Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug :25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger på den udvidede selvangivelse og selvangivelsen for begrænset skattepligtige. Vejledningen er opdateret med gældende lovgivning. Vejledningen findes kun på SKATs hjemmeside Hvornår skal jeg udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger? Udfyld rubrikkerne om regnskabsoplysninger Som hovedregel skal du som selvstændigt erhvervsdrivende udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger på selvangivelsen. Kun hvis SKAT beder om det, skal du sende os regnskabsmateriale. Der er dog nogle virksomheder, der stadig skal sende et skatteregnskab til SKAT sammen med selvangivelsen. Om du skal udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger eller sende os et skatteregnskab, afhænger af din virksomheds type og af nettoomsætningens størrelse. Princippet er, at du ikke både skal give regnskabsoplysninger i selvangivelsen og indsende skatteregnskab. Der er dog en række undtagelser fra reglerne (se skemaet nedenfor). Oversigt over reglerne Regnskabsoplysninger i selvangivelsen Skatteregnskab sammen med selvangivelsen Omfattede erhvervsvirksomheder, hvor resultatet beskattes som personlig indkomst, inden for følgende områder: Virksomheder, der er fritaget efter virksomhedstype Små virksomheder og virksomheder med ukomplicerede indkomstforhold Nej Ja 1) virksomheder med mere end to ejere, hvor ingen af ejerne deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang (kommanditister/anpartsvirksomhed) erhvervsdrivende dødsboer Nej 2) Nej udlejning af op til to lejemål i fast ejendom ("forældreudlejning" og lignende) virksomheder med en nettoomsætning under kr. Virksomheder af mellemstørrelse Ja Nej virksomheder med en nettoomsætning mellem kr. og 25 mio. kr. Store virksomheder og virksomheder med komplicerede indkomstforhold Nej Ja virksomheder med en nettoomsætning over 25 mio. kr. 1) Indehavere af virksomheder omfattet af reglerne om fælles skatteregnskab (LL 29) skal ikke indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen.

2 Side 2 af 6 2) Indehavere af virksomheder fritaget for at give regnskabsoplysninger efter omsætningsgrænsen på kr. skal dog besvare spørgsmål om revisorbistand. Læs mere Du kan læse om reglerne i: Bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006 (mindstekravsbekendtgørelse for mindre virksomheder) Bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 (mindstekravsbekendtgørelse for større virksomheder). Brug TastSelv til at indberette digitalt Du kan bruge TastSelv På TastSelv Borger kan du indberette selvangivelsen med regnskabsoplysninger. Brug NemID, digital signatur eller TastSelv-kode For at bruge systemet skal du enten have en NemID/digital signatur eller bruge din personlige TastSelv -kode. Den kode, der står på selvangivelsen, er en opstartkode. Når du én gang har valgt en personlig TastSelv-kode, er det den, du fremover skal bruge. Har du glemt din TastSelv-kode, kan du bestille en ny kode på TastSelv. Du kan også bestille en NemID eller en digital signatur. Hvad består regnskabsoplysningerne af? Oversigt over rubrikkerne om regnskabsoplysninger Regnskabsoplysningerne består af følgende dele: Virksomhedsoplysninger (rubrikkerne ) Spørgsmål om revisorbistand (rubrikkerne ) Udvalgte oplysninger fra regnskabet (rubrikkerne ) Udvalgte oplysninger om opgørelsen af skattepligtig indkomst (rubrikkerne ) Specifikke hændelser (rubrik 380). Oplysningerne fra regnskabet og oplysningerne om opgørelsen af din skattepligtige indkomst er typiske poster fra henholdsvis et regnskab og en opgørelse af den skattepligtige indkomst. Der er ingen afstemmelig sammenhæng mellem posterne i regnskabet og opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og der er ingen indbyrdes afstemmelighed mellem posterne. Hvilke rubrikker skal jeg udfylde? Mindre anpartsvirksomhed (kommanditist) og virksomhed med udlejning af op til 2 lejemål Sæt X i "Ja" i rubrik 301 om virksomheden er fritaget. Sæt X under "1" i rubrik 302 om begrundelse for fritagelse. De følgende rubrikker skal du ikke udfylde. Virksomhed med nettoomsætning under kr. Sæt X i "Ja" i rubrik 301 om virksomheden er fritaget. Sæt X under "3" i rubrik 302 om begrundelse for fritagelse. Udfyld rubrik om revisorbistand skal udfyldes. Du skal ikke udfylde rubrik Virksomhed med en nettoomsætning mellem kr. og 25 mio. kr. Sæt X i "Nej" i rubrik 301 om virksomheden er fritaget. Udfyld rubrikkerne med oplysninger om revisorbistand, oplysninger fra regnskabet og oplysninger om opgørelsen af skattepligtig indkomst og specifikke hændelser.

3 Side 3 af 6 Virksomhed med nettoomsætning over 25 mio. kr. Sæt X i "Ja" i rubrik 301 om virksomheden er fritaget. Sæt X under "2" i rubrik 302 om begrundelse for fritagelse. De efterfølgende rubrikker udfyldes ikke. Erhvervsdrivende med flere virksomheder Hvis du driver eller deltager i flere virksomheder, skal du udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger for hver virksomhed for sig. Det betyder, at du skal udfylde en selvangivelsens side 4 for hver virksomhed. På TastSelv Borger kan du indberette selvangivelsen med regnskabsoplysninger for de virksomheder, du driver eller deltager i. Du kan også sende oplysningerne på ekstraeksemplarer af selvangivelsens side 4, som du finder her: blanket (den udvidede selvangivelse) Om du driver én eller flere virksomheder, må du afgøre med udgangspunkt i, hvad man i almindelig sprogbrug forstår ved én virksomhed. Driver du fx en udlejningsejendom samtidig med en fabrikationsvirksomhed, er der tale om to virksomheder. Driver du flere ensartede virksomheder, fx landbrug og maskinstation, kan de betragtes som én virksomhed. Virksomhed med flere ejere Hvis virksomheden har flere ejere, skal du oplyse om regnskabet for hele virksomheden og oplyse om din andel af det regnskabsmæssige resultat og din opgørelse af skattepligtig indkomst fra virksomheden. På selvangivelsens side 4 skal du udfylde følgende rubrikker: Rubrikkerne (dog ikke rubrik 328): oplysninger om virksomheden Rubrik 328: oplysning om din andel af virksomhedens resultat Rubrikkerne : oplysninger om din opgørelse af skattepligtig indkomst Rubrik 380: oplysning om dine forhold (specifikke hændelser). Som ejere kan I indbyrdes aftale, at kun én af jer udfylder regnskabsoplysningerne for selve virksomheden. Vedkommende skal også udfylde egne oplysninger. De andre ejere skal så kun indberette egne oplysninger. Det drejer sig om: Rubrik 300: Virksomhedens CVR/SE-nr. Rubrik 328V Andelen af det regnskabsmæssige resultat Rubrikkerne : Opgørelsen af den skattepligtige indkomst Rubrik 380: Specifikke hændelser. Udenlandsk virksomhed Hvis du er skattepligtig af indkomst fra udenlandsk virksomhed, skal du følge retningslinjerne i denne vejledning og bruge selvangivelsens side 4. Hvordan udfylder jeg de enkelte rubrikker? Oplysningerne angives som udgangspunkt uden fortegn. Dog benyttes fortegn i rubrikkerne 325, 327, 328 og 331 under udvalgte oplysninger fra regnskabet. Rubrik 300: Virksomhedens CVR/SE-nr. Anfør virksomhedens CVR/SE-nr. Hvis virksomheden ikke har noget CVR/SE-nr. (det kan fx være en virksomhed med "forældreudlejning"), skal du skrive dit personnummer. Rubrik 301: Er virksomheden fritaget for at give regnskabsoplysninger? Sæt kryds, hvis din virksomhed er fritaget for at udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger. Læse mere i afsnittet Skal jeg udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger?

4 Side 4 af 6 Rubrik 302: Begrundelse for fritagelse Sæt kryds ved den regel, der fritager dig for at udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger. Hvis din virksomhed er fritaget efter omsætningsgrænsen på kr., skal du besvare spørgsmålene om revisorbistand (rubrik ). Rubrik 303: Er regnskabet udarbejdet med bistand fra revisor? Sæt kryds, hvis en revisor, regnskabskonsulent eller anden regnskabskyndig person har hjulpet med at udarbejde regnskabet. Rubrik 304: Erklæring om revisorbistand Sæt kryds ud for den type bistand, revisoren har givet. Erklæringstyperne fremgår af "Bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv.". Rubrik 305: Forbehold/supplerende oplysninger i revisorerklæring? Sæt kryds, hvis der er forbehold/supplerende oplysninger i påtegningen på regnskabet. Rubrik 306: Er skattepligtig indkomst opgjort med bistand af revisor? Sæt kryds, hvis den skattepligtige indkomst er opgjort med bistand af revisor, regnskabskonsulent eller anden regnskabskyndig person. Rubrik 320: Nettoomsætning Du skal altid oplyse nettoomsætningen. Når du opgør nettoomsætningen, skal du huske at medregne tilgodehavender for varer og tjenesteydelser ved regnskabsårets begyndelse og slutning. Rubrik 321: Vareforbrug I rubrikken skal du skrive vareforbrug i form af køb af råvarer, hjælpematerialer, handelsvarer og emballage. Du skal huske at regulere for forøgelse/formindskelse af lagrene. Rubrik 322: Fremmed arbejde I rubrikken skal du skrive udgifter til køb af fremmed arbejde, herunder underentrepriser, som indgår i virksomhedens ydelser. Rubrik 323: Salgsfremmende udgifter I rubrikken skal du skrive omkostninger til rejser, reklame, annoncer, sponsorering, repræsentation og lignende. Rubrik 324: Vedligeholdelse af fast ejendom I rubrikken skal du skrive omkostninger til vedligeholdelse af fast ejendom. Udgifter til vedligeholdelse af lejede lokaler skal ikke medtages i feltet. Rubrik 325: Ordinært resultat før afskrivninger og renter I rubrikken skal du skrive din virksomheds resultat før afskrivninger og renter. Hvis resultatet er negativt, skal du anføre et - (minus) foran beløbet. Rubrik 326: Regnskabsmæssige afskrivninger I rubrikken skal du skrive alle regnskabsmæssige afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver. Rubrikken omfatter de løbende afskrivninger, som afspejler det mønster, hvor virksomheden forbruger anlægsaktivet. Hvis regnskabet er aflagt efter skattemæssige principper, er det de skattemæssige afskrivninger, du skal angive i rubrikken. Rubrik 327: Regnskabsmæssigt resultat efter renter Hvis resultatet er negativt, skal du skrive et - (minus) foran beløbet. Rubrik 328: Andel af regnskabsmæssigt resultat (for virksomheder med flere ejere) Du skal kun udfylde rubrikken, hvis virksomheden har flere ejere. Skriv din andel af virksomhedens resultat. Hvis andelen er negativ, skal du skrive et - (minus) foran beløbet.

5 Side 5 af 6 Rubrik 329: Varebeholdninger I rubrikken skal du skrive varebeholdninger i form af råvarer og hjælpematerialer, varer under fremstilling og fremstillede varer (eventuelt inklusiv IPO) og handelsvarer. Rubrik 330: Anlægsaktiver I rubrikken skal du skrive summen af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Rubrik 331: Egenkapital I rubrikken skal du skrive virksomhedens egenkapital. Hvis egenkapitalen er negativ, skal du skrive et - (minus) foran beløbet. Rubrik 332: Balancesum I rubrikken skal du skrive summen af alle aktiver, som skal svare til summen af egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. Rubrik 333: Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris I rubrikken skal du skrive tilgang af aktiver, der er bestemt til virksomhedens vedvarende eje eller brug. Hvis der i regnskabet indgår nye finansielle leasing-kontrakter, skal du medtage leasinggenstandens anskaffelsessum. Rubrik 334: Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris I rubrikken skal du skrive salgsprisen for afhændede aktiver. Afhændede bygninger og grunde skal medtages omregnet til kontantværdi. Alternativt kan du anvende den bogførte værdi (de afhændede aktivers anskaffelsespris minus de akkumulerede afskrivninger). Rubrik 335: Gæld ved årets udgang på lån, der ikke er indberettet til SKAT I rubrikken skal du skrive gæld ved årets udgang på lån, der ikke er omfattet af en indberetningspligt til SKAT. Rubrik 350: Private andele Hvis der indgår private andele ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal du anføre beløbet. I rubrikken skriver du det beløb, du reducerer dine omkostninger med. Typisk er det beløbet før (eksklusiv) moms. Sæt et eller flere krydser alt efter, om den private andel vedrører biludgifter (blandet benyttelse), fri bil i virksomhedsordningen, eget vareforbrug eller andet. Rubrik 351: Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger I rubrikken skal du skrive skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer. Straksfradrag eller nedrivningsfradrag indgår ikke i posten, men skrives i rubrik 352. Rubrik 352: Fast ejendom, straksfradrag/nedrivningsfradrag I rubrikken skal du skrive straksfradrag af udgifter til ombygning eller forbering/nedrivningsfradrag ved nedrivning, udskiftning af installationer eller salg. Rubrik 353: Fast ejendom, genvundne afskrivninger I rubrikken skal du skrive genvundne afskrivninger ved salg af fast ejendom. Rubrik 354: Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger I rubrikken skal du skrive saldoafskrivninger på driftsmidler og skibe, afskrivning på driftsmidler med levetid under tre år og afskrivning på blandede driftsmidler. Straksafskrivning på småaktiver skal ikke medtages i rubrikken, men skrives i rubrik 356. Rubrik 355: Immaterielle aktiver (goodwill mv.) skattemæssige afskrivninger I rubrikken skal du skrive skattemæssige afskrivninger på goodwill og andre immaterielle aktiver. Rubrik 356: Straksafskrivning på småaktiver I rubrikken skal du skrive straksafskrivning på småaktiver.

6 Side 6 af 6 Andre straksafskrivninger, fx af udgifter til software og driftsmidler med levetid under tre år, skal ikke medtages i rubrikken, men skrives i rubrik 354. Rubrik 357: Tab på debitorer I rubrikken skal du skrive tab på debitorer, der er fratrukket skattemæssigt. Rubrik 358: Nedskrivning af varelager for ukurans I rubrikken skal du skrive nedskrivning for ukurans på varelager, der er fratrukket skattemæssigt. Rubrik 359: Fratrukne hensættelser I rubrikken skal du skrive hensættelser af enhver art, der er fratrukket skattemæssigt. Eksempler herpå er hensættelser til tab på debitorer, service- og garantihensættelser og hensættelser til fremtidige udgifter. Rubrik 380: Er der opnået gældseftergivelse eller akkord? Sæt kryds, hvis der er opnået gældseftergivelse eller akkord.

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system 11 5. Skattemæssig behandling af typiske poster

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere