Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46"

Transkript

1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1

2 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal pakkes i de udleverede affaldsposer og afleveres i de skraldecontainere/huse, der er opsat i området. Fyldte skraldeposer må ikke henstilles på trappen. Fyldte skraldeposer må ikke smides i området eller stilles ved siden af de opsatte skraldecontainere/huse. De ovennævnte skraldecontainere må kun bruges til husholdningsaffald. - brandbart affald: - ikke brandbart affald: Aviser og flasker skal smides i de dertil indrettede containere i området. Brandbart affald på max 1 x 1 m. skal afleveres i de dertil opsatte containere på området. Containerne er aflåste. Der må ikke kastes metal eller glas i containerne. Nøglen til vaskehuset kan anvendes. Der må ikke henstilles kasser, møbler eller andet i kældrene eller på området. Brandbart affald på over 1 x 1 m. samt møbler skal afleveres i Maskinhuset Baltorpvej 54 A. Eks. jern, batterier og porcelæn skal afleveres i Maskinhuset Baltorpvej 54 A. 2

3 A Affald fortsat. -yderligere information: En overtrædelse af de nævnte forbud kan medføre opsigelse af lejemålet pga. hygiejniske og miljømæssige årsager. Se endvidere under punktet ejendomsfunktionærer. A Altaner. - altankasser og afdækning: - renholdelse: - skydedørsparti: - ansvar: - solafskærmning: -forslag til solafskærmning: -vinduespudsning: Der må ikke opsættes nogen form for effekter eller afdækninger udvendig på huset eller altanen. Altanen skal renholdes af lejer. Alle skinner i skydedørspartiet skal rengøres af lejer. Aluminiumskarmene må ikke rengøres med klorin eller skurepulver, da disse produkter Beskadiger malingen. Det er lejeren, der er ansvarlig for, at skydedørene er lukkede, når det regner og/eller stormer. Opstår der skader på bygningen pga., at dørene ikke har været lukket, er det lejeren, der skal dække evt. skader. Der må ikke påklistres solfilm på glaspartierne. Der må ikke opsættes atypisk solafskærmning som lagner og flag m.m. for glaspartiet. Stofgardiner, rullegardiner eller lamelgardiner i dæmpede farver. Ved vinduespudsning af de udvendige glasflader på altanen skal der benyttes sikkerhedsline. Det er et krav fra Arbejdstilsynet, at sikkerhedslinen skal fastgøres i den opsatte krog i loftet. 3

4 A Antenner. - fællesantenneanlæg: - ejer af anlægget: - fejl på anlægget: - betaling for ekstra kanaler: Der findes en stikdåse med udtag til radio og TV i alle lejligheder. Ønsker lejeren internet over fællesantenne-anlægget kan dette tilkøbes. Alle antenneinstallationer i bebyggelsen er ejet af YouSee/TDC. Alle fejl eller mangler skal meldes til YouSee/TDC. Den lille radio og TV-pakke er betalt over huslejen. Ønsker lejeren at tilkøbe yderligere kanaler, skal man rette henvendelse til YouSee/TDC. Der må ikke opsættes antenner eller paraboler udvendig på altanerne. B Bad, toilet og køkken - bad: - toilet: -rengøring: Der skal tages hensyn til de øvrige beboere ved badning efter kl Beboeren er ansvarlig for, at afløbet under håndvasken ikke er tilstoppet. For at undgå tilstopning må der ikke kastes bleer, vat og bind i toilettet. Er toilettet defekt eller løber vandet konstant, skal det straks meldes til ejendomsfunktionærerne. Afløbet under håndvasken skal jævnligt renses for hår og sæberester af beboeren selv. Tilstopning skal meldes til ejendomsfunktionærerne. Før ejendomsfunktionæren påbegynder sit arbejde, skal beboeren selv sørge for, at afløbsskålen er rengjort. Der må ikke bruges afløbsrens i afløbene. 4

5 - tilstoppet afløb: Udboring af køkkenvask, badeværelsesafløb og toilettet er normalt gratis medmindre, der er tale om mislighold. B Bore og banke: Der må kun bores og bankes i følgende tidsrum: Mandag fredag mellem: kl Lørdag mellem: kl Søn- og helligdage må der ikke bores eller bankes Borde og stole: Beboerne kan gratis låne borde og stole ved henvendelse til afdelingskontoret i åbningstiden. C Cykler/ barnevogne. -cykelkælder: -cykler og barnevogne: -cykelstativer: -yderligere information: Alle cykler skal placeres i de opsatte cykelstativer. Knallerter skal opbevares i beboerens eget kælderrum. Barnevogne skal placeres i barnevognsrummet. Barnevognsrummene skal være aflåst og må ikke tjene til opbevaring af kassable genstande. Cykler og barnevogne må ikke henstilles i indgangspartierne, trappegange eller kældergange. Alle cykler og knallerter skal placeres i de opsatte cykelstativer. Cykler og knallerter må ikke henstilles op af hække eller fodhegn. Der må ikke køres på cykel eller knallert på fortove, gangstier eller de grønne områder. D Hårde Reparationer af køleskabe/frysere og komfurer der ikke skyldes dårlig vedligeholdelse, betales af afdelingen. 5

6 Hvidevarer Dårlig vedligeholdelse eller forkert betjening skal dækkes af lejeren selv. Alle fejl på de tekniske installationer inkl. hårde hvidevarer, skal omgående anmeldes til ejendomsfunktionærerne. E Ejendomsfunktionærer. -telefontid: -skader på ejendommen: -affaldshåndtering: - aftaler vedr. afhentning af affald: -affald i kælder eller på området: Ejendomsfunktionærerne kan træffes på alle hverdage mellem kl i Maskinhuset Baltorpvej 54A eller på tlf Opstår der skader eller indbrud i lejligheden eller i/på bygningerne, skal det straks meldes til ejendomsfunktionærerne. Uden for normal arbejdstid skal skaden meldes på vagttelefon Men kun i akut nødstilfælde. Affald, der ikke må deponeres i de opsatte containere, skal afleveres i materialegården ved Maskinhuset. Materialegården er åben på alle hverdage mellem kl til samt den sidste torsdag i måneden mellem kl til Der kan lånes vogne til at transportere møbler eller andre store genstande. Ved henvendelse til Maskinhuset kan der træffes aftale om, at en ejendomsfunktionær evt. vil være behjælpelig med at afhente møbler eller andre store genstande. Har beboeren ikke truffet aftale med ejendomsfunktionærerne om at være behjælpelig med at fjerne affald, vil de modtage følgende afregning: Et engangsbeløb på kr samt kr pr. påbegyndt arbejdstime. Beløbene vil blive løn og pristalsreguleret. Beløbet vil blive opkrævet over huslejen. Ved fraflytning vil beløbet blive påført flytteopgørelsen. 6

7 Bevismaterialet for de ovennævnte overtrædelser opbevares på afdelingskontoret. E Erhverv Der må ikke drives erhverv fra lejligheden, der kan genere andre beboere. F Fodring af fugle og dyr. Der er ikke tilladt at kaste brød m. m. ud af vinduerne/altanen samt at fodre vilde katte/dyr på området, da det tiltrækker fugle, skadedyr som mus, rotter og ræve. G Garager. carporte. De lejede garager må kun benyttes til parkering af indregistrerede motorkøretøjer. Garagerne må ikke benyttes som ekstra kælderrum. Se lejekontrakten. Ved skriftlig henvendelse fra afdelingsbestyrelsen skal lejeren altid kunne fremvise d.d.-kvittering på en lovpligtig forsikring af motorkøretøjet. Carporte: Carporten må kun bruges som parkering af indregistrerede motorkøretøjer. Parkering af cykler må kun finde sted, hvis det ikke generer den tilstødende carport. Se lejekontrakten. Ved skriftlig henvendelse fra afdelingsbestyrelsen skal lejeren, altid kunne fremvise d.d.-kvittering på en lovpligtig forsikring af motorkøretøjet. G Grønne områder. 7

8 -borde og bænke: De opsatte borde og bænke i området skal benyttes med omtanke. Har en beboer flyttet på borde og bænke, skal de bringes tilbage til deres oprindelige plads på området. G Grønne områder fortsat. -ophold: Det er ikke tilladt at samle sig i større grupper tæt ved altanerne. Der er fastsat en grænse på 15 m. fra husfacaden for opsætning af borde og bænke. Det er ikke tilladt at spille fodbold eller have støjende adfærd på de grønne områder efter kl H Husdyr. -husdyr: Det er ikke tilladt at holde hunde, katte, giftige krybdyr og insekter eller dyr, der kan skade bygningerne eller være til fare for andre. Der er ikke tilladt at lufte hunde på de grønne områder. Hunde og katte må kun opholde sig i lejligheden i kortere tid, hvis ejeren er til stede. Overtrædelse kan medføre opsigelse af lejemålet. H Hærværk m. m.: Ved hærværk på ejendommen eller anlæg vil der fra afdelingens side blive rejst erstatningskrav over for personerne. Skaderne vil samtidig blive politianmeldt. 8

9 K Klager: Ønsker en beboer at klage over forhold i afdelingen eller over andre beboere, skal det foregå skriftligt til afdelingsbestyrelsen. Er der tale om klager over larm og støj fra andre beboere, styrker det klagen, hvis der gives præcise oplysninger med dato, tidspunkt og typen af tøj. Klagen skal helst være underskrevet af to eller flere beboere, der også har været vidne til klagepunktet. Har påtalen overfor beboeren ingen effekt, kan afdelingen eller den beboer som klagen omhandler videreføre sagen ved beboerklagenævnet. K Kælderrum E-rum: Kælderrum der er mærket som E-rum (sikringsrum) kan i tilfælde af krig kræves ryddet med kort varsel i henhold til lovgivningen. Alle kælderrum skal være forsynet med hængelås, også selv om de ikke benyttes. Er der vinduer, skal de være lukkede. L Leg, boldspil og adfærd: Leg i opgange og kældre eller andre steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for beboerne er ikke tilladt. Leg og boldspil på de grønne områder må ikke være til væsentlig gene for de øvrige beboere. Der må ikke knækkes grene af træer og buske. Ved færdsel på trapperne skal der altid vises hensyn til de øvrige beboere. Hækkene må ikke bruges som legeplads. Legeredskaber må kun benyttes til den form for leg, de er beregnet til. 9

10 M Maskiner. -maskiner: Symaskiner o.l. der kan medføre støjgener, skal anbringes på et støjdæmpende underlag. Slagboremaskiner må kun benyttes indenfor under pkt. B anførte boretider. M Motorkøretøjer. -motorkøretøjer: Det er ikke tilladt at henstille motorkøretøjer, der ikke er indregistreret på afdelingens parkeringspladser. Ejeren af motorkøretøjet vil blive draget økonomisk til ansvar for fjernelse af køretøjet. Der må ikke foretages reparationer af motorkøretøjer, der ikke er indregistreret på adressen. -oliespild: -campingvogne og trailere: -motorcykler: Lækker et motorkøretøj olie, er ejeren forpligtiget til at fjerne det. Der må ikke parkeres/henstilles campingvogne eller trailere på parkeringspladserne. Motorcykler må ikke parkeres i cykelkæderne eller i eget kælderrum (krav fra brandmyndigheden). M Musik og støj. -musik m. v.: -støj i almindelighed: Brug af stereoanlæg, fjernsyn, CD-afspiller, båndoptager og/eller musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne, især i de sene aftentimer. Al støjende adfærd i lejligheden skal ophøre kl I enkeltstående tilfælde hvor man vil afholde en fest, skal man advisere naboerne i opgangen. 10

11 N Navneskilte: Der må ikke skrues andre skilte på hoveddøren, end det af afdelingen monterede navneskilt. O Oprydning/ rengøring Hvis en beboer eller personer der har tilknytning til husstanden er kommet til at svine på trappen, fællesarealer, kælder, parkeringspladser eller fortove, skal beboeren/lejeren drage omsorg for, at der straks bliver foretaget rengøring/oprydning af de tilsvinede områder. Ved en overtrædelse af den ovennævnte henstilling vil beboeren blive opkrævet det samme beløb for oprydning og/eller rengøring som nævnt på side 6. Papir og andre små genstande skal lægges i de opsatte papirkurve langs med fortovene. P Parkering. -parkering: Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringsområder. Det er strengt forbudt, at parkere eller køre med motorkøretøjer på fortovene/grønne områder. Sker der skader, vil reetablering blive opkrævet af skadevolder/lejeren. Lastvogne over 3500 kg, campingvogne og trailere må ikke parkeres/henstilles på parkeringsområderne. -campingvogne og trailere: Der findes et lille areal ved Maskinhuset, til parkering/opbevaring af campingvogne og trailere. Der skal altid træffes aftale med ejendomsfunktionærerne, om der er ledige pladser. 11

12 R Ruder: Afdelingen har ikke glasforsikring. Bliver en rude knust eller revner, skal man omgående rette henvendelse til ejendomsfunktionærerne. T Trapper. -renholdelse af trapper: -affald/ fodtøj på tapperne: Trapperne bliver rengjort af et rengøringsselskab en gang om ugen i vinterperioden og hver anden uge i sommerperioden. Der må ikke henstilles sko, støvler, flasker, affald, cykler, kælke, barnevogne eller møbler på trappen. U Udluftning. -udluftning: For at undgå fugtdannelser i lejligheden anbefales det at udlufte flere gange dagligt, af 5-10 minutters varighed. Følg de udsendte vejledninger. V Vaskerier. -brugen af vaskeriet: De enkelte vasketure reserveres ved at sætte husstandens hængelås på den ledige vasketur. Den store lås må kun bruges til reservation af storvasketur på 2 timer. Den lille lås må kun bruges til reservation af klatvasketur på 1 time. Den beboer der har reserveret vasketuren har altid 4 maskiner, 2 tørretumblere samt en strygerulle til sin rådighed i vaskeperioden. Efter vasketuren er afsluttet, kan tørretumblerne benyttes i en ½ time ekstra. Det er forbudt at reservere mere end 1 klatvasketur og 1 storvasketur om ugen pr. husstand. 12

13 V -fejl på maskinerne: Vaskerier fortsat. -rengøring: -vedligeholdelse: -vasketider: Bliver en vasketur ikke benyttet, må den overtages af en anden beboer: Ved klatvask 10 minutter efter at turen skulle være benyttet. Ved storvask 15 minutter efter at turen skulle være benyttet. Er der fejl på maskinerne, skal det straks meldes til ejendomsfunktionærerne. Den enkelte beboer er forpligtiget til at følge de anvisninger og krav, der er ophængt i vaskerierne. Efter hver vasketur skal beboerne feje gulvet og aftørre maskinerne. Yderligere oplysninger om vasketider m.m. kan beboeren få oplyst ved at læse i beboerbladet OS under: Vores vaskerier. Husorden generelt: Det er i alle beboeres interesse at efterleve husordenen. Den er udarbejdet for beboerne og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed, hvis vi alle erkender nødvendigheden af hensyntagen til fælles interesser. Vejledning og henstillinger givet af afdelingens funktionærer under henvisning til boligoverenskomst, vedtægter eller husorden skal efterkommes af beboerne. Funktionærerne har pligt, og afdelingsbestyrelsen har ret til at påtale overtrædelser af gældende bestemmelser. Det er et led i de bestræbelser, der udfoldes for at skabe et godt miljø for beboerne, holde bebyggelsen og friarealer i god og pæn orden og dermed holde omkostningerne så lave som muligt. Andelshaverne i afdeling 46 har med stemmeflerhed vedtaget ændringerne til denne husorden, som gælder for alle afdelingens beboere, og ændringerne bliver meddelt forretningsudvalget. Afdelingsbestyrelsen. 13

14 14

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular.

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular. HUSORDEN 1. ÆNDRING AF BOLIGEN Lejligheden og dens installationer skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere