EJERFORENINGEN FALEN ODENSE C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C"

Transkript

1 EJERFORENINGEN FALEN ODENSE C CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side PÅTEGNINGER Administrator- og bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning LEDELSESBERETNING Foreningsoplysninger Bestyrelsens beretning om regnskabsåret 2010/2011 ÅRSREGNSKAB (24. ÅR) Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter Forbrugs- og energiregnskab Budget Fællesbidrag efter budget

3 ADMINISTRATOR- OG BESTYRELSESPÅTEGNING Administrator og bestyrelse aflægger hermed årsrapport for 2010/2011 for Ejerforeningen Falen Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Falen, den 3. oktober 2011 Bestyrelsen Rasmus Kortegård formand Anders Michelsen Administrator Claus Groth Christoffersen GRAM Ejendomsadministration ApS - 1 -

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til foreningens medlemmer Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Falen 6-14 for regnskabsåret 1. juli juni 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet indeholdte budgettal. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

5 Udtalelse om bestyrelsens beretning Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde en beretning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet bestyrelsens beretning, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 3. oktober 2011 REVISIONSFIRMAET AXEL GRAM I S Torben Pliniussen registreret revisor - 3 -

6 FORENINGSOPLYSNINGER Ejerforening Ejerforeningen Falen 6-14 c/o GRAM Ejendomsadministration ApS Læssøegade 24, 1., 5000 Odense C Hjemmeside Bestyrelse Rasmus Kortegaard, formand Falen 6, 2. tv., 5000 Odense C Anders Michelsen Falen 6, st. tv., 5000 Odense C Administration Revision Bank GRAM Ejendomsadministration ApS Læssøegade 24, 1., 5000 Odense C Tlf.: (alle hverdage kl ) hjemmeside: Revisionsfirmaet Axel Gram I S registrerede revisorer Læssøegade 24, 5000 Odense C hjemmeside: Nordea Bank Danmark A/S Fyn Erhvervsafdeling Vestergade 64, 5000 Odense C hjemmeside:

7 BESTYRELSENS BERETNING Indledning Foreningens formål er at administrere fælles anliggender for ejerlejlighederne i ejendommen matr.nr. 770 c, Odense bygrunde, beliggende Falen Nærværende beretning beskriver i ord bestyrelsens beslutninger og udførte arbejder for regnskabsåret 2010/11 omfattende perioden 1. juli 2010 til 30. juni Beretning om aktiviteten i regnskabsperioden 1. juli juni 2011 Periodens resultat viser et resultat på kr Foreningens balance udviser samlede aktiver på kr og en formue på kr Periodens resultat betragtes af bestyrelsen som forventet. Realiseret og forventet udvikling for kommende regnskabsperiode Det forventes ikke, at der påbegyndes større vedligeholdelsesarbejder i det kommende regnskabsår

8 REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Ejerforeningen Falen 6-14 for 2010/2011 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og almindeligt anerkendte retningslinjer for ejerforeninger. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Indtægter Fællesbidrag fra ejere og lejeindtægt af kælderrum indregnes i resultatopgørelsen i den periode, indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger Omkostninger omfatter afholdte udgifter til forbrugsafgifter, vedligeholdelse, ejendomsservice, forsikring, administration mv. og afskrivninger. Balancen Anlægsaktiver Væsentlige forbedringsarbejder aktiveres. Anskaffelsespris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Aktiver afskrives over den forventede minimumsbrugstid, og udgør: Strømpeforing køkkenfaldstammer 20 år (færdigafdraget i år 2026) Tilgodehavender Acontobetalinger til Odense Energi i indeværende varme- og vandår aktiveres, medens opkrævede bidrag hos ejere passiveres. Tilgodehavender måles til det beløb, foreningen forventer at modtage. Anden gæld Gæld måles til det beløb, foreningen skal betale for at frigøre sig fra forpligtelsen

9 RESULTATOPGØRELSE Budget Note 2010/ / /2010 Indtægter Opkrævede fællesbidrag Lejeindtægt, kælderrum Omkostninger 1 Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Ejendomsservice Forsikring Administration m.v Afskrivninger Finansielle poster Renteomkostninger, driftskonto (1/7-31/12) Renteomkostninger, driftskonto (1/1-30/6) Renteomkostninger, anlægslån (1/7-31/12) Renteomkostninger, anlægslån (1/1-30/6) ÅRETS RESULTAT Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på kr overføres til egenkapitalen

10 BALANCE Note 30. juni juni 2010 AKTIVER Anlægsaktiver 5 Forbedringsarbejder Omsætningsaktiver Tilgodehavender Forudbetalt forsikring Forudbetalt administrator Tilgodehavender, ejere Forbrugsregnskab (varme- og vandregnskab) Likvide beholdninger Kassebeholdning Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

11 BALANCE Note 30. juni juni 2010 PASSIVER Egenkapital Indestående, primo Årets resultat Gældsforpligtelser Langfristet gæld Anlægslån, Nordea Bank heraf afdrages til næste år Kortfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristet gæld til næste år Driftskonto, Nordea Bank Forudbetalte fællesbidrag Depositum, kældernøgler Forbrugsregnskab (opkrævede varme- og vandbidrag) Anden gæld PASSIVER I ALT

12 NOTER Ejendommens drift Budget 2010/ / / Forbrugsafgifter Renovation Elektricitet Vedligeholdelse Låseservice Tømrer Maler VVS (udskiftning af støbejernsfaldstammer mv.) Have Elektriker Køb af værktøj mv Rengøring og trappevask Rensning af fælles køkkenbrønde og afløb Projekt "cykelskur" Ejendomsservice Honorar ejendomssservice Fjernelse af beboeres ting Øvrig ejendomsservice Løn til arbejdsmand Lønsumsafgift Administration m.v. Administrationsassistance Administration, ekstraarbejder Administrators andel af bestyrelsesarbejde Kloaksag Revision Bestyrelsearbejde Kontorartikler, kopier o.lign Porto og gebyrer Hjemmeside Udarbejdelse af varmeregnskab PBS, betalingsservice og Danløn

13 NOTER 30. juni juni Forbedringsarbejder Koldt- og varmtvandsrør samt strømpeforing Tilgang i regnskabsåret 0 0 Anskaffelsessum, ultimo Afskrivninger, primo Årets afskrivning Afskrivninger, ultimo Anden gæld Skyldig til revisor Bestyrelsegodtgørelse Skyldig varme - fraflyttede ejere Skyldig vedrørende opførelse af cykelskur FORBRUGS- OG ENERGIREGNSKAB Vand - m Renovation liter containere 12 stk. 12 stk. 12 stk. 12 stk. Elektricitet - kwh Fjernvarme - m

14 BUDGET 2011/ /2011 Driftsomkostninger Renovation Elektricitet Reparation og vedligeholdelse Rengøring af opgange Ejendomsservice Ejendomsforsikring Administrationsassistance Revision Bestyrelsearbejde Generalforsamling Kontorartikler, kopier o.lign Porto og gebyrer Hjemmeside (redesign) Udarbejdelse af varmeregnskab Gebyr PBS Rente, driftskonto Nordea Bank Rente, anlægslån Nordea Bank Afdrag, anlægslån Nordea Bank Nedbringelse af gæld driftskonto (residual) Udlejning af kælderrum Budgettet er gældende fra 1. december

15 FÆLLESBIDRAG EFTER BUDGET Bidrag Bidrag Lejlighed pr. måned Lejlighed pr. måned Falen 6, st. tv. - 2,38% Falen 10, 3. tv. - 1,87% 882 Falen 6, st. th. - 1,32% 623 Falen 10, 3. th. - 1,87% 882 Falen 6, 1. tv. - 2,58% Falen 10, 4. tv. - 1,87% 882 Falen 6, 1. th. - 1,89% 892 Falen 10, 4. th. - 1,87% 882 Falen 6, 2. tv. - 2,58% Falen 6, 2. th. - 1,89% 892 Falen 12, st. tv. - 1,87% 882 Falen 6, 3. tv. - 2,58% Falen 12, st. th. - 2,52% Falen 6, 3. th. - 1,89% 892 Falen 12, 1. tv. - 1,87% 882 Falen 6, 4. tv. - 2,58% Falen 12, 1. th. - 1,87% 882 Falen 6, 4. th. - 1,89% 892 Falen 12, 2. tv. - 1,87% 882 Falen 12, 2. th. - 1,87% 882 Falen 8, st. tv. - 2,75% Falen 12, 3. tv. - 1,87% 882 Falen 8, st. mf. - 1,2% 566 Falen 12, 3. th. - 2,52% Falen 8, st. th. - 1,87% 882 Falen 12, 4. tv. - 1,87% 882 Falen 8, 1. tv. - 1,87% 882 Falen 12, 4. th. - 1,87% 882 Falen 8, 1. th. - 1,87% 882 Falen 8, 2. tv. - 1,87% 882 Falen 14, st. tv. - 1,23% 580 Falen 8, 2. th. - 1,87% 882 Falen 14, st. th. - 1,98% 934 Falen 8, 3. tv. - 1,87% 882 Falen 14, 1. tv. - 1,87% 882 Falen 8, 3. th. - 1,87% 882 Falen 14, 1. th. - 1,98% 934 Falen 8, 4. tv. - 1,87% 882 Falen 14, 2. tv. - 1,87% 882 Falen 8, 4. th. - 1,87% 882 Falen 14, 2. th. - 1,98% 934 Falen 14, 3. tv. - 1,21% 571 Falen 10, st. tv. - 1,87% 882 Falen 14, 3. th. - 1,98% 934 Falen 10, st. th. - 1,87% 882 Falen 14, 4. tv. - 1,87% 882 Falen 10, 1. tv. - 1,87% 882 Falen 14, 4. th. - 1,98% 934 Falen 10, 1. th. - 1,87% 882 Falen 10, 2. tv. - 1,87% 882 Falen 10, 2. th. - 1,87% 882 Fælles garager - 0,99% 467 Samlede indbetalinger pr. måned til ejerforeningen udgør

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere