Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain"

Transkript

1 Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain

2 Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, udlæg m.v. jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det fremgå af bemærkningerne til hæftelsen. Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en særlig retsstilling, f. eks. I henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån skal derfor medtages i denne kolonne. 3. Kolonne Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes pkt. 6A. Betaling af ejerskiftefradrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist. Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes. 4. Kolonne Hæftelser, der kræves indfriet. Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. Bemærk: På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger. Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser pågældende vilkår. Afgifter m.v. til det offentlige, jfr. vilkårenes pkt. 6 C: Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfrit. Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr. 1400,00. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr. Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.

3 563M73364 CNO/pma Kaptain SALGSOPSTILLING HÅNBÆKVEJ 59, 9900 FREDERIKSHAVN o o INII I <NAI IONAI I. tt Jl 4l53T f5 H Advokatfirma

4 563M73364 CNO/pma INDHOLDSFORTEGNELSE Salgsopstilling Side 1-3 Rekvirentomkostninger - 4 Panthaverregnskab Beskrivelse af ejendommen - 8 Tingbogsattest Skatteattest Vurderingsattest - 16 BBR-ejermeddelelse Ejendomsdatarapport m. bilag Jordforureningsattest Mail fra Frederikshavn Kommune vedr. forurening - 36 Forsikringspolice, Codan Forsikring - 37 Auktionsopgørelse Frederikshavn Kommune - 38 Auktionsopgørelse, Frederikshavn Forsyning A/S - 39 Auktionsopgørelse Realkredit Danmark A/S Auktionsopgørelse Nordjyske Bank - 44 Lejeoversigt - 45 Lejekontrakt Særlige vilkår - 55 ir-j i i i tr-j,- Advokatfirma

5 J.NR. 563t /PMA Ejendommens matr.nr.: beliggende: 96a Bangsbo, Frederikshavn jorder Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn Salgsopstilling I (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening tilhørende: boende: Afsluttet Projektselskab 137 ApS under konkurs (tidl. HMC Holding Frederikshavn ApS) c/o kurator Casper Nørgaard, Badehusvej 16, 9000 Aalborg Auktionstidspunkt: Mandag den 5. maj 2014 kl Auktionssted: Fogedretten i Hjørring, Set. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: Afsluttet Projektselskab 137 ApS under konkurs, (tidl. HMC Holding Frederikshavn ApS, Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn), c/o Dansk Rekonstruktion A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S Ved advokat: Casper Nørgaard, Badehusvej 16, 9000 Aalborg, - tlf Ej endomsoply sninger Ejendomskategori: Beboelses- og forretningsejendom Ejendomsværdi pr.: , ,00 heraf grundværdi: ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Nej Areal ifølge tingbogen: m 2 heraf vej: Om 2 Forsikringsforhold: Codan Forsikring A/S - policenr Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og , kr ,36 jf. vedlagte opgørelse Nej Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): SE VEDLAGTE BESKRIVELSE Lejemål: Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Se vedhæftede lejekontrakt Se vedhæftede tingbogsattest

6 2 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE 1 rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrap m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdato 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport Hæftelse nr. 1: Realkredit Danmark A/S, Strødamvej 46, 2100 København 0, opr. kr ,00 - Flexlån F1K baseret på inkonvertible obligationer, obligationsrestgæld pr kr ,13. Lånet har særlige indfrielsesvilkår og skal refinansieres pr i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 2: Ejerpantebrev tinglyst for kr ,00 med meddelelse til Nordjyske Bank A/S, Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn , , ,41 0, , , ,41 0, ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum kr , , , ,00 Hæftelse nr.: NB. Sidste hæftelse - se næste side i alt ved budsum kr. Hæfteise nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: Transport i alt ved budsum kr.

7 3 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport , , , ,00 Hæftelse nr. 3: Afgiftpantebrev kr ,00 med meddelelse til Realkredit Danmark A/S, Strødamvej 46, 2100 København 0 0,00 0,00 0,00 0,00 i alt ved budsum , , , ,00 A. Total kr , , , ,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: Max. kr ,00 (oprundet fra kr ,97) Heraf kontant at betale inden 4 uger: Max. kr ,00 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): Depositum, jf. lejeoversigt kr ,00 om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m.v.) b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: 1. ejendomsskatter 2. vejbidrag m.v. 3. kloakbidrag m.v. kr ,10 kr ,00 kr ,81 kr. kr. 4. andre offentlige bidrag - kr. renovation kr. 5. vandafgifter kr. 6. brandforsikringsbidrag 7. krav i h.t. leje- eller kr. brandsikringslovgivningen kr. 8. andet, jfr. specifikation C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr. 3fl ,16. Denne salgsopstilling er udarbejdet den 2.

8 REKVIRENTOMKOSTNINGER I FORHOLD TIL EN BUDSUM PÅ KR ,00 Gebyr auktionsbegæring kr. 800,00 Ejendomsoplysninger kr. 400,00 Befordring besigtigelse af ejendommen kr. 261,10 Kopier salgsopstilling kr. 562,50 Annonceudgifter - anslået kr ,00 Rekvirentsalær: Ejendomsværdi 25% kr ,00 kr ,00 kr~ ,00 Grundtakst 0,6% af kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Moms I alt kr ,50 kr ,50 kr ,10 Auktionskøber indtræder i forpligtelsen vedrørende indbetalt depositum kr ,00. Hertil kommer auktionsafgift 0,5% af budsummen inklusiv omkostninger uden for budsummen samt omkostninger ved berigtigelse af auktionsskøde. Ifølge panthaverregnskabet er der opgjort et foreløbigt overskud på kr ,86 (dette fremkommer af overskud på panthaverregnskabet kr ,86 fratrukket kurators salær kr ,00), der tilfalder bedst udækket panthaver i prioritetsordenen. Der udarbejdes endeligt panthaverregnskab pr. auktionsdagen. Der tages forbehold for reguleringer. SIKKERHEDSSTILLELSE VED BUD PA KR ,00: Restancer 1/4 hæftelse, som kræves indfriet Størstebeløbet Friværdi kr. kr. kr. kr , , , ,75 I alt kr ,16

9 /LHA PANTHAVERREGNSKAB Ejendommen Hånbækve 59, Frederikshavn Indtægter: Husleje - Jan Hansen ,00 Husleje - Graflex ,00 Husleje - AP258 ApS, nu under konkurs (tidl. Nordtryk ApS) ,11 Indvundne renter af bokonto 2.562,75 Indtægter i alt ,86 Udgifter: Forsikringspræmie, betalt til ,25 Kloakservice, reparation af kloak 956,25 Vurderingssalær til Calundan ,00 Betalt Calundan, opstartspakke, annoncering m.m ,80 Betaling af restancer til RD ,94 VVS, reparation af toilet 1.252,25 Låsesmed 3.667,50 Frederikshavn Forsyning: ,06 142, ,18 Anslået forbrug indtil , ,01 Opsyn med ejendommen 2.065,00 Udgifter i alt ,00 Indtægter- udgifter ,86

10 i63h-i58070 cno/iha Hjulmand Kaptain Panthaverregnskab Hånbækvej 59, Frederikshavn For kurators arbejde med ejendommen fra dekret 4. juni 2012, indhentelse af tingbogsoplysning, for henvendelse til panthavere angående konkursens indtræden, forberedelse af og deltagelse i møde den 7. juni 2012 med panthaver samt efterfølgende møde på ejendommen med lejeren, gennemgang af kontotog fra banken for at afklare, om der er betalt leje, gennemgang af diverse tegninger og papirer vedrørende bygningerne, besigtigelse af bygninger, gennemgang af forsikringspolice, korrespondance med forsikringsselskabet angående vilkårene for ejendommens forsikring, løbende telefonisk og skriftlig kontakt med panthavere, korrespondance og telefonsamtaler med ejendomsmægler, sende materiale vedrørende ejendommen til ejendomsmægler, møde på ejendommen den 30. oktober 2012 med ejendomsmægler, gennemgang af vurderingsrapport fra ejendomsmægler og drøftelser med panthaver herom, gennemgang og indgåelse af formidlingsaftale, løbende opfølgning overfor ejendomsmægler angående status med henblik på salg af ejendommen, telefonsamtale med Realkredit Danmark angående restanceopgørelse og betaling heraf på baggrund af Nordjyske Banks godkendelse, korrespondance og drøftelser med panthaverne angående tvangsauktion. Telefonsamtaler med Dronninglund Sparekasse vedrørende eventuelt bud på ejendommen fra den ene af lejerne, løbende drøftelser og korrespondance med denne lejers repræsentant. Gennemgang af lejekontrakter vedrørende eksisterende lejemål, drøftelser med lejer angående forhold vedrørende kloak og toilet samt opfølgning heraf og telefonsamtaler med håndværkerne, indgåelse af aftale med panthavere om vintersikring/opsyn med bygningerne, indledende kontakt vedrørende opstart af viceværtfunktion, og løbende kontakt med viceværtfirmaet, opkrævning af husleje hos lejerne, herunder fremsendelse af påkravsskrivelse og ophævelsesskrivelse, telefonsamtaler og korrespondance med lejere, afholdelse af flyttesyn, indhentelse af tilbud på bl.a. oprydning af ejendommen, udarbejdelse af fraflytningsopgørelse, fremsendelse af fraflytningsopgørelse til lejer v/kurator, gennemgang af ejendommen, Advokatfirma

11 1 rekvirering af låsesmed med henblik på udskiftning af låse, rekvirering af ekstra nøgle, telefonsamtaler med nabo angående klipning af hæk. For korrespondance med forsyningsselskabet angående løbende opkrævninger og aflæsningskort, betaling af opkrævninger, besked til forsyningsselskabet angående flytteaflæsning og ny forbruger. Drøftelser og korrespondance med Kammeradvokaten, som er kurator i lejers konkursbo, herunder anmeldelse af krav i henhold til fraflytningsopgørelse, salg af aktiver fra adressen Hånbækvej 59, herunder korrespondance og telefonsamtaler med køber, møde på ejendommen den 13. marts 2014 med køber af nogle af aktiverne, udarbejdelse af bofakturaer og ekspeditioner i forbindelse hermed. Møde på ejendommen den 26. marts 2014 med henblik på gennemgang og oprydning af ejendommen, fremvisning for interesserede købere af nogle af aktiverne Alt opgjort efter medgået tid til kr ,00 Der tages forbehold om regulering af panthaverregnskabet vedrørende forsyningsydelser i henhold til slutopgørelser samt udgifter vedrørende nødvendige arbejder på ejendommen, hvor regnskabsbilag endnu ikke foreligger, samt yderligere krav vedrørende administration med mere i tiden frem til endelig auktion. Udenfor dette beløb skal en køber udrede deposita overfor nuværende lejer, jfr. lejeopgørelse. Der er krav mod tidligere lejer på i alt kr ,75 inkl. moms. Kravet overdrages ikke til auktionskøber, men tilfalder den bedst udækkede panthaver. 2.

12 <5 563t CNO/pma Beskrivelse af Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn Produktionsbygningen indeholder en afdeling med kontor, lille butik, toilet og depotrum. Herudover indeholder den teknikrum, mandskabsrum, omklædning og tilhørende toilet og badefaciliteter til både kvinder og mænd samt et mindre køkken og 2 større rum. Ifølge BBR-meddelelse er bygningen opført i 1979 og har et samlet erhvervsareal på 1569 m 2. I selve produktionshallen er der linoleumsgulv. Produktionshallen indeholder et mindre værksted, et rum med udsugning som har været brugt til opbevaring af kemikalier mv., et mindre køkken og et showroom. Hertil er en større parkeringsplads og en lille have. Desuden er en administrationsafdeling, som er opført i betonelementer. Denne indeholder kontorlandskab, mindre køkken, kopirum, personalestue og beboelsesdel. Hertil er parkeringsplads og have. Ifølge BBR-meddelelse er bygningen opført i 1992 og har et samlet på 151 m 2. Beboelsesdelen er opført i gule sten med eternittag. Der er lavet en tilbygning - også i gule sten, der er med fladt tag. Garage/carport delvis med redskabsskur i enden. Denne er udlejet, og der henvises til lejekontrakt, som er medfølgende bilag til salgsopstillingen. Ifølge BBR-meddelelse er bygningen opført i 1975 og har et samlet areal på 189 m 2. Carporten er ifølge BBR-meddelelsen opført i 1995 og har et areal på 47 m 2. Auktionskøber indtræder i alle rettigheder og forpligtelser i forhold til den indgåede lejeaftale og lejelovgivningen i øvrigt, uden at der i den anledning kan rejses noget krav mod rekvirenten/konkursboet. På grunden, hvorpå bygningerne er beliggende, er der foretaget notering om jordforurening på vidensniveau 1. Dette betyder, at der endnu ikke er konstateret forurening på grunden, men at tidligere erhverv i ejendommen kan give anledning til forurening. Se i øvrigt mail af 2. april 2014 fra Frederikshavn Kommune - side 37 i salgsopstillingen. <]* IfNl T I I <rvl/^ I IOMAI III Advokatfirma

13 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :17:09 EJENDOM: Adresse: Hånbækvej Frederikshavn Samlet areal: Heraf vej: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: 4636 m2 0 m Bangsbo, Frederikshavn Jorder 0096a 4636 m2 0 m NOTERINGER: Dato: Matr. nr. 96a Bangsbo, Frederikshavn Jorder ( ) Foretaget notering om jordforurening på vidensniveau 1 Kortlægningsnummer: ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: SENEST PÅTEGNET: Dato: :39:29 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: Ejerandel: HMC Holding Frederikshavn ApS /1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK :17:09 Side1af6

14 10 Købesum i alt: DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst cvr-nr Konkurs Der er den tinglyst notering af konkurs. HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: Låntype: Særlige lånevilkår: Realkreditpantebrev DKK 1,342 % Kontantlån Refinansiering Rentetilpasning Stående lån Kontantlån Inkonvertibel KREDITORER: Navn: REALKREDIT DANMARK A/S CVR: DEBITORER: Navn: HMC HOLDING FREDERIKSHAVN ApS CVR: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Ejerpantebrev DKK var :17:09 Side 2 af 6

15 11 SENEST PÅTEGNET: Dato: :22:25 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Ejerpantebrev med medd KREDITORER: Navn: CVR: HMC Holding Frederikshavn ApS MEDDELELSESHAVERE: Navn: CVR: Nordjyske Bank A/S FULDMÅGTSBESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: Nordjyske Bank A/S CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Nordjyske Bank A/S DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev DKK var SENEST PÅTEGNET: Dato: :57:35 OVERFØRT: :17:09 Side 3 af 6

16 12 Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: Realkredit Danmark CVR: TILLÆGSTEKST: Afgiftpantebrev Hovedstolen svarer til det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag. TINGLYSNINGSAFGIFT OVERFØRSEL: Der findes en erklæring om at hæftelse alene indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 80 M-F 300 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om ledningsføringsret for Aalborg Portland Cementfabrik mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja :17:09 Side 4 af 6

17 15 AREALANVENDELSE: Højdebegrænsning ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om oversigt mv, Prioritet forud for pantegæld DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 80 H-F 168 AREALANVENDELSE: Højdebegrænsning ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om oversigt mv, Prioritet forud for pantegæld DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut :17:09 Side 5 af 6

18 IH OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja AREALANVENDELSE: Højdebegrænsning ÅNDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om oversigt mv, Prioritet forud for pantegæld DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om at ejendommen kun må benyttes til erhvervsbebyggelse samt hegnspligt mv ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vurderingsdato: Kommunekode: Ejendomsnummer (BBR-nr.): DKK DKK INDSKANNET AKT: Filnavn: 80 C-F :17:09 Side 6 af 6

19 INDBETALINGSSTEDER: BORGERSERVICE SÆBY, SKAGEN OG FR.HAVN TLF SAMTLIGE PENGEINSTITUTTER POSTDANMARK Modtager Ejendommens beliggenhed: Hånbækvej 059 Matrikelbetegnelse: BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER 96a B Udskrevet den: Moms-nr.: 20/ Debitornummer: XXX XX XXXXXX XX XX Vurderet areal: Vurderingsår: Kommunenr.: (01/ ) Ejendomsværdi Grundværdi Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen Ejendomsnr.: Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom sideoi am Specifikation Beløb Heraf moms KOMMUNE promille af grundlag Grundskyld 29,900 : /01-31/ ,27 SKORSTENSFEJN. FRHAVN Fast bidrag ,56 106,31 Renter ,23 Renter ,70 Renter ,64 Gebyr ,00 ROTTEBEKÆMPELSE 425,00 RENTER, GEBYR OG AFGIFTER ,96 MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først I ALT 19875,36 106,31 medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. Rate Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag Ratebeløb Fakturadato Moms beløb 01 01/ / ,45 01/ , / / ,91 01/ ,15 Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevetved udlæg. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.

20 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om os Links Presse Spørgsmål/Svar A-Å Ejendomsvurdering 2012 Printvenlig version Hjælp til søgning Ejerboliger Erhvervsejendomme Ejendomsstatistik Juridisk vejledning Detaljerede vurderingsoplysninger Adresse: HÅNBÆKVEJ 059, 9900 FREDERIKSHAVN Vurderingsår: 2012 Kommune: FREDERIKSHAVN Ejendomsnr.: Vurderingskreds: FREDERIKSHAVN Benyttelse: Beboelse og forretn Lejligheds antal: 1 Matrikel: 96 A, BANGSBO Grundareal: Ejendomsværdi: 8, Grundværdi: Register senest ajourført: Februar 2014 Vis "grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis forrige års vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvadratmeterpris kr kr. Grundværdi: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede fradrag for forbedringer: kr. Vis forrige års vurdering

21 n Æ FREDERIKSHAVN KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSHAVN KOMMUNE RÅDHUS ALLE 100, 9900 FREDERIKSHAVN Modtager: Kommune nr.: 813 Ejendoms nr.: Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Hånbækvej 59 (vejkode: 3220), 9900 Frederikshavn BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via adressen eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Hånbækvej 59 (vejkode: 3220), 9900 Frederikshavn Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Vand & afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Bemærkninger for grund ANTENNEMAST Der er uafklarede forhold vedrørende olietanke på ejendommen, som sagsbehandles af Miljømyndigheden via sag: 13/6965. Matrikelnr. Ejerlav 96a BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER Oplysninger om tekniske anlæg Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Anlægsnr.: 1 Adresse: Hånbækvej 59 (vejkode: 3220), 9900 Frederikshavn Beliggende på matrikel 96a Tank (Produkt på væskeform) Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 13) Placering: Nedgravet/underjordisk Etableringsår: 1975 Størrelsesklasse: Under I Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Adresse: Hånbækvej 59 (vejkode: 3220), 9900 Frederikshavn Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (anvendelseskode: 220) Matrikelnr.: 96a Ejerlav: BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER Opførelsesår: 1979 Om-/tilbygningsår: 1995 Materialer Ydervæg: Betonelementer (etagehøje betonelementer) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Bebygget areal 1479 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf indbygget garage 0 heraf indbygget carport 0 heraf indbygget udhus 0 heraf indbygget udestue 0 Areal i hele bygningen m2 Samlet bygningsareal 1569 heraf udvendig efterisolering 0 Kælder 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Tagetage 0 heraf udnyttet 0 Arealanvendelse m2 Samlet boligareal 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 Samlet erhvervsareal 1569 Adgangsareal 0 Andet areal 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Ejendommens beliggenhed: Hånbækvej 59 (vejkode: 3220), 9900 Frederikshavn Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskriftdato: Side: /4

22 18 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Afvigende etager: Bygningen har afvigende etager Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstailation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Bemærkninger for bygning BOGTRYKKERI TILBYGNING AF 527 KVM TIL PRODUKTION KVM INDSKUDT ETAGE ER MEDREGNET IERHVERVSAREAL 380 V INDLAGT Bygningsnr.: 2 Adresse: Hånbækvej 59 (vejkode: 3220), 9900 Frederikshavn Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration (anvendelseskode: 320) Matrikelnr.: 96a Ejerlav: BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER Opførelsesår: 1992 Sikringsrumpladser: 121 Materialer Ydervæg: Betonelementer (etagehøje betonelementer) Tagdækning: Tagpap (med taghældning) Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 151 Samlet bygningsareal 151 Samlet boligareal 0 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 138 Samlet erhvervsareal 151 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1, Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme Bemærkninger for bygning KONTORHUS TIL NORDTRYK KÆLDER ER SIKRINGSRUM Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Hånbækvej 59 (vejkode: 3220), 9900 Frederikshavn Kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration (kontorer for advokater, rådgivende ingeniører, klinikker o.lign.) (anvendelseskode: 350) Samlet areal: Areal til erhverv: Bolig areal: Andet areal: Fællesareal: Åben overdækning: Lukket overdækning/udestue: Tinglyst areal fra ESR: Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energiforsyning: 400 V el fra værk Antal værelser: 3 Antal toiletter: m2 151 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 Badforhold: Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Andet (bl.a. institutioner og erhverv) Antal værelser til erhverv: 3 Bygningsnr: 3 Adresse: Sjællandsvej 4A (vejkode: 6753), 9900 Frederikshavn Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 96a Ejerlav: BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER Ejendommens beliggenhed: Hånbækvej 59 (vejkode: 3220), 9900 Frederikshavn Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: /4

23 n Opførelsesår: 1975 Om-/tilbygningsår: 1987 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 120 Samlet bygningsareal 120 Samlet boligareal 124 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 65 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 69 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 69 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 13 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Sjællandsvej 4A (vejkode: 6753), 9900 Frederikshavn Fritliggende enfamilieshus (parcelhus), (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 189 m2 Areal til erhverv: 65 m2 Boligareal: 124 m2 Andet areal: 0 m2 Fællesareal: 0 m2 Åben overdækning: 0 m2 Lukket overdækning/udestue: 0 m2 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energiforsyning: 400 V el fra værk Antal værelser: 9 Antal toiletter: 3 Antal badeværelser: 2 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bemærkninger for bolig-/erhvervsenhed 1 TOILET TIL KONTOR OG FROKOSTSTUE Blandet erhverv og bolig med eget køkken Antal værelser til erhverv: 2 Bygningsnr.: 4 Adresse: Sjællandsvej 4A (vejkode: 6753), 9900 Frederikshavn Carport (anvendelseskode: 920) Matrikelnr.: 96a Ejerlav: BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER Opførelsesår: 1995 Materialer Ydervæg: Træbeklædning Tagdækning: Fibercement (asbestfri) Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal Bebygget areal: 47 m2 heraf indbygget udhus: 10 m2 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Beregningsprincip for areal af carport: Carportareal er målt efter tagflade Bemærkninger for bygning 10 KVM HUNDEGÅRD ER MEDREGNET I BEBYGGET AREAL. Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskriftdato: Side: Hånbækvej 59 (vejkode: 3220), 9900 Frederikshavn /4

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af jptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere