Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU. Del I: Ordregivende enhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU. Del I: Ordregivende enhed"

Transkript

1 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: Del I: Ordregivende enhed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for dette udbud) Vejledende periodisk bekendtgørelse Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud Interesserede aktører skal oplyse den ordregivende myndighed om deres interesse i kontrakten/ kontrakterne. Kontrakten/kontrakterne vil blive tildelt uden forudgående offentliggørelse af en yderligere indkaldelse af bud. Kvalifikationsordning Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud Interesserede aktører skal anmode den ordregivende myndighed om at blive kvalificeret i overensstemmelse med kvalifikationssystemet. Kontrakten/kontrakterne vil blive tildelt uden forudgående offentliggørelse af en yderligere indkaldelse af bud. Officielt navn: CVR-nummer: 2 By: NUTS-kode: Postnummer: Land: Kontaktperson: Udbudsbekendtgørelse Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Internetadresse(r) Overordnet internetadresse: (URL) Internetadresse for køberprofilen: (URL) I.2) Fælles udbud Kontrakten omfatter fælles udbud I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande gældende national lovgivning vedrørende udbud: Kontrakten tildeles af en indkøbscentral I.3) Kommunikation 5, 9, 11 Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: 15 (URL) Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: 15 (URL) Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse anden adresse: (angiv en anden adresse) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: (URL) til den ovennævnte adresse til følgende adresse: (angiv en anden adresse) 5, 11 Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: (URL) I.6) Hovedaktivitet Produktion, transport og distribution af gas og varme Elektricitet Udvinding af gas og olie Efterforskning efter og udvinding af kul og andet fast brændsel Vand Posttjenester Jernbanetransport Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus Havnerelaterede aktiviteter Lufthavnsrelaterede aktiviteter Anden aktivitet: DA Standardformular 22 Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed 1

2 Del II: Genstand 3 II.1) Udbuddets omfang II.1.1) Betegnelse: Sagsnr.: 2 II.1.2) Hoved-CPV-kode: [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ] Supplerende CPV-kode: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] II.1.3) Kontrakttype Tjenesteydelser II.1.4) Kort beskrivelse: 18 II.1.5) Anslået samlet værdi 2, 5, 6, 9 Værdi eksklusive moms: [ ] Valuta: [ ] [ ] [ ] (I tilfælde af rammeaftaler anslået samlet værdi af kontrakterne i hele rammeaftalens løbetid) II.1.6) Oplysninger om delkontrakter 8, 18 Kontrakten er opdelt i delkontrakter Der kan afgives bud på alle delaftaler maksimalt antal delkontrakter: [ ] en enkelt delkontrakt 5 Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: [ ] 5, 9 Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter: 5, 9 II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) 10 Værdi: [ ] (Anfør den endelige samlede værdi af kontrakten. Oplysninger om enkeltkontrakter anføres i del V) eller Laveste bud: [ ] / Højeste bud: [ ] taget i betragtning Valuta: [ ][ ][ ] (i forbindelse med rammeaftaler samlet maksimumværdi for hele deres varighed) (i forbindelse med dynamiske indkøbssystemer kontraktens/kontrakternes værdi er ikke inkluderet i tidligere bekendtgørelser om indgåede kontrakter) (i forbindelse med kontrakter baseret på rammeaftaler, hvis krævet kontraktens/kontrakternes værdi er ikke inkluderet i tidligere bekendtgørelser om indgåede kontrakter) II.2) Beskrivelse 1 II.2.1) Betegnelse: 2 Delkontraktnr.: 2 II.2.2) Supplerende CPV-kode(r) 2 Hoved-CPV-kode: 1 [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ] Supplerende CPV-kode: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] II.2.3) Udførelsessted NUTS-kode: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Hovedudførelsessted: II.2.4) Beskrivelse af udbuddet: II.2.6) Anslået værdi 2, 5 Værdi eksklusive moms: [ ] Valuta: [ ] [ ] [ ] (i forbindelse med rammeaftaler anslået samlet maksimumværdi for hele deres varighed) II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed 5, 6 Varighed i måneder: [ ] eller Varighed i dage: [ ] eller Start: (dd/mm/åååå) / Slut: (dd/mm/åååå) II.2.8) Kvalifikationsordningens varighed 11 Start: (dd/mm/åååå) / Slut: (dd/mm/åååå) Ubegrænset varighed Forlængelse af kvalifikationsordningen 2 Formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: II.2.13) Oplysninger om EU-midler Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program ja nej Projektets identifikation: II.2.14) Yderligere oplysninger: II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse: 9 (dd/mm/åååå) DA Standardformular 22 Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed 2

3 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Betingelser for deltagelse 5, 14 III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier: 2, 5, 11, 14 III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse (Kun i tilfælde af kontrakter for visse tjenesteydelser vedrørende sundhed, sociale og kulturelle anliggender omfattet af artikel 94 i direktiv 2014/25/EU) Deltagelse i udbuddet er forbeholdt organisationer, der beskæftiger sig med offentlige tjenesteydelsesopgaver og opfylder betingelserne fastsat i artikel 94, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU III.1.9) Adgang til ordningen 11 (sammenfatning af de vigtigste betingelser og metoder) Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen: / Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt: 1 2, 5, 11, 14 III.2) Kontraktbetingelser III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse: III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår: 8 III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse 8 Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten Del IV: Procedure 5, 10, 14 IV.1) Beskrivelse IV.1.1) Procedureform Offentligt udbud 8 Begrænset udbud 8 Udbud med forhandling 8 Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor 10 (udfyld bilag D2) IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale 5, 14 I tilfælde af rammeaftaler begrundelse for enhver løbetid over 8 år: IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet: 8 Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: (URL) IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk: IV.2) Administrative oplysninger 5, 10, 11 IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt Bekendtgørelsens nummer i EUT S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] (En af de følgende: Vejledende periodisk bekendtgørelse; Bekendtgørelse om køberprofil; Kvalifikationsordning forsyningsvirksomhed) 5 (En af de følgende: Vejledende periodisk bekendtgørelse anvendt som indkaldelse af bud; Udbudsbekendtgørelse; Kvalifikationssystem anvendt som indkaldelse af bud; Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed) 10 IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 5 Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser 14 Dato: (dd/mm/åååå) Tidspunkt: (tt:mm) 1, 5, 11 IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse: [ ] [ ] IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne: (dd/mm/åååå) IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse 10 Den ordregivende enhed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af den nævnte vejledende periodiske bekendtgørelse 4, 14 DA Standardformular 22 Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed 3

4 Del V: Kontrakttildeling Kontraktnr.: [ ] Delkontraktnr.: 2 [ ] Betegnelse: En kontrakt/delkontrakt tildeles ja nej V.1) Oplysninger om ikke-tildeling 1, 10 Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist Andre årsager (afbrudt procedure) Dokumentreference: [ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (årstal og dokumentnummer) V.2) Kontrakttildeling V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten: (dd/mm/åååå) 8 V.2.2) Oplysninger om tilbud Antal modtagne tilbud: [ ] Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 8 [ ] (SMV som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF) Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 8 [ ] Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-eu-medlemsstater: 8 [ ] Antal tilbud modtaget elektronisk: 8 [ ] Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører 8 V.2.3) Kontrahentens navn og adresse 1 Officielt navn: CVR-nummer: 2 By: NUTS-kode: Postnummer: Land: Kontrahenten er en SMV 8 V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 [ ] (i forbindelse med rammeaftaler anslået samlet maksimumværdi for hele varigheden af dette parti) Kontraktens/delaftalens samlede værdi: [ ] eller Laveste bud: [ ] / Højeste bud: [ ] taget i betragtning Valuta: [ ][ ][ ] (i forbindelse med rammeaftaler samlet maksimumværdi for dette parti) (i forbindelse med kontrakter baseret på rammeaftaler, hvis krævet kontraktens/kontrakternes værdi for dette parti er ikke inkluderet i tidligere bekendtgørelser om indgåede kontrakter) V.2.5) Oplysninger om underentreprise 8 Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand 4 Værdi eksklusive moms: [ ] Valuta: [ ][ ][ ] Andel: [ ] % Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise: DA Standardformular 22 Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed 4

5 Del VI: Supplerende oplysninger VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange 5, 8 Der vil blive anvendt elektronisk bestilling Elektronisk fakturering accepteres Der vil blive anvendt elektronisk betaling VI.3) Yderligere oplysninger: 2 VI.4) Klageprocedurer 5, 8, 10, 11 VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Officielt navn: By: Postnummer: Land: VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne 2 Officielt navn: By: Postnummer: Land: VI.4.3) Klageprocedure Præcise oplysninger om klagefrist(er): VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren 2 Officielt navn: By: Postnummer: Land: VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: (dd/mm/åååå) Det er den ordregivende myndigheds/enheds ansvar at sikre overensstemmelse med EU-lovgivningen og anden gældende lovgivning. 1 gentag så mange gange som nødvendigt 2 hvis relevant 3 gentag så mange gange som nødvendigt, hvis denne bekendtgørelse kun er en vejledende periodisk bekendtgørelse 4 hvis disse oplysninger haves 5 fremlæg disse oplysninger, hvis bekendtgørelsen er en indkaldelse af tilbud 6 i det omfang, disse oplysninger haves 7 obligatoriske oplysninger, der ikke offentliggøres 8 valgfrie oplysninger 9 fremlæg kun disse oplysninger, hvis dette er en vejledende periodisk bekendtgørelse 10 fremlæg kun denne information, hvis dette er en bekendtgørelse om indgåede kontrakter 11 kun hvis denne bekendtgørelse vedrører et kvalifikationssystem 14 hvis dette er en vejledende periodisk bekendtgørelse, der anvendes som indkaldelse af tilbud fremlæg disse oplysninger i det omfang, de foreligger 15 fremlæg disse oplysninger her, eller i givet fald, i opfordringen til afgivelse af tilbud 18 kun hvis denne bekendtgørelse ikke vedrører et kvalifikationssystem DA Standardformular 22 Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed 5

6 Bilag D2 Forsyningsvirksomhed Begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende Direktiv 2014/25/EU (vælg den relevante option og fremsæt en forklaring) 1. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i henhold til artikel 50 i direktiv 2014/25/EU Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse som resultat af en procedure med forudgående indkaldelse af tilbud Den pågældende kontrakt er udelukkende udfærdiget med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende tjenesteydelser af følgende årsag: manglende konkurrence af tekniske årsager indkøb, der sigter mod skabelse eller erhvervelse af et unikt kunstværk eller en unik kunstnerisk præstation årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende enhed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser Nye tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser Indkøb af tjenesteydelser på særlig fordelagtige vilkår hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed hos likvidatorer i en konkursbehandling, en tvangsakkord eller en tilsvarende behandling i henhold til nationale love og forskrifter Lejlighedskøb, der udnytter en særlig fordelagtig mulighed, som er tilgængelig i en meget begrænset periode til en pris betydeligt lavere end markedspriserne 2. Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende Udbuddet er ikke omfattet af direktivet 3. Forklaring Forklar på en tydelig og forståelig måde, hvorfor tildelingen af kontrakten uden forudgående offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende er lovlig, ved fremlæggelse af relevante kendsgerninger og, på behørig vis, af retlige vurderinger i overensstemmelse med direktivet: (højst 500 ord) DA Standardformular 22 Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed 6

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2. Europæisk institution/agentur eller international organisation Regional eller lokal myndighed.

Officielt navn: CVR-nummer: 2. Europæisk institution/agentur eller international organisation Regional eller lokal myndighed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Bekendtgørelse om tildeling af koncession

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Side 1 af 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nrstffen NO_DOC_EXT: 2017-XXXXXX SOFTWARE VERSION: 9.6.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: stera@nst.dk

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Del I: Ordregiver Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Kvalifikationsordning forsyningsvirksomhed

Kvalifikationsordning forsyningsvirksomhed Del I: Ordregiver Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: sterregard NO_DOC_EXT: 2018-094228 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: bent@sterregaard.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter forsyningsvirksomhed

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter forsyningsvirksomhed Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

1/ 10 ENOTICES_SKN - ID:2010-XXXXXX Standardformular 5 - DA Spuling og TV-insepktion af kloakledninger i Thisted Kommune. By: Hurup Postnummer: 7760

1/ 10 ENOTICES_SKN - ID:2010-XXXXXX Standardformular 5 - DA Spuling og TV-insepktion af kloakledninger i Thisted Kommune. By: Hurup Postnummer: 7760 1/ 10 ENOTICES_SKN - ID:2010-XXXXXX Standardformular 5 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nandliss NO_DOC_EXT: 2018-079203 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: lis.andersen@aalborg.dk

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_ndrachlr NO_DOC_EXT: 2017-083517 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: odr@ast.dk

Læs mere

Danmark-København: Åbning af en kredit 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Åbning af en kredit 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158661-2017:text:da:html -København: Åbning af en kredit 2017/S 082-158661 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nlrsehen NO_DOC_EXT: 2018-057857 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: hl@bofa.dk

Læs mere

Danmark-København: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2018/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2018/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265963-2018:text:da:html Danmark-København: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2018/S 117-265963 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Resultater af projektkonkurrence

Resultater af projektkonkurrence Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Hardy NO_DOC_EXT: 2017-085509 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: hmi@renodjurs.dk

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8501-2017:text:da:html -København: Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S 006-008501 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Varer

Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser SK Gadelys A/S 29396361 Lilleøvej 3 Korsør 4220 E-mail: info@skforsyning.dk Overordnet internetadresse:

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Hardy NO_DOC_EXT: 2017-075401 SOFTWARE VERSION: 9.5.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: hmi@renodjurs.dk

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F01 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Prahl-OK NO_DOC_EXT: 2016-116056 SOFTWARE VERSION: 9.2.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: prahl@prahl.dk

Læs mere

Danmark-Støvring: Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger 2018/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Støvring: Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger 2018/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123933-2018:text:da:html -Støvring: Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger 2018/S 056-123933 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nlrsehen NO_DOC_EXT: 2017-032768 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: hl@bofa.dk

Læs mere

Danmark-København: Høreapparater 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Høreapparater 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 21 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179795-2016:text:da:html Danmark-København: Høreapparater 2016/S 101-179795 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Danmark-Støvring: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt 2017/S Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter

Danmark-Støvring: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt 2017/S Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332976-2017:text:da:html -Støvring: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt 2017/S 161-332976 Sociale og andre specifikke

Læs mere

Danmark-Vejle: Persontransport, ikke rutekørsel 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Vejle: Persontransport, ikke rutekørsel 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:468591-2017:text:da:html Danmark-Vejle: Persontransport, ikke rutekørsel 2017/S 225-468591 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: reumert NO_DOC_EXT: 2016-XXXXXX SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: viden@kromannreumert.com

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F21 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_njuulmla NO_DOC_EXT: 2017-179368 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: ljm@bechbruun.com

Læs mere

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61071-2016:text:da:html Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S 038-061071 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286216-2016:text:da:html Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S 158-286216 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: HFPP NO_DOC_EXT: 2018-087666 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: pd@hfors.dk

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Hjælpemidler til handicappede 2018/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Sønderborg: Hjælpemidler til handicappede 2018/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 9 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242-2018:text:da:html Danmark-Sønderborg: Hjælpemidler til handicappede 2018/S 001-000242 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Danmark-Faaborg: Saltspredere 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Faaborg: Saltspredere 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298056-2017:text:da:html -Faaborg: Saltspredere 2017/S 144-298056 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Danmark-Aalborg: Vedligeholdelse af arealer 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aalborg: Vedligeholdelse af arealer 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:449675-2016:text:da:html Danmark-Aalborg: Vedligeholdelse af arealer 2016/S 246-449675 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Korsør: Hotel møde- og konferencetjenester 2018/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Korsør: Hotel møde- og konferencetjenester 2018/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243980-2018:text:da:html Danmark-Korsør: Hotel møde- og konferencetjenester 2018/S 107-243980 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:509170-2017:text:da:html -København: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2017/S 244-509170 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nsorcmil NO_DOC_EXT: 2017-078711 SOFTWARE VERSION: 9.5.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: CASN@cowi.dk

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_njsarahm NO_DOC_EXT: 2017-007033 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: smbj@cowi.com

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01.I01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Janni NO_DOC_EXT: 2016-049177 SOFTWARE VERSION: 9.1.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: janni.nielsen@stab.rm.dk

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F21 VERSION: R2.0.9.S01.I01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nsoendri NO_DOC_EXT: 2016-072711 SOFTWARE VERSION: 9.1.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail:

Læs mere

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298812-2016:text:da:html -Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S 166-298812 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåelse af offentlig tjenesteydelseskontrakt 1

Bekendtgørelse om indgåelse af offentlig tjenesteydelseskontrakt 1 Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu Bekendtgørelse

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nsoborka NO_DOC_EXT: 2017-063097 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: kash@vd.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Bekendtgørelse om projektkonkurrence Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed

Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Danmark-Skanderborg: Eltavler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Skanderborg: Eltavler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154648-2016:text:da:html Danmark-Skanderborg: Eltavler 2016/S 088-154648 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 17 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:487352-2017:text:da:html Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_njbsenmi NO_DOC_EXT: 2016-157703 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: mcj@slks.dk

Læs mere

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200911-2016:text:da:html -Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: TorkilSHansen NO_DOC_EXT: 2017-061028 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: tsh@vd.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om underentreprise

Bekendtgørelse om underentreprise Del I: Valgt tilbudsgiver Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49210-2016:text:da:html Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S 031-049210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: HFPP NO_DOC_EXT: 2018-016023 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: pd@hfors.dk

Læs mere

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt 1

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt 1 Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu Vejledende

Læs mere

Danmark-Nykøbing: Bortskaffelse og behandling af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Nykøbing: Bortskaffelse og behandling af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:14839-2017:text:da:html -Nykøbing: Bortskaffelse og behandling af affald 2017/S 010-014839 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Søborg: Installationstjenester (undtagen programmel) 2017/S Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-Søborg: Installationstjenester (undtagen programmel) 2017/S Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86836-2017:text:da:html Danmark-Søborg: Installationstjenester (undtagen programmel) 2017/S 047-086836 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Hardy NO_DOC_EXT: 2016-XXXXXX SOFTWARE VERSION: 9.2.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: hmi@renodjurs.dk

Læs mere

Danmark-Viborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2016/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Viborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2016/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:135110-2016:text:da:html Danmark-Viborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2016/S

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F05 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_naersana NO_DOC_EXT: 2016-146863 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: ana@lett.dk

Læs mere

Danmark-Valby: Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Valby: Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:3379-2017:text:da:html Danmark-Valby: Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling 2017/S 003-003379 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Danmark-København: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2017/S

Danmark-København: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2017/S 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389896-2017:text:da:html Danmark-København: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2017/S 190-389896

Læs mere

DK-Aarhus: Medicinsk udstyr 2011/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Aarhus: Medicinsk udstyr 2011/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319439-2011:text:da:html DK-Aarhus: Medicinsk udstyr 2011/S 196-319439 Udbudsbekendtgørelse Varer Del I: Ordregivende

Læs mere

Tjenesteydelser

Tjenesteydelser Side 1 af 6 Tjenesteydelser - 445548-2016 17/12/2016 S244 - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud I. II. III. IV. VI. Danmark-Nykøbing Falster: Tekniske undersøgelser, analyser og

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Bilag 1.1: (paradigma) Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept. Udbudsbekendtgørelse

Bilag 1.1: (paradigma) Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept. Udbudsbekendtgørelse Forhold markeret med gult som, der er anført kommentarer til er forhold, som skal præciseres i den konkrete udbudsbekendtgørelse Projekt: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Del I: Ordregivende myndighed. I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud)

Udbudsbekendtgørelse. Del I: Ordregivende myndighed. I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud) Udbudsbekendtgørelse Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud) Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S CVR-nummer:

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Varer TED Tenders Electronic Daily

Varer TED Tenders Electronic Daily Side 1 af 6 Varer - 322817-2017 16/08/2017 S155 - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling i hasteprocedure I. II. III. IV. VI. -Viborg: Medicinsk udstyr 2017/S 155-322817 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Geokemisk Afdeling Øster Voldgade 10 By: København K Postnummer: 1350

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Geokemisk Afdeling Øster Voldgade 10 By: København K Postnummer: 1350 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Danmark-København: Forsikringstjenester 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Forsikringstjenester 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378395-2016:text:da:html -København: Forsikringstjenester 2016/S 209-378395 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-Helsingør: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2018/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Helsingør: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2018/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41119-2018:text:da:html -Helsingør: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2018/S 020-041119 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Officielt navn: Region Midtjylland, Indkøb og Logistik Adresse: Olof Palmes Alle 15 By: Århus N Postnummer: 8200

Officielt navn: Region Midtjylland, Indkøb og Logistik Adresse: Olof Palmes Alle 15 By: Århus N Postnummer: 8200 1/ 14 ENOTICES_freros 04/12/2009- ID:2009-142005 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01.I01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: NGHEEA NO_DOC_EXT: 2016-026764 SOFTWARE VERSION: 9.1.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heea@frederikshavn.dk

Læs mere