Autoværkstedsbekendtgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autoværkstedsbekendtgørelsen"

Transkript

1 Autoværkstedsbekendtgørelsen 1

2 Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder For yderligere oplysninger kontakt egen kommunes miljøafdeling. Udviklet i samarbejde mellem Sønderbog kommune og HANSENBERG Udarbejdet september 2010 Layout og Design: Tanja Skovlund Illustrator: Daniel Nielsen Tryk: HANSENBERG Folderen indeholder reglerne i Bekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997 med indarbejdede ændringer fra bekendtgørelse nr. 461 af 19. april Denne bekendtgørelse fastsætter regler med henblik på forebyggelse og begrænsning af forurening fra autoværksteder, d.v.s. virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler. Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke virksomheder, hvis aktiviteter alene består af: 1) Brændstofsalg eller 2) Service, reparation, vask eller overfladebehand ling af knallerter eller landbrugsmaskiner. 2. Hvis et autoværksteds hovedaktivitet er omfattet af den i miljøbeskyttelseslovens 35 nævnte liste (listevirksomhed), er virksomheden i sin helhed omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelsespligtige virksomheder, og virksomheden er ikke omfattet af nærværende bekendtgørelse, jf. dog stk. 2. Er derimod alene autoværkstedets biaktivitet(er) omfattet af den i miljøbeskyttelseslovens 35 nævnte liste, er biaktiviteten omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelsespligtige aktiviteter, mens hovedaktiviteten behandles efter nærværende bekendtgørelse. Stk. 2. Ved afgørelser vedrørende godkendelsespligtige autoværksteder efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, skal bestemmelserne i 3, 5 og 7-14 i denne bekendtgørelse anses som mindstekrav for etablering og drift af autoværkstedsaktiviteterne. 2 3

3 Beliggenhedskrav for autolakerings- og undervognsbehandlingsanlæg Begrænsning af støjgener 3. Anlæg og aktiviteter til lakering eller undervognsbehandling af motorkøretøjer må ikke etableres i forureningsfølsomme områder. De skal desuden etableres mindst 100 meter fra nærmeste forureningsfølsomme område. Afstandskravet gælder for enhver forurenende aktivitet og ethvert forurenende anlæg, der vedrører lakering og undervognsbehandling af motorkøretøjer. De 100 meter regnes fra forureningskilden. Stk. 2. Ved forureningsfølsomt område forstås i denne bekendtgørelse et område, som faktisk anvendes til, eller som ved lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, institutionsformål, sommerhuse, kolonihaver eller rekreativt formål. 4. Driften af autoværksteder må ikke give anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne. 4 5

4 5 stk 1 nr 1 5 stk 2 nr 2 5 stk 1 nr 2 5 stk 2 nr 2 5. Inden for en afstand på 0-20 meter fra forureningsfølsomme områders skel, jf. 3, stk. 2, gælder følgende: 1) I tidsrummet kl skal enhver støjende aktivitet foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. 2) I tidsrummet kl er enhver støjende aktivitet forbudt. Stk. 2. I afstanden meter fra forureningsfølsomme områders skel, jf. 3, stk. 2, gælder følgende: 1) I tidsrummet kl skal enhver stærkt støjende aktivitet foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. 2) I tidsrummet kl er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt. 6 7

5 Begrænsning af luftforurening Stk. 3. Slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde samt højtryksspuling betragtes som stærkt støjende aktiviteter, jf. stk. 2. Stk. 4. Anlæg til mekanisk autovask og -tørring betragtes som stærkt støjende aktivitet, jf. stk. 2. Anlæg til mekanisk autovask og -tørring kan etableres, og til- og frakørsel kan ske også inden for den i stk. 1 nævnte 20-meter zone. Støj fra aktiviteter på opmarcharealer til mekanisk autovask og -tørring, herunder måttebankning og støvsugning, betragtes som en støjende aktivitet omfattet af stk. 1. Opmarch til autovaskehaller og aktiviteter i tilknytning hertil kan ikke finde sted udendørs inden for den i stk. 1 nævnte 20 meter-zone. Stk. 5. Hvis et autoværksted ligger i et forureningsfølsomt område, jf. 3, stk. 2, regnes afstandene i stk. 1, 2 og 4 fra virksomhedens skel til det sted, hvor aktiviteterne finder sted. 6. Driften af autoværksteder må ikke give anledning til væsentlig luftforurening, herunder lugtgener, i omgivelserne. 8 9

6 7. Lakerings- og undervognsbehandlingsaktiviteter må kun foregå indendørs i rum eller kabiner, hvor der er etableret udsugningsanlæg. Anlæget må ikke anvendes til udsugning af støv fra slibe- og svejseaktiviteter. Højden af afkast skal, efter virksomhedens valg, enten beregnes ud fra lakerings- eller undervognsbehandlingsanlæggets kapacitet som angivet i bilag 1 eller beregnes ud fra Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Hvis der er tale om flere afkast, kan afkastet ikke beregnes efter bilag 1. Både ved beregning efter bilag 1 og beregning efter Miljøstyrelsens vejledning om luftforurening fra virksomheder skal afkasthøjden ved lakering dog mindst være 8 meter over terræn og mindst 2 meter over tagryg. Højden på et separat afkast fra undervognsbehandling skal være mindst 5,5 meter over terræn og mindst 2 meter over tagryg. Lufthastigheden i afkastet skal have en opadrettet hastighed på mindst 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget. Stk. 2. Ved lakering skal farvepartikler i afkastluften frafiltreres i tør- eller vådfilter. Sprøjtekabiner og filtre skal vedligeholdes således, at filtrene til enhver tid tilbageholder mindst 85 pct. af farvepartiklerne i afkastluften. Tørfiltre skal være forsynet med differenstrykmåler til måling af trykfaldet over filtermaterialet. Stk. 3. Ved undervognsbehandling skal olietåge frafiltreres. Filtre skal vedligeholdes således, at restkoncentrationen ikke overstiger 1 mg/m3 (0I C, 1013 mbar, tør gas) målt som 1 times middelværdi

7 8. Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler. Stk. 2. Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/(m3) (0 grader C, 1013 mbar, tør gas) målt som 1 times middelværdi. Afkasthøjden skal være mindst 2 meter over tagryg og mindst højden af den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Den afkastede luft skal have en opadrettet hastighed på mindst 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget. 9. Udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst 2 meter over tagryg. 10. Ved udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger, hvor der ikke anvendes bremsevasker, og ved bearbejdning af asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger skal der etableres udsugningsanlæg forsynet med absolutfilter med en udskilningsgrad på mindst 99,9 %. Afkastet skal føres mindst 1 meter over tagryg

8 Kontrol af oliefyr Forebyggelse af vandforurening 11. I tilfælde, hvor opvarmning sker ved oliefyr, skal dette indrettes som gasoliefyr. Fyret skal efterses og vedligeholdes mindst 1 gang om året. Oliefyr skal brænde med et sodtal, som højst må være 2 efter Bacharach s skala ved en CO2 pct. på Gasfyrede anlæg skal efterses og vedligeholdes mindst 1 gang om året, og røggassens sodtal må ikke overstige 0. Stk. 2. Afkasthøjden for røggasser fra gasoliefyr og gasfyr skal opfylde følgende krav: 1) For fyringsanlæg med en indfyret effekt op til 120 kw skal skorstenshøjden være som angivet i bygningsreglementet for små skorstene. 2) For fyringsanlæg med en indfyret effekt fra 120 kw til og med 5 MW skal skorstenshøjden være mindst 1,25 gange koteforskellen mellem skorstensfoden og den højeste eksisterende eller planlagte bygning inden for en afstand af 100 meter. Stk. 3. Afbrænding af olieaffald må kun finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald. 12. Spildevand, som fortrænges eller afledes fra sprøjtekabiner, vaskehaller og lignende anlæg skal passere en egnet olieudskiller. Stk. 2. Arealer, hvor spild af benzin eller andre olieprodukter forekommer, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer, skal udformes således, at der ikke kan ske nedsivning i jorden. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller. Stk. 3. Spildevandet skal i øvrigt afledes i overensstemmelse med de vilkår, og under overholdelse af de udledningskrav, der meddeles efter de til enhver tid gældende regler om tilladelse til afledning af spildevand

9 Affald 13. Affald fra produktionen skal opbevares indendørs, i containere eller på anden måde, som ikke medfører forurening eller nærliggende risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grundvand eller luften. Stk. 2. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettes således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra ovennævnte opbevaringsbetingelser, hvor opbevaringen finder sted på lige så betryggende vis som ovenfor nævnt, hvilket kan være tilfældet, hvor opbevaringen sker i godkendte beholdere, der er underlagt løbende kvalitetskontrol. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke meddele dispensation til opbevaring af farligt affald i nedgravede beholdere

10 Egenkontrol 14. Virksomheden skal føre en driftsjournal, som på forlangende skal forevises kommunalbestyrelsen. Driftsjournalen skal opbevares i 5 år. I driftsjournalen noteres: Stk. 3. Affald skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler og de anvisninger, der meddeles af kommunalbestyrelsen. 18 1) Det årlige forbrug af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald (jf. de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse, plan lægning og registrering af affald), samt hvor dette affald er afleveret. 3) Tidspunktet for kontrol af renseanordninger på luftafkast. 4) Tidspunktet for pejling og tømning af benzin- og olieudskillere. 5) Resultaterne af kontrollen med fyringsanlægget. 19

11 Anmeldelsesordning 15. Inden et autoværksted etableres, skal der indgives anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen. Anmeldelse skal også indgives i tilfælde af senere udvidelse eller ændring på en måde, der indebærer forøget forurening, herunder ved udvidelse eller ændring af et autoværksted, etableret før denne bekendtgørelses ikrafttræden. Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om: 1) Placering af anlæg og aktiviteter, der vedrøre autolakering, undervognsbehandling og mekanisk autovask og tørring, eller som støjer udedørs, indtegnet i plan i passende målestok, jf. 3 og 5. 2) Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorledes de i 4-13 stillede krav opfyldes. 3) Sammensætning og mængde af affald og spildevand samt bortskaffelsesmåde. 4) Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på virksomheden. 5) Den daglige driftstid. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for, at anmeldelsen er modtaget. Kvitteringen skal indeholde oplysning om, 1) at aktiviteten kan påbegyndes ved udløbet af den i 16, stk. 2, nævnte frist inden for rammerne af de i anmeldelsen efter 15 afgivne oplysninger, hvis ikke kommunalbestyrelsen forinden har gjort indsigelse mod aktiviteten, 2) at kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen i 16, stk. 2, en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det, jf. stk. 5, 3) at kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke eller påbud om afhjælpende foranstaltninger ikke forhindrer kommunalbestyrelsen i senere at med dele påbud om forureningsbegrænsende foran staltninger eller nedlægge forbud mod aktiviteten i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forurening, jf. 17, 4) at kommunalbestyrelsens afgørelse efter 16 kan påklages til Miljøklagenævnet i det omfang, det er angivet i 23, stk. 1, 5) klagefristen for afgørelser, der kan påklages til Miljøklagenævnet, jf. lovens 93, og 6) søgsmålsfristen for andre afgørelser, jf. lovens 101. Stk. 5. Hvis sagens kompleksitet berettiger dette, kan kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen i 16, stk. 1, meddele anmelder, at den agter at meddele påbud inden et nærmere angivet tidspunkt efter den nævnte frist. Meddelelsen om udsættelse skal være begrundet. Stk. 6. En anmeldelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden et år fra anmeldelsesdatoen. 16. Kommunalbestyrelsen påser på grundlag af de i 15 nævnte oplysninger, om virksomheden kan opfylde kravene i 3, jf. 19, stk. 4, og kravene i Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke inden fire uger fra modtagelsen har meddelt anmelderen, at virksomheden ikke kan overholde et eller flere krav i 3, jf. 19, stk. 4, eller 4-13, kan etableringen, udvidelsen eller ændringen gennemføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Oplysningerne i den anmeldelse, virksomheden har fremsendt efter 15, danner herefter grundlag for omfanget af virksomhedens aktiviteter. Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes, før virksomheden har indhentet nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. Bygge- og anlægsarbejderne må tillige kun påbegyndes inden fireugersfristens udløb, hvis kommunalbestyrelsen inden da har meddelt, at den ikke vil gøre indsigelse mod anmeldelsen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i en indsigelse efter stk. 2 oplyse: 1) Hvilke af de i stk. 1 nævnte regler virksomheden ikke kan opfylde. 2) Om kommunalbestyrelsen agter at påbyde afhjælpende foranstaltninger efter 17, jf. 4 og 6, og om gennemførelsen skal afvente meddelelse af påbuddet. Stk. 4. Hvis den anmeldte aktivitet giver anledning til væsentlig forurening, kan kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår for det videre arbejde eller nedlægge forbud mod aktiviteten, selv om de anmeldte forureningsforebyggende foranstaltninger eller den anmeldte driftstid mv., jf. 15, stk. 2, er overholdt.«5. Efter 16 indsættes: Oplysningspligt 16 a. Indehaveren af et autoværksted skal oplyse tjenestemodtagere om navn og adresse på virksomhedens tilsynsmyndighed efter denne bekendtgørelse

12 Påbud, tilsyn og håndhævelse 17. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, hvis 1) virksomheden medfører eller kan medføre forure ning, som ikke er omfattet af 5 og 7-13, 2) reglerne i 4 og 6 efter kommunalbestyrelsens skøn overtrædes, eller 3) virksomheden eller anlægget medfører væsentligt mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end nødvendigt ved anvendelse af den til enhver tid værende mindst forurenende teknologi eller bedst mulige rensning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere undtagelsesvis meddele påbud, der indeholder strengere krav end dem, der følger af 5 og Stk. 3. I påbud efter stk. 1 og 2 kan der fastsættes bestemmelser om egenkontrol. Stk. 4. Påbud efter stk. 1-3 kan meddeles allerede i tilslutning til en anmeldelse og før virksomhedens wetablering, udvidelse eller ændring. Stk. 5. Desuden kan der nedlægges forbud mod virksomheden eller aktiviteten, hvor ulempen ikke kan afhjælpes jf. miljøbeskyttelseslovens 42, stk For tilsyn og håndhævelse gælder reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel

13 Autoværksteder etableret før 1. januar 1990 og meddelte godkendelser Afgørelser, klage og straf 19. Hvis autoværksteder, der er etableret før 1. januar 1986, giver anledning til væsentlige gener eller forurening, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger inden en bestemt frist. Stk. 2. Ved meddelelse af påbud efter stk. 1 finder reglerne i denne bekendtgørelse anvendelse som vejledende retningslinier. Påbud efter stk. 1 kan kun undtagelsesvis indeholde strengere krav end dem, der følger af 5 og Stk. 3. Kan forureningen eller generne ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud efter stk. 1 og 2, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod aktiviteten eller virksomheden og eventuelt kræve den fjernet. Stk. 4. Medfører udvidelse og ændring af de i stk. 1 nævnte autoværksteder forøget forurening, finder reglerne i 5 og 7-14 anvendelse på virksomheden som helhed. Udvidelse og ændring af virksomheder, som ikke overholder beliggenhedskravet i 3, kan, hvis udvidelsen eller ændringen medfører forøget forurening, kun ske, hvis kommunalbestyrelsen meddeler dispensation hertil. 20. Autoværksteder, der er etableret i perioden 1. januar december 1989, skal fra den 1. maj 1998 overholde reglerne i denne bekendtgørelse, dog således at virksomhederne i stedet for 3 skal overholde 3 i bekendtgørelse nr. 467 af 5. november 1985 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder. Indtil den 1. maj 1998 skal virksomhederne i stedet for denne bestemmelse overholde 20 i bekendtgørelse nr. 793 af 13. december 1989 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Stk. 2. Er virksomheder omfattet af stk. 1 efter 31. december 1989 udvidet eller ændret på en måde, der indebærer forøget forurening, eller sker der fremover sådan udvidelse eller ændring, skal virksomhederne tillige overholde 3 i denne bekendtgørelse. 21. Tidligere meddelte godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til virksomheder omfattet af bekendtgørelsen bevarer deres gyldighed efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Meddelte godkendelser bortfalder dog, hvis virksomheden foretager udvidelser eller ændringer, der medfører forøget forurening. Tidligere meddelte påbud vedrørende virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse, bevarer deres gyldighed. 22. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse meddeles i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens kap Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud efter 17, stk. 1 nr. 3, 17, stk. 2 og 19, stk. 2, 2. punktum, afgørelser om forbud efter 17, stk. 5 og 19, stk. 3, 1. led, og afgørelser om dispensation efter 19, stk. 4 kan påklages efter reglerne om klage i miljøbeskyttelseslovens kap. 11. Stk. 2. Andre afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 24. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der: 1) Overtræder 3, stk. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, stk. 1 og 2, 12, stk. 1 og 2 eller 13, stk. 1 og 2. 2) Etablerer eller driver anlæg eller aktiviteter uden dispensation efter 19, stk. 4. 3) Overtræder vilkår i dispensation efter 19, stk. 4. 4) Undlader at udføre egenkontrol efter 14 eller at indgive anmeldelse efter 15. 5) Overtræder vilkår i de godkendelser og påbud, der er nævnt i 21. 6) Iværksætter etableringen uden at afvente indsigelsesfristen efter 16, stk. 2. 7) Iværksætter etableringen uden at afvente et påbud efter 16, stk. 3. 8) Undlader at efterkomme påbud eller forbud efter reglerne i 17-20, eller 9) Undlader at efterkomme påbud om foretagelse af prøveudtagninger, analyser eller målinger efter 18 jf. miljøbeskyttelseslovens

14 Ikrafttræden Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Stk. 4. Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen ikke er voldt skade på miljøet eller er fremkaldt fare derfor. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde. 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Bestemmelsen i 9, 1. punktum træder dog først i kraft den 1. maj Stk. 2. Samtidig ophæves: 1) Bekendtgørelse nr. 467 af 5. november 1985 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af auto værksteder, bortset fra bekendtgørelsens 3. 2) Bekendtgørelse nr. 793 af 13. december 1989 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af auto værksteder m.v., bortset fra bekendtgørelsens 20, der ophæves den 1. maj Miljø- og Energiministeriet, den 5. december

15 28

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN For yderligere oplysinger kontakt kommunes miljøafdeling. Udviklet i samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og HANSENBERG HANSENBERG Illustrator: Daniel Nielsen. Layout og design:

Læs mere

922 af 05/ Bek. om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværk...

922 af 05/ Bek. om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværk... Side 1 af 9 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1)

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1) (Den sammensatte version) BEK 699 af 24/06/2011 + BEK 454 af 30/04/2013 Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1) I medfør af 7, stk. 1, 7 b, 16, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 1)

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 1) BEK nr 699 af 24/06/2011 Gældende (Autoværkstedsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-06-2011 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 454 af 30/04/2013 Ændrer i/ophæver BEK nr 922

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 1)

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 1) BEK nr 699 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1222-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 1)

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 1) Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-2, 5, 7-9, 7 a, 7 b, 16, stk. 1, 19, stk. 4-5, 35, stk. 2, 89 b, 92 og 110, stk.

Læs mere

Anmeldelse af autoværksted

Anmeldelse af autoværksted Sendes til: Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Anmeldelse af autoværksted Før du etablerer et autoværksted, skal du anmelde det til miljøafdelingen. Det samme gælder, hvis

Læs mere

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført. Side 1 af 5 Sendes til Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelseom miljøkraviforbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

Læs mere

Miljøvejledning for autoværksteder i Odder Kommune

Miljøvejledning for autoværksteder i Odder Kommune Miljøvejledning for autoværksteder i Odder Kommune Natur og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 17-07-2009 Sags Id. 727-2009-92024 Sagsbeh. Peter Aaen Erichsen Tlf. 8780 4057 peter.erichsen@odder.dk Dok id.

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1)

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1) BEK nr 467 af 23/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST- 1220-00012 Senere ændringer

Læs mere

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Adresse Matr. nr. Ejer af værkstedet Ejer af ejendommen Kontaktperson Antal ansatte på værksted Arbejdstider på værksted

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Miljøforhold på autoværksteder. Miljøkravene i autobekendtgørelsen

Miljøforhold på autoværksteder. Miljøkravene i autobekendtgørelsen Miljøforhold på autoværksteder Miljøkravene i autobekendtgørelsen Vejledningens indhold Miljøforhold på autoværksteder... 3 Miljøtilsyn og brugerbetaling.... 4 Nye værksteder og udvidelser skal anmeldes

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

REGULATIV OM HØNSEHOLD

REGULATIV OM HØNSEHOLD Gældende fra dato.måned.år. REGULATIV OM HØNSEHOLD OG ANDRE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FUGLEHOLD I RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE Indhold Gyldighedsområde Krav til hønsehold Andre fuglehold Påbud og forbud

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold December 2009 Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Inden du etablerer et hold af fjerkræ eller fugle bør du tænke

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via:

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A-10 Auto Energivej 17 9300 Sæby Att.: Jan Hugo Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.09.2015 CVR-nummer 27565174 P-nummer 1002367437 e-doc journal nr. 13/027588 Virksomhed Thomas Svendsen Autoreparation

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Program Præsentation Lovstof Miljøgodkendelse Forureningsbegrænsning Grønt regnskab Uheld Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr.: MST Ref. mamae/latha/sezce Den 31. oktober 2016

NOTAT. Erhverv J.nr.: MST Ref. mamae/latha/sezce Den 31. oktober 2016 NOTAT Erhverv J.nr.: MST 1222-00054 Ref. mamae/latha/sezce Den 31. oktober 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn. OK Aabenraa Langebro 21 6200 Aabenraa Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30. august 2016 Sagsnr.: 16/27242 Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm Direkte tlf.: 7376 7786 Email: srh@aabenraa.dk

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via:

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej 108 9300 Sæby Att.: Martin Thomsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.03.2016 CVR-nummer 88747518 P-nummer 1002801761 Virksomhed Mazda & Suzuki v/kaj Hansen Adresse Tinghøjvej 92

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 5. oktober 2015 CVR-nummer 44883112 P-nummer 1001859876 e-doc journal nr. 13/026874 Virksomhed Via Biler A/S Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.08.2015 CVR-nummer 32876498 P-nummer 1016068310 Virksomhed Adresse Bovbjerg Autoteknik v/nick Bovbjerg Engtoften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Baggrund og lovgrundlag Opbevaring af olier og kemikalier giver ofte anledning til jord- og grundvandsforurening. En

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat vedr. Mails fra Advokat Steen Petersen, Ret & Råd. Vedr. Byggeri på Gammel Køge Landevej 479 Byggesagen 14/38299, oprettet 29. september 2014. Nærværende klagesag 15/25783, oprettet 20. juli 2015.

Læs mere