En vej til flere og billigere energibesparelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vej til flere og billigere energibesparelser"

Transkript

1 En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008

2 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse, NIRAS, RUC og 4-Fact Kontakt: Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal København K, Danmark December 2008

3 Teknisk bilag Forord Dette dokument er en af flere tekniske bilagsrapporter til en evaluering er udført for Energistyrelsen med baggrund i aftalen mellem regeringen og S, DF, R og SF af 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats og aftalen af 21. februar 2008 mellem regeringen og S, DF, SF, R og NA om den danske energipolitik i årene I 2005-aftalen blev det fastlagt, at der i 2008 skal gennemføres en samlet vurdering af den danske energispareindsats og de opnåde resultater med henblik på at sikre, at virkemidlerne er tilstrækkelige og organiseringen af indsatsen er effektiv i forhold til de aftalte mål. Og i energiaftalen fra februar 2008 blev det præciseret, at den samlede evaluering af energibesparelsesindsatsen skal gennemføres inden udgangen af 2008 og forelægges til drøftelse mellem parterne i aftalen senest 1. februar Energistyrelsen udbød den 13. marts 2008 evalueringsprojektet, og et konsortium bestående af Ea Energianalyse, Niras, Institut for Samfund og Globalisering (RUC) og 4-fact blev valgt til at gennemføre opgaven. Det konkrete grundlag for projektet er konsortiets projektbeskrivelse af 21. april Arbejdet har været forankret i en styregruppe og endvidere har Koordinationsudvalget for energibesparelser og en række øvrige interessenter bidraget med information og kommentarer. I styregruppen deltog Peder Andersen, Økonomisk institut, Københavns Universitet, Lars J Nilsson, Environmental and Energy Systems Studies, Lund University, Olaf Rieper, AKF samt Peter Bach og Renato Ezban, Energistyrelsen. Ud over nærværende tekniske bilagsrapport forligger der en række af andre tekniske bilag, som tilsammen dokumenterer de gennemførte analyser, som ligger til grund for evalueringens hovedrapport og bilagsrapport.

4 Teknisk bilag Indhold 1 Indledning Virkemiddeltype og kritiske forhold for denne type aktivitet Regler og krav til energimærkning af bygninger Ressourcer og organisering Indrapportering- / monitoreringsmekaniske Historisk udvikling af bygningsreglementet inkl. seneste ændringer Seneste evalueringer Evaluering af Energiledelsesordningen, COWI, 2001 /4/ Evaluering af Energimærkningsordningen, COWI, 2001 /5/ Evaluation of Energy Labelling on Residential Housing Treatment effect, AKF, 2008 /1/ 15 8 Opsummering/ konklusion Bilag 1 Eksempler på energimærkningsrapporter. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

5 Teknisk bilag 1 Indledning Denne bilagsrapport indeholder en beskrivelse af Energimærkningsordningen for bygninger, baseret på eksisterende viden og erfaringer om ordningens udformning og egentlige virkemåde, og dermed også tidligere evalueringer af ordningen. Der er hovedsageligt tale om desktop-research suppleret med enkelte interviews, hvor dette måtte være relevant. Beskrivelsen har til formål at klarlægge aspekter, der er af betydning for en vurdering af energispareeffekt og omkostningseffektivitet samt samspillet med de øvrige danske energispareaktiviteter. Der vil således være fokus på brugeromkostninger, virkemiddelomkostninger samt samfundsøkonomiske omkostninger. Derudover lægges der vægt på information om den additionelle effekt af energispareaktiviteten, forstået som den energibesparelse, der fremprovokeres eller fremskyndes som direkte resultat af virkemidlets eksistens. Gennemgangen af de eksisterende evalueringer har således udelukkende til formål at forholde sig kritisk til eventuel eksisterende relevant information med henblik på om denne kan anvendes i den igangværende evaluering eller bør suppleres af ny empiri. De problematikker, der belyses gennem dette indledende og beskrivende arbejde, vil være genstand for yderligere problematisering og diskussion senere i evalueringen. 2 Virkemiddeltype og kritiske forhold for denne type aktivitet Formålet med energimærkningsordningen er for eksisterende bygninger at give et samlet overblik over bygningers energiforbrug samt at synliggøre de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning, herunder også omkostningerne ved at gennemføre energimæssige forbedringer. For nybyggeri er formålet udelukkende at kontrollere at byggeriet overholder kravene i bygningsreglementet. Det samlede energiforbrug omfatter energiforbrug til opvarmning af bygningen og til drift af de faste bygningsinstallationer. Dermed er energiforbrugende apparater ikke omfattet af ordningen. Den nuværende ordning for energimærkning af bygninger, der trådte i kraft 1. januar 2006, er baseret på lov om fremme af energibesparelser i bygninger /18/. Energimærkningen dokumenteres i en energimærkningsrapport, der beskriver bygningen energimæssige tilstand. Bygningerne får et mærke fra A til G, hvor A er bedst. Skalaen kendes fra mærkningen af hårde hvidevarer. Derudover indeholder energimærkningen en liste over forslag til energibesparende foranstaltninger, hvor der for hvert forslag er opgjort besparelsespotentialet i kwh samt beregnede investeringsomkostninger. Det vurderes, at det særligt kritiske i forbindelse med Energimærkningen er kvaliteten af information i mærket, synlighed/markedsføring af mærket samt efterlevelse af krav om udarbejdelse af energimærkning og krav om implementering af forbedringer især for offentlige bygninger. Markedsføringen af energimærkningsordningen har været kritiseret for ikke at nå En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

6 Teknisk bilag ud til brugerne, og således have indflydelse på den lave udbredelse af energimærker. Samtidig har ejendomsmæglerne, der i og med deres tætte kontakt til boligsælgere har været tillagt stort ansvar for formidling af kravet om energimærkning, været bebrejdet for ikke at prioritere dette krav højt i forbindelse med bolighandlen. 3 Regler og krav til energimærkning af bygninger Fra 1. januar 2006 har der været krav om at alt nybyggeri over 60 m 2 energimærkes før ibrugtagning, og at eksisterende bygninger energimærkes, senest når de skal sælges (med undtagelse af industri, landbrug, håndværk osv.). Derudover findes der særlige regler for energimærkning af offentlige bygninger og store ejendomme på mere end m 2 som skal energimærkes mindst hvert femte år. Fra juli 2009 sænkes arealgrænsen, så reglerne også gælder for bygninger med areal ned til m 2. For statslige ejendomme er der endvidere krav om, at forslag til energispareaktiviteter med tilbagebetalingstider på under fem år skal gennemføres, samt at energiledelse skal indføres. Sidstnævnte krav specifikt til offentlige bygninger fremgår af Cirkulære nr. 27 om energieffektivisering i statens institutioner, og vedrører således ikke direkte energimærkningsordningen. De specielle krav til statslige institutioner, som ikke er en del af energimærkningsordningen behandles specifikt i WP1.6 (energibesparelser i det offentlige). I nedenstående tabel er givet et samlet overblik over kravene til energimærkning for forskellige typer af bygninger. Figur 1: Krav til energimærkning af bygninger efter bygningstype /18/, /7/, /8/ Kategori Lovgrundlag Energimærkningskrav / regler Enfamiliehuse Flerfamiliehuse og ejerlejligheder - Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24/06/2005) - Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24/06/2005) Krav til energimærkning af alle boliger på 60 m 2 og derover ved salg af boligen. Det pålægges sælger at være ansvarlig for at en energimærkning af boligen er gennemført under salg og samtidig er omkostningerne til energimærkning pålagt sælger. En energimærkning er gyldigt i fem år. Hvis huset sælges flere gange inden for en femårig periode, kan den samme energimærkning benyttes igen. Lovpligtigt krav om at kunne fremvise en energimærkning, når en ejerlejlighed skal sælges. Til forskel fra tidligere hvor hver lejlighed skulle energimærkes enkeltvis, er kravet nu at bygningens samlede energimærkning 6 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

7 Teknisk bilag Række-, kæde- og dobbelthuse Andelsboliger samt udleje Store ejendomme Offentlige bygninger - Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24/06/2005) - Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24/06/2005) - Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24/06/2005) - Bekendtgørelse 1209 af 13. december 2005, om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger1 - Forlængelse af frister for regelmæssig energimærkning, forlænget gyldighed for visse energimærkninger m.m. - Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24/06/2005) - Bekendtgørelse 1209 af 13. december 2005, om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger1 - Forlængelse af frister for re- anvendes ved salg. En ejer af en ejerlejlighed kan derfor til enhver tid kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning for ejendommen til rådighed uden beregning. Energimærket er gyldigt i fem år og kan bruges igen, hvis andre lejligheder i bygningen sælges inden gyldigheds ophør. Række-, kæde- og dobbelthuse kan afhængig af ejerforhold energimærkes enkeltvis eller efter reglerne for energimærkning af flerfamiliehuse. Fælles energimærkning er betinget af, at bygningerne har samme ejer og er beliggende på samme ejendom, eller på flere ejendomme ved siden af hinanden. Ved udleje eller overdragelse af en andel skal der foreligge en energimærkning af hele bygningen. Kravet træder i kraft den 1. juli Der gælder samme regler for gyldighed som til flerfamiliehuse og ejerlejligheder Flerfamiliehuse over m 2 (beboelse samt erhverv) skal energimærkes regelmæssigt hvert 5. år uanset, om der finder et salg sted eller ej. Fra juli 2009 sænkes arealgrænsen til m 2, for krav om regelmæssig mærkning. Ved udleje af lejlighed eller overdragelse af en andel skal der foreligge en energimærkning af hele bygningen. Træder i kraft den 1. juli Energimærkning af alle offentlige bygninger skal finde sted efter reglerne om energimærkning af flerfamiliehuse, uanset størrelse. Jf. BEK 1209 af 13. december 2005, er fristerne for energimærkning af offentlige bygninger blevet forlænget, og samtidig er ændret på kravene til statslige bygningseje- En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 7

8 Teknisk bilag gelmæssig energimærkning, forlænget gyldighed for visse energimærkninger m.m. - Supplerende krav: Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige statslige institutioner). Cirkulære. nr. 27 re, regioner og kommuner således at de først og fremmest (senest den 31. marts 2008) skal sende oplysninger til FEMsekretariatet om: hvor mange bygninger der skal energimærkes, hvornår der forventes indgået aftale med en energimærkningskonsulent/certificeret virksomhed samt hvornår energimærkningen er gennemført. Derudover skal statslige bygninger ifølge Cirkulære 27 gennemføre besparelsesprojekter, som er anbefalet ved energimærkning af bygningen og har en tilbagebetalingstid på under 5 år a. Samtidig skal hvert ministerium udpege en koordinerende energiansvarlig kontaktperson (MEK). I enhver statslig institution skal der udnævnes en energiansvarlig person, som har ansvar for og den koordinerende funktion mellem den enkelte institution og den energiansvarlige i ministeriet. Statslige ejendomme skal også indberette energi- og vandforbrug på EIS databasen samt synliggøre energiforbrug og energimærker på institutionens hjemmeside. Nye bygninger - Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24/06/2005) - Tillæg til bygningsreglementet 95/ 98 Det er lovpligtigt, at nye bygninger på 60 m 2 og derover energimærkes, og at energimærkningen indsendes til kommunen inden ibrugtagning. Energimærkningen danner grundlag for kommunens udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Det påhviler den bygherre, der opfører byggeriet, at få foretaget denne første energimærkning af ejendommen og stille den til rådighed for de kommende ejere. a Regeringen planlægger i øjeblikket et udspil til skærpet energispareindsats i staten, som forventes offentliggjort inden udgangen af En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

9 Teknisk bilag I energimærkningsordningen indgår visse straffe sanktioner i form af bøder ved manglende overholdelse af krav til regelmæssig energimærkning af bygninger /3/. Disse straffesanktioner har endnu ikke været anvendt. Derudover kan Energistyrelsen ifølge BEK 228 af 7. april 2008 uddele advarsler, påtaler og endeligt inddrage energikonsulenters beskikkelse hvis der foregår gentagne fejl eller misligholdelse af beskikkelse /3/. 4 Ressourcer og organisering Organiseringen af Eftersyns- og Mærkningsordningerne består af følgende aktører: FEM-sekretariatet (Fællessekretariat for Eftersyns- og Mærkningsordningerne): Sekretariatet består af et konsortium dannet af Teknologisk Institut og Byggecentrum, der varetager sekretariatsfunktionen på vegne af Energistyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Sekretariatet har siden januar 2006 haft ansvaret for den daglige drift af fem mærknings- og eftersynsordninger. Ordningerne og deres formål er skitseret i tabellen nedenfor. Tabel 2: Mærknings- og eftersynsordninger administreret af FEM-sekretariatet /13/ Ordninger administreret af FEM-sekretariatet Formål Energimærkning af bygninger (gældende fra 1997) At synliggøre bygningers energiforbrug samt at fremme energibesparelser gennem anbefalinger til energimæssige forbedringer. Se endvidere tabel 1 for detaljerede krav Huseftersynsordningen (gældende fra 1996) Eftersyn af kedler og varmeanlæg (gældende fra 2006) At sikre at sælger af en ejendom fritages for det 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler. Dette sker gennem udarbejdelse af tilstandsrapporter der udarbejdes i forbindelse med hussalget. Ordningen indeholder 4 typer af eftersyn: 1. Regelmæssige eftersyn af oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselskedelanlæg med lovpligtigt regelmæssigt eftersyn hvert 5. år 2. Regelmæssige eftersyn af gasfyrede kedelanlæg med lovpligtigt eftersyn hvert 4. år for gaskedelanlæg over 100 kw 3. Engangseftersyn af oliefyrede og fastbrændselsfyrede varmeanlæg med krav om et engangseftersyn når anlægget fylder 15 år 4. Engangseftersyn af gasfyrede varmeanlæg med krav om et engangseftersyn når anlægget fylder 15 år En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 9

10 Teknisk bilag Eftersynsordningen for ventilationsanlæg (gældende fra 2008) Pr. 1. januar 2008 er det lovpligtigt at få udført energieftersyn af større ventilationsanlæg og klimaanlæg. Eftersyn gælder for 1. ventilationsanlæg hvis summen af mærkepladeeffekterne for ventilationsmotorerne i indblæsning og udsugning er 5 kw eller derover 2. klimaanlæg hvis mærkepladeeffekten for kompressormotoren er 5 kw eller derover Ventilations- og klimaanlæg skal efterses mindst hvert femte år. Ordningen indfases over fem år, efter principper om bygningers areal startende med de største bygninger. Indberetningsordning for statslige ejendomme (EiS) At begrænse statens energi- og vandforbrug ved at fremme energieffektive indkøb og energieffektiv adfærd i statslige institutioner samt at sikre en energieffektiv drift og vedligeholdelse af de bygninger, som staten ejer og lejer. Statslige ejendomme skal indberette energiforbrug gennem indberetningssystemet, Energi i Staten (EiS). Indberetningen skal indeholde informationer om: - Varme-, el- og vandforbrug - Investeringer i energiprojekter mv. - Bygningsdata - Institutionsdata Der er visse overlap mellem ordningerne, som skal overvejes ved evaluering af effekten af især energimærkningsordningen. Således indgår fx eftersyn af kedler og varmeanlæg også i energimærkningen b og med hensyn til huseftersynsordningen kan der, selvom formålet med de to ordninger er forskelligt, være overlap i de anbefalede forbedringstiltag i Energimærket. b Det er antaget i kontrakten med Energistyrelsen i forbindelse med gennemførelse af evalueringen af den samlede spareindsats, at evaluering af eftersyn af kedel- og varmeanlæg kun medtages i det omfang, at de indgår i Energimærkningsordningen. 10 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

11 Teknisk bilag Energistyrelsen har det overordnede ansvar for energimærkning af bygninger og kontrol og eftersyn af olie- og fastbrændselskedler, store naturgaskedler og 15 års eftersyn af varmeanlæg samt for de særlige indberetninger for statens ejendomme. Energimærkningskonsulenter/ Certificerede virksomheder der er specielt certificerede til at udføre energimærkning (herunder også kedeleftersyn) af bygninger. Indtil april 2008 kunne enkelt personer ansøge om beskikkelse som energimærkningskonsulenter. En beskikkelse er gyldig i tre år, hvorefter energikonsulenten kan ansøge om genbeskikkelse /3/. Fra april 2008 er der åbnet lovgivningsmæssigt for en certificeringsordning af virksomheder, for at opnå bedre kvalitet/omkostningseffektivitet af mærkningen. Certificeringen indføres parallelt med den nuværende beskikkelsesordning, således at personligt beskikkede energikonsulenter kan fortsætte med at udføre energimærkninger indtil 1. maj 2011 /13/. Teknisk Revisor, gennemfører løbende kvalitetskontrol med et udvalgt antal energimærker. Kontrollen er varetaget af Dansk Energi Management, der er kontraheret af Energistyrelsen og arbejder tæt sammen med FEM-sekretariatet for at sikre kvaliteten af energimærkningen. Ressourcer: FEM-sekretariatet og den tekniske revisor finansieres gennem gebyrer betalt af energimærkningskonsulenterne for beskikkelse som energikonsulent, efterfølgende årlig genbeskikkelse samt for indberetning af energimærker osv. /2/. Energikonsulenter honoreres gennem udførelse af energimærker. Energistyrelsen fastsætter en øvre grænse for honorarstørrelsen for boligbyggeri på under 300 m 2 /13/. For øvrige bygninger er der fri prisdannelse på markedet, og dermed er der ikke en fastsat øvre prisgrænse for energimærkning. Dette skal aftales mellem energikonsulenten og kunden /13/. Der har tidligere været kritik af at honorarstørrelsen ikke afspejlede de reelle omkostninger til energimærkningen, og derfor gennemførte Energistyrelsen i løbet af 2006 en undersøgelse, der førte til ændrede honorargrænser. 5 Indrapportering- / monitoreringsmekaniske Indrapportering af energimærkning af bygninger sker via den pågældende energimærkningskonsulent, der gennemfører energimærkningen. Energimærkningen indberettes til Energistyrelsens database gennem FEM-sekretariatet. Indberetningen sker via hjemmesiden: I forbindelse med indberetningen gennemfører FEM sekretariatet en kontrol af data, der blandt andet omfatter følgende: at konsulenten er beskikket/virksomheden certificeret til at foretage energimærkningen af den givne bygning, at firmaet er registreret og at konsulenten er tilknyttet det givne firma og at bygningens BBR-nummer eksisterer i BBR og i øvrigt stemmer overens med adressen. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 11

12 Teknisk bilag Derudover indføres andre kontroller af mærkningerne, herunder at der indberettes arealer, at feltværdier på særlige felter befinder sig inden for bestemte intervaller mv. Derudover indføres kontroller på kombinationer af feltværdier. Hvis mærkningen ikke lever op til disse krav, afvises indberetningen. Mærkningsrapporten udskrives og sendes til kunden. Der er krav om, at indberetning af energimærkning skal ske inden to måneder efter datoen for bygningsgennemgangen. Dog kan fristen for indberetning for store ejendomme over m 2, forlænges med en måned for hver ekstra m 2 der indgår i mærkningen. For statslige bygninger skal der foretages en separat indberetning via indberetningssystemet Energi i Staten (EiS) af bygningernes energiforbrug. EiS administreres af FEM-sekretariatet. 6 Historisk udvikling af bygningsreglementet inkl. seneste ændringer Baggrunden for den nuværende energimærkningsordning af bygninger samt eftersyn af kedler og varmepumper stammer fra den tidligere Varmekonsulentordning (VKO) samt Energikonsulentordningen (EK). Ordningerne havde til formål at begrænse energiforbruget i bygninger, men fokuserede i begyndelsen alene på energiforbruget til opvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. I 1997 blev ordningerne erstattet af henholdsvis Energimærkningsordningen (EM) for små bygninger og Energiledelsesordningen (ELO) for store ejendomme. På baggrund af en kritisk gennemgang af EM og ELO ordningerne i 2001 /4/ og /5/ har ordningen siden gennemgået væsentlige ændringer med det formål at forbedre rammebetingelserne og stramme op på kravene til energimærkning. Senest er der foretaget en del ændringer af ordningen i 2006 blandt andet på baggrund af implementeringen af EU direktivet om bygningers ydeevne og lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Blandt andre ting blev FEM-sekretariatet etableret bl.a. for at varetage energimærkningsordningen, der blev foretaget revision af håndbøger, samt introduceret nye indberetningssystemer og generel opstramning af regler og procedurer. I tabellen nedenfor er vist de ændringer og udviklingen i ordningen, der har fundet sted siden 1997, i forsøget på at forbedre og forenkle ordningen. I bilag 1 er der vedlagt eksempler energimærkningsrapporter under den nuværende ordning. 12 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

13 Teknisk bilag Tabel 3: Tabeloversigt over historiske udvikling og ændringer i Energimærkningsordningen /1, /4/, /5/, /13/. Årstal Ændringer Tidligere evalueringer 1997 Indførelse af Energimærkningsordningen (EM) for små bygninger og Energiledelsesordningen (ELO) for store ejendomme. Til forskel fra de tidligere frivillige ordninger blev EM og ELO introduceret som obligatoriske energimærkningsordninger 2006 Vedtagelse af Energimærkningsordningen til erstatning for EM og ELO. Formålet var at forenkle og stramme kravene til energimærkning. Indførelse af beregningsprincip også for store bygninger (ELO) baseret på bygningsreglementets beregningskoncept. COWI, 2001 Kjærbye, H. V, 2007 Ændret organisering af Energimærkningsordningen. Etablering af FEM-sekretariatet til varetagelse af ordningen. Udarbejdelse af ny Håndbog for Energikonsulenter på baggrund af den nye energimærkningsordning herunder ændring af beregnings- og indberetningsprogram Ændring af procedure for indberetning af energirammeberegning for nybyggeri. Tidligere indberetning til FEMsekretariatet, ændres til direkte indberetning til Kommunen 2008 Opdatering af Energimærkningsordningen. Ændret grænse for bygningsmærkningsordningen. Ændring af beskikkelse af energimærkningskonsulenter til certificering af virksomheder til udførelse af energimærkning. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 13

14 Teknisk bilag 7 Seneste evalueringer De tidligere evalueringer, der vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit er alle evalueringer gennemført under den tidligere mærkningsordning inden Der er ikke foretaget nogen evalueringer af den nye ordning siden den trådte i kraft i Således vil evalueringen af de tidligere EM og ELO ordninger gennemført af COWI fra 2001 blive gennemgået. Derudover vil den nyeste evaluering fra 2007 gennemført af AKF baseret på data fra blive gennemgået. Evalueringerne kan danne et grundlag for forståelsen af historikken bag den nye ordning fra 2006 samt de problemer der har været under den gamle ordning, men vil ikke være dækkende for beskrivelse af den nye ordning, da den nye ordning netop er blevet etableret på baggrund af den kritik som de tidligere ordninger har fået. Evaluering af Energiledelsesordningen, COWI, 2001 /4/ Mål med evalueringen Evaluering af energibesparelseseffekten af Energiledelsesordningen og evaluering af ordningens administrative set-up og virkemåde. Metodevalg og afgrænsninger Gennemgang af eksisterende undersøgelser. Undersøgelse af ordningens udbredelse, effekt og målopfyldelse, bl.a. via telefoninterview med boligejere. Data/kritiske punkter Evalueringen er todelt, men det er primært evalueringen af besparelseseffekten der er af interesse. Pga. manglende data er det imidlertid begrænset, hvor meget effekten bliver målt i form af reale besparelser på energiforbruget, men er derimod en evaluering af indberettede besparelsesforslag i forhold til indrapporterede investeringer til besparelser, via telefoninterview. Undersøgelsen evaluerer for så vidt de indberettede besparelsesforslag i forhold til målsætningerne for varme- og elbesparelser (2-3%), men evalueringen fremhæver, at der ikke med sikkerhed kan påpeges en effekt, da man ikke kender det faktiske gennemførte antal besparelser. Evalueringen påpeger, at en lang række af de registrerede besparelsesforslag der fremkommer gennem energimærkningen, ikke er rentable (tilbagebetalingstider på mere end 10 år), og derfor ikke nødvendigvis bliver realiseret. Den gennemføres desuden en samfundsøkonomisk analyse af hele ordningen, som bl.a. belyser omkostningen ved et ton CO 2 -reduktion, som følge af at udføre de foreslåede besparelser. Konklusioner Evalueringen konkluderer, at der, på tidspunktet for evalueringens gennemførelse, ikke foreligger mulighed for at gennemføre en reel effektvurdering. 14 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

15 Teknisk bilag Evaluering af Energimærkningsordningen, COWI, 2001 /5/ Mål med evalueringen Evaluering af energibesparelseseffekten af Energimærkningsordningen og evaluering af ordningens administrative set-up og virkemåde. Metodevalg og afgrænsninger Undersøgelsen tager udgangspunkt i den udførte energimærkning, sammenholdt med indberettede investeringer i energibesparelser, fra 600 (telefon-) interviewpersoner, udtrukket fra ejere af hhv. energimærkede og ikke-energimærkede boliger. Data/kritiske punkter Det anføres, at man ikke er tilfreds med resultatet af de gennemførte interviews, idet det viste sig, at respondenterne havde vanskeligt ved at huske præcise tal. Hertil kommer, at de indberettede data fra mærkningsordningens konsulenter var temmelig mangelfulde og inkonsistente. De data, der er indsamlet, bruges herefter til at afdække ordningens udbredelse, samt udvikle et estimat på besparelsespotentialet, baseret på hhv. Energimærkningssekretariatets database, samt de tilgængelige indberetninger fra konsulenter, der havde tilstrækkelig kvalitet til at kunne anvendes som statistisk grundlag. Den gennemføres desuden en samfundsøkonomisk analyse af hele ordningen, som bl.a. belyser omkostningen ved et ton CO 2 -reduktion, som følge af at udføre de foreslåede besparelser. Konklusioner De data telefoninterviewene indbragte synes at vise at ordningen har en svag, men ikke entydig, effekt, og usikkerheden omkring dette resultat er forbundet med størst mulig usikkerhed. Det vides ikke på tidspunktet for evalueringen, hvorvidt ordningen har en effekt. Udbredelsen af ordningen er på tidspunktet for evalueringen for omsatte huse på boligmarkedet, ca. 59% over de tre observerede år. Evaluation of Energy Labelling on Residential Housing Treatment effect, AKF, 2008 /1/ Mål med evalueringen Evaluering af energimærkningsordningens effekt på husholdningernes energiforbrug. Metodevalg og afgrænsninger Der anvendes en Propensity score matching -metode c, samt gennemgang af tidligere evalueringer. c Metode til vurdering af sammenlignelige grupper (deltager- og kontrolgruppe), hvor effekten af deltagelse i en given aktivitet vurderes at være den samme for både deltager- og kontrolgruppen. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 15

16 Teknisk bilag Data/kritiske punkter Evalueringen anvender en statistisk test af forskellen i energiforbrug mellem mærkede og ikke-mærkede boliger. Energiforbruget måles via salget af naturgas. Men eftersom 80% af husholdningernes energiforbrug anvendes til opvarmning, og naturgas ligeledes hovedsageligt anvendes til opvarmning, må naturgasdata forventes at være den rigtige tilgang til at vurdere effekten af ordningen, og dermed vurdere forskellen mellem mærkede og ikke-mærkede boliger. Der testes over forskellige tidsrækker, op til 6 år. Med tilstrækkeligt stort datagrundlag bør der kunne registreres signifikant forskel også inden for denne tidshorisont. Der testes ikke alene mellem mærkede og ikke-mærkede boliger, men også mellem boliger med forskellig mærkning (A-, B- og C-mærkning), idet det må forventes, at C-mærkede boliger (boliger med højt energiforbrug) har et større fald i energiforbruget end boliger med A- mærkning, der allerede er energieffektive. Det er muligt at anvende ganske præcise data, der kombinerer specifikke boligers energiforbrug fordelt på mærkede og ikke-mærkede boliger. Konklusioner På trods af det stærke design og datagrundlag, påvises ingen signifikant effekt af energimærkningsordningen, målt på forbruget af naturgas, i den betragtede periode. 8 Opsummering/ konklusion De gennemgåede evalueringer viser at den tidligere energimærkningsordning fra før 2006 ikke har haft den reelle effekt på reduktionen af energiforbruget, som der har været tiltænkt med ordningen. Den seneste evaluering fra 2008 af småhuse vurderer med et omfattende datagrundlag baseret på gennemgang af det reelle energiforbrug i energimærkede samt ikke energimærkede boliger (fra ), at der ikke findes en signifikant effekt for energimærkningen i småhuse. Derudover har konklusionen for de tidligere gennemførte evalueringer i 2001 af COWI været, at organiseringen af ordningen ikke har været optimal for at promovere og følge op på kravet om energimærkning. Derfor bør der også i en videre evaluering af ordningen lægges særlig vægt på at vurdere, om organiseringen af ordningen er forbedret. Med udgangspunkt i de nyeste ændringer i Energimærkningsordningen, vil det videre arbejde i nærværende evaluering fokusere på forholdene i ordningen efter 2006, som ikke til dato har været evalueret. Som nævnt først i bilagsrapporten er formålet med denne bilagsrapport at give en fyldestgørende beskrivelse af Energimærkningsordningen for bygninger, herunder udformning og egentlige virkemåde, og dermed også energispareeffekt og omkostningseffektivitet samt 16 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

17 Teknisk bilag samspil med de øvrige danske energispareaktiviteter. De problematikker, der her er blevet belyst, vil være genstand for yderligere problematisering og diskussion senere i evalueringen. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 17

18 Teknisk bilag Kilder /1/ AKF (2008): Energy Labelling on Residential Housing Treatment effect, by Vibeke Hansen Kjærbye, AKF, December 2008 /2/ BEK nr 452 af 10/06/2008: Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, juni 2008 /3/ BEK nr. 228 af 07/04/08: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, april 2008 /4/ COWI (2001a): Evaluering af Energiledelsesordningen, COWI 2001 /5/ COWI (2001b): Evaluering af Energimærkningsordningen, COWI 2001 /6/ EBST (2008): Oplysninger fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, /7/ EBST (2006a): Tillæg 9 og 10 til Bygningsreglement 1998 (Småhuse), Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2006 /8/ EBST (2006b): Tillæg 12 og 13 til Bygningsreglement 1995 (Erhvervs- og etagebyggeri), Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2006 /9/ EBST (2005): Sekretariatet for Huseftersyn, Årsberetning 2005, Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2005 /10/ ENS (2008a): Oplysninger fra Energistyrelsen, /11/ ENS (2008b): Håndbog for Energikonsulenter 2008, Energistyrelsen, 2008 /12/ FEM-Sekretariatet (2008a): Telefonisk korrespondance med Tanja Weis, FEMsekretariatet, juli 2008 /13/ FEM-Sekretariatet (2008b): Oplysninger fra FEM-sekretariatet, /14/ FEM-Sekretariatet (2008c): Årsregnskab 2007 for Energimærkningsordningen, FEMsekretariatet, marts 2008 /15/ FEM-Sekretariatet (2007a): Årsberetning 2007 /16/ FEM-Sekretariatet (2007b): Årsregnskab 2006 for Energimærkningsordningen, FEMsekretariatet, oktober 2007 /17/ FEM-Sekretariatet (2006): Årberetning 2006 /18/ Lov nr. 585 af 24/06/2005: Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24/06/2005) /19/ SBI (2008): Oplysninger fra Statens Byggeforskningsinstitut /20/ BEK nr af 13/12/05: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger - Forlængelse af frister for regelmæssig energimærkning, forlænget gyldighed for visse energimærkninger m.m., december En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

19 SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: Erstatter energimærkning nr.: EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig. Beregnet varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: Forbrug: kr./år liter olie/år kwh/år Energimærke Energikonsulent og gyldighed Lavt forbrug A B C D Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner, og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningen baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side. E F G G Højt forbrug A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste. Besparelsesforslag Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen er så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt. flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen. Besparelsesforslag med god rentabilitet Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 1 Efterisolering på loft af hanebånd 300 liter olie og skunkrum kwh kr kr. 7 år 2 Hulmursisolering af ydervægge 840 liter olie og efterisolering af radiatornicher kwh kr kr. 2 år 3 Nye forsatsrammer på alle vinduer med lavenergiglas + tætning af 600 liter olie vinduer kwh kr kr 10 år 4 Efterisolering af etageadskillelse 250 liter olie mod kælder med indblæst granulat kwh kr kr. 5 år 5 Udskiftning af kedel og etablering liter olie af natsænkning. 920 kwh el kr kr. 5 år

20 SIDE 2 AF 10 Besparelsesforslag Besparelsesforslag med god retabilitet Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 6 Udskiftning af varmtvandsbeholder 150 liter olie kwh 800 kr kr. 9 år 7 Udskifte elradiatorer på 1. sal med radiatorer til centralvarme kr kr 3 år 8 Termostatventiler på alle radiatorer 270 liter olie i stueetagen kwh kr kr 1 år Øvrige besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid Forklaring: Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra en standardiseret anvendelse af bygningen. Der er således ikke taget hensyn til evt. individuelle afvigelser i anvendelse af bygningen. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i en energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. ved at dyr el erstattes med billigere fjernvarme. De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger. Tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger. Det gøres nedenfor, hvor der er en vurdering af typiske udgifter ved at lånefinansiere besparelsesforslagene med god rentabilitet, der vises først i oversigten Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Derfor vil den samlede besparelse, som er anført nedenfor, ikke nødvendigvis svare til summen af besparelser fra de enkelte forslag.

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 4 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-00268-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klintevej 411 Postnr./by: 4791 Borre BBR-nr.: 390-005272 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigsnæsvej 71 Postnr./by: 4862 Guldborg BBR-nr.: 376-020867 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sigynsvej 23 Postnr./by: 3140 Ålsgårde BBR-nr.: 217-19850 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllevej 37 Postnr./by: 4683 Rønnede BBR-nr.: 320-012627 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 8 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007437 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lille Voldgade 22 8900 Randers 730-014404-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 31 8900 Randers 730-018389-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vinkelvej 14 8870 Langå 730-033205-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Over-Holluf-Vej 4 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-285708 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Prins Christians Gade 15 8900 Randers 730-016533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevej 8 Postnr./by: 3480 Fredensborg BBR-nr.: 210-002854 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af dæk mod kælder. 3370 kwh Fjernvarme 1480 kr. 34300 kr. 23.2 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af dæk mod kælder. 3370 kwh Fjernvarme 1480 kr. 34300 kr. 23.2 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brovejen 283 Postnr./by: 5500 Middelfart BBR-nr.: 410-5981 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Poppel Alle 22 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-003618 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rindsvej 21 8900 Randers 730-016753-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 259-156419 Energimærkning nr.: 100076856 Gyldigt 5 år fra: 24-04-2008 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-156419 Energimærkning nr.: 100076856 Gyldigt 5 år fra: 24-04-2008 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vemmedrupvej 55 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-156419 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vibevej 3 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008157 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lundsgård Bakke 5 Postnr./by: 4174 Jystrup Midtsj BBR-nr.: 329-125139 Willadsen Firma: Arkitekt Willadsen Energimærkningen oplyser om ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 21 8900 Randers 730-009852-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 22A 8900 Randers 730-018379-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 38 8900 Randers 730-018396-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vænget 2 Postnr./by: 4450 Jyderup BBR-nr.: 316-022556 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nyvej 11A 8900 Randers 730-015741-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 12 8900 Randers 730-015557-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Agertoften 21-67 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-091777 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Pontoppidansgade 8 8900 Randers 730-016449-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Banevænget 11 Postnr./by: 6973 Ørnhøj BBR-nr.: 657-904270 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalumvej 97 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-075312 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere