R N MSA J Barsø S O MSA K Drejø T P MSA L Romsø U Q MSA M Samsø V R MSA N Thurø W S O Vejrø X T P Farø Y U Z V Q Læsø R Rømø OVIA Peter Githa W S B Najaden X T C Sailor Y U D Tove Lindinger Z V E Balder OVLA W F Anne Marion B X G Nordic Proctor C Y H Klara Lilleøre D Z I Kirsten Bewa E OVOA Conland J Sperling F B Leon Sif K Ontario G MHV 69 C Kristel L Micky H MHV D Winston Churchill M Færø Bank I MHV 6 E Ulla Dania N Bjarne J F Leise Mærsk O Classensborg K G Løberen P Isabella L H Frida Holm Q Stralsund M I Fjams R Deimos N Falster J Lone Lönborg S O Fyen K Lita Bewa T Hedekær P Møen L Vibeke Vesta V U Viggen Estrid Q Sjælland M Frigga R N Long Forties W Egholm S O Signe Iris X Skawpilot T P Mærsk Fighter Y U Q Kongsnæs Z Fairbreeze V R Laila Mørup OVJA Kirsten Halskov W S Ida Høyer B Nikolaj Sif X T Henrik Sif C Venus Y U Søren Thomsen D Amalienborg Z V Ragnhild E Jens Alb OVMA W Brigit F Gudrun Nordfisk B MHV X Sicato G Laurits Stærke C MHV Y Jane Kidholm H Benny Guldberg D MHV Z Adolf Jensen I Peter Frem E OV PA Agssartut J Ellen Peter F B Tulut K G C L Bounty H D Peder Nees M Else Boel I E Snowman N Alfred Trigon J F Ya O Labrador K G Dorgit P Nadir L H Royal Star VI Q Rikke Steen M I Sea-Bird R Mercandan N J Esther Enevoldsen S Toke O K Mærsk Feeder T Træl P L Sandpilen U Normandiet Q M V Paul Barsøe R N Douvbach

14 OVPO til OVXX 6 Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVPO Anna Sten OV SK Rille Trigon OVVG P Mette Dania L Ann-Tina H Q Moria M Amm y Vanggaard I R ViBo N Kirsten Høy J S Eva Høeg O Loch Ness K T Kinshasa P Tina Käthe L U Cornelia Mærsk Q M V Holger Sif R Dinna Skou N W Kargit Bagenkop S Arkaluk Egede O X Finlandia T Stinne Weber P Y U Q Z V Lone Dania R OVQA Vimos W Skandia S B X Brigit Mærsk T C Auskerry Y Oreaden U D Tugdlik Z North Sea V E Kirsten Krarup OVTA Tisteløn W F Thor Stærke B BP Diana X G Ellen Pedersen C Biscaya Y H Kalø D Klinton Z I Edith E Meldula OVWA J Marie Schmidt F Cimbria B K Rikke G Ole Baunsgaard C L H Cathrine Lönborg D M Ormen I Anette Johannesen E N Anine Nordfisk J Kee Hwa F O Vesthering K Henriette Helleskov G P Likiva L Kis Skou H Q Grete Theresa M Bella Mærsk I R Sigridur N Lyngvig J S Gyda O West Sea K T P Morten Mols L U Erik Helleskov Q Nakuak M V Himmerland R Gitte Dorte N W Disko S Icecap O X Vennebjerg T Lebrian P Y Balder Buur U Skala Q Z Esso Baltica V Dorthea R OVRA Lisbeth Stegmann W Stevnsboen S B Else Lindinger X Ajfos T C Agda Schmidt Y Surrey U D Shell-Fuel Z Gitte Bast V E Knud Danielsen OVUA W F Inger Leif B X G Helle Alb C Lady Sea Y H D Crystal Scan Z I E Danzig OVXA Klapmydsen J Athene F Stardust B Eskimo K Parthenon G Greenland C Dana Sirena L A. T. K. Poulsen H Brodal D Olau Nord M Paul Rosenberg I Lady Valerie E*) Esbjerg (redningsbåd) N Susan Vendelbo J Marianne Hjorth F*) MRB 7 O Louis Mærsk K Lindinger Pearl (redningsbåd) P Susanne Scan L Berit G*) MR B Q Narhvalen M Polyzena (redningsbåd) R Jette Bue N Balco H*) Thyborøn S Lisbeth Bue O Cooler Scan (redningsbåd) T Ambrosia P Titan Scan I*) Skagen Havn U Vadehavet Q Merc Texco (redningsbåd) V Eyvind Sif R Kapeto J Guldager W Hans Hendrik S K X Rikke Lönborg T Tovelil L Lise Nielsen Y U Silvervåg M Digi Z Atrevida V Rathlin N Klap OV SA Annebjerg W Stefanie O Klip B Vikingbank X Kronborg P Preben Arie C Kibrian Y Inge Merete Q Olivia Mærsk D Karen Coast Z Velhelm Egede R South Sea E Glacia OVVA S Scoresby Sund F Mette Mejer B T Skagerak G Jean Enevoldsen C U Skuld H Silpha D V NielsOle I E W Sonja Grønbjerg J Mette Høy F X Bajos Trigon *) Skib af under 0 tons brutto.

15 7 OVXY til OWGL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVXY Inger Kansas OWAU Aarø OWDQ Z Havfruen V Birgit Holst R Sand Kirk OVY A Grethe Steen W Polarmoon S B Merc Orientalis X Kronos T Arsenal C Vestfart Y C. Trillingsgaard U Mærsk Tackler D Brattingsborg Z Ullalis V Britta Jørgensen E Persian Reefer OWBA Feggesund W Bente Stenberg F Tove Lönborg B Beira X Mor-Viana G Hans Peter Elsa C Gedser Y Hanne Marianne H Avatre D Karen Marie Høy Z Helga Bewa I Branly E Karelli Coast OWEA J Marius Boel F Sorte Engel B Dagmar Aaen K Alderney G Anita Dahl C Leda Mærsk L Otel H Neptun D Ulf M Adm. Courbet I Juels grund E Kaperen N Navo J Capricorn F Prima Mærsk O Grethe Dania K Beth G Pavk P Ninet L Apataki H Kristina Coast Q Saralil M Thyholm I Hippapotamus R Per Løkke N Viking J Danmark S Kärnan O Barsø K Eva Tholstrup T Mican P J. P. Nielsen L Dannebr U Silverfjord Q Nordby M Tiki V Nordtramp R Hanne Carsten N W Nico Bro S H. Børsmose O Krista Rud X Imak T Marie Nordfisk P Y Agnethe Holm U Lasiry Q Gudrun Danielsen z V Amorin R Pep Nautic OV ZA Mærsk Server W P. Lind S Else Cat B Liselil X Karla Enevoldsen T Lars-Is C Stevnstrader Y Elly U Diana Lion D Captain Magellan Z Jens Broe V Sara E Regina Mærsk OWCA W Kongsdal F B X West-Point G St. Lawrence C Erika Westh Y Irma H Susanne Kent D L. P. Viking Z I Capio E Anna Madsen OWFA Piscator J Reykjanes F Dryaden B Antoinette K Rosa Mærsk G Jybean C Judy L Richard Mærsk H Guanjenka D Edith Buch M Romø Mærsk I Jette Marie E Bente Irene N Travemünde J F Mester O Else Smedegaard K Holmi G Dorte Peter P Roy Mærsk L Singapore H Dolphin Q Robert Mærsk M Spitsbergen I Birgitte Bruun R N Coral J S Vestjyden O K Ulo T P Nordic L Birkær U Ramona Q Ella Smith M Erna Mariane V R Idany N Starsea W Argus S Palnatoke O Syrodde X T Jens Peder P Pamela Y U Søster Q Z V Volmer R Miami OWAA Inger Sand W Hammershus S Eline B Merete Banke X Kvik T Astarte C Sinne Nordfisk Y Chastine Mærsk U Anni Nielsen D Stella Nordfisk Z Jesper V Harboøre E Rotna OWDA Grindal W A. E. S. F Bente Steen B AnneLotte X Ejner G Go-Go C Girdle Ness Y Caledonia H Amigo D Sanna z Libanon I Kenitha E OWGA Kingston Nexø J Planet F Nico B Casanova K Winni Dorthe G Ditte Hansen C Susanne Tholstrup L Vesta Fjord H Mom D Inger Margrethe M LisHanne I Tokido E Mollyhawk N Ziba J Bo F Mor-Setubal O Lisbet Tholstrup K Bell G Busuanga P LisanHil L Roxy H Atlas Scan Q Sylvia M Kong Olav V I Johanne Elise R Silja N Tyr J Ann S Luna Mærsk O Hanne Raunholdt K Yukon T Søren Roed P Janga L Ulla

16 OWGM til OWOY Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWGM Elna OWJI OWME Hermann N Savana J Niels Peter F Lissy Bjerregaard O K Helle G P Bente L Esther Knudsen H Lisse Ruby Q Keld M Lindinger Coral I R Else Junior N Fylla J Hvarre Bank S Galadriel O K T Island P Kirsten Bengtsen L Valle Kruse U Norco Q Peterna M V Emanuel R Ruth Madsen N Akvila W Lexa Mærsk S Mini Nordfisk O Telank X T Gert Nielsen P Ulla-Vita Y Lea U Charnella Q Meliza Høy Z Winston V Saskia R OWHA Thomas Jensen W Aula S Tamari B Sabina X Margrethe Høyer T Silverland C C. F. Jensen Y Hvidfisken U Bacardi D Tove Bonde Z Bona Gratia V Ayland E Else Marie Ejsing OWKA Wi-To Lion W F Leo B Sonja Egholm X G C Sancho Panza Y Jørgen Strandby H Stainless Trader D Anemone Z Søulken I Lidove E Strandholm OWNA J Bjørn F B Jessie-Heidi K G Aldebaran C Prosperity L Bikea H Fulvia D Westeraa M Merc Maris I Mette Coast E Teneriffa N Mermaid J F Cap Villano O Gudrun Kansas K Else Rud G P Lone-Jette L Henriette Mærsk H Ulina Q Mercanaut M I R Hansine III N Santa Maria J Helle-Ingrid S Hans Sme' O Hanne Gasberg K Maude Wonsild T Vestboen P Havmaagen L Helene Mærsk U Q Meretha M Christian Berg V R N Luzy W Sorgenfri S Anne Søbye O Esbjerg X Pobie-Bank T Haabet P Jensine Y Evelyn U Q Costas Z Volo V Nanorssuak R Frank- Maiken OWI A Lathyrus W Iput S Johnny Bødker B Helle-Dorthe X Tine Bach T Jytte Thatt C Brinchborg Y Helvig U Balka D Falken Z Sevillan Reefer V Ørnen E Ærøsund OWLA Hanne Falck W Inge-Grethe F Falken B Helga Dan X Malou G Wivi Bewa C Elly Rønn Y Mainland H Søløven D Kis Z Jørna I Falken E OWOA Rigel J Bodil Dammann F Jens Mærsk B Total Joy K Clara Mærsk G Rex C Marykeda L Kirsten Sandvad H Jytte Dania D Casuarina M Jette Bettina I Astoria E N Aslaug J Conny Lønbjerg F Hanne Martin O Bodil Riis K Fuga G Jona P Birgitte Lönborg L Verona H William Jørgensen Q Hukewi M Heimdal I Karen Helene R Prres N Peter Theilgaard J Jylland S Ane Marie Grenius O Ulla Viola K Kunda T Hage P Martine L Kjeldbjerg U Q Esso Stockholm M Ingelil V Peleus R Helene N W Fortuna S Svitzer O Vendsyssel X T Silbjerg P Bente Dania Y Basalt U Nautik Q Hans Christian Z Cassiopeia V Helge Andersen OWJA Thela W Blus R Vibeke B Frem X Slusen S Leithe Senior C Dagmar Mærsk Y T _ D Laura Mærsk Z Berit-Laila U Suhenki E Olga Boel OWMA Hera V Rexona F Søren Nyborg B Susanne-Klaus W Grethe Coast G Ditte Skou C Sonja Joan X Montana H Diana Skou D Hanne Bork Y Else Damgaard

17 9 OWOZ til OWXM Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWOZ Karen Rønn OWRV Birgithe Heinrich OWUR Suma OWPA Silvano W Siloam S Nordcaperen B Inger Skou X Thala Dan T C Karoline Svane Y Ulla Grau U Ventefjord D Dorte Z Janne-Malene V Kirsten Schack E Svendborg OWSA Tine Tholstrup W Miki Højbjerg F B Jane Jørgensen X G C Rodney Y Henning Brink H Sylvana D Grethe Peter Z H. Mathiasen I Aquanaut E Marie OWVA J Hervig F B Aglantha K Argus G John Madsen C L Kirstine H Birgit Rønn D M Mars I Birte Brink E Delta Dan N J F Danmark O Atlanta K Jens-Is G Stevnsnæs P Hammer Bakke L Olan H Susanne Baun Q Magleby Mærsk M Sisimiut I Margot R Gitte Henning N Martha J Scavenius S Gaia O K Dorte-Jøn-Zøe T Kema P Kirsten Jepsen L Elmos U Ene Q Leif Stærke M V Jette R Jonna Kongerslev N W S Thyland O P. M. Kjøbmand X Käte T Torben Smed P Ida Clausen Y Sprø U Mette Kynde Q Lola Z Kentala V R Anette Frølund OWQA Rumby W Kamina S Mersey Nord B Otto Priess X Vestvind T Dorte Woller C Mentor Y Mary U Græsholm D Pacific Proctor Z C. A. Rønn V Alvilde E Vesterby OWTA Niels Hjørnet W Stella Maris F Lis B Søblomsten X Trend G Chrestence C Taars Y H Mette Christensen D Ole Kynde Z Havfugl I Zarepta E Atlas OWWA Milton Annebeth Vibeke Lönborg J Pansy F B Helle-Birgitte K Hanne Jette G Åse Troldborg C L H Niels Erik D P. Jerup M Regitze Møgelvang I E Niels Kirk N Jedi Lundholm J Midway F Marianne Bødker O Scaw Proctor K Jan-Ole G Apollo P Elben L H Roman Reefer Q Laust Rud M Wiota I Helle Dorrit R Anders Nees N Makivije J Ruth S Slettestrand O Pep Sea K Signe Tholstrup T Greif P Haabet L Kajama U Fiskenes Q Hartvig Mærsk M S. G. Tholstrup V Vagn Berg R Connie Dam N Kondor W S M. Røntved O Inger Bast X Birte Steen T Isefjord P Ritalil Y Marion U Prinsesse Margrethe Q Piscator Z Sampo V Merc Groenlandia R Kurt Ivan OWRA Maagen W Karen Møller S Mona B Bremer Anwalt X Hering T Nielan C Paula Holm Y Moa U Helios D Magda Z Jens T. V Hjarnø E Frigga Buur OWUA W Ibæk F Birthe B X Kaluna G Puk C Nanny Y Ostbank H Lillian Mygind D Susanne Frank Z Else I Themis E Boma OWXA Jenbo J Hunter F Klipo B Sortside K Penilen G Grethe C Else Priva L Hanne Tholstrup H Kivi D Agnete M Maran Atha I Hjorten E Ruth Kryger N Captain Scott J Lisbeth F Venitofte O Lykke K Northern G Malene P Jane Kristine L H Bjarnov Q Charlotte S. M Anna Elise I R Noralil N Henny J S Trine Kyed O Martha K Rosvig T Orion P Nordboen L Brovig U Merc Aequator Q M Jegens Pacific Skou Karen Wonsild

18 OWX N til OXG A 0 Kendings- Skibets navn Kendings- Skibets navn signal signal Skibets navn OWXN Ryvingen OXAJ Pollux OXDF Holmsland O Elin S. K Kimik G P Marie Mærsk L Polarstjernen H Daniel Q M Bliksø I Elite R Mette-Antony N Valdemar J Pappabank S Benbola O Svea Viking K Danmark T P Breum L Kirsten Skou V U Sinkbæk Coba Q Whitehaven M R Vega N Lisbon Star W Putte Pan S Alma Ruby O Texel X Adda T Egin P Gerth Kristian Y Törnö U Marina Coast Q Jeppe Jensen Z K. Heiselberg V Sea Pearl R OWYA Ebba Pedersen W John Thode S Skawboen B Vesterhavet X Vera T S. A. Gudmand C I. A. Strande Y Simmelholm U Garm D Tomm y Jensen z V Elsi Muff E Skibladner II OXBA Tuna Glipper W F Annie Kirk B Tenzing X Skagklit G Svendborgsund C Zion Y H Jette Bovbjerg D Damaris z Domino I Deneb E H. P. Brink OXEA Hanne Hansen J Karen Danica F Merci B Dagny Skou K Posolan G*) W. A. Graah C Rollo L Stanley H Knud Mærsk D Ray M I Vesterø E Rainbow N Stella J Solon F Jette Pihl O K Mingo G Emmaus P Stella Polaris L Sara Nees H Susanne Hjelm Q Kommandøren M Bellis I Mimer R Silja Dan N Poul Frank J Thronder s Ann Betty O Silver Pit K Mads Peder T Lødver P Karl Thygesen II L Hans Jonas U Helletina Q Birthe Høy M Oke V Kirsten Hanserak R van Dyke N Kastrup W Klondyke S Skiron O Vera Bager X Bore II T P Rall Y Else Vrist U M. H. Beyer Q Chr. Engbjerg Z Susanne Bo V Lone Pedersen R Anna Margrethe OWZA Ditte W Duo S Aldian B Elly Frem X W. Klitgaard T Anne Lea C Svend Iver Y Pia Vanggaard U Christen Harbo D Sundeved Z Shepard V E Gitte OXCA Janto W Dorte Steen F Mona Lis B Klitrosen X Vera Lau G Petrea Lilleøre C Cremona Y Mira H Sundia D Grusa Z C. Hjørnet I Bulbjerg E Jens Kristian OXFA Hanne Skou J Nordsjælland F Tinto Mara B Bunker Esso K Ternen G C Lantana L Baunholm H Caliba D Hans Starbæk M Stinne Peter I Manila E N. Chr. Christensen N Peter Mærsk J Nilaus F Tutte O Sølve K Musholm G Nordholm P N. P. Jensen L Marianne Dancoast H Ujuat Q Nova Scotia M Alice Bewa I Flyvefisken R Dybet N Merc Enterprice J Svengulf Mærsk S Nore O K Tejsten T Steffen Møller P Knud Dammann L Shanty U Jesper Clausen Q H. I. Sonne M Stephan V Robinia R Cyanea N Oksø W Anette Berlau S Jytte Skou O Centauri X Alice Tor m T P Morten Y Gunhild Tor m U Kinna Dan Q Skjold z Hanne Mary V Torino R S. L. 6. OXAA Laila W Betty Nordgas S Karmor B Prinsesse Benedikte X T Hans Mærsk C Susanne Dania Y Gemali U Vesta D Dorit Skou Z Vinkel V Normark E Milano OXDA Kabelfisken W Nina Andersen F Brundlund B Ourø X Mette-Frank G C Y Gertrud H Nordia-N. D Olivia Winther Z Ilse Clausen I Trañk E*) Floto OXGA Elisabeth ) Skib af under 0 tons brutto.

19 OXGB til OXON Skibets navn Skibets navn Skibets navn OXGB O X I W Line Bay OXLS Sjælland C Nauja X Hulda Mærsk T Gitte Høy D Nordsøen Y Allan G U Ægir E Mette Hansen Z Mercantine V Anne Mette F Lindinger Gold OXJA Askø W Ingrid Holm G Gitte Friis B Otanny X Mytilus H Karna C Y BoErik I Gorm D Rotby Z Dan Thomas J E Inger Kirstine OXMA K Anne Bravo F Christian Mærsk B Fyn L Agnes Margrethe G Mignon C MorSines M Thurø H J. P. Gregersen D Aranya N Michael værksteds I Sitka E Stainless Carrier pram I J Betty Nielsen F Europa O Store Ole K Monty G Frigg P L Ameland H Ercato Q Arctic Pilot M Indiana I Langholm R N Nukik J Jane S Nyborg O Gunlan K Merc Jutlandia T P Merc Mariner L Lisboa U Q Bredgrund M Østre Færge V Bådteatret R N Sct. Knud W S Basra O Ole Nielsen X T Laura Dam P Karen Nordfisk Y Arrebo U Johanne Dan Q Susanne Kris Z V Caspar R Karl Johan OXHA Birthe Jørgensen W Eknaren S HalsEgense B Gerdi X Grethe Just T Mallemukken G Jette Kristine Y Starlight U Very D Susanne Z Dagmar Skou V Morena E Watchet Star OXKA Hebe W Rikke Susanne F Sinai B Susanne Høy X Peter Bak G Arkona C Evelyn Mærsk Y Avance H Jenki D Juelsminde Z Bressay I Disken E OXNA Lindy Grønkjær J Agnethe Sandgreen F Aggerbo B Ibiza K Kenic G Randaros C HansIs L F.B. BO H Malik D Rugholm M F.B. IB I Mercantas E Rita Nielsen N F.B. OD J LilGit F O Shetland K Mette Polaris G Ida P F.B. RA L B P Nette H Marie Steen Q M Lindinger Emerald I Ellen Dorte R N Gea Sander J Bodil Maria S Heimdal O Tonni Knudsen K Poul Joan T F.B. AL P Ulvedal L P. Hundebøll U F.B. RØ Q No. M Christian Rønn V Gudrun Mærsk R Strømegg N Ritano W s Korsør O Catrine K. X Hannibal T Christa P Polar Scan Y Jarl U Odin Q Eva Nordfisk Z Bente Brinch V R Søholm OXIA Plagen W Oudewater S Vaadhøj B Inga Berg X Presseren T Helle Jørn C Holger Y BirgitteMaria U Betina Højer D Pondus Z V H. N. Rasmussen E Lotus OXLA Rømø W Vibeke Nielsen F B Juanita X Esso Aalborg G Mackenzie C Delfia Y Chilean Reefer H Ida Maria D Lacerta Z Pandalus I Udbyhøj E Lønstrup OXOA Saxtorph J F. B. 0 F Grethe Thygesen B Ann Lise Tholstrup K Estelle Mærsk G Adi C Stenbideren L Jette Wonsild H Christina Østbirk D Dan Viking M Horsens III I Westerland E Forsøget N J Sif F Nordklit O Frøsang K Michael George G Dormy P Katrine Dancoast L Decimus H Ilik Q Tove Holm M Thor I Crescent R Jørn P. N Thor J Peder Ott S Isbjørn O Hela K Laila Virino T P DortheElisabeth L U Ulla Barsøe Q Anita M Marianne Tholstrup V S. L. 6 R F. B.Oiltrans N Meonia

20 O X OO til OXXB Skibets navn Skibets navn Skibets navn O X O O P Q R S T U V W X Y Z OXPA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXQA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y z OXRA B G D E F G H I J Anmarthi Ikiut Sunrise Jomi Johanne Jensen Frida Harbo Lindinger Diamond Kirsten Coba Soraya Thomas Mærsk Kresten Morsing Grethe Bruun Benli Zippora Ingolf Becky II Cindy Nordlyset Herta Mærsk Omega Cementpilen Lindholm Lene Thorsen Geiser Sejs Grethe Larsen Merete Lau Helder Lone Wonsild Britta Holm Skarreklit Kamm a Irene Ib Ulrik Nordfisk Brison Th. Petersen Ulla Bech Johanne Rud Ivan Broe Grenen DonnaMargrethe Birthe Ras Søkongen Dux Danlise Kai Nielsen Løvenørn Gøte Roland Norderney Elna Rønn Carl Hansia Hertha Sylt Aage Ulla Jensen Jette Ty Goliath Steen Bødker Nonka Merc Asia Bani Kisser NordTex Susanne Klitgaard A. C. Krarup Sano Erna Høy Tit Rafaella OXRK L M N O P Q R s T U V W X Y Z OXSA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R s T U V W X Y Z OXUA B C D E F Ariel Relay Otwi Asa Hjortboen Storedal Benny Lilleøre Grete Skou Dan Anegen Ajda Flamingo Jan Erik Tindur Eva Sif Paloma Knud Petersen Villa Laibot Nancy Berlinga Vestholm Grane Priska Haakæda Kirula Vibeke Madsen Aase Høj Lene Lillian Mayflower Emm a Sophie Manîtsok Annette Zaar Chimera Storebjørn Bibi Lone Margrethe Eriksen Esso Danmark Grolien Lilla Dan Bodil Skare Forsythia Kirsten Aa Gamm a Dan Belinda Jo Bakken Linda Clausen Marianne Stausholm Jens Væver Diane Chris Peter Anker Kjølpen Carlton Ena West EstherMarie Lissi Ane Upernavik Karen Juhl Stevnsland Tenax Olympos Mary Rønn Cherie Dronning Ingrid Poul Egede Vivian Iversen K. J. V. Steenstrup Arlil OXUG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXVA B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXWA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXXA B Alice Høy Marie Skou Romsø Anna Winkel Peter Faber Alouette Lonni Nielsen Danna Nordfisk Starfish Bodil Jacobsen Sigrid S. Karen Bravo Svea Svend Sif Gotland Else Stevns Marit Mærsk Edith Ebsen Henrik Deichmann Heavy Scan Mombak Starholm Erik Boye Zoar Eir Althea Pluto Twea Ivy Taru Dumos Oda Sinaloa Ella Marie Betona Egenæs Ida Baagø Gremorelis Kraka Olsen Kyrie Hanne Dancoast Nordfarer Blaavandshuk Michigan Frigo Scan Femøsund L'amie IV Samka Torshammer Mette Kirstine Esso Århus Anders Holm Lars Mærsk Samantha Mols Dakota Amazone Karen Marie Kræ River Graadyb Ilka Sørine Tholstrup Jens Jensen Hille Frellsen Lone Borg Joela

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne Dimitterede 1980 Alice Iversen 1980 sa Annemette B gekvist 1980 sa Annette Reimann Nielsen 1980 sa Birgitte J rgensen 1980 sa Birgitte Ude J rgensen 1980 sa Dorte Randrup Bhuto 1980 sa Elisabeth S rensen

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte 3 km/grøn begynder Pige/Dame 1 Marianne Rasmussen 486 95 99 98 96 0 88 98 2 Linda From 474 84 100 90 100 0

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Resultatliste - Kanalløbet 2015-4,5 km

Resultatliste - Kanalløbet 2015-4,5 km Resultatliste - Kanalløbet 0 -, km Piger op til årgang 00 Maria b Løgstør Skole 00 00:: Mathilde b Løgstør Skole 00 0 00:0: Marie a Løgstør Skole 00 00::0 Signe Kjeldsteen Team Kjeldsteen 00 00::00 Nicoline

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kære forældre På de følgende sider finder I vagtplanen for Rødspætte Cup 2013. Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kioskvagter Tidtagning - Resterende kioskvagter - - Resterende tidtagervagter

Læs mere

Senest opdateret: 20. marts 2012. Vokalensemble / professionel Øvedag: Hjemmeside: Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com

Senest opdateret: 20. marts 2012. Vokalensemble / professionel Øvedag: Hjemmeside: Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com Among sound Korene i Svendborg Senest opdateret: 20. marts 2012 Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com Arbejdernes Sangkor Ældrekor Onsdag - færgegården Formand Rikke Bruun 62225433 rsbruun@sydfynsmail.dk

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 På gensyn igen næste år Resultatlisten er manuelt indtastet og der tages derfor forbehold for indtastningsfejl. Hvis du finder en fejl

Læs mere

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012 Vi skal hermed opfordre til, at vi får tilsendt navnene og adresserne på de superseje unge mennesker som kom til at løbe for langt, således at de kan få en fortjent

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-2000 Plac.Navn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg.

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-2000 Plac.Navn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. Side: 1 Dato: 21 februar 2015 Tid: 20:11:42 Resultat Total - Pr. aldersgruppe uden mellemtider Stævne navn: Forårsstævne Stævne by: Nakskov Arrangør: Nakskov Svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Lars Hansen

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser:

Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser: Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser: Voksne: 50 kr. Børn: 25 kr. LØRDAG DEN 10. MARTS 09.00 Faneinstruktion 09.10 Faneindmarch 09.25

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere