NORDISK MUSEOLOGI Redaktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK MUSEOLOGI 2008 1-2. Redaktion"

Transkript

1 NORDISK MUSEOLOGI Redaktion I forrige nummer af Nordisk Museologi fokuserede flere af hovedartiklerne på museerne og kulturarvsstederne som erindringssteder, og på museernes medvirken til at skabe relationer mellem fortiden og nutiden for deres brugere. I de nordiske museologi- og museumsmiljøer er der med andre ord stigende interesse for at studere og udforske museerne og kulturarvsstederne som særlige erindringskulturer. Redaktionen besluttede sig derfor at koncentrere et dobbeltnummer om temaet erindringskultur og udstillingsæstetik. Halvdelen af dette dobbeltnummer kredser derfor om forskellige typer af erindringskulturer, fx postsocialistisk bearbejdning af kommunismen på østeuropæiske museer, historiske haver, landegrænser, der fungerer som kollektive erindringssteder, på erindringsbegreber og erindringspolitik. Som det fremgår af Line Suhr Marschners anmeldelse af Københavnerseminaret Erindring og glemsel er erindringsbegrebet samtidig tæt forbundet med forestillingen om glemsel. På dette seminar redegjorde den kendte sociolog Paul Connerton for flere måder at glemme på, som kan være nødvendig for dannelsen af nye identiteter. I dette perspektiv kan artiklerne om Dybbøl også læses. Redaktionen havde håbet, at der også var indkommet flere artikler fra museumsmiljøerne med refleksioner over udstillinger som iscenesatte erindringssteder, men det lykkedes ikke inden for de annoncerede deadlines. I stedet blev der i dette nummer plads til artikler, der kredser om udvalgte museers indsamlings- og bevaringspolitik i forhold til historieskrivning, etik og mangfoldighedsproblematikker, fx forsøg på at skabe en fælles museumskultur for nordmænd, samerne og kvenerne i det nordlige Norge, refleksioner over den manglende registrering af arkæologiske fund og en spændende historie om en glemt norsk arkitektursamling. Uddybende anmeldelser af seminarer, konferencer og bøger supplerer dobbelt-

2 ANE HEJLSKOV LARSEN 2 numrets tema og artikler samt giver indblik i centrale emner, som de nordiske museologimiljøer er optaget af. Foto af redaktionen bagfra på vej rundt til Umeås museer, Det er Per-Uno Ågren med lædertasken. Foto: Ane Hejlskov Larsen. Mens dette nummer blev til i løbet af sommeren 2008, tikkede en meget sørgelig mail ind i min mailbox om dette tidsskrifts tidligere redaktør, Per-Uno Ågren, og hans pludselig død. Jeg så ham selv første og sidste gang ved et redaktionsmøde i Umeå i 2003, men har efterfølgende haft mange mailudvekslinger med ham og vil frem over savne hans opmuntrende ord og kritiske medleven. Redaktionen bringer et personligt mindeord af museologen Erik Hofrén. Ane Hejlskov Larsen Forside: Nedgang med navne på ofrene til erindrings- og sørgested på Sighet museet, Rumænien Foto: Lene Otto.

3 MINDEORD Mindeord til Per-Uno Ågren 3 ERIK HOFRÉN* Den kendte, svenske museolog Per-Uno Ågren døde sommeren Han var redaktør af Nordisk Museologi fra 1993 til 2004 og opbyggede museologien ved Umeå Universitet. Erik Hofrén har skrevet disse mindeord i forbindelse med Per-Uno Ågrens pludselige død: Sommaren hade kommit till Lappnäset och lommarna i Vångsjön, berättar Britta för mig om den dag då Per-Uno gick bort. Han tyckte om tystnaden i storskogen och det kommer för mig att jag tyckte mycket om att dela tystnad med honom; som vänner kan trygga i förvissning om att samtalet fortsätter. Det var genom arbetet vi blev vänner, en gemenskap som sträckte sig över många år i tro och tvivel på museets mål och mening. Med museologin ville vi föra erfarenhetens talan i akademiska salar med genklang i museernas offentligheter. När Per-Uno formulerade museologins tre dimensioner, den historiska, den sociologiska och den kommunikativa bands de samman av hans samhälleliga engagemang. Per-Uno var en brobyggare, den nordiska gemenskapen var honom viktig, nordist men också internationalist, uppdrag och seminarier förde honom till många länder där han vann nya vänner. Sitt Västerbotten bar han ständigt med sig. Han hade en känslighet, en generositet som värmde och en torr och underfundig humor som inspirerade. Jag tror man kommer honom särskilt nära när han skriver om det medium som kanske framförallt var hans fotografiet. Per-Uno ville en humanistisk fotografi, en undersökande fotografi. Med hans ord Den humanistiska fotografin är angelägen om sin integritet i ett frigörande studium av människans verklighet. Den har alltid stått inför den utmaning som som ett förtigande och utestängande inneburit. Det var så han såg museet ett humanistiskt museum angeläget om sin integritet i ett frigörande studium av människans verklighet. Hösten har kommit och lommarna lyfter på sin flykt mot havet och snart ligger Vångsjön i isens grepp. Vid Umeå universitet pågår nu ett avhandlingsarbete i museologi om den svenska museiutvecklingen *Erik Hofrén, museolog Address: Knopgatan 13, S Norrköping

4 LENE OTTO 4 Kommentar til kommunismens fald på en gade i Timisoara, Rumænien Foto: Lene Otto.

5 NORDISK MUSEOLOGI , S Kommunismens eftermæle Museer og erindringspolitik i Østeuropa LENE OTTO* Title: The legacy of Communism. Museums and Politics of Memory in Eastern Europe. Abstract: In the post socialist countries the memory of communism is in the making. How to remember the period between WW2 and the fall of the Soviet Union is a disputed and contested subject in dissertations, in the activities of the so called institutes of national commemoration, founded in several post socialist states, in movies, in conferences, in commemorations and not least in museums. This article investigate how he heritage of communism is handled, collected and exhibited in some museums founded after 1989 in Hungary, Lithuania, Romania and Germany. The museums analysed are the House of Terror in Budapest, The Museum of Genocide Victims in Vilnius, The Memorial of the Victims of Communism and of the Resistance in Sighet (Romania) and The DDR museum in Berlin. These museums of communism are analysed in the framework of politics of memory and culture of memory. My approach is influenced by the New Museology putting techniques of representation in focus. By examining the staging of communism in museums I will not only find out what pictures of communism are produced, but also what effects politically and as regards identity these representations have. It is not my purpose to find out if the museum representations are true or in agreement with historical facts, but rather how the staging of communism in museums interacts with, constitute and change reality. Key words: memory, communism, post socialist politics of memory, museums, memorial, terror, victims, House of Terror, The Museum of Genocide Victims The DDR museum. I efteråret 2004 afholdtes et symposium i Weimar om museernes erindringspolitiske rolle i forbindelse med formidlingen af den kommunistiske fortid. 1 Museumsfolk fra Tyskland og det tidligere Østeuropa diskuterede brugen af fortiden i nutiden ud fra den antagelse, at museerne er erindringspolitisk vigtige steder. Te- maerne var historiekultur, udstillingskoncepter og immanente identitetspolitiske hensigter i de nye museer og udstillinger om tidsperioden med særligt henblik på kommunismen. Både indlæg og diskussioner er senere udgivet som bog. 2 Kommunismens eftermæle kom tidligere på

6 LENE OTTO 6 den erindringspolitiske dagorden i Tyskland end i de øvrige europæiske lande fordi den postsocialistiske erindring i DDR skulle indarbejdes i en ny national fortælling om det genforenede Tyskland. Den første store museumsudstilling som bidrog til dette, var udstillingen Lebensstationen i begyndelsen af 1990 erne på det historiske museum Zeughaus i Berlin. Her forsøgte museet at sammenføje to fortællinger om dagliglivet i Østtyskland og Vesttyskland efter Ifølge tysk tradition forholdt udstillingen sig samtidig reflekteret til spørgsmålet, om museerne først og fremmest er erindringspolitiske aktører eller erindringspolitiske instrumenter, og i så fald for hvem eller hvad? Dette spørgsmål var også den røde tråd i diskussionen på symposiet i Weimar ti år senere. De tilstedeværende museumsfolk mente, at museerne, ikke mindst i det tidligere Østeuropa, har stor symbolsk magt; det vil sige, at museernes har store muligheder for at præge den politiske dagsorden i deres hjemlande. Jo yngre en begivenhed er, jo mere umiddelbart politisk anvendelig synes den at være. Således har museerne vist sig at være vigtige redskaber i opbygningen af de nye post-socialistiske stater; både som dannelsesinstitutioner for befolkningen og som formidlere af landets rette forståelse af fortiden, som skal give de nye stater anerkendelse i resten af verden. Efter at jeg gennem flere år har besøgt mange af disse museer og mindesmærker mener jeg, at kunne se en tendens til, at museerne tager denne rolle alvorligt og at de har mange politiske og sociale dagsordner. De vil både dokumentere kommunismens magtformer, de-legitimere kommunismen og bidrage til at (re)konstruere en national identitet. Således må museerne ses som ikke uvæsentlige aktører i den postsocialistiske bearbejdning af kom- munismen, som efter 1989 er blevet genstand for en voldsom, global erindringspolitisk diskussion. Diskussionen næres af det politiske og eksistentielle spørgsmål, hvordan de 50 år med kommunistisk styre i Østeuropa skal erindres? Svaret er ikke entydigt, og ordene har stor magt, det er ikke ligegyldigt om man vælger ord som diktatur og terror eller mere lægger vægt på den sociale tryghed og sammenholdet i de kommunistiske stater. I alle de postsocialistiske lande pågår der en bearbejdelse af erindringen om kommunismen og derved produceres der efterhånden en kollektiv erindring. Den kollektive erindring skabes som et konglomerat af akademiske afhandlinger, rapporter fra såkaldte erindringsinstitutter, som der er oprettet i flere postsocialistiske lande, af dokumentar og spillefilm, af organiserede debatter og offentlige mindearrangementer samt ikke mindst i form af museumsudstillinger. Denne artikel undersøger, hvordan den kommunistiske kulturarv indsamles, bearbejdes og formidles på fire museer, der er oprettet efter 1989 i Ungarn, Litauen, Rumænien og Tyskland. Det drejer sig om museerne House of Terror i Budapest, The Museum of Genocide Victims i Vilnius, The Memorial of the Victims of Communism and of the Resistance i Sighet, Rumænien og The DDR museum i Berlin. 3 For de tre første museers vedkommende gælder, at de ud over at være museum også er et mindesmærke, forstået på den måde at de er bygninger, hvori de historiske begivenheder, de skal erindre om, faktisk foregik. De er mindesmærkemuseer eller memorial museums. 4 De fire udvalgte museer om kommunismen ses i det følgende i en bredere erindringskulturel og erindringspolitisk sammenhæng. Min tilgang er præget af den nye museologi, som

7 KOMMUNISMENS EFTERMÆLE sætter repræsentationsteknikkerne i fokus. Ved at undersøge iscenesættelserne af kommunismen på museerne, vil jeg ikke bare undersøge, hvilken forestilling om kommunismen der produceres, men også hvilke politiske og identitetsmæssige effekter disse repræsentationer har. Det er altså ikke hensigten at undersøge, om museernes repræsentationer stemmer overens med virkeligheden, men snarere hvordan museale repræsentationer af kommunismen kan gribe ind i, konstituere og forandre virkeligheden. KONFRONTATION, EMOTIONALITET OG KOL- LEKTIV IDENTITET Museer er samfundsmæssige institutioner, der forvalter fortiden i fællesskabets navn og som organiserer og formidler den kollektive erindring. Måske er det en mysticisme at tale om, at samfund har en erindring eller en hukommelse, men i alle samfund produceres og materialiseres erindring i form af riter, monumenter, museer og mindesmærker. I den forstand er erindring en kollektiv, refleksiv, betydningsskabende praksis med mange aktører, men museerne, ikke mindst når de er placeret i hovedstæder, må betragtes som flagskibe i et lands erindringskultur. Dette er fælles for museerne i øst og vest, men i denne artikel vil jeg vise, at museernes historieforvaltning i de postsocialistiske lande i mere udpræget grad også tjener et terapeutisk formål. Udstillingerne om kommunismen tjener også mere følelsesmæssige formål som forsoning, heling og frigørelse. Det terapeutiske og det kritiske refleksive ses ikke som uforenelige strategier. 5 I den proces er det en udbredt overbevisning, at sandheden om fortiden virker helbredende på sjælen - den individuelle såvel som den kollektive. I denne forståelse ligger det som en forudsætning, at konfrontationen med sandheden er en nødvendig kropslig og emotionel proces, før man kan kigge fremad. Konfrontationen fremtvinges blandt andet med brugen af individuelle erindringer som sandhedsvidner ofte formidlet med portrætter og navne. De bruges til tvinge publikum til at konfrontere sig selv med fortiden, til at betragte bødlernes og ofrenes ansigter og til kropsligt komme i nærkontakt med de frygtede steder. Denne kropslige kontakt, fx når den besøgende står i et tidligere torturkammer og konfronterer rædslerne er nærmest excorcistisk: det onde skal uddrives, for at den kollektive identitet kan heles. Med Giorgio Agambens ord kan man sige, at museerne forsøger at forene to erindringsstrategier, nemlig at være både vidneskranke og arkiv (Agamben 1999), dvs. at være steder for både sandhed og heling. Museerne i de postsocialistiske lande forsøger at være rum for både terapeutisk konfrontation og sandhed. Udstillingssproget forekommer derfor langt mere emotionelt og samtidig mere kontant end det er almindeligt på traditionelle vestlige museer. 6 Samtidig ses en udbredt tendens at tale direkte om tingene og at undgå eufemismer; folkemord er fx en udbredt betegnelse for de politiske forfølgelser, ligesom de nævnte navne og portrætter af afdøde borgere indgår som fast element i de fleste udstillinger. Fælles for de museer, der vil blive analyseret i det følgende er således, at de både er kulturhistoriske museer og sakrale steder for meditation, bøn, tårer og udlevelse af stærke følelser i det hele taget. Det gælder fx House of terror museet i Budapest, hvor lederen udtaler: I like the Room of Tears the best, because one can meditate there for a while and think about those who became victims of the dictatorships. And you can also 7

8 LENE OTTO 8 bow to the memory of the heroes; those who chose resistance knowing that they were risking their lives or their freedom, but they still confronted the dictatorship. It is a good thing that there are such examples, and that in the end they gained victory. (Schmidt 2005). Museet arrangerer også hvert år en mindehøjtidelighed den 25. februar, som er udnævnt til The Memorial Day of the Victims of Communism. På denne dag er der gratis adgang til museet og folk opfordres til at komme og tænde et lys for ofrene. Det at supplere udstillinger med ritualiserede mindefester er i det hele taget udbredt på de postsocialistiske museer. Denne sammenblanding af det historiske og det spirituelle er umiddelbart det, der adskiller de postsocialistiske museer mest markant fra traditionelle kulturhistoriske museer. FORSKELLIGE ERINDRINGSKULTURER Selvom man kan pege på sådanne tendenser, der er fælles for de postsocialistiske lande, er disse lande i sagens natur også forskellige. Kommunismen er et følsomt emne, som er stærkt omgærdet af emotionelle holdninger. Formidlingen af den på museerne er både præget af de personer, der er aktive, af den nationale erindringskultur, de er en del af og af globale erindringsdiskurser. Derfor kan man med en vis ret tale om, at der eksisterer forskellige nationale erindringskulturer, som museerne er en del af. Inspireret af Troebst (2005: 36-41) skelner jeg i det følgende mellem erindringskulturer, der er præget af: konsensus Kommunismen afvises kategorisk om væsensfremmed (eller etnisk fremmed). Det gælder i udpræget grad de baltiske lande, i det følgende eksemplificeret af The Museum of Genocide Victims i Vilnius. I centrum står den nationale modstand mod besættelsesmagterne i form af partisanbevægelserne. Udstillingens ledemotiv er offer og modstand. kontrovers eller konflikt Erindringskulturen er præget af heftig politisk diskussion og erindringskontroverser mellem forskellige grupper, som det foregår i Ungarn, Polen og Tjekkiet, i det følgende eksemplificeret ved House of Terror i Budapest. ambivalens og apati Kommunismen anses som en fremmed magt, men dens evne til at skabe modernisering gør, at den ikke kun skal erindres om dårlig. Erindringen er mindre spektakulær og mindre omdebatteret i lande som Rumænien, Makedonien og Serbien-Montenegro, i det følgende eksemplificeret ved Memorial Sighet i et udkantsområde i Rumænien. Artiklen rundes af med en diskussion af et museum, der repræsenterer en helt anden tilgang til den kommunistiske fortid. Det drejer sig om The DDR Museum. A hands-on experince of everyday life i Berlin, som ikke anlægger en konfronterende, sandhedssøgende strategi. I stedet er museet selvbevidst nostalgisk eller ironisk-nostalgisk. Den selvbevidste eller refleksive nostalgi forsøger at konstruere en fortid, som ikke er præget af vestens tolkninger, men er ens egen. Udstillingen er ikke sentimental, dvs. uden distance og den udtrykker heller ikke direkte en længsel efter det tidligere politiske system, men forsøger på at skabe forbindelse mellem befolkningen og historien på en måde, hvor udstillingsplanlæggerne selv er klar over, at de anlægger et nostalgisk perspektiv på historien. Denne erindringspolitiske strategi er blevet kaldt OSTalgi, og den har hidtil været mere anvendt i film, som fx Goodbye Lenin! end som museumskoncept.

9 KOMMUNISMENS EFTERMÆLE MUSEUM OG MINDESMÆRKE De første tre museer, som vil blive diskuteret i det følgende er som nævnt både museum og memorial i den forstand, at bygningen udover at huse et museum samtidig er et mindesmærke over forbrydelser, der blev begået i bygningen under kommunismen, men deres erindringskulturelle udtryk er meget forskellige. I Budapest blev der i 2002 åbnet et museum tilegnet ofrene for nazismen og det kommunistiske styre. Adressen er ikke tilfældig. Fra 1937 fungerede det store palæ under navnet House of Loyality som hovedkvarter for det højreekstremistiske parti Arrow Cross Party. De ungarske nazister brugte kælderen som fængsel fra de kom til magten i Det hemmelige sikkerhedspoliti brugte huset fra 1945 til 1956, hvorefter det blev brugt som domicil for forskellige firmaer, mens den tidligere fange- og torturkælder blev brugt som tilholdssted for ungkommunister. På få år er det blevet a place of pilgrimage. Mere end 1 mil mennesker har set udstillingerne. I Litauens hovedstad Vilnius blev der allerede i 1992 etableret museum i det tidligere KGBhovedkvarter. Det blev reetableret i 1997 som 9 Museet Terrorhaza, Budapest, Foto: Lene Otto.

10 LENE OTTO 10 The Museum of Genocide Victims under ledelse af The Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania. 7 I museet er kommunismens folkedrab ledetråd for udstillingen. The Memorial Sighet åbnede i1997 i det forhenværende Prison of the Ministers i byen Sighetu Marmatiei ( Sighet ) som ligger i Maramures regionen i det nordvestlige Rumænien, kun 2 km fra den ukrainske grænse. Museet eller mindesmærket, som er etableret med midler fra Europarådet, er en del af et større et internationalt center for studier i kommunismen. De tre museer repræsenterer forskellige måder at erindre kommunismen på. I Budapest lægges der vægt på at fremstille og dokumentere regimet og dets terrorisering af befolkningen, i Vilnius fokuseres på ofrene i både fysisk og spirituel forstand, som et folkemord og i Rumænien er emnet kommunismen som ideologi og styreform, men også de rumænske ofre, der blev sat i fængsel for deres kritik af systemet. Forskellighederne til trods repræsenterer disse tre museer en bredere museal tendens, der har været tydelig fra 1980 erne, hvor stadig flere museer etableres, der bevidst ekspliciterer den moralske dimension ved fremstillingen af tragiske, historiske begivenheder. Hertil hører ofte en strategi, hvor museumsbesøget skal fremme en ønskelig social respons som at få de besøgende til at sørge, at tilgive og i det hele taget befordre en moralsk stillingtagen. Tendens hænger samme med, at mange af de begivenheder, som står centralt i moderne erindringspraksis, berører ikke blot specifikke nationer, men også menneskeheden som sådan, fx holocaust, Hiroshima, kolonisering, slavehandel, terrorisme og folkemord (Williams 2007). Selvom det er en grov forenkling, kan man med en vis ret sige, at kontrasten til det sandhedssøgende og moralsk engagerende museum er det mere selvrefleksive, postmoderne og ironiske museum, der leger med historien. Museer af den type findes som nævnt også blandt den brogede skare af museer, der forvalter kommunismens kulturarv. Hvordan de forskellige museer konkret og udstillingsmæssigt forvalter historien om kommunismen, vil blive analyseret i det følgende. TERRORHÁZA Museet Terrorháza i Budapest er bygget op som en historie om Ungarns besættelse og underlægning under to diktatoriske styrer, de 5 år med nazistisk styre fra det ungarske nazistpart blev stemt til magten i 1939 (tysk besættelse marts 44-august 44) og den efterfølgende sovjetiske besættelse fra august 44 til juni 91, hvor den sidste sovjetiske soldat forlod landet. Denne soldat nævnes endda ved navn. Tonen slås an allerede når man står ude på gaden foran bygningen. Der er monteret en metalplade på taget med de udstansede bogstaver TERROR, som når solen skinner igennem dem, spejler ordet på facaden og på fortovet. Inden for indgangsdøren er en stor pompøs marmortrappe op til udstillingen, opdelt i midten af et gelænder og for enden af trappen hænger et rødt banner med en hvid stjerne og et sort banner med et hvidt pilekors (de ungarske nazisters symbol svarende til det tyske hagekors). Budskabet er, at der ingen forskel er mellem det nazistiske parti Arrow Cross og det kommunistiske parti, der kom til magten efter krigen og derfor heller ikke mellem kommunisme og nazisme på et mere generelt niveau. Udstillingen forløber over tre etager omkring en overdækket atriumgård,

11 KOMMUNISMENS EFTERMÆLE hvor der er placeret en sovjetisk tank. På væggene omkring den er der fra gulv til tag opsat hundredvis af små sort-hvide portrætfotos. Eneste tekst er ordet Victims. Udstillingen starter på anden sal. Det første rum viderefører temaet om den dobbelte besættelse af fremmede magter. Det onde kommer udefra, forstår man, selvom det ikke egentlig forties, at Ungarn selv havde et nazistisk såvel som et kommunistisk parti, som begge havde bred opbakning i befolkningen. Fremstillingen fritager ikke ungarerne fuldstændig for ansvaret for egen skæbne, men det samlede indtryk er, at den ungarske nation først og fremmest er offer, først for det Tredje Rige, og siden for Sovjet. Gennem en sort korridor med navnene på de ungarske nazister kommer man til næste rum, der omhandler det ungarske nazistparti. Det er indrettet som mødesal med bordopdækning med nazisymboler og den ungarske nazistleders ansigt i fotostat monteret på en fuld uniformeret krop for enden af bordet. Bortset fra figuren, tallerknerne og en skærm med en film af isflager, der driver i vand, er alt sort. Teksten forklarer, at isflagerne flyder på Donau, på hvis bred en gruppe forfulgte jøder blev skudt af nazisterne. Rummet fortæller også om ungarernes deltagelse i den nationalistiske og anti-semitiske bevægelse, samt i jødeforfølgelserne, men det pointeres, at styret var indsat af og støttet af Tyskland. Udstillingen fortsætter i et kæmpestort, sortmalet rum med et kort over Sovjetunionen i gulvet, hvor alle Gulag-arbejdslejrene er indtegnet. Mange lejre er markeret med omvendte kegler, hvor bunden, der vender op ad, fungerer som en montre med genstande fra ungarske fanger, der havde opholdt sig i lejeren, fx bibler og ure. Alene rundturen omkring kortet giver tilskueren en fysisk fornemmelse af Sovjet, som en på alle måder kæmpemagt. Et følgende rum fortæller, at kontinuiteten i diktaturerne også forgik på det individuelle niveau, i form af vendekåberne. En gine er beklædt med en nazistisk uniform på den ene side og en kommunistisk uniform på den anden side for at vise, hvordan de politisk aktive skiftede side af opportunistiske grunde efter 1945, da den Røde hær havde fordrevet nazisterne fra Ungarn. Resten af museet er en form for kronologisk gennemgang af Ungarns historie under kommunistisk styre. Kommunistpartiets dominans slås an med store portrætter og draperet rødt stof. Lytteudstyr bruges i udstillingen til at beskrive forandringen af samfundet og af befolkningen. Hverdagen under kommunismen beskrives som tvangssocialisering, frygt og ensretning. Det betones, at der var tale om en tvangssocialisering af den ungarske befolkning med værdier, der var dem totalt fremmed. 8 Dokumenter og nyhedsklip påkalder fornemmelsen af Sovjetstyrets uafbrudte tilstedeværelse i dagliglivet. Flere rum er kontorinteriører med propagandaplakater, marxistiske bøger, billeder af Stalin og utallige faner med hammer og segl. De illustrerer sovjeteksperternes tilstedeværelse i Ungarn, men man er i tvivl om, hvorvidt det er en tilfældig sammensætning af kommunistisk kitsch eller en autentisk indretning. Næste rum er dedikeret til modstandsbevægelsen. Det er et æstetisk rent rum med tre podier med tre borde, stole og lamper, som repræsenterer tre sociale klasser. De symboliserer, at modstand og patriotisme samlede den ungarske nation på tværs af sociale skel. Modstandsbevægelsen er nationens helte, som ikke må glemmes. 9 Man går ned af trappen til første sal og gennem en smal gang til et åbent rum, hvor deportation og folkeforflytninger tematiseres 11

12 LENE OTTO 12 helt enkelt med en stor sort bil bag et sort forhæng. Den er både en relikt fra en tid, hvor dens blotte tilstedeværelse varslede, at sikkerhedspolitiet kom for at hente en mistænkt, men den hentyder også til den nye opstigende klasse, partiets såkaldte kadre, som fik let adgang til materielle goder. Det antydes, at den nye herskende klasse fik overdraget de deporteredes og forflyttedes boliger og indbo. I en smal passage ses først et torturkammer, der står i sin originale form med en vandhane på væggen og en rist i gulvet. Teksten er en detaljeret fangeberetning. Efterfølgende møder man en stor papmachégris. Væggene er store klodser af gullig-hvid sæbe. Den tilhørende tekst fortæller om styrets behandling af bønderne, om hvordan de blev tvunget til at aflevere en del af produktionen, om tvangskollektivisering, om statens latterliggørelse af selvejet og om den generelle ødelæggelse af livsformen. Resultatet var et mangelsamfund, symboliseret ved sæben. De næste to rum handler om sikkerhedspolitiet. Midt i rummet er placeret en rød stjerne på en piedestal og på den ene væg en stor tavle med billeder af og navne på medlemmer af sikkerhedspolitiet. 10 Derefter kommer man ind i lederen af sikkerhedspolitiets kontor med et pompøst skrivebord. Den ene halvdel af rummet inklusiv et hjørne af skrivebordet og halvdelen af vinduet er overmalet med en grålig farve, mens resten står i naturlig farve. På den grå halvdel står også en fængselsseng. Teksten forklarer, at selv de mest partitro ledere kunne blive ofre for sikkerhedspolitiets arbejde, som deres egen leder, der faldt i unåde, fordi han var jøde. Han blev fængslet i forbindelse med Stalins anti-semitiske kampagner i begyndelsen af 1950 erne. Det følgende rum er tapetseret med arkivalier udskrifter fra afhøringer, retssager, og undersøgelser på gul- Trappeindgangen til museet Terrorhaza iscenesætter fortællingen om Ungarn som underlagt to på hinanden følgende terrorregimer, nazismen og kommunismen. Budapest Foto: Lene Otto. vet og på rækker af borde og bænke. De giver et råt og koldt indtryk. På alle væggene er reo-

13 KOMMUNISMENS EFTERMÆLE ler med arkivmapper. I det næste rum er væggene derimod tapetseret med farvestrålende propagandaplakater og reklamer for fim og almindelige konsumprodukter. Æstetikken er umiskendelig fra1960 erne, og stemningen virker naiv og forlystelsessyg som tiden. 11 Der er også en udstilling af lokale hverdagsprodukter i ungarsk sølv, dvs. aluminium. Langt fra at fremme nostalgi skal de grå genstande på grå hylder i et gråt rum vække følelsen af en grå hverdag. På samme måde er det næste rum indrettet, så det vækker følelser. Det er et meget langt rum, som har fået et hvælvet, hvidt loft. Herunder er et langt kors med lys indlagt i gulvet. For enden, som et alter, er ophængt en præstekjole. Indbygget i væggene er flere små montrer med de forskellige trosretningers religiøse genstande. Stemningen er sakral. Her findes også udstillingens længste tekst om de politiske ideologiers destruktion af det religiøse liv. Det sidste rum er et mindesmærke over den katolske kirkes overhoved, kardinal Mindszenty, som blev forfulgt af både nazister og kommunister. Den eneste udgang fra udstillingen er en elevator. Når den er fyldt op, lukker døren og elevatoren begynder en uendelig langsom nedstigning samtidig med at der på en kæmpeskærm inde i elevatoren toner en tidligere fangevogter frem, som detaljeret fortæller om den tortur, han har medvirket til at udføre i den kælder, man nu kommer ned i. Man fyldes med en klaustrofobisk og ubehagelig følelse. I kælderen kan man se de rekonstruerede fange-, forhørs- og torturlokaler. Der er også et rum til minde om minearbejderne i straffelejrene og nogle af deres personlige ejendele, som de har lavet i lejrene, såsom briller, lighter, et kors, en cigaretpakke og nyheder skrevet på cigaretpapir. Et andet rum om oprøret i 1956 er udformet som et mindesmærke over Atriumgård med fotos af ofre for Ungarns to terror regimer. Terrorhaza, Budapest Foto: Lene Otto. de faldne helte. En læderfrakke hænger på en bøjle i loftet og minder om en hængt person. Under denne er en montre udformet som en kiste med glasvinduer, så man kan se nogle af oprørernes ting, blandt andet en molotovcocktail og en riffel. Der er en stemning af død og tabte muligheder, som fortsætter i det næste rødmalede rum, hvor der er opstillet fire skafotter med appeller fra de dømte. I modsætning hertil er det næste rum fyldt med postkort fra alverdens eksotiske steder som er sendt hjem til ungarske familiemedlemmer og venner af folk, der flygtede fra Ungarn efter revolutionen. Det virker helt kitschagtigt og står derfor også i stærk kontrast til det den næste Hall of tears, hvor navnene på alle de, der blev elimineret mellem 1945 og 1967, står skrevet på væggene. Midt i rummet er der 13

14 LENE OTTO 14 rækker af kors med jødestjerner både kristne og jøder var ofre. Tiden fra 1967 til 1989 præsenteres på skærme, der viser optagelser af vigtige begivenheder som fx demonstrationer i 1980 erne, ødelæggelsen af ungarske landsbyer i Rumænien, John Paul II s besøg i Ungarn og de sidste sovjetiske tropper, der forlade landet. På vej ud må man passere The perpetrators wall. Her er portrætter af alle, der støttede de to regimer, dvs. var ansatte i de to styres lovgivende, administrative og udøvende organer. Som i indgangsrummet er teksten kort og fyndig, den lyder: Victimizers. Der er navne og data på alle, hvoraf mange er nulevende. Museet har i hele sin korte levetid været heftigt debatteret og kritiseret, men også rost og velbesøgt. I den europæiske museumsverden har det fået anerkendelse, idet det blev nomineret til Museum of the Year i I dommernes rapport om de indstillede museer hedder det: The House of Terror in Budapest arouses strong feelings in its visitors, as it housed the headquarters of the Hungarian Nazi Arrow Cross Party before the Second World War and later the political secret police of the Communist regime. Each room has its own environment, with theatrical effects mixed with original pieces, the philosophy being closer to a contemporary art installation than a conventional museum display with showcases and text panels. The uncompromising portrayal of recent history has generated strong political debate in Hungary as many people who are still alive have experiences of the House of Terror, both as interrogators and those who were brought to the building for questioning. It was felt by the EMF Committee that the presentations in the museum were founded on sound research and succeed in keeping alive the memory of a series of terrible political and social experiences in Hungary without sensationalising them. (http://www.europeanmuseum forum.org). I kontrast til denne ros handler en stærk og vedvarende kritik om det legitime i at parallelisere nazismens kortvarige, men effektive udryddelse af ungarske jøder med 44 års politisk undertrykkelse af den ungarske befolkning. Er sammenligning overhovedet mulig eller relevant? Det kritiseres, at selvom indgangspartiet giver indtryk af, at de sidestilles, bruges der alligevel kun tre rum på den nazistiske periode, mens resten af huset omhandler overgreb begået under kommunismen. Så uanset den tilstræbte objektivitet ligger svaret måske i den fysiske disponering af fortællingen. Kritikken imødegås i utallige sammenhænge af museets leder Mária Schmidt, som er en kendt historiker og ideolog tilhørende den intellektuelle højrefløj, som fungerede som rådgiver for statsministeren under Orbán regeringen. Hun har bevidst opbygget museet som et sted, hvor den ungarske nation kan få oprejsning og hun ønsker, at museet fungerer som et pilgrimssted. I et interview i avisen Diplomata den 20. oktober 2005 fortæller hun, hvad det er for en interesse der driver hende 12 : We would like to touch our visitors hearts. We would like our museum to become a national place of commemoration where we can bow together to the victims of those terrible dictatorships. Lederen udtrykker desuden, at hun er chokeret over, at venstrefløjens beskyldning om at museet er et politisk redskab, der formidler det budskab, at venstrefløjen repræsenterer samme politik som Stalin. Før valget i april 2005, hvor den højreradikale Viktor Orbán måtte træde tilbage, udtalte socialisterne, at House of Terror skulle omdøbes til House of

15 KOMMUNISMENS EFTERMÆLE Remembrance and Reconciliation, hvis de vandt. Dette er dog endnu ikke sket. Det er ikke kun venstrefløjen der er kritisk, det gælder også jødiske organisationer i og uden for Europa. Socialister og liberalister i Ungarn beskylder museet for at være et redskab for højrekræfterne. That was why it got immense money and was completed in record time mener Tibor Vamos, der er jøde, tidligere kommunist og nuværende leder af den ungarske Auschwitz Foundation. De ungarske jøder er dybt bekymrede for langtidsvirkningerne af museet måde at fortælle historie på. Når alle ofre og alle bødler gøres lige, som det sker i udstillingen, underspilles det unikke i Holocaust. Kritikken lyder videre, at ved at fremstille Ungarn som et offer for Tysklands aggression snare end som aktiv deltager, hvidvaskes de såkaldte etniske ungareres rolle i udryddelsen af de ungarske jøder. Der produceres eller opretholdes en adskillelse mellem jøder og rigtige etniske ungarer, således at det er svært ikke at få det indtryk, at jøderne ikke er ungarere, lyder bekymringen. THE MUSEUM OF GENOCIDE VICTIMS På museet i Vilnius er det ikke ordet terror men aforismen folkedrab, der symbolsk forbinder nazismen og kommunismen og giver navn til museet. Ifølge museets leder Eugenijus Peikštenis er det museets formål er at indsamle, bevare og udstille historisk dokumentation af det fysiske og spirituelle folkemord på det litauiske folk samt omfanget af og de forskellige former for modstand mod Sovjetregimet. The Museum of Genocide Victims i Vilnius bygger således på den grundantagelse, at kommunismens undertrykkelse af den litauiske befolkning kan sidestilles med holocaust. 13 Som i Budapest udstilles kollaboratører, for- rædere og gerningsmænd med billeder, data og navn. I Litauen som i de øvrige baltiske lande er der, hvis mans er bort fra de russiske mindretalsgrupper, stort set konsensus om, at kommunismen kom udefra og ødelagde den kultur og det folk, der var der i forvejen. Denne fortolkning og erindring af den historiske periode, hvor Litauen var en sovjetrepublik, er det blevet et vigtigt nationalt projekt at formidle, fordi den opfattes som en sandhed, der bevidst blev fortiet under sovjetstyret, hvor det var den røde hærs befrielse af de baltiske lande, der blev erindret. 14 Derfor blev museet også påbudt ved lov allerede i 1992 som et led i reetableringen af en national bevidsthed og det har aldrig været diskussioner om, hvilket perspektiv, der skulle anlægges. Omdiskuteret har derimod været et andet privat museum i Litauen, Grutas Park, som udstiller den sovjetiske materielle erindringskultur i en park, som er en mellemting mellem et frilandsmuseum og et Disneyland (se Otto 2009). Museet i Vilnius skal formidle og optænde en nationalfølelse. En særlig genstand appellerer stærkt til nationalfølelsen. Det er en figur af den mytologiske nationalhelt Vytis, men det er ikke en hvilken som helst figur, der blot skal illudere den nationale ånd. Fordi denne efterladte og halvt ødelagte figur i huset blev brugt af de russiske soldater til at skyde til måls efter, er den mere end et symbol, den er en materialisering af forsøget på udslettelse af nationen. Den konkretiserer så at sige folkedrabet, og dens usle tilstand taler direkte til de nationale følelser, ikke mindst når der er engagerede omvisere i form af tidligere deporterede og modstandsfolk tilstede. Det er der altid ved besøg af skoleklasser, men de fungerer på grund af sprogbarrierer sjældent som formid- 15

16 LENE OTTO 16 lere for det efterhånden anseelige antal turister, der besøger stedet. Fangekælderen, som står næsten uberørt, betragtes som den vigtigste del af museet. Den blev indrettet som fængsel i 1940 efter Sovjets besættelse af Litauen. Som del af museet står den urørt, som den så ud da KGB forlod bygningen i 1991, bortset fra et par enkelte celler, hvor der er udstillinger. I én celle udstilles sække med makulerede papirer, som KGB nåede at fjerne fra arkiver og destruere. I en anden celle er der billeder af alle ledere og ansatte i KGB og i en tredje er der en udstilling For God and the Motherland, om regimets forfølgelse af kirken. Klimaks i kælderudstillingen er The Execution Chamber, hvor der er foretaget en arkæologisk udgravning. I hullerne i den bare jord ligger genstande, som er gravet frem, et kors, en vielsesring, en stump pigtråd og knapper. Der er også udstillet en bunke sko og nogle briller. Det fremgår ikke, om de også er gravet op eller placeret her efterfølgende. Valget af netop disse genstande kan meget vel være en bevidst eller ubevidst henvisning til den famøse udstilling i Auschwitz museet, hvor der bag glas er udstillet bunker af sko, hår og briller, berøvet fra jøderne før de kom i gaskammeret. Sko og briller er intime ejendele, der har været i tæt berøring med folks kroppe, mens de endnu levede, og derfor er de virkningsfulde som kontaktpunkter for publikum, hvor den traumatiske historie gøres nærværende, men brugen af de samme genstande i holocaustudstillinger rundt omkring i verden bliver samtidig en slags dominerende kulturelt narrativ, som gør den oprindelige historiske begivenhed til en symbolsk repræsentation af menneskelig og politisk ondskab. Som genstande og udstillingssprog fungerer de som et materielt erindringskompleks i en global historiekultur. I Vilnius fortæller de udstillingssproglige henvisninger til holocausterindringen, på det mere ubevidste plan, at der også er begået folkemord i Litauen på linje med (om end ikke i samme omfang) som Holocaust. I stueetagen handler udstillingen om besættelsen og sovjetiseringen og modstandsbevægelsen. Ikke overraskende er det ikke-angrebspagten mellem Sovjet og Tyskland, den såkaldte Rippentrop traktat, der er fortællingens røde tråd. Den bærende fortælling er, at det blev Litauens skæbne at blive en socialistisk sovjetrepublik, fordi nationen blev forrådt af begge stormagter, som det ses på et foto af Stalin og Rippentrop, der smilende skåler for Hitler. Udstillingen om sovjetiseringen er holdt i rødt, som også på de andre museer bruges til at visualisere den kommunistiske socialisering. Derudover er der bøger, pengesedler, valgplakater og i det hele taget propaganda udgivet af Agitprop, som var en institution for visuel agitation og propaganda. Forfølgelsen af antikommunisterne er veldokumenteret med billeder og skriftstykker, men stærkest står en håndtegning af Stalin, hvor øjnene er skåret væk, så den kan holdes op som maske foran hovedet. Den var bevis i en retssag mod otte personer, der blev dømt for antikommunistisk virksomhed. Den ni år lange modstandskamp og ikke mindst den organiserede modstandsbevægelses dagligdag er i centrum. Det er især de mange personlige genstande, der gør udstillingen nærværende. Der er udstillet små tegninger, autentiske fotos, håndskrevne sedler og genstande som smykker, religiøse billeder og bøger som giver publikum indblik i partisanernes ensomme liv i de store skove. Der er også små ting, som partisanerne har udskåret i træ. Ikke mindst er der utallige fotografier af partisanerne eller frihedskæmperne.

17 NORDISK MUSEOLOGI , S Response to Dr. Bradburne s paper Local Heroes Gardens in memoriam and more MARGRETHE FLORYAN* As Dr. James Bradburne so clearly stated, gardens and museums share many characteristics and attributes. In the following, I shall attempt to accentuate a couple of aspects of this cross-disciplinary agenda. Given my personal fascination with horticulture, gardens will be my main focus point. My idea is to apply some of Dr. Bradburne s museological reflections to garden theory, to introduce the term hortus musealis in the present context, and then conclude with some points concerning the reconstruction of historic gardens. The connection with museion is found in museums and gardens alike. Collecting and reflecting plays a key role in both spheres. Yet for all their seemingly ephemeral character, the complexity of gardens seems to be in need of continuous defence. Gardens indeed encompass much more than sheer physical elements, and they hold much more than trees and plants. They are works of art. Furthermore, and in continuation of Dr. Bradburne s viewpoints on museums, gardens may be labelled institutions of memory. They document culture and they reflect identity. Like museums and other collective phenomena of collective memory, gardens are shared by groups and they are instrumental in creating groups. Every single garden composition is a highly significant world, sacred and secular values blending within each garden s specific fence. Again paraphrasing Dr. Bradburne, a garden just like a museum can be looked upon as a non-narrative collection of texts. It may seem somewhat bold to assert the importance of our personal encounter with museums and gardens in the highly scholarly context of the present seminar. Yet I think it should be attempted, because this point may open our minds to new ways of approaching as well as appreciating the essentials of both domains. For example, it may help taking the empathetic dimension of our approach to museums and gardens into consideration. I should like to refer to the Polish poet Wislawa Szymborska s poem entitled Museum, because it so brilliantly points to the category of time in our appraisal of museum exhibits. 1 Facing such exhibits, it becomes clear that here life has been extinct. And yet life continues beyond the lifespan of the female first person. We approach museums and gardens as persons bearing with us time past, present and future, and the very experience of time is, of course, one of the very basic features of these encounters. For all their ephemeral and fragile character, gardens embody life. And they give life, thus overcoming the melancholy inherent in Szymborska s universe. If we also devote some attention to physical dynamics, to bodyscape and movement when considering the nature of our encounter with gardens and museums, we may realize the importance of the path and

18 98

19 GARDENS IN MEMORIAM AND MORE its rich ritual meanings. 2 Museums and gardens are not only platforms for study and remembrance. Past, present and future intertwine, and museums as well as gardens are basically privileged places for acquiring new understandings, reaping playful and intelligent collective experiences, and creating new memories. Whereas museums are late constructions, it is impossible to imagine man or woman without gardens nor without collections, for that matter. The ontological state of gardens and museums, respectively, do indeed hold interesting differences, yet both provoke kindred experiences of life and death, poetics and politics, lull and energy, sorrow and delight, etc. Villa Adriana in Tibur (today s Tivoli), laid out in the early 2nd century, is a point in case. This complex was indeed much more than an Imperial retreat from Rome. A large court lived here during Emperor Hadrian s last 99 The Canopus is one of the central features of Villa Adriana, constructed in the early 2nd century as a retreat for Emperor Hadrian. The pool was named after an Egyptian city where a temple was dedicated to the god of Serapis. The crocodile reminds of the Egyptian site. Yet the architecture and the statues of the Hadrian Canopus are Greek. Author s photos, years, and his successors also used the villa. Villa Adriana was a large-scale construction that was both a cosmos and a museion. It was a place in which to rule and to linger, to accommodate congenial spirits and to cultivate the recollections of various phenomena experienced elsewhere. The villa boasted an extensive suite of scenes and replicas from the Emperor s travels, thus embodying what I would choose to name the first hortus musealis. 3 This concept was to be diligently copied and elaborated upon, particularly in the late 18th century when sights encountered on the Grand Tour were aped elsewhere, and Rousseau s tomb in the Ermenonville garden and other

20 MARGRETHE FLORYAN 100 motifs tied into contemporary poetics, and history engendered replicas in landscape gardens all across the European continent. Hortus musealis points to the specific memoirs and associations that the garden owners of that period aimed at staging, and which they also hoped that their guests and the readers of their garden guide books would apprehend. Yet the term may also be seen as reaching today s encounter with the self-same historic gardens. Within the bounds of the historic horti museali, our minds and memories are being addressed and perhaps even challenged. Over time, new memory collectives are being created. But it is a fact that numerous historic gardens, including Villa Adriana, have come down to us in a state relentlessly marked by their fragile and ephemeral character. Constructions are ruinous and Nature has taken possession of what was once a sophisticated landscape and planting scheme. Over the past few decades, the ambition of recreating some of Europe s great gardens has come to fruition. This trend has led to new and inspiring discussions about terms and tools, meaning and memory. Much enthusiasm, energy, courage and craftsmanship have been applied to projects concerning a series of fine 16th and early 17th century gardens. Many such gardens were deeply indebted to the Hero of Alexandria heritage, not least to Hero s teachings on pneumatics. Most of the garden-makers projects of those times are gone, but knowing Hero s text helps in enabling today s professionals to carry out their jobs. This entails a double path. Next to focusing on the hermeneutics or the readings of gardens we must analyze, attempt to understand and possibly stay loyal to the original makers knowledge, their techniques and visions. Contrary to Dr. Bradburne, I do not consider it a misfortune that gardens are fragile and ephemeral. Fusing distillates of our rich historical sources with modern technology and with an empathetic view to our common garden historical heritage will continue securing the prospering of garden reconstructions. New landscape and gardens designs play many of the same chords. But they also offer new and creative perspectives on our contemporary lives. In so doing, they may already be on their way to the vast fields of our collective memory. NOTER 1. The poem entitled Museum by Wislawa Szymborska (born 1923) is quoted here in its full length from MUSEUM Here are plates but no appetite. And wedding rings, but the requited love has been gone now for some three hundred years Here s a fan where is the maiden s blush? Here are swords where is the ire? Nor will the lute sound at the twilight hour. Since eternity was out of stock, ten thousand aging things have been amassed instead. The moss-grown guard in golden slumber props his moustache on the Exhibit Number... Fight. Metals, clay and feathers celebrate their silent triumphs over dates. Only some Egyptian flapper s silly hairpin giggles.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013 2u, SH og MW Studietur 2.u Dublin og Belfast Samfundsfag (SH) og engelsk (MW) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Torsdag den 14.3 Mødetidspunkt senest 12.10

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere