2017/1 LSV 66 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december Forslag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2017/1 LSV 66 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december Forslag."

Transkript

1 2017/1 LSV 66 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, 8 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, 1 i lov nr af 27. december 2016, 1 i lov nr af 27. december 2016 og 1 i lov nr. 662 af 8. juni 2017 og senest ved 1 i lov nr af 5. december 2017, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 4, 2. pkt., udgår», herunder at denne administration varetages af Energinet.dk« ophæves. 3. I 8, stk. 1, udgår»kollektive elforsyningsvirksomheders«. 4. I 8, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres»energinet.dk s«til:»energi-, forsynings- og klimaministerens«. 5. I 8, stk. 1, nr. 1, udgår»indbetalinger og«og», 48«. 6. I 8, stk. 1, nr. 2, udgår» 27 a, stk. 1, nr. 2,«og»30,«. 7. I 8, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:»3) Energinets omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i 27 a, stk. 1, nr. 2, og 30 i denne lov.«nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og I 8, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter»stk. 1«:», og indberetter forventede og afholdte omkostninger til energi-, forsynings- og klimaministeren, der beregner de samlede omkostninger efter stk. 1«. 9. 8, stk. 4, 2. pkt., affattes således:»energinet oplyser på baggrund heraf elhandelsvirksomhederne om det beløb, som elhandelsvirksomhederne skal opkræve fra elforbrugerne og indbetale til Energinet.«10. I 8, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter»dækker«:»energi-, forsynings- og klimaministerens og«, og»afholdte«udgår. 1

2 11. I 8, stk. 4, 4. pkt., indsættes efter»mellem«:»ministeren,«. 12. I 8, stk. 5, 1. pkt., udgår»kollektive elforsyningsvirksomheders« , stk. 5, 2. og 3. pkt., ophæves. 14. I 8 a, stk. 1, 1. pkt., ændres»og 44-50«til:», 44-47, 49 og 50«. 15. I 28, stk. 1, indsættes efter»i samarbejde med«:»energi-, forsynings- og klimaministeren og«. 16. I 28, stk. 2, nr. 2, udgår»og til belysning af opfyldelsen af offentlige forpligtelser«. 17. I 58, stk. 10, 58 b, stk. 4, og 58 c, stk. 8, ændres»det i 3 nævnte udvalg«til:»et udvalg nedsat af Folketinget« c, stk. 6, ophæves. Stk bliver herefter stk I 58 c, stk. 7, der bliver stk. 6, udgår»efter stk. 6«. 20. I 58 c, stk. 12, der bliver stk. 11, udgår», jf. stk. 6« c, stk. 13, der bliver stk. 12, affattes således:»stk. 12. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvordan produktionsomkostningerne for elektricitet produceret af tilskudsmodtagere skal opgøres. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte regler om, at tilskudsmodtagere skal meddele ministeren de oplysninger, der er nødvendige for at opgøre produktionsomkostninger efter 1. pkt.«22. I 59, stk. 1, 1. pkt., og 65 a, stk. 2, ændres»energinet.dk«til:»energi-, forsynings- og klimaministeren«. 23. I 59, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, og 65 a, stk. 1 og 3, ændres»energinet.dk«til:»energi-, forsyningsog klimaministeren«. 24. I 59, stk. 1, 2. pkt., ændres»retningslinjer for«til:»nærmere regler om« , stk. 11 og 12, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 11. Omkostninger, som er forbundet med Energitilsynets drift og opgavevaretagelse efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven eller efter bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, betales af de virksomheder, som Energitilsynet fører tilsyn med efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven eller efter bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, jf. dog stk. 12. Stk. 12. Netvirksomhederne og elhandelsvirksomhederne betaler halvårligt et beløb til Energitilsynet til dækning af Energitilsynets omkostninger til opgaver efter 4 og b og regler udstedt i medfør heraf. Det samlede beløb fastsættes til 0,2 mio. kr. Beløbet reguleres en gang årligt pr. 1. juli med den sats for det generelle pris- og lønindeks, der er fastsat af Finansministeriet. Energi-, forsynings- og klimaministeren offentliggør reguleringer hvert år, første gang pr. 1. juli Halvdelen af det samlede beløb betales af netvirksomhederne og opkræves hos netvirksomhederne i forhold til den mængde elektricitet, som er 2

3 transporteret gennem netvirksomhedens net til forbrug i Danmark, på baggrund af opgørelser over målinger af forbrug af elektricitet i det foregående kalenderår. Halvdelen af det samlede beløb betales af elhandelsvirksomhederne og opkræves hos elhandelsvirksomhederne i forhold til den mængde elektricitet, som elhandelsvirksomhederne har leveret til forbrug i Danmark, på baggrund af opgørelser over målinger af forbrug af elektricitet i det foregående kalenderår. Stk. 13. Energitilsynet fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af omkostningerne efter stk.11 og 12, jf. dog stk. 14. Afgørelser truffet i henhold til regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 14. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af Energitilsynets omkostninger i forbindelse med Energitilsynets opgaver efter loven eller regler udstedt i medfør af loven angående netvirksomhedernes opgaver vedrørende energibesparelser.«stk. 13 bliver herefter stk I 84, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»ministeren kan herudover fra kollektive elforsyningsvirksomheder, elhandelsvirksomheder og elproducenter indhente oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af ministerens opgaver efter loven.«27. I 84 b, stk. 4, ændres»værdipapirhandelsloven«til:»lov om kapitalmarkeder«. 28. I 85 d, stk. 1, ændres», mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling,«til:»eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, eller mod regler udstedt i medfør af loven eller forordningen eller afgørelser truffet i henhold til nævnte regler,«. 29. I 87, stk. 2, ændres»bestemmelserne i«til:»bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af«. 30. I 89, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter»behandler Energiklagenævnet klager over afgørelser truffet af energi-, forsynings- og klimaministeren eller Energitilsynet efter«:»bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af«. 31. I 89, stk. 2, ændres» 8, stk. 5, jf. 8, stk. 1, nr. 3,«til:» 8, stk. 4, jf. 8, stk. 1, nr. 4«, og»og 58 c og regler udstedt i henhold til 58 c«udgår. 2 I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, 1 i lov nr af 29. december 2015, 7 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, 1 i lov nr af 23. december 2016, lov nr af 15. november 2017 og lov nr af 22. november 2017 og senest ved 2 i lov nr af 5. december 2017, foretages følgende ændringer: 1. 8, stk. 1, affattes således:»energi-, forsynings- og klimaministeren yder sekretariatsbistand til taksationsmyndigheden.«2. I 8, stk. 2, 9, stk. 2, 5. pkt., og stk. 3, 1. og 2. pkt., 13, stk. 7, 2. pkt., og stk. 8, 1. pkt., 14 a, stk. 1 og 2, 15, stk. 8, 1. pkt., 15 a, stk. 3, 19, stk. 1, 21, stk. 1, 41, stk. 4, 1. pkt., 43 a, stk. 4, 4. pkt., 49, stk. 1, 50 a, stk. 2 og 4 og stk. 8, 1. pkt., 54, stk. 1, nr. 1 og 3, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, og 56, stk. 1 og 3, ændres»energinet.dk«til:»energi-, forsynings- og klimaministeren«. 3. I 9, stk. 1, 2., 4. og 5. pkt., stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 4. pkt., to steder i 9, stk. 7, 2. pkt., i 10, stk. 2, 1. pkt., 11, stk. 2, 2. pkt., 13, stk. 6, 3. pkt., og stk. 8, 2. pkt., 15, stk. 6, 1. og 2. pkt., 16, stk. 2, 3. pkt., 3

4 18, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 19, stk. 2, 1. pkt., 21, stk. 5, 1. pkt., 41, stk. 4, nr. 2, 3. pkt., 42, stk. 6, 4. pkt., 49, stk. 2, 1. pkt., og 50, stk. 7, 2. pkt., to steder i 50 a, stk. 3, 1. pkt., i 50 a, stk. 3, 2. pkt., og stk. 6, 1. og 2. pkt., og 56, stk. 2 og 4, ændres»energinet.dk«til:»energi-, forsynings- og klimaministeren«. 4. 9, stk. 2, 6. og 7. pkt., ophæves. 5. I 9, stk. 2, 8. pkt., 12, stk. 1, 43 b, stk. 6, 43 c, stk. 5, 43 d, stk. 3, og 58 a ændres»energinet.dk s«til:»energi, forsynings- og klimaministerens«. 6. I 14, stk. 1, nr. 8, 15, stk. 8, 3. pkt., og 20, stk. 1, ændres»energinet.dk s«til:»energi-, forsynings- og klimaministerens« , stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»tilsagn om tilskud kan alene gives til og med den 20. februar Udbetaling af tilskud er betinget af, at den pågældende vindmølle er blevet nettilsluttet, og at energi-, forsynings- og klimaministeren har modtaget fyldestgørende ansøgning om udbetaling af tilskud senest den 20. februar 2020.«8. I 41, stk. 4, nr. 1, litra a, 4. pkt., og litra b, 4. pkt., ændres»energinet.dk«til:»energinet eller energi-, forsynings- og klimaministeren«. 9. I 43, stk. 2, 2. pkt., ændres»at Energinet.dk skal opgøre«til:»hvordan«, og», og om, hvordan disse«udgår. 10. I 43 a, stk. 4, 4. pkt., ændres»retningslinjer«til:»regler« a, stk. 8, affattes således:»stk. 8. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er valg af pristillæg efter stk. 7 betinget af Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Der kan alene gives tilsagn indtil udgangen af I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2020 kan energi-, forsynings- og klimaministeren alene give tilsagn inden for en pulje på i alt 1 MW. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«12. 44, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 3. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er pristillæg efter stk. 2 betinget af Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Der kan alene gives tilsagn indtil udgangen af I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2020 kan energi-, forsynings- og klimaministeren alene give tilsagn inden for en pulje på i alt 1 MW. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro. Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn efter stk. 3, 3. pkt., og kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af kilowatt i puljen.«13. 47, stk. 10, affattes således:»stk. 10. For elektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, ydes alene pristillæg efter stk. 9, hvis anlægget har en installeret effekt på under 500 kw. Pristillægget er endvidere betinget af Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens tilsagn forud for projektets påbegyndel 4

5 se. Der kan alene gives tilsagn indtil udgangen af I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2020 kan energi-, forsynings- og klimaministeren alene give tilsagn inden for en pulje, som for hver af ordningerne i stk. 9, nr. 1-3, udgør 1 MW. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.« ophæves. 15. I 49, stk. 4, 2. pkt., udgår», eller 48, stk. 3, nr. 1«. 16. I 50, stk. 1, ændres»og 44-49«til:», og 49«. 17. I 50, stk. 2, ændres»44-48«til:»44-47«, og»eller 48, stk. 3, nr. 1,«udgår. 18. I 50, stk. 3, 1. pkt., ændres» 45-48«til:» 45-47«, og i 2. pkt., ændres»44-48«til:»44-47«. 19. I 50, stk. 4, 1. pkt., ændres» 45 og 48«til:» 45«. 20. I 50, stk. 5, 1. pkt., ændres»og 44-49«til:», og 49«. 21. I 50, stk. 6, ændres»at Energinet.dk skal opgøre«til:»hvordan«, og», og om hvordan disse«udgår. 22. I 50, stk. 7, 1. pkt., ændres»at Energinet.dk skal opgøre«til:»hvordan«, og», herunder om, hvordan omkostninger«udgår. 23. I 50 a, stk. 8, 2. pkt., ændres»energinet.dk kan endvidere«til:»energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere«, og»og indberettes til Energinet.dk«ændres til:»og indberettes til ministeren«. 24. I 51, stk.1, 1. pkt., ændres»og 44-50«til:», 44-47, 49 og 50«. 25. I 53, stk. 1, 1. pkt., ændres»og 44-50«til:», 44-47, 49 og 50«. 26. I 55, stk. 1, ændres»og 44-50«til:», 44-47, 49 og 50«. 27. I 55, stk. 2, ændres»44-50 og 50 a«til:»44-47, 49, 50 og 50 a«. 28. I 56, stk. 1, ændres»44-50«til:»44-47, 49, 50«. 29. I 56, stk. 4, ændres»herunder om«til:»herunder«. 30. I 57, stk. 1, 1. pkt., ændres»44-50«til:»44-47, 49, 50« , stk. 2, ophæves. Stk. 3-6 bliver herefter stk I 66, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., udgår»og Energinet.dk s afgørelser efter stk. 2«. 33. I 75, stk. 3, 1. pkt., ændres»energinet.dk«til:»energi-, forsynings- og klimaministeren«, og 2. pkt., ophæves. 3 I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. september 2016, som ændret ved 2 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, 2 i lov nr af 27. december 2016, 3 i lov nr. 662 af 8. juni 2017, 3 i lov nr. 663 af 8. juni 2017 og 3 i lov nr af 5. december 2017, foretages følgende ændringer: 5

6 1. 4 ophæves. 2. I 35 c, stk. 7, ændres»stk. 5, 6 og 8«til:»stk. 4, 5 og 7« d, stk. 1, ophæves. Stk bliver herefter stk I 35 d, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., ændres»registrere hos Energinet.dk«til:»registrere hos energi-, forsynings- og klimaministeren«, og i 35 d, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., ændres»pristillægget til Energinet.dk, jf. stk. 9.«til:»pristillægget til ministeren, jf. stk. 8.«5. I 35 d, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 1, 2. pkt., stk. 6, pkt., der bliver stk. 5, pkt., og stk. 10, 2. pkt., der bliver stk. 9, 1. og 2. pkt., ændres»energinet.dk«til:»ministeren«. 6. I 35 d, stk. 3, der bliver stk. 2, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., og 35 f, stk. 2, ændres»energinet.dk«til:»energi-, forsynings- og klimaministeren«. 7. I 35 d, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., og 35 f, stk. 1, ændres»energinet.dk«til:»energi-, forsynings- og klimaministeren«. 8. I 35 d, stk. 9, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 8, 1. og 2. pkt., ændres»retningslinjer for«til:»regler om«. 9. I 35 d, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres»stk. 2«til:»stk. 1«. 10. I 35 d, stk. 9, 2. pkt., der bliver stk. 8, 2. pkt., ændres»energinet.dk«til:»ministeren«. 11. I 35 d, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres»at Energinet.dk skal opgøre«til:»hvordan«, og», og om, hvordan disse omkostninger«udgår , stk. 2, ophæves. Stk. 3-6 bliver herefter stk I 51, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres», Energitilsynets og Energinet.dk s«til:»og Energitilsynets«. 4 I lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2011, som ændret bl.a. ved 4 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, 2 i lov nr af 24. november 2015, 9 i lov nr. 261 af 16. marts 2016 og 1 i lov nr. 630 af 8. juni 2016 og senest ved 4 i lov nr af 5. december 2017, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om Energinet«. 2. I 2, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter»administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i medfør af lov om fremme af vedvarende energi«:»og«, og»og administrative opgaver i medfør af lov om naturgasforsyning vedrørende levering af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og til bygasnettet«udgår. 6

7 5 I lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.), som ændret ved 3 i lov nr. 900 af 4. juli 2013, 5 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og 2 i lov nr af 23. december 2016, foretages følgende ændring: 1. I 7, stk. 12, 1. pkt., ændres»energinet.dk«til:»energi-, forsynings- og klimaministeren«. 6 I lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg), som ændret ved 2 i lov nr. 629 af 8. juni 2016 og 2 i lov nr af 15. november 2017, foretages følgende ændring: 1. I 4, stk. 10, 1. og 3. pkt., ændres»energinet.dk«til:»energi-, forsynings- og klimaministeren«, og i 4, stk. 10, 2. pkt., ændres»energinet«til:»energi-, forsynings- og klimaministeren«. 7 I lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning (Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kw for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.), som ændret ved 4 i lov nr af 24. november 2015 og lov nr af 27. december 2016, foretages følgende ændring: 1. I 7, stk. 7, 1. pkt., ændres»energinet.dk«til:»energi-, forsynings- og klimaministeren«. 8 I lov nr af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for 2017 m.v.) foretages følgende ændring: 1. 1, nr. 5, 7 og 11, ophæves. 9 I lov nr af 22. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om tilskud, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af tilskud i den grønne ordning samt nedjustering af balancegodtgørelse) foretages følgende ændring: 1. 1, nr. 2, ophæves. 10 I lov nr af 5. december 2017 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet) foretages følgende ændring: 1. 1, nr. 6, ophæves. 7

8 Erhvervsministeriet 11 I lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december 2015, som ændret ved 19 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer: 1. I 18, stk. 3, 2. pkt., 19, stk. 2, nr. 2, og 21, stk. 2, ændres»energinet.dk«til:»energi-, forsyningsog klimaministeren«. 2. I 19, stk. 3, ændres»energinet.dk«til:»energi-, forsynings- og klimaministeren«. Skatteministeriet 12 I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017, som ændret senest ved lov nr af 12. september 2017, foretages følgende ændring: 1. I 9, stk. 8, indsættes som 3. pkt.:»energi-, forsynings- og klimaministeren stiller egne oplysninger om de særlige afgiftsforhold, som er omfattet af 1. pkt., til rådighed for Energinet til verifikation efter stk. 2 og til, at Energinet stiller disse oplysninger til rådighed for en registreret virksomheds undersøgelser nævnt i stk. 7.«13 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens 1, nr. 27, træder i kraft den 3. januar Stk , stk. 2, 3 og 5-7, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, finder anvendelse på Energinets afgørelser i medfør af 58 c og regler udstedt i henhold til 58 c, som er truffet før den 1. januar 2018, og som påklages efter den 1. januar Stk , stk. 2-6, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse 1288 af 27. oktober 2016, finder anvendelse på Energinets afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2018, og som påklages efter den 1. januar Stk , stk. 2, 3, 5 og 6, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. september 2016, finder anvendelse på Energinets afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2018, og som påklages efter den 1. januar Stk. 6. Energinets afgørelser efter 4, stk. 10, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi truffet før den 1. januar 2018 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Stk. 7. Energinets afgørelser efter 7, stk. 12, 1. pkt., i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.) truffet før den 1. januar 2018 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Stk. 8. Regler fastsat i medfør af naturgasforsyningslovens 35 d, stk. 5, 6, 8 og 10, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. september 2016, og i medfør af elforsyningslovens 58 c, stk. 8-13, jf. lovbekendtgø 8

9 relse nr. 418 af 25. april 2016, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov. Folketinget, den 20. december 2017 Leif Mikkelsen / Karen J. Klint 9

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 L 66 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 00. december 2017 2. udkast

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 4 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 4 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 L 66 Bilag 4 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

LOV nr 1498 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2019

LOV nr 1498 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2019 LOV nr 1498 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima,- Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0033

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

LOV nr 704 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2019

LOV nr 704 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2019 LOV nr 704 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-4909

Læs mere

LOV nr 662 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. august 2019

LOV nr 662 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. august 2019 LOV nr 662 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. august 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6549

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 66 Folketinget Fremsat den 25. oktober 2017 af energi-, forsynings-, og klimaminiateren (Lars Christian Lilleholt)

Forslag. Lovforslag nr. L 66 Folketinget Fremsat den 25. oktober 2017 af energi-, forsynings-, og klimaminiateren (Lars Christian Lilleholt) Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. oktober 2017 af energi-, forsynings-, og klimaminiateren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lovforslag om ændring af lov om elforsyning, lov

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Lov om ændring af lov om elforsyning

Lov om ændring af lov om elforsyning LOV nr 505 af 17/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 020210/20007-0020 Senere

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1445 af 13/12/2013 Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0136 Senere ændringer

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 14 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 14 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 14 Offentligt Ændringsforslag stillet den 19. december 2016 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 26. november 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 26. november 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Høringsudkast

Høringsudkast Høringsudkast 19-01-2015 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, stk.

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Høringsudkast 28. januar Forslag. til

Høringsudkast 28. januar Forslag. til Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning (Ny ansøgningsprocedure og grænse

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE

ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE i sag om bortfald af forhåndstilsagn om dispensation fra kravet i elforsyningsloven om selskabsmæssig udskillelse af kommunal elproduktion ved solcelleanlæg Energiklagenævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 2017/1 LSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-726 Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1) BEK nr 1128 af 07/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-3633

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

Baggrund og indhold Der er tale om en samlelov, som består af fire hovedelementer:

Baggrund og indhold Der er tale om en samlelov, som består af fire hovedelementer: Til høringsparterne 28. januar 2015 Forsyning Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love 1) LOV nr 345 af 08/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrlsen, j.nr. 2532/1650-0001

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3, 68, nr. 1 og 73, stk. 1, i lov om fremme

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 154 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj til

Forslag. Til lovforslag nr. L 154 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj til Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning

Læs mere

2014/1 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april Forslag. til

2014/1 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april Forslag. til 2014/1 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, sags.nr. 2014-2976 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. Til lovforslag nr. L 176 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. Til lovforslag nr. L 176 Folketinget Til lovforslag nr. L 176 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Energinet vejledte i af 18. februar 2016 om de nærmere krav forbundet med muligheden for at opnå nettoafregning.

Energinet vejledte i  af 18. februar 2016 om de nærmere krav forbundet med muligheden for at opnå nettoafregning. Energinet vejledte i e-mail af 18. februar 2016 om de nærmere krav forbundet med muligheden for at opnå nettoafregning. Den 7. marts 2016 modtog Energinet en ansøgning om timebaseret nettoafregning afregnet

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 5 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 5 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 5 Offentligt Ændringsforslag stillet den xx. december 2016 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre I medfør af 35 d, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk Til lovforslag nr. L 182 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1 I medfør af 3, stk. 2, 30, 57, stk. 1, 61, 65, stk. 3, 68, nr. 1 og 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

2017/1 BTL 40 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Betænkning. over. [af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)]

2017/1 BTL 40 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Betænkning. over. [af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)] 2017/1 BTL 40 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 23. november 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse

Læs mere

/ Lene Skov Henningsen

/ Lene Skov Henningsen Skatteudvalget L 81 - Bilag 12 Offentligt J.nr. 2005-231-0045 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 81 - Lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som

Læs mere

Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love 1) LOV nr 1665 af 26/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2017-6801 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. maj 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. maj 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2, 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på forhøjet pristillæg Den 7. juni 2016

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 40 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 40 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 L 40 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat Kontor/afdeling Forsyning Dato 14. september 2017 J nr. 2017-1900 Høringsnotat vedrørende lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 14. april 2016 afslag på dispensation for manglende nettilslutning af hustandsvindmølle

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 14. april 2016 afslag på dispensation for manglende nettilslutning af hustandsvindmølle A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019

LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 18/050726 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1113 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-3027

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2019-20 Fremsat den 23. oktober 2019 af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 17. august 2015 afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 17. august 2015 afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber I medfør af 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven 1) Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven 1) Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 28. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016 A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM 3 S Energi

Læs mere

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1)

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1) LOV nr 1521 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-9007

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw samt Teknisk forskrift for solcelleanlæg

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw samt Teknisk forskrift for solcelleanlæg Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw samt Teknisk forskrift 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kw 1/8 Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw samt Teknisk

Læs mere

Fremsat den XX 2019 af klima-, energi- og forsyningsministeren (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet) Forslag. til

Fremsat den XX 2019 af klima-, energi- og forsyningsministeren (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet) Forslag. til Fremsat den XX 2019 af klima-, energi- og forsyningsministeren (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet) (Med forbehold for lovteknik) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Solcellepark

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinets afgørelse af 19. januar 2017.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinets afgørelse af 19. januar 2017. Til: [XXX] Energistyrelsen Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.naevneneshus.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på klagers

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag.

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag. 2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000453 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15.

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1)

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1) BEK nr 891 af 17/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0088 Senere

Læs mere

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1)

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1) LOV nr 542 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403230 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BRUG AF EGEN EL. Reglerne for egen-producenternes adgang til at forbruge el produceret fra vindmøller. Dato - Dok.nr. 1

BRUG AF EGEN EL. Reglerne for egen-producenternes adgang til at forbruge el produceret fra vindmøller. Dato - Dok.nr. 1 BRUG AF EGEN EL Reglerne for egen-producenternes adgang til at forbruge el produceret fra vindmøller Dato - Dok.nr. 1 1 Janne Søndergaard Thomsen PRÆSENTATION Jurist i afdelingen Forvaltning og Administration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2) 2014/1 LSV 144 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4601203 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. april 2015 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget LBK nr 1065 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 15. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2807/1491-0019

Læs mere