Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)"

Transkript

1 Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts dirigent

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger side 2 Beretning side 3 Bestyrelsens påtegning side 6 Revisors påtegning side 7 Anvendt regnskab praksis side 8 Resultatopgørelse side 9 Balance side 10 Noter side 12 Budget 2015 side 13 Side 2 af 11

3 Foreningsoplysninger Foreningen Navn: Grundejerforeningen Bæveren Stiftelsesdato: 22. november 2010 Hjemmeside: Kontakt: Bestyrelse Peter Nordahn (nr. 48), formand Palle Harring (nr. 26), kasserer Kurt Poulsen (nr. 10), bestyrelsesmedlem Alan Madsen (nr. 76), bestyrelsesmedlem. Mads Mayntzhusen Purkær (nr. 20), bestyrelsesmedlem. Suppleanter Jesper Brix Ramløse (nr. 50), 1. suppleant Charlotte Thomsen (nr. 46), 2. suppleant Revisor Michael Offersøy Nielsen (nr. 13), revisor Peter Lykke Knudsen (nr. 38), revisor suppleant Bankkonto Sparekassen Himmerland, reg. nr konto nr Side 3 af 11

4 Beretning Legeplads 2014 blev året, hvor vi endelig fik færdiggjort og indviet vores legeplads med et hyggeligt arrangement med stor tilslutning fra både børn og voksne. Vi håber fra bestyrelsens side, at området fremover vil fungere som samlingssted for alle beboerne i området. Fælles arbejdsdag/plantedag Bestyrelsen forsøgte i efteråret at arrangere en fælles arbejdsdag/plantedag for at gøre både legepladsområdet, men til dels også andre delområder, mere attraktive i form af planter og buske. Der var desværre meget ringe tilslutning til dette, hvorfor vi måtte aflyse. Vi tager punktet op igen på denne generalforsamling, da vi mener, at der er behov for lidt mere finish af området, samt at en fælles arbejdsdag vil gavne fællesskabet i foreningen. Udover beplantning indenfor området har vi fået tilbud på nye træer langs Støvring Ådale. Det var i 2014 ikke økonomi til dette, men vi vil kigge på det igen i 2015, da de nuværende træer er noget miserable at se på. Medlemmer Vi er nu oppe på 53 medlemmer i foreningen, og mangler kun at se byggeri på nr. 2 og nr. 7 før der er fuldt udbygget. Hastighedsbegrænsning Der har stort set siden udstykningerne gik i gang været udfordringer med for høj hastighed på Bæveren. Vi kontaktede i samarbejde med Bæveren II derfor Rebild Kommune og politiet for at få indført hastighedsbegrænsning i området. Dette har nu ført til, at der på hele Bæveren er indført en 40 km/t zone. Rebild Kommune vil i 2015 kigge nærmere på, om der kan gøres mere mht. fysisk hastighedsbegrænsning, når stamvejen skal have slidlag på. Stier Vi har i 2014 fået tilbud på arbejde omkring skråningen for at forhindre vand i at oversvømme stierne. Tilbuddet lå dog lidt udenfor, hvad vi kunne afsætte, og beslutningen er derfor udsat til Ligeledes er vi i dialog med Rebild Kommune om en løsning i det sydøstlige hjørne ved pumpestationen for at modvirke, at stien her oversvømmes når det regner. Vi har med Rebild Kommune drøftet en permanent sti fra legepladsen til Kronhjorten, hvilket har været et ønske fra flere. Kommunen vil ikke lave en sti, men vil ikke forhindre os i det. Bestyrelsen vil imidlertid ikke anlægge en sti eller bruge penge på andres ejendom og har derfor valgt ikke at arbejde videre med dette. En mere praktisk løsning er, at vi sender græsslåmaskinen den vej forbi med jævne mellemrum i græsslåningssæsonen. Gadefest 2014 blev også året, hvor vi igen fik afholdt en god gadefest. Trods lidt startproblemer med tilmelding, blev det rette niveau fundet og der var en fornuftig tilmelding og god fest. Vi har igen gadefesten med som punkt på generalforsamlingen, da bestyrelsen ønsker at bakke op om dette initiativ, men også gerne vil understrege, at initiativet skal komme fra medlemmerne selv og økonomien er uafhængig af foreningens økonomi. Side 4 af 11

5 Beretning foreningens økonomi. Bestyrelsen Mads (nr. 20) blev nyt medlem i bestyrelsen, som afløser for Henrik (nr. 52). Kurt (nr. 10) og Alan (nr. 76) har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen efter denne generalforsamling. Vi vil fra bestyrelsen gerne sige tak for det store arbejde til både Henrik, Kurt og Alan og glæder os samtidig også til at se nye ansigter til at tage over. Kommunikation Vi koblede os i 2014 på den fælles facebookside for Bæveren og vi vil fortsat benytte denne platform til at sende meddelelser ud som et supplement til foreningens hjemmeside og almindelig mailkontakt. Det er meget vigtigt for foreningen og bestyrelsen, at vi har adgang til at kunne kontakte medlemmerne via e- mail, da dette sparer os en stor mængde porto og arbejde. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at kontakte bestyrelsen, hvis der ændres i adresser eller tlf. numre. Kontaktoplysninger til bestyrelsen ligger på foreningens hjemmeside sammen med referater, vedtægter m.m Vi vil fra bestyrelsens side opfordre til, at alle kommer med forslag til bestyrelsens og foreningens arbejde i 2015, stort som småt. Vi ser frem til et år, hvor vi kan sætte lidt mere finish på vores fællesområder, afslutte de hængepartier, der er fra 2014 og hvor de sidste grunde forhåbentligt bliver bebygget. Peter Nordahn Formand for Bestyrelsen Side 5 af 11

6 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2014 for grundejerforeningen Bæveren. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i året Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Støvring, den 10. marts 2015 Peter Nordahn Formand Palle Harring Kasserer Kurt Poulsen Alan Madsen Mads Mayntzhusen Purkær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Side 6 af 11

7 Revisors påtegning Til medlemmerne i Grundejerforeningen Bæveren Jeg har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Bæveren for året Regnskabet udarbejdes i henhold til den anførte anvendte regnskabspraksis. Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med vedtægterne. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med vedtægterne. Revisors ansvar og den udførte revision Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den anvendte regnskabspraksis er passende, om regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Konklusion Det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i 2014 i overensstemmelse med vedtægterne. Støvring, den 10. marts 2015 Michael Offersøy Nielsen revisor Side 7 af 11

8 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for Grundejerforeningen Bæveren for regnskabsåret 2014 er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne, og støtter sig derudover på bestemmelserne i årsregnskabsloven. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Indtægter Kontingentindtægter indregnes i henhold til de i vedtægterne fastsatte retningslinjer. Kontingent beregnes pro-rata over året fra indmeldelsen i foreningen. Kontingentindtægter indtægtsføres som hovedregel ved betalingstidspunktet, men er kontingentet ikke betalt ved regnskabsperiodens udløb og bestyrelsen har begrundet overbevisning om at kontingentet efterfølgende vil blive indbetalt, optages dette som et tilgodehavende i balance. Omkostninger Omkostninger indregnes på det tidspunkt hvor foreningen har en forpligtelse. Omkostninger som dækker mere end indeværende regnskabsperiode indregnes med den forholdsmæssige andel. Skat Foreningen er ikke skattepligtig. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavende kontingenter indregnes i det omfang der er et tilgodehavende i henhold til vedtægterne og bestyrelsen finder det sandsynligt at det pågældende tilgodehavende vil blive indbetalt. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger. Likvider Foreningens likvide beholdninger omfatter foreningens bankkonto samt en begrænset kontant beholdning i kassererens varetægt. Egenkapital Foreningen har ingen indskudskapital og egenkapitalen består alene af opsparet overskud. Gæld Gældsposter optages såfremt der på balancedagen foreligger en forpligtelse på en fremtidig betaling. Side 8 af 11

9 Resultatopgørelse Resultatopgørelse for året 2014 Budget Indtægter 2014 Kontingent indtægter 2014 Medlemmer pr. 1-Jan grunde á Grunde solgt i grunde á Tilskud og uddelinger 0 0 Renter 52 0 Indtægter i alt Omkostninger Kontingent til Parcelhusejernes Landsforening Fast gebyr 400 Beboede grunde: 51 grunde á Forsikringer gennem Parcelhusejernes Landsforening Forsikringspakke (lovpligtig arbejdsskadeforsikring, retshjælpsforsikring, kautionsforsikring, erhvervsansvarsforsikring, rådgiveranvar, bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring) Vedligeholdelse af grønne arealer Pleje af grønne arealer og stier Materialer og redskaber Etablering af fællesarealer Hegn Borde og bænke Planter Træbehandling til lejeplads Etablering af græs og dræn ved legeplads Arbejdsdag Mad og drikke Administration Generalforsamling 0 0 Møder Hjemmeside og NEM ID Kontorartikler, porto og administration Andet 0 0 Omkostninger i alt Resultat til fremførsel til næste år Side 9 af 11

10 Balance pr. 31 december dec dec-13 Aktiver Fællesareal - grund - - Fællesareal - forbedringer, legeplads m.v. - - Tilgodehavende tilskud til legeplads, Nordea Tilgodehavende kontingent Indestående i bank Kontant beholdning Aktiver i alt Passiver Indskudskapital - - Overført fra tidligere år Overført fra årets resultat Foreningens egenkapital Gæld Bløcher Naturlegeplads (sidste rate) Rebild Kommune (byggesag) Entreprenør Henrik Winter (jordarbejde) Gæld Passiver i alt TRUE - - TRUE Side 10 af 11

11 Budget 2015 Resultat-budget for regnskabsåret 2015 Faktisk 2014 Indtægter Kontingent indtægter Medlemmer pr. 1-Jan grunde á Medlemmer i løbet af året - grunde á Kommunalt ejede grunde: - grunde á Renter 0 52 Indtægter i alt Omkostninger Kontingent til Parcelhusejernes Landsforening Fast gebyr -400 Beboede grunde: 53 grunde á Forsikringer (Parcelhusejernes Landsforening) Ejendomsskat Vedligeholdelse af grønne arealer Græsslåning Materialer og redskaber Etablering af fællesarealer Træbehandling til legeplads Planter Andet Arbejdsdag Mad og drikke 53 medlemmer á Administration Generalforsamling 1 GF 0 0 Møder 6 møder Hjemmeside og kommunikation -400 Porto, kontorartikler og anden administration Andet 0 Omkostninger i alt Budgetteret resultat for Fremført fra tidligere år I alt til fremførsel til Side 11 af 11

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere