IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV CVR-nr IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG ÅRSRAPPORTEN 2011 CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger Side Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse... 7 Balance... 8 Noter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer

3 2 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg Teglgaards Plads Aalborg Bestyrelse Gitta Thorup Sørensen (formand) Jan Karkov Sørensen (næstformand) Gerd Skantorp (kasserer) Knud Rune Andersen (sekretær) Kristoffer Stormark Jan Krogh Sørensen Thomas Georg Christensen Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Sofiendalsvej 11, Box Aalborg SV Pengeinstitut Spar Nord Bank A/S Kastetvej Aalborg

4 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2011 for Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aalborg, den 8. marts 2012 Bestyrelse: Gitta Thorup Sørensen Formand Jan Karkov Sørensen Næstformand Gerd Skantorp Kasserer Knud Rune Andersen Sekretær Kristoffer Stormark Jan Krogh Sørensen Thomas Georg Christensen

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til bestyrelsen i Idrætsforeningen for handicappede i Aalborg Vi har revideret årsregnskabet for Idrætsforeningen hos handicappede i Aalborg for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet af ledelsen på grundlag af den på side 5 6 anvendte regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den på side 5 6 beskrevne anvendte regnskabspraksis, der anses for et acceptabelt grundlag. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med den på side 5 6 anvendte regnskabspraksis. Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på side 5 6 i regnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe bestyrelsen til at overholde denne regnskabspraksis. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. Aalborg, den 8. marts 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Georg Aaen Statsautoriseret revisor

6 5

7 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Idrætsforeningen for Handicappede for 2011 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning eller måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter i foreningen omfatter kontingentindtægter, tilskud, legater og gaver mv. Udgifter Udgifter i foreningen omfatter løn-, administrations-, aktivitets- samt idrætsudgifter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt afkast af værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. BALANCEN Værdipapirer Værdipapirer indregnes til kostpris. Såfremt den samlede kursværdi er mindre end kostprisen nedskrives til denne lavere kursværdi (porteføljebetragtning). Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

8 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Henlæggelser En del af årets resultat henlægges og bindes til senere års specifikke formål/udgifter. Efterfølgende forbrug af disse henlæggelser, dvs. senere års faktiske udgifter, modregnes og bogføres direkte på henlæggelserne. Disse udgifter påvirker således ikke resultatopgørelsen, hverken i henlæggelsesåret eller i forbrugsåret. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

9 8 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER Note Kontingent m.m Tilskud Legater og gaver m.m Kantine, netto Spil m.m INDTÆGTER Lønudgifter Administrationsudgifter Aktivitetsudgifter Idrætsudgifter UDGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Udbytte ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONERING Overført til henlæggelser Tilbageførsel tidligere henlæggelser (sikkerhedsnet) Overført resultat

10 9 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note Værdipapirer ANLÆGSAKTIVER Varelager Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Bankindestående Kassebeholdning OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER FRI EGENKAPITAL HENLÆGGELSER I ALT Skyldige omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualforpligtelser 14

11 10 NOTER Note Kontingent m.m. 1 Kontingent Kørselsaktivitet Indmeldelsesgebyr Spinning Lejbjerg Gebyr andre kommuner Tilskud 2 Tilskud, kurser Undervisningsministeriet 44 midler * Medlemstilskud, Aalborg Kommune Aalborg Kommune, rammebeløb Aalborg Kommune, øvrige tilskud Aalborg Kommune, klubhus * Anvendelsen af 44 midler kan specificeres således: Transport til fast ugentlige aktiviteter Transport til stævner, kurser mm Hjæperudgifter Særligt materiel Udgifter i alt, med en dækning på 69,97% Legater og gaver m.m. 3 Navn Formål Sifa... Profilering Rikke & Peter Linds Fond... Bocciaramper mm Medspillerarrangement Sifa Rikke & Peter Linds Fond... Racerunner El-hockey Bevica Fond... Stol Sifa... Malmø Open Vanføre fonden... El-hockey Stol Sifa... Sifa... Spar Nord fonden... Special Olympic Athen, fodbold Handicap Idræts Festival El-hockey Stol Metax, benzin/bonus

12 11 NOTER Note Kantinedrift 4 Omsætning Varekøb/udgifter Regulering, varelager Spil m.m. 5 Klublotteri Kaffemærker Sponsor Sifa s juleskrabere Energi Nord Diverse Lønudgifter 6 Lønudgifter Løn kompenserende special undervisning Dækkes af kommunen Godtgørelse, trænere Løntilskud ATP Lønninger vedr. andre aktiviteter, frikvarter Lønninger vedr. andre aktiviteter, racerunning Administrationsudgifter 7 Datalønomkostninger Annoncer Drift, klubhus Kondiposten Forsikring Kontorudgifter m.m Administrations- og undervisningsgebyr (fra Aalborg Kommune) Porto og gebyrer Møder Telefon og Internet Kontingent Gaver Revisor Kopimaskine Programaftaler Småanskaffelser Alarm

13 12 NOTER Note Aktivitetsudgifter 8 Materiel Beklædning Halleje m.m Kursus Afslutninger, diverse Afslutninger, ledere Kørsel, ikke stævner Transport, aktiviteter Medspiller arrangementer Fredagscafe Ikke-refunderede aktivitetsudgifter Ikke-refunderede aktivitetsudgifter, kompenserende Ikke-refunderede aktivitetsudgifter, frikvarter Idrætsudgifter 9 Boccia Bordtennis Fodbold El-hockey Skydning Svømning Kørestolefodbold Atletik, race og petra Dans/aerobic Sejlads Halhockey Bowling Basketball Billard Norgestur el-hockey Malmø Open Handicap Idræts Festival FM Fodbold 2010 (netto) X-Sport Diverse Ungdomsleje Fodboldstævne, hjemme Forbrug sponsor og legater Skitur Sommer sportsskole

14 13 NOTER Finansielle poster 10 Anskaffel- Kursværdi sessum Udbytte Værdi papirer Spar Nord Bank A/S AaB, nom. 400 stk. A-aktier Saldo Renter Bankmellemværende Spar Nord Bank A/S, kontonr Spar Nord Bank A/S, kontonr Spar Nord Bank A/S, kontonr Spar Nord Bank A/S, kontonr Note Fri egenkapital 11 Egenkapital 1. januar Overført af årets resultat Egenkapital 31. december Henlæggelser i alt 12 Fodbold ungdom Racerunning Elhockey Malmø Open Skitur Skydeafdeling Syrenbakken Aktiviteter i børneudvalg Nordkraft Jubilæum Foreningsudvikling Sikkerhedsnet

15 14 NOTER Note Henlæggelser i alt (fortsat) 12 Fodbold ungdom Primo Anvendt Henlagt i året Ultimo Racerunning Primo Anvendt Henlagt i året Ultimo Elhockey Primo Anvendt Henlagt i året Ultimo Malmø Open Primo Anvendt Henlagt i året Ultimo Skitur Primo Anvendt Henlagt i året Ultimo Skydeafdeling Primo Anvendt Henlagt i året Ultimo Syrenbakken Primo Anvendt Henlagt i året Ultimo

16 15 NOTER Note Henlæggelser i alt (fortsat) 12 Aktiviteter i børneudvalg Primo Anvendt Henlagt i året Ultimo Nordkraft Primo Anvendt Henlagt i året Ultimo Jubilæum Primo Overført Henlagt i året Ultimo Foreningsudvikling Primo Overført Henlagt i året Ultimo Sikkerhedsnet Primo Overført Tilbageførsel, jf. resultatdisponering Ultimo I alt Primo Anvendt Tilbageførsel, jf. resultatdisponering Ultimo Anden gæld 13 Skyldige omkostninger Aalborg Kommune Forudbetalinger, skitur Revisor

17 16 NOTER Eventualforpligtelser 14 Der er indgået leasingaftale, der er uopsigelig i 25 mdr. Den samlede leasingforpligtelse udgør 38 t Note

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere