Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder kwh Elvarme, 826 kwh el MWh Fjernvarme, 758 kwh el

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el"

Transkript

1 SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Glesborg Bygade 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX & KAMP A/S Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 138 MWh fjernvarme kwh elvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 30/04/08-30/04/09 kwh elvarme: 30/04/08-30/04/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Glødepærer udskiftes til nye energipærer i hele bygningen. 2 Glødepærer udskiftes til nye energipærer i hele bygningen kwh Elvarme, 826 kwh el -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el 640 kr. 220 kr. 0.3 år 1180 kr. 670 kr. 0.6 år 3 Etablering af nyt varmefordelingsanlæg til fjernvarme. 4 Montering af 250 mm mineraluld på underside af massiv etageadskillelse mod krybekældrene. 5 Cirkulationspumpen på det varme brugsvand udskiftes med en ny selvregulerende og energibesparende cirkulationspumpe. Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny varmtvandsveksler. -69 MWh Fjernvarme kwh Elvarme kwh Elvarme 1.8 MWh Fjernvarme, 347 kwh el kr kr. 5.9 år kr kr. 6.1 år 2140 kr kr år

2 SIDE 2 AF 9 6 Montering af 250 mm mineraluld på underside af massiv etageadskillelse mod krybekældrene. 7 Kælderydervæggene isoleres med 200 mm mineraluld udvendigt. Det anbefales at fugtbeskytte kælderydervæggene udvendigt inden isoleringen. 49 MWh Fjernvarme 20 MWh Fjernvarme kr kr år kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: 4000 kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

3 SIDE 3 AF 9 Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 8 3 trins cirkulationspumper på varmeanlægget udskiftes til nye energibesparende, selvregulerende og tidsstyret cirkulationspumper. 9 Efterisolering af loftrum med op til 350 mm mineraluld kwh el 4280 kr kwh Elvarme kr. 10 Belysningsarmaturerne med T8 lysstofrør udskiftes med nye armaturer med T5/HF rør. Der installeres bevægelsesmeldere og dagslysstyring i de rum, hvor det er anvendeligt. 11 Belysningsarmaturerne med ældre lysstofrør på gange udskiftes med nye armaturer med T5/HF rør, samt der installeres bevægelsesmeldere og dagslysstyring MWh Fjernvarme, 3543 kwh el -0.4 MWh Fjernvarme, 782 kwh el 5580 kr kr. 12 Efterisolering af loftrum med op til 350 mm mineraluld. 13 Udskiftning af vinduer og døre med nye elementer med energiruder. 9 MWh Fjernvarme 7060 kr. 17 MWh Fjernvarme kr. 14 Belysningsarmaturerne med T8 lysstofrør udskiftes med nye armaturer med T5/HF rør. Der installeres bevægelsesmeldere og dagslysstyring i de rum, hvor det er anvendeligt kwh Elvarme, 1788 kwh el 1470 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer 1.Konklusion: Bygningen er i rimelig isoleringsmæssig stand. Det kan betale sig at udskifte konvertere fra elvarme til fjernvarme, at efterisolere i krybekældrene, at udskifte glødepærer til sparepærer, at udskifte cirkulationspumpen på det varme brugsvand, at udskifte varmtvandsbeholder til ny varmtvandsveksler, at isolere kælderydervægge i den ældre del af bygningen.

4 SIDE 4 AF 9 Øvrige forbedringer kan kun betale sig at gennemføre, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres - fx hvis man ønsker at efterisolere taget. 2. Vedvarende energi: Der er taget stilling til installation af vedvarende energi på bygningen i form af jordvarme og solvarme. I dette tilfælde er det ikke hensigtsmæssigt at udskifte til vedvarende energi, da der er mulighed for billig forsyning fra fjernvarmen. Det er kun rentabelt at udskifte til vedvarende energi, hvis fjernvarmen stiger i pris. 3. Bygningsbeskrivelse: Bygningen i energimærket anvendes til administrationsbygning i Norddjurs kommune. Bygningen består af en oprindelig del, der er opført i 1969 og tilbygget i Der er kælder under dele af den oprindelig bygningen og under dele af tilbygningen. Kælderen er opvarmet, og er på 850 kvm. Det samlede opvarmet areal er opmålt til at være 2720 kvm. Vindfanget i bygningen er ikke opvarmet, og skal derfor ikke medregnes i dette energimærke. Brugstiden er fra alle hverdage. Brugstiden er derfor sat til 45 timer om ugen. Bygningen vurderes normal tæt. 4. Forudsætninger: Energimærket er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3. Bygningsdata er fremkommet ved besigtigelsen samt opmåling på rekvireret tegningsmateriale. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af konstruktionerne. Der var adgang til alle rum ved besigtigelsen. 5. Forbrug: Varme: Oplyst graddag korrigeret forbrug: El: kwh. Fjernvarme: 138 MWh. Beregnet graddag korrigeret forbrug i energimærket: El: kwh. Fjernvarme: 184 MWh. Der er forskel på det beregnede elvarmeforbrug og det faktiske forbrug, og en større forskel på det beregnede fjernvarmeforbrug og det oplyste, med forbehold for de faktiske oplysninger. Det vurderes at forskellen hovedsagligt skyldes brugeradfærd. Vand: Oplyst forbrug: Vand: 276 m3/år. Vandforbruget for bygningen er ud fra det oplyste vandforbrug udregnet til 0,11 m3/m2/år, hvilket er lidt under de 0,28m3/m2/år, der er oplyst som landsgennemsnit i Håndbog for Energikonsulenter 2008, version Kommentar til BBR oplysningerne: Det samlede bygningsareal for bygningen stemmer overens med BBR-meddelsen. Energikonsulentens bygningsgennemgang

5 SIDE 5 AF 9 Bygningsdele Tag og loft Tagkonstruktionen er opbygget som teglsten på lægter og gitterspær. Loftet er isoleret med 200 mm mineraluld. Tagkonstruktionen er opbygget som teglsten på lægter og gitterspær. Loftet er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 9: Det vandrette loft mod tagrum efterisoleres med 150 mm mineraluld. Forslag 12: Det vandrette loft mod tagrum efterisoleres med 150 mm mineraluld. Ydervægge De tunge ydervægge er udført som 350 mm hulmur med 108 mm teglsten som for og bagmur. Det vurderes ud fra tegningsmatrialet at hulrummet er isoleret. Kælderydervæggene er ifølge tegningsmatrialet uisoleret. Ydervægge er udført som 350 mm hulmur med 125 mm hulmursisolering ifølge tegningsmaterialet over bygningen. Kælderydervæggene er ifølge tegningsmatrialet isoleret 75 mm mineraluld. Forslag 7: Kælderydervæggene isoleres med 200 mm mineraluld udvendigt. Det anbefales at fugtbeskytte kælderydervæggene udvendigt inden isoleringen. Vinduer, døre, ovenlys mv. Bygning 001 (oprindelig bygning) og Alle vinduer og døre er primært udført som træelementer med termoruder. Forslag 13: Udskiftning af vinduer og døre til nye elementer med energiruder. Energiruderne skal være med varm kant. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Gulve og terrændæk Gulvkonstruktionen i kælderen er udført som betondæk med slidlagsgulv. Det vurderes ud fra tegningsmaterialet at konstruktionen er isoleret. Etageadskillelsen mod krybekælderen er uisoleret.

6 SIDE 6 AF 9 Gulvkonstruktionen i kælderen er udført som betondæk med slidlagsgulv. Ifølge tegningsmaterialet er bygningen isoleret med 75 mm pladebatts. Etageadskillelsen mod krybekælderen er uisoleret. Forslag 4: Montering af 250 mm mineraluld på underside af massiv etageadskillelse mod krybekældrene. Forslag 6: Montering af 250 mm mineraluld på underside af massiv etageadskillelse mod krybekældrene. Ventilation Ventilation Ventilationsanlægget er af typen Climex med roterende varmeveksler og varmeflade fra fjernvarme. Anlægget er fra Anlægget betjener hele den oprindelige bygning. Ventilationsanlægget er af typen Bacho ABK 50.1x00 med roterende varmeveksler og elvandvarmeflade. Anlægget er fra 1984 og ventilere hele tilbygningen. Varme Varmeanlæg Kælderen og stueplan opvarmes af fjernvarme Kælderen og stueplan i tilbygningen opvarmes med elradiatorer. Forslag 3: Bygningen konverteres fra elvarme til fjernvarme. Der etableres et vandbåret radiatoranlæg, der tilkobles fjernvarmen. Eksisterende elradiatorer sløjfes og erstattes med nyt fordelingsanlæg ført under loft i kælder med radiatorstik ned/op til radiatorer i kælderrum og i stueetagen. Varmt vand Det varme brugsvand produceres via en isoleret varmtvandsbeholder af typen VBF 200 fra 1991, der forsyner kælderplan og stueplan i begge bygninger (oprindelige bygning og tilbygningen). Beholderen er produceret i år Der er monteret en cirkulationspumpe af typen Grundfos UP 20 / 07 N på 50 Watt. Beholderen er placeret i teknikrummet i kælderen. Bygningen forsynes med varmt brugsvand fra den oprindelige bygning. Forslag 5: Cirkulationspumpen på det varme brugsvand udskiftes med en ny selvregulerende og

7 SIDE 7 AF 9 energibesparende cirkulationspumpe. Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny varmtvandsveksler. Fordelingssystem Varmeanlægget er et direkte 2-strengs vandbårne radiatoranlæg. Der er ingen fordelingssystem da bygningen opvarmes med el. Automatik Der er termostatiske radiatorventiler på alle radiatorerne. I manøvrerummet er der på varmeanlægget installeret Danfoss klimacentral med Danfoss motorventil, frem-, retur- og udeføler. Følgende 3 trins cirkulationspumper er registreret på anlægget: Grundfos UPS 20-60, 125W. Grundfos UPS 20-45, 44W. Grundfos UPS 25-80, 245 W. Der er ingen automatik på varmeanlægget. Pumper varme Forslag 8: 3 trins cirkulationspumper på varmeanlægget udskiftes til nye energibesparende, selvregulerende og tidsstyret cirkulationspumper. El Belysning Bygning 001 (oprindelig bygning) og Belysningen i kældrene består af ældre armaturer med kompaktelysstofrør og enkelte er med ældre T8 lysstofrør, glødepærer og sparepærer. Der er kun bevægelsesmeldere på dele af gangene i kældrene. Belysningen på stueetagen består primært af armaturer med kompaktelysstofrør uden bevægelsesmeldere, enkelte rum er med ældre lysstofrør, glødepærer og sparepærer. Der er ikke monteret bevægelsesmeldere eller dagslysstyring på stueetagen. Forslag 1: Glødepærer udskiftes til nye energipærer i hele bygningen. Forslag 2: Belysningsarmaturerne med glødepærer udskiftes til nye energipærer i hele bygningen. Forslag 10: Belysningsarmaturerne med T8 lysstofrør udskiftes med nye armaturer med T5/HF rør. Der installeres bevægelsesmeldere og dagslysstyring i de rum, hvor det er anvendeligt. Forslag 11:

8 SIDE 8 AF 9 Belysningsarmaturerne med ældre lysstofrør på gange udskiftes med nye armaturer med T5/HF rør, samt der installeres bevægelsesmeldere og dagslysstyring. Forslag 14: Vand Vand Bygning 001 (oprindelig bygning) og Der er ved besigtigelsen registreret vandarmaturer med sparefunktion. Toiletterne i bygningerne er med dobbeltskyl. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1969 År for væsentlig renovering: 2001 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Elvarme (kwh) Boligareal i følge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 1951 m² Opvarmet areal: 2720 m² Anvendelse ifølge BBR: 320 Kontor Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 786 kr./mwh Fast afgift på varme: 2504 kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

9 SIDE 9 AF 9 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af bygninger skal sælger eller udlejer fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Ejendomme, som er større end 1000 m², samt alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Badehusvej Aalborg Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el SIDE 1 AF 18 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sdr Fælledvej 4 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113051 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 19 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 12 Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024759-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere