Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 14 MWh Fjernvarme, 6990 kwh el. 2.3 MWh Fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 14 MWh Fjernvarme, 6990 kwh el. 2.3 MWh Fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karen Blixens Vej 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp A/S Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 815 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 10/12/08-10/12/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Cirkulationspumperne på det varme brugsvand udskiftes med nye selvregulerende og energibesparende cirkulationspumper. 2 Isolering af træoverligger ved vinduer og døre. 14 MWh Fjernvarme, 6990 kwh el 2.3 MWh Fjernvarme kr kr. 0.7 år 1030 kr kr. 4.5 år 4 Isolering af krybekælder med 100 mm mineraluld. Isolering føres over rørene i krybekælderen. 22 MWh Fjernvarme 9650 kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger.

2 SIDE 2 AF 8 De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: kr./år Samlet besparelse på vand: kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: F Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 3 Udskiftning af toiletter med enkeltskyl til toiletter med dobbeltskyl samt vandbegrænsere i perlatorerne i de vandarmaturer, hvor det mangler. 325 m³ vand kr. 5 Belysningsarmaturerne med ældre lysstofrør udskiftes med nye armaturer med T5/HF rør. -21 MWh Fjernvarme, kwh el kr. 6 Cirkulationspumperne på varmeanlægget af typen Grundfos 1342 kwh el 2680 kr.

3 SIDE 3 AF 8 UPS udskiftes til nye energibesparende. 7 Etablering af nyt mekanisk ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning i hele bygningen. 432 MWh Fjernvarme, kwh el kr. 8 Efterisolering af lofterne og det flade tag på hele bygningen. 85 MWh Fjernvarme kr. 9 Kælderydervæggene isoleres med 200 mm mineraluld udvendigt langs facaderne. 10 Vinduer og døre udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. 10 MWh Fjernvarme 4630 kr. 53 MWh Fjernvarme kr. 11 Etablering af nyt terrændæk i hele bygningen. 77 MWh Fjernvarme kr. 12 Etablering af nyt terrændæk i kældrene. 13 MWh Fjernvarme 5820 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer 1. Konklusion: Bygningen er i dårlig isoleringsmæssig stand. Det kan betale sig at udskifte ældre cirkulationspumpe på det varme brugsvand, at isolere krybekældrene under bygningen og isolere træoverliggerne over vinduer og døre i ydervæggene. Øvrige forbedringer kan kun betale sig at gennemføre, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres. 2. Vedvarende energi: Der er taget stilling til installation af vedvarende energi på bygningen i form af jordvarme og solvarme. Vedr. jordvarme er forslaget ikke rentabelt, da anskaffelsesomkostningerne er meget høje. Samtidigt kræver det et stort areal til jordvarmeslangerne. Vedr. solvarme er forslaget ligeledes ikke rentabelt pga. den relativt høje anskaffelsespris. Generelt for bygningen vurderes det at være for stor en omkostning ift. den besparelse, der følger med installationen. Grunden hertil er de fordelagtige priser på fjernvarme. 3. Bygningsbeskrivelse: Bygningen anvendes som plejehjem og genoptræningscenter i Grenå, Norddjurs kommune. Energimærket omfatter bygning 01 i BBR. Bygningen er i ét plan og delvist med kælder. Bygningen er opført i 1977 og om- eller tilbygget i Det samlede opvarmede areal er opmålt til at være 5920 kvm. for bygningen. Brugstiden for bygningen er sat til at være hele døgnet. 4. Forudsætninger: Energimærket er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3. Bygningsdata er fremkommet ved besigtigelsen samt opmåling på rekvireret tegningsmateriale. Tegningsmaterialet over bygningen er meget sparsomt med informationer. Konstruktionerne er derfor fastslået ud fra betragtninger på stedet, ved besigtigelsen og ud fra lovgivningskrav på opførelsestidspunktet. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af konstruktionerne. Der var ikke adgang til alle rummene i bygningen.

4 SIDE 4 AF 8 5. Beregnet forbrug: Varme: 1140 MWh. Oplyst graddag korrigeret forbrug: Fjernvarme: 815 MWh. Der er stor forskel på det beregnede varmeforbrug og det faktiske forbrug. Det vurderes, at forskellen hovedsageligt skyldes, at genoptræningscenteret ikke benyttes alle ugens dage og at varmeanlægget er med natsænkning. 6. Kommentar til BBR oplysningerne: Det samlede bygningsareal stemmer nogenlunde overens med BBR- meddelelsenda. Forskellen kan skyldes at nogle rum i kældrene og stueetagen ikke er opvarmet, og derfor kun indgår i det bebyggedeareal. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Tagkonstruktionen på bygningen er opbygget som teglsten på gitterspær, dog er der områder med fladt tag og tagpap. I loftrummene er der gennemsnitligt målt 200 mm mineraluld. Tegningsmaterialet beskriver ikke, hvor meget de skjulte konstruktioner er isoleret med. Konstruktionerne er derfor vurderet ud fra opførelses- og renoveringstidspunktet for bygningen. Forslag 8: Efterisolering af lofterne og det flade tag på hele bygningen. Der isoleres, så der er 350 mm mineraluld i konstruktionerne. Inden efterisolering igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedringer af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Der skal opretholdes korrekt ventilation af taget. Ydervægge Ydervæggene er opbygget som lette vægge og 35 cm teglstensvægge med hulmur. Ud fra tegningsmaterialet og opførelsestidspunktet er væggene isoleret. Over vinduer og døre er der registreret at træoverligger ikke er isoleret. Forslag 2: Isolering af træoverligger ved vinduer og døre med 200 mm mineraluld. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer og døre er træelementer med termoruder. Forslag 10: Vinduer og døre udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant.

5 SIDE 5 AF 8 Gulve og terrændæk Gulvene i bygningen er udført med og uden krybekælder. Ud fra besigtigelsen er krybekælderen/ingeniørgange ikke isoleret. Tegningsmaterialet beskriver ikke, om de enkelte gulvkonstruktioner er isoleret. Ud fra opførelsesåret at bedømme er terrændækket og kældergulvet sparsomt isoleret. Forslag 4: Isolering af krybekælder med 100 mm mineraluld. Isolering føres over rørene i krybekælderen Forslag 11: Etablering af nyt terrændæk i stueetagen. Gulvet demonteres og bortskaffes. Ny gulvkonstruktion opbygges, og der isoleres med min. 300 mm mineraluld. Der bør søges egnet rådgivning inden projektering og udførelse. Kælder Kælderydervægge er ifølge tegningsmaterialet af beton og uisolerede. Forslag 9: Kælderydervæggene isoleres med 200 mm mineraluld udvendigt langs facaderne. Det anbefales at fugtbeskytte kælderydervæggene udvendigt inden isoleringen. Forslag 12: Etablering af nyt terrændæk i klædrene. Gulvene demonteres og bortskaffes. Ny gulvkonstruktion opbygges, og der isoleres med min. 300 mm mineraluld. Der bør søges egnet rådgivning inden projektering og udførelse. Ventilation Ventilation Bygningen er naturligt og mekanisk ventileret. Boligerne i bygningen ventileres ved hjælp af naturlig ventilation i vinduer og udsugning fra ventiler i baderum. Udsugningsventilatorer til udsugning fra boligerne er placeret i tagrummene. I storkøkken, fællesrum og træningsrum er der naturlig ventilation i vinduer og mekanisk udsugning fra ventiler i loftet. Ventilatorer til udsugning er monteret i loftrummene. Fra svømmebassin er der monteret 2 stk. genvex ventilationsanlæg. Anlægget der betjener bassinrum er placeret i kælderrum og anlægget der betjener baderummene er placeret i loftrum. Ventilationsanlæggene for bassin og omklædningsrum er registrerede som procesanlæg for svømmebassin og er derfor ikke med i energiberegningen. Der var ikke adgang til alle ventilationsanlæg på loftet på grund af manglende gangbroer. I resten af bygningen er der naturlig ventilation og kontrolventilation fra tagventilatorer. Huset vurderes at være lidt utæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre, mange steder ikke er intakte. Forslag 7: Etablering af nyt mekanisk ventilationsanlæg med med modstrømsveklser og indblæsning og udsugning i hele bygningen. Ventilation i Bassinområde er ikke indkluderet. Varme

6 SIDE 6 AF 8 Varmeanlæg Bygningen opvarmes med fjernvarme. Varmt vand Det varme vand opvarmes med 2 stk. APV varmtvandsvekslerer, hvor den ene veksler er tilkoblet et ladekredssystem med en isoleret bufferbeholder på 500 L af typen AJVA. På det varme brugsvand er der registreret følgende cirkulationspumper. Et stk. Grundfos 20-15N med en effekt på 65 Watt. Et stk. Grundfos 20-30N med en effekt på 75 Watt. Et stk. Grundfos UPS med en effekt på 760/850/1000 Watt. Forslag 1: Cirkulationspumperne på det varme brugsvand udskiftes med nye selvregulerende og energibesparende cirkulationspumper. Fordelingssystem Varmeanlægget er et direkte 2-strengs vandbårent radiatoranlæg. Der er på varmeanlægget registreret følgende cirkulationspumper. Et stk. Grundfos UPE med en effekt på Watt, et stk. Grundfos UPS 15-35x20 med en effekt på 35/60/65 Watt, et stk. Grundfos UPS med en effekt på 80/110/125 Watt. På varmefladen til ventilatiuonsanlæggene der betjener bassinområde er der registreret følgende cirkulationspumper. To stk. Grundfos UPS med en effekt på 30/45/60 Watt. Forslag 6: Cirkulationspumperne på varmeanlægget af typen Grundfos UPS udskiftes til nye energibesparende. Automatik Der er Danfoss termostatiske radiatorventiler på alle radiatorerne. På varmeanlægget i bygningen er der installeret Danfoss klimacentral med motorventiler samt frem-, retur- og udeføler. El Belysning Belysningen på gange, badeområde, fællesrum og træningsrum er hovedsageligt ældre armaturer med lysstofrør og kompaktrør. Dog er der enkelte områder, hvor belysningen er udskiftet til nye lysarmaturer med HF. På kontorerne, kælderrummene og toiletterne er belysningen hovedsageligt med ældre lysstofrør og sparepærer. Der er kun monteret bevægelsesmeldere på to kontorer og et depotrum. Resten af rummene i bygningen er uden bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Forslag 5: Belysningsarmaturerne med ældre lysstofrør udskiftes med nye armaturer med T5/HF rør. Derudover installeres der bevægelsesmeldere eller dagslysstyring, hvor det er anvendeligt i bygningen. Vand

7 SIDE 7 AF 8 Vand Der er ved besigtigelsen registreret toiletter med enkeltskyl og dobbeltskyl, samt der er registreret vandarmaturer med og uden sparefunktion. Forslag 3: Udskiftning af toiletter med enkeltskyl til toiletter med dobbeltskyl samt vandbegrænsere i perlatorerne i de vandarmaturer, hvor det mangler. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1977 År for væsentlig renovering: 2004 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 2744 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 3362 m² Opvarmet areal: 5920 m² Anvendelse ifølge BBR: 160 Døgninstitution Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 445 kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

8 SIDE 8 AF 8 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af bygninger skal sælger eller udlejer fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Ejendomme, som er større end 1000 m², samt alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Nørregade Hjørring Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Glesborg Bygade 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103029 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkestien 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108332 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.2 MWh Fjernvarme, 338 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.2 MWh Fjernvarme, 338 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kalorievej 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-093269 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stenvadvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106957 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftagervej 1 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-004661 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 29 Postnr./by: 9870 Sindal BBR-nr.: 860-033302 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el SIDE 1 AF 15 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkegårdsvej 8 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107524 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 19 MWh Fjernvarme. 30 MWh fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 19 MWh Fjernvarme. 30 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabrikvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018089 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 382 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 382 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 10 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018470 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Aspevej 10 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-042087-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gillestedvej 7 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-133282 Energikonsulent: Christian Schmidt Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el SIDE 1 AF 18 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sdr Fælledvej 4 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113051 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -37 m³ Fjernvarme, 3384 kwh el. -28 m³ Fjernvarme, 2769 kwh el.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -37 m³ Fjernvarme, 3384 kwh el. -28 m³ Fjernvarme, 2769 kwh el. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gabelsgade 5 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-067353 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Buegade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003422 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere